Hallo Hallo! W. J. GERRITSEN Allerlei Het beste Adres G. A. Keuneke r Kantoor en Drukkerij Langegrscht 28, Amersfoort DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdag middag. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; buiten Amersfoort f 1.10, franco per poat. Abonnementen kunnen eiken dag ingaan. Uitgave van de Katholieke Stichting De Eembode, gevestigd te Amersfoort De €embodc Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Vrijdag 24 (uni 1932 ADVERTENTIËN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren Advertentiën moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Telefoon 314 Zes en Veertigste Jaargang - No. 25 Dit nummer bestaat uit 2 bladen De eerlijke mensch voelt dat elk goed, dat hij noodig heeft, door het samen werken van veel menschen wordt ver- kregeh. Epistel en Evangelie. Zesde Zondag na Pinksteren. Les uit den brief van den H. Apostel Pauius aan de Romeinen; VI, 3- BroedersZoovelen wij gedoopt zijn in Christus Jesus, zijn wij in zijnen dood gedoopt. Door den doop immers zijn wij met Hem mede begraven geworden in den dood, opdat, gelijk Christus van de dooden verrezen is door de heerlijk heiddes Vaders, ook wij alzoo in nieuw- y heid van leven wandelen. Immers, indien wij samengewassen zijn door gelijkheid aan zijnen dood, zullen wij hel insge- lijkszijn aanzijne verrijzenis,dil wetende, dal de oude mensch mede gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde worde te niet gedaan, en wij der zonde niet meer zouden dienstbaar zijn; want die gestorven is, is van zonde ontslagen. Zijn wij nu met Christus gestorven, wij gclooven dat wij gelijkerwijze ook zullen leven met Christus, daar wij weten, dat Christus, uit de dooden verrezen zijnde, niet meer sterft; de dood zal geen heer schappij meer voeren over Hem. Want dat Hij der zonde sliert, stierf Hij één maal; doch dat Hij leeft, leelt Hij Gode. Aldus ook gij, rekent gij u wel der y zonde gestorven, doch Gode levend te zijn in Christus Jesus onzen Heer. EVANGELIE volgens den H. Marcus; VIII, 1—9. In dien lijd, toen er eene groote schare bij Jesus was en zij niet tc eten hadden, riep Hij de leerlingen te zamen en sprak tot hen: Ik heb medelijden met de schare; want 2iet, reeds drie dagen lang zijn zij aanhoudend bij Mij, en zij hebben niets te etenen zoo Ik hen ongespijsd naar hun huis laat gaan, zullen zij op den weg bezwijken, want eenigen van hen zijn van verre gekomen. Zijne leerlingen nu antwoordden Hem Van waar zal iemand hen hier met i brooden kunnen verzadigen, in eene woestijnV En Hij vroeg hen: hoeveel brooden hebt gij? Zij zeiden: zeven. En Hij beval aan de schare zich op den grond neder te zetten. En de zeven brooden nemend, dankte Hij en brak ze cn gaf ze aan zijne leerlingen, opdat deze ze zouden voorzetten en zij zetten ze der schare voor. Ook hadden zij eenige vischjes; deze zegende Hij ook en beval ze voor le zetten. Zij nu alen en werden verzadigd; en wat overge schoten was van de brokken namen zij opzeven korven. Degenen nu, die gegeten hadden, waren omtrent vier duizenden Hij liet hen vertrekken. Liturgische Kalender. Week van 26 Juni—2 Juli. Zondag 26. 6e Zondag na Pinksteren Tijdeigen, Mis Dominus, 2e geb. H.H. Joannes en Pauius, 3e Octaaf v. St. Jan. Pref. H. Driev. Maandag 27. Mis van Octaaf St. Jan (24 Juni), 2e geb. Concede, 3e voor Kerk of Paus. Dinsdag 28. H, irenus, 2e geb. Oct. St. Jan, 3e v. d. Vigilie. Woensdag 29. H.H. Petrus en Pauius, Credo. Pref. v. d. Apost. Donderdag 30. Gedachtenis v. d. H. Pauius, 2e geb. H. Petrus, 2e Oct. St. jan, Credo. Pref. v. d. Apost. Vrijdag 1 Juli. H. Bloed des Heeren, 2e geb. Octaafdag St. Jan, Credo. Pref. H. Kruis. Zaterdag 2. O. L. V. Visitatie, 2e geb. (alleen in stille Missen), H.H. Pro cessus enz. Credo. Pref. H. Maagd. Evangelieverklaring. Zesde Zondag na Pinksteren. terwijl het Epistel ons leert hoe wij, Christenen, tot een nieuw leven herbo ren zijn toont ons de overige lekst der H. Mis, dat we in den strijd, waartoe dit nieuwe leven ons verplicht, al onze hoop op God moeten stellen, die alleen ons kan redden uit alle gevaar. Het Doopsel, zoo leert ons de H. Pauius, is als een graf waarin wij met Christus begraven worden om tester ven aan den ouden mensch d.i. aan de zonde, en waaruit wij met Christus als nieuwe menschen verrijzen begiftigd met het leven der genade, dat in ons onsterfelijk zal blijven zoolang wij met Christus vereenigd blijven. Hij, de Christus, zoo herinnert ons het Evangelie, zal ons daarbij behulp zaam zijn. „Ik heb medelijden met de schare". Die woorden van liefde en barmhartigheid liggen nog immer op Zijn lippen terwijl Hij zittend aan de rechterhand des Vaders in den Hemel leeft om onze middelaar te zijn, terwijl JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano's - Orgels Radio KWALITEIT WINT ALTIJD Hij verborgen onder broodgedaanle zichzelven wegschenkt aandienstknecht en heer. Nuttige lessen bevat het H. Evangelie verder voor ons. Het voorbeeld van het volk dat onzen Heer gevolgd was, verdient vooreerst al onze aandacht. Deze vrome lieden verlieten hun huisgenooten en volgden den Zaligmaker verre weg in de woestijn om Zijn heilzame leer en Zijn onder richt te hooren. Hun ijver en hunne achting voor het woord Oods was zóó groot, dat een driedaagsch onderricht hen niet vermoeide noch verdroot hoe wel zij gebrek aan levensmiddelen be gonnen te krijgen en In gevaar kwamen op den terugweg te bezwijken. Van Ike menschen kon de Zaligmaker zeggen„Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid". Zijn ook wij zoo ijverig in het lezen en aanhooren van Gods woord Durven ook wij de gemakken van het huiselijk leven eens op te offeren en door een driedaagsche retraite ons met Jesus af le zonderen en ons te verzadigen aan de hemelsche goederen Vervolgens, de Zaligmaker had mede lijden met de hongerige schare, doch daarbij liet Hij het niet. Het medelijden zette Hij om in de daadHij spijzigde het volk op wonderbare wijze. Welk een schoon voorbeeld wederom voor ons. Men treft Christenen aan die medelijden betuigen over den nood lijdenden toestand van hun naasten, men hoort hen zuchten over het droevig lot der armen en ongelukkigen. Doch hierbij mogen ze het niet laten: wij moeten Jesus navolgen en werken van barmhartigheid beoefenen, wij moeten middelen beramen om den noodlijdende bijstand te kunnen verleenen naar ons vermogen. Zoodanig was de raad, dien de oude Tobias aan zijn zoon gaf, zeggende „Mijn zoon geef van uw vermogen aalmoezen, keer uw gezicht nooit van eenig arm mensch af. Toon barmhar tigheid op de wijze als gij in staat zijl. Hebt ge veel, geel veel, hebt ge weinig tracht nog van dat weinige iets te geven." Doen we dat opdat aan ons vervuld mogen worden 'sHeeren woorden: „Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid erlangen." zegd heeftgeen Qod geen Heer. Hoe groot zijn geestesgaven dan ook mogen zijn, hel is een gek. En wijs is hij, die een meester boven zich erkent. Naar gelang den graad van wijsheid, waartoe hij is opgeklommen, is het gezag dat hij eerbiedigt meer of minder hoog. maar altijd is liet een schepsel grooter dan hij zelf, een wet heiliger dan de zijne, een wet, die hij moet zoeken, leeren, beminnen, naleven in gehoorzaamhid. Maar om haar te vin den moet gij beginnen met te gehoor zamen aan wal gij erkend hebt als het beste. Gehoorzaam slechts aan iels en er bestaat kans, dat gij er eens zult achterkomen, wie o( wat het meest alles uwe gehoorzaamheid waardig is. Begint gij met te gehoorzamen aan niemand of niets, dan zult gij eindigen me' te gehoorzamen aan Belzebub en zijn zeven duivels-gezelten." Ruskin heeft groot gelijk. De ware wijze is niet hij, die doet wat hij voor goed houdt, maar die doet wat inderdaad goed is. Waren rechtvaardigheid en wijsheid volstrekt subjectieve dingen, dan zou ook de krankzinnige nog wijs zijn op zijn manier. En waarom zou .zijn manier" niet even goed zijn als die van anderen? Er bestaat derhalve een rechtvaar digheid, die elk redelijk wezen ver plichtend bindt. Wie aan haar ongehoorzaam is, houdt op zich als een redelijk wezen te ge dragen. T. G. Gehoorzaamheid. Er is geen deugd die, heden ten dage, in grooter discrediet staat dan gehoorzaamheid. Ternauwernood geeft men nog toe, dat die heeie kleine wereldburgertjes gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan de natuurlijke leiders hunner uiterste onervarenheid. Maar dat men, eens 'n knaap of meisje van 15 jaar, aan geen sterveling, wie dan ook, rekenschap heeft te geven van zijn doen ol latendat is re?u. Gehoorzaamheid telt tegenwoordig et meer onder de deugden. Hoogstens is zij 'n soort van leiband voor de poppetjes der menschheid, die bij geen mogelijkheid alleen op hun eigen beenen kunnen staan of gaan. Ruskin, de groote Engelsche aeslheti- cus, wel bekend en in onze moderne wereld veel genoten, wil niets weten van deze minachting voor de gehoor zaamheid. De jongeling die op hol gebracht, vuur en vlam staat voor individua lisme en onafhankelijkheid, leest hij een aardig lesje in de volgende bewoor dingen, vol echt Engelschen humor: •Gij hebt niet te doen wat .gij" >r goed belieft te houden, maar wat gij er ook over moogt denken, hebt datgene te doen wat „goed is". Ja maar ik moet toch mijn ge weten volgen. Volstrekt niet, mijn vriendje, ge weet immers nog niet eens zeker, dat uw geweten er niet een van 'n ezel is! Maar ik doe toch m'n best: kan iemand beter doen? Gij zoudt heel wat minder kunnen doen en toch veel beter. Misschien doet ge wel uw best om iets tot stand te brengen, wat in eeuwigheid doem waardig is. Maar er zijn dan toch zeker wel trappen en graden tusschen wijsheid en volslagen krankzinnigheid. Neen, een gek is hij, die geen meester kent, hij, die in zijn harte FATA" Map 10 vel papier 10 env. FATA" Map 25 vel papier 25 env. FATA" Bloes 100 vel papier FATA" Enveloppen (doos lOOst). KANTOORBOEKHANDEL 4 F. A. TULP m Lmgetlr. 66 to. Krommotr. TEL 326 Voor Het Gezin. Wat 'n groote aantrekkingskracht heeft de uitdrukking .de eeuw van het kind", die „eerbied-voor-het-kind"- gcdachtc op vele Katholieken uitge oefend Maar als we naar de practische re sultaten zien, vragen we ons toch at. of de treffend juiste gedachte erin wel zoo werkzaam is geweest als de bij komende verkeerdhedenof niet velen zich door de goede bedoelingen blin delings in den stroom hebben laten Juist de ziekelijke overdrijving, die er ligt in 'n bepaalde soort belangstel ling voor 't kind, heeft den eerbied voor de ouders ondermijnd en heeft velen geleid tot 'n verkeerde ouderzorg, die de kinderen maakte tot kostbare dikwijls lastige weelde-poppetjes, een der oorzaken waardoor de „eeuw- van-het-kind" dreigt te worden een eeuw zonder kinderen. Een overeenkomstig verschijnsel heb- :n we in de bijzondere belangstelling tor de moeder, zooals die tegen woordig bij de modernen in zwang komt. Het heeft 'n goede, maar ook 'n heel kwade kant. Goed is 't natuurlijk, als er ontzag en bewondering wordt aangekweekt voor de heilige moedertaak. Niets nood zakelijker dan dat juist in dezen tijd nu de moeders van groote gezinnen dikwijls slechts 'n half minachtend medelijden onlmoeten. Wat zou algemeehe waardeering hun moeilijke arbeid niet kunnen verlichten, en wat zouden andere vrouwen er niet 'n kracht en offermoed in vinden, om die taak van toewijdende liefde ook met vreugde op zich te nemen 1 Alleen de moeders van groote ge zinnen hebben, als ze haar taak goed vervullen, recht op dien bijzonderen eerbied, waarover 't hier gaat. De moderne belangstelling voor de moeder is van ander soort. Die beklaagt haar om haar tonig" werk, om 't vele dat 2 ontzeggen moet, om de lasten lijden haar door de natuur opgelegd. Die vergeet dat 't moederschap een noodwendig gevolg is van een zelf gekozen en door God geheiligden le vensstaat, een volstrekt niet buitenspo- :n ondraaglijken plicht, waarvoor God strenge rekenschap moet wor den afgelegd, en die, trouw vervuld, recht geeft op een eeuwig loon. Zulk soort belangstelling wekt dat ellendig en onrechtvaardig zelfbeklag van zooveel vrouwen in de hand, die er de geest van hun gezin totaal door bederven. T. G. De dagen van Lausanne. Het is eigenaardig, dat de mensch over het algemeen zoo weinig werke lijkheidszin heeft. Dit komt weer dui delijk naar voren in de stemming, die men algemeen ten opzichte van Lau sanne koestert. Nu weten wij wel. dat de beurs de omstandigheden tracht uit te buiten en dat men deze niet als een goede barometer van het menschelijk econo mische sentiment mag beschouwen, "toch duidt] de stemming van na- nagenoeg alle internationale beurzen op de stijgende hoop, dat in de schit terende omgeving van Lausanne wer kelijk aangestuurd zal worden op de economische gezondmaking van de wereld. Toch is dit een fictie. Het is zoo goed als onmogelijk om de tegen stellingen te overbruggen. Wanneer werkelijk een samenkomst van de lei dende staatslieden den chaos zou kun- ontratelen, dan zou dit allang ge schied zijn, want wij hebben een groote rf van conferenties gehad, allen over Hetzelfde stel problemen en allen even jammerlijk mislukt. Waarom zou het met deze conferentie beter gaan? Sommigen beweren, omdat de nood 10 hoog gestegen is, dat men wel et een oplossing voor den dag moet komen om niet in het moeras te ver drinken. Doch hoe erg de verwording ook moge zijn, erg genoeg om de met moeite geheschen vlag te strijken, is zij nog niet. Wij hebben eens aan de sponde ge staan van een patiënt, lijdende aan klem (tetanus). Het geheele lichaam was verstijfd en de man leed onduld bare pijnen. Doch at en toe kreeg hij een injectie met kaiimpermanganaat. Vrij spoedig na die injectie kon hij zich weer verroerenhij kon voed sel tot zich ner.ien en hij voelde zich een oogenblik verlicht, tot de vree- selijke verstijving weer begon in te treden. Zóó beschouwen wij Lausanne. Door de eerste aanraking der staats lieden met elkander is er een ontspan ning ingetredenhet geleek een opleving, gelijk onze klem-patiEnt ver toonde na zijn injectiedoch de verstijving is alweer in aantochtdui delijk bleek dit na de rede van Herriot, die misschien in vriendelijker woorden dan Laval de kende en voorloopig niet te wijzigen Fransche eischen liet hooren. De sfeer is nog mild, maar de komende verstijving begint haar uitwerking te doen en het zal niet lang meer duren of Lausanne zal even hopeloos zijn vastgeloopen als al zijn voorgangers. En dan zal men naar huis gaan net als de vorige malen men zal wat leuzen bij elkander flanzen, waarin de mislukking gecamoufleerd zal worden door te wijzen op de resul taten, die verkregen werden en die na ernstige studie op de komende wereld conferentie zuilen worden gekristalli seerd. Dan komt er weer een nieuwe conferentieen zoo gaan wij door tja, dat kan niemand zeggen. Herriot wees op de onbillijkheid de Duitsche herstelbetalingen teschrappen, omdat Duitschland dan een bevoor rechte positie zou hebben ten opzichte der anderen. Het land kan zijn mee- dogeniooze concurrentie hervatten, be trekkelijk schuldvrij, terwijl de ex- geallieerden blijven zuchten onder de zware lasten. België tapte uit hetzelfde vaatjehet land kan het niet zonder de Duitsche inkomsten stellen, omdat zijn begrooting er in totale wanorde door zou komen. Duitschland herhaalt zijn telkens aangeheven jammerklach ten, dat het al zooveel betaald heeft, méér dan strict noodzakelijk om de kosten der verwoeste gebieden te vergoeden, zoodat het al voldoende geofferd heeft ten behoeve van de ge leden schade. Engeland houdt het middentamboureert op totale schrapping (om Duilschland te vriend te houden) en voelt in zijn hart ook nog wel iets voor een relatief geringe Duitsche vergoeding (om Frankrijk ter wille te zijn en om Duitschland's con- currentie-vermogen te temperen). En boven de confereerende partijen staat Amerika, dat van een schrapping der oorlogsschulden niets wil weten, maar dat met eiken debiteur aparte regelingen wil maken naar gelang van ieders betalings-vermogen, hetgeen wil zeggen, dat Frankrijk met zijn rijke hulpmiddelen, het gelag zal hebben te betalen. Geen conferentie te Lausanne kan daarin verandering brengen. Frankrijk kan mild willen zijn, maar het kan geen zelfmoord plegen; het kan, nu het nog sterk genoeg is ora zich te weren, geen concessies doen, welke haar terneer drukken als overwonnene... Amerika kan geen beslissing nemen. Pint's - amis - Vldiils: Fa. R. VAN DEN BURG Arohetr. .Gevestigd sedert 1887 I Hulzen Holland, Weveraalngel 28, Amersfoort Malaise tijd artikel Klompen PrUeverlaging bij den daj. Levering uit een voorraad van 1200. pear MANSKLOMPEN90 cent VROUWENKLOMPEN 70 cent JONGENSKLOMPEN 50 cent KINDERKLOMPEN 40 cent REUZENSTERK Aanbevelend, WEVERSSINGEL 28 Jl AMERSFOORT Linten Carbonpapier Stencils Fa. H. ELZETtAAR LAN6ESTRAAT 84 TEL. 528 alvorens de nieuwe President het Witte Huis betreden heeft, terwijl zijn handen alsdan nog gesnoerd zuilen zijn door de bittere nooden van de Amerikaansche schatkist en de scherpe ellende van zijn elf millioen werk- loozen, die voor den honger moeten worden bespaard. Lausanne kan r.icis doen de staats lieden zijn machteloos. Elk land zal vare offers hebben te brengen. Duitschland zou moeten afzien van zijn streven naar zijn voor-oorlogsche machtspositie Frankrijk zal zijn he gemonie-gedachten moeten laten varen en zijn beurs wijd open zetten, terwijl Amerika de millioenen vrijwillig moet prijsgeven, die het uit Europa's armoede kan halenEn dit zijn problemen, die zonder méér niet zullen kunnen wor den opgelost! Wat Mussolini er van zegt! De Italiaansche premier Mussolini heeft een artikel."gepubliceerd, waarin hij te velde trekt tegen de geldmag naten. De geldmagnaten, aldus Musso lini, hebben het volk in zulke mate bedrogen, dat er een algemeen gemis aan vertrouwen is gekomen. Wil de wereld weer in normale banen geraken, dan moet het vertrouwen hersteld zijn door de wetenschap, dat er een eerlijke controle is over de particuliere be drijven en concerns, die zooveel geld uit het publiek pompen. Het publiek heeft het recht fe weten, dat de staat waakt over de werkzaamheden dezer concerns. Mussolini meent, dat op conferenties geen resultaat zal behaald worden, voordat het groote leed er toe dwingt. Zeker hebben de meeste naties genoeg gebrek geleden met haar 25 millioen werkioozen, afnemenden nationalen rijkdom en geleidelijke verarming van alle klassen. En toch lijkt het, of dit leed niet genoeg is om haar er toe te brengen de politiek te veranderen, waarop zij tot nog toe haar nationale welvaart hebben opgebouwd. Belgisch-Nederlandsche toenadering. Nederland, België en - Luxemburg hebben een overeenstemming geteekend, waarbij zij besluiten tot wederkeerig en geleidelijk voortgaande verlaging van dejeconomische slagboomen. De voordeelen van deze overeenkomst genieten alleen de deelnemende staten. Alle staten kunnen zich bij de over eenkomst aansluiten. In de inleiding verklaren de contrac- teerende parlijen overtuigd te zijn, dat de geleidelijke verwezenlijking van een grooter vrijheid in het ruilverkeer, één der onmisbare voorwaarden is voor de wereldwelvaart. Zij verbinden zich in hun weder- keerige betrekkingen geen nieuwe reebten in het leven te roepen en om door een jaarlijksche vermindering van 10 pet. over te gaan tot de verlaging der bestaande rechten tot aan zeker peil. Zij verbinden zich bovendien onder elkander geen enkelen nieuwen maatregel van beperking der in- of uitvoeren toe te passen, behoudens in speciale, bepaalde gevallen. Laten we hopen, dat deze overeen komst nuttig zal werken en dat weldra andere staten zich hierbij zullen aan sluiten. it is een middel, om de crisis nader tot een oplossing te brengen. In de nabijheid van Ooiseren raakte een autobus aan het slingeren. Twee voorbijgangers werden doodgereden en de autobus reed van den berm af op een houtstapel, tengevolge waarvan drie inzittenden werden gedood en twintig gewond. Binnenland 7617 48.10 672 16.98 579 23.64 1505 25.30 1349 29.55 880 39.85 1845 22.96 792 35.56 1654 26.92 727 29.71 38858 51.11 Utrecht 155114 Amersfoort 39573 Zeist 25248 Hilversum 59470 Breda 45642 Bergen op Zoom 22082 Tilburg 80328 Rozendaat en Nispen 22271 Maastricht 61426 Venlo 25007 Amsterdam 760165 Wie zijn „er in" geloot? In de Weeshuiskamer op het Haagsche Binnenhof heeft de loting plaats gehad voordedienstplichtigen derlichting 1934 Bij deze loting werd gebruik gemaakt van het Amsterdamsche register van een vroegere lichting en in den lo tingstrommel bevonden zich evenveel nummers, als personen in dit register voorkomen. Getrokken werd no. 6298, welk nummer in het register correspondeerde met den naam Wouters, Gerrit William, geboortedatum 7 Juni. In elke gemeente vangt de aanwij zing van de dienstplichtigen voor de lichting 1934 dus aan bij bovenge- noemden naam in de voor die lichting bestemde registers en wanneer die naam daarin niet mocht voorkomen, bij den alphabetischonmiddelüjkdaarop volgenden'naam. voor Damestasschen Koffers en alle soor ten fijne Lederwaren LANGESTRAAT 105-AMER8F00RT

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1