1 R. K. Spaarbank - Amersfoort Uitschuifbaar Hoofd Fa. H. Elzenaar Bel dan op No. 42 Kantoor en Drukkerij Langegracht 28, Amersfoort DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdag middag. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; buiten Amersfoort f 1.10, franco per post. Abonnementen kunnen eiken dag ingaan. Uitgave van de Katholieke Stichting De Eembode, gevestigd te Amersfoort De eembode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Dinsdag 28 juni 1932 ADVERTENT1ÊN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren Advertentiën moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Telefoon 314 Zes en Veertigste Jaargang - No. 26 Het vertrouwen In den mensch is taai. Hoe snel leeft het op bij een enkel k hoopvol woord. De goede meening. De meening is de ziel van de daad. God ziet er minder op, wat wij doen, dan hoe en wèdrom wij het doen. Laat het daarom uw ernstig streven zijn, bij alles, wat gij doet en laat, een goede meening te vormen. Hierin hebt gij een middel om aan uw leven blijvende waarde te geven. Alle werken, die niet bezield zijn met het verlangen Gods wil te volbrengen, zijn met rivieren te vergelijken, die spoorloos en doelloos in 't zand ver- loopen. Wat echter voor God geschiedt, dat blijft bestaan en wordt een geweldige stroom, die zich bij den dood in de zee der eeuwigheid uitstort. Al uwe aardsche moeilijkheden en zorgen geven vruchten voor den hemel, als in uw hart de Christelijke gezind heid leeft. Oelijk alles, wat wij zonder goede meening verrichten, voor God zonder waarde is al schijnt het nog zoo groot en belangrijk, zoo is het kleinste en geringste voor God waardevol en ver dienstelijk, als wij het verrichten uit liefde tot Hem. St. Vincentius van Paulo getuigde eens van een timmerman„Elke ha merslag van dezen man is een goed werk, omdat hij den hamer voert ter eere Gods." T. P. Barneveld Een boerenvrouw was bezig haar ruim een-jarig zoontje te kleeden, toen het kind, vóórdat de moeder het voor komen kon, een open veiligheidsspeld inslikte. Hoewel de kleine zoo spoedig mogelijk naar het Ziekenhuis werd overgebracht, is het kind na hevig lijden, bezweken. Baarn Het calé-reslaurant De Pauw is ver kocht voor f24.600, aan J. Sporrij te Amersfoort, ten behoeve van de Phoenix Brouwerij. Eemnes Aan 128 boeren is per melkgevende koe 75 cent per week uitgekeerd en dit over 'n tijdvak van 3 weken. In totaal is er uitgekeerd f2565. Binnenland In de Tweede Kamer. Vóór de heeren met vacantie gingen werden ten aanzien van de crisisbe- strijding verschillende wenschen geuit. Wat werd er gewenscht? In korte woorden het volgende le. Geen verlaging van de loonen bij de werkverschaffing. 2e. Niet in alle omstandigheden lagere loonen bij de werkverschatfing dan in het vrije bedrijf. 3e. Geen verlaging der steunnormen. 4. Opneming van kassen der bouw vakarbeiders in de steunregeling de werkloosheidsverzekering. En wat antwoordde de Regeering? le. Niet-verlaging van de loonen bij" de werkverschaffingen kan niet wor den toegezegd. 2e. Als regel moeten de loonen bij de werkverschaffingen lager zijn dan in het vYije bedrijf. 3e. Verlaging der steunnormen in het geheelè land ligt op het oogenblik niet in het voornemen der Regeering maar dat het nooit zal gebeuren, kan niet worden beloofd. 4e. De kassen der bouwvakarbeiders zullen slechts dan in de crisisregeling der werkloosheidsverzekering worden opgenomen, wanneer eerst de loonen der bouwvakarbeiders worden verlaagd. Over het geheel genomen, wa Regeeringsantwoord dus op alle sclien van eenige beteekenis strak af wijzend. De Regeering zegt eenvoudighet geld ontbreekt en het is mogelijk, dat het straks in nog veel erger mate gaat ontbreken. Voor zoover het thans ont breekt, belet dit iedere verbetering ir de steunregeling of werkverschalfings- loonen. En met het oog op de toe komst moet de Regeering zich alle vrijheid voorbehouden om deze nog te verlagen. Als het zoo voortgaat, gelijk het gaat, zal op den duur het geheele werkverschaffings- en steunregelings systeem onhoudbaar worden. Bij voort durende verlaging der inkomsten en voortdurende stijging der werkloosheid moet het onvermijdelijk tot dit eind resultaat komen. Maar juist deze consequentie toont aan, hoezeer zij op den verkeerden weg zijn, die zonder meer de crisis aanvaarden in de verwachting, dat deze „vanzelf" weer wel zal eindigen en dat alles dan weer in den ouden plooi zal terugvallen. Er dient een en ander te worden veranderd. Soest In de Birkt ter hoogte van het hotel voorheen bewoond door Belt, reed de van den landbouwer P. Uit den Omtrek ,FATA" Map 10 vel papier lOenv. ,FATA" Map 25 vel papier 25 env. FATA" Biocs 100 vel papier ,FATA" Enveloppen (doos lOOst). KANTOORBOEKHANDEL m F. A. TULP Bi Lmgeitr. 18 te. Krommeitr. TEL 326 d. Bremer, wonende aan de Birkt- staaat, per rijwiel in de richting Amersfoort. Toen zij bij haar woning gekomen den weg overstak, werd zij gegrepen door een achter haar aanko mende luxe auto uit Dinxperlo. Met zeer ernstige inwendige kwetsuren en een gebroken been werd de ongeluk kige opgenomen. Nadat Dr. Rupert eerste hulp had verleend, werd het slachtoffer naar het St. Elisabeths zie kenhuis te Amersfoort vervoerd, waar zij aan de bekomen verwondingen is overleden. De chauffeur treft geen schuld, aan gezien bij het oversteken van den weg geen richting is aangegeven. In de gemeenteraad werd mede gedeeld een schrijven van den Minister van Defensie betreffende het afsluiten wegen te Soesterberg ter uitvoe ring der wegenwet. Bedoelde wegen zullen door de gemeente, voorzoover het openbare wegen zijn, op den Legger geplaatst worden, in afwachting van wat het Rijk dan verder zal doen. Een adres van bewoners van de Birkt, inhoudende bezwaren tegen een mogelijke verplaatsing van het woon wagenkamp naar de Hofslottersteeg. Men is zoekende naar een geschikt terrein en de voorzitter houdt zich opgave van geschikte terreinen aanbevolen. Advies om over te gaan tot verhuur in gasfornuizen met maandelijksch afbetalingssysteem. Het systeem wordt bestreden door den heer Busch en verdedigd door de heeren Grootewal en van Klooster. De aanleg en onderhoud der plant soenen wordt opnieuw opgedragen aan Kraaijenbrink. De heer H. van Klooster wordt her benoemd tot lid van den Raad van commissarissen der N.V. Centrale slachtplaats. Vaststelling van een verordening op de heffing en invordering van leges. De heer Gasille krijgt den indruk, dat het te veel op een verkapte belasting gelijkt. Op zijn voorstel worden eenige getallen verminderd. Goedgekeurd wordt de uitbreiding de buurtschap 't Hart. De aanleg zal door de waterleiding kosteloos ge schieden. Graven en herstelwerk van wegen komt ten laste van de gemeente. Bij de rondvraag deelt de voorzitter de ontslag-aanvrage van T. Bleeker wegens vertrek mede. De voorzitter roemt de prettige samenwerking. laging. Voorgesteld werd te antwoor den, dat in de vorige vergadering was besloten de winst voor afschrijving te bestemmen. De heer Spiekerman merkte op dat er melding was gemaakt van toezegging van tariefsverlaging wanneer de winst het toeliet. De voorzitter kan zich een positieve toezegging niet herinneren. Bovendien moet worden in aanmerking genomen de wijze waarop is winst gemaakt. Bij de begrooting zal er echter op worden gelet. Adressen van H. Mariens cs. over intrekking der dansvergunning aan d£ exploitanten van De Stichtsche Heuvel gingen naar B. en W. om prae-advies. Bij bespreking van het schrijven der commissie voor ontwikkeling en ont spanning voor werkloozen, inzake aan stelling leerkrachten, betwijfelde de heer Spiekermann of er wel de noodige objectiviteit was betracht. Wethouder Noordewier was het hiermede niet eens. Er werd eervol ontslag verleend aan j. van de Werf, als lid der Commissie tot wering van schoolverzuim. De Raad ging accoord met het guè- stig advies van B. en W. op het ver zoek om gelden beschikbaar te stellen voor veranderingen aan de scholen aan de Schimmelpenninckstraat en kade, nadat Wethouder Thien bevredigende inlichtingen had verstrekt op vragen dienaangaande gesteld door den heer van Tellingen. De verschillende gemeentelijke ver ordeningen als gevolg van de invoering der nieuwe Drankwet werden door den Raad aanvaard. De heer Spiekermann informeerde of de heffing zwaarder werd, vooral omdat de betrokken ingezetenen niet veel medewerking genieten, zooals weer bleek uit het weigeren van verlof voor openstelling tijdens de motorrennen. Maximum-heffing en minimum mede werking, gaat niet op. De voorzitter verduidelijkte dat de tarieven nagenoeg geen wijziging hebben ondergaande juiste heffing wordt door schatting aangegeven. Overigens mag destrekking van een verordening nkt worden in verband gebracht met meer of minder medewerking. Inzake inrichting der localiteiten in formeerde de heer Noordman naar de bedoeling van de bepaling betreffende de uitgangen. Een bevredigend antwoord werd hem gegeven. Bij de aanwijzing der wijken waar geen „vergunning" mag komen werd aangedrongen op mogelijkheid van vestiging in droog-gelegde wijken. De heer van Koelen wees op hetverkoo- Achterveld De Jaarvergadering van de Onder linge Veeverzekering te Achterveld wordt gehouden op Woensdag 6 Juli 'savonds 7 uur (Zomertijd) bij H. Zandbrink. De Agenda vermeldt onder meer: Rekening en Verantwoording 1931 Jaarverslag Secretaris. Verkiezing twee Bestuursleden (af tredend G. Hoogland en J. van Uffelen, herkiesbaar J. van Uffelen). BERICHTEN UIT AMERSFOORT Gemeenteraad. In de Vrijdagavond onder leiding van Burgemeester van Randwyck ge houden vergadering van den gemeente raad, was de heer Helienkamp met kennisgeving afwezig. Bij ingekomen stukken was slagers-verzoek om slachthuistarief-ver- zal zulks in de commissie van wet geving aan de orde stellen. Niet altijd optreden van de politie bij het posten der schilders die aan de gemeente- woningen op terrein Oskam werken. De Voorzitter zal over deze aange legenheid met den politie-commissaris spreken. Overigens is de politie ver plicht bescherming te verleenen wanneer strubbelingen worden gevreesd. Verder" informeert de heer Butselaar naar de ontheffing van de verplichting Amersf. werklieden aan te stellen Wet houder Noordewier zal zulks onder zoeken. Amersfoort's Mannenkoor. Amersfoort's Mannenkoor viert zijn 25-jarig bestaan. Het programma geeft aan: Dinsdag 5 Juli. Des avonds 7.30 kranslegging op het graf van den mede oprichter wijlen N. Hazendonk, tevens ter gedachtenis van de andere over leden leden der vereeniging. Zingen van het koorwerk „Omhoog" en het .Requiem" van Hazendonk. Woensdag 6 Juli. Dames-comité van A. M. K. Zaterdag 9 Juli. Des morgens van 10.30 tot 12 uur in Amicitia intieme herdenking van het 25-jarig bestaan. Van 3.30 tot 5 uur receptie. Des avonds feestavond voor leden, reünisten en genoodigden. Maandag 11 Juli. Concert aange boden aan de inwoners van Amers foort op het Lieve Vrouwekerkhof of in de muziektent in het Plantsoen, met medewerking van een muziekvereeni- "ging- Woensdag 13 Juli. Groot Kinderfeest. Vrijdag 15 Juli. Feestelijke repetitie avond, met gemeenschappelijk souper. Vrijdag 29 Juli. Concert in Plantsoen. Oct.—Nov. 1932. Groot feestconcert. Uitvoering van het koorwerk „Colum bus". onder controle Centrale accountantsdienst Ned. Boerenbond Goedgekeurd bij Koninklijk Bestuit d.d. 14 Maart 1913, no. 68 De zittingen voor het inleggen en terugbetalen van gelden worden gehouden in het R. K. Spaarbankgebouw BREEDESTRAAT bij de LANGEGRACHT des ZONDAGS van 12 tot 1 uurWOENSDAGAVONDS van 7 tot 8 uur en VRIJDAGS van 10 tot 11 uur. Dadelijk ingaande rente 3*/to pCt. Spaarbusjes gratis verkrijgbaar. Kassier: Amsterdamsche Baak. Zondag 10 juli houdt de Friezen- bond een Friezendag in het openlucht theater op Birkhoven. Leden van de Friesche vereenigingen Amersfoort, Amsterdam en Bussum zullen een openluchtspel „Voor volk en taal" vertoonen. pen van sterken drank in verlofzaken, en drong op scherp toezicht aan, wil de drooglegging eenig effect hebben. De voorzitter wees erop dat de droog legging reeds in 1915 werd ingevoerd en er nooit aanleiding was geweest om wijziging in den toestand te brengen. Besloten werd de diensttijd van den Slachthuis-directeur van Haselen met een jaar te verlengen, Met den heer A. v. d. Vijzel n regeling getroffen over ruiling van grond aan den Ouden Soesterweg. Boschgrond werd verhuurd aan J. A. Amesz, Schaepmanlaan en A. Groot hof!, Daam Fockemalaan. Aan J. H. Blom werd 1250 MJ grond verkocht aan de Rijnstraat voor f 6200 De financieele voorstellen betreffende de ontwikkeling van den dienst 1931 leverende, na reserveering van bepaalde bedragen voor werkverschaffing en crisissteun een bate van f100,000 voor den dienst 1933 werden door den Raad aanvaard. Voor den aanleg van een zwaaikom de Eem achter Dels Houthandel werd door den Raad een crediet ver leend. Goedgekeurd werd het voorstel aan van Eykelenburg f 3000 te restitueeren wegens aanleg van een weg over ge meenteterrein, nadat aan Mr. Stadig door Wethouder Thien deswege lichtingen waren verstrekt. Het voorstel tot intrekking van het naastingsbesluit woningen Frisia werd aangenomen. Aangekocht werd een heerenhuis aan den Westsingel van T. van Daal, zulks in verband met de in de toekomst aan te brengen nieuwe verbinding Helle straat—Westsingel. Aan de bouwondernemers de Jonge en Lammers werd verkocht bouwterrein aan de Regentesselaan voor f (715 M2). Besloten werd tot het aangaan van een geldleening groot f850000 tegen 6 pet. voor financieering van volks woningbouw en grondbedrijf. Bij de rondvraag herinnert de heer Polder aan een doodelijk auto-ongeval en dringt dan aan op bepaling van snelheid. De voorzitter A.s. Woensdag 12—4 uur wederom VOLKS VISCHDAG 4 en 5 mooie gebakken visschen voor 1 kwartje IJMUIDERVISCHHANDEL UTRECHTSCHESTRAAT 40 Het gesprek van den dag. Programma van het Zomerconcert op Woensdag 29 Juni te geven in Plantsoen. Graf Zeppelin, Marsch C. Teike Orphée aux Enters G. Offenbach Blumenlied Gustav Lange Suite Oriëntale Fr. Poppy Stradella, Ouv. F. v. Platou Mondnacht auf der Alater O. Fetras Marche aux flambeaux J. G. Meijersteeg arr. G. Witman Mein Regiment, Marsch H. L. Blankenburg R. K. Kweekschool „St. Agnes" Geëxamineerd voor de acte Lagei Onderwijs 6 candidaten. Geslaagd Leny Al, Alkmaar; Ange- lique Calon, Amersfoort; Jo Dirksen, Arnhem; Antoinette Doevelaar, Gro ningen Willy Engels, Nijmegen en Alei Teijen, Alkmaar. Aanvulling geslaagden Kweekschool St. Agnes. Zuster Rudolfina (Gretha van Glans beek), Groningen; Wilhelmina Goris, Herwen; Tony Kliippel, Alkmaar. De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs vergadert Maandag 4 Juli ten Raadhuize. Agenda: Installatie Mevr. Huetink. Rapporten schoolbezoek. Handleiding gratis Schatten van schoonheid sluimeren in huid. Gelaatsmassage met Purol wekt zi nieuw leven. Een handleiding voor gelaats massage ontvangt U gratis bij koop van Purol (doos 30 et., tube 80 et). Alleen bij Apoth. en Drogisten. Op 5 Juli a.s. vertrekt uit de haven van Nieuwediep de onderzeeboot O 13 voor een tocht in den Atlantischen Oceaan, welke reis tot ongeveer half Augustus zal duren. Het betreft hier niet een gewone oefenreis, doch deze tocht heeft een wetenschappelijk doel. Aan boord zal zich namelijk bevin den onze stadgenoot, de welbekende Nederlandsche geleerde Prof. Dr. Ir. A. Vening-Meinesz voor 't verrichten van slingerwaarnemingen op den Oceaan. Deze waarnemingen kunnen het beste geschieden aan boord van een duik boot, daar deze, in ondergedoken toe stand, vrijwel geen last van schomme- igen heeft. De Nederlandsche regeering heeft de O 13 belangeloos voor dit doel afge staan. Wij herinneren er aan, dat een aantal jaren terug Prof. Vening Meinesz 'n tocht naar Nederlandsch-lndië heeft gemaakt met de onderzeeboot K 13, via het Pannamakanaal, voor het ver richten van zijn waarnemingen. Zaterdagavond reden twee motor rijders die van Assen kwamen achter elkaar over den Nijkerkerstraatweg. De achterste motorrijder moest plotseling uitwijken, waardoor hij zijn voorganger aanreed. Deze reed daardoor tegen den berm van den weg en raakte daarbij het 15-jarige meisje H. v d. Akker, dat op slag gedood werd. De beide motorrijders werden gewond en naar Nijkerk vervoerd. Industrie- en Huishoudschool. Begin September aanvang van Opleidingsklasse leerares Huishoud- onderwijs, schoolgeld f 150.— p. j. Opleidingsklasse Huishoudkundige. Leeftijd 17 j., schoolgeld f150.— p.j. Opleidingsklasse linnen- en costuum- naaien. Leeftijd minstens 12 jaar. Duur der opl. 4 jaar. Schoolgeld f 30.p.j. Opleidingsklasse voor hulp in het gezin. Leeftijd 14 jaar of niet meer leerplichtig. Schoolgeld f 0.25 p. week. Cursus in koken voor dames, school geld f 35.per cursus var. 5 maanden. Cursus in koken voor dienstboden Bereiding burgerpot f 10.— per cursus van 5 maanden. B: Bereiding fijnere gerechten f 20.— per cursus van 5 maanden. ze cursussen kunnen ook toe gelaten worden dames, die overdag hare bezigheden hebben. Voor haar bedraagt het leergeld f 15.en f30.— Bij voldoende aanvrage cursussen in waschbehandeling en huishoudkunde. Aanmelding bij de Directrice. Op den Hoogeweg had een aan rijding tusschen een wielrijder en een motorrijder plaats. De wielrijder werd over den weg geslingerdkreeg eer diepe hootdwonde en eenige ontvel lingen. Ook de motor- en duo-rijder liepen ontvellingen op; allen werden in het militair hospitaal verbonden. Op een bouwwerk aan de Daam Fockemalaan stortte een werkman verhoeds in een in aanbouw zijnden kelder en kwam daarbij op eenige balken terecht. Vermoedelijk met gebroken ribben is de man per ziekenauto naar het St. Elisabeth-ziekenhuis overgebracht. Kitst voor Uw Administratie Boeken met bmi Enorms TljdtbaiparlBg Langestraat 84 Telef. 528 Hebt U een Tui of auto uoodig Amersfoort, echtg. van P. v. d. Bremer. Dirk yan Daal, 30 j., echtg. van J. H. Poeiert. 27 Juni. OeborenCornelia Jacoba, d. van T. Roethot en M. A. Smeeing. Johanna Hendrika, d. van J. v. Diemen en H. Nijveldt. Prijsnotcering Groentenveiling 27 Juni Aardbeien 11—19 cL, Druiven 52— 53 ct., Tomaten 15—18 cl., Capucij- ners 28 ct., Doppers 23—26 ct., Snij- boonen 38—43 ct., Spercieboonen 43— 60 ct., Tuinboonen 12—14 ct., Peulen 25-30 ct., Spinazie 13-17 ct., Pos telein 5—7 ct, Komkommers 8—9 ct., Spitskool 3 ct., Bloemkool 715 ct., Wortels 5—9 ct., Rabarber 3—7 ct., Sla 11—18 ct., Andijvie 28—31 ct., Peterselie 10-16 ct„ Selderij 18-23 cl.. Sjalotten 13—16 ct. Moeder en Kind lachen beiden van tevredenheid, wanneer de roode, ontstoken of gesmette plekken van baby's huidje zijn ingewreven met Mijnhardt's Kinder/alf Doos 25, tube 40 ct.-BIJ Uw Drogist. Burgerlijke Stand. 24 Juni. GeborenLeendert Hendrik, van L. H. de Bruin en H. Dulmus. 25 Juni. GeborenPetronella Alida Maria, d. van H. v. d. Velden en M. Sandbrink. Gijsberta Wilhelmina Petronella Maria, d. van P. J. Hak en W. J. J. Breij. Overleden: Agatha Louise van Schalen, 68 j., echtg. van J. Blom. Jannetje Wantenaar, 55 j„ WELKOM VREEMDELING. Gevestigd in Amersfoort. D. Heymans, N.I., Utr.str. 5 Julia Mendels, N.I., Plantsoen Z 14 W. Hazel, N.H., Parallelw. 20, tuinm. A. Buys, N.H., Breestr. 49, voeger D. Smits, St. Jorisstr. 10a N. Dol, N.H., Arnh.w. 52, schilder Elisabeth Weenen, R.K., K. Bergstr. 13, kinderj. Edith Rinz, R.K., Schimmp.str. 78, d.b. J. Wendt, N.H., Krommestr. 68, bakker Sophia Koetsier, N.H., Utr.w. 225, d.b. A. de Vries, A. Paulownal. 41, maj.inf. Hendrika Kieft, N.H., Thorbeckepl. 20, dienstbode J. Linden, R.K., Langestr. 116, winkelb. Johanna Kievit, N.H., Dillenb.l, 6b, d.b. jannetje Schoonhoven, N.H., K. Wil- helminastr. 3, dienstb. J. Jagt, N.H., Reigerstr. 22, kant.bed. W. Sperna, N.H., Vermeerstr. 154 W. Pierre, N.H., Timorstr. 6, commies G. Keken, R.K., Eemstr, 14, chem.w. P. de Gruyter, St. v. d. Hagenlaan I. Apolonia Dronkers, N.H., Pr. Frede- riklaan 12, dienstbode Erna Bergmann, E.L., Regentessel. 28 dienstbode. Wed. Schreuder, N.H., Leusderw. 89, winkel. T. Elce, R.K., Brederol. 22, vert. D. Brink, R.K., Torenstr. lta, stucad. I. Visser, N.H., Anjerpl. 15, opz. fbr. C. Genis, St. Ansfridusstr. 55, inspect. G. Matten, E.L., Monnikenpad 41, verw. mont. Maria Snijders, N.H., Arnh.weg 43 W. Berkenbos, N.H., Goudsbl.straat 5 K. de Vos, R.K., Torenstr. Ha Petronella Abbing, N.H., Regentessel. 12 E. Dörschler, Z.A., Celsiusstr., colport. Cornelia Guyt, Z.A., Celsiusstr. A. Putten, O.K., Hof 19, caféh. Helmich, R.K., Heiligenb.weg 24, kapper.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1