STUDIEBOEKEN STUDIEBOEKEN Allerlei Kantoor en Drukker!) Langegracht 28, Amersfoort DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdag middag. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; buiten Amersfoort f 1.10, franco per post. Abonnementen kunnen eiken dag ingaan. Uitgave a de Katholieke Stichting De Eembode, gevestigd te Amersfoort De €embode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Vrijdag 12 Aug 1932 ADVERTENT1ËN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren Advertentien moeten Dinsdag "Jfj— in den morgen zijn bezorgd. Zes en Veertigste Jaargang - No. 37 Ridderlijke menschen zijn uit beschei denheid veel verdraagzamer dan anderen. Epistel en Evangelie. Dertiende Zondag na Pinksteren. Les uit den brief van den H. apostel Pauius aan de Qalaten; III, 16—22. Broeders! De beloften zijn toegezegd geworden aan Abraham en zijnen Na komeling. Niet zegt Zij: En aan uwe nakomelingen, als van velen maar als van éénen: en aan uwen Nakomeling; en deze is Christus. Dit nu zeg ik: een door God bekrachtigd Verbond wordt door de Wet, die vierhonderd en dertig jaren later gegeven werd. niet krachteloos gemaakt, zoodat de belófte te niet gedaan zou worden, Immers, zoo de erfenis uit de Wet is, dan is zij niet meer uit belofte; en toch heeft God ze aan Abraham door belofte geschonken. Waartoe is dan de Wet? Om wille der overtredingen is zij gegeven, totdat de Nakomeling, aan wien Hij de belofte gedaan had, komen zou; en zij werd verordend door engelen in de hand eens midde laars. Een middelaar nu is het niet van éénen; God echter is één. Is de Wet dan in strijd met Gods beloften? Dat zij verre! Want indien de Wet gegeven ware, als die in staat was levend te maken, dan zou de gerech tigheid waarlijk uit de Wet zijn. Maar de Schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat aan hen die gelooven de belofte zou gegeven worden uit het geloof in Jesus Christus. EVANGELIE volgens den H. Lucas; XVII, 11 19. In dien tijd, toen Jesus naar Jeruza lem trok, ging Hij door het midden van Samaria en Qalilea. En als Hij zeker vlek binnenging, kwamen Hem tien melaatsche mannen tegemoet, die van verre bleven staan en hunne stem verhieven, zeggende: jesus, Meester! ontferm onzer! Toen Hij hen nu zag, zeide Hij Gaat en vertoont u aan de priesters! En het geschiedde dat zij, terwijl zij gingen, gereinigd werden. Een nu van tien keerde, zoo dra hij zag dat hij gereinigd was, terug, God verheerlijkend met luide stem; en dankzeggend viel hij voor Zijne voeten op zijn aangezicht nederen deze was een Samaritaan. Jesus nu antwoordde en zeide: zijn niet de lien gereinigd geworden? en waar zijn de negen? Er is niemand gevonden, die terug keerde en eer gaf aan God, behalve deze vreemdeling. En tot hem sprak Hij: Sta op, ga! want uw geloof heeft u behouden. Liturgische Kalender. Week van 14-20 Augustus. N.B. Vanaf Maandag iederen dag Credo en Pref. v. d. H. Maagd. Zondag 14. 13e Zondag na Pinkst. Tijdeigen, Mis Respice, 2e geb. H. Eusebius, 3e A cunctis. Maandag 15. Maria Ten Hemelop neming met Octaaf, Credo, Prefatie H. Maagd. Dinsdag 16. H. Joachim. Woensdag 17. H. Hyacinthus, 2e Eeb. van Octaaf Maria, 3e Octaafdag I. Laurentius. Donderdag 18. Mis als 15 Aug., 2e geb. H. Agapitus, 3e v. d. H. Geest. Vrijdag 19. H. Joannes Eudes, 2e geb. Octaaf Maria. Zaterdag 20. H. Bemardus, 2e geb. Oct. Maria. Téekeflbenoodigdheden KANTOORBOEKHANDEL P. A. TULP Bi Larigcstr, 68 t.o. Krommaatr. TEL 326 schouwde de Staat zich als hel laatste doel en de menschen alleen.... als voor den Staat bestaande De mensch beteekende alleen iets in het oog van den Staat, in zoover hij diens grootheid kon bevorderen. De Staat werd niet gehouden voor hetgeen hij werkelijk is, eene veree- niging van vrije, zelfstandige wezens, die alleen samenwerken tot onderlinge dat wij ons bij tegenspoed beter tot God keeren en ons tot bidden begeven dan in dagen van voorspoed. Waren deze leden niet in zulke droevige om standigheden geweest, wellicht waren ze dan nooit tot Jezus gekomen om Hem met een zoo groot geloof en ver trouwen aan te roepen. Van zulk nut zijn ook voor ons dikwijls ziekte en wederwaardighedenze leiden ons naar God, leeren ons bidden en beletten dat wij God schandelijk vergeten- Daarom sprak reeds de profeet Isaias: „Heer! als dc kwelling daar is zoekt men U, en als Gij hen straft roepen ze ang stig tot U." Dit is de oorzaak waarom God somtijds ziekte, ongelukken en tegenspoed toezendt. Laten wij ons dan in zulke omstandigheden altijd met evenveel vertrouwen tot God wenden als deze melaatschen deden! En waar- zouden wij zulks niet doen? Dc Zaligmaker heeft ons immers zoo stellig Zijn hulp beloofd„Voorwaar, voor waar ik zeg U al wat gij den Vader mijnen Naam zult vragen zal Hij u geven." De melaatschen werden niet aanstonds gezuiverd, doch zij volhard den in geloovig vertrouwen en werden onderweg genezen. Zoo ook moeten wij, als wij niet aanstonds verhoord worden, den moed niet verliezen maar ons met betrouwen op God verlaten. Dan zullen we zeker op een of andere wijze óf hulp óf vertroosting erlangen. Waren de tien mannen een voor beeld van geloof en vertrouwen, helaas niet allen waren een voorbeeld van dankbaarheid. Slechts één zien we voor_ de voelen van den Zaligmaker neder- liggen om den Weldoener te bedanken. De klacht van Jezus over de ondank baarheid der negen anderen toont ons duidelijk genoeg hoe onaangenaam Hem dit was. Betuigen wij wel altijd onze dankbaarheid aan God voor de weldaden van Hem ontvangen? Hoe menigmaal heeft God ons van onze zonden, van de geestelijke melaatsch- heid onzer ziel, gezuiverd in het Sacra ment der biecht, en ons gespijzigd met Zijn Kostbaar Lichaam en Bloed in de H. Communie. Hebben wij daarvoor ook iederen keer onze dankbaarheid betoond? Welk een dankbaarheid zijn we God niet verschuldigd voor al de goederen ous geschonken naar lichaam en ziel, voor onze schepping, onze verlossing en heiligmaking, voor onze roeping en uitverkiezing tot het Katholieke Geloof enz. Helaas, zoovelen vergeter, dan de plicht van dankbaarheid en gelijken op de negen ondankbaren, die niet meer tol hun Weldoener terugkeerden. En toch één van de voornaamste mid delen om nieuwe weldaden van God te ontvangen is voor de reeds ver- kregene, God te bedanken. Evangelie verklaring. Dertiende Zondag na Pinksteren. Volgens de Wet van Mozes moesten allen, die melaatsch waren, zich van de andere menschen verwijderd houden, om hen niet te besmetten. Vandaar dat deze tien mannen, toen zij den grooten Wonderdoener ontmoetten, van verre bleven staan en met luider stemme riepen: „Jezus, Meester! ontferm U onzer!" En als iemand van deze ziekte ge zuiverd was, moest wederom volgens de Wet van Mozes eerst door de priesters zijn genezing onderzocht en beoordeeld worden, alvorens hij ztch weder in het gezelschap der gezonden mocht begeven. Daarom sprak de Heer: „Gaat, vertoont u aan dc priesters." Terwijl hun dit gezegd werd, wei den ze nog niet genezen. Dit geschiedde onderweg. De melaatschen toonden hier dus een groot geloof en een vast vertrouwen in de woorden van Jezus Om dit geloovig vertrouwen werden ze onderweg gezuiverd. Deze tien melaatschen leeren Volkswelvaart. Donker zijn de kleuren, waarmede wordt geschilderd de toestand van hen, die voor hun levensonderhoud geen ander middel hebben dan het loon voorhetdagelijksch werk hunner handen. Dat hier soms schromelijke over drijving plaats vindt lijdt geen twijfel. Doch van den anderen kant gaat het niet aan, te willen ontkennen, dat er ellende en gebrek geleden wordt, méér dan moet en mag. Maar toch, het stemt dankbaar te ontwaren hoeveel gunstiger veler leven en lot nu zijn, vergeleken bij dat van hen die in overoude tijden arbeid moesten verrichten. Wij zwijgen van het slavenjuk, dat door barbaarsche, onbeschaafde volken thans nog wordt opgelegd en getorst. Niet veel beter wjs het bij de volken der oudheid, die om hun beschaving werden geroemd. Waaraan was bij hen die ellendige toestand toe te schrijven We zullen niet ver van de waarheid zijn, indien wij de naaste oorzaak zoeken bij de Staat van dien tijd. Hij, die Staat, begreep zijn bestem ming niet, omdat hij de hooge waar digheid van den mensch niet erkende. In plaats van zicli zelve te beschouwen als gesteld om het ware welzijn van het menschdom te bevorderen, be hulp en bescherming. De Staat, stond buiten en boven degenen, die op zijn grondgebied ver keerden en daaraan verbonden waren. Zij laten we dit eens goed in het oog houden ter vergelijking met den tegenwoordigen toestand zij, die het staatsbestuur in handen hadden, vereenzelvigden zich met den Staal. 't Was niet hun taak de macht aan wenden ter bevordering van een vrij en gelukkig leven der onderdanen. De onderdaan was er ter wille van den regeerder. Was zooals in 'I oude Oriekenland, dc regeeringsvorm republikeinsch, en dus de oppermacht het aandeel van een zekere groep, dan waren deze de Staat. Al de anderen waren slaven. Zij moesten zwoegen en werken, ze hadden zelfs geen recht op eigen leven. Als men dit nu leest en overweegt, dan begrijpt men eerst goed, hoe groot de wellaad is, die 't Christendom der menschheid heeft bewezen dan ook voelt men, waarin dc eigenaardigheid bestaat van den christelijken staat. Een algeheelen omkeer in het staats wezen bereidde de Zaligmaker voor, toen Hij de merkwaardige en zoo vaak gebruikte en misbruikte woorden sprak „Geef den Caesar, wat des Caesars is en aan God, wat Gode toekomt." Die woorden tastten den heidenschen Staat in het hart aan dien Staat, die waande God te zijn en die het menschdom als een offer voor zich eischte. Dal aureool werd hem door Christus van het hoofd gerukt. Aan den Staat moet gegeven worden, wat hem toe komt, maar het zijn de rechten eener Godheid niet. Aan God behoort de aarde en hare volheid. Aan Gods rechten over den mensch zullen de rechten van den Staat on dergeschikt zijn. Daarmede werd de mensch aan de illekeur van den Staat onttrokken. Wel kan de Staat met gezag ge bieden eerbiedwaardig is dat gezag. Maar de moderne Staat en zie daar de reden van den grooten strijd onzer dagen heeft geen recht, om God buiten de deur der maatschappij te zetten. Hoe gelukkig, dat steeds meer zulks nzicn. De geschiedenis legt een onwraak baar getuigenis af van de waarheid der schoone woorden van Paus Leo XIII in den aanvang van zijn Encycliek over de christelijke inrichting der Staten „De Kerk, het onsterflijke werk van den Barinhartigen God, heeft tot eerste en wezenlijke roeping: het heil der zielen te bevorderen en haar geluk zaligheid te bewerken in den Hemel zij is tevens uit haar aard in de wereld dc bron, waaruit zoo talrijke en on schatbare voordeden ons toevloeien als maar mogelijk wezen zou, als ware zij bovenal en in de eerste plaats ge sticht om in dit aardsche leven geluk en voorspoed te verzekeren." Nu zal men begrijpen, welke hooge waarde het heeft voor het volk in 't algemeen, dat het staatsbestier eene leiding in christelijken zin heeft. Daar is hier geen kweslie van per sonen of namen, maar van beginselen. Voor alles moet worden gezorgd te blijven uit het anti-christelijke spoor. Groote gaven werden der mensch heid in onze tijden geschonken. In den roes der groote overwinnin gen op velerlei gebied, is zij echter tot stofvergoding vervallen. Aan lofredenaars en vleiers heeft hel niet ontbroken. En eerst in de laatste jaren zijn veler oogen opengegaan voor talrijke gebreken. Indien in plaats van afgunst, twee dracht en wapengeweld tusschen de volkeren, de vaste wil had bestaan de zeden te verzachten, misstanden weg te nemen en de menschen nader tot elkaar te brengen, dan zou men thans veel verder zijn op den weg der ware beschaving. Bij een heerschappij over de slof, als nooit der menschheid werd ver leend, moest de strijd om hef bestaan minder scherp, minder afmattend zijn. Het ontbreekt ons noch aan grond stoffen, noch aan beweegkracht, noch aan vaardige handen om de beschei den behoeften van den mensch te vervullen. God heeft in alles rijkelijk voorzien. Doch het ontbreekt den mensch aan liefde en vooral aan eensgezindheid. Gods wet, die ons als kompas op de levenszee is gegeven, wordt door velen miskend en weer anderen willen dc eeuwige beginselen niet toepassen op het maatschappelijk leven. Dat zijn de groote tegenstanders der bgvordcring van de ware volkswelvaart. Binnenland Fa. R. VAN OEN BUR6 I ARNHEM8CHE8TRAAT [mill IIMBBI VtlimfilAAI Vlugge en prompte levering Fa. H. ELZE17AAR LAH6ESTRAAT 84 TEL. 628 neveld geen straf, G. M. Amersfoort f3 of l d. Dronkenschap: J. W., Esveld f 15 of 6 d., H. R. L. Rotterdam f 10 of 4 d„ A. v. d. Sch. zwervend een week Afschaffing of geheelonthouding. Tusschen de hier te lande bestaande drankbestrijdersvereeniglngen neemt Sobriëtas een geheel eigen positie in, omdat zij alleen kent het 2 klassen- stelsel harer leden van afschaffers en geheelonthouders. Geheel in overeen stemming met de Katholieke beschou wingen omtrent de innerlijke waarde van de stoffelijke goederen, stelde de Katholieke Drankbestrijding in hare statuten reeds bij hare oprichting vast: Er moet gestreefd worden naar een herstel der Christelijke matigheid, spe ciaal voor wat betreft in het gebruik van alcoholhoudende dranken, waardoor het alcoholisme de algemeen-verbreide vorm van onmatigheid in alcoholica wordt bestreden. Niet aan allen is het matig gebruik van alcoholhoudende dranken verboden. Geheelonthouding kan en moet worden geêischt slechts van bepaalde categoriefin van personen, zooals van de jeugd tot ten minste 18 jaar, van hen voor wie om redenen van drankzucht de alcohol een bijzonder gevaar beteekent, e.a. Uit dit standpunt volgde vanzelf, dat Sobrietas ook 2 klassen voor haar leden invoerdede klasse der afschaffers der matigen, die zich verplichten uiterst matig te zijn in het gebruik van z.g. zwak-alcoholische dranken en die van h»t gebruik van sterken drank geheel afzien. De geheel onthouders verplichten zich geen alcohol te gebruiken. In 1931 stelde de Katholieke Drank bestrijding na nauwgezette studie de eischen vast, waaraan de afschaffers moeten voldoen. Deze eischen zijn wel zoo scherp geformuleerd dat men in derdaad van een ware matigheid kan spreken. Zooals bij iedere beweging is er ook Sobriëtas altijd eenig meeningsver- schil geweest over de waarde van af schaffing en geheelonthouding. Ook hier vindt men voorstanders van een meer radicale propaganda, die geheel onthouding eischen als een strijdmiddel. Toch heeft Sobriëtas altijd haar 2 klassen gehandhaafd en waar de afschaffing door de bovengenoemde formuleering opnieuw in de belangstelling der ge- heele beweging werd geplaatst, meent Sobriëtas goed te doen met haar jaar- lijkschen studiedag op 15 Augustus dit jaar te wijden aar, een bespreking van geheelonthouding en afschaffing. Deze Sobriëtasdag wordt gehouden in het Gebouw voor Kunsten en We tenschappen en vangt aan om 11,15 uur. De ZeerEerw. Pater F. Otten van Huis- sen zal er de volgende stellingen ver dedigen. 1. Sobriëtas had steeds het twee klassestelsel geheelonthouding en af schaffing. 2. Haar houding in deze werd beïn vloed door de toestanden welke heersch- ten bij het ontstaan der Katholieke Drankbestrijding, zij steunde daaren boven ook op positieve gronden, ont leend aan den aard der afschaffing. 3. Sobriëtas achtte steeds, en acht j in het bijzonder, om haargrooterc waarde, de geheelonthouding voor sommigen noodzakelijk, voor velen om sociale motieven wenschelijk, en voor allen beter. Dit temeer in verband met de Nieuwe Richting. 4. Toch handhaaft Sobriëtas de af schaffing, maar dan in de strenge en ideële opvatting, neergelegd in haar rapport van 1931. 5 Zij doet dit om de positieve en propagandistische waarde der afschaf fing, om de meer massale werking, en om redenen van opportuniteit. 6. Sobriëtas is van meening, dat omzetting van het twee-klassenstelscl in enkel geheelonthouding aan de be weging meer nadeel dan voordeel Loopen op verboden grondM. L. Amersfoort f 3 of 1 d„ W. C. v. N. ld., N. H. Sch. Amersfoort I of I d. Varkens in een anders tuinJ. H. v. E. Barneveld f 10 of 4 d. Loopen in andermans hooilandA. W. Baarn f3 of I w. tuchtsch., R. D. id., H. L. v. U. f 3 of 1 d. Dieren arbeid laten verrichten boven hun kracht: J. v. d. K. Barneveld f 10 of 4 d. Geen inlichting verstrekken aan ambtenaar Raad van ArbeidA. Sch. Stroe f 20 of 8 d. Vogelwet: G. Sch. Amersfoort f3 of I d., teruggave buks. Rijden langs spoorbaanW. ter M. Leusbroek f5 of 2 d. Te Scherpenzeel vuilnis neerwerpen J. B. B, aldaar f 3 of I d. Vlccscniceuringswet-. G. v. S. Bar neveld 50 cent of 1 d. Autorijden onder invloed alcohol O. B. Hoevelaken een week hechtenis en een jaar ontzegging rijbevoegdheid. Wielrijdend zich aan auto vasthou denJ. de W. Amsterdam f5 of 2d., W. E. Hilversum f 2 of l d. Auto doen rijden zonder plaat van tabrieksmerk O. v. d. B. Soest 50 ct. of 1 d. Geen teeken geven bij afslaan H. Hoogland f 10 of 4 d. Veiligheid van verkeer in gevaar brengen C. B. Voorthuizen f 10 of 3 d., D. Haarlem f 40 of 20 d. Geen gevolg geven aan politlebevel: J. J. K. woonpl. onbek. f 15 of 6 d. Verboden weg fietsen; T. v. d. V. Baarn f 3 of 1 d., G. A. M. Utrecht id. Motorrijden zonder voldoende ge luidsdemping F. P. G. M. Bergharen f3 ol 1 d. Autorijden zonder spiegelH. H. V. Venlo f 5 of 2 d. Met auto op rijwielpadJ. H. C. Q. Amsterdam f3 of 1 d. Niet de rechterzijde houdenW. K. IJmuiden: f3 of I d„ C. H. F. Am sterdam id. Geen rijbewijs: F. M. Vinkeveen f3 of 11 d., D. P. J. Amsterdam id. C. v. 't K. Soest f5 of 2 d. plus f3 of 1 d. voor zonder spiegel. Wielrijden zonder licht: W. M. Baarn f4 pf 2 d. Idem zonder reflector: W. H. H. Soest f2 of 1 d. Autorijden zonder voldoende licht: H. J. T. Amersfoort f5 of 2 d. Nummer-letter niet verlicht: T. K, Utrecht f 2 of 1 d., W. F. B. M. Nij megen id. tijdens de ontploffing In du mijn aan wezige 59 arbeiders konden slechts twee zich redden. Van de slachtoffers zijn reeds 36 lijken geborgen. Dc mogelijkheid, dat de overige 21 nog in leven zijn, wordt uitgesloten geacht Bij artillerie-oefeningen op het schietlerrein te Parijs is ten gevolge van een foutieve berekening een na burig dorp onder vuur genomen, waar 5 granaten ontploften. Als door een wonder is niemand gewond en ook de aangerichte schade is niet zeer belang rijk. Voor de te vervullen betrekking van klerk ter secretarie te Den Helder (jaarwedde f 1600 tot f2000) hebben zich aangemeld 172 sollicitanten, waar onder 112 met diploma gemeente administratie, 62 met een akte M.O. en 12 meesters in de rechten. Twee en twintig Koreanen zijn gedood en twaalf ernstig gewond bij een ongeluk, dat plaats heeft gehad in de Sharien Kokaide provincie, bij de instorting van een dijk, welke voor een kanaal wordt aangelegd. Op een schietbaan onder Bakel werden ter gelegenheid van de kermis schietwedstrijden gehouden. Na het beëindigen van een wedstrijd klonk plotseling een schot, dat een 8-jarig jongetje uit Helmond in het hoofd trof. Het ventje was direct dood. Op een onbewaakten overweg tus schen Maasbracht en Echt werd een schaapherder, die met een kudde van ongeveer 100 schapen passeerde, door een trein gegrepen en op slag gedood. De schaapherder was ongeveer 50 jaar oud. Het aantal schapen, dat om het leven is gekomen bedraagt 62, terwijl eveneens een paar herdershonden werden gedood. Frisch en fraai seen dauwdrop in de zon wordt Uw teint door het dagelljksch gebruik van „Zij"-Crëme. In prijzen van 20-30-45 en 75 cent. Voor de betrekking van klerk bij degcmeente-politie te Hilversum, waar voor als eisch het diploma 5-jarige H.B.S. of een daarmede gelijk te stel len diploma was gesteld, hebben zich niet minder dan 237 gegadigden aan gemeld. In de mijn Kaiserstuhl II zijn 3 ar beiders door het instorten van een pijler bedolven. Men kon door het steeds neervallen van gesteenten niet dadelijk met de reddingswerkzaamheden aan vangen. Toen men de drie mijnwerkers tenslotte had bevrijd, bleken ze reeds :ijn overleden. Zaterdag is de grootste autoweg van Europa, die van Keulen naar Bonn, geopend. De weg is 20 K.M. lang, is berekend voor vierdubbel verkeer, uit sluitend van auto's, wordt nergens ge kruist en heeft 8.6 millioen mark ge kost. Tc Haarsteeg (N.-Br.) is een juf frouw in een weide door een stier aangevallen. Het woedende dier ver wonde haar aan beenen en onderlijf, waarna zij bewusteloos bleef liggen. Na eenigen tijd hebben voorbijgangers haar gevonden. De toestand van dc vrouw is zorgwekkend. iejarlg meisje, dat bij den molenaar A. Ooms aan 't spelen was op zakken met graan, door het verschuiven dier zakken er onder geraakt en spoedig daarop aan de gevolgen overleden. Te Mill is de 43-jarige landbouwer A. Siroen tengevolge van het op hol slaan van de paarden onder een maai- machfne gekomen. De man bekwam zware verwondingen aan beide beenen en werd in zorgwekkenden toestand zijn woning vervoerd. In de drie Noordelijke provinciën worden thans 5- of 7-jarige paarden van Belgisch ras voor vrij hooge prijzen opgekocht namelijk voor f450 tot f600, brengen. 19 Polen, 7Spanjaarden, 3 Franschen, "V? in de toekomst 2 u„ 3 gtoiJke„ 4 RuMt„ De sociale kweslie moesl hare op- »ee-klasseslelsel van geheelonl- - ssintr naderen houding en alschalhng behouden. Op het stationsemplacement te Dordrecht is een 6!-)arige kruier bij '(oversteken van 'teerste naar het tweede perron, door een van Rotter dam komenden sneltrein gegrepen en - in verband mei de commnnislisehe|ttni8e "li"" ™>g«sleurd en gedood, woelingen in België zijn in de laatste I vijf dagen gearresteerd 16 Italianen, NATUURLIJK lossing naderen. De gegevens ervoor zijn aanwezig. I Ons ontbreekt niets om welvarend en gelukkig te zijn, wanneer we het' elkander en ons zeiven niet beletten. Uitspraken Kantongerecht Amersfoort. Winkelsluitingswet: P. P. Ch. E Zij zullen allen over de grens worden gezet. In Japan heeft een ernstige mijn- gasontploffing plaats gehad in Soratsji- kolenmijn nabij Hokkaipo. Van de koop Ik de benoodlgdc vitch bi): YMUIDER V1SCHHANDEL H. GLASTRA CO. N.V. Utrechtachcslrut 40 - Telefoon 92

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1