STUDIEBOEKEN School- en Teekenbehoeften Fa.ü. Elzenaar „Zij" Crème Bel dan op No. 42 p Kantoor en Drukkerij Langegracht 28, Amersfoort DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdag middag. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; buiten Amersfoort f 1.10, franco per post. Abonnementen kunnen eiken dag Ingaan. Uitgave v de Katholieke Stichting De Eembode, gevestigd te Amersfoort De Gembode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Dinsdag 23 Aug. 1932 ADVERTENTIËN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren Advertentiën moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur In den morgen zijn bezorgd. Telefoon 314 Zes en Veertigste Jaargang - No. 40 Het geluk is een lachend oogenblik, het bewustzijn goed gehandeld te hebben een tevreden eeuwigheid. Zelfopvoeding. De mensch wordt van zijn jeugd af opgevoed door zijne ouders en over heden. Zij moeten hem helpen, om zelfstandig te worden en geschikt om met eigen kracht zijn geluk in het leven te vinden. Daarom geven zij hem op grond der christelijke zedenleer en van hun eigen ervaringen, wenken en vin gerwijzingen, hoe hij aan zichzelf ar beiden moet, welke fouten hij te be strijden heeft en welke kennis en goede gewoonten hij zich moet eigen maken, om een bruikbaar, degelijk persoon van zichzelf te maken. Heeft de opvoeding thuis en in schol bij den jongeling belangstelling gewekt voor zijn zelfontwikkeling, heeft zij zijn wil zóó gesterkt, dat hij flink en vol hardend aan zichzelf arbeidt, heeft zij hem vervuld met liefde voor den gods dienst, die alleen doorslaande beweeg redenen voor onze zelfvolmaking bevat en steeds zegenrijke hulpmiddelen tot hare verwezenlijking aanbiedt, dan was zij goed, dan heeft zij den grondslag voor een ware zelfopvoeding gelegd. Zoolang de mensch leeft, moet hij innerlijk groeien. Stap voor stap moet hij den ouden mensch der zonde in zich overwinnen, langzamerhand den nieuwen mensch, die van Chrisius af stamt, in zich ontwikkelen. Zijn leven moet niettegenstaande alle menschelijke dwalingen een opgaande lijn vormen, die Ood, het oorspronkelijke beeld van alle volmaking steeds meer nabij komt. „Zijt volmaakt, zooals ook uw Vader in den hemel volmaakt is." Als de mensch deze zelfopvoeding veronachtzaamt, dan wordt hij nooit een zelfstandig man uit één stuk, dan zal hij nooit die innerlijke sterkte en degelijkheid bezitten, die men karakter noemt. Hij zal steeds min of meer de speelbal van zijn grillen en een slaaf van zijn luim blijven. Hij is een mensch van het oogenblik en geen karakter. Omdat de zelfopvoeding zoo nood zakelijk is, daarom bevredigt zij zóó. Alleen hij kent diepe vreugde, alleen hij heeft vrede en orde in zijn binnenste, die onafgebroken naar heerschappij over zichzelf streeft. Hij voelt bij dit streven, hoe zijne zedelijke kracht ont wikkelt, hoe hij innerlijk grootcr en sterker wordt. En dat verschaft hem vreugde. Elk groeien toch verheugt. Zie maar hoe in de lente alles ont kiemt en ontspruit en groeithet is de bloeitijd der natuur. Duizendmaal hooger staat de mensch, het bezielde wezen. Welke vreugdjmoet zijn groeien brengen, dat zooveel meer waard is, maar ook zooveel moeilijker! Hoe diep voelt zulk een mensch die vreugde. Nooit is hij zichzelf tot last, nooit laat hij den moed zinken. Hij streeft naar boven, hij groeit op, en daarom blijft hij innerlijk jong en vroolijk. hoe oud hij ook worden mag. Hij bezit reeds iets van het eeuwige leven, iets van de eeuwige vreugde, die hij hiernamaals volmaakt genieten zal bij God, die de volmaaktheid zelf is. Teekenbenoodigdlteden KANTOORBOEKHANDEL ■I F. A.TULP|ü Langestr. 68 to. Krommutr. TEL 526 KattiolieRe Beginselen. Men heeft de katholieke beginselen wel eens misbruikt om het nieuwe, dat moderne tijden aanbieden, te verwerpen. Zoo heeft men, waarschijnlijk door verkeerd begrijpen van den Sylabus, waarin Pius IX het Liberalisme ver oordeelde, zich verzet tegen de moderne wetenschap, tegen de democratie, ook tegen wat er goed en bruikbaar En evenzoo heeft men de handhaving der doodstraf, van het rempla?anten- wezen bij den dienstplicht, verdedigd. Alles omdat het beginsel dit zou eischen. Met het beginsel alleen meende men alle kwesties en dan meest in afwij- zenden zin, definitief te kunnen op lossen. Sindsdien heeft men leeren inzien, dat beginselen moeten toegepast worden op concrete, telkens wisselende feiten. En dat men voor een juiste toepassing dus ook die feiten moest kennen. Leo XIII, heeft de katholieken in de moderne wereld leeren onderscheiden, en hun een positieve taak ook in hun eigen tijd aangewezen, de blijvende taak der Kerk, om iederen tijd voor Christus te winnen. Dit kon echter tot een tegenovergestelde miskenning der beginselen leiden. Niet meer zooals te voren, dat men met het beginsel in de hand de heele moderne wereld zonder meer in den ban deed, maar juist zoo, dat men zich te zeer bij de bestaande toestanden neerlegde. Dat men dus de beginselen achter de feiten aandroeg. Ligt hierin niet de hoofdgrief van z.g. jongeren, tegen de hui dige leiders? Lijkt het er niet te veel op, dat deze leiders maar met de be staande ontwikkeling der feiten mee gaan, en dan achteraf beredeneeren, dat deze ontwikkeling niet met de ka tholieke beginselen in strijd is? Gaat dit niet den schijn krijgen van een trieste sport, om de elasticiteit van onze beginselen te beproeven? Deze beginselen dreigen zoo de beteekenis te krijgen van lastige banden, die men min ol meer handig verder uitrekt, of waar men doorheen tracht te glippen. Om dan achteraf toestanden, die door de kracht van heel andere dan katho lieke beginselen zich ontwikkeld hebben door een gevel van katholieke begin selen te verbergen. Een debat over het kapitalisme zou als voorbeeld van laatstgenoemde mis kenning kunnen dienen. Verschillende leiders beijveren zich. om te betoogen, dat ons geldend productiestelsel niet met de katholieke beginselen in strijd is. En door zulke betoogen voelen velen zich gerustgesteld, om in de lijn van dit stelsel volop door te werken. Hoe men ook over de verenigbaar heid van kapitalisme en katholicisme moge denken, het gaat er in de eerste plaats om, de wereld, ook op econo misch gebied, te richte i naar eer ideaal, dat aan de katholieke begin selen ten volle beaniwoordt. Geen mi nimalisme dus. in dien zin dat mer iederen toestand aanvaardt, die maa i met onze beginselen niet in lagranlen strijd schijnt Ie komen, maar maximalisme, zoodat men slechts met dien toestand tevreden is,die naar den maatstaf dier beginselen volledig en in alle onderdeelen is geregeld. De beteekenis van onze beginselen voor het leven is dus niet louter nega tief, noch om al het moderne ris niet- katholiek te veroordcelen, noch om het feitelijk bestaande als niet met het ka tholicisme strijdig ais geheel te aan vaarden. Hun beteekenis is positief. In dien zin, dat zij vorm moeten geven aan het leven van gemeenschap en enkeling, altijd en overal. Zij wijzen de goede richting aan, waarmee bij elke handeling door iedereen rekening moet gehouden worden. Onthouden van het loon der werk lieden, goedpraten van practijken der onbeperkte winzucht, zwijgen waar afkeuring noodig is, werkt in den nood van dezen lijd meer dan ooit nood lottig. En nu Pius XI in Quadragesimo Anno zoo duidelijk en krachtig sprak, is zoo'n gedrag voor den katholiek nauwelijks te verontschuldigen. Het komt er op aan, de beginselen op de feiten van liet oogenblik toe te passen, en principieel zoo noodig held haftig. de wereld in de toekomst te kerstenen. weigerend, gelijk het Oostersche schis ma (1054) van Pothius en Caerularius. De Schismatieke Grieksche richting ontstond na een geloofsgeschil tusschen Konstantinopel de toenmalige hoofd plaats der Oostersche kerken en Rome. Tot een definitieve afscheiding kwam het in 1054. De Schismatiek Grieksche kerk telde vier van elkander onafhankelijke pa triarchaten: Konstantinopel, Alexandria, Antiochië en Jeruzalem. Dan heeft men nog de Schismatiek Grieksche Kerk van Hellas (Griekenland) met Athene als Hoofdzetel en de Russische kerk geheel onder Russische staatsmacht staande sinds 1589 en thans onder het Sovjet-regime aan de ontbinding en vernietiging prijsgegeven. Vóór den wereld-oorlog telde deze Russische Kerkgemeenschap 65.000 kerken en 800 kloosters. Niet te verwarren met de schisma tieke Grieksche of orthodoxe Russische kerk zijn de geünieerde Grieken, Ru thenen, Armeniërs enz.deze allen be- hooren tot de R. K. Kerk. Wel hebben zij een afzonderlijken ritus en zekere afwijkende gewoonten van kerkelijke tucht, doch onder volkomen goedkeu ring van het hoogste kerkelijke gezag. Ten allen tijde heeft de Kerk aan sommige volken toegestaan eigen ge bruiken te volgen bij het verrichten der kerkelijke plechtigheden en de toe diening der Sacramenten, wanneer die gebruiken niet in strijd waren met het geloof of de instelling van Chrisius en de Apostelen. De algemeene kerk vergadering van Florence verordende in de gedenkwaardige bulle, waarin zij de hereenieing der Westersche en Oostersche Kerk afkondigde, dat ,de gebruiken van beide onveranderd behouden zouden blijven." Benedictus XIV gaf zelfs het strenge verbod oir van den Oosterschen tot den Wester- schen ritus over te gaan en in een encycliek toonde hij aan, dal Rome steeds er naar heelt gestreefd de Oos tersche kerkgebruiken onveranderd te laten bestaan en altijd verboden heeft, dat de gewoonten van de eeneafdee- ling der Kerk in de andere zouden worden overgebracht, of dat de geloo- vigen van den eenen tol den anderen ritus zouden overgaan. Dezelfde ge dragslijn volgden ook de latere Pausen tot op onzen tijd. IBACH PIANO'S I Voortreffelijk in elk opzicht Vraagt catalogus en condities aan bij dc vertegenwoordiger Fa. R. VAN DEN BURG. ARNHBMSCHEWBa Uit den Omtrek Langastraat 84 Telef. 528 Baarn i Burgerlijke Stand. UeborenPaulus Cornells, z. v. W. Millenaar en E. Loen Else, d. v. P. Beemsterboer en B. N. Bot Geer- truida, d. v. A. Roest en M. Epskamp Wulfert, z. v. A. Hop en B. Pater Lambertha, d. v. G. v. Daal en A. i Gljsberlha, d. v. J. Meijers en G. I. Zijtveld Wilhelmina Aleida, d. v. C. J. Dijkman en H, Kuijer Jo hannes Hendrik, z. v. T. A. v. d. Sluijs en R, C v. d. Linden Franciscus lacobus Hendrikus, z. v. F. A. H. M. Vilhelm en C. W. G. Vos. Overleden: Petronella H. Telenburg, 90 j., wed. v. D Duhen Jacob Prins, 77 j., geh. met J. Stam. Baraeveld Een dit voorjaar in de beek alhier verloren gouden ring, die voor den eigenaar van groote waarde was, is thans door een 13-jarigen jongen die een uitnemend duiker is, op den bodem dier beek teruggevonden. Voorts heeft dezelfde jongen een verloren gegaan kunstgebit uit hetzelfde water opge haald. Kerkgenootschappen. De Grieksche Christelijke Kerk om vat de Christelijke Kerken, welke in hare liturgie, de Grieksche of eene andere, niel-Latijnsche taal bezigen. De met Rome verbondene Kerkgemeenten heetenGeünieerde Griekende van Rome afgescheidenen heeten Schismatieken-Grieken. De Geünieerden ontstonden door de wedervereeniging der Schismatieke Grieksche met de Romeinsche Kerk. Zij bezitten een eigen ritus en ook een eigen kerktaal (veelal Grieksch) ln geloofsleer en onderwerping aan den Paus zijn zij met Rome in eenheid verbonden. De voornaamste groepen zijn: de Grieken in Italië, Hellas en Turkije; de Ruthenen, Hongaren, Cro- atiërs, Walachen, Rumenen, Bulgaren, Thraciërs, Maronieten. Kopten enz. Zij wonen hoofdzakelijk in de Balkanstaten en tellen te samen ruw geschat onge veer 7 millioen leden. De Schismatiek-Grieksche en Rus sische kerkgemeenten hebben geen ver band met Rome. De naam Schismatieken wordt afge leid of ontleend aan schisma, hetwelk beduidt het zich afscheiden van de( kerk, de gehoorzaamheid aan den Paus In hosch en duin, Op hei en strand: De huid wel bruin, Maar niet verbrandt Soest Er brak brand uit in een huis be woond door de gezinnen v. Breukelen, Werkhoven en Roest. De brand is vermoedelijk te wijten aan een brandend petroleumstel. De Soesterbergsche straat is open gebroken en afgesloten voor het ver keer. Toch reed de vrachtrijder de R. dezen weg op met het gevolg, dat hij tegen den kruidenierswinkel van den heer V. reed. Het huis werd erg be schadigd. De schade werd onderling geregeld. Kerknieuws. Kardinaal van Rossum. Kardinaal van Rossum toeft dezer dagen te Amsterdam in het klooster der Redemptoristen aan de Keizers gracht. Kardinaal van Rossum woonde het Nationaal Eucharistisch Congres te Kopenhagen bij, dat Zondagavond werd gesloten. Over Berlijn reisde Z.Em. ver volgens naar Amsterdam, waar hij Dinsdagmorgen om 9.32 met den nachttrein aan het Centraal Station aan kwam. Het bezoek van den Kardinaal Amsterdam draagt een privé karakter en is uitsluitend bedeeld, om temidden der buitengewone drukke werkzaam heden, voor enkele dagen rust te nemen. Donderdagmorgen zal Kardinaal Rossum in de O. L. Vrouwekerk plechtige H. Mis met assistentie op dragen en daarbij zelf de H. Communie .n de geloovigen uitreiken. Donderdagmiddag vertrekt Z.Em. naar Nijmegen. De Kardinaal is op zijn Hollandsche reis vergezeld van zijn secretaris, Dr. B. Leijdsman C.s.s.R. Binnenland Boter en Kaas. In het eerste halfjaar 1930 voerde Holland 21.678.000 K G. boter uit voor een waarde van f 33.264.000vo eerste halfjaar 1931 waren deze getallen 18.007.000 K.G. en f23.427.000, en in het eerste halfjaar 1932 8.400.000 K.G. voor een waarde van f8.229.000. Bij het eerste halfjaar van 1931 is men ruim f 15 millioen achter en bij dat van 1932 bijna f25 millioen. Van de Hollandsche kaasproductie, die in 1931 liep tot 182.8 millioen K.G., kon men uitvoeren 86.3 millioen K.G. Volgens de laatste marktnoteeringen ontvangt de zelfkazende boer de helft van hetgeen hij twee jaar geleden ont ving. Zijn inkomsten uit de kaas zijn met 50 pCt. verlaagd! rendlna, d. v. H. v. Nieuwenhulzen en Dijkhuizen. Overleden: Die- verke Mulder, 75 j., wed. van P. Weening. Paardenmarkt. Aangevoerd 22 werkpaarden f 125 350 9 hitten 175-1150 3 veulens 30—180. Totaal 35 stuks. De R. K. Middenstandsvereeniging vergadert Vrijdag 26 Aug. a.s., 'savonds 8.30 in het gebouw van de R. K. Spaarbank, aan de Breestraat. De agenda geeft o.m. aanVerkie zing afgevaardigden Centrale Raads- trgadering 'sHeerenberg. Gemeenteraad. De Raad der Gemeente Amersfoort zal vergaderen op Dinsdag 30 Aug. des avonds 7 uur. De agenda vermeldt onder meer Benoeming Raadscommissie„Frisia". Toekenning der vergoeding (boven tallige leerkrachten) Chr. Nat. School onderwijs en Amcrsfoortsche School- vereeniging. A.s. Woensdag 12—4 uur wederoo VOLKSV1SCHDAG 4 en 5 mooie gebakken visachen voor 1 kwartje IJMUIDERVISCHHANDEL UTRECHTSCHESTRAAT 40 Het gesprek van den dag. BERICHTEN UIT AMERSFOORT Het 84ste Nederlandsch Landhuis- houdkundig Congres zal op 22 i September a.s. te Tiel worden gehou den. Aanvankelijk lag het in de bedoe ling dit congres te Amersfoort te houden. ln de Barneveldsche beek, naast de militaire zweminrichting dook de 20- jarige huzaar H. uit Amsterdam in ondiep water, met het gevolg dat hi met vrij groote vaart met het hoof« op den bodem stuitte. De man is naar het hospitaal vervoerd. Voor het te Arnhem gehouden exa men van de Eerste Ned. Mode-Vak schoolver. slaagden voor Costumlère de dames R. Tolhuis, A. de Vrije, M. van Asselt, J. Kamerbeek en N. Wis- gerhof. Alle leerlingen van mej. To Stekelenburg, alhier. Hebt U een Taxi of auto noodig Amersfoort. Burgerlijke Stand. 18 Aug. OndertrouwdW. v. d. Berg en H. v. d. Berg J. A. Jekel en G Overeem A. Lablans en G. Haze laar A. v. d. Woude en O. v. Suk- sum M. Leenards en M. F. v, Opij- nen T. Wismeijer en J. G. v. d. Glas T. J. Lap en M. F. v. d. Laan. Gehuwd: J. T. v. Doorn en M. J. P. P. Elbertse H. A. Kelder en M. de Leeuw. Overleden: Dora Kraandijk, 22 jaar. 19 Aug.Geboren: HendrikaJohanna, d. v. A. Groot en A. Paskcr Ba- Vaststelling vergoeding ex art. 101 der L.O.wet 1920, Voorstel tot verdeeling der kies kringen voor de raadsverkiezingen in stemdistricten. Voorstel tot wijziging van artikel 29 alinea 4 van het Werkliedenreglement. Adres bewoners Randenbroekerweg en gedeelte Hoogeweg om aanleg van rioleering. Verleenen van een crediet voor de electrificatie van b3 woningen Soester- kwartier. Aanvaarden uit 'sRijks kas van een voorschot voor de electrificatie van 48 woningen Soesterkwartier. Onttrekking aan den publieken dienst van een gedeelte van het Monnikenpad. Verhuur van grond aan de Kleine Koppel aan A. A. Damen. Verhuur grond nabij de B.Wuytiers- laan aan Dr. G. C. v. Hoften. Verkoop bouwterrein aandeSpaarne- straat groot 3030 M'. aan W. J. Volkers c.s. voor f5.— per M'. WELKOM VREEMDELING, Gevestigd in Amersfoort. G. Laseur, R.K., v. Assenraadstraat 8, radiom. Mendi, R.K., Kapelw. 47, musicus ohanna Vlicgenthart, N.H., Pasteurstr. 7, dienstbode. Groenveld, D., A. v. Wyckstr. 12 Petronella Heckmann, G.K., Utr.w. 87 Betje Praag, N.I., Appelmarkt 17b Frouwkje Wilda, N.I., Appelmarkt 17b v Reusel, N.H., Vlasakkerw. 52a arb. N.S. v. d. Meij, N.H., Pullstr. 7 H. Engel, Ev., Stationsstr. 38a, corresp. A. Verbeek, R.K., Kon.Wilhelm.str. I, arts. L. Grunnekemeyer, R.K., Hellestr. 20, koopman Gesina Weissenbach, N.H., W. de Zwij gerlaan 2, dienstbode. H. Cohen, N.I., Utr.str. 38, bakker Schoo, N.H., H. v. Viandenstr. 22, off. v. Gez. Rijkje Elings, N.H., Tuil en 't Waal, H. v. Viandenstraat 19, verpl. R. Slegtenhorst, Monnikenp.64, monteur Johanna Hennekes, Kon.Sophialaan 7, dienstb. Hedwig Wolanin, Ev., A. v. Wyckstr. 17, dienstbode. Maria Bold, N.H., Westerstr. 53 Anna Nobels, R.K., Schimmelp.str. 70 Dieuwke Posthuma, R.K., B.W.Iaan 55 religieuse. B. Ligtvoet, R.K., Coninckstr. 93, str.v. H. Dehler, Ev., Utr.weg 117, koopman H. v. d. Kieft, N.H., Leusderw. 118 W. v. Duuren, N.H., H. v. Viandenstr. 33, postz.h. D. Bergh, R.K., Sumatraslr. 15, reizig. I. Bijleveld, N.H., OSoesterweg 81. G. Heunks, R.K., Hoogew. 33, boekh. J. Jacob, R.K., Palmstr. 322, bankw. N.S. P. Kruk, R.K., O.Soesterw. 73, timmerm. M. Lamie, N.H., Pasteurstr. 15, werkm. A. Stoop. R.K., J. v. Oldenb.v.laan 4 ch. de bur. H. Lisdonk, R.K., P. Pijperstr. 9 bankw. Johanna Apeldoorn, G.K., J. Steenstr. 38, dienstbode. Maria Vermeulen, N.H., Begoniastr. 19 Dorothea Dik, R., v. Marnixl. 52 H. Hcsscllnk, Koninginnel. 19. Geertrulda Claes, R.K., Leusderw. 29t dienstbode Engelientje Wingerden, N.H., Puntenb. laan 5, h. in|de Hh. Maria Scheidie, R.K., Emmal. 9, dienstb. C. Sanders, N.H., Schimm.p.str. 27 Hendrekien Blokzijl, N.H., Bernulf.str. 24, dienstbode. Johanna Vermeulen, R.K., J. v. Olden- barneveldlaan 4, dienstbode. G. Jansen, R.K., Langestr. 32, winkelch. J. Veen, N.H., V. v. Goghstr. 12, hand.a. Antoinette Hilling, R.K., H.v.Vianden straat 12 Maria Winters, N.H., Brouwerstr. I juffr. h.h. F. Visser, R.K., A. Pauwlownal. 16 W. Kolder, L.d.H,, Emmal. 18, direct.jh. G. Surksum, O.K., Kreupelstr. 3. Adolfina Kas, N.H-, Borgesiusl. 41 J. Walet, G.K., Hoogeweg 160, tuinder. Wed. C. Richel, R.KCelebesstr. 2. A. Hulsman, R.K., Hobbemastr. 25. J, Ruifrok, N.H., Westerstr. 105. A. Terpslra, N.H., J. Marlsstr. 3. Th. Jorritsma, N.H., B.W.Iaan 300. A. Helsloot, N.H., Stationsstr. 57, kant.b. Metje Boonstra, N.H., A.Paulownal. 16, huishoudster. Islebe, R.K., Sumatraslr. 24, constr. j. Eversen, R.K., Pauwstr. 1, constr. O. Torn, O.K., Heiligenb.w. 21, kant.b. P. Diederik, N.H., Arnh.str. la, winkelb. Maria Bos, N.H., idem. Maria Schmökel, D.E., H. v. Vianden str. 5, dienstbode. C. Jansen, R.K., Soesterw. 143, hulakn' A. Knapen, N.H., Schimmelp.str. 53. stuurman. H. Tijsseling, G.K., v. Maraixlaan 1Z B. Tebes, R.K., Aldeg.str. 70, schilder. Gertrud v. d. Ohe, E.L., Borgerl. 1, verpleegster. Paula Bóhmer, R.K., Koedijkerweg 4, dienstb. Cornelia v. d. Wal, N.H., Leusderw. 70, dienstb. P. Meerburg, N.H., Lingestr. 27. A. Ruys, N.H., Bergstr. 14. Dina Tonnis, R.K., Bergstr. 24, verpl. G. Doornekamp, Klimopstr. 3. Johanna v. Breukelen, R.KLeusder- weg 299, dienstb. Ali Rijksen, G.K., Langest. Ill,dienstb. Albertha Galenkamp, G.K., F. v. Blan- kenh.str. 49, huishoudster. W. de Zeeuw, N.H., Schimmelp.str. 33, monteur. J. Hendriks, N.H., Havik 16, slager. Celester Lampo. R.K., Utr.w. 19, dienstb. J. Nijmeijer, J. v. Oldenb.l. 28, onderw. Johanna Zwaan, R.K., St. Anfridusst. 57. dienstbode. W. Ubbeloh, Stephensonstr., reiziger. J. Muller, E.L., Woesterweg: 1. v. d Weij, Borgesiuslaan 37. ohanna ae Haas, Fr.v.Blankenh.str. 41. v. Kalleveen, R.K., Ruysdaelstr. I. v. Beurden, R.K., Zand 23. Jansje v. d. Woerd, G.K., van Assen- raadstr. 16. Marianne Kok, Stephensonstr. 34. Evelina de Vries, N.H., Fr. v. Blanken- heimstr. 25. L. Horvath. R.K,, Kapel weg 43, musicus. W. Kind, N.H., aan boord „Breesand". A. v. Ewijk, R.K., Utr.weg 2, kok. Anna Bekkers. R.K., Langestr. Ihuish. J. Dekker, N.H., Heiligenb.w. 19, sergt. A. Hulst, N.H., v. Campenstr. 22. Jannetje v. d. Broek, N.H., St. Radboud- straat 6, dienstb. A. Koolaard, N.H., Utr.w. 225, huiskn. Maart je v. d. Dool, G.K., Smallepad 12, hulp Ld. huish. Hans Körner, R.K., Zuidsingel 43, mont Rosa Jakob, Vondelplein I. dienstb. Wendelina Schetter, N.H., Koninginnc- laan 28. dienstb. K. v. Eist, R.K., Woonwagenk. 40. H. v. Kreuningen, N.H., Kamp 64. J. Vonk, N.H., Arnh.weg 214, pakkn. N.S Smetten, Doorzit!en Stukloopen der Huid g||p—-

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1