A. H. v. Nieuwkerk n.v. studieboeken STUDIEBOEKEN Allerlei f Kantoor cn Drukkerij Langegracht 28, Amersfoort DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdag middag. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; buiten Amersfoort f 1.10, franco per post. Abonnementen kunnen eiken dag ingaan. Uitgave van de Katholieke Stichting De Eembode, gevestigd te Amersfoort De €embode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Vrijdag 26 Aug. 1932 ADVERTENT1ËN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren Advertentiën moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Telefoon 314 Zes en Veertigste Jaargang - No. 41 Als iemand wenschl bekend Ie worden met de ware geschiedenis der wereld, met den geest zijner eeuw, moet hij niet eerst gaan naar het raadhuis of naar de rechtzaal. De eigenlijke geesl van het leven moet meer nabij gezocht worden. Het is wat gedaan en geleden wordt in het huisgezin, in de regeling daarvan, de gemoedsgesteldheid, de geschiedenis van het persoonlijk leven, dat van het meeste belang voor ons is. Epistel en Evangelie. Vijftiende Zondag na Pinksteren. Les uit den brief van den H. Apostel Paulus aan de GalatenV, 25—VI, 10. Teekenbenoodigdheden KANTOORBOEKHANDEL ■i F. A. TULP ge Langestr. 65 to. Krommastr. TEL. 326 wandelen! Laat ons geen bejagers worden van ijdele eer. elkander uittar tend. elkander benijdend. Broeders I Mocht ook iemand door eenig misdrijf overvallen zijn: gij, die geestelijk zijl onderricht den zoodanige in den geest van zachtmoedigheid, terwijl gij acht geef» op u zeiven, opdat ook gij niet in bekoring komt. Draagt elkanders lastenen zóó zult gij de wet van Christus vervullen. Want als iemand meent iels te zijn, ofschoon hij niels bedriegt hij zich zeiven. Een ieder i beproeve zijn eigen werken zóó zal hij roem hebben in zich zeiven alleen, en niet in eenen anderewant een ft ieder zal zijn eigen last dragen. Hij nu, die onderwezen wordt in het woord, deele aan dengene, die hem onderwijst, van alle goederen mede. Bedriegt u niet! God laat zich niet be spotten! Want wat de mensch gezaaid heeft, dat zal hij ook maaienhij toch die in zijn vleesch zaait, zal ook van het vleesch verderf maaiendie echter in den geest zaait, zal van den geest het eeuwig leven maaien. En laat ons, het goede doende, niet moede worden; want, indien wij niet moede worden, zullen wij te zijnen tijde maaien. Laat ons derhalve, zoolang wij tijd hebben, weldoen aan allen, doch voornamelijk aan de huisgenooten des geloofs. EVANGELIE volgens den H. Lucas; VII, II16. In dien tijd begaf Jesus Zich naar eene stad, die Naïm genoemd wordt, en met Hem gingen zijne leerlingen en een talrijke schare. Als Hij nu de poort der stad naderde, zie, werd er een overledene uitgedragen,een éénige zoon zijner moeder, en deze was weduwe; en eene groote schare uit de stad was met haar. Toen de Heer haar gezien had, werd Hij door medelijden met haar bewogen en zeide tot haarWeen niet! En Hij trad nader en raakte de lijkbaar aan (en de dragers stonden Stil). En Hij sprak: Jongeling! Ik zeg u, sta op! En hij die gestorven was, zette zich overeind en begon te spre ken. En Jezus gaf hem aan zijne moe der. En vrees greep allen aan, en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot Profeet is onder ons opgestaanen God heeft zijn volk bezocht! koningen als aan de hutten der armen. De dood kan cns venassen op een uur dat wij het volstrekt niet vermoeden. Deze waarheid bevestigt ons de dage- lijksche ondervinding en moet elk ver standig christen aansporen tot een aller- belangrijkte plicht, n.l. dat wij ons dagelijks lot den dood moeten voorbe reiden. En waarin bestaat die voorbe reiding? Vooreerst hierin dat men leeft in staat van heiligmakende genade. Ten andere moeten wij ons beijveren door deugden en goede werken dagelijks onze verdiensten voor den hemel te vermeerderen. Toen de Heer de weduwe zag werd Hij door medelijden met haar bewogen. Hier zien we wederom in Jezus den Vertrooster der bedrukten. Door de tranen dezer bedroefde weduwe werd Hij tot medelijden bewogen en Hij wekte haren zoon ten leven op. In welk lijden gij u ook moogt bevinden neemt uw toevlucht tot Jezus. Hij. die zich over de tranen dier weduwe ontfermde zal ook u vertroosting, redding of hulp verleenen. Aldus sprak Hij tot den jongeling .Ik zeg u. sta op". Op dit woord vai den Almachtige rees de jongeling over eind en herleefde. Die machtige stem zal ook onze lichamen eenmaal uit de graven opwekken op den dag der ver rijzenis. Dan zal ook tot ons gezegd worden.Ik zeg u, sta op" en komt ten oordeel, sommigen lot heerlijkheid, anderen ter verdoemenis. Mochten wij ons intijds door een godvreezend leven tot een heerlijke verrijzenis voorberei den! En vreeze beving allen en zij ver heerlijkten God. De geheele schare die er bij tegenwoordig was verheerlijkte Jezus' groote daden. Ook wij moeten de wonderwerken Gods hoogachten, en voor de gunsten, die God ons en onzen naaste betoont, den Schepper prijzen en Hem verheerlijken. Liturgische Kalender. Week van 28 Augustus—3 September. Zondag 28. !5e Zondag na Pinkst., Tijdeigen, Mis Inclina, 2e geb. H. Augu- stinus, 3e geb. Oct. van Kerkwijding, 4c H. Hermes, Prefatie H. Drievuldigh. Maandag 29. St. Jan Onthoofding, Octaafdag van Kerkwijding. 2e geb. en laatste Evangelie van St. Jan's Ont hoofding, 3e H. Sabina, Credo. Dinsdag 30. H. Rosa van Lima, 2e geb. H.H. Felix enz. Woensdag31. H. RaymundusNonatus Donderdag 1 September. H. Egidius, 2e geb. H.H. Twaalf Broeders, 3e A cunctis. Vrijdag 2 H. Stephanus Koning, 2e geb. A cunctis, 3e naar keuze. Zaterdag 3. Mis van O.L.V. Salvé 2e geb. v. d. H Geest, 3e voor Kerk of Paus, Prefatie H. Maagd. Evangelieverklaring. Vijftiende Zondag na Pinksteren. Het Evangelie geeft ons aanleiding tot een allernuttigste en heilzame over weging. Zieer werd een doode uitge dragen toen Jezus aan de poort der stad Naïm kwam. De doode was een jongmensch, een eenige zoon, de steun zijner moeder. Deze doode herinnert ons dat wij allen sterven moetendat de dood niet alleen ouden en bejaar den, maar ook jongelieden in den bloei hunner jaren wegrukt. De dood ontziet niemand noch rijken, noch armen. De dood klopt zoowel aan de paleizen der Zinnebeelden. Wanneer het Katholicisme allerlei gewaden gebruikt in zijn eeredienst, dan is dit niet terwille van de pracht en praal, maar terwiile van de ver zinnelijking van hoog verheven be grippen. Wanneer de priester een rood gewaad gebruikt, dan verzinnebeeldt dit het bloed der martelaren, dal ge vloeid heeft op den dag, misschien vele eeuwen geleden, die ter gelegen heid van het dragen van dit gewaad wordt herdacht. Wanneer hij purper of zwart draagt, dan verzinnebeeldt dit den rouw van de Kerk over de over ledenen of over het lijden van Jezus Christus. Zoo heeft ieder uiterlijk ding in de Katholieke Kerk zijn diepen innerlijken zin, tot de. vlam van de kaar sen toe. Het uiterlijke is een zuiver uit vloeisel van de innerlijke gesteldheid, en komt daarmede geheel overeen met den natuurlijken aanleg des menschen, di immers ook én in zijne gelaatsuitdruk king én in zijne houding èn bij hoogere cultuur, ook in zijne deeding zijn innerlijke gesteldheid weerspiegelt. De pracht en praal en de uiterlijkheid zijn er dus niet om haarszelfs wil, doch als een uitvloeisel en een verzinne beelding van de innerlijke geestes gesteldheid. Wie hierop critiek uitoefent, is on bewust bevangen in den Protestantschen gedachlengang, die elke verzinnelijking van innerlijke gevoelens verwerpt; een gezindheid, waaruit o.a. d? beelden storm geboren werd; de witkwast, die lal van fresco's met een kalklaag over dekte; de schade voorde kunst, waaraan het Calvinisme zoo arm is; maar ook die Protestantsche volksaard, welke tot de geslotenheid en de stugheid heeft geleid van de volken, die onder haar invloed zijn gekomen. En de daaruit voortgekomen en de daarmede over eenstemmende nationale gebreken. De kwaal en Het geneesmiddel. Uit een artikel van Pater Mucker- mann S,J., over de verwarring in de hedendaagsche wereld «Voor ieder weldenkend mensch is het een uitgemaakte zaak dat de diepste oorzaken van de groote verwarring die de tegenwoordige wereld kenmerkt te vinden zijn in de geschokte econo mische en sociale verhoudingen onder de menschen, En als wij hierin afdoende hulp willen verleenen, dan moet die allerdiepste oorzaak van onzen grooten nood en vertwijfeling uit den weg geruimd worden. Dat zal echter slechts kunnen geschieden indien in plaats van de onrechtvaardige verdeeling der goederen, zooals die tegenwoordig geschiedt, een rechtmatige verdeeling der productiegoederen treedt, terwijl inplaats van den onorganisatorische opbouw van de menschelijke samen leving een nieuwe ordening der maat schappij wordt geschapen door de beroepsstanden die gegrondvest zijn in de natuur der dingen en die door het Christendom op het schild ver heven en tot volle waardigheid zijn gebracht." Een mogelijkheid. Het is mogelijk, dat men door het streven naar verwezenlijking van het Christendom tot in zijn laatste con sequenties stuit op den tegenstand van hen. die hun geloof vurig belijden in de kerk, maar in zaken er geen .last" van willen hebben. Het kan zijn, dat men zoo als Christelijk te boek staande kringen van zich vervreemdt, doch wel sympathiën gaat winnen onder beklagenswaardige slachioffers der huidige samenleving, die. zich tot hun onheil tot atheïsme en Marxisme hadden gewend. Handen en Oksels behandeld men met Purolpoeder. Dit is het meest afdoende middel. In bussen van 45 en 60 cent. Alleen bij Apoth. en Drogisten. Lectuur. Lezen is een groote kunst', zoo zegt Pater Weisz.ik zeg niet, dat 's men schen karakter enkel van het lezen afhankelijk is; omgekeerd richt zich het lezen toch ook naar ons karakter. Maar 't is toch ook zeker, dat lezen en karakter nauw samenhangen." Als we eens nadenken, hoe de meeste menschen lezen, dan zal het ons niet verwonderen, dat de groote menigte van geleerden dikwijls zoo onzelfstan dig is in zijne opvattingen en oordeel vellingen, zoo ongeschikt zelf logisch te denken, zoo afhankelijk van 't oor deel van anderen en bijgevolg zij zoo weifelend en zwak van karakter. Voor dat men zijn tijdschrift, zijn boek. zijn courant gelezen heeft, denkt men niet Heeft men ze gelezen, dan denkt ook nog niet, maar men zegt na, wat deze voorgezegd hebben. Dat is zeker al erg. Maar erger wordt het, wanneer hij de onwaarheid van zijn overgeno men wijsheid moet ondervinden en dan, om zich onafhankelijk te maken naar allerlei lectuur grijpt. Zonder eenig critisch oordeel neemt hij dan alles in zich op, wat er in loopt, zooals een dakgoot alles opneemt, wat er maar invloeit, 't Gevolg is dat oordeel en wil als een weerhaan zijn, die met iederen wind van richting veranderen, 't karakter zelf als een kameleon wordl, dat ieder oogenblik een andere kleur aanneemt. Hoe kunnen we ons lezend pu bliek beschermen tegen de slechte ge volgen van zoon bontwisselende lec tuur? Dat boeken, die gevaren voor geloof en zeden met zich brengen, niet gelezen mogen worden, dat is een wet, die onder geen omstandigheden door wien ook kan afgeschaft of gemodifi ceerd worden. Bij de groote massa van boeken, die nu gedrukt, gelezen en verspreid worden, bij de duizelingwek kende snelheid, waarmee de ideeën de wereld doortrekken, is het niet te voor komen dat valsche, gevaarlijke en ver leidelijke begrippen, met iedereen nu en dan in aanraking komen en zich daar opdringen. Een volmaakte afslui ting van de wereld doorvliegende idee- en is niet mogelijk. Wat baat het te jammeren, over dezen bedorven tijd. We moeten ons inrichten naar de tijdsomstandigheden, onze eigen opvoeding en die der kin deren daarmee in overeenstemming trachten te brengen. Zoo wij de kin deren niet kunnen afsluiten van den verdervenden invloed, dan moeten wij ze daartegen kunnen verdedigen. Ze moeten als vrucht van een degelijke scholing inzicht krijgen, een zedelijke kracht en geestelijke rijpheid om het slechte en valsche.dat zich in geschrif ten en boeken aan hen opdringt, zelf te verwerpen. Daartoe behooren na tuurlijk onderricht, een solied weten, I Piano's - Vleugels I. Fa. R VAN DEN BURG E ARNH. STRAAT AMERSFOORT Importeurs: van Bechslein, I Bluthner Grolrian Steinweg duidelijke grondbeginselen maar nog veel meer een ijzersterke wil, die altijd naar 't goede gericht is. Een groote ramp in den tegenwoor- <£gen tijd is de onbegrensde eerbied w>or het gedrukte, dat critlekioosaan- riemen als waarheid van alles wat ge drukt staat, vooral als het een sensatie- bericht is of als het in een boeienden roman staat. Niet alleen de vrouwen wereld ligt onder dien dwang, ook het zoogenaamde sterke geslacht geeft zich willoos gevangen aan boek of courant, slaat weerloos tegen over de suggestie, die er uitgaat van dolle, hoogdravende zinnen en groote woorden. Een echte persoonlijkheid zal zeker voor ieder gezag dat hem tegemoet treedt, voor iedere duidelijk bewezen waarheid gaarne het hoofd buigen maar hij zal ook tegenover boek en nieuwsblad zich zelfstandig durven plaatsen en volgens geloof en waar heid daar critièk op durven uitoefenen. Inhoudloozc en waardeiooze gedachten zullen verworpen wordenwat vreemd i$ of stoot zal met de grootste voor zichtigheid worden beschouwd en ont leed met een zorgzaam wantrouwen zal alles worden doorzocht. Zelfver giftiging is hier uitgesloten. Uit dit alles moeten we dus besluitengoed kunnen lezen is geen gewone en geen waardeiooze kunst. Eenige practische wenken kunnen het aanleeren van deze gewichtige levens wetenschap misschien wat verlichten. Op de eerste plaats moet ongezonde leeswoede onderdrukt worden, 't Is zeker, dat ons opgroeiend geslacht te veel leest of liever te veel en te veel soortig, want niettegenstaande de veel- lezerij wordt er toch nog weinig met ucht gelezen. Minder lezen, maar verstandiger lezen, dat is een paeda- gogische regel, dien alle opvoeders, ouders en volksleiders op hun opvoe dingsprogram moeten plaatsen. Vervolgens moet er met meer ernst, zelfoverwinning en volharding gelezen worden. Dat bladeren en neuzen en half-lezen zijn, wanneer ze overgaan in gewoonten, de oorsprong van veel karakterfoutendaarmee groeien op onstandvastigheid, wispelturigheid, lichtzinnigheid. Langzaam lezen met orde en tot het einde toe, dat geeft volharding en sterkte, Bij gevaarlijke plaatsen mag men niet verder lezendan moet de nieuws gierigheid bedwongen worden, het boek gesloten; bij wat diepere gedachten moet men wat langer stilstaan, moei lijker plaatsen nog eens overlezen, den samenhang der hoofdstukken trachten te doorzien, het doel van 't boek willen wetenals men zoo niet leest, dan is het lezen nooit verrijking van gedach ten maar verarming der gedachten, geen wilsvorming, maar wilsverzwakking, geen karaktersterkte, maar karakter- zwakheid, die blijvende gevolgen in 't leven afteekent. Ten slotte moet het gelezene ook verteerd worden, Het ongezonde, het schadelijke van de lectuur moet on schadelijk gemaakt worden, het goede, het sterkende moet geestelijk worden opgenomen en zelfstandig verwerkt. Dus moet ook met de grootste voor zichtigheid, en zelfbcheersching alle leesstof worden onderzocht, voor men opneemt. Niet alles is voor allen goed. Tegenover de lectuur qjoel men zelfstandig blijven. Het voedsel moet niet den mensch omscheppen, maar de mensch moet het voedsel, dat is het gelezene, in zich opnemen in over eenstemming met de grondbeginselen der christelijke levensopvatting en van de wetten van 't geestelijk leven. Als schrijvers en lezers dus wat meer goeden wii toonen, de literatuur wat meer op ethischen bodem wilden op bouwen en de lezers 't boek door ver standig lezen als 'n ethisch werkend middel wilden gebruiken, dan zou dat zonder twijfel een der machtigste fac toren worden voor de wilsvorming. Daarom moet zeker 't parool worden in ons Katholieken: .Wat meer ge let op den wilsvormenden invloed der literatuur, zoowel bij schrijvers als lezers, en op goede lectuur. Binnenland Kamer van Koophandel voor Geldersche Vallei. De Kamer bericht, dat bijzondere U zoekt aparte, moderne Meubelen tegen billijken prijs? Komt U eens bij ons zien en U zult verwonderd staan onzer groote sorteering en de lage prijzen 1 K. Beekstraat 6 Tel. 543 Beekensteinscheiaan 10 Uw adres voor complete Meubileering de tentoonstelling van producten der Geldersche Vallei, de .Progelva", uit te stellen tot voorjaar 1933. De Varkensteelt. Gelijk reeds is bekend gemaakt, is de richtprijs, welke door of vanwege de Nederlandsche Varkenscentrale voor de varkens betaald wordt eenigen tijd geleden vastgesteld geworden op 15 cent per pond levend gewicht. Uit den aard der zaak ligt het in de bedoeling van de Nederlandsche Varkenscer.irale voor dezen prijs een zoo groot mogelijk aantal varkens uit de markt te nemen. Gelijk echter bekend is, zijn deuit- voermogelijkheden beperkt met name door de contingenteering van den invoer in België en in Frankrijk. De Engelsche baconmarkt laat grootere soepelheid toe in zooverre, dat er nog geen contingent voor den invoer is vastgesteld, doch ook hier moet er bij den uitvoer mede rekening worden ge houden, dat het niet wenschelijk is, het aantal varkens, hetwelk wordt uit gevoerd plotseling naar boven te bren gen, aangezien hiervan een ongunstige werking zal uitgaan op de prijzen, welke in Engeland voor de Nederland sche bacon gemaakt worden. Toch heeft de Nederlandsche Varkenscen trale reeds gemeend den uitvoer naar Engeland 10 15 te moeten ver- hoogen. Ook bij deze regeling zal het de Nederlandsche Varkenscentrale echter niet mogelijk zijn alle varkens af te nemen wanneer een onbeperkt aanbod plaats vindt. Het in werking treden van de Crisis-Varkenswet schijnt bij velen ten onrechte de meening gewekt te hebben, dat het wenschelijk is reeds thans een zoo groot mogelijk aantal varkens ter slachting aan te bieden. Wij wijzen er op, dat het in het belang van een goeden gang van zaken noodzakelijk is, dat een zoo regelmatig mogelijk aanbod van varkens plaats vindt. De Nederlandsche Varkenscentraie meent er dan ook bij de varkenshou ders van Nederland op te moeten aan dringen te dezen opzichte behulpzaam te zijn door het aanbod van varkens niet boven het normale te doen stijgen. Uitspraken Kantongerecht Amersfoort. Autorijden onder invloed van alco hol O. B. Hoevelaken (verzetzaak) f 50 of 14 d. en een jaar ontzegging rij bevoegdheid. Geen gevolg geven aan politebevel: Sch. Baarn f 5 of 2 d. Linkerzijde van den weg houden: v. R. Putten f 25 of 10 d., A G. B. Baarn f 10 of 4 d. plus f6 of 3 d. voor niet tijdig richting aangeven. Veiligheid van verkeer in gevaar brengenE. J. Groenlo f 40 of 10 d. Verboden weg berijdenJ. K. Am sterdam f 3 of 1 d., A. J. C. L. v. d. S. den Haag id., Autorijden op rijwielpadK. D. Nieuwerkerk 15 of 2 d. Loopen op verboden grondP. Ch. W. f 3 of I d„ W. J. Amersfoort f 10 of 4 d. Zonder rij- of nummerbewijsJ. P. Amsterdam 15 of 2 d.. J. B. de K. Lunteren f3 of 1 d., J. Th. C. A'dam id., J. Th. C. id., J. G. Hilversum id. Wielrijden zonder licht K. J. v. R. Baarn f5 of 2 d„ G. F. v. O. Amers foort id. Idem zonder reflector: J. W. v. K. Den Haag f2 of 1 d. Autorijden zonder voldoende ver lichting: C. W. R. Zeist f5 of 2 d., T. v. B. Lunteren id., A. C. J. G. Voorburg id., S. K. Barneveld f 3 of 1 d. Dronkenschap: E. Groningen f 10 of 4 d„ A. W. Achterveld 3 d. hecht. In dronkenschap de orde verstoren P. H. gedom. Assen f25 of 10 d. Wapen bij zich dragenA. M. Rotter dam f5 of 2 d. en verb. mes. In vergunningslocaliteit zich niet ordelijk gedragenC. L. Baarn f5 of 3 d. Te snel rijden in Soest: B. W. D. Amsterdam f 15 of 6 d. d., J. v. d. M. Haarlem id. Wielrijdend zich vasthouden aan autoH. G. J. Amsterdam f5 of 2 d. Vlugge en prompte levering Fa. H. ELZE11AAR LAM6E5TRAAT 84 TEL. 528 Brussel-Congo per auto in 14 dagen. De practische mogelijkheid om de onherbergzame Sahara en andere, nog minder gastvrije gebieden van equato riaal Afrika te doorkruisen met een gewone, vierwielige auto, blijkt uit het enthousiaste reisjournaal van den Graaf de Hemptinne, die in gezelschap van Graaf van der Burch, deels uit zake lijke. deels uit sportieve overwegingen, dit stukje aandurfde. De etappe Brus sel-Congo vormt slechts een schakel in het 21.000 K.M. lange traject Brus- sel-Fransch equatoriaal Afrika-Brussel, dat beide reizigers met een daggemid delde van 561 K.M. aflegden, trots schier onoverkomelijke moeilijkheden en persoonlijke ontberingen. De voor deze reis gebruikte auto was een gewone Buick Sedan, model 1932, door Graaf de Hemptinne gekozen uit den normalen stock van General Mo tors te Antwerpen. Slechts werd de standaard-carosserie vervangen door een voor deze reis meer geëigend koets werk en een extra groote benzinetank aangebracht. Het zou ons te ver voeren om de reizigers stap voor stap op hun tocht te vergezellen. Gestart te Brussel, be reikten zij op 25 Maart Algiers, waar de woestijn weldra voor hen open lag. Al de verschrikkingen der meedoogen- looze Tanezrouft het land van den dorst konden den reizigers en hun trouwe Buick niet beletten reeds op 29 Maart Gaoaan den Niger te bereiken. Andere kwellingen dan zandstormen en een verzengende hitte, kwamen zich thans aan de ongemakken der reizigers toevoegen. Woeste stroomen, slagregens een wervelstorm, weggeslagen bruggen, meters diepe gaten in den bodem, schijnen de Buick een „tot hiertoe en niet verder" toe te roepen. De ther mometer wijst 52 gr. C. in de schaduw. Dat niettemin op 5 April de grens van Belgisch Congo wordt bereikt, spreekt boekdeelen voor het uithoudingsver mogen der bemanning en de soliede constructie der Buick. 8000 K.M. zijn thans afgelegd met een daggemiddelde van 655 K.M. Een gemiddelde, dat op goede wegen in Europa zelfs een fraaie prestatie beteekent. De thuisreis wordt ondernomen dwars door Kameroen, Nigerië, den Franschen Soedan tot Dakar aan den Oceaan, waar het gezelschap zich in scheept naar Casablanca. Verder gaat het door Marokko, Span je, Frankrijk, huistoe. In Madrid laten de reizigers zich door de aanwezigheid van een Buick-dealer overhalen om de eerste maal de kleppen van hun wagen te laten nastellen en van bougies te veranderen. Reeds heef» hun Buick 25.000 K.M. afgelegd, sinds zij de fabriek nieuw verliet. Mechanisch blijkt de Buick volkomen in orde te zijn. Vrouwe Fortuna was weer eens met de stoutmoedigen, die het bestaan heb ben in een gewone auto, zonder spe ciale uitrusting of rupswielen, tot in het hart van Afrika door te dringen. Te Herveld heeft een tweejarig kind in een onbewaakt oogenblik een pan met kokend vet over het lichaam ge trokken. De kleine is aan de brand wonden bezweken.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1