STUDIEBOEKEN UMSUEESCH STUDIEBOEKEN KWEKERIJ „DE VALLEI' GELEGENHEID OM DRUIVEN TE ETEN HOFMANN'S SLAGERIJ Allerlei Kantoor en Drukkerij Langegracht 28, Amersfoort DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- cn Vrijdag middag. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; buiten Amersfoort f 1.10, franco per post. Abonnementen kunnen eiken dag ingaan. Uitgave van de Katholieke Stichting De Eembode, gevestigd te Amersfoort De €embode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Vrijdag 2 Sept. 1932 ADVERTENTIÊN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren Advertentiën moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Telefoon 314 Zes en Veertigste Jaargang - No. 43 Zij. die waarlijk groot zijn,1 verlaten zich op hun hart en niet op hun beurs. Epistel en Evangelie. Zestiende Zondag na Pinksteren. Les uit den brief van den H. apostel Paulus aan de Ephesiërs; lil, 12—21. Broeders I Ik bid u, dat gij niet klein moedig wordt wegens mijne verdruk kingen voor u, die uwe eer zijn. Om deze reden buig ik mijne knieën tot den Vader onzes Heeren Jesus Christus, uit wicn alle geslacht in hemel en op aarde naam heeft, dat Hij, naar den rijkdom zijner heerlijkheid, u geve, door zijnen üeest gesterkt te worden met kracht voorden inwendigen mensch dat Christus door het geloof moge wonen in uwe harten, opdat gij, ge worteld en gegrondvest in de liefde, met al de heiligen in staat moogt zijn te begrijpen, welke de breedte en lengte en hoogte en diepte zij, en te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat, opdat gij vervuld moogt worden tot de geheele volheid Gods. Hem nu, die, naar de kracht welke in ons werkt, machtig is alles te doen, overvloediger dan wij bidden of be seffen, Hem zij de glorie in de Kerk en in Christus Jesus, gedurende al de geslachten van de eeuwen der ecuwen! Amen. EVANGELIE volgens den II. Lucas; XIV. 1—11. In dien tijd, toen Jesus op een Sab bath het huis van eenen overste der Pharizeën binnenging om brood tc eten, sloegen zij Hem gade. En zie, vóór Hem stond een waterzuchtig mensch. jesus nu nam het woord cn zeide tot de wetgeleerden en Pharizeën: Is het geoorloofd op den Sabbath tc genezen Doch zij zwegen. Hij dan nam hem tot Zich, genas hem en liet hem heen gaan. En hun antwoordend, sprak Hij: Wie onder u zal niet. als zijn ezel ol os in den put vrll, dien terstond, op den Sabliath, daaruit trekken? En zij konden Hem hierop geen antwoord geven. Hij zeide nu ook tot de genoodig- den eene gelijkenis, daar Hij opmerkte, hoe zij de eerste plaatsen aan tatel uitkozen, eu Hij sprak tot henAls gij ter bruiloft genoodigd zijt, zet u dan niet op de hoogste plaats, opdat niet misschien iemand, aanzienlijker dan gij, door hem genoodigd zij, cn hij die u cn hem genoodigd heeft, niet kome cn u zegge: maak plaats voor dezenDan zoudt gij met beschaming de laagste plaats moeten gaan innemen. Maar als gij genoodigd zijt, ga dan zitten op de laagste plaats, opdat, wanneer degene, die u genoodigd heeft, komt, hij u zegge: vriend, ga liooger opl Dan zal u eer te beurt vallen in tegenwoordigheid van hen, die mede aanzitten. Want al wie zich verheft zal vernederd, en wie zich vernedert zal verheven worden. van den ezel en os, dien men volgens hunne uitlegging wel op Sabbath uit een sloot mocht trekken, wilde de Zaligmaker hun tooncn, dat Hij niet de Sabbathdag ontheiligde door het ge nezen van dien waterzuchtige. Hij wilde hun zeggen: Indien men niet verkeerd handelt door een redeloos dier op Sab bath uit een put te trekken, is het zeker onredelijk Mij Ie beschuldigen dat Ik verkeerd doe door een redelijk mensch Ie genezen. Wij moeten hieruit leeren dat het geenzins met de heiliging van den Zondag strijdt, wanneer wij alsdan werken verrichten die de nood ver- eischt. Was de verkeerde nauwgezetheid der Parizeen in het vieren van den Sabbath te misprijzen, veel schande lijker en strafwaardiger zijn echter de verkeerde denkbeelden van vele Chris tenen die zich laten voorstaan alsof :ij genoeg den Zondag vieren door alleen een II. Mis te liooren en dan den overigen tijd van den Zondag ol in ledigheid of in liet spel in gezel schappen of in wereldsche vermaken of zelts ill zonde doorbrengen. Een gepaste ontspanning moge behooren bij het vieren van den Zondag, deze heelt ook zijn grenzen, die tegenwoor dig dikwijls verre overschreden worden. Ziende de eergierigheid om de eerste plaatsen aan tafel in tc nemen ver maant Jezus hen dan tot de nederig heid cn ootmoed des harten om geen voorrang te zoeken boven anderen. Niet de door ons gezochte maar de ongezochte en ongewilde cerbewijzing, die ons door anderen bewezen wordt, strekt ons tot eer. Daarom moeten we steeds de gedenkwaardige spreuk in dachtig zijn: .Wie zich verheft zal vernederd cn vlie zich vernedert, zal verheven worden." Laat ons van tijd tot tijd vurig om de deugd van nede righeid bidden. Liturgische Kalender. Week van 4 10 September. Zondag 4. 16e Zondag na Pinkst., Tijdeigen, Mis Mïseiere, 2e geb. A cunctis, 3c naar keuze. Maandag 5. H. Laurentius Justinia- nus, 2e geb. A cunctis, 3c naar keuze. Dinsdag 6. Mis als Zondag zonder Gloria, 2e geb. A cunctis, 3e Fidelium voor de Oveiledenen, 4e naar keuze. Woensdag 7. Mis als Zondag, zon der Gloria, 2e geb. A cunctis, 3c naar keuze. Donderdag 8. Maria Geboorte, 2e geb. (alleen in stille Missen) H. Ha- drianus, Credo, Pref. H. Maagd. Vrijdag 9. Gorgonius, 2e en 3e geb. als Zondag. Zaterdag 10. H. NicolaasvanTolen- tijn. Evangelieverklaring. Zestiende Zondag na Pinksteren. Het gebeurde eens dat Jezus op een Sabbathdag door de Farizeën uitge- noodigd was op eene maaltijd, niet uit liefde en hoogachting voor zijn per soon, maar uit arglistigheid. Te dien einde lieten zij een waterzuchtig mensch binnen komen met het oogmerk dat als de Verlosser dezen op Sabbath genas, zij Hem als overtreder van den Sabbath konden beschuldigen óf zoo Hij hem niet genas, zij dit bij het volk zouden doen doorgaan alsof Hij daar toe geen macht bevat. Jezus echter kende hunne valschheid en verijdelde en beschaamde hen door hun de vraag te stellen: „Wie onder u als zijn ezel of os in eenen put valt, zal hem niet terstond op den Sabbath daar uittrekken?" Door het voorbeeld JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEE, 1309 AMERSFOORT Piano's - Orgels - Radio KARDINAAL, VAN ROSSOM. Toen de Redemptoristen-pater Wil lem van Rossum den 19en November 1895, op bevel zijner Overheid, naar Rome vertrok, ging iets groots gebeu ren met dezen man van wetenschap. Niet veel meer dan een jaar na zijn aankomst te Rome werd hij door Paus Leo XIII reeds benoemd tot consultor van het H. Officie. Pater van Rossum werd een derge nen aan wie moeilijke geloofskwesties ter onderzoek werden voorgelegd. In deze functie heeft Pater van Ros sum zeer belangrijk werk verricht heeft hij ook het archief geheel geordend. Dertien jaar later volgde zijn benoe ming tot consultor der Commissie tot Codificatie van het Kerkelijk Recht. Wederom twee jaar later volgde het groote feit in zijn leven, dat heel katholiek Nederland in jubelstemming bracht: de verheffing tot kardinaal- diaken. Hooger steeg Kardinaal van Rossum in functie en waardigheid 1914 voor zitter der Pauselijke Bijbelcommissie, f915 Groot Penitencier, 1918 Prefect der Congregatie van de Voortplanting des Geloofs. Die laatste functie werd 't cumulatie- punt van dit rijke priesterlijke leven daarin kwam zijn door hoogere liefde bezield organisatie-talent tot volle ont plooiing. Men moet zich voorstellen, wat dat beteekentPrefect der Propaganda. Dat is veldheer zijn met heel de wereld tot operatielerrein, dat is schouwen alle continenten en eilanden, en afwegen, waar de beste kansen staan voor het uitzenden van strijders tegen het Heidendom. En hoe slecht schenen die kansen te staan in het jaar zijner benoeming! De oorlog lag met zijn vale vlerken over de wereld gelegerd en dronk het bloed der menschheid gulzig en zonder ophouden. De roep van broederschap van alle menschen in Christus werd weggedonderd door het geschut, priesters waren de loop graven ingejaagd niet om het heil voor tijd en eeuwigheid te brengen, maar om den dood te schieten in de vijan delijke loopgravende missiegebieden lagen voor een deel verweesd en ver laten; het geloof in de supprematie Teekenbenoodigdheden KANTOORBOEKHANDEL m P. A. TULP vm Lingcslr. 66 to. Krommestr. TEL. 324 der Wcstersche beschaving was bij de heidcnvolkeren geweldig geschokt wijl zij dood en vernieling bleek te baren.... En toen een half jaar later de wapens werden gestrekt, bleef ook in het vredeswerk der Missie de oorlogshaat nog nasmeulen, wijl missionarissen der overwonnen Rijken niet meer in hun oude arbeidsgebieden werden toege laten. Wie echter moedeloos werd bij zoo veel materieele en moreelc ruïnes, niet de nieuwe Prefect der Propaganda. Hij begon aanstonds met den opzet van een systematische herovering van ig onontgonnen gebied. De wereld ging een geheel nieuwe periode in na haar gang door den donkeren tunnel van het oorlogslijden. Hel nationalisme was ontwaakt, ook onderworpen en tot dan toe van contact met de Wes'ersche wereld na genoeg afgesloten gebieden. De leuze van het zelfbeschikkingsrecht der vol keren had ingeslagen en stroomingen gewekt in de meest afgelegen aard- hocken. De Kerk, die voor alle vol keren en tijden is. mocht dcre veran derde mentaliteit niet ncgcercn, ook niet bij haar missionceringsarbcid. En zoo werd in de encycliek „Maximum lllud", waarin de adviezen van den nieuwen Prefect der Propaganda inzake het werk der geloofsverkondiging waren verwerkt, als een van de groote richt lijnen aangewezende opleiding van de inheemsche geestelijkheid en haar gelijkstelling met buitenlandscke mis sionarissen. Daardoor ontvalt een der groote vonroordeelenaan den tegenstand tegen de Missie, dat zij namelijk handlangster zou zijn van de Wcstersche heerschers.l De heidenen zien nu, dat niet alleen Europeanen hun voortaan den Christus prediken, maar ook zonen van hun eigen land. priesters, volkomen ver trouwd met hun taal, hun gewoonten, hun gedachtengang. Zij kunnen nu des te gemakkelijker aannemen, dat de Kerk niet is gesticht voor een be paald deel van het aardrijk, maar dat voor alle menschen zonder uitzondering de Verlossing in Christus wacht, mits zij Hem slechts willen erkennen en dienen. Dit is in den waren zin des woords een meesterzet geweest van den grooten missie-strateeg, die onze Kardinaal was. Daarnaast werd zonder dralen het aantal missiegebieden uitgebreid. Sinds 1919 zijn niet minder dan 53 nieuwe prefecturen en 47 nieuwe vicariaten opgericht, waardoor het aantal missie gebieden tot 435 is gestegen. Het derde belangrijke punt op het missieprogram van Kardinaal v. Rossum was liet cenlraüseeren van de steun beweging voor de Missies. Men was het langzamerhand vanzelfsprekend gaan vinden, dat iedere congregatie op eigen houtje inzamelingen hielddat ieder land uitsluitend naar zijn eigen missies keek. Deze bekrompen opvat tingen, overigens liggend in de lijn van den gewoon-menschelijken gedach tengang, strookten niet met de uni versaliteit van het Missiewerk der iniverseele Kerk. Kardinaal v. Rossum ;ing daar dwars tegenin door de Centrale Missicgenootschappen in het middenpunt van de belangstelling der geloovigen te zetten. Door de ver plaatsing van de zetels dier genoot schappen naar Rome, kon hun centraal karakter niet langer aangevochten den. Zoo heeft deze eenvoudige jongen uit het Zwolsche weeshuis, gestegen tot het Prinsschap der Kerk, onver moeid en met genialen blik het Missie werk gereorganiseerd. Het doet wel haast verbijsterend aan, dat de dood thans is gevallen over dit rijke leven, al wist men dat de Kardinaal reeds jarenlang lijdende was aan diabetes en daarvoor herhaaldelijk ging „kuren" in het buitenland. Doch dit reizen en trekken was tevens in zekeren zin nog een bewijs voor de taaie levenskracht van hem, die reeds de 80 zeer dicht naderde. Ook de vermoeiende plechtigheid der Bisschopswijding van Mgr. Joosten wilde hij zelf nog verrichten. Vermoe delijk zat zijn hoofd nog vol plannen voor de toekomst. Doch wij mogen ook vertrouwen, dat de doodsgedachte hem niet vreemd was, dat hij niet on voorbereid uit dit leven werd gestoten. Het behoort tol de taak zijner Orde, om de in zorgeloosheid en luchthar tigheid voortlevende menschen voort durend toe te roepen„Middenin het leven, staan wij in den dood". Al zijn arbeid heeft steeds gestaan in het teeken der eeuwige bestemming van de menschheid en van ieder mensch af zonderlijk. Zijn streven is van betee- kenis geweest voor het zieleheil van millioenen. Hij was de groote generaal in den strijd tegen de machten van onwetendheid en duisternis en zijn strategische bekwaamheid wist mach tige bolwerken te bouwen middenin het vijandelijk gebied. Er steekt naast een aangrijpende tragiek ook een ver heven grootschheid in dit verscheiden niet in langzame uitdooving van licha melijke en geestelijke bekwaamheden het leven van den Nederlandschen Kardinaal eindigde maar midden in het volle leven. Omtrent het overlijden van Kardinaal van Rossum wordt gemeld Na zijn reis door het land was Kar dinaal van Rossum oververmoeid in Wittem aangekomen. Er trad een ge weldige inzinking in. Op advies van den directeur-geneesheer van het zie kenhuis tc Maastricht is toen de Kar dinaal in het ziekenhuis ter observatie opgenomen. Alle zorgen mochten niet meer baten: de dood kwam, Tot 'i laatste toe bad dc Kardinaal in 't Latijn de gebeden der stervenden mede. De uitvaartdiensten zullen Zaterdag de St. Servaaskerk te Maastricht worden gehouden. Zaterdagmiddag 4 uur zal het stoffelijk overschot worden bijgezet in den grafkelder te Wittem. URSELINEWEG BIJ HEILIGENBERG aan de kassen vanaf 3 Sep'emb-r Geopend van 10—10 uur, ook Zondags Binnenland De Lintjesregen op den vooravond van Koninginnedag gaf Quaeritur in „De Morgen" stof voor de volgende boutade: „Het regent op de revers lijk 't regent in de stad, om Verlaine eens te mis bruiken. Dit is de dag van de goed- koope grappen en de ordinaire grollen, leder, die niet met een spatje van ko ninklijk welbehagen werd begunstigd, lacht wat om het lintje en deszelfs ingewikkelde graden. Een officier is meer waard dan een ridder en een Nederlandsche Leeuw meer dan Oranje- Nassau. Je hebt voorts medailles in brons, zilver en goud en dan kun je er in bepaalde gevallen ook nog de zwaarden bij krijgen. Ergens op een bureau in Den Haag weten ze precies, hoe de hiërarchie der standen in elkaar het zou een phenomenaal ver grijp tegen orde en goede zeden zijn, om alleen maar de gedachte te opperen, dat een trouwe dienstbode of een let terzetter met vereelte vingertoppen wel eens Ridder Oranje-Nassau, laat staan Commandeur Nederlandsche Leeuw zou kunnen worden. Het ware voorts een beleediging van de venijnigste soort, indien een hooge ambtenaar of officier een medaille, al of niet met zwaarden, aangeboden kreeg. Dat zijn dingen, welke nauw verband houden met onze landshistorie en een veronachtzaming daarvan zou een inflatie van het eer- en roembegrip beteekenen, waarbij dc inflatie van den gulden een prettig weerbericht W3re. 'kDoe dan ook niet mee aan de goedkoope grappen en ordinaire grol len, al is het moet een drukfout zijn mijn naam niet vernoemd in de Staatscourant. En ik zal deze krant eens opsturen naar de trouwe behoeders van de hiërarchie der standen in Den Haag, opdat ze weten, welk een orde lievend staatsburger hier in dit hoekje geregeld aan 't dazen is. Ik zal wel benieuwd zijn, hoe hoog ze mijn stand bij een volgende gelegenheid zullen taxeeren." IFTTVANDENBURGI ARNHEM8CHESTRAAT PUMfl t IIHUUH VEBABDSBAAB Het Hiiversumsche Gemeentehuis. Burgemeester en Wethouders publi ceerden de liquidatiebalans per 30 juni 1932, betreflende den bouw van het gemeentehuis. De totale bouwkosten van het raad huis hebben bedragen f 1.265.801.71. Geraamd was f 1.058.000. De kosten van grondaankoop bedroegen ongeveer f250.000. Uitspraken Kantongerecht Amersfoort. Dronkenschap: J. A. de K. Soest f 10 of 4 d.. D. W. Amersfoort 115 of 6 d„ B. B. Amersfoort 3 w. hech. Spoorwegwet: T. A. v. M. Voort huizen f50 of !0 d. StrooperijL. S. Voorthuizen f 5 of 2 d. Te Baarn zich op straat niet orde lijk gedragen: J. M. aldaar f 15of6d. Venten te Soest zonder vergunning: J. B. Amersfoort f 1 of 1 d. Wielrijden zonder lichlG. H, Oud- Leusden f 5 ol 2 d., C. v. d. W. Amers foort id., H. K. Barneveld ld.. T. K. Q. M. Q. Den Haag f I of 1 d. Daarvoor verboden weg berijden E. Amsterdam f 3 of 1 d. Wielrijdend zich aan auto vasthou den A. A. J. N. Amersfoort f 3 of I d. Autorijden in staat van dronkenschap: T. R. Spakenburg een maand hecht, en een jaar ontzegging van rijbevoegd heid. Niet behoorlijk uitwijken G. v. d. Amersfoort: f5 of 3 d., G. J. K. Bennekom f20 of 10 d. Den doorgang niet vrijlatenB. D. Purmerend f 15 of 5 d., T. V. Nijme gen f 15 of 5 d. Te snel rijden in Soest H. C. Sch. Delft f 15 of 6 d. Linkerzijde van de weg houden met auto: J. H. H. B. R. Utrecht f 10of 4d. Met auto in de bocht niet rechts houden P. T. B. Amsterdam f 3 of I d. Nummer-letter niet verlicht hebben: J. v. B. Amersfoort f2 of 1 d., P. H. R. Rotterdam id., D. N. Soesterterg id., E. v. H. Ede id. Zonder rijbewijs: P. B. Zuidlaren f5 of 2 d„ J. T. Soest id.. H. J. Utrecht id.. J. v. A. Leersum f 3 of 1 d., F. W. P. Hilversum id.. J. K. Ede id. Onvoldoende verlichting: J. T. A. F. Amsterdam f 1 of 1 d. Vlugge en prompte levering Fa. H. ELZEPAAR LAN6ESTRAAT 84 TEL. 628 Langeatr. 47 TeL 1166 Vanaf heden LAMSKARBONADE 40 ct. p. p- LAMSBOUT 50 ct. p. p- LAMS30RST 35 ct. p. p- Boven Tubbergen raakte een Zweedsch vliegtuig onklaar. De piloot heeft nog getracht in de duisternis en in de dichte mist een weg te vinden ten einde neer te strijken. Dit is hem niet gelukt waardoor het vliegtuig steeds lager kwam en eerst een huis raakte waarvan het dak werd beschadigd. Hierop zakte het meer en meer en brak 3 boomen midden door alsmede enkele palen van van het telefoonnet Vervolgens botste het vliegtuig tegen het huis van den winkelier Imminken nam eer. groot deel van het dak mede. Opvallend is dat de kinderen van den winkelier Immink, die onmiddelijk onder het dak sliepen, niet zijn getroffen. Nadat het vliegtuig een halve slag was omgedraaid, is het tegen een hooimijt vastgeloopen. De piloot zat bekneld tusschen een der vleugels en is op slag dood geweest. De marconist Uttergard lag zwaar gewond in de nabijheid van het toestel. Hij is naar Almelo overgebracht waar hij isr- leden. Nabij den spoorwegovergang te Echt is een met duizenden eieren beladen Duitsche vrachtauto door een anderen wagen van achteren aangereden, waar door de auto met eieren onderstboven sloeg. Met een ernstige hoofdwonde werd de chauffeur onder den wagen vandaan gehaald. De eieren waren grootendeels stuk. De bestuurder van den wagen, die de aanrijding veroor zaakte, reed door, zonder zich om het ongeval te bekommeren. dynamiet gevonden, groot genoeg, om bij ontploffing een ramp te veroorzaken. De lonten waren dusdanig geplaatst, dat de ontploffing moest plaats heb ben bij het passeeren van een trein. Even voordat een trein moest voorbij komen, werd de aanslag ontdekt. Een 13-jarige knaap, wonende te Rotterdam, wilde eens probeeren of hij evenals Indische fakirs, vuur kon spuwen. Daartoe nam hij wat benzine in den mond en hield toen een aan- geknipten sigarenaansteker voor de mondopening. Toen hij de vlam vlak bij zijn mond had gebracht vloog de benzine in brand. De jongen schrok zoo hevig, dat hij vergat de benzine uit te spuwen. Aan mond, gelaat, han den en borst liep hij ernstige brand wonden op, zoodat hij in een zieken huis moest worden opgenomen. Te Amsterdam stapte een man een winkel binnen en zeide tot de winke lierster: Ik ben van de polilie, neem uw kas maar mee en volg mij naar het bureau De vrouw begreep direct, dat het hier een poging tot roof be trof en begon te schreeuwen. Onder bedreiging met een revolver, probeerde de man nog geld te stelen, wat mis lukte. Hij stapte daarna in een ge reedstaande auto en reed ijlings weg Te Czenslochau (Polen) is een oude dame van 85 jaar wegens zakkenrollerij gearresteerd. Bij het verhoor bleek, dat zij als leidster van een dievenbende fungeerde. Sinds haaf 10de jaar heeft zij niet minder dan twintig vonnissen van in totaal 35 jaar ondergaan. Voor eenige jaren had zij zich uit de „zaken" teruggetrokken, doch ze was door de crisis genoodzaakt om opnieuw te be ginnen. Naar aan het bestuur van de Ver- eeniging „Nederlandsch Fabrikaat" wordt bericht, zijn hier te lande aan gevoerd een groote partij lucifers van Russischen oorsprong, die het merk „Dorus Rijkers" dragen. Het bestuur van het Helden-der-Zee-Fonds „Dorus Rijkers" heeft aan het bestuur van de Vereeniging „Nederlandsch Fabrikaat" medegedeeld, dat dit fonds niets te maken heeft met deze lucifers. De crisiszuivel-centrale maakt be kend, dat de uitkeering per kg. melk voor de periode van 28 Augustus tot 24 September a.s. wordt verhoogd van l'/4 cent tot 1cent per kg. Drie reizigers hebben in de buurt van Bad Kleinen een leerling-kellner, met wien zij ruzie hadden gekregen, uit den trein gegooid. De arme jongen werd later langs de rails gevonden met een hersenschudding en eenige gebroken ribben. Door overstroomingen in Nieuw- Zeeland staan 192.000 H.A. vruchtbare weidegrond onder water. Eenige kleine steden worden bedreigd. Er zijn reeds duizenden lammeren verdronken. Prof. Piccard heeft te Zurich mede gedeeld, dat het inderdaad juist is, dat hij een derden stratosfeer-tocht, ditmaal in dc nabijheid der magneti sche pool, zal organiseeren. Aan dezen derden tocht zal hij echter niet zelf deelnemen. Voor zulk een expeditie in de nabijheid der magnetische pool zijn, aldus Piccard, jongere menschen dan ik noodig, daar zij zoo noodigin staat moeten zijn, na de landing een langen marsch door vrijwel onbetreden wouden af te leggen.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1