Vulpenhouders ju Vulpotlooden F. TULP N.V. Middenstands-Bank „Snelwerk" Fa. H. Elzenaar Bel dan op No. 42 I Kantoor en Drukkerij Langcgracht 28, Amersfoort DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdag middag. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; bulten Amersfoort II. 10, franco per post. Abonnementen kunnen eiken dag Ingaan. Uitgave v i de Katholieke Stichting De Eembode, gevestigd te Amersfoort De €embo<fe Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Dinsdag 27 Sept. 1932 ADVERTENTIËN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren Advertentién moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur In den morgen zij" bezorgd. Telefoon 314 Zes en Veertigste Jaargang - No. 50 Het is goed geld te hebben en de dingen, die er voor te koop zijn, m het is ook goed even stil te staan te zien of men de dingen, die niet voor geld te krijgen zijn, niet verloren heeft. Gewapende vrede. Zelfs de strijdlustige Engelsche staatsman, Lloyd George, een van de verantwoordelijke fabrikanten van het Versailler-vredesverdrag, geeft Duitsch- land gelijk in zijn eisch van gelijkbe rechtigdheid in bewapening. Hij zegt o.m.: „De Duitsche staatslieden hebben 13 jaar lang een geduld en verdraagzaam, held betoond, welke het groote volk, dat zij vertegenwoordigen, waardig Is. Gedurende al die jaren werden de be palingen van het Verdrag, dat zij In het uur hunner verpletterende nederlaag hadden aanvaard, mecdoogenloos te genover Duitschland doorgevoerd, ter wijl de andere staten de onbeschaamd heid hadden zelfs te weigeren over de nakoming hunner verplichtingen te onderhandelen." En dan geeft Lloyd George een beeld van de bewapening van de landen om Duitschland. Ziehier enkele cijfers: Frankrijk heeft een leger op vredes- sterkle van 500.000 man met 5.000.000 f;eoefende reserves en tienduizenden ichte en zware kanonnen en honder den tanks. Italic heeft 3.500.000 geoefende sol daten met duizenden kanonnen van elk kaliber. Tsjecho-Slowakije heeft een vredes- leger van 135 000 man met 850.000 man geoefende reserves. Het heeft 8500 machinegeweren, 340 stukken licht en 336 stukken zwaar geschut en een groot aantal tanks. Polen heeft in vredestijd 247.832 man en 1.847.000 reserves. Het heeft 10.400 machine-geweren. Zijn artillerie be schikt over 1515 lichte kanonnen en 360 van zwaar kaliber. Tevens bezit het 70 tanks Het Fransche geld heeft deze klei nere mogendheden in staat gesteld zich zoo reusachtig te bewapenen. Het is Frankrijks politiek steeds geweest Duitschland te omringen met een haag van scherpe speren. Duitschland ligt machteloos ter neer, omringd door groote en kleine vijandige mogendhe den, die alle tot de tanden^gewapend zijn en hun zware artillerie gericht hebben op een Duitschland, dat hulpe loos is tegenover zulk een verplette rende overmacht. Geen zich zelf res- pecteerende natie kan zich zulk een vernedering laten welgevallen. Als Lloyd George zich hierna af vraagt, wat er nu gaat gebeuren, dan citeert hij uit een sensationeel artikel van Lord Beaverbrook het volgende: „Europa bereidt zich voor op een nieuwen wereldoorlog. De wapenfabrie ken hebben overvloed van werk. In de laboratoria wordt hard gewerkt. De generale staven zijn voortdurend bezig plannen uit te werken. Er heerscht een groote activiteit ir. bijna ieder land, Het is allemaal voor hetzelfde doel: oorlog." Binnenland R. K. Onderwijzersdag voor de Provincie Utrecht en 't Gooi. Donderdag 13 October zal te Utrecht in de groote zaal van de Handelsbeurs, Mariaplaats 13, de zesde R.K. Onder wijzersdag voor de provincie Utrecht en 't Gooi worden gehouden. Te 9 uur wordt in de St. Dominicus- kerk aan de Mariaplaats een plechtige H. Mis opgedragen, waarin onder lei ding van den Weleerw. Zeergel. Heer Kapelaan dr. A. Ramselaar door alle aanwezigen de Voliefmis van den H. Geest zal worden gezongen. Dr. F. Feron van Roermond, heeft zich bereid verklaard als spreker op te tre den, terwijl nog onderhandeld wordt voor een spreker in de middagbijeen komst. 1-lct dubbel mannenkwartet van de afdeeling 'tGooi, zal onder leiding van den heer F. Fennis, ter afwisseling eenige liederen zingen. In de zaal wordt door meerdere firma's een tentoonstelling van leer middelen gehouden. De Staatsbegrooting. In een liberaal blad de Avond post—wordt er spijt over uitgedrukt, dat de Regeering niet kon besluiten1 tot de door Weiter voorgestelde ver mindering van lichting, terwijl aan den anderen kant wel werd besloten tot opheffing der werf te Hellevoetsluis, een economische ramp voor het kleine stadje. KANTOORBOEKHANDEL Unjestr. 65 to. Krommeitr.TEL. 526 j Binnenlandsche Zaken valt op, dat de subsidies aan Burgerwacht en Vrijwilligen Landstorm niet door ver laging werden getroffen, hoewel Weiter deze ook onder een uniforme korting van 15 procent had willen laten vallen. De Regeering meent, dat juist in deze tijden het gevaar voor ordeverstoring groeit, zoodat Burgerwacht en Vrijwil lige Landstorm in hun middelen niet mogen verzwakt worden. Óp de afdeeling Volksgezondheid wordt bijna I1/, millioen bezuinigd. Tegen het stop zetten van de Zui derzeewerken kant zich dr. Colijn als volgt lat er op het oogenblik in den landbouw malaise is en dat de grond niets waard is, kan geen grond zijn om dit groote werk stil te zetten. „Men moet niet vragen: wat is de waarde als de grondprijs op zijn hoog ste of zijn diepste punt is, maar wat is de gemiddelde waarde over een periode van b.v. een eeuw. „In de 18e en 19e eeuw werd de ge middelde waarde van onzen bodem telkens 3 maal zoo groot. „Is het te verwachten, dat die stij ging in 1930 plotseling en voor alle tijden uit is en dat óf de prijs zich in horizontale lijn zal bewegen, óf naar de diepte afzakken? „De oorzaak kan alleen hierin lig gen, dat men zegt: we kunnen met geen mogelijkheid het geld leenen, dat er voor noodig is. „Er is in dit verband nagegaan de leeningsmogelijkhedcn voor het Rijk. Na altrek van verschillende vorderin gen blijft er 70 millioen vlottende schuld over. Voor inpoldering van den N.O. Zuiderzeepolder, zou men gedu rende 10 jaar 10 millioen moeten lee nen. Meent men nu werkelijk, dat de financicele toestand van Nederland zoo is, dat men dat niet kan doen? Daarvoor behoeft niet de minste ees te bestaan. Duizenden zijn er bij dit werk ook indirect betrokken en het dr. Colijn voorkomen, dat men beter f2 kan uitgeven voor nuttigen economischen arbeid, dan fl.— voor steun zonder meer. Tweede Kamer. Tegen den wensch der Regeering tegen het voorstel van den voorzitter in, heeft de Tweede Kamer besloten tusschen het afdeel ingsonderzoek der Rijksbegrooting en de openbare be handeling van die begrooting niet de wijzigingen der Lager Onderwijswet doch wel de Bedrijfradenwet af te doen. St. Vincentiusvereeniging. De Vereeniging van den ff. Vincentius Paulo in Nederland heeft het jaar verslag over 1931 uitgebracht. Behalve den Hoofdraad bestaan er in Nederland 41 Bijzondere Raden en 431 (414) conferenties met 6937 (6570) werkende leden, 175 (185) honoraire leden en 8 (21) aspirantleden, die 14096 (12605) gezinnen hebben bezocht en f556,527 (490888) in natura en f206.911 (194.624) in geld hebben uit gekeerd. Tusschen gestelde cijfers zijn van 't vorig jaar. IJsselmeer en Waddenzee. De minister van Waterstaat brengt ter algemeene kennis dat de volgende namen zijn vastgesteld voor het afge sloten gedeelte van de Zuiderzee IJselmeer; voor het overige gedeelte van de Zuiderzee benoorden den af sluitdijk: Waddenzee. rnegen) 17e Venlo) 18e (Amersfoort), 19e (Arnhem) en 21ste (Amersfoort). Op de begrooting is uitgetrokken f 6375 voor het bureau van genlewerk- plaatsen en bergruimte op het ferrein van de kazerne voor bereden wapens te Amersfoort; f3400 voor het bureau van 2 wachtkamers in de legerplaats bij Zeist. Het Program. Over het program der Kath. Staats partij zei Mr. Teulings, partij-secretaris, het volgende: „Dit concept-program is geheel over eenkomstig de encycliek Quadragesimo Anno, maar het program, dat velen niet concreet genoeg vinden, zal, een maal toegepast concreet genoeg blijken te zijn. Een candidaat, eenmaal tot kamerlid gekozen, zit niet als lasthebber voor zijn kiezers, maar moet zich dan aan collectiviteitsbeginselen houden. De kiezers moeten de toepassing van het partij-program aan de Kamerleden overlaten. Het vraagstuk van de con cretiseering is uiterst moeilijk. Ons Leger. De bij de Tweede Kamer ingediende begrooting van Defensie bevestigt het bericht, over de opheffing van acht regimenten infanterie. Voorbereid wordt concentratie der opleiding door de dienstplichtigen van acht regimenten te doen opleiden bij de zestien overige regimenten. De acht regimenten, die aldus worden weg-geconcentreerd zijnhet 4de (Lei den), 12de (Groningen), 14e (Bergen op Zoom en Middelburg) 15de (Nij- De financieele toestand. zijn zoogenaamde milioenennota schreef minister de Geer het volgende: „De conclusie, waartoe een blik in de toekomst op dit oogenblik voert, kan geen andere zijn dan dat naast krachtige doorvoering van de thans ter hand genomen versoberingsmaatregelen zoodat deze binnen den kortst moge lijken tijd hun volledig effect krijgen, noodzakelijk is een ernstig onderzoek naar mogelijkheden van verdere be sparing. De regeering is van die nood zakelijkheid overtuigd en in die rich ting werkzaam." Het tekort tracht de minister weg te werken door verhooging van inkomsten of versterking der middelen, zooals dat heet. Op de uitgaven van vrijwel alle de- parlementen wordt totaal f 57 millioen bespaard. Deiensie levert f7.5 millioen. Salarisvermindering van f 14.5 mil lioen. Dit wordt bereikt door de pen sioenpremie van 5 op 8 pet. te bren gen, wat f 12,8 millioen oplevert en verder door den 3 pet. aftrek van de salarissen der ongehuwden op te voe ren tot een aftrek van 5 pet., wat nog f 1.7 millioen oplevert, totaal f 14.5 mil lioen Versterking der middelen met f36 millioen. Deze wordt o.m. bereikt door de heffing gedurende één jaar van 30 opcenten op alle invoerrechten en op den bieraccijns (f26 millioen). Geput wordt f 18 millioen uit 't re servefonds. Totaal leveren deze dekkingen op f 125 millioen, zoodat een tekort blijft van 22 millioen. Salariskorting en tegoedschrijving uit het reservefonds zijn in de begroo ting nog niet verwerkt, zoodat het for- meele tekort nog f54.6 millioen be draagt. De regeering stelt voor, om 30 rijks- opcenten te heffen op de aanslagen der gemeentefondsbelasting. Voor de inkomens boven de f 30.000 zal de 30 pet. geleidelijk stijgen tot 150 pet. Hoewel het in het algemeen geen aanbeveling verdient, bij de heffing van opcenten op een belasting, waar van de hoofdsom reeds progressie ver toont, andermaal een stelsel van pro gressie toe te passen, meent de minis ter, dat in dezen buitengewonen tijd bij wijze van tijdelijken maatregel tegen de voorgestelde gedragslijn geen over wegend bezwaar behoeft te worden gemaakt. De stijging van het aantal opcenten isaldusgeregeld.dat bij iedere f 1000 inkomen boven de f 30.000 één opcent méér geheven wordf, tot een maximum van 150. De opbrengst van de voorgestelde opcenten over het belastingjaar 1933 1934 wordt op de basis van de sterk verlaagde raming der hoofdsom geraamd op f 24 millioen. Het 2/3 deel hiervan, dus f 16 millioen, zal ten goede komen aan de Rijksbegrooting voor 1933. Verder zal geheven worden 30 extra opcenten op de vermogensbelasting. De opbrengst van de extra-opcenten op de vermogensbelasting wordt voor het belastingjaar 1933—'34 geraamd op f 3 millioen. Het 2/3 deel daarvan zal ten goede komen aan de Rijksbegroo ting voor 1933. Als gezamenlijke opbrengst van de voorgestelde verzwaring der heffingen kan gerekend worden op een 'jaarop brengst van f27 millioen. Het budget van 1933 wordt hierdoor met f 18 mil lioen ontlast. Ten slotte komt er eindelijk ook een weeldeverteringsbelastlng, waaruit men f 10 millioen denkt te halen. Vrijdag 23 Sept. hield de Kamer tilting onder praesidium van den heer J. H. v. Lonkhuyzen. Deze deelt mede, dat de Kamer zich bij verschillende gelegenheden heeft doen vertegenwoor digen. Voorgelezen wordt een corres pondentie waarin de Kamer trachtte bemiddelend op te freden in een ge val van afkeuring van portwijn door Warenwetinspectie. De Kamer deed een vergeefsche po ging om vrijdom van invoerrecht te verkrijgen voor bladaluminium op rol len, dat als grondstof dienen moet voor Ned. industrie. De Kamermedaille werd beschikbaar gesteld voor Pluimveetentoonstellingen te Putten en Harderwijk en een Reclame- :ht te Veenendaal. Voor 1932 werd f 100 subsidie gegeven aan de Handels avondschool te Veenendaal. IbÊchstÊi^ianÖ'sI Het Ideaal van den muziekliefhebber H Oc vertegenwoordiger: lillll Uil HllUflSHIII Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Geldersche Vallei, voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Lange Gracht no. 4 - Telefoon no. 304 en 697 Deskundige voorlichting bjj den aan- en verkoop van Effecten Verhuring van Lips Safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 37» pet. snoepwinkels werd bedrijf voor praeadvies gezonden. Uitvoerig werd besproken de toestand van visschers, die na den fatalen wette- lijken steundatum van 25 Juli 1918 nog weer in het Zuiderzeevisscherijbedrijf gegaan waren; een adres aan den Minister bracht geen baal; de Kamer zag momenteel geen middel tot hulp. Een verzoek tot uitbreiding van tele- foongebied te Amersfoort voor de mini mumtarieven bracht goed resultaat. Verschillende verzoeken om verbe terde treinenloop hadden alle nul op het request. Uit een informatie van één der leden bleek, dat aanvankelijk reeds eenig gebruik werd gemaakt van de arbitrage mogelijkheid, door de Kamer geboden. Het advies der Kamer aan bet Parle ment over het wetsontwerp op de Be- drijfsraden zal spoedshalve per referen dum behandeld worden. Nadat de volgende zitting op 21 Oct., o.a. ter vaststelling der begrooting 1933, was bepaald, ging de Kamer over in een vrij langdurig comité-generaal. Verbetering van rijkswegen. Voor de voltooiing van de omlegging n Harderwijk in weg no. 28 Hoeve laken—Nijkerk—Zwolle wordt f 85.500 gevraagd. Ook zullen verleggingen om Putten en Nunspeet tot stand komen. Teneinde met grondaankoop een aan vang te kunnen maken is uitgetrokken voor de omlegging te Putten f9000.— en voor Nunspeet f45.000. Voor voortzetting van de verbetering van de verharding van dezen weg wordt 1933 f 54.000 noodig geacht. De aanleg van een nieuw wegvak ter vervanging van het smalle en zeer boch tige wegvak tusschen het beginpunt bij Hoevelaken en Terschuur van weg no. 29. Hoevelaken Apeldoorn Deventer ondervindt nog vertraging. Daarom wordt opnieuw f36.000 aan gevraagd oin in 1933 met den grond aankoop te beginnen. De traverse door Voorthuizen is thans niet geheel voor het doorgaand verkeer geschikt te achten. Voor aankoop van grond, verbreeding van de rijbaan, aan leg van vrijliggende rijwielpaden en verbetering van enkele bochten wordt f63.000 gevraagd. Teneinde te kunnen voortgaan met het aankoopen van de benoodigde gronden voor aanleg van een nieuw wegvak Baarn—Hoevelaken in den weg Amsterdam - Laren—Hoevelaken wordt f60.000 aangevraagd. Men wil zoo spoedig mogelijk een bruikbare verbinding tot stand brengen tusschen Amsterdam en Utrecht. Dit zal worden bereikt door den aanleg van den weg welke bij Laren aansluit aan den weg Amsterdam - Hoevelaken. Voor de verbetering van den weg Utrecht—De Bilt—Huis ter Heide— Hoevelaken tusschen de Bilt en Amers foort zal worden voorgegaan met den aankoop van gronden, waarvoor f 67.500 wordt aangevraagd. Voorts zal worden voortgegaan met de verbetering van den weg Utrecht- Driebergen—Arnhem, in het bijzonder voor het gedeelte Utrecht—De Bilt, terwijl ook verder zal worden voor bereid de verbetering op beperkte schaal voor hel wegvak De BiltSpoorweg overgang Driebergen. Voor grondaan koop wordt f 174.500 gesteld en voor uitvoering f265.500. Provinciale Staten. De leden van de Staten zijn opge roepen tot het bijwonen van de zitting der Staten, aanvangende Dinsdag 15 Nov. des voormiddags te 10 uur. Kath. Boerenbond. Zaterdag vergaderde de kring Utrecht in den R. K. Boeren- en Tuinders- bond. Voorzitter de Goey, wees op den buitengewoon moeilijken toestand, waar in de boerenstand verkeert. Men zal tot een versobering van den levens standaard moeten komen. Kringadviseur Pastoor de Grijs wekte de leden op om vertrouwen te stellen in de maatregelen van de Regeering. De Regeering kan, aldus de adviseur, onmogelijk productief werk leveren, indien de boeren zelf niet medewerken. Uwe medewerking is noodzakelijk om tot een goed resultaat tekomen Be oefend onder elkander een Christelijke solidariteit. Het gaat niet aan om de belangen van den geheelen boerenstand op te offeren voor eigen persoonlijke belangen. De beide aftredende bestuursleden A. Miltenburg te Hekendorp en P. d. Tweel te Hoogland werden her kozen. Vervolgens zette de voorzitter op duidelijke wijze de crisiszuivelwet en crisisvarkenswet 1932 uiteen. laat al uw Copiiërwerk MAKEN DOOR Copieërinrichting Lingestraat 84 - Telef. 528 Hebt U een Taxi of auto noodig Amersfoort BERICHTEN UIT AMERSFOORT Ommegang St. joriskerk. Het Bestuur van het Nut heeft, zoo als men zich wellicht herinneren zal, in dezen zomer op 3 Augustus j.l. een ommegang in de St. Joriskerk gehou den, waarbij de Heer Adriaans over den bouw en de geschiedenis van de kerk sprak en de Heer Mooy over het orgel vertelde, en de capaciteiten daar van door een improvisatie liet hooren. Was dit in den zomertijd, en hadden zoo ook zomergasten en vacantiegan- gers gelegenheid om een en ander hierover te hooren, thans stelt het Nuts bestuur zich voor nogeens de bewoners van onze stad in de gelegen heid te stellen om een dergelijke om megang mede te maken. Deze werd daarom thans op Zaterdag 1 October gesteld, waartoe het Kerkbestuur middellijk welwillend toestemming leende, en zoodoende kan de vrije Zaterdagmiddag misschien voor hen die de vorige maal niet aanwezig wa ren, nu de gelegenheid openen om van een en ander te profiteeren. De heer Adriaans stelde zich opnieuw beschikbaa-, de heer Mooy zal weder het orgel verklaren, en nu tevens eeni ge stukken ten gehoore brengen. De ommegang begint Zaterdag 1 October om 3 uur n.m. precies, en is om kwart over 4 uiterlijk afgeloopen; ieder die belangstelt is welkom. 5. Opheffing van de Commissie van toezicht op het Handelsonderwijs en tot uitbreiding van de Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs. 6. Regeling georganiseerd overleg met het onderwijzend personeel aan gemeentescholen. 7. Voorstel om de Markthal o.m. op Vrijdag 18 November a.s. ter beschik king te stellen van de Kleinveefokkers- vereeniging voor een tentoonstelling. 8. Nadere regeling van de financieele gevolgen van den bouw van 50 wo ningen in het Soesterkwartier door ,Goed Wonen". 9. Opheffen der zekerheid van wijlen D. J. van de Garde, in leven gemeente ontvanger. 10. Rekening Burger Weeshuis 1931. 11. Wijziging gemeente-begrooting 1932. 12. Overneming van G. v. d. Bie- zenbos van grond aan Leusderweg hoek Balistraat. 13. Verhuren aan M. G. Montauban perceel Monnikenpad 63. 14. Verhuren aan W. Bunnik van grond Plantsoen-Oost. 15. Verkoop bouwterrein Bankastraat in totaal 1.69.00 M3 aan M. de Hoog voor f 120.000. 16. Verkoop bouwterrein Spaarnestr. groot xfc 875 M3 aan H. Ribberink c.s. voor f4650. 17. Verkoop bouwterrein aan de Spaarnestraat groot 7870 M3 aan de Woningbouwvereeniging St. Boni- facius voor f39.400.— 18. Verhuring van perceel Westsin- jel 17 aan den Heer J. Jogchem voor 700 's jaars. 19. Verhuur grond nabij de Miacosteeg 20. Verhuur weiland aan de Eem onder Soest aan P. C. van Rossenberg te Soest. 21. Aanvullingskohier straat- en ri oolbelasting. 22. Reclames straat en rioolbelasting. 23. Ontheffingen straat- en riool- belasting. K. R. O. Het K. R. O.-Sextet onder leiding Pief Lustenhouwer zal Zondag 16 _u„ j. o optreden i October 'savonds 8 i De toegang is kosteloos en geschiedt de Markthal met een aantrekkelijk pro door den hoofdingang aan den Hof, gramma. Als spreker zal optreden die om half 3 geopend wordt. Paul de Waard. Entree fl.—f0.60 oooen 10.40. Toegangsbewijzen verkrijg- baar Langestraat 21, Krommestraat 27, Gemeenteraad. Zand R 78_ Weverssingel 29, Agenda voor de vergadering van den st, Bonifaciusstraat 27, alsmede bij de Raad der gemeente op Dinsdag 4 Oct. bestuursleden van de Kath. Radio 1932, om zeven uur. I Vereeniging. 1. Ingekomen slukketf en mededee- lingen. 2. Eervol onlslag aan W. Dirksen Zaterdagmiddag heeft de Koningin als lid der Commissie van toezicht op den Olympischen ruiterkampioen, lui- het Middelbaar onderwijs. tenant C. F. Pahud de Mortanges ten 3. Eervol onlslag aan Mevrouw Lief-1 paleize ontvangen. Gedurende dit be- rinck—Baart de la Faille als lid derl zoek heeft de Koningin zich met groote Commissie van toezicht op het Middel- belangstelling door lt. Pahud de Mor- baar Onderwijs. tanges doen voorlichten omtrent de 4. Verleenen van ziekteverlof aan verrichtingen onzer ruiteréquipe te onderwijzend perseneel. |Los Angeles.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1