r Opruiming Postpapier F. A. TULP „Zij" Crème Bouwplannen R. K. Spaarbank - Amersfoort „Snelwerk" Fa. H. Elzenaar Bel dan op No. 42 Kantoor en Drukkerij Langegracht 28, Amersfoort DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdag middag. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; buiten Amersfoort f 1.10, franco per post. Abonnementen kunnen eiken dag ingaan. Uitgave van de Katholieke Stichting De Eembode, gevestigd te Amersfoort De €embode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Maandag 31 Oct. 1932 ADVERTENTIËN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren Advertenti8n moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Telefoon 314 Zes en Veertigste Jaargang - No. 60 Niets is verlammeuder voor een gods dienstig mensch dan te leven in een kring die voor den godsdienst niets voelt. Maar eer hij er zich over be klaagt, [onderzoeke hij in hoever het zijn eigen schuld is. Allerheiligen Allerzielen Is er schooner katholieke gedachte dan tdie van de gemeenschap der heiligen? De gedachte dat wij onster felijk zijn? Onsterfelijk? Ja! Wanneer de dood in zijn som bere grootheid en majesteit onze huizen binnentreedt, om één onzer op te eischen voor de eeuwigheid, en wenkt hem te vergezellen naar de gewesten, waar ons eeuwig leven beginnen zal, dan nemen wij van hem, die henen- gaat, zonder ooit in het sterfelijk leven terug te kecren, geen afscheid voor eeuwig. Onsterfelijk is onze onstoffelijke ziel. met haar zelfstandig geestelijk leven. En op liet oogenblik, dat het wrakke menschenlijk den dood ingaat, vliegt die menschenziel, van iederen stoffe- lijken band dan vrij, de eeuwige Waar heid tegemoet. De eeuwige Waarheid en daarmede haar eeuwig geluk of ongeluk. Dat is het oogenblik, waarin voor iedere menschenziel tot eeuwige klaar- Y beid wordt het groote mysterie van den dood, hoe zij, wanneer het weg stervend bewustzijn in den eeuwigen nacht schijnt weg te zinken, zelve ont waakt voor den eeuwigen dag, uit den tijd heenglijdt in de eeuwigheid. Maar hoe zou tenslotte dit geheim des doods onze geheele belangstelling kunnen vragen, waar wij weten, dal na de opheldering van dit mysterie de onsterfelijkheid der eeuwigheid ons wacht. Wat wij, arme zwervers in den tijd, over dood en eeuwigheid ook hier reeds weten moeten, dat heeft immers v de stervende Christus ons alles gezegd en geleerd. Allerheiligen en Allerzielen zijn twee onscheidbare gedachten. Wij weten het allen, maar niet altijd is die wetenschap levend in ons. Klaar ligt het einddoel voor ons, maar wij weten niet hoe lang de weg daarheen zal zijn; hoe lang of hoe kort en hoe moeilijk. Vaak lijkt ons die weg mateloos zwaar te gaan, eindeloos ver. Onverstandig echter blijkt het even zoo vele malen al onze aandacht te schenken aan den weg. Tot het diep en scherp doordringt in ons bewust zijn, dat de aandacht aan den weg gegeven, ons het doel nooit, ook geen oogenblik, uit het oog mag doen ver liezen. Deden wij liet niet, wij zouden ook den weg bijster worden. Wij zouden niet meer zien de lichtende, wenkende gestalten van die velen, velen, welke ons voorgingen naar het einddoel en nu onzen weg verlichten en ons den moeilijken tocht naar het land der onsterfelijkheid leeren gaai, als zij eenmaal deden, vol van nimmer ver sagend vertrouwen en hoop. Niet meer voelen hun leidende hand, niet de aanraking van hun steun niet meer hooren hun zoele stemmen, aan- If. moedigend en waarschuwend om beur ten, niet meer de siddering der exta tische vreugde, ons doortintelend in stage contemplatie van wat zij reeds genieten en wat ons, pelgrims, daar wacht. Dan zie en hoor, daar rijzen andere gestalten, dringen andere stemmen door in onze ziel. Gestalten lichtend ook, maar lijdend, lijdend in gelukkige berusting. Stemmen, die ons klagend toeroepen: doe als wij, maar doe het beter. Stemmen, die smeekend ons tegen- klinkenhelp ons, hulpeloozen, ons, die zelf nu onmachtig zijn, ons lijden te verkorten, ons mateloos verlangen te stillen. Wij snakken naar de Aanschouwing van Hem, die alles, alle goeds en alle vreugde voor ons is, wiens goddelijke goedho iaar ons verlangt, maar wiens oneind echtvaardigheid nog vlekken ziet en trom ons niet tot zich kan opnemen, in het lichtend koor der ge lukzaligen, aan wier ongekende vreugde ook wij ons hebben verheugd, evenals gij het gisteren en heden deedt na ons. En zóó hebben allen, die vóór ons den drempel der eeuwigheid over schreden, die het mysteries kennen, dat onze gedachten nog bezighoudt, de handen naar ons uitgestrekt; wen kend en waarschuwend, of smeekend klagend, vertrouwend op onze hulp, I te helpen. Heerlijker, verheffender, troostrijker gedachte dan deze gemeenschap is voor den katholiek wel niet mogelijk. Allerheiligen en Allerzielen! 't Is het geheel eigen feest van de onsterfelijke Katholieke Kerkhet feest van de strijdende Kerk, van ons, die hulpe vragen en hulpe geven; het feest van de zegevierende Kerk, die enkel hulpe geeft, van de lijdende Kerk, die zich zelve de hulpe niet geven kan, die zij zoo zeer noodig heelt en die hulpe hoopt van ons. Allerheiligen en Allerzielen Het feest der milliarden, die ooit in Jezus' Kerk leefden of ooit nog zullen leven. Hel feest der ontroerende overweging van wat schooners zich niet denken de gemeenschap van alle heiligen, :n Hemel en op aarde en in het oord der zuivering, van wie de aardsche gemeenschap verlieten om hunne op name in de hemelsehe voor te bereiden door eigen lijden en het gebed der andere deelen der tijd en eeuwigheid omvattende katholieke gemeenschap. KANTOORBOEKHANDEL Ungutr. 66 to. Krommcsl 'erkl zacht en weldadig; Uw huid ontwaakt 't nieuwe schoonheid onder haar aanraking. .In prijzen van 20- 30- 45 en 75 cen" Ontwapening? Voor Duitschland maar ook voor de hecle wereld is de kwestie van de ontwapening zeer belangrijk. De lezer weet, dat Duitschland plot seling zijn cisch op de conferentietafel deponeerde inzake gelijkberechtigdheid met betrekking tot de bewapening. De andere mogendheden zijn daarvan op geschrokken, omdat deze eisch hen plaatste voor de keuze: Zelf een flinke bewapeningsbeperking toepassen of Duitschland toestemming geven, zich te bewapenen in verhouding tot de an dere mogendheden. Van ontwapening moeten de groote mogendheden niets hebben en het gevolg is geweest, dat de ontwapeningsconferentie te Geneve hopeloos is vastgeloopen en tot heden heeft men geen middel kunnen vinden tl de zaak weer op gang te brengen. Wij zeiden reeds, dat de ontwape ningsconferentie geen voortgang maakt omdat de betrokken mogendheden wel hoog opgeven van hun vredelievend heid ,maar in werkelijkheid met zoo'n onderling wantrouwen bezield zijn, dat zij eenvoudig niets van ontwapening illen weten. Dat is echter niet de ecnige oorzaak, it er geen resultaten komen te Ge- Een andere belangrijke factor is de bondgenoot van de tegenstanders der grapening: de Inwapenings-indus- Tien geboden voor Ouders. 1. Gij zult uwe kinderen zelf opvoe den; wie goed zijn kinderen wil opvoe den, moei boven hen slaan, d.i. hij moet n het oog der kinderen de hoogste nacht zijn: eene middelmatige moeder s beter aan de beste gouvernante. 2. Houdt uwe kinderen bezig; I aat lien spelen of werken, maar nooit leeg- loopen; een kind, dat niets te doen heeft, is lastig, nukkig, verveelt zich en wordt „stout"; een kind. dat op ge schikte wij. c bezig is ,is lieftallig, goed gelukkig. i. Maken uwe kinderen wat drukte, verbiedt dat niet; vorder niet van hen t zij, zonder zich te doen hoorcu, •ijgoild en stil zich bezighouden; hoort gij hen niet, dan doen zij vaak wat verkeerds; zal een kind naar li- chaam en geest zich ontwikkelen, dan moet het zijn ledematen naar welgeval len kunnen bewegen; door spreken, iloor lachen, door zingen, ja soms ook door schreien zijn stent kunnen uitoefe nen, spelend kunnen fantazccren en de dingen dezre wereld niet alleen „bekij ken" maar nok mogen „aanpakken", dit alles nnturlijk als tijd en plaats daartoe geschikt zijn. 4. Ontvangt gij bezoek, laat uwe kin deren zich dan elders vermaken; 't ge sprek van groote menschen is vaak niet dienstig voor hen en kleine potjes heb ben dikwijls groote ooren; moeten zij echter „binnen" zijn, dan dure liet niet en zorgt dat zij niet aller aan dacht op zich geconcentreerd zien noch 't onderwerp worden van het gesprek. 5. Prijs en berispt uwe kinderen niet! liet bijzijn van vreemden, de tecdcr-1 - snaren hunner ziel worden dan ge kwetst. 6. Vordert onvoorwaardelijke ge hoorzaamheid ,maar maakt het den anderen niet lastig, verbiedt en beveelt alléén als het dringend noodzakelijk is. 7. Blijft consequent en tevens paart ivermijdelijke gestrengheid aan lief del ijkc zachtheid; berispt en straft klei ne overtredingen en verzuimen niet als of het groote fouten waren; duldt ech ter nooit iets dat werkelijk berispelijk laat dat nooit over uw kant gaan; vóór alles hebt gij eenmaal iets bevolen of verboden, houdt dan biddelijk daaraan vast. 8. Kinderen zijn geen speelgoed, zij zijn in zekeren zin wel de hoofdperso nen in huis, maar nimmer mogen zij het merken. 8. Hebt uwe kinderen lief zij mer ken dat, zij voelen dat, met woeker ge ven zij uw liefde terug; weest omtrent I hen nooit onverschillig, met woeker gc- zij later uw onverschilligheid terug. om op hunne beurt eenmaal ons weer J 10. Hebt uwe kinderen lief. Landhuizen, Woonhuizen, Bedrijfsgebouwen. Begrootingen, berekeningen. Gewapend beton. Adviezen kosteloos P. Jos. Hak, Architect Timorstraat 17 - Amersfoort trie. Oezc industrie .aldus het Katholiek •redesblad „Pro Pace", heeft de bewa pende legers en den oorlog noodig, om kunnen bestaan. Het is bekend, dat de Fransche be- wapeuingsindustric die uit talrijke gou- vemcmenleelc en particuliere fabrieken bestaat, internationaal is uitgegroeid. Reeds in 1930 bedroeg de winst van tie door den Franschen generalen staf ge dane opdrachten 130 millioen Mark. Zij beiieerscht op min of meer duidelijke 'li flink deel der Fransche pers. De automobielfabrieken citroen en Re nault, die ook tanks en „rupsband"- het leger maken, bchooren tol de grootste adverteerders der dag bladpers. En zij maken van hun macht rijkelijk gebruik om de openbare mee- niug in lum zin te beïnvloeden. Men verwijt het groot Fransche bewapeningsconcern Schneider-Creusot, dat het bij de laatste kamerverkiezingen alle arbeiders met ontslag heeft ge dreigd wanneer zij tegen de door de firma aanbevolen candidaten zouden imen. Dit concern controleert ook Technische Skoda-fabriekei 36.000 arbieders aan het werk hebben hunne geweren, machinegeweren tanks aan de Fransche bóndgenooten Roemenië, Polen en Zuid-Slavië leve ren. Hoe groot dc politieke macht van Sclmeidcr-Crcusot is. bewijst een veel-j betcckcncnd feit. De firma kreeg nl. van Japan opdrachten voor artillerie-levc- anties, hoewel Japan het geschut niet noodig had. De bestelling kwam even wel alleen omdat Japan zich van den politiekcn invloed van het concern bij de Volkcnbondsonderhandelingen inza ke het Maiulsjoerijsche vraagstuk ver zekeren wilde! li ander groot bewapeningscon- oiuler Fransche leiding is Hotch- kiss. die heden over even "talrijke op drachten beschikt als in oorlogstijd. wonder, dat volgens een Fransch beursblad, zijn „aandeelen in den ren zin des woords toevluchtsoorden zijn." De fabriek levert tegenwoordig voor vele honderden millioenen Mark wapenen aan Japan cii Brazilië. Is liet dan nog tc verwonderen, dal de ontwapening zulk een grooten tegen stand wordt geboden? Wij knoopen er ee ntwecdo vraag aan ast :is het niet misdadig, dat op deze vijze zekere kringen het mcnschont- lercnd bedrijf, dat oorlog heet .aansto ten en bevorderen, om zich met dat bloedgeld te verrijken? En wordt het niet meer dan tijd, dat zulke schande lijke toestanden met wortel en tak wor den uitgeroeid? Neen, waarlijk liet be hoeft niet te verwonderen, dat er een groeiend verzet komt tegen den oorlog. Wie, die deze geheime aanstichters den oorlog kent, gelooft nog in „rechtvaardigen" oorlog? IPiuiï - Druis - fluids: I Fa. R. VAN DEN BURG Arnn.str. Gevestigd sedert 1887 J Boekbesprekingen J. Nowee. De Schat van Zambesia. Uitgave van de N.V. De Spaarnestad, Haarlem, üecartonneerd 1.35. Er wor den sterke stukken verteld in dit nieuwe boek van deze moderne jeugdschrijver. Wc durven veronderstellen dat het ver haal, dat eigenlijk een vervolg is van „De geheimzinnige Vliegmachine", bi zonder in den smaak zal vallen van jongelui boven de twaalf jaar, die on- gctwjjfcld efe geweldige avonturen van de twee jeugdige helden ook wel eens zouden willen beleven. Aanbevolen. Met Kcurraadstcmpel. To Hölscher. Maris Stella. Vroeger eds verschenen in het tijdschrift „Mei" brengt de firma G. Mosmans en Zn. Je 's Hertogenbosch dit verhaal als jeugdboek in den handel tegen den prijs van f 1.25 en ƒ2.O.i". is het geschikt als ontspanningslectuur voor jongens en meisjes, speciaal voor Mulo-leerlin gen, die er een boeiende vertelling in zullen vinden, in keurig Nederlandsch geschreven. Keurraadstempel. M. S. Gross, S. J. De betooverde Val lei. Uitgave L. C. G. Malmberg, 's Her- togenbosch. 2.25 en ƒ2.90. Vertaald uit het Amerikaansch door W. Klop pers!. Geïllustreerd door J. Lutz. Vbor dit .werk is iedere aanbeveling erbodig. De suggestieve titel en de pakkende titelplaat beantwoorden ge heel aan den inhoud van dit omvang rijke werk. 't Zal in ee tijd „stuk" gelezen zijn. Keurraadstempel. J. v. 't Woud. In Roovershandcn. Uit gave van G. Mosmans Zn., 's Herto- nbosch. Tweede druk. Illustratie vat; Ponsioen. 0.90 en 1.50. We zagen zelden zulke „echte" roovers geteekend als Pensioen hier heeft uitgebeeld, üok de schrijver J. v. 'f Woud heeft ons kennis laten maken met „heusche" ban dieten. De kindereu kunnen echter ge- zijn. Daar vallen geen duoden! Al les komt aardig terecht. Gaarne aanbe volen. Keurraadstempel. E. Drouwen, S.J. De Eed van den In lander. Uitgave van L. C. G. Malmberg, 's Hertogenbosch. Vrij naar het Duitsch door Kees Spierings. Prijs ƒ0.90. Wie graag voor z'n bibliotheek een serie mooie, goedkoope boeken aanschaft, ra- we aan de negentig-centen-serie Malmberg te nemen. Met bovenge- nd nummer is bedoelde reeks weer een titel rijker geworden, 't Boek schijnt bestemd te zijn voor jongelui die al nige aardrijkskundige kennis hebben opgedaan. Gaarne aanbevolen. Keur- ladstempcl. V. v. Gisbergen. De Leeuwen van Pallas' Helm. Uitgave van de N.V. R.K. Boekcentrale Amsterdam. Prijs 1.25 en 1.75. We hebben een oogenblik ge dacht aan „De Doolaards in Egypte" toen we voor het eerst dit nieuwe bock doorkeken. De inhoud heeft er inder daad eenig eovèreenkomst mee. O.i. is zoo'n verhaal uit de eerste christen tijden uitmuntende stof om aan alle lec- tmirlicfhebbers te worden aangebodc'i Voor kinderen boven twaalf jaar heel bizonder «aanbevolen. Uit welke bronnen Gisbergen heeft geput, vertelt hij niet. De jeugd zal daar wel niet i vragen, maar wij zouden het graag ai hebben. Keurraadstempel. Kr] lieke" beginselen te doen leven in het staatsbestuur, van onnoembare betee- kenis is voor het Katholieke volk en de burgerlijke maatschappij. Men is als katholiek verplicht óók als staatsburger .katholiek" Ie handelen, en dit is onmogelijk in een z.g. „neu trale" organisatie als het fascisme. Handelsregister. Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Geld. Vallei, zijn in het Handelsregister genoteerd: Kerk- en schoolmeubelindustrie „Tu- bola", Ede, dir. Laagwater. Pieterman-Breedijk, manufacluren- handel. Driebergen. Rundvleescbhouwerij „de Bonte Koe" d. Wetering en Co., Amersfoort, Krankenledenstraat 4. Fa. H. Bronke, stalhouderij Amers foort, venn. H. Bronke, J. Schipper. Hoenderpark „Deliana", Soest. Sig.mag. „Borneo", Amersfoort, Arn- hemscheweg 30, gewijzigd in firma L. Th. v. Zwol en Zn. Koekebakker, houthandel, Amers foort, Oliesteeg 10, omgezet in: Hout handel Koekebakker N.V. dir. Comys. Binnenland onder controle Centrale acconntantadlenst Ned. Boerenbond Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 14 Maart 1913, no. 68 De zittingen voor het inleggen en terugbetalen van gelden worden gehouden in het R. K. Spaarbankgebouw BREEDESTRAAT bij de LANGEGRACHT des ZONDAGS van 12 tot 1 uurWOENSDAGAVONDS van 7 tot 8 uur en VRIJDAGS van 10 tot 11 uur. Dadelijk ingaande rente 3*/io Spaarbusjes gratis verkrijgbaar. KassierAmsterdamache Bank. pCt. LAAT AL UW Copieërwerk MAKEN DOOR Copieërinrichting Langestraat 84 Telef. 528 A.s. Woensdag 12—4 uur wederom VOLKSVISCMDAG I en 5 mooie gebakken visschen voor 1 kwartje IJMUIDERVISCHHANDEL UTRECHTSCHESTRAAT 40 Het gesprek van den dag. Hebt U een Taxi of auto noodig Amersfoort, BERICHTEN UIT AMERSFOORT Fascisme verboden. De Bisschop van Haarlem heeft den St. Jozefsgezellen, onder wie propa ganda werd gemaakt voor toetreding tevens tot den Fascisten-Jongerenbond, het lidmaatschap hiervan verboden. In het Kolpingsblad, orgaan der St. Joz. Gez. vgn. in Nederland, verklaart de centrale voorzitter, rector Van Galen Amsterdam, dit besluit als volgt: Ie. Dit (fascistenverbond) is een zgn. neutrale politieke organisatie. Krachlens zijn beginselen en krachtens Bisschop pelijke uitspraken mag geen Katholiek van een neutrale organisatie lid zijn. 2e. Het Fascisme leidt tot Staaisver- goding en Staatsslavernij hetgeen in- druischt tegen de katholieke leer om trent doel van den mensch en doel van den Staaf. 3e. Het Fascisme breekt stuk den ontzettenden arbeid van de katholieke Staatspartij die o.a. door de „katho- Een regendag met veel zon. Lijkt het geen ongerijmheid, wat hierboven staat? En toch is het waarheid. Het regende Zondag j.l. bijna zonder ophouden en de zon scheen met volle klaarte in de harten der meisjes, die op dien dag hun intrede deden in de K. J. Mzij scheen op de gezichten dier meisjes, zij scheen in de harten en op de ge zichten der velen, die den regen trot seerden om de plechtigheid der op dracht mee te maken. Zij scheen er en bracht er een ontroerende warmte, die zich door het geheele kerkgebouw verspreidde en het vulde met een sfeer van zomerwarmte. Zoo waren onze gedachten, toen wij Zondagavond de Elleboogsteeg door stapten na de plechtige installatie der eersje K. J. M. meisjes in onze parochie. En niet alleen onze gedachten, maar ook die van de velen, die geluige waren geweest van deze plechtigheid. Wij zullen er niet lang over behoe ven te praten om aan te toonen, dat dien avond bewonderaars, aanhangers en steun voor de toekomst heeft ge wonnen. Voor degenen, die er getuige van zijn geweest, hoe heerlijk de plechtigheid was, is dit vanzelf spre kend en zij zullen de propagandisten zijn voor de komende tijd. Meisjes, jullie zijn keurig voor dc dag gekomen, moge de toekomst be wijzen, dat uw belofte van heden geen ijdel geluid was en gij moogt tot in de lengte van dagen er groot op gaan, dat gij zijt geweest de eerstelingen in dezen oogst. Eerwaarde Directeur en Leidsters bij dezen onzen hartelijken dank voor hetgeen U reeds voor onze meisjes hebt gedaan, moge Gods rijken zegen over U en Uw werk neerdalen, en moge reeds spoedig een groot getal aspiranten zich aanmelden voor den volgden oogst. Een dankbaar ouderpaar. r 1sop Z. H. Exc. de Aartsbisschop van Utrecht heeft op zijn daartoe om ge zondheidsredenen gedaan verzoek eer vol ontslag verleend aan den heer j. G. A. Meeuwsen als lid van het Kerk bestuur der parochie van O. L. Vrouw Hemelvaart te dezer stede, onder dankzegging voor de in die functie bewezen diensten. Als opvolger van den heer J. G. A. Meeuwsen is benoemd de heer H. A. Nefkens. Op Vrijdag 4 November om 10 uur zal op het terrein der Wagenwerkplaats der Spoorwegen een groote partij hout door Deurwaarder de Groot worden verkocht. De heer R. Koerselman die jaren lang de geziene president was van Amersfoort's Mannenkoor zal onze ge meente metterwoon verlaten en zich te 7utphen vestigen. Men schrijft ons Voor enkele dagen was ik in de gelegenheid 'n kijkje te nemen achter de schermen bij de R. K. Tooneelver. „Ons Genoegen" in de R. K. Werk lieden ver. St. Jozef. De toebereidselen voor de uitvoering van 't oorlogsdrama „De groote Waan zin" zijn daar in volle gang. Moeite noch kosten worden er gespaard, om de uitvoering zoo schitterend mogelijk te doen zijn. De actieve regiseur, de heer de Wilde, was zoo vriendelijk mij inzage le geven van 't stuk, en zelden moet ik be- kenne deed Ons Genoegen beter keus. In 't eerste bedrijf 't laaiend ent housiasme bij 't Fransche volk over de komende oorlog, de verwording van 't goede en mooie door 't oorlogsleed in 't tweede, en de oorlogsmisère in de loopgraaf in 't derde bedrijf zijn zoo pakkend en duidelijk dat 't publiek getroffen moet worden door wat 't ziet en in 't hart de vredesgedachte versterkt mee moet dragen naar huis. Medewerken tot de groote vrede onder de volkeren, zie dat beoogt „Ons Genoegen" door dit stuk. Daarom wordt er gewerkt met alle kracht en ijver die door deze mooie beginselen ontslaan zijn. Daarom, Katholieken en niet-Katho- lieken naar de Werklieden vereeniging op Zondagen 6 en 13 November om beziel te worden door de vredesge dachte die „Ons Genoegen" vanaf 't töoneel voor U opwekken en verster ken zal. Moge „Ons Genoegen" een klein steentje bijdragen aan dit heilige en mooie doel, dan is haar komend too- neelseizoen door dit mooie werk reeds gezegend. f KEES. Op den Hoogeweg reed een vracht auto door een plas water. De chauffeur werd daardoor belemmerd in zijn uit zicht en reed tegen een boom. Een passagier werd gewond en voor be handeling in het St. Elisabeth-zieken- huis opgenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1