FOTO-ALBUMS F. fl. TULP Allerlei „Snelwerk"1 Kantoor en Drukkerij Langegracht 28, Amersfoort DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdag middag. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; buiten Amersfoort f 1.10, franco per post. Abonnementen kunnen eiken dag ingaan. Uitgave v i de Katholieke Stichting De Eembode, gevestigd te Amersfoort De Gembode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Vrijdag 4 Nov. 1932 ADVERTENTIÉN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren Advertentlën moeten Dinsdag en Vrijdag vódr 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Telefoon 314 Zes en Veertigste Jaargang - No. 61 Tevredenheid zal nooit zelfgenoeg zaam en daardoor onuitstaanbaar wor den, zoo zij wortelt in een zielevrede, welke uit God geboren, zich steeds dankbaar en nederig betoont. Epistel en Evangelie. 25ste Zondag na Pinksteren. Les uit den brief van den tl. apostel Paulus aan de Kolossensen; III, 12-17. Broeders! Doet aan, als uitverkore nen Gods, heiligen en welbeminden, hartelijk mededoogen, goedertierenheid, nederigheid, bescheidenheid, lankmoe digheid, elkander verdragend en elkan der vergevend, zoo iemand eenige klacht heeft tegen een ander; gelijk de Heer u vergeven heeft, aldus ook gij I Boven dit alles echter hebt de liefde, die de band der volmaaktheid is. En in uwe harten zegeviere de vrede van Christus, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar! Het woord van Christus wone in tt ovcrvloediglijk, in alle wijsheid, elkander lecrend en vermanend met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, Gode door de ge nade zingend in uwe harten. Al wat gij ook doet met woord of werk, doet alles in den naam des Heeren Jezus Chris tus, God en den Vader dankzeggend door Jezus Christus onzen Heer. Verklaring: De christenen zijn het goede zaad, dat opgroeit te midden van het onkruid. Zij zijn de uitverkorenen Gods, heili gen en rechtvaardigen. Als heiligen moeten zij zich gedragen, als heiligen moet de wereld hen erkennen. Kleedt u dan aan. zegt de Apostel als uitver korenen, als heiligen; bekleedt u niet met den schijn maar met de werke lijkheid der deugd. De christenen moe ten bezitten eene inborst van barm hartigheid, goedertierenheid, zachtmoe digheid en geduldigheid. Barmhartig heid voor de noodlijdenden, goeder tierenheid voor de vijanden, zachtmoe digheid voor de medebroeders en geduldighcid voor zichzelven. Zij ver dragen elkander en schenken vergeving zooals Christus hen verdraagt en bege nadigt. Zij zijn boven alles bezorgd de liefde te bezitten. De goddelijke deugd der liefde verbindt niet alleen alle deugden aan elkander als bloesems aan eene loot, maar zij geeft ook aan de deugden en goede werken het kenmerk der volkomenheidzij maakt die bloe sems tot vruchten des eeuwigen levens. Zij is de heerlijkste gave, welke den mensch met God en in God met alle menschen vereenigt, zij heet de band der volmaaktheid. Door tiaar zal de vrede van Christus, die alle wereldsche geneugten overlrelt, in de harten ont luiken. Opdat de gcloovigcn dien vrede erlangen, zijn zij allen geroepen, met elkander vereenigd als in één lichaam, namenlijk in de Eéne, Heilige, Room- sche Kerk, welke genoemd wordt het geheimzinnig lichaam van Christus, waarvan Hij zelf het hoofd en de ge- loovigen de ledematen zijn. Aan dit onwaardeerbaar voorrecht gedachtig besluit de Apostel met eene opwekking tot dankbaarheid aan God. Het woord van Christus moet In hen wonenhet Evangelie hebbe in hen een rijken en blijvenden wasdom van goede werken als een offer van dankbaarheid aan God. Naar de leering van Christus,leven zij in alie wijsheid, stichten en verle vendigen elkander door een godsdien stige vroolijklteid. Alles zij een dank offer dat zij door Jezus Christus den Vader opdragen. EVANGELIE volgens den H. Mattheus; XIII, 24-30. In dien tijd sprakjezus tot de scharen deze gelijkenis: het Rijk der hemelen is gelijk aan een man, die goed zaad op zijnen akker gezaaid had. Doch ter wijl de menschen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid midden tusschcn de tarwe en ging heen. Toen nu de halmen opgeschoten waren en vrucht droegen, vertoonde zich ook het onkruid En de dienaren des huisvaders kwamen en zeiden tot Item: Meer! hebt gij geen goed zaad op uwen akker gezaaid? Vanwaar heeft hij dan onkruid? Hij nu zeide tot hen: Een vijandig mensch heeft dit gedaan. En de dienaars zeiden hem: Wilt gij, dat wij gaan en het ver zamelen? Doelt hij zeide: Neen; opdat gij misschien niet, liet onkruid verza melend, tegelijk daarmöe ook de tarwe uitrukt. Laat beiden groeien tot den oogst; en ten tijde van den oogst zal ik aan de maaiers zeggenVerzamelt eerst het onkruid en bindt het zamen tot bundels om te verbranden; maar vergadert de tarwe in mijne schuur. Liturgische Kalender. Week van 6—12 November, lederen dag Credo. Zondag 6. 25e Zondag na Pinkst., (5e Zondag na Driekoningen). Tijd eigen. Mis Dicit Dominus, 2e geb. v. Allerheiligen. Maandag 7. H. Willibrordus (Ned.). Dinsdag 8. Octaafdag Mis v. Aller heiligen, 2e geb. H. Willibrord, 3e geb. H.H. Vier Gekroonden. Woensdag 9. Kerkwijding St. Jan v. Lateranen, Mis Terribilis, 2c geb. II. Theodorus. Donderdag 10. H. Andreas Avellinus, 2e geb. H. Willibrordus, 3e geb. H.H. Tryphon enz. Vrijdag 11. H. Martinus, Bisschop, (SI. Maarten), 2e geb. H. Willibrord, 3e H. Mennas. Zaterdag 12. H. Lebuïnus (Nedcrl.), 2e geb. H. Martinus I, 3e H. Willibr. Qroote sorteering; KANTOORBOEKHANDEL Langestr. 66 t.o. Krommnitr. TeL. 326 November- Overweging. Droef hangen nevels over 't wijde land dat koude droomt en stil den winter wacht. Ik moet 51 denken hoe in 't vochlc zand dedooden liggen in verlaten nacht. Nu is het forsche woud verbleekt de kracht der zo:t verkwijnd in killen mistgeen plant meer bloeit, geen vogel zingt. En in den nacht weet ik :t rotte lijk in 't voclite zand. Maar wat is lichaam bij de ziel die scheidt en bevend staat voor Gods gerechtigheid Mijn bange oogen zoeken 't kruis slechts Eén geeft hulp En biddend kniel ik neer en ween O God, geef hen die scltuldvol tot U kwamen en ook mijn ziel eens d'eew'ge ruste, Amen, X. In den strijd onzer dagen. Pater Jacobs hield onlangs Ie Heerlen een rede, waaraan de volgende be schouwingen zijn ontleend „Het groote misverstand tusschcn Christus' Kerk en het proletariaat is een groote ergernis. commentaren op Quadragesinto zijn mislukt, als ze niet uitgaan van de onrust, die in 'sPausen hart was over het feit, dat het proletariaat vreemd staat tegenover de Kerk. Het is een feit, dat de omvang van den massa-afval van het proletariaat grooter is dan de meeste katholieke menschen, die verantwoordelijkheid dragen, schijnen te beseffen. In alle streken, die nog katholiek heeten en waar men proefpeilingen deed, kwam men tot ontstellende be vindingen in katholiek Vlaanderen zijn 75 van de 100 arbeiders doode takken aan den wijnstok van Christus' Kerk. In de mijnstreek ondervond men, dat op de 100 gezinnen, die van alle streken daarheen gekomen waren, nog 5 katholiek waren. Zelfs in Limbu-g, in een arbeidersparochie van Maastricht, gaat de helft niet meer ter kerk. Deze afval is een universeel ver schijnsel, niet beperkt tot ras of natio naliteit; het is zoo internationaal als het industrieproletariaat zelf interna tionaal is. Het proletariaat valt afd.w.z. dat de wereld afvalt. Immers het groote gedeelte der menschlteid schuift af naar het industrieproletariaat. Zoo is de grootste helft van den Nederland- schen stam verproletariseerd. Deze geloofsafval heeft meer zielen van de Kerk afgerukt dan de reformatie. Velen geven alle schuld aan het socialisme en het communisme. We moeten dat dus uitroeien, er flink op inhouwen, en klaar is 't. Dezulken zien het probleem, doch begrijpen er niets van. Het socialisme speelt een groote rol in de afvalsbewegingmaar meeren- deels is het socialisme 'n eindpunt van den afval. Het socialisme is niet de oorzaak van het afvalproces. Wiejdat meent, is niet doorgedrongen tot de kern van het probleemwant dan rijst de vraag: wat is de diepe oorzaak, dat het socialisme zoo'n trekkracht uitoefent, dat de arbeiders de Kerk verlaten We moeten er ons voor wachten te zeggen, dat de arbeider naar hel so cialisme gaat omdat het speculeert op de lagere instincten, omdat het zoo gemakkelijk is. Want niet altijd gaan de meest materialistischen er heen velen hebben zich zware opofferingen moeten getroosten om socialist te worden. De arbeider wordt getrokken door het werkelijk goede wat hij er ziet, of wat er schijnt te zijnbevre diging van rechtsgevoel, van zijn ge lijkheidsbesef, z'n verlangen naar meer gemeenschapsleven. Dat zijn brokstuk ken van het christendom, die meer trekken dan het gansche christendom 'n de Kerk. Het kan in sommige opzichten ge- aarlijk zijn allijd te schelden op het socialisme, vooral als dit geschiedt door menschen, die anders geen blijk geven iets voor den arbeider te doen. Bij vele bestrijders van het socialisme vermoedt men meer vrees voor de economische gevolgen van het so cialisme, dan wel liefde voor den arbeider. De goede methode van bestrijding van het socialisme is niet negatict, doch positief. De bestrijding is niet theologisch of philosophisch, niet theoretisch, doch psychologisch. Hoe beveiligen we de ziel van den arbeider tegen de bekoring van het socialisme of hoe verlossen we die ziel, als zij er voor gevallen is? We moeten inzien, dat door de verandering van sociaal en economisch milieu een nieuw menschentype is ontstaande industrieele arbeider. Diens milieu heeft men onbewoonbaar gemaakt en een weinig geschikten bodem voor het christendom, terwijl het socialisme aan dat millieu is aangepast. De moderne arbeider heeft in veel gevallen niet dat minimum van wel vaart, dat in doorsnee noodig is voor 'n zcdelijk-christelijk leven. Dit bestaat hieruit, dat er evenwicht is tusschcn bevrcdigingsmiddelen en de behoeften zoodat zijn ziel in een zekere rust verkeert. Nu is er tusschen behoeften en streven naar de bevredigingsmiddelen een zekere spanning: de bevredigings mogelijkheden stegen niet In dezelfde mate als de behoeften. Daarom klopt het niet als men zonder meer wijst naar de toename der welvaartshoeveel- lieid in de laatste 30 of -10 jaren. De arbeider ziet hoe er in andere standen geleefd wordt: zijn behoeften worden opgedreven door gewctenloozc reclame, welke meestal niet-noodzake- lijke behoeften schept. Zoo blijft de spanning in den ar beider beslaan, en het is gemakkelijk levensversobering te preeken, doch moeilijk een voorbeeld te geven. Die rust, die er zijn moet, wordt niet gebracht, als de arbeider op het oogenblik genoeg heeft; als redelijk wezen heeft hij zorg voor de toekomst hij verlangt bestaanszekerheid. Onze nieuwe industrieele ontwikke ling heeft deze zekerheid onmogelijk gemaakt; de werkloosheid is een blij vend verschijnsel der gekapitaliseerde landen. Als iemand met z'n arbeid z'n brood niet kan verdienen, behoeft het niet te verwonderen, dat er iels in hem begint te groeien. Een tweede element in de psyche van den modernen arbeider is zijn heimatloosheid. Hij heeft bijna nooit een eigen huis; hij slaat nergens wor tels, hetgeen fataal werkt op het gods dienstig leven. Waarmede men ook rekening moet houden, is, dat de moderue arbeider bijna altijd iemand is, die zich ge krenkt gevoelt in z'n persoonlijke waar digheid. Zijn persoonlijkheid verdwijnt in 't grootbedrijf. Verliest hij zijn zake lijke waarde, dan gaat hij de straat op. En dat vindt men tegenwoordig na tuurlijk; dat is een mentaliteit gewor den. Het is een omkeering der waar den het zakelijke gaal boven het menschelijke. Met dat liberaal idee zijn wc nagenoeg allen besmet. Wat ook de arbeidsvreugde om hals brengt, is niet zoozeer de rationalisatie, de eentonigheid, doch de behandeling, die de arbeider moet ondergaan. Om gezag uit te oefenen over menschen, vraagt men niet of hij verstand heeft van menschen. Wel vraagt men iemand, die over 'n machine gesteld moet worden, of hij er verstand van heeft, want die machine kost geld. Zoo slaat men verwonderd over de psychologi sche fouten, die zoo dikwijls gemaakt worden. Zoo onlstaat dat eigenaardige nieuwe zieletype, dat erg gevoelig en kwets baar is. Het Is pioeilijk voor zoo'n ziel, die heen en weer gejaagd wordt tus schen verbittering en genotzucht, om godsdienstig te blijven en geen socia list te worden, wat hem verlossing belooft uit de moderne maatschappij, die hij haat. Bij deze psychologische voorberei ding komt nog de massa-suggestie van het socialisme, dat er in slaagde den haat en de afschuw van de moderne We moeten erkennen, dat dit mis verstand mede ontstaan kon doordal het gedrag van katholieken, er aan leiding toe gaf. Eenige feiten zijn vol doende geweest om te veralgemeenen. Welke is nu de weg tot herstel? De wereld weer christelijk bewoon baar maken voor den arbeider; werken aan een totale hervorming van de moderne maatschappij, en nu reeds, rechtstreeks, aan de hervorming van 't kleine hoekje dat we direct te be werken hebben. We moeten opkomen voor sociale wetgeving en voor die hervormingen, waardoor den arbeider bezit wordt logelijk gemaakt, en een einde komt aan zijn bestaansonzekerheid. Sociale verzekeringen zijn goed, we zijn er vóór. maar het is een lapmiddel; hèt middel is, dat de arbeider bezitter wordt. We moeten de vijanden van het bezit en van den eigendom bestrijden en dat zijn niet zoozeer de socialisten en communisten; die strijden nog in zekeren zin uit liefde voor den eigen dom doch de groote vijanden zijn de plutocraten. Indien we minder behoeften en ver sobering willen, laten we dan het lorbeeld geven. Vervolgens moeten we de menschen leeren denken en redeneeren, opdat ze kunnen weerstaan aan de massa- ggestie daar ligt een groot arbeids lef voor de intellectueelen. Het socialisme moeten we bestrijden in een geest van liefde en niet in angst voor Moskou. 'n Arbeider voelt gauw aan of iemand uit liefde voor hem strijdt. Indien we het socialisme bestrijden, dan moeten wc als doel stellen niet het laatste woord te hebben, niet het win doch het bekeeren. Dan wordt men behoed voor alle oneerlijkheid en unfairheid." Aldus Pater Jacobs, die sinds jaar i dag in de Mijnstreek werkt. Fa. R VAN DEN BURG ARNHEM8CHE8TRAAT I PIANO'S II HUUR VERHAAR MIJNHARDTs Zenuw-Tabletten 75 ct. Laxeer-Tabletten60 ct. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. Bij Apoth. en Drogisten Hervormingsdag. Vele Hervormde en andere genoot schappen herdenken omstreeks dezen tijd de hervórming door Luther inge leid, die jammerlijk tot massa-afval van Christus' Kerk leidde. In deze dagen moge herinnerd wor- in aan hetgeen Prof. Dr. Hoogveld eens over deze droeve historie schreef: „Luther is en blijft voor ons de note geesel Gods, de man door Gods Voorzienigheid toegelaten om in diep gezonken tijden Christus' Kerk lot het besef te brengen van haar zedelijken val. En hoe diep wij ook de scheiding betreuren, die hij bracht onder de broe ders, die in Christus den Verlossenden üodszoon belijden, wij kunnen waar- deeren, dat hij gewoed heeft tegen den ingeslopen kanker. En de toorn van het verleden heeft plaats gemaakt voor droefheid over de aantasting van het wezen van Christus' bruid, voor be grijpende liefde voor hen, die in een wereld van ongeloof met ons vast houden, aan God en den Gezalfde door Hem gezonden, voor heimwee naar vervulling van 's Heeren woord„dan zal het worden: één kudde, één lier- der" (Joh. 10, 16). Voor de nieuwe parochiekerk Pastoor Hiisken in het Tuindorp Ie Utrecht, werd bij de bankenpacht een nieuwe maatregel ingevoerd. De nieuwe maatregel bestaat hierin, dat pachters van zitplaatsen met kinderen, het recht hebben op bijpachting van een tweede en een derde zitplaats naast de eerste gepachte plaats en een reductie genie- I Copigerinrichting COPlfiERT VLUG cn BILLIJK Staten, Convocaties, Programma'», Bestekken Fa. H. ELZET7AAR LAN6ESTRAAT 84 TCL. 528 ten van 20®/0 v°°r de tweede en van 40®/, voor de derde plaats. De nieuwe herder van de St. Paulusparochic wil dus ook hierin de groote gezinnen te gemoet komen. Dit navolgenswaardig voorbeeld moge meerdere parochies Ingang vinden. De grooterc gezinnen zullen het zeer op prijs stellen en daardoor gebaat worden. Onder Eerscl zagen een paar vrouwen it een wild beest ter grootte van een één-jarige vaars voor hen in het hout vluchtte. Belde schrokken geweldig en waarschuwden direct den jager Maas Met alle haast nam deze zijn twee loops jachtgeweer en zijn hond Maks mee en spoedde zich naar de plaats. Daar aangekomen leverde de hond direct het bewijs, dat het dier zich nog in de nabijheid bevond. Binnen een half uur dreef hij het reusachtige dier voor Maas door op een afstand van 30 Meter, waarop deze direct dubbel vuurde. Zwaar gewond en met veel bloedverlies liep het wild varken toch nog 150 M. verder en daar ontstond een gevecht tusschcn den hond en het dier, doch Maas loste nog een schot op 8 M. afstand, waarna de dood spoedig intrad. Het wild varken had een gewicht van acht honderd twee en twintig pond. de klapbruft te Musselkanaal heeft een 8-jarige jongen zijn rechter hand tusschen de kamwielen gekregen, waardoor dit lichaamsdeel werd afge knepen. Alleen de duim is aan de hand gebleven. Tusschen Purmerend en llpendam is een auto in het kanaal geraakt. De landbouwer de Ruiter, die in de nabij heid woont, hoorde een hevigen slag en snelde naar buiten. Hij zag een over den kop geslagen auto langzaam weg zinken in het kanaal. Vreeselijke kreten kwamen uit den wagen, die weldra geheel verdwenen was. De inzittenden waren allen dood. Het bleken te zijn de familie Jan Smit, man, vrouw en 14-jarig zoontje uit Hilligersberg en de heer G. Helling man uit Rotterdam. Een zonderlinge bewaker toonde zich de hoofdinspecteur der spoorwegen North, die in Maagdenbutg de controle der veiligheid onder zich had, maar met collega's 50 aanslagen op treinen en selntoestellen pleegde, die het heele district in onrust brachten, heeren bedreven deze daden om aldus geering die we in den Haag hebben. Op deze bijeenkomst was het van zelfsprekend niet de boerenstand, doch de eertijds zoolrotsche „Middenstand" die het meest verdrukt wordt. Er werden fouten naar voren ge bracht, doch o.i. werd niet aangegeven hoe verbetering te brengen. Terug naar de Gildetijd is gemakkelijk gezegd, doch niet gedaan. Over het verbod van Haarlem's Bis schop werd natuurlijk gezwegen. Dat de enkele middenstanders, ter verga dering aanwezig, veel wijzer naar huis zijn gegaan, gelooven wc van niet Waarom bij een besloten bijeen komst, waaraan geen ruchtbaarheid was gegeven, een politiemacht aan wezig moet zijn is ons ook een raadsel. hun onmisbaarheid te bewijzen. De gemeenteraad van Maasland be handelde de gemeentebegrooting, voor afgegaan door de behandeling van eenige ingekomen stukken. Wie schetst de verbazing van de raadsleden toen onder de „stukken" een compleet stel ■o-yo's den raad werd aangeboden. :en onbekende gever had deze den raadsleden aangeboden. Mogelijk met de gedachte, dat daardoor de begroo ting „spelenderwijs" kon worden be handeld. belangrijke verlaging van de tarieven aangekondigd, die op 1 Nov. zal in gaan. De passageprijs Amsterdam Batavia, die tot nu toe f 2200 bedroeg, zal tot f 1750 verlaagd worden. In onze dagen van klagen over ma laise doet het goed te hooren dat er ook nog van vooruitgang mag worden gespreken op zaken-terrein. De vlecschwarenfabrlck van de firma Noack zal weer een beduidende uit breiding ondergaan onder leiding van den architect Pothoven. De tirma Hoogevest bouwt. Met deze uitbreiding is ongeveer een honderd duizend gulden gemoeid. 't Postkantoor geraakte een 12- jarlgc jongen tc water. Een omstander wierp dc drenkeling een touw toe en wist dc jongen zoo behouden aan den wal te brengen. Rondgang in de Poth. Zondag a.s. zal een rondgang langs de schilderijen gehouden worden door een der bestuursleden van dc Kunst kring om half drie zal deze aanvangen en door samenwerking van Kunstkring en Nut zullen de bezoekers tegen ge- reduceerden prijs (naar eigen opgave) toegang hebben. Men behoeft dan daarvoor dus geen lid van een der genoemde vereeni- gingen te zijn. In den nacht is Ingebroken in de school aan de Heerenstraat. Een klein bedrag aan geld wordt vermist. Op den Soesterweg werd zwaar ge vochten. Een agent was genoodzaakt van zijn wapenstok gebtuik te maken om dc vechtersbazen te scheiden. Bij dc arrestatie van een der vechtersbazen werd een der agenten boven het oog gewond, terwijl van den anderen agent de kleeding ernstig werd beschadigd en een derde aan het achterhoofd werd gewond. Men was voornemens aan de Amers- foortsche Winkelweek een loterij te verbinden. Daartegen werd bezwaar gemaakt door dc Christelijke Midden standsorganisatie. Deze middenstandsvcrccnlging, ove rigens gaarne bereid medewerking tc verleencn, besloot de loterij om prin- cipieele redenen af te wijzen. Er wordt nu geen loterij gehouden. Goed bekeken gaf de Chr. Midden- standsvereeniging hier een goed voor beeld, door niet mede te werken aan iets wat zij in beginsel moet afkeuren en de andere midiienstandsvereeni- gingen door hun loyale erkenning van andermans bezwaren. BERICHTEN UIT AMERSFOORT Fascisten en de Middenstand. Onder leiding van mr. Prima had een vergadering plaats van de Amers- foortsche Fascisten-afdeeling die de Amersfoortsche Middenstand had uit- genoodigd eens te komen vernemen hoe het Facisme denkt ten opzichte van den Middenstand- De opkomst was zeer gering. Als spreker trad op de lieer D. Roemer uit Utrecht. We hadden dc zwarthemden medegemaakt op een ver gadering van boeren in dezelfde zaal en toen was dc boerenstand de meest „verdrukte stand" door de mooie re- een Bestuursvergadering der afd. Amersfoort van het Ncd. Roode Kruis werd besloten ook hier ter stede een bloedtransfusiedienst te organiseeren. Zooals misschien bekend zal zijn, werkt een dergelijke dienst reeds eenige tijd te Rotterdam met veel succes en treedt In Utrecht deze in werking op 1 No vember 1932. «ra talrijke nmsira. rruidkDndio utontroniuaT-

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1