7 Matador F. d. TULP HOFMANN's SLAGERIJ Allerlei „Snelwerk"1 WÊSÊ Kantoor en Drukkerij Langegrackt 28, Amersfoort DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdag middag. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; buiten Amersfoort f 1.10. franco per post. Abonnementen kunnen eiken dag ingaan. Uitgave van de Katholieke Stichting Dc Eembode, gevestigd te Amersfoort Dc €embode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Vrijdag 11 Nov. 1932 ADVERTENTIÊN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren Advertentiën moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Telefoon 314 Zes en Veertigste Jaargang - No. 63 Wanneer de menschen eerlijker waren, zouden ze hel veel meer mèt elkander eens zijn. Epistel en Evangelie. 26ste Zondag na Finksteren. Les uit den brief van den H. apostel Broeders! Altijd zeggen wij Gode dank wegens u allen, zonder ophouden uwer gedachtig zijnde in onze gebeden, dewijl wij ons herinneren aan het werk uws geloofs en aan uwen arbeid en uwe liefde en aan de geduldigheid uwer hoop op onzen Heer Jesus Christus, voor God en onzen Vader; daar wij, van God beminde broeders! uwe uit verkiezing kennen. Want ons Evangelie was bij u niet in woorden alleen, maar ook in kracht en in den Heiligen Geest en in groote volheid, gelijk gij weet, hoedanig wij om uwentwil onder u geweest zijn. En gij zijt navolgers ge worden van ons en van den Heer; daar gij in veel verdrukking het woord hebt aangenomen met blijdschap des Heiligen Geestes; zoodat gij een voor beeld zijt geworden voor al degeloo- vigen in Macedonië en in Achaje. Want van u uit is het woord des Heeren verbreid geworden, niet alleen in Mace donië en in Achaje; maar ook in alle plaatsen is uw geloof in God uitge gaan, zoodat wij niet noodig hebben iets te zeggen. Want zij zeiven ver kondigen aangaande ons, hoedanig ons optreden bij u geweest is, en hoe gij u van de afgoden bekeerd hebt tot God, om den levenden en waren God te dienen en uit den hemel te ver wachten zijnen Zoon, dien Hij uit de dooden heeft opgewekt, |esus, die ons verlost heelt van den toekomstigen toorn. EVANGELIE volgens den H. Mattheüs; XIII, 31—35. In dien tijd sprak Jesus tot de scharen deze gelijkenis: Het Rijk der hemelen is gelijk aan een mostaardzaad, dat iemand nam en in zijnen akker zaaide. Dit nu is wel het kleinste van al de zaden; maar wanneer het opgeschoten is, is het grooter dan ai de moes kruiden en wordt een boom, zoodat de vogelen des hemels komen en wonen in deszelfs takken. Eene andere gelijkenis sprak Hij tot hen: Het Rijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeeg, dat eene vrouw nam en onder drie malen meel vermengde, totdat dit geheel gedeesemd werd. Dit alles sprak Jesus in gelijkenissen tot de scharen, en zonder gelijkenissen sprak Hij niet tot hen; opdat vervuld zoude worden wal gesproken was door den profeet, die zeide: Ik zal mijnen mond openen in gelijkenissen, ik zal vermelden wat verborgen was van de grondvesting der wereld af. is maar gistende ai het meel doordringt, zoo zou ook de leer der Kerk, die in den beginne slechts weinige beleiders telde, zich langzamerhand door de ge- heele wereld verbreiden. De geschie denis van 19 eeuwen heeft dit be vestigd. Waar wordt Jezus' naam niet gepredikt Groot is het getal der belijders van Jezus' naam, groot de kudde Zijner ééne, Heilige, Katholieke, Apostolische Kerk, die onafgebroken het bevel van Christus' volbrengt .gaat en onderwijst alle volkeren". Aan die taak moeten allen medewerken, niet alleen de bis schoppen, priesters en missionarissen maar allen en ieder. Bidden we daar voor de uitbreiding en voortplan ting des geloofs, steunen we naar ver mogen het werk der Katholieke Missiën door onze aalmoezen opdat nog velen mogen nestelen in dien boom door Jezus geplant, nog velen geroepen worden tot de ééne ware Zaligmakende Kerk. LJturglscHe Kalender. Week van 13—19 November. Zondag 13. 26e Zondag na Pinkst. (6e Zond. na Driek.), Tijdeigen Mis Dicit Dominus, 2e gcb. H. Didacus, (3c A' cunctis), 3e geb. H. Willibrord van 7 Nov. Maandag 14. H. Josaphat. Octaafdag Mis H. Willibrordus 7 Nov., 2e geb. H. Josaphat, Credo. Dinsdag 15. H. Gertrudis. Woensdag 16. Mis als Zondag zon der Gloria of Credo, 2e geb. A cunctis, 3e naar keuze. Donderdag 17. H. Gregorius de Won derdoener, 2e geb. A cunctis, 3e naar keuze. Vrijdag 18. Kerkwijding van St. Pieter te Rome. Credo. Evangelie verklaring. 26ste Zondag na Pinksteren. In het Evangelie van dezen Zondag wordt door Jezus het rijk der hemelen d. w. z. de leer van het H. Evangelie of de Kerk vergeleken met een mosterd zaad en met zuurdeeg. Gelijk het mosterdzaadje tot de ge ringste en kleinste zaden behoort, zóó was ook de leer van het Evangelie in den beginne nietig en gering. Jezus zelf scheen veracht en werd als een misdadiger gekruisigdZijn Apostelen, de eerste predikers van het Evangelie, waren eenvoudige, ongeletterde vis- schers. De eerste christenen behoor den tot de armere bevolking en werden veracht door de trotsche Romeinen. Gelijk het mosterdzaadje in den grond verborgen en onzichtbaar zóó moest de Kerk van Christus zich in den be ginne schuil houden voor de vervol gingen harer belagers. Doch gelijk het mosterdzaad eenmaal uit den grond te voorschijn getreden allengskens op groeit tot een grooten struik, zoo ver spreidde zich in*enkele jaren ook het Evangelie en spreidde de Kerk van Christus zich uit over de aarde, zoo dat reeds de H. Paulus in zijn brief aan de Romeinen kon schrijven dat het geloof van Jezus Christus in de geheele wereld d.i. het Romeinsche Rijk gepredikt werd. Juist deze wonderbare verspreiding, niettegenstaande de hevig ste vervolgingen, van een leer ingaande tegen 's menschen hartstochten en na tuurlijke neigingen over een eoo diep bedorven wereld als het Rom. Rijk toont ons de goddelijke oorsprong kracht van die leer. Hetzelfde heeft de Zaligmaker willen leeren door de gelijkenis van het z deeg. Gelijk het zuurdeeg dat in hoeveelheid meel gedaan wordt, klein JOH. DE HEER Piano's - Orgels - Radio Dultschland. Het Duitsche volk is voor de vierde maai in een jaar, ja in Pruisen zelfs voor de vijfde maal ter stembus ge trokken. Nu moesteen nieuwe Rijksdag gekozen worden in plaats van dien, welke op 12 Sept. ontbonden was. Het is in Duitschland geworden een regeeren zonder parlement. Slechts één partij staat achter de regeering Von Papen en dat zijn de Duitsch-Natio- nalen Von Papen heeft naast zijn economisch program vooral een politiek program, hetwelk o.m. gericht is op grondwetsherziening. Daarbij zal de beteekenis de macht en de invloed van den Rijksdag beperkt worden, terwijl er ook een Eerste Kamer zou worden gevormd. Door deze wijziging zal de invloed der partijen sterk worden ver minderd. Er is ook in den Zondag gekozen Rijksdag, zooals we aanstonds zullen zien zeker geen meerderheid voor een dergelijkegrondwetswijziging, maar we zijn in Duitschland al vol komen gewoon aan den stelregel der regeeringals het niet met den Rijks dag gaat, dan maar zonder Rijksdag! Von Papen heelt een krachtigen steunhij verheugt zich in het ver trouwen van den Rijkspresident. Een goede noot is, dat de verkiezingen vrij rustig zijn verloopen, wat wel mede een gevolg zal zijn van de omstandigheid, dat zich een groote verkiezings-moeheid van 't Duitsche volk heeft meester gemaakt. Zooals we reeds opmerkten, werd Zondag de vijfde maal het volk aan de stembus geraadpleegd. Er is veel minder druk gestemd dan j vorige verkiezingen; toen trokken i pet. der kiezers naar de stembus en nu nauwelijks 80 pet. Verwacht werd een groote groei voor de Communistische partij, ja zelfs schreef de Prawda, het orgaan der Russische Komintirn, dat Duitschland bet dichtst bij de proletarische revolutie staat. De Communisten wonnen 11 zetels en brachten het tot precies 100 man daten. Ook de S.D.A.P. verloor; het lag voor de hand, dat deze partij, die alle radicalisme heeft afgelegd, en ernstig meewerkt aan de handhaving van orde en rust, haren linkervleugel zien afzwenken naar de Commu- (Houtconstructledoozen) Zie speciale etalage KANTOORBOEK HAMDEL Langestr. 65 to. Krommestr. - TEL Ï26 nisten. De S.D.A.P. verliest 12 zetels, maar blijft met 121 zetels de tweede partij. Ook Centrum en Beiersche Volks partij leden verlies. Samen verliezen zij 10 zetels en komen van 98 op 88 zetels. De groote klap was voor de nationaal-socialisten zij verliezen 35 zetels. Daartegenover hebben de Duitsch- Nationalen winst te boeken, zij het dan ook slechts 13 zetels. Al hebben dan Ce Duitsch-nationalen iets gewonnen, er is geen schijn van kans, dat Von Papen een meerderheid in den Rijksdag zal verkrijgen. Van de ongeveer 575 Rijksdagleden zijn er maximaal 69 aanhangers der nieuwe Papenpolitiek. De oplossing zal nu meer liggen in de richting van de omvorming van het Kabinet-Von Papen tot een zaken kabinet, met opname van Centrum- en nationaal-socialistische ministers. Binnenland Zijn hond niet terug halen in Achter veldH. F. Eist f20 of 8 d. Zich in het veld bevinden met strik en geweer: H. B. Hilversum f25 of 10 a. en verbJ. B. Zeist (met strik) f20 of 4 d., P. G. B. Zeist id. Een Konijn ongerechtigd in jacht veld bemachtigenW. J. Amersfoort f 20 of 6 d. en verb. In nabijheid vischwater ongerechtigd vischtuig bij zich hebben G. M. Hoog land f10 of 4 d. Zonder akte met hengel visschen in binnenwaterC. W. Amersfoort 50 cl. ol 1 d. met terugg. van hengel, P. W. id. Te Baarn tuinhek over openb. weg doen draaienJ. J. B. aldaar f l of 1 d. Niet behoorlijk uitwijkenF. van A. Brummen f 15 of 4 d„ G. H. Sch. A'foort f5 of 2 d. ïorgang niet vrijlaten: A. G. A'dam f7.50 of 2 d. In kom van gemeente niet signaal gevenGa. v. K. Soest f5 of 2 d. en toewijzen schadeeisch f 12.50. Veiligheid van verkeer in gevaar brengen: C. M. G. Arnhem f5 of 2d. Verwarring stichtende lantaarn H. E. Barneveld f5 of 2 d. Geen rijbewijsC. W. D'h. Middel burg f3 of 1 d. In Amersfoort wateren buiten urinoir: F. M. H. Valkenburg f3 of 1 d. In Soest te snel rijden: f20of8d., A J. v. B. Jutphaas f25 of 10 d. 115 amendementen op het concept-program. Verschenen is de agenda van de Partijraadsvergadering, welke op Vrij dag 25 en Zaterdag 26 Nov. te Haarlem wordt gehouden. Er zijn 115 amendementen ingediend op het partij-programma. Als deze voorstellen zijn behandeld komen een aantal voorstellen van Rijks- kieskringorganisaties aan de orde. Utrecht stelt o.a. voor: le. een onderzoek te doen instellen naar de wenschelijkheid en mogelijk heid van eene regeling bij Rijkswet van de verdeeling der lasten in buiten- waterkeerende Waterschappen. 2e. Regeeringsmaatregelen te bevor deren ter voorkoming van ongemoti veerde hypotheekopzeggingen in dezen crisistijd. Uitkeering. De eerste negen maanden van dit jaar, werd door het Rijk uitgekeerd aan werkloozensteun92 millioen voor steungelden, 20 millioen voor werk verschaffing en nog eens 21 millioen voor steun aan de werkloosheidsver zorging. Alles bij elkaar mag de uit gave dus op 135 millioen voor een geheel jaar worden begroot. De ge meenten leggen hier nog een ongeveer gelijk bedrag bij. In geen land ter wereld wordt naar verhouding zooveel uitgegeven voor den werkloozensteun. Uitspraken Kantongerecht te Amersfoort. Ongerechtigd een wapen dragen W. M. Rotterdam f 3 of 1 w. tuchtsch. Dronkenschap J. B D. gedom. Delft f 10 of 4 d., A. B. zwervend id., de zelfde id., W. O. Baar f 15 of 6 d. Keur waterschap Eemnes: C. W. v. Sch. aldaar f2 of 1 d. Verordening waterleiding Barneveld: C. v. d. M. aldaar f2 of 1 d. Boter verkoopen zonder Crisismerk: Ra. van D. Amersfoort f 10 of 5 d. Loopen op spoorbaanG. van de H. Baarn f1 of 1 d. Spoorweg oversteken als trein na dert W. v. d. K. Barneveld 10 of 4 d. Paard in andermans weilandP. J. v. d. V. Eemnes f3 of 1 d. Loopen op verboden grondW. v. B. Hilversum f3 of 1 d., C. van E. Lunteren id., R. v. d. S. Bamev. id J. H. Amersfoort 50 cl. of 1 d., R. de N. Amersfoort f 10 of 4 d., A. O. Utrecht f 1 of 1 d., P. F. C. T. Afoort id„ Th. W. A. F. id., P. A. K. id., J. Ph. de R. id., J. R. T. Amsterdam id., F. E. M. id., G. J. K. de Bilt f 15 of 5 d„ C. v. V. Hilversum f 15 of 10 d„ S. F. id., J. J. D. Utrecht f 2 of 1 d., H. V. Zuilen id. LeerplichtwetJ. de G. Bunschoten f 5 of 2 d., W. de G. Soakenburg f I of 1 d. GRO >TE WORSTRECLAME Alleen Vrijdag en Zaterdag, GROVE ROOKWORST voorde Boerenkool 40 cent per pond. Als extra Reclame: 4 POND voor.EEN GULDEN Langestraat 47 I^pÏano«!vleugËls,orgels Fm. R.vmn d«n Bur| - Arnh mtrmat I Bezoekt onze magazijnen; wij bieden K U een enorme keuze zoowel in het eenvoudigealain het freest luxe genre Betaling vanat 14.— permaandxB Jantje was voor 't eerst naar de Diergaarde geweest en deed zijn vader bij thuiskomst opgetogen verhalen. .En wat vond je wel het aardigste beest vroeg z'n vader belangstellend. .0, die olifant, vader! Die heeft een stolzuiger aan z'n kop." Omtrent de Haagsche betooging van de Socialisten kan slechts worden medegedeeld, dat de betooging een rustig verloop had en dat zich geen oKgeregeldheden hebben voorgedaan. Tegen den avond brachten de trei nen de demonstranten naar hun woon plaatsen terug, zoodat vrij vroeg de rust in Den Haag wederkeerde. In Amerika is de democratische candidaat voor het presidentschap Roosevelt met overweldigende meer derheid gekozen. Hoover heeft den nieuw-gekozen president het volgende telegram ge zonden „Ik wensch U geluk met de gelegenheid, welke U geboden wordt het land te kunnen dienen." moeten ze allemaal eraan gelooven, de papenmaar Jakobs zouden we op handen gedragen hebben!" Wie tot deken Jakobs wilde gaan, moest vaak zeer, zeer lang wachten: de armen hadden de voorkeur. Alles gaf hij aan de armen, hij haalde zelfs het vleesch van zijn eigen tafel. Bij zijn dood bestond zijn vermogen uit 46 Pfennig. De ziekenbroeders moesten hem een hemd geven, waarin hij begraven kon worden. Dit was pastoor Jakobs: arm voor zichzelf maar rijk voor anderen. Daarbij was hij ar beidzaam als weinig anderen. Tot middernacht toe werkte hij, om reeds weer om 5 uur 's morgens vroeg zijn werkkamer te betreden. Tenslotte hield het hart het niet meer uit men vond hem aan zijn schrijftafel zittes, door een beroerte getroffen, 58 jaar oud". ,En toen deze katholieke priester stierf', 300 voegt 't „Frohe Leben" eraan toe, „toen bad men in de protestantsche kerken van Mülheim voor hem enpreekte over hem en de sociaal-democratische gemeenteraadsfractie verhief zich te 'jner eer van haar zetels. Ziet, welke wonderen Gods een priester door de navolging van Christus kan werken De rechtbank te 'sGravenhage heeft behandeld de zaak tegen den 46-jarigen kassier der R. K. Boerenleenbank te Oegstgeest, wien ten laste is gelegd dat hij herhaalde malen opzettelijk C" ten, toebehoorende aan de R. K. renleenbank totaal f 104.000, die hij als kassier in dienst der Bank onder zich had, zich wederrechtelijk heeft toegeëigend. Er werd drie maanden geëischt. In de laatste weken worden met vrachtauto's groote hoeveelheden ver- sche zeevisch, uit Esbjerg (Denemar ken) in den afslag te IJmuiden aange voerd. Door de bijzonder snelle reis, welke deze auto's maken, komen de ladingen in zeer goeden staat zoodat voor deze visch bevredigende prijzen worden gemrakt. Meester: „Wie weet te zeggen wat een herder is?" Allen zwijgen. „Nu, ik zal eens trachten het jullie duidelijk te maken. Als jullie nu eens allemaal kleine schaapjes waart wat zou ik dan zijn? Arie steekt zijn vinger op en zegt Een groot schaap, meester. Een voorbeeld van de overwinning van een zielzorger op politieke partij haat werd bekend gemaakt door de Münchener „Katholischen Kirchen- zeitung" „Toen deken |akobs van de Sint Marien te Mülheim stierf, hielden de communisten een rouwplechtigheid en commandeerden voor de begrafenis 50 man op, die twee kransen droegen, waarmee zij den katholieken priester uit dankbaarheid vereerden. In de ver gadering sprak een communist tot zijn kameraden „Deken Jakobs is dood. Te zijner gedachtenis zullen we een minuut zwijgen". Dan ging hij voort: „Spoedig gaat het erop los en Telefoon 1166 Copiëerinrichting Fa. H. ELZETIAAR LANGESTRAAT 84 TEL. 528 BERICHTEN UIT AMERSFOORT Nederlandsch Fabrikaat. In vervolg op de zomerrondreis, waarop meer 2130,000 personen in de 150 verschillende plaatsen de films hebben zien vertoonen, wordt dezen winter een rondreis gemaakt met ver schillende nieuwe films. Op deze tocht wordt vertoond in zalen en wel in 68 verschillende gemeenten tusschen 1 November en 1 April. Het blijkt ook, dat de kostelooze verfoting van voorwerpen, door fabri kanten beschikbaar gesteld, zeer in de smaak valt. Als hoofdprijs is gekozen een gero-zilveren groenteiepel. Ieder bezoeker der voorstelling, ontvangt ge heel kosteloos een lot. Toegang wordt verleend op vertoon van uitnoodigingskaarten, die door de vereeniging „Nederlandsch Fabrikaat" worden verspreid door middel van winkeliers en huisvrouwenvereenigin- gen. Zoover de plaatsruimte toelaat, zullen ook nog wel toegangskaarlen beschikbaar zijn den avond zelf zaal. De voorstelling wordt gegeven in Concertzaal „de Valk", op Maandag 14 November a.s. Deze filmvertooning, bedoeld als propaganda voor de Ne- derlandsche industrie, kan worden be schouwd als een inleiding tot de ko mende winkelweek, waaraan door ver schillende winkeliers ook met speciale uitstallingen zal worden deelgenomen van uitsluitend Nederlandsche goederen. R. K. Muziekvcr. „Wilskracht". In het Palronaatsgebouw „St. Aech- :n" vergaderde onder leiding van den Voorzitter, den heer J. v. d. Linden, het Kleeding- en Instrumentenfonds van de R. K Muziekver. „Wiiskracht". Na een woord van welkom deelde de Voorzitter mede dat het Kleeding en Instrumentenfonds op heden 140 leden telt met wekelijksche, maande- lijksche en hatfjaarlijksche bijdragen, minimum 5 ct. per weck tot f5.—per maand. Momenteel is een bedrag bijeen groot f300. Deze bijeenkomst is be legd om te trachten het aantal fonds leden uit te breiden. Alle aanwezigen gaven de toezegging mede te zullen werken. Ook zal getracht worden een Commissie te vormen uit alle standen om te trachten het fonds uit te brei den. De Voorzitter deelde nog mede dat door Wilskracht een kalender zal worden uitgegeven. Nu allen aan den slag opdat „Wilskracht" zoo spoedig mogelijk in uniform kan verschijnen. R. K. Voetbalbewegiag. Men schrijft ons. dat het voortbe staan van de R. K. Voetbalvereniging „Limvio" ernstig wordt bedreigd. De kosten voor deze vereeniging zijn sterk gestegen door verandering van speel terrein, waarvoor nu een vaste huur prijs betaald moet worden. Zijn we goed ingelicht dan is het met de Bnancieele toestand van Limvio zoo danig gesteld dat de competitie gestaakt zal moeten worden daar er geen geld meer is om de elftallen buitenwed strijden te doen spelen. Nu zijn er velen die voor sport en vooral voet balsport niets voelen. Men bedenke echter dat R. K. Voetbalvereenigingen zijn opgericht om de voetballiefhebbers uit neutrale vereenigingen te krijgen en hen over te brengen in Katholiek verband. Nu zal men zeggen voetballen is voetballen en dat is juist, doch omgang en omgeving is niet hetzelfde. Ook zal men in Katholieke kringen al thans zooveel mogelijk trachten sportver- goding tegen te gaan. Zij die voor sport voelen en ook zij die inzien dat voet balspel in Roomsch verband noodza kelijk is en blijft stellen zich eens in verbinding met het Limviobestuur om te trachten Limvio in leven te houden. Wellicht is er een comité samen te stellen dat tracht de Katholieke Voet balbeweging in Amersfoort aan wat financiën te helpen. R. K. Volkspartij. In „'t Boompje" sprak Dinsdagavond voor de R. K. Volkspartij en belang stellenden, de heer mr. Pius Arts, met als onderwerp „Huidige politiek van de R.K.S.P." en „Wat de R.K.V.P. wil". Mr. Arts heeft in een vlotte rede beweerd dat het democratische pro gram van de R.K.S.P. op niets is uitgeloopen. Zelfs de arbeiders leiders in de Kamer hebben hun de mocratisch denken en handelen volgens spr. verleerd. De R. K. Volkspartij wil zijn de partij die daden stelt voor de minst bedeelden onzer samenleving. Ook het befaamde rapport Weiter kwam ter sprake. De spreker ga! betreffende dit rapport een voorstelling van zaken die, ons inziens, ten opzichte van de R.K.S.P. niet door den beugel kon, n.l. Een tweetal debaters gaven zich op. Een dezer merkte op, dat hij ten volle overtuigd was van de eerlijke bedoe lingen van den spreker, doch meende dat juist democraten met intellect in de R.K.S.P. krachtig moesten optreden. Dan kon naar debaters inzicht meer worden bereikt zonder versnippering van kracht. Een ander vroeg of de geestelijkheid tegen de R.K.V.P. was. De eerste spreker ontving een dank woord van mr. Arts voor zijn eerlijk en zakelijk debat. Spr. had deze over weging meermalen zelve uitgestreden maar was tot de conclusie gekomen, dat door de Volkspartij vele katholie ken behouden bleven omdat de kans groot was dat deze anders overliepen naar het roode kamp. Wat de tweede spr. betrof, meende mr. Arts, dat de geestelijken, die zich afzijdig houden in deze kwestie, het verstandigst doen. Als de R.K.V.P. uit zal groeien tot een machtige organi satie, dan zal er zeker geen tegenwer king, doch zelfs medewerking komen. 13 November a.s. zal G. v. Dijk huizen den dag herdenken, waarop hij voor 25 jaren in dienstbetrekking kwam bij de N. F. Farbwerk. 1 PRIESTER Z££R TALRIJKE ATTESTS». HÏT KRUIDKUNDIG LABORATORIUM-, .„•V"

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1