Matador F. d. TULP Bouwplannen „Snelwerk" Fa. H. Elzenaar Bel dan op No. 42 Kantoor en Drukkerij Langegracht 28, Amersfoort DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdag middag. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; buiten Amersfoort f 1.10, franco per post. Abonnementen kunnen eiken dag ingaan. Uitgave van de Katholieke Stichting De Eembode, gevestigd te Amersfoort Dc Eembode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Dinsdag 15 Nov. 1932 ADVERTENTIËN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren AdvertentlEn moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Telefoon 314 Zes en Veertigste Jaargang - No. 64 Vele geleerden negeeren het nieuwe, dat niet-geleerden hun aanbrengen. Als men veel weet, is 't voor onze ijdelheid onaangenaam niet alles te weten. L>et op het kleine. De eene zaak is meer belangrijk dan de andere, maar onbelangrijke zaken zijn er niet. Er zijn wel kleinigheden, maar geen onbelangrijke zaken. De kleinste oorzaken hebben soms de grootste gevolgen. Eén verkeerde stap kan eenen verkeerden weg doen inslaan. De duinen, welke de zee tegenhouden, bestaan uit niets dan de kleinste zandkorrels. Het uiterlijk van den mensch is een kleinigheid, maar moet volstrekt niet verwaarloosd worden. Men kleede zich eenvoudig maar netjesnetheid is geen ijdelheid. Ook moet men zoo zindelijk mogelijk zijn. Orde en regelmaat zijn kleinigheden, maar de huishouding steunt er op. Klein en groot is maar betrekkelijk. Indien men nagaat, dat een druppel water eene wereld van levende wezens is, wat zijn wij dan grootIndien men nagaat, dat onze geheele aarde slechts een stipje is in het heelal, «vat zijn wij dan klein! Wat heden groot is, is morgen wel licht klein. Wat lieden klein is, is morgen wellicht groot. Wij kunnen geen goed werk afleveren, indien wij niet op de kleinigheden letten. Wij zijn niet goed, indien wij ook onze kleine gebreken niet verbeteren. Wij moeten zelfs de kleinste gele genheden niet laten voorbijgaan, want zij kunnen de bronnen zijn van zeer groot geluk. Het leven beslaat uit kleinigheden, maar men kan met kleinigheden groote diensten bewijzen. De nauwgezetheid eischt, dat men nooit twee dingen tegelijk doet. .Wat ik doe, dat doe ik geheel", zeide jan de Wit terecht. Het is niet de vraag welke betrek king men bekleedt, maar hoe men die bekleedt. Ook in geldzaken moet men op de kleinigheden letten. Men moet zoo zuinig mogelijk en zoo spaarzaam mogelijk zijn en alles boeken. Men moet zoo weinig mogelijk schulden maken en. indien men dit niet heeft kunnen nalaten, ze betalen zoodra men kan. weet alles beter. Hij heeft altijd gelijk. Hij ziet tegen niemand op. Hij be schouwt de ouderen als zijne gelijken en zijne tijdgenooten als zijne minderen. Er is niets, waarop men met reden trotsch kan zijn, dan een goed karakter, maar, indien men er trotsch op is, vervalt alle verdiensten er van. De pedante man is trotsch op zijn kunde, zijn naam, zijn titel, zijn be trekking, zijn geboorte, zijn ouders, zijn voorouders, zijn geld, zijn ken nissen of zijn uiterlijk, maar vergeet, dat dit alles met zijn verdienste niets te maken heeft. Hooge betrekkingen zijn gevaarlijk lor het karakter, want zij nemen dikwijls de bescheidenheid weg. De verwaande man denkt, dat hij grooter wordt wanneer hij hooger klimt. Hij vergeet echter, dat alleen zijn voetstuk grooter wordt. Bescheidenheid moet samengaan met zelfrespect. Men moet eerbied voor zich zeiven hebben. Door menschen na te loopen of te vleien of gunsten aan hen te vragen werpt men zich weg. Door platte aar digheden werpt men zich ook weg. Door slecht gedrag werpt men zich geheel weg. Wie de achting voor zichzelven ver loren heeft, is alles kwijt. Ons geheele leven moet er op ingericht zijn om die achting te hebben. Bescheidenheid. Indien men niemand eerde dan om zijn verdienste, zou de pedanterie spoe dig uitgestorven zijn. De hofhoudingen, de titels en de ridderorden doen op dit gebied veel kwaad. Het is dikwijls dwaasheid zich knap per te wanen dan anderen. Vooral bij goede menschen komt de kunde niet zoo spoedig aan het licht. Menigeen is knapper dan hij schijnt. Men moet zich nooit op den voor grond maar altijd op den achtergrond plaatsen. Eenzaamheid kweekt groote denkers maar ook pedante menschen. Men moet zoo bescheiden mogelijk zijn. De pedante man negeert iedereen, groet niemand het eerst, laat niemand voorgaan, spreekt iedereen tegen en kan geen tegenspraak verdragen. Hij heeft altijd het hoogste woord. Hij haalt zijn neus op wanneer gij redeneert. Hij staat op wanneer gij debatteert. Hij converseert niet, hij geeft les. Hij (Houtconstructiedoozen) Zie 'speciale etalage KANTOORBOEKHANDEL Unqeslr. 66 t.o. Krommestr. - TEL. 326 De provincie Utrecht en de Electriciteit 8- Maatschapplj. Ged. Staten hebben aan de Prov. Staten voorgesteld het aan de Prov. Electriciteits Maatschappij mogelijk te maken haar aandeelen-kapitaal te ver- grooten door bemiddeling van de provincie. Oogschijnlijk lijkt dit een eenvoudig en weinig belangrijk voorstel. Maar wanneer men kennis neemt van alles wat er aan vast zit, blijkt dat het niet aanvaardbaar kan zijn voor hen, die een rechtvaardige verdeeling van las ten voorstaan. De heer j. Haars, Chef der Afdeeling Financiën ter Secretarie der gemeente Amersfoort schreef naar aanleiding van dit voorstel een gedegen artikel waarin hij het minder wenschelijke van het plan van Ged. Staten uiteenzet. Aan dit artikel ontleenen wij het volgende De aanzienlijke batige rekenings- saldi van den gewonen dienst, waar mede de Provinciale begrootingen van de laatste jaren steeds konden worden geopend, zullen op een veel lager peil komen. Hoe denken Gedeputeerde Staten van Utrecht nu versterking te verkrijgen Door hel zoeken naar een weg om door het vormen van een reserve een meer geleidelijken overgang te verkrijgen. Ondanks dat de beschik bare middelen daartoe voorhands geen Landhuizen, Woonhuizen, Bedrijfsgebouwen. Beg'ootlngen, berekeningen. Gewapend beton. Adviezen kosteloos P. Jos. Hak, A chitect Timorstraat 17 - Amersfoort ruimte bieden, kunnen de gelukkige provinciale bestuurders aan de Staten het uitzicht daarop openen. Juist te gelegener tijd toch komt een verzoek in van de zijde der N.V. Provinciale Utrechtsche Electriciteits Maatschappij om toestemming te verleenen tot het bevorderen van een statutenwijziging met het oog op een wenschelijk ge achte kapitaalsuitbreiding. Zoo op het eerste gezicht zal ieder zich afvragen, hoe een wenschelijk geachte kapitaalsuitbreiding dezer N.V. aan de Provincie middelen kan doen toevloeien, om tot een belangrijke reserveering aanleiding te geven. Volgens artikel 5 der Statuten be draagt het kapitaal der Vennootschap vijfhonderdduizend gulden. In het kapitaal, waarvan alle aandeelen ge plaatst zijn, wordt deelgenomen door de provincie Utrecht voor 996 aan deelen en door de gemeenten Veenen- daal, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Mijdrecht, elk voor 1 aandeel. Volgens de thans voorgedragen wijziging der Statuten zal het kapitaal der Vennoot schap bedragen twee millioen gulden. In het kapitaal, waarvan alle aandeelen geplaatst zullen zijn, wordt deelgeno men door de Provincie Utrecht voor tenminste 3984 aandeelen. Op de nieuwe aandeelen wordt aanstonds 10 pCt. gestort, derhalve door de Provincie f 149.400.—. De voorgestelde wijziging der Statuten geeft nu verder de volgende bepaling: „De overwinst zal als dividend over de aandeelen worden uitgekeerd, ienzij de Algemeene Vergadering van Aan deelhouders er een geheel of gedeel telijk andere bestemming aan geeft, inet dien verstande, dat zoolang de aandeelen nog niet zijn volgestort, die overwinst, voor zoover beschikbaar, na toepassing van het vorenstaande, waaronder begrepen een dividend tot een maximum van 7 procent over het gestorte kapitaal, zal worden aange wend tot geheel of gedeeltelijke vol storting dier aandeelen." Hoe moeten wij deze figuur nu be zien? Eenvoudig als volgt: uit de over winst der vennootschap worden de aandeelen volgestort. Deze aandeelen zijn zoo goed als geheel in handen van de provincie. Na volstorting door de Vennootschap zal het door de pro vincie gestorte kapitaal ad f 149.400, aangegroeid zijn tot f 1.494.000, zoo dat na verloop van enkele jaren door de N.V. Provinciale Utrechtsche Elec triciteits Maatschappij aan de provincie een cadeau is gedaan van f 1.344.600, waarover door de N.V. dan aan divi dend wordt betaald 7 pet. Hieruit vloeit dus voort, dat behalve de schenking van dit kapitaal in het vervolg door de N.V. jaarlijks aan de provincie een dividend van f94.122 moet worden tgekeerd tengevolge van de door de N.V. zelf gedane volstorting der aan deelen. Deze hoogere baten uithoofde van dividend willen Ged. Staten tot reserveering bestemmen. Zooals uit het voorstel blijkt, wordt deze manipulatie beschouwd als tegen prestatie voor de grootere credietwaar- IlBACf^PIANO*^^! Voortreffelijk iu elk opzicht umm H Vraagt catalogus en condities aan R bi) de vertegenwoordiger Fa. R. VAN DEN BURG. ARNHEMSCHEWEQ dightid, welke de aandeelhouders aldus aan de Vennootschap verschaffen en het grootere risico, dat zij hiermede aanvaarden. In hoever mogen wij aan dij argument een waarde toekennen, gelijk dit door Ged. Staten wordt ge daan? Een waarde namelijk gelijk aan een kapitaal, groot f 1.344.600, waar voor, na enkele jaren als het bedrag uit de overwinst der N.V. is volgestort, jaarlijks een dividend van f94.122 wordt verkregen. Na twee jaren vol dividend is nota bene het geheele door de provincie bijgestorte kapitaal weder terugbetaald. De „grootere credietwaardigheid welke de aandeel houders aldus aan de Vennootschap verschaffen" wordt eerst nu noodig geacht, nu de P.U.E.M. een lichaam is geworden, solide als weinigen, ter wijl die credietwaardigheid niet door die goede aandeelhouders d.i. de Provincie wordt verstrekt, maar door de P.U.E.M. zelve: merkwaardige vorm, dat een z.g.n. zwakkere, n.l. de P.U. E.M., gelden geejt aan een z.g.n. ster kere. n.l. de Provincie, om tenslotte daardoor „credietwaardiger te werden „Het grootere risico, dat de aan deelhouders hiermede aanvaarden" welke risico is dit, als het aandeelen kapitaal vrijwel geheel als geschenk is o.ntvangen? Voorts: Als het noodig is het aan deelenkapitaal der N.V. uit te breiden kan dan dit kapitaal niet op een andere, voor de P.U.E.M. gunstiger wijze worden verkregen? Het geheele voorstel lijkt mij in strijd te zijn met den opzet der Electrici- teitsvoorziening. In het verslag van de P.U.E.M. over 1931 vind ik bijvoor beeld de volgende passage: "„Haar (de P.U.E.M.) doel is niet in de eerste plaats het maken van winsten doch het leveren van electriciteit tegen lagen prijs op zoo uitgebreid moge lijke schaal." Aan dit doel wordt thans op be denkelijke wijze geknabbeld ten be hoeve der provincie. Dit blijkt nog te meer uit de voorgestelde wijziging der Statuten. In artikel 33 staat thans als vierde lid „Indien in eenig jaar het bedrag, dat met inbegrip van alle vorige jaren gemiddeld jaarlijks aan dividend is genoten, zou stijgen boven 7 procent, wordt in dat jaar niet meer dan piocent uitgekeerd. Hetgeen boven de in het vorig lid genoemde litkeering als onverdeelde winst be schikbaar is, kan worden gestort in een fonds, bestemd om te worden aangewend tot verlaging van de stroom- prijzen of tot buitengewone uitbreiding van het kabelnet; een en ander te bepalen door de Algemeene Vergade ring van Aandeelhouders." In de plaats hiervan wordt voorgesteld de aanvang van dit lid te lezen„Indien in eenig jaarnadat alle aandeelen zijn volgestort", enz. De storting in het fonds, bestemd tot verlaging van de stroomprijzen, wordt hiermede dus tot nader order verschoven. Tariefsverlaging wordt door aanvaarding van dit voorstel der halve tegengehouden. Het komt mij voor, dat in de tegen woordige moeilijke omstandigheden voor de industrie het van groot belang kan zijn de tarieven voor electriciteit zoo laag mogelijk te stellen. Van over wegend belang acht ik echter het be zwaar tegen deze geheeleregeling.dat slechts een deel der provincie mee draagt aan het bijeenbrengen van deze middelen tot voorkoming van belasting- verhooging. Wat toch is het geval? Door de N.V. Prov. Utrechtsche Electr. Maatsch. rdt de electriciteitsvoorziening van de geheele provincie betracht, doch met uitzondering van de stad Utrecht, door welke de stroom niet van de P.U.E.M. wordt afgenomen. Aangezien de stad Utrecht ongeveer 156000 zielen telt tegenover de geheele provincie rond 415000 zal, wordt dit voorstel van Ged. Staten aangenomen, de stad Utrecht (derhalve meer dan van de geheele bevolking) proüteeren van het geen het overig deel der provincie, nog geen '/3 der bevolking en in hoofd zaak het platteland, door te hooge electriciteitstarieven opbrengt. Het komt mij voor, dat de Prov. Staten goed zullen doen het verzoek van de P.U.E.M., dat voor Ged. Staten 3 te rechter tijd is ingekomen, niet te willigen in het belang van het grootste deel der provincie Utrecht. A.s. Woensdag 124 nnr wederom VOLKSVISCHDAQ 4 en 5 mooie gebakken visschen voor 1 kwartje ijmuidervischhandel UTRECHTSCHESTRAAT 40 Het gesprek van den dag. BERICHTEN UIT AMERSFOORT Wegens zijne benoeming tot schrij ver ter gemeente-secretarie te Laren is aan den heer Van Hofslot eervol ont- lag verleend als klerk van de afdeeling Eigendommen, ter gemeente-secretarie De wapenstilstandsdag werd her dacht in een vergadering van pacifisten, waar Dr. Nieweg bij oorlogsdreiging industrieele en sociale dienstweigering bepleitte. Ruim duizend kinderen hielden des avonds een optocht met lampions en transparanten ter herdenking van den vrede. Langs den gevolgden weg ston den overal vele belangstellenden. In de Valk werden de kinderen toegesproken door dr. Miedema, die de beteekenis van dezen dag en van den lichtstoet uiteenzette. De Eeuwige Strijd. Voor een goedgevulde zaal speelde de jongere krachten van de Katholieke Tooneelvereeniging „Euripides", in het gebouw St. Aechten hun eerste drama: „de Eeuwige Strijd" van H. v. Geer- dael en S. v. Cuyck. De Eeuwige Strijd tusschen goed en kwaad, toont ons de verleiding waaraan een jonge student blootstaat, alleen in de groote stad. Theo van der Linden (A. Berg) heeft vroegtijdig zijn moeder verloren. Zijn vader is te druk met zijn zaken. Daardoor valt Theo in handen van slechte vrienden, verliest zijn ge loof, maakt schulden en om deze te LAAT AL UW Copieërwerk MAKEN DOOR Copieërinrichting Langestraat 84 Tetef- 528 Hebt U een Taxi of aulo noodig Amersfoort, voldoen besteelt hij zijn vader. Alles komt uit, doch een echte vriend van Theo maakt de zaak weer in orde. Het spel, in het begin veel te stijf, wordt later wel beter. De student Theo werkelijk een veelbelovend speler, tar wel degelijk talent in zit; wel de beste. De verlichting was verbeterd door het aanbrengen van twee krachtige schijn werpers. Na het eerste drama volgde een mili taire klucht in drie bedrijven: „Jonas de recruut". De lachsalvo's bewezen, dat het stuk wel insloeg en de spelers nu de ouderen hun rollen goed onder de knie hadden. 15-Jarig bestaan Kath. Vrouwenbond. De Amersfoortsche Kath. Vrouwen bond herdacht Maandag zijn 15-jarig bestaan in een daarvoor passende samenkomst van leden. Mevrouw Viester Verhey heette allen welkom, waarna zeer passend samen van „Roomsche Blijdschrp" werd ge zongen. Vervolgens werd overgegaan tot de wijding van het vaandel. Door vrij willige bijdragen der leden kwam het bedrag voor aanschaffing van een mooi vaandel bijeen. De Hoogeerw. heer Deken, Adviseur van den Bond verrichtte de wijdings plechtigheid en sprak daarna de leden opwekkend toe. Zwaar is vaak het werk en veelvuldig de moeilijkheden, doch met blijmoedig Godsvertrouwen zal men steeds vooruit gaan. De Weleerw. heer Kapelaan Bagch as er met zijn goed geschoold koortje en vergastte de aanwezigen op mooie, zangnummers, die zeer gewaardeerd werden. Een aardige lezing over „Humor" werd gehouden door den Zeereerw. heer Pastoor Anton van Welsum. De zege van de blijmoedigheid die ons't leven gemakkelijk maakt werd door den Eerw. Spreker aangetoond. Zeer practische wenken en levenslesjes werden in scherts en luim ,;egeven. Medegedeeld werd dat de collecte voor Hulp in de Huishouding f 150 heeft opgebracht, dat is f 30 meer dan vorig jaar. De dames die hiervoor ijverden werden hartelijk bedankt. Op 8 December wordt er een ten toonstelling gehouden voor de hulp de huishouding. In de meest aangename stemming waren de leden bijeen, totdat de Pre sidente met een dankwoord aan allen die aan het welslagen medewerkten, de samenkomst sloot met den Chris- teiijken groet. De organisatie van de 1 Duitsche spionnage. De Intelligence Service, de tot een de partement uitgegroeide geheime dienst, die Engeland ter beschikking staat en die in den oorlog getoond heeft over een materiaal en ervaring te beschik ken, aan geen enkelen anderen gehei men dienst eigen, heeft een geheel karakter. Want, het behoeft geen be toog, dat Frankrijk en Duitschland en ook andere landen hun geheime dien sten hebben, gedeeltelijk er op inge richt om door spionnage zelf wetens waardigs te verkrijgen, gedeeltelijk om door contra-spionnage de pogingen van andere landen onschadelijk te maken. Maar alle deze bewegen zich op het directe doel van krijgsverrichtingen en wat daarmede onmiddellijk verband houdt. De Intelligence Service daaren tegen, bestrijkt geheel het politiek en economisch gebied, dat voor Engeland van belang is, en dat is vanzelfspre kend niet gering! Vandaar dan ook, dat naast de Intelligence Service ge heime diensten staan van enkele de partementen, die echter een zeer be perkt arbeidsgebied hebben en zeker niet over een gedeelte ook maar be schikken van de zelfstandigheid, die de Intelligence Service eigen is. Dat Duitschland zijn geheimen dienst ld voor den oorlog, en dat het dezen, wellicht aanmerkelijk besnoeid, nog heeft, het is een publiek geheim, waar van de openbaring niemand zal ver bazen. De z.g.n. Nachrichtenbureau was voor den oorlog gevestigd in de onmiddellijke nabijheid van den Ber- lijnschen Tiergarten, en men weet te verhalen, dat de Keizer door een slechts aan weinigen bekende deur, daar ge heel den dag toegang had, zonder dat men zijn binnentreden van buiten kon opmerken. Deze Nachrichtendienst stond zuiver ter beschikking van het leger, was bedoeld om al die militaire, topografi sche en economische bijzonderheden te weten te komen, die na het uitbreken van den oorlog de eigenlijke krijgs- verrichtingen konden vergemakkelijken. Dat deze Nachrichtendienst thans ver dwenen is, spreekt wel bijna vanzelf, maar deelen ervan bestaan in Berlijn andere Duitsche steden, en zijn ge specialiseerd op onderdeelen. Mag men de inlichtingen van betrouwbare waar nemers gelooven, dan munt de Duit sche Nachrichtendienst daardoor uit, dat deze over een maximum van acti viteit en een minimum van papier be schikt, hetgeen niet alleen het voor deel heeft, dat de ontdekking van eenigen agent minder gevaarlijk wordt, maar ook, dat deze agenten zooveel beter kunnen werken. De Nachrichtendienst hield er een soort reglement van het huis op na. Als eerste der waarschuwingen kwam daarin terecht voor, dat de agenten tegen niemand, wie dan ook, over hunne opdrachten mochten spreken; dat zij nimmer aanteekeningen mochten maken, en dat zij, waren zij op eenig oogenblik genoodzaakt om een geschre ven boodschap met zich te voeren, deze op onleesbaar te maken wijze op dun papier moesten schrijven en dit in een sigaret moesten rollen. Het voordeel daarvan was ook gelegen in het feit, dat zelfs in de meest gevaar lijke oogenblikken, het aansteken van een sigaret tot geen verdenking aan leiding geeft en tot verbranding van alle documenten leidt. Maar, aldus het huisreglement verder, ook met andere agenten, zelfs die be- hoorende tot den eigen dienst, moeten geen betrekkingen worden aangeknoopt. Gebruik van alcoholhoudende dranken is strei i verboden. Reist de agent, moe. hij bij voorkeur zijn billet zelf nemen, maar dit door een bekende laten doen. Dat billet moet nooit genomen worden tot aan de plaats van bestemming; men kan ge makkelijk overal suppleeren en maakt het zoodoende eventueele vervolgers niet zoo gemakkelijk de plaats van bestemming na te gaan. Bovendien wordt het geacht aanbeveling te ver dienen om van compartiment gedurende de reis te veranderendit maakt po gingen om gezelschap te verkrijgen, minder gemakkelijk. Raadgevingen, die ongetwijfeld ook nu nog bestaan, en den oningewijde een leerrijk licht werpen op de complicaties en moeilijkheden van het waarlijk niet ior iedereen vatbare spionageberoep I De Duitsche Nachrichtendienst heeft zijn kracht gevonden in het uitgebreide en voor het meerendeel betrouwbare personeel, waarover het vermoedelijk in de laatste tien a vijftien jaren voor het uitbreken van den grooten oorlog beschikte. Het zou dwaas zijn aar nemen, dat dit personeel in dienst gesteld met het oog op het uitbreken van een bepaalden oorlog, maar de aanstelling ervan behoorde tot de veel vuldige toebereidselen, die Duitschland in elk onderdeel trof. En hoe nauw keurig het deze trof, hebben de eerste maanden van den oorlog bewezen. Bijkans bij het binnenkomen van dorp of elke stad in het vijandelijk land, meldde zich bij den commandant van het hoofdpeloton een man of vrouw aan, die een lijst met zich bracht, de namen vermeldende van den burge meester, zijn adjunct, den pastoor en de notabelen. Het directe gevolg daar van hebben Noord-Frankrijk en België kunnen zien in de bekende gevangen neming van dergelijke notabelen, die aan de bevolking van zulk een plaats als gijzelaars voor het goede gedrag werden voorgehouden. Zoover ging volgens Robert Boucard, die heeft kun nen putten uit voor anderen niet toe gankelijke gegevens, de voorzorg, dat de Duitsche inlichtingendienst zelfs de woningen vermeldde, die voor het eventueel onderkomen van den Gene- ralen Staf het meest geschikt waren. Dank zij het groote aantal personen, waarover de agenten in het vijandelijk land beschikten, konden alle topogra fische en economische bijzonderheden tevoren worden nagegaan, in kaart ge bracht, ja zelfs gecorrigeerd in dit opzicht, dat hierbij de Fransche kilo- meterpalen niet geheel betrouwbaar werden bevonden. Meer dan eens is het gebeurd, dat een der officieren of manschappen, die bij de bezettings troepen behoorde, aan de bevolking van een dorp of een kasteel of een hotel goed bekend waren. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1