A. H. v. Nieuwkerk n.v. Beijer Schreuder U koopt toch geen St. Nicolaas-cadeaux Allerlei Kantoor en Drukkerij Langegracht 28, Amersfoort r. DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdag- mtddM. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; buiten Amersfoort 11.10, franco per post. Abonnementen kunnen eiken dag ingaan. Uitgave van de Katholieke Stichting De Eembode, gevestigd te Amersfoort De €embode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken i i Vrijdag 25 Nov. 1932 ADVERTENTlEN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren Advertentién moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zfln bezorgd. Telefoon 314 Zes en Veertigste Jaargang - No. 67 TWEEDE BLAD. Zie de Maan... Een variatie voor de grooten. Zie, de maan schijnt door de boomen. Makkers, staakt uw wild geraas! Laat geen oorlogsbloed meer stxoomen. Hitier worde niet de baas. Dat jij kreeg een pakje slaag, [graag. Dat jij kreeg een pakje slaag." Zie. de maan schijnt door de boomen, Opk in Genève'a conferentiezaal. Ontwapening zou er ook komen, Maar wie gelooft dat allemaal? Roerend zijn de heeren 't één. Maar ontwapenen, dat wil er geen! Zie. de maan schijnt door de boomen, 't Is al malaise, war ze ziet!' Zal er weer verbetering komen. Gij en ik. we weten 't niet, Goéde Sint, spaar nu uw gard, De menschen hebben 't toch al hard! Zie, de maan schijnt door de boomen, Met een mooien zilveren sctujn. Toch is 't geen tijd voor zoete droomen, Nu millioencn werkloos zijn. Goede Sint, schrijf in Uw boek. Geef hun marsepain en koek! Zie. de maan schijnt door de boomen. Ook op Neerland's boerenland. Waar de ellende is gekomen. Maar de boer houdt dapper stand. Zij hebben het nu bitter hard. Geef hun enkel koek, geen gard! Zie, de maan schijnt door de boomen, En op Neerland's Parlement. De verkiezingen gaan weer komen. Met beloften zonder end. Geef aan iederen Candidaat, Een lijst waar hij no. 1 op staat! Telefonisch aangesloten No. 1106 Timmer- en Metselwerk Johannes Tolliusstraat 5 Binnenland Naar de Kamerverkiezingen. Wij kennen aan de politiek niet een overheerschende plaats toe en wij heb ben er al eens voor gewaarschuwd, dat men van de staatkunde geen te hooge verwachtingen mocht hebben om niet danig teleurgesteld te worden. Toch willen we nu eens beginnen met een overzicht van de voorbereidende werkzaamheden voor de Tweede Ka merverkiezingen. Want: die werkzaamheden zijn van het allergrootste belang en we zouden het nootlottig vinden, wanneer onze R.K. kiezers daarvoor niet de noodige belangstelling hadden. De ir De ii van de Kamerverkiezingen 5, katholieken, het verkrijgen van een zoo sterk mogelijke fractie in de nieuwe Tweede Kamer, weerspiege lend wat er leeft in 't katholieke volk en bezet door eerste-rangs krachten met liefde voor de katholieke zaak en omgeven door waarborgen omtrent ka rakter en kundigheid. Wij zijn nu met de candidaatstelling voor de Tweede Kamer zoover, dat de eerste stap gezet is op dit moeilijke Die eerste stap doet de 'Verkiezings- raad. Hij groepeert de 18 Kieskringen en maakt een schema van de omschreven zetels. Zooals bekend, wordt in onze partij een zoo veelzijdig mogelijke sa menstelling der fractie bevorderd, door dat een bepaald aantal zetels worden gereserveerd voor deskundigen op ver schillend terrein. Die zetels worden bij voorbaat bezet en daarop heeft de kie zer direct geen invloed. Gerekend wordt op 31 zetels, wat wij wel heel optimistisch vinden! Daarvan worden er 13 gereserveerd. Hoe men zich waarschijnlijk de bezetting dezer 13 zetels denkt, laten we hier heel be knopt volgen; met opgave van de Ka merleden. die in 1929 deze zetels be- De omschreven zetels. In den Zosch-Zeeland Landbouw (Fleskens) en Middenstand (Locke- feer). Echter krijgt deze groep thans Financiën toegewezen, waarachter we derom de naam Fleskens opdoemt. Tilburg had Koloniën (Feber) en Ar beidszaken (van der Meys). Inplaats van Koloniën komt de werkgeverszetel waarvoor men heel gemakkelijk den naam Kortenhorst invult. - Gelderland verliest één omschreven zetel, die voor Onderwijs (van Wijn bergen). Er blijft slechts over'die voor de vraagstukken van rechtsvorming (vul in: van Schaik). In de groep AmsterdamDen Haag —Rotterdam blijven twee omschreven zetels, doch van geheel andéren aard. Vier jaar geleden wareh daar: Binnen- landsch Bestuur (Ruys dé Beeren- brouck) en Arbeidszaken (Kuiper) Daar komen nu Koloniën van Tech- nisch-juridische vraagstukken, voor wellicht Ir. Feber en Mr. Goseling geadviseerd worden. Haarlem-Helder leverde in 1929 des kundigen voor „Handel, Nijverheid er Verkeer" (Mr. Kortenhorst) en een in zake de speciale positie der vrouw ir het maatschappelijk leven (Mej. Mey er). Daarvoor komt in de plaats een middenstandsdeskundige als bijvoor beeld Mr. van Hellenberg Hubar. Leiden. Dordrecht, Friesland, Gro ningen werd vier jaar geleden belast met de aanwijzing van een financieele specialiteit (van Vuuren zg.) en een arbeidsdeskundige (Loerakker). Nu is laar één omschreven zetel en wel deskundige inzake de positie der arbeiders in land- en tuinbouw, waar wederom de heer Loerakker ge knipt schijnt. Utrecht houdt den eenen omschre- :n zetel voor onderwijs, die thans door den heer Suring wordt bezet. Voor Zwolle-Assen verandert er ook ets. Men moet daar aanwijzen een deskundige in economische en sociale zaken, uit algemeen staatkundig oog punt bezien. Aalberse was daar de lei- :r en hij zal het nu ook wel blijven. Limburg tenslotte verliest een van de drie gereserveerde plaatsen, die voor Internationale Vraagstukken (Mgr. Nolens z.g.). De overblijvende zetels r een voor Arbeidszaken en een Landbouwzaken, waarvoor vier jaar geleden werden gekozen Henri Hermans en de heer Ament z.g. Het is niet onwaarschijnlijk, dat voor dien laatsten zetel het oud-Kamerlid Ruttcn eer naar voren zal worden gebracht. De vrije zetels. Er blijven dan altijd wanneer er werkelijk 31 zetels gehaald worden nog 18 vrije zetels te bezetten. Om die 18 zetels gaat straks in hoofdzaak de strijd in de R.K. Kiesvereenigingen. Daar krijgen we eerst het belangrijke werk van de candidaatstelling. Ook de omschreven zetels kan men andere dan de hiervóór genoemde per sonen candidaat stellen, maar door 't advies komen zij toch zoo goed als ze ker in de eerste plaats in aanmerking. Dus: het gaat in hoofdzaak om candi- daten voor de overschietende 18 zetels. Bij dat werk moest feitelijk ons heele Katholieke kiezers-korps meespreken, want: is de candidatenlijst definitief ge reed. dan is er geen recht meer tot mopperen, dat die of die persoon er op voorkomt. Dat mopperen moe- we voorkomen door voorzoover nog geen lid mochten zijn van de plaatselijke R.K. Kiesvereeniging. ons onverwijld als lid aan te melden. Alleen degenen, die zich vóór 1 Januari a.s. als lid opgeven, kunnen deelnemen aan de candidaatstelling. Van nog grooter belang is echter de deelneming aan de stemming over de candidaten in de R.K. Kiesvereeniging. Want en daar willen we nog eens speciaal de aandacht op vestigen: de verkiezing van de leden onzer Kamer fractie geschiedt 'niet bij de officieele stemming op 't raadhuis, maar bij de stemming in de R.K. Kiesvereenigingen. Wie dus invloed wil uitoefenen op de samenstelling onzer R.K. Tweede- Kamerfractie. hij moet lid zijn van de plaatselijke R.K. Kiesvereeniging. Is hij dat niet. dan stempelt hij zich zélf tc n lid v; de -kudde, want dan kan hij bij de officieele stemming in geweten niets anders doen. dan gaan onderschrijven, wat anderen voor hem hebben klaar ge maakt. Een goed katholiek kiezer, die zijn politieke plicht wenscht te doen. is zulk een houding onwaardig en daar- herhalen we voor de zooveelste maal: wordt lid van Uw R.K, Kiesver eeniging! Maar ook herhalen we nog eens on zen dringenden wenk aan de bestu ren der plaatselijke kiesvereenigingen: wordt wakker, voert actie, trekt de niet- leden tot uwe vereeniging door 'n flinke propaganda, ook vooral door huisbe zoek. Want: men kan den kiezer waar lijk niet kwalijk nemen, dat hij zich niet getrokken gevoelt tot een slapende en snorkende vereeniging die op zijn gun stigst alleen als kiesmachine fungeert! Een fout vermeden. Bij de omschrijving van de kwali teitszetels heeft men een groote fout, gemaakt in 1929. gelukkig vermeden, 'l'oen was bepaald, dar de vier zetels voor arbeidszaken alleen mochten be zet worden door personen, voortgeko men uit de practijken der arbeidsbewe- ging. Daarmede werd de zuivere stan denvertegenwoordiging binnen gehaald en kregen we zoogenaamde arbeiders- en niet-arbeiders afgevaardigden. Terecht is daartegen toen heftige oppositie gevoerd en we behoeven al leen even te herinneren aan het „ge- val-Veraart" om dien onverkwikkelij- ken strijd weer in T geheugen te roe pen. Die fout is thans gelukkig hersteld en dat is een belangrijke stap naar her stel der katholieke gemeenschapsge dachte. welke vooral in onzen tijd zulke forsche duwen gekregen heeft. Men heeft nu niet het standsbegrip op den voorgrond gesteld, maar de be hartiging van de economisch-sociale problemen. En volkomen juist heeft ~:n daarbij de verschalende groepen dit proces als een geheel gezien. Men heeit echter de vraagstukken welke hierbij aan de orde komen onderver deeld. naar gelang men het algemeene vraagstuk van verschillende kanten kan benaderen. Zoo heeft men nu voor de econo misch-sociale vraagstukken een deskun dige, die dit vraagstuk in het algemeen staatkundig opzicht beheerscht en die als 't ware het centrale punt vormt van de verschillende groepsbelangen, die ertegenwoordigd worden door een verkgever, middenstander, arbeider, landarbeider en een vertegenwoordiger het Land- en Tuinbouwbedrijf. Een mooier symbool van het juiste karakter van onze partij als volkspartij, n.L die het geheele katholieke volk in al zijn sociale en economische schakeeringen nvat, is moeilijk denkbaar. Zoodoende zijn er drie zetels gere serveerd voor de arbeiders en voor de andere sociale groepen één. We kunnen ons best indenken, dat de arbeiders, de boeren en de midden standers dit te weinig achten en dat de ambtenaren niet tevreden zijn met „hee- lemaal geen zetels!" Echter: zij kunnen den strijd begin- :n om de rest der zetels. Dat die strijd arm zal worden, staat bij ons bij voorbaat vast. Katholieke politiek. Nu we toch op het politiek erf bezig ijn, moeten we nog even wijzen op een looie uitspraak omtrent wat katho lieke politiek is. De uitspraak is van den Katholie ken journalist Willem Nieuwenhuis, die zich als volgt uitliet over de katholieke politiek van Amsterdam: .Wij leven in een stad met een groo- massa en wil men de behoeften van massa begrijpen, dan moeten wij wenden tot het Evangelie van de wonderbare broodvermenigvuldiging. Het wonderlijke is wel, in dit Evange lie, dat Christus niet alleen spijzigde met vijf brooden maar ook met twee visschen. Dat bewijst, dat Christus zich bij het geven niet beperkt tot t strikt noodige maar overvloedig weet mee te deelen van de gaven Gods. Wij zijn dankbaar, wanneer er een wet op de Godslastering komt. maar vergeten wij :t. dat God ook wordt gelasterd wan- er millioenen te kort komen, terwijl overvloed van goederen bestaat. Dit het voornaamste punt van de Amster- damsche katholieke politiek." Inderdaad, dit punt der katholieke politiek is een zeer voornaam deel. En het hoort niet alleen thuis in de ge- :ente-politiek maar ook niet minder de groote. de landspolitiek, wa isa s nog méér van verwachten. De Zesdaagsche.' Ja lezer, daar moeten we het slotte ook even over hebben. Wanneer inze groote bladen inzien, ook katholieke, dan treffen we daar kolom men aan van speciale verslaggevers over de zesdaagsche wielerwedstrijden te Amsterdam. Dit schijnt er dus bij te hooren en we zullen dus ook iets moe ten zeggen over dat sport-evenenient. We zullen onze bijdrage geven in en kele vragen met korte antwoorden: Welk nut, hetzij op godsdienstig, mo reel, financieel, sociaal, politiek, econo misch of zelfs materialistisch gebied is de Zesdaagsche gelegen? Het eenig- wat men zou kunnen zeggen is, dat het financieel voor den winnaar en voor de vereeniging, welke den wedstrijd uit schrijft voordeelig is. Is dit nu zulk een machtig feit, dat radio en pers zich moeten uitsloven om verslagen te ge ven? Gebeurt dit ook. wanneer een of andere firma op economisch gebied een finantieel voocdeel heeft behaald? Het eenigste, wat misschien redelijk zou ge antwoord kunnen worden, is, dat er op sportief gebied iets is bereikt. Maar is de wereld dan niet krankzinnig van sportliefhebberij, dat er zooveel geld voor wordt weggegooid, en dat Radio en Pers gedwongen 2ijn ellenlange ver slagen te geven, op gevaar af, dat ze >or achterlijk worden uitgescholden? Honderdduizenden werkloozen zitten snakken naar een stuk brood, crisis slachtoffers peinzen dag en nacht om de eindjes aan elkaar te knoopen, ter wijl sportliefhebbers hun dure geld weggooien, om te zien, wie of in zes dagen het mooiste en het gauwste een bepaald aantal Kilometers kunnen af leggen. Zeker, sport op zich zelf is goed en ooi, maar dan moet het geen onzin nig werk worden, dan moet het zijn om den mensch gezónd te maken, en om hem te verheffen, maar niet om hem af «e jakkeren, en hem na afloop doodmoe elkaar te laten zakken. Sport is goed en mooi, maar dan oet het ontspanning blijven, om de euwe krachten te verzamelen voor 't komende werk van den volgenden dag. maar dan moet het geen bedrijf worden. geld te verdienen, want dan gaat de mensch te veel van de krachten van zijn lichaam vragen, en ondermijnt hij zijn gezondheid, in plaats van ze te ver- Sport is goed en mooi. om met zijn ichaamskracht ook zijn wilskracht te stalen, maar dan moet het niet te doen zijn om de eer, dat overdreven bewon deraars den overwinnaar op de schou ders ronddragen, dat zijn portret in anten en tijdschriften komt, en naam bekend wordt tot aan het kind, wat nauwelijks kan praten. Neen. laten we zes dagen vai week hard werken, voor zoover de redderde maatschappij ons daartoe nog de kans geeft, om aldus het doel van den zevenden dag te bereiken, door God bedoeld om Hem te dienen, wat heel goed te combineeren is met ont spanning en sport, mits op redelijke wijze beoefend. ■Ivoren» eet» bU <mi Ie hebben <ozlen De Sorteeriug die wij U aan bieden is geweldig. Club-Fauteuils, Jacobean Fauteuils, Salon- en Bijzettafels, Ligstoelen, Thee meubels, Spiegels, Kapstokken, Boekenkasten, Werktafels, Tafels, Divans- Kapstokkleeden enz. enz. KOMT U EENS ZIEN? K. Beekstr. 6, BeekeosMaan 10, Amersfoort, Tel. 543 Bezoekt onze 18 Modelkamers. Compl. Meubileering I nus 60 ets. per K.G„ kan m deel becijferen voor den co ruim 44 millioen. Aan kaas werd bij een prijsdaling van 36 ets. per K.G. verdiend ruim 15J^ millioen. De prijs- noteering van boter was op de Leeuwardermarkt 1.35 per K.G. lager dan in 1928: bij een bevolking van 8 millioen zielen levert dit een voordeel ruim 2Yi millioen gulden. De prijsdaling der tarwe (ƒ8 per 100 K.G.) leverde bij den invoer van plus js 700.000 K.G. tarwe en tarwemeel winst per jaar van 56 millioen gul den. Samenvattend: voor tarwe, boter, kaas en vleesch een daling van te za- i 256 millioen, plus ruim 44 millioen voor margarine (geen in- heemsch landbouwproduct) tezamen ruim 300 millioen gulden. Hier moeten nog bijgevoegd worden de voordeden voortvloeiende uit den la- geren prijs van het roggebrood, gerste- meel. gort, havermout, aardappels, enz., gezwegen van de enorme daling der tuinbouw-produkten. Uit deze ereke- ning volgt dus. dat de landbouv bij een meerdere ontvangst door de Regee- ringsmaatregelen. van drie millioen gulden per week (als dat uitkomt!) nog ruim 150 millioen gulden minder benut B-r. ;aj[S£CS332 Uit de Land- en Tuinbouw-wereld (Nadruk verboden.) Bedrijfsuikomsten in den landbouw. In verschillende provincies bestaat se dert eenige jaren een Boekhoudbureau, dat beoogt het vc dige boekhouding voor landbouwers, tegen een matig tarief. De landbouwers verstrekken geregeld aan 't bureau de benoodigde gegevens betreffende ont vangsten en uitgaven van het bedrijf, terwijl bovendien met 1 Mei de gege vens verstrekt worden voor het opma- den bedrijfsinventaris. Op het eind van het boekjaar wordt voor den aangeslotene een berekening opgemaakt van zijn bedrijfsinkomen. De arbeid van het Boekhoudbureau is niet alleen tot nut van de aangeslo ten landbouwers, maar het Bureau krijgt daardoor ook een kijk op en een overzicht van de bedrijfsuitkomsten over een geheele streek of provincie. Die uitkomsten worden (zonder namen natuurlijk) gepubliceerd, en aldus kan ook het publiek oordeelen. hoe het de boeren gaat: goed. tamelijk goed of minder of wel slecht, 't Is nu wel al tot ieder doorgedrongen, dat de boeren stand reeds sedert een paar jaar een slechten tijd doormaakt. In °t gemengde bedrijf, op de zand- en veengronden, kwam de crisis-toestand later dan in andere deelen van 't land. maar thans j Vergelijken bestaat hij overal. Wij hebben laat zich voelen ook zonder de cijfers de boekhoudingen. De netto-op- btengst is van een netto-winst over 1930/ 31 van 55.17. veranderd in een netto-verlies over 193I/'32 van 42.19 gemiddeld per H.A. voor de geheele provincie Overijsel. In 1930/ 31 was er nog eenige bedrijfswinst 19.50 per H.A.). Thans is er gemiddeld over de geheele provincie een verlies van 83.81 per H.A.. Het ondernemersver- lies steeg van 66.36 per H.A. in 1930/ '31 tot 184.69 in 1931/ 32. De tabel, waarin het Bureau jaarlijks n vergelijking maakte van het ver diende loon per dag in guldens, is tot een onwerkelijkheid gewor den. Men kon er niet uit opmaken, hoe danig het bedrijf gesubsidieëerd had moeten worden om een bepaald loon te kunnen uitbetalen. Ook de cijfers, die aangeven hoeveel pacht er betaald had kunnen worden zijn over de geheele linie tot in het negatieve gedaald. Neemt men nog in aanmerking de uit gaven voor grond- en poiderlasten en van het onderhoud der gebouwen, dan was de pachtwaarde over de geheele provincie ongeveer 116 beneden nul. Uit deze cijfers kan men eenig idee krijgen, wat de landbouwcrisis den boe renstand kost. Het Bureau maakte ook nog een be rekening van de verschillende gegevens gemiddeld voor de geheele provincie, wanneer uitgegaan wordt van eei middelde pacht van 60 per H.A.. een l {"n/A rente van het bedrijfskapitaal van V/2 -td'W pCt., en van een dagloon van 2.25, i zulks om cijfers te krijgen, die meer in overeenstemming zijn met den toestand' van het oogenblik. Men kwam dan tot het volgende: Gemiddeld per H.A. voor de geheele provincie in 1931 /'32: a. Be drijfsverlies 61.93: b. Ondernemers- verlies 147.81 en verder: c. verdiend loon per dag minus 21 ets.; d. de pacht, die betaald had kunnen worden per H.A.: minus/ 87.81! Dit zijn ze ker wel sprekende cijfers, die den nood toestand der boeren in een droevig licht Worden de boeren door de anderen onderhouden? „De boeren kosten ons elke week drie millioen gulden: zóóveel wordt er door de verschillende Regee- ringsmaatregelen voor hen bijgepast, en moet dus door de anderen worden be taald". Aldus wordt den laatsten tijd door velen geklaagd en geredeneerd. Als men dat zoo hoort of leest, dan zou men den indruk krijgen, hoeveel beter het zou zijn voor de niet-boeren als die armlastig geworden boerenstand was. Doch men laat bier slechts één zijde van de medaille zien: er is ook een keerzijde. Is het cijfer van 3 millioen juist, mogen we dus aannemen, dat het leven drie millioen gulden per week kunstmatig (door Rcgeeringsmaatrege- len) te duur wordt gemaakt, dan kan het zijn nut hebben eens daar te genover te stellen, hoeveel het leven thans kunstmatig te goed koop is geworden (om het zoo eens uit te drukken) ten koste van den boer. ten voordeele van de consumenten, van de anderen. Hierboven hebben we een kijk gegeven op de bedrijfsuitkomsten. welke over de geheele linie negatief waren: niet de minste winst werd ge maakt. maar algemeen werd en wordt geleden. Hoe komt dat? we eens de prijzen der pro- dukten in 1928 en nu (de hieronder liggen de gepubliceerde resultaten van j volgende gegevens ontleenen 486 landbouwbedrijven in Overijsel „Koningin en Vaderland"). Het bin- over het boekjaar 1 Mei 1931 tot en nenlandsch verbruik van varkens met 30 April 1932. Van die bedrijven I v 1 e e s c h vertegenwoordigde in 1928 behooren tot het weidegebied;. 173,.het een waarde van ruim 113 millioen zand- en veengebied: 54. hét zandgc- bracht bij een daling met niet minder bied: 215, de IJselstreek 34 en'de Veen- dan twee derde vóór de in- koloniën: 10. Wij kunnen hier natuur-voering der Regeeringsmaatregelen j Kon. Besluit is thans ook boter gebracht ouder ue regeling van den uitvoei naar Ouitschland. Met ingang van een nader te bepalen datum zal dus de uitvoer van boter naar Duitsch- land slechts zijn toegestaan, indien de exporteur beschikt over certificaten, verstrekt vanwege den minister van Economische Zaken en Arbeid. In Wisconsin moest een autobandiet op de electrische stoel terecht gesteld worden. Zijn laatste wensch was: „Geef mij nog een liter roomijs met aardbeien, mijn lievelingsgerecht!" Deze wensch werd vervuld. Toen de misdu'iger ongeveer drie kwart van de portie ver- obert had, zakte hij in elk tar met ge weldige krampen in den buik en bij aankomst in het ziekenhuis bleek hij reeds overleden. Naar officieel uit Moskou wordt ge meld, heeft een speciale commissie van onderzoek van het uitvoerend co mité bij de Sovjet-Russische posterijen verduisteringen op groote schaal ont dekt. Vastgesteld is, dat niet minder dan 7 millioen roebels, welke in de eerste heltt van dit jaar op verschil lende postkantoren zijn gestort, nimmer hun plaats van bestemming hebben bereikt. lijk aan alle gegevens en cijfers geen plaats geven, maar moeten ons bepalen tot een globaal overzicht. Welnu, de uitkomsten van genoemd boekjaar zijn verreweg de slechtste, die we tot nu toe gehad hebben. Dat baart natuurlijk geen verwondering, want de landbouwcrisis douceurtje op van ruim 75 mil lioen. Het product rund- en kalfs vlees c h daalde met nagenoeg 39 ets. per K.G.: een daling voor het geheel van 46J/£ millioen. Bij een jaarverbruik van margarine van 0.2 K.G. per hoofd, en een prijsdaling van plus ml- Boven een groot gedeelte van Co lumbia heeft een vreeselijk noodweer, gepaard gaande met wolkbreuken, ge woed, zooals sedert honde-d jaar niet meer was voorgekomen. De stad Bo gota staat geheel onder water en hon derden huizen werden door den storm vernield. Tien personen werden gedood en ongeveer vijftig gewond. Een auto, waarop zich 52 jeugdige Italiaansche fascisten bevonden, die van een tentoonstelling terugkeerde, is nabij Furbara op een spoorwegover gang door een trein gegrepen. Elf per sonen weiden daatbij gedood en alle overigen gewond, waarvan eenigen ernstig.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1