KERSTRILLADE's vanaf 3pond v.fl.- f> Kerst-Geschenken Kerst-Versieringen Bouwplannen WOENSDAG Kerstetalage gereed HOFMAU's SLAGERIJ N.V. Middenstands-Bank Kantoorboeken Fa. H. Elzenaar KING Bel dan op No. 42 Kantoor en Drukkerij Langegracht 28, Amersfoort DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdag middag. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; buiten Amersfoort f 1.10, franco per post. Abonnementen kunnen eiken dag Ingaan. Uitgave van de Katholieke Stichting De Eembode, gevestigd te Amersfoort Dc €embode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Dinsdag 20 Dec. 1932 ADVERTENTIËN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld advertecrcn Advertentlfin moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Telefoon 314 Zes en Veertigste Jaargang - No. 74 Stille menschen zijn öf diplomaten, 'of bescheldenen, öf bedeesden, öf hoog- hartigen. Breng ze aan het praten en ge merkt terstond tot welk soor! behooren. Bestrijden revolutie. Wij hebben al eens meer betoogd, dat we de revolutie en dreigende re- volutionnaire woelingen niet afweren met daverende redevoeringen op groote vergaderingen met een nationalistischen inslag, waar de vaderlandsliefde wordt wakker geschud en op de revolution- nairen scherp wordt afgegeven. De ware bestrijding van de revolutie is positief werk n 1. de oorzaken der ontevredenheid, de redenen van de re- volutionnaire propaganda wegnemen. Met instemming lazen we dan ook een verslag van een rede, door den bekenden volksredenaar, kapelaan H. Drost te Rotterdam gehouden. Daaruit citeeren we het volgende „Als er onrecht geschiedt in het ka pitalistische stelsel, doordat de bezit tingen zich opeenhoopen in handen van enkelingen, dan is dat onrecht in strijd met den godsdienst en dan ben ik als priester een groot tegenstander van dat kapitalisme. Wanneer een on rechtvaardige verdeeling den maat- schappelijken vrede in gevaar breng», keer ik mij, als priester tegen die on rechtvaardige verdeeling. Wanneer er onder de zwoegers onzer steden een drang naar verzet is opgekomen, dan hebben wij ons te keeren tegen de stelsels en tegen de toestanden, die de diepste oorzaken naar dien drang naar verzet zijn. Dan hebben wij ons te richten tegen hen, die schuldig zijn aan de wereldcrisis. Dan hebben wjj ons het zelfverwijt te maken, dat wij door eenzijdig dienen van het kapi talisme aan dien toestand hebben meegewerkt, dat wij dikwijls den gods dienst hebben misbruikt in ons eigen belang, dat wij dikwijls de arbeiders hebben uitgebuit en door ons onver schillig toezien zelf een weg hebben gebaand voor verzet. Als er in de ge schiedenis revolutionnaire stroomingen zijn, dan zijn daarvoor gewoonlijk wel redenen geweest. Wij moeten moeite doen, om die oorzaken weg te nemen." Op waardige wijze sluit zich bij dit betoog aan de opmerking, die de jubi- leerende Maasbode-journalist, Willem Nieuwenhuis, maakte, toen hij zeide: „ffet is goed dat er een wetsontwerp gekomen is waarbij godslastering straf baar is gesteld. Maar laten we het niet vergeten, dat het ook een lasteren van God is, wanneer duizenden menschen honger en gebrek lijden, terwijl er aan den anderen kant overproductie is." Aan deze ergerlijke en onmensche- lijke toestanden een einde te maken, dat is inderdaad de beste methode tot bestrijding van socialisme en commu nisme. Schijn en Wezen. Wij moeten scherp onderscheiden tusschen den schijn en het wezen, tusschen het karakter der Roomsche beschaving en haar voorkomen. Stellig hebben wij sinds de herstelde hiërarchie groote vorderingen gemaakt. Maar een prachtige godsdienstige be tooging mag voor ons niet de illusie beteekenen, dat ons godsdienstig leven het land beheerscht. Het Malthusiaan- sche kwaad kankert ook reeds in het roomsche leven, de naaste jaren zat het ernstig in de geboortevermindering Vulpenhouders Luxe Postpapier Matador Bouwdoozen Crêpe Wandversiering Crêpe Tafellakens Crêpe Tafelloopers Crepe Servetten Kandelaars - Kaarsen Landhuizen, Woonhuizen, Bedrijfsgebouwen. Begroetingen, bet Bewapend beton. Adviezen kosteloos P. Jos. hak, Architect Tlmorstraat 17 - Amersfoort Langestraat 65 t.o. Krommestr. Telef. 3?6 Kom», ziet en overtuigt U van de kwaliteit11 LANGESTRAAT 47 TELEFOON 1166 merkbaar wordenhet gemengde huwelijk de bondgenoot van de neutrale vereeniging rukt geheele wijken van ons weg; en vergeefs worstelt het dogma tegen de materieele levensopvatting van langzaam tot het heidendom vervallende geslachten. Ook in het sociale en staalkundige leven kunnen wij op den duur de ge volgen verwachten van het ontsnappen der menigte aan ons beginsel. Of de algemeene verkiezingen van het komend jaar verrassingen zullen brengen? In elk geval zal vroeg of laat, de in het troebele water der malaise visschende verdeeldheid, de ontwikkeling van ons katholiek openbaar leven tegenhouden. Terwijl de partijen, die zich tegen ons keeren, op het geschikte oogen- blik pakkende leuzen uitwerpen en ook de kunst verstaan om de groote pro blemen des tijds met hun initiatie! aan te vatten en daarvoor het volk mee te krijgen, bepalen wij ons maar al te veel tot het verkondigen van schoone theorieën zonder haar be kwaam en vooral tijdig om te zetten NOQ EVEN OEDULD VITESSE KOMT VRIJDAG in de daad. Wij kunnen noch volstaan met de veranderde techniek van een kiesregle ment, noch met het schrappen of bij zetten van een punt in ons programma. De wettige leiding zal zich tot het volk, ter voorlichting en overtuiging van de publieke opinie moeten wen den en terwijl de oude beginselen worden verklaard in verband met de tnieuwe vraagstukken, zal niet enkel een werkprogram voor de naaste toe komst de menigte in de goede richting moeten meetrekken en leiden, maar ook een krachtige hand haar vasthou den en door geregelde voeling oriën- eeren naar een geestelijke eenheid. Wij mogen er niet in berusten, dat de massa ontsnapt aan het diep be leven van de religieuze waarheid;dat de verstoffelijking van het leven ook bij onze menschen doorwerkt, en dat de standen, wantrouwig tegenover elkander staande, ondergaan in den afgrond der verzonken idealen en der tweedracht. Naar alle zijden klopt de eisch tot hernieuwing. Zelfvernieuwing, ver nieuwing van het innerlijk en open baar leven, christelijke vernieuwing van ons volk. T. O. Bij Verkoudheid CMUNHARDT'S SAL-MiAK tabletten t Doos ZOe, IFa. R. VAN DEN BURG ARNHEM8CHE8TRAAT mm IN HUUR VEHKHIJGBAA» voor Amersfoort eft Obistreken AMERSFOORT. Lange dracht no. 4 - Telefoon nn. 304 cn 697 Deskundige voorlichting bg den a»n- en verkoop van Effecten Verhuring van tips Safe-feketten Verzilveren van conpona Uandelacredieten Sfuur-depoaRo'a rente Naar de Stembus. Wij vestigen de aandacht op de mogelijkheid, dat de kiezer in een an dere gemeente aan de stemming deel neemt. Minstens veertien dagen voor deo stemdag moet de kiezer in persoon ter secretarie van een willekeurige ge meente aan den burgemeester mede- deelen, in welke gemeente hij aan de stemming wil deelnemen. Stemmen bij volmacht. De kiezer moet een met redenen omkleed verzoekschrift aan het ge meentebestuur indienen, vóór 1 Jan. a.s. De formulieren zijn kosteloos ter gemeente-secretarie verkrijgbaar. Oelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift of althans niet later dan één week na den dag der candi- daatstelling, moet de kiezer persoonlijk ter-sccretarle verschijnen om zijn ge machtigde aan te wijzen. De gemachtigde moet eveneens per soonlijk ter secretarie komen om de volmacht aan te nemen. Alleen bij overlijden van den ge machtigde kan een nieuwe gemachtigde worden aangewezen. Als gemachtigden kunnen slechts worden aangewezen kiezers, die be voegd zijn tot het deelnemen aan de zelfde verkiezing. Een kiezer mag slechts één aanwij zing als gemachtigde accepteeren, be houdens dat hij een tweede machti ging mag aannemen, als de aanwij zingen zijn geschied door personen, die tot zijn huisgenooten behooren. De kiezer, die een gemachtigde heeft aangewezen blijft bevoègd zelf te stemmen, tenzij de gemachtigde reeds gestemd heeft. De gemachtigde kan niet vóór 12 uur 's middags stemmen en moet in 't bezit zijn van een speciale oproe- pingskaart. ALLE LINIATUREN LOSBLADIOE BOEKEN Speciale Registers (Bestelt deze vroegtijdig) Langestraat 84 - Telef 828 BERICHTEN UIT AMERSFOORT K. R. O. Door het bestuur van de Katholieke Radio-vereeniging alhier, is een de monstratie-avond met het Pan-Europa- toestel georganiseerd. Deze demonstratie zal gehouden worden door Ingenieur de Jonge uit Amsterdam, op Donderdag 22 Decem ber, des avonds te 8 uur, in het ge bouw „St. Jozef" in de L. Vrouwestraat, De toegang is kosteloos voor leden van den K. R. O. en voor belangstel lenden. Voor deze interessante avond wordt een groote opkomst verwacht. PEPERMUNT Met de heerlijke, opwekkende eigenschappen van het edele natuurproduct en onder contrólt van het laboratorium: Dr. van Hamel Roos 6» Harmens, Adam. Hebt U een Taxi of auio noodig Voor de armen der St. Henrieus- parochie. Zondags voor Kerstfeest heeft jaar lijks door de goede zorgen van de Eerw. Zusters een tentoonstelling plaats van werkstukken in de Meisjesschool der St. Henricusparochie. Een groote verscheidenheid kleedingstukken, tafel kleedjes, theemutsen, enz. allen voor zien van een kaartje waarop vermeld naam en klasse van de vervaardigster prijkten in de daarvoor beschikbaar gestelde klassen. Deze tentoonstelling trekt jaarlijks meer en meer publiek, ook al door de daaraan verbonden attracties, als ringwerpen, touwtjes- trekken, grabbelton en rad van avon- *- ur. De vervaardigde artikelen zijn alle geprijsd, de opbrengst van deze goede ren en van de diverse attracties stellen de Eerw. Zusters beschikbaar voor een kerstgave voor de armen der parochie. De talrijke bezoekers(sters), jongen oud, hebben een aangename Zondag middag en -avond en steunen tevens de armen der parochie. De Vereeniging De Ambachlsschool houdt een Algemeene Vergadering op Woensdag 21 Dec. des namiddags ten 8.30 ure in de Ambachtsschool, in behandeling komt o.m.: Verkiezing van 5 Bestuursleden, we gens periodiek aftreden van Ds.J.Visser, H. Noorman, R. van Dijk, P. van Veen en F. Wesseltng. Mededeelingen betreffende nieuw bouw Ambachtsschool. Donderdag 29 December a.s. zal in de groote zaal van St. Aechten voor de kinderen der leden van de R. K. "Dudersvereeniging 'n prettige vacanlle- ontspanning plaats hebben. Voor dc kinderen zal dien middag optreden Professor Theo, een handig gooche laar, die de kinderen vanaf half drie prettig bezig zal houden tot ongeveer half vijf. Tractatie der kinderen zal natuurlijk niet worden vergeten, 's Avonds zal er een algemeene leden- ergadering plaats hebben om plannen voor het eerste lustrum dezer vereeni ging te bespreken. Nadere bijzonderheden zullen per circulaire worden thuisgestuurd. St. Hubertus. De gymnastiek uitvoeringen van de K. Gymnastiekvereniging „Sint Hubertus" zullen plaats vinden op Zondag 8 Januari a.s. in de Markthal, 's middags half 3 kindervoorstelling half 8 de avondvoorstelling. A.s. Woensdag 12—4 uur wederom VOLKSVISCHDAQ 4 en 5 mooie gebakken visschen voor 1 kwartje IJMU1DERVISCHHANDEL UTRECHTSCHESTRAAT 40 Het gesprek van den dag. UIT DE FRANSCHE REVOLUTIE. Ter dood veroordeeld verliet Mada me De Perducy met opgeheven hoofd de revolutionnaire rechtbank. In de smalle en sombere gang, waardoor men haar naar de gevangenis leidde, voelde zij dat men haar een papiertje in de hand stople. Door geen enkele bewe ging verried zij dat zij het bemerkt had, en trad de groote zaal binnen, waar, in een breeden leunstoel, de con cierge Richard voor een lange tafel zat. Deze zaal diende tot voorloopig verblijf der veroordeelden. Er waren reeds ver scheiden gevangenen in, die door de gendarmen werden bewaakt. Behalve dezen, bevond zich nog in de zaal een spion van de politie, een man met terugstootend gelaat en glurende oogen, die geen oogenblik rustig waren, maar zich onophoudelijk op dc arme ter dood veroordeelden vestigden, als ware hij bevreesd dat zij, die door hem voor het gerecht waren gesleept, nog op het laatste oogenblik zouden ontsnappen Naast den spion stond een man van deftiger voorkomen, met een hoogen hoed óp. „Ik heb niel meer dan twee wagens' zeide deze tot den spion; „als het aantal veroordeelden mij noodzaakt andere te huren, dan moet ik daarvoor vijftien franks betalen, behalve vijf franks drinkgeld voor den koetsier. Dat is duur!" „Dat is niet te duur voor u, burger Samson I" antwoordde de spion. Madame De Perducy trad eenige schreden achteruitzij had een afkeer van beide mannen. Den spion kende ze reeds: aan hem had zij heur on geluk le danken; en in den elegant gekleeden man herkende zij den beul. Het gesprek der beide mannen duurde voort, en gaf haar gelegenheid naar het venster le gaan en heimelijk het geheimzinnige briefje te lezen. Zij her kende het bevende schrift van haar oude trouwe meid Manelte. Zij las met koortsachtige haast: „We zullen aan een venster staan, ik weet nog niet welk, maar in elk geval daar waar u langs moet komen. Ik zal uw kleine meisje in'mijn armen houden, opdat zij een laatst vaarwel van hare arme moeder moge ontvangen." Zij beefde, maar ditmaal van onuit sprekelijke vreugde, en verborg haastig het briefje tusschen haar kleeren, want daar kwam een der bewakers aan. Op een wenk van Samson naderde een zijner handlangers, Desmorels.Jdie haar verzocht te gaan zitten en een mand naast haar plaatste. Toen hij het dek sel dat de mand bedekte, wegnam, bemerkte de jonge vrouw daarin haar lokken van allerlie kleur: blonde,bruine, zwarte en wille. Onder de schaar, wier koud staal haar een rilling door het geheele lichaam deed varen, zag zij haar eigen lokken zich om de ruwe vingers van de handlangers des beuls krullen, om aanstonds in die verschrik kelijke mand te vallen. Zij wendde de oogen af, en vestigde haar gedachten op het ongehoopte, groote geluk, haar dochtertje nog een maal te kunnen aanschouwen! Welk een vertroosting I Welk een heilzame bemoediging en steun, op dien ver- schrikkelijken tocht, te midden van die om wraak en dood schreeuwende menigte, haar dierbaar kind nog een maal te mogen zienEn welk een zoet genot, na haar gezien te hebben, heen te gaan naar den dood, met dat beeld in het hart en voor den geest! Plotseling werd zij uit haar zoete droomerijen opgeschriktwat de heime speuragent in de groep achter haar vertelde, dwong haar als het ware te luisteren. mij nu niet meer moë en verlies mijn lijd niet meer met alle hoeken van Parijs af te loopen!" hij tot de gendarmen. „Ik heb gemakkelijker middel uitgevonden om onze vijanden uit te vindenik volg eenvoudig den wagen der veroor deelden en houd hen goed in het oog, of zij het hoofd omwenden of de oogen naar boven richten. Waar zij heen kijken, daar kijk ik ook heen. Bijna allen hebben bloedverwanten of vrienden, die, in het geheim onderricht, zich op een balkon of onder de menigte bevinden. Een klein gebaar, een glim lach, een oogopslag is voldoende om mij de schuldigen aan te brengen en hen te doen wegsleuren. Ja, ik heb goede oogen, ik vergis mij zelden, en zoodoende verdien ik eens zooveel met veel minder moeite Toen haar laatste toilet voltooid ging zij, in de vernietiging van haar laatsten droom, op de bank tegen den muur zitten. ^Dus zelfs in het laatste uur van mijn leven, zelfs aan den voet schavot, mag ik den troost niet smaken mijn dierbaar kind te zienl... Een afscheidswenk zou een aanklacht, een glimlach een verrader, een blik een doodvonnis zijn, en dat van mijn eigen dierbaar kindl... „Burgeres, wij vertrekken I" Zij stond op en liet zich de handen binden. Zij besteeg den wagen met nog eenige andere ongelukkigen. Sam son gaf het teeken tot vertrek. De ka met de onschuldig ter dood veroor deelden, zette zich in beweging, bege leid door de gendarmen te paard en de nationale garde. In de open lucht gekomen, kwam Madame De Perducy spoedig tot zich zelf. Zij keek om zich heen, en haar oogen ontmoetten den spion te midden der escortehij liep dicht naast de fluisterde zij bij zich zelf, „ik mag mijn dierbaar kind niet aan de vensters zoeken I Wat zou er worden van mijn dochter en van onze oude, brave meid? Als ik haar zie, zal mijn ontroering dat verraden, die man die mijn geringste beweging van vreugde of teleurstelling bespiedt, zou beiden hebben gevangen genomen, alvorens zij nog haar tranen hadden kunnen afwisschen." De stoet drong de straten door. De jonge vrouw sidderde, het gevaar was i nabij. Van het eerste huis af voelde zij de doordringende oogen van den spion op haar gericht zij wilde haar gelaat in de handen verbergen, uit vrees haar dochter onwillekeurig te zullen zien, maar haar handen waren gebonden. Toen boog zij het hoofd, en hield haar oogen strak gericht op de planken van den wagen. Zij hoorde het gepeupel brullen: „Ze is bang, ze Is bang". En zij dacht: „Ja, ik ben bang... ik ben bang mijn dierbaar kind en mijn Bij deze woorden, die al haar hoop t met één slag vernietigden, voelde kar, loerend op een prooi, hij keek de i oude Manette te bedroeven door niet Madame De Perducy zich haar krach- jonge vrouw met zijn valken-oogen op te kijken I Wat zullen ze van mij ten begeven; het was haar alsof de aan. Zij sidderde. Idenken, alB ik haar voorbij ga zonder schaar van Desmorets haar hart openreet.! „Ik moet de oogen niet opheffen,"! haar voor 't laatst vaarwel te zeggen? i

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1