Kantoorboekhandel F. A. TULP Voor Boekjaar 1936 In dezen tijd zoekt iedereen Tel. 1093 Tel. 1830 Brood eo Banketbakker Fa. M. H. van Raalte H. Elzenaar Dc €embo<te Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Vrijdag 3 Jan. 1936 ADVERTENTlEN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren AdvertentlCn moeten Dlnadag en Vrfldag vóór 8 uur In den morgen zgn bezorgd. Teletoon 314 Negen en Veertigste Jaargang - No. 80 «■"«ei Ev.ngelle. uifUiiimn Naam Jezus. Ui u'l de Handelingen der Apoitelen BWr-«S door Ji! k Van lsraël bektntt, dal Nazareth T" Jezus Christus van slaven h'»M K'' aan he' kruis ge- u maar dien God van de Jaam "de^e hl°PBewckldal door Ziin HIM, er FZ0lld voor u staat, lieden Üen' die door ".debouw lieden, werd verworpen; maar Hij is de hoeksteen gewordenen geen heil er tenzij in Hem. Want er is den nunschen geen andere naam onder den hemel gegeven, waarin wij zalig moeten worden. EVANGELIE volgens Lucas, 2e hoofdst. 21. In dien tijd, toen er acht dagen vCi- slreken waren, moest het Kind besne den worden; en men gat Hem den naam Jesus, zooals de engel Hem reeds genoemd had vóórdat Zijn Moeder Hem had ontvangen. Liturgische Kalender. 5-11 Januari 1936. Zondag 5. II. Naam Jezus. Tijdeigen achter 1 Jan. Mis in Nomine, 2e geb. cn laatste Evang. v. d, Vigilie v. Drie koningen. 3e geb. (in stille Missen) H. Telcsphorus. Credo, Pret. v. Kerstmis. Maandag 6. H.H. Driekoningen met Octaal, Tijdeigen. Mis Ecce advenil, Credo, Pret. enz. van Driekoningen.' Dinsdag 7, Woensdags, Donderdag 9, Vrijdag 10, Mis van Driekoningen, 2e geb. Deus qui salulis, 3e voor Kerk ol Paus, Credo, Pref. v. Driekoningen. Zaterdag II. Mis van Driekoningen, 2e geb. H. Hyginus, 3e Deus qui sa- lutis, Credo, Prei. v. Driekon. Uit de Missie. Dezer dagen overleed in liet zieken huis .Onder de Bogen" te Djokja op Java Pater Maihijsen S.J oud-missio naris van Timor, op 71-jarigen leeliijd De overledene werd geboren in het Brabantschc Budel, waar zijn vader dokter was. In deze dokiers-tamilie zag men vier zonen hel Altaar beslij- gen, van wie er twee religieus cn missionaris werden: Alfons, die als Redemptorist naar Brazilië werd ge zonden, en de jongste, de nu overleden Adrianus, die als Jezuïet naar Indië kwam. Een vijlde broeder werd lid der Con gregatie van den H. Joannes de Deo, die zich aan zieken-verpleging wijdt. Buitendien traden er drie zusters in hel klooster: acht hoogere roepingen dus in een gezin, dat negen kinderen Na op 18-jarigen leeftijd het novi ciaat der Sociëteit Ie zijn ingetreden I en Zijn studies geheel voltooid te heb ben, kwam de Pater op 30-jarigen leeliijd in Indië aan en werd hij tol Missionaris van Timor benoemd. Daar werkte hij van begin 1890 lot Augustus ion toen hij voor den eersten en (llaats!en keer met verlof naar Holland ging, na 25 jaar in de tropen gearbeid 16 HlHegde lich met ijver op de ken nis der taal van die streek, en de Eenden, die erin verhaald werden, oc De vruchten van deze studie waren uier werken over cn deels in die taalI. Tdluntsch-Maleische Woordenlijst, Teltumsch-Hollandsche Woorden- iiut met beknopte spraakkunst, de JU, ft» S&JSFÖ Tettumsch. genocmde werken Dj dr'e hel Oenooischap van pn Wetenschappen uitgegeven Kunsten en wete d i v00rtzett.ng arbeid der Socitcit van Jesus •I1. He nïuw ontdekte landen zich die In de nieuw (aa|_ fin v0|. hrdin l,n „HET WULPENHUIS" Lengestraat 65 t.o. Krommestr. - Tel. 326 Kasboeken (diverse linialuren) Debiteuren boeken Crediteuren boeken Verkoopboeken 1 tot 30 kolommen Inkoopboeken 1 30 Voorraadboekenl 30 Balansbocken Grootboeken Journaalboeken GROOTE SORTEERING LOSBLADIGE BOEKEN KAARTSYSTEMEN 0 Binnenland Voor het Kind. Een oud feest6 Januari is Drie koningen. Charles Eyck's lijnc kaart, die heel de Kersttijd tot 6 Januari omspant, wordt dezer dagen nog weer verzon den Driekoningen is een kinderfeest, het blijve ditspeciaal voor de misdecl- den. Men gebruikc daarom zooveel moge lijk Weldadigheidsposlzegels Voor het Kind. Gewijzigd inzicht. De liberale „Avondpost" erkent, dal er geen enkele reden aanwezig is, om, ideëel gesproken, het openbaar onder wijs boven hel bijzonder te verheffen, en vervolgt: Er is een tijd geweest wij komen daar rond voor uit dat wij het wèl deden: dat wij den geest der openbare school, die alle kinderen des volks zou kunnen omvatten, stelden boven dien der bijzondere, welke tenslotte „maar" een rlchtings-school was. F nog is hel eigenlijk een aantrekkelijke gedachte, dat alle volksgroepen in dezelfde school het opleidings instituut zouden kunnen z en. Doch dit is een illusie gebleken. En allengs sterker Is de overtuiging in ons gegroeid, dat reeds op de banken der lagere school door het onderwijs de kinderen in aanraking gebracht dienen te worden, met Evangelie en geloof; dat het lager onderwijs een godsdienstig karakter dient te dragen, en al welen wij natuurlijk zeer wet, dat de openbare school niets leert dal met Evangelie en geloof in strijd is, wij achten hel positieve karakter der bijzondere school in dit opzichl ver kiesbaar boven het negatieve der open bare." Uit den Omtrek Hoogland Onze gemeenteraad willigde in een verzoek van H. Tolboom om verlof lol afwijking van de voorgevel-rooilijn. Door Ged. Staten was aanmerking gemaakt op het uitgeven van gelden, waaraan aanvankelijk een andere be stemming was gegeven. Uit de toelich ting bleek, dat hier gaat om gelden, in 1931 besteed. Toen werd een be drag van f 1500 plus 1600 ontvangen van circus Qieich en Hommcrson <S Vermolen. Dit geld is door den bur gemeester beheerd en aangewend voor liefdadige doeleinden. De burgemees ter sprak er zijn verwondering over uit, dat Ged. Stalen na 4 jaar nog op deze zaak terugkomen. De heer de Bruin laakte dit bij Oed. Staten ten zeerste. Het Is bekend, dat de gelden tot de laatste cent goed ver antwoord zijn. De burgemeester heeft omtrent deze zaak alle medcdeelingen aan den Raad gedaan. De lieer Van Appeldoorn beweerde dat een ingezetene f 100 was verstrekt zijn voordeel Geeft dus UW ORDERS Type-en Vermenigvuldigingswerk aan VITESSE KON. WILHELMINASTRAAT 10 Het beste en voordeeligste adres voor bedoelde krankzinnige van de begrooting al te voeren; dit werd worpen. Hierna werd op voorstel den heer Brouwer besloten, de helft van de verpleeggelden te betalen. Aangehouden werd een adres van den Bond van Caféhouders om het sluitings uur te bepalen op 12 uur. De heer de Bruin informeerde naar den onderhoudsplicht van den weg aan de Koppel, voor zoover deze in de gemeente Hoogland ligt. De betrokken particuliere eigenaar zal worden aan geschreven. De heer Flos vestigde de aandacht op liet feit, dal de werkloozen niet gelijk behandeld werden. Voorts stelde hij voor avondvergaderingen te houden zonder presentiegeld. Hij wil niet het verwijt hooren, dal de arbeiders-afge vaardigden voordeel hebben van de avondvergaderingen. Ook heeft de mi nister een schrijven aan de gemeente besturen gericht, waarin geadviseerd werd 25 pel. loeslag op de uitkeerin- gen te geven als Kerstgave. Hoogland heelt brandstoffen verstrekt. De Voorzitter zeide, dat de heer Flos daarover met hem had moeten komen spreken. Dit nu aan de orde stellen heelt geen zin. om buiten de gemeente een zaak te beginnen. Voorzitter verklaarde dat het er om ging iemand te helpen, die an ders ten laste van de gemeente zou zijn gekomen. De lieer Brouwer hoopte, dat zulks geen burgerrecht zou verkrijgen. Dc Burgemeester verduidelijkte nader dat Hommcrson cn Gleich hem een bedrag ter liand hebben gesteld, omdat er geen Vermakelijkheidsbelasting in Hoogland bestond. De bedoeling was besteden voor liefdadig doel; dit is geschied. Steeds was spr. bereid in lichtingen te geven over dit bedrag. De voorzitter zeide onder meer nog; Wanneer mij als burgemeester geld gegeven wordt vooreen liefdadig doel, ben ik slechts tusschenschakel. Het geld is vrijwillig gegeven omdat er geen vermakelijkheidsbelasting werd gehe ven, en door mij naar beste weten be steed. Ook Is het in den raad mede gedeeld, hoewel ik dat niet verplicht was, daar het geld niet voor de ge meente gegeven was, want dan zou het onder de gemeentegelden zijn opge nomen. De burgemeester behandelde dit opzettelijk in openbare vergadering omdat er niets te verbergen valt. Door een aantal raadsleden werd het Ged. Stalen hoogst kwalijk geno men, dal in hun schrijven van een „laakbare handeling" gesproken wordt. In dit schrijven was voorts sprake n een „potje", waarin gelden zijn gestort, afkomstig van Iemand, die ten koste van de gemeente is verpleegd Uit dit „potje" zou o.a. de feestelijke inkomst van den burgemeester zijn be taald. Hiertegen werd door Ged. Sta ten bezwaar gemaakt. Deze kosten hadden rechtstreeks ten laste van Je gemeente gebracht moeten worden. De Raad keurde ten slotte met algc- mecne stemmen het beleid van de diverse personen goed en de burge meester dankte voor de medewerking, die hij bij de behandeling van deze zaak mochl ondervinden. Het voorstel van B. en W. om den huur van „dc Tolik" met 140 te ver lagen werd verworpen. Vervolgens werden door den voor zitter Inlichtingen verstrekt over de verpleegkosten van een als armlastig aangemerkt krankzinnige. Op voorstel van den heer van den Hengel werd deze aangelegenheid besproken in ge heime zitting. De heer Brouwer was er tegen. Zulks was wel meer in open bare vergadering besproken. In stemming kwam na heropening der zifting een voorstel van den heer Brouwer, om de post verpleeggelden Taxi-dienst Nic. Bovée Standplaats naast Hotel Monopole, Slatlonspl. GEBR. RIJS SOESTERWES 29 Bita koiijis 31 dit pit til' pond tnundilkuljis ID ct ill kill puil Dividendboekjes opaanvr. beschikbaar Zindags van 4—8 uur Geopend TELEFOON 2054 Soest De gemeenteraad nam een voorstel aan tot verhooging van het subsidie ,n Maatsch. Hulpbetoon met 9000.— Een punt van debat was het geven van eervol ontslag aan de gemeente vroedvrouw bij huwelijk. De Voorzitter wees erop, dal zij gemeente-ambtenares is. Het voorstel Hilhorst om de Schoon heidscommissie af te schaffen werd verworpen. Tot leden van Maalsch. Hulpbetoon werden herkozen Mevr. v. d. Broek- Verkerk en A. Legemaal en P. Enden dijk. Dr. Rupert vierde onder groote belangstelling zijn zilveren amblsjubilé. Dr. Rupert werd in Amsterdam ge boren, vestigde zich na zijn artsexamen te Gendringen en oefende daar 5 jaar arlspractijk uit. Met ingang van 1 anuari 1911 werd dokter Rupert te Soest benoemd als opvolger van wijlen dokter Batenburg. Gedurende de 25 aren, die dokter Rupert hier werkzaam s geweest, heeft hij zich aller achting verworven. Dr. Rupert is op velerlei gebied werkzaam in het belang van het alge meen. Zoo is hij o.a. verbonden aan de Vereeniglng E.H.B.O., aid. Soest, de Vcreeniging tot bestrijding der T. R. C. Voorts is hij voorzittei van den Kath. Kring en president van den Bijz. Raad der St. Vincentiusvereeniging en van de R. K. Spaarbank. Amersfoort Maaudclijksche Recollectie. Maandag 6 Januari kwart na acht in de Kerk van O. L. Vrouw Maandelljk- 9che Recollectie voor allen, die te Amersfoort of elders retraite hebben gehouden. De deelname aan die recol lectie wordt dringend aangeraden. _L Halfjaarlijksche Balans-Opruiming van alleen prima kwaliteiten Baddoeken, Huishouddoeken, Lakens en Slopen, Lingerie, Pyama'e. Sterk verlaagde prijzen AFD. WITTE GOEDEREN - AMERSFOORT Volhouden. Beginnen Is niet genoeg. Volhouden moet men. De Hollander wordt gepre zen om zijn taaie volhardh g. Heeft Nederland zich niet eeuwenlu-g ver dedigd legen de immer aandringende baren van de zee? Spreekt men niet van ons land „ontworsteld aan de baren" Dit is niet geschied zonder volhouden. lederen eersten Maandag van de maand is er een oefening afwisselend in de kerken van 't Zand en van dc Elleboog. Die kerkelijke oefening Is ingesteld voor oud-retraltanten, maar tevens toegankelijk voor anderen. Zij wordt genoemd recollectie. Zij dient om zich te tiainen in het volhouden. Volhouden in het goede, dat men zich heeft voorgenomen te volbrengen. Daar wordt telkens opnieuw in her- inneringgebracht het goede en schoone, dat men in de retraite heeft gehoord. De beginselen, waarnaar men zijn leven heeft in te richten, worden op nieuw ingeheid. Moed en vertrouwen op Ood worden steeds weer opgewekt. De oefening begint kwart na acht, i duurt ongeveer een uur. Mogen vele Katholieken die cursus het volhouden geregeld volgen. Zij zullen er nog meer genoegen van beleven dan van een schaakcursus, een knipcursus en dergelijke. Denkt U er aan as. Maandag 6 Januari, kwart na acht, vrij te houden voor „De Elleboog"? H. DE GROOT, C.ss.R. De Solo van den Kerstnacht. We ontvingen 'n uitnodiging en Zondag 29 Dec. namen we plaats voor de tweede opvoering in 'n goed be zette zaal. Bronzen klanken buiten; 'nz ware nabromhalt acht. 't Befaamde „kwartiertje" ten spijt, doet 'n „monnik" voor het voetlicht de zaal stil vallen. Enkele toverwoor- :n en „middeleeuwse" ogen kijken irwachtend de kloosterhal binnen. Statige lessenaars aan weerszijden, massale zuilen op de achtergrond; 'n imponerend gezicht. Fraaie belichting. Modern décor Behoudens 'n enkel spelertje, is de zegging vrij goed. Ook de enigszins geagiteerde „Pater Magister" maakt geen kwaad figuur in 't samenspel met z'n leerlingen eehte rakkers cn de ernstige waardige Prior, 'n Woord van lof voor de wijze waarop de oude Broeder-koster z'n rol weergaf. In de zaal vonden de spelers 'n prettig publiek dat vlot en juist rea geerde. De monnikjes uit 't 3e bedrill bevallen ons We hadden ze gaarne van 't begin af gezien j de hese kloos tersfeer zou er nog bij gewonnen heb ben. Zichtbaar was de indruk, die de slotscène van dit mooie Kerstspel wekte. We durven de Jonge Wacht 'n volle zaal verzekeren bij hun laatste opvoering, Zondag 5 Januari. De mondaccordeonvereenieing „Door Vriendschap Verbonden" (dir. M. Klijnen) houdt Hemelvaartsdag en 2den Pinksterdag een nationaal muziek- en zangconcours, ter gelegenheid van het 30-jarig musicus-jubileum van den directeur. Wij hebben alles, wat U_voor uw kantoor noodig hebt UNTtDiaOil tSCHIUFMACIIISEIItlDEt Langestraat 101 Telef. 528 Tarief-verlaging! Heerensalon La Figaro Thans nrljien naar lijdaomalandlg- heden. WIJ Kaan U In 1030 Knippen voor 25 cent Scheeren voor 15 cent bl] abon. nog lager I 0 >»e bekende aecure vakkundige bthandeling blijven wij al eed a handhaven. KOMT U OOK WIJ WACHTEN U t te klas bediening legen laag tarief. Hlzonder goedkoop in Schecrarllkclen, Parfumerieën etc. HEERENKAPPER A. VERSCHUUR KROMMESTRAAT 52 K. J. M. V. Op de wekelljksche bijeenkomst van de Kath. Jonge Mlddenslands-Vereeni- ging sprak Vrijdag 27 Dec. II. de Voor zitter over invloed van de H. Kerk op de cultuur. Hierna werd na veel re- en dupliek besloten wat meer amusement In de vereenlging te brengen. Voor de avond van 12 Januari werd daarom een feest-ommissie benoemd, zoodat ook die dag een vroolijk karak ter zal dragen. De Amicltia-Bioscoop is ook ge komen onder directie vanj. Jogchems, zoodat nu alle Amersloortsche bios coop-ondernemingen in een hand zijn. Burgerlijke Stand. Oeboren Tijmen Antoon, z. van T. d. Vuurst en B. Zwarl. Dlck Arie, z. van W. E. Blom en E. van Veenschoten. Everardus Jan, z. van Poort en J. Klomp. Gecrtrulda, 1. van A. Oversier en B. v. d. Schors. OverledenJ. Th. Lam, 1 j. R. K. Kieavereeniging „Recht cn Orde" In de R. K. Spaarbank had een leden vergadering plaats van de R. K, Kies vereniging „Recht cn Orde" onder leiding van Mr. Kooien, die opende ~et een gelukwensch voor't jaar 1936. Na voorlezing van dc notulen ver kreeg de heer v, d. Linden, voor zitter van de R. K. Raadsfractie het woord voor het geven van een uiteen zetting aangaande de stemming voor de Gemeentebegrootlng door de R. K. Raadsleden. De R. K. fractie stelf het op prijs in te lichten en neemt aan, dat de leden dit zullen waardeeren. Spr. merkt echter op niet als be klaagde tegenover rechters te staan, men moet aannemen dat de R. K. Raads leden den arbeid in de Raad verrichten als mannen van eer. naar eigen vrije overtuiging. Zij hebben besluiten te nemen die nu niet aangenaam zijn voor het publiek, doch die noodzakelijk zijn om erger te voorkomen. Veel geschrijf aan ingezonden stuk ken in de couranten is gevaarlijk en onverantwoordelijk Ie noemen. Er is bij de begrootingsdebatten op gewezen dat bij het politiekorps slechts een paar belijdende Katholieken zijn. De burgemeester is als hoofd van de Ïolilie geen verantwoording schuldig, och weet de Burgemeester nu hoe ot wij er over denken. De Kath. Raadsfractie heeft steeds op de bres gestaan.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1