iadamnUd!ll- Kantoorboekhandel F. A. TULP Voor Boekjaar 1936 Op elke wond Purol Tel. 1093 Tel. 1830 N.V. Middenstands-Bank H. Elzenaar Bel dan op No. 42 middle. De^abn6"^11' e"cen Dinsdae- en VrHH>n W' drie maandennnbuhei!5AliS ^raag! «n gilden dag'ra"ngaan! "-isxxa.-— De Eembode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Dinsdag 7 Jan. 1936 ADVERTENT1ÊN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren Advertentlën moeten Dinsdag en VrQdag vödr 8 uur In den morgen zQn bezorgd. Telefoon 314 Negen en Veertigste Jaargang - No. 81 "•hSSX-"-- Olt het Vatican fttenh^M Bel"!iw:nschenai"r ge- knl» ,!ijid;r "'-««Me ™i ten ÏZL? 5?, i "a"in H|i h»P uuspralc. dat de zwaar geteisterd? menschheid eindelijk zal begrijpen viJÜJ eenige Ren«smiddelen té vinden zijn, namelijk bij de Goddelijke Voo.tienigheid, die f' heerst)» llel schijnt Schier, d.t degenen, die zulks het meest mo inzien, dit vergeten hebben. Het Gezin. Opvoeden is de moeilijkste welen schap en de zwaarste kunst. Ze werkt en worstelt niet met 'r doode, levenlooze stof om ze te kneden en tc boelsceren lot een steenen of bronzen schoonheidmaar ze werkt en worstelt met levende zielen eeuwige zaligheid. Wie het kind wil opheffen moet zich bukken zeide St Augustlnus. In ieder kind, in iedere jongen, in ieder meisje slaat de opvoeding tegen over nieuw en onbekend materiaal En dit materiaal heeft zelfstandigheid genoeg om onder de hand die het vormt, voortdurend te veranderen naar den aard van zijn innerlijken aanleg en dc eischen van hel oogtnblik. Menig verongelukt leven is een waarschuwing bij hel ernstig beoefe nen van deze moeilijke kunst welks nobel en edel pogen zich dikwijls met zulke karige vruchten tevreden moet stellen. Geen wonder dat er telkens weer menschen bijeen komen en overleggen en hun ervaringen uitwisselen om nieuwe wegen Ie vinden en te wijzen waarlangs men de jeugd veilig kan voeren door den doolhof van het mo derne leven. Bij alle eerbied voor de congressen die worden gehouden, voor alle boe ken die worden uitgegeven zal toch moeten bekennen dat heel veel van wat daar wordt gezegd en ge schreven nog niet verder is gekomen dan een „proef" en bij lange geen oplossing. Het is zeker verdienstelijk te wijzen op de moeilijkheden van de moderne jeugd maar ol al de zielkundige pro blemen en de sexueele raadsels die worden gepubliceerd enbesproken.de opvoeding een stap verder brengen is een groote vraag. God heeft de menschen geschapen als tnan en vrouw die zich voor het meerendeel verbinden tot een twi heid waaruit het kind ontbloeit. Als dal kind in hun leven komt legt God geen opvoedkundige boeken moraal-oplossingen in de wieg... toch verlangt Hij dat ze dat kind geven wal noodig is om er 'n mensch van le vormen die zich gelukkig maakten Hem verheerlijkt. Als God dal verlangt geeft Hij ook de middelen en de kracht daartoe Niels natuurlijker dal die middelen en die kracht worden gevonden in hel milieu du! cc gedrieCu coru.cn: vader, moeder en kind Diar wordt de jeugd gevormd. Met moeite en pijn van het eerste oogen- blik af en nergens wordt het woord van Augustiuus meer waar dan inhei huisgezin Een kind vormen, opheffen M de hoogte door God gewild vraagt een voortdurend bukken, tnspannen, ^Afehet huisgezin zijn zending, zijn „HET VULPENHUIS" Langestraat 65 t.o. Krommestr. - Te'. 326 Kasboeken (diverse liniaturen) Debiteuren boeken Crediteuren boeken Verkoopboeken 1 tot 30 kolommen Inkoopboeken 1 30 Voorraadboeken 1 „30 Balansboeken Grootboeken Journaalboeken GROOTE SORTEERING LOSBLADIGE BOEKEN KAARTSYSTEMEN 0 Cl l'ul—p.- v. meoine verslaat zal de jeugd die r° trprd ,jjn weg vinden en veilig gaan. "'Km «""Ai'» «e "Sjcudclruisicü»»'" if"®""1' maatschappij- Binnenland Onze Landbouw. 'and aan D® i jng in den landbouw kenen van op 8 0nder de boeren ie «Sfi? vooral de veehouders, in „niüchling waar Ie nemen. viH een oph£ B |andbouwkringen giïelgddis. deloekomst iels zonniger Een der leekenen van oplimismi moei men zien in het bieden van tame lijk hooge prijzen bij verpachtingen van land. Ook is er in de laatste weken eenige handel in fokvee. Engelschen hebben een bezoek aan verschillende fokkers gebracht en een 100-tal ru deren aangekocht. Sedert 1914 is geen fokvee uit ons land naar Enge land gegaan. De Engelsche kooplieden betalen zeer goede prijzen. Voor een eenjarig kalf werd f750 betaald, voor een drachtige pink f 1000, terwijl een jonge slier voor f500 werd verkocht. In het geheel worden er ook duizend runderen aangekocht voor Palestii P. H. Steenhof. Een der veteranen in de Kalh. jour nalistiek, P. H. J. Steenhoff te Baarn, zal op 16 Januari zijn zeventigsten verjaardag vieren. De heer Steenhoff is .erbonden geweest aan Het Centrum waaraan hij langer dan een halve eeu' heeft meegewerkt. Kring Utrecht R.K. Staatspartij. Voor den Prov. Kieskring Utrecht zijn alléén candidaat gesteld de aftre dende bestuursleden G. H. v. Spanje enA. H. Smulders, beiden te Utrecht, zoodal deze zijn herkozen. Voor den kieskring Utrecht II stelde Amersfoort candidaat de altredende: Mej. Orlh te SoestdijkenJ. H. Teunis- sen te Haarzuilens en Mr. Kooien le Amersfoort, benevens C. Hilhorst te Hoogland De Bilt: H. Vermolen te Bilthoven; Hoogland: C. Hilhorst te Hoogland Maartensdijk-AchttienhovenTh. de Wit te Achllienhoven; Zuilen: W. P. van Hees te Zuilen. Door het bestuur werden gecandi- deerd de aftredende bestuursleden, be nevens J. J. van Kats le Cabouw. Uit acht candidaten zullen dus ter vergadering op 11 Januari a.s. vier bestuursleden moeten worden geko.-en. Uit den Omtrek Achteveld De Coöperatieve Zuivelfabriek „Ju liana" vierde haar 25-jarig bestaan en daarmede herdacht de heer Wouter den Hengel zijn zilveren jubilé als voorzitter. In verband met dit jubileum werd voorzitter Van den Hengel door de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ter viering van den jubileum werd een druk bezochte receptie gehouden, waarop ,o.a. de burgemeester verscheen. Des avonds trok de feestelijke bij eenkomst voor de leden veel belang stelling. Daar heeite de voorzitter alle aan- ezigen hartelijk welkom en memo reerde vervolgens de oprichting van de tabriek en de verschillende merk waard-ge gebeurtenissen. De heer C. Verhoef, secretaris, sprak den jubileerenden voorzitter toe, en bood hem een pracht'gen leunstoel aan. De heer Tiet, Groenestege, oud- directeur van „Jutiana", thans directeur te Nijmegen Ir. J. v. Rijsewijk Rijlee- zuivelconsulent te Utrechtde heer P. v. d. Hengel, voorzitter der Coöp. Boerenleenbank en Handelsvereniging; de heer T. Verhoef als secretaris der Fok- en ControlevereenigingJ. H. v. Soesbergen, secretaris van den A. 8. T. B., zij allen feliciteerden den voor zitter met zijn hooge onderscheiding en de fabriek met het 25-jarig bestaan. Tusschen de verschillende toespra ken werd getractcerd en werden door eenige humoristen voordrachten ge geven. Het geheei werd opgeluisterd door pianomuziek van den heer van Hamersvcld Tijdens deze feestvergadering werd een serenade gebracht door de R. K. Muziekvereeniging. De heer Schouten sprak namens de muziekvereeniging den voorzitter toe, en wenschte hem voor zijn fabriek nog een reeks jaren. Een der jubilarissen kon niet aan wezig zijn wegens ongesteldheid, n.l. Jac. v. Laar. die een kwarteeuw als melkrijder aan de fabriek was verbon den. Toch is ook voor dezen jubilaris den dag niet onopgemerkt voorbij ge gaan, want de Muziekvereeniging bracht hem een serenade. Eemnes De bevolking nam in 1935 met 30 zielen toe namelijk van 1P07 (981 mannen en 926 vrouwen) tot 1937 (998 mannen en 939 vrouwen). Geboren werden 48 kinderen, er vestigden zich 60 mannen en 62 vrou- i, totaal 122 personen, 7 mannen 17 vrouwen zijn overleden, 57 man- i en 59 vrouwen vertrokken, alles ramen 24 overledenen en 116 ver trokken personen. Er werden 7 huwelijken gesloten. Hamer» veld Geboren: Nellie, d. v. Donkelaar. GehuwdC. Sonnevelt en T. van Ettikhoven. IMIikerk Loop der bevolking gedurende 1935. Op 31 Dec. 1934 bestond de be- J. de Wit en volking uit: M. V. Tol. 5345 5028 10.373 Geboren 136 136 272 Gevestigd 181 218 399 5662 5382 11.044 Overleden 56 44 100 5606 5338 10.944 Vertrokken 174 226 400 5432 5112 10.544 Taxi-dienst Nic. Bovée tandplaats naast Hotel Monopole, Stationspl. De totale bevolking op 31 December 1935 bedroeg dus 10.544 zielen, toe name: 171. Stout en burg Geboren Cornelis Hendrik, z. v. L Voskuilen en A. W. Logtenstein Cornelia Adriana, d. v. I. M. Herder i M. M. Stalenhoef. Overleden A. van de Lodijk, 78 jr. wed. v. A. van Druten. Amersfoort I Wanneer wij beginnen mei boven dit episteltje allereerst een uitroeptee- ken te plaatsen, dan is dit, omdat het ons verheugt, dat de belangstelling de leden der afdeeling Amersfoort de R. K. Staatspartij voor het werken hunner kiesvereeniging groeiende is. Niet alleen, dat zij toeneemt in de diepte door een drukker bezoek aan de vergaderingen, doch ook in de breedte door actieve medewerking van steeds meerdere groepen, die nu eenmaal de menschelijke samenleving vormen. Plaatsen wij achter deze gedachte een vraagteeken, dan volgt daaruit, dat wij toch nog wel iets te vragen hebben. Reeds op de zoo belangrijke en in teressante vergadering van 2 Januari I.I., kwam het vei langen tot uiting, dat ook de dames-ieden in den vervolge wat meer blijken van medeleven met de kiesvereeniging zouden geven, dan thans het geval is. Ook U hopen wij te mogen zien op de volgende verga deringen. Daarnaast meenen wij echter ook den vinger te mogen leggen op een andere wondeplek, n.l. het gebrek aan belang stelling uit de kringen van de hoogere standen. In Het Centrum vanJZaterdag 4 Januari '36, avondblad, wordt door Henri Hermans een artikel gewijd aan de St. Adelbertsvereeniging, de nieuwe standsorganisatie van wat men kort heidshalve noemt „den hoogeren stand". Hierin nu lezen wij: „In den z.g.n. hoogeren sland hoort men vaak de klacht, dat in dezen tijd van hoog ont wikkeld vereenigingsleven, van socia lisatie en democratie te weinig reke- ing gehouden wordt met de belangen van hen, die in dezen stand zijn ge plaatst. Over de redelijkheid van deze klacht kan hier gezwegen worden. Is zij werkelijk gegrond, dan hebben de klagers dit zich zelf te verwijlen. Wie zich afzijdig houdt, mag zich niet ver ongelijkt achten, wanneer hij niet wordt opgemerkt (curs, van ons). Geldt dit ten aanzien van het zich organiseeren in een standsorganisatie, hoeveel te meer is zulks dan het geval in de politieke organisatie, die de kies vereeniging is. Ook van U vragen wij daadwerkelijke steun door persoonlijke aanwezigheid op de vergaderingen; deze kan van zeer grooten invloed zijn op de anderen. In „De Opmarsch" lezen wij: „Katholieken vormt in 1936 een slagorde „Vóór den Rechtsstaat „tegen den Machtsstaat. „Op voor hel christendom en zijn cultuur. „Alles slaat op het spel. „Storm op til. Stut uw huis!" Zoo is het: „Storm is op til". Maar dan, evenals overal waar gevaar dreigt, le zamen gekomen om het gezamenlijk le keeren. Te zamen, zonder onder heid van rang of stand, als R. K. staatsburgers, als levenwekkende dee- len eener „polilieke persoonlijkheid", zooals éénmaal Mgr. Broere de totaliteit der Katholieke Nederlanders noemde. Daarom achter het vraagteeken een laatste uitroep„Katholieke mannen en vrouwen van Amersfoort, laat los alle tweedracht, vooral op politiek terrein. Blijft een éénheid, een politieke per soonlijkheid vormen; dan werkt gij er tevens toe mede, dat verhinderd worde, dat in de beide Kamers, in Provinciale Stalen en Gemeenteraden Katholieke afgevaardigden komen te staan tegen- voor Amersfoort en Omtsreken AMERSFOORT. Lange Gracht no. 4 - Telefoon no. 304 en 697 Deskundige voorlichting bjj den aan- en verkoop van Effecten Verhuring van Lips Safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 3 pet. over Katholieke afgevaardigden, met al de gevolgen van dien, zeer ten genoe gen van de splijtzwammen, die heden ten dage zoo welig uit anti-papistischen en nationaal-socialistischen bodem op schieten met als voornaamste doel: ernietiging der Roomsche éénheid. Sluit U nauw aaneen door ijverig lid te zijn of te worden van de R.K. Staats partij. Dan vooral zullen wij de vruchten plukken van het „Eendracht maakt macht"dan moet de kracht blijken van ons algemeen beginselprogram tot heii van het geheele Nederlandsche Volk i van het ons zoo dierbare vaderland. KERNLEIDER, Afd.T Amersfoort, R. K. Staatspartij. R. K. Werkloozenzorg. (Ingezonden.) Het Centraal Bureau voor de Statis tiek verstrekt de cijfers van het aantal geheel werkloozen bij alle organen der openbare Arbeidsbemiddeling als werk zoekende ingeschrevenen. Hieruit blijkt dat eind November 1935 meer dan 400.000 werkloozen waren 'ingeschreven, en wordt hierbij nog opgemerkt, dat niet alle werk loozen zich als werkzoekende bij de Arbeidsbemiddeling laten inschrijven. Men duizelt, wanneer men demate- rieele gevolgen van die werkloosheid overweegt. Constateerend, dat in de Internationale verhoudingen nog geen enkel lichtpunt valt aan te wijzen, waaruit zou kunnen worden afgeleid, dat binnen afzienbare tijd verbetering kan worden verwacht, neemt men allerlei maatregelen zijn toevlucht die gevolgen, zooveel mogelijk te ver zachten en ze zoo lang mogelijk te kunnen dragen. Veel ernstiger evenwel zijn de mo- reele gevolgen. Wat door de werk loosheid vooral onder de jeugd aan moreel bezit en dito weerstands vermogen wordt verwoest, zal jook wanneer de materieele ellende reeds lang zal zijn geleden nog nawerken. Zooals reeds eerder in dit blad is uiteengezet, heeft het Bestuur van „Ka tholiek Amersfoort", een comité geïn stalleerd, samengesteld uit afgevaar digden van alle Katholieke organisaties hier ter plaatse, welk comité beoogt, de geheele zorg voor alle R. K. Werk loozen te behartigen. De zorg voor de vrouwen der werk loozen komt op de eerste plaats. Want niet waar, de werkloosheid vraagt een soort linancieele krachtproe van de gemeenschap, om het hoofd te bieden aan haar materieele gevolgen het overmeesteren evenwel van de geestelijke nooden vraagt nog inten siever arbeid en niet minder persoon lijke offers. Goddank ontbreekt het niet aan be moeiingen van Sociale Samaritanen, die olie en wijn trachten te gieten in de geslagen wonden. En daarnaast moet men bewonderen een nieuw soort heldendom in onze christelijke rijen: de geloovige werk loozen. Wanneer we de schrikbarende ge varen voor geloof en deugd, die dage lijks uit de gevolgen der werkloosheid voorlvloeien, onder 't oog hebben ge- Kantoorboeken Kaartsystemen Btiefordners Opbergmappen Kantoorboek- en Scbrijfmach.hande Langestraat 101. Tel. 528 Hebt U een Taxi of auto noodig Amersfoort, zien, dAn zullen we pas de grootheid van dat geloovig heldendom te midden van het grauwe hartelooze leven naar juiste maat weten te meten. Van andere echter, waar de laatste zonnestraal der hoop en vertrouwen is gedoofd, bij hün treedt 'n toestand van vertwijfeling in. Vooral voor h^n vragen wij uw hulp Katholieken van Amersfoort. Wij komen tot u met de bede, de goede God geve het, ons te helpen het gestelde doel te verwezenlijken of althans te benaderen. Hoog de Katholieke solidariteit. De manier hoe of u kunt helpen, vindt u in het volgende nummer van dit blad vermeld. A. H. VAN ES, Secr.-Penn. PI. Comité voor R.K.Werkloozenzorg Armoe troef. In de 52e of laatste week van he jaar 1935 werd van gemeentewege ruim f9000 voor steun aan werkloozen uit gekeerd. Vier jaar lerug, in 1931, was dezelfde week nog geen f 700 noodig. Het totaal aantal ingeschreven werk loozen was 1750 tegen 1550 in dezelfde week van 1934. Op den Ulrechlschenweg reed een auto, waarin soldalen uit Soesterberg waren gezeten, een vrachtauto aan. De bestuurders kwamen met den schrik vrij. Een der soldaten kreeg een hoofd wonde, een ander ontvellingen aan hoofd en beenen. De Post. Binnenkort wordt geopend het post agentschap in het Vermeerslraatkwa-- tier en wel in den Boekhandel „Ver meer", Mauvestraat hoek Alb. Haanstr. Ged. Staten van Utrecht hebben het besluit van den Raad der gemeente betreffende het uitvoeren van het laat ste deel der restauratie-werken Kamper binnenpoort (pand Sanders) goedge keurd. Veiling. Ten overslaan van Notaris Knoppers werd geveild Perc. 1. Zes woningen met grond onder Hoogland, nabij den licndert- schen weg, genaamd „Rondom Zes". Perc. 2. Bouwland naast perceel 1 1 en 2 mr. S. van 't Eind f4900. Perc. 3. Woonhuis Krommestraat 51 van de Vijzel f 1550. Perc. 4, 5 en 6. Drie woningen, Coninckstraat 1, 3 en 5: perc. 4 O van Ginkel f540, perc. 5 v. de Groo teveen 1300. perc. 6. J. Heesiers f180. Perc. Woonhuis Muurhuizen 10 C. Onderdelinden f2500. Perc. 8. Winkelhuis Aldegondeslr. 13 opgehouden f2750. ■ftoü

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1