De €embode Kantoorboekhandel F. A. TULP Voor Boekjaar 1936 Tel. 1093 Tel. 1830 Brood- en Baoketbakkori H. Elzenaar ««»»e van dc Katholieke Stichting De Bembode, fltveatigd te Aierrfoort Katholiek Orgaan «oor Amersfoort en Omstreken Vrijdag 10 Jan. 1936 ADVERTENT1ËN 25 cent per regel. Billijke tartevtg voor handel en nijverheid bfl geregeld adverteert# Advertentlin moeten Dinsdag en Vrijdag vddr 8 ujtf In den morgen zfln bezorgd. Teleloon Jtt, Negen en Veertigste Jaargang - No. 82 B"n opvoeden. M|| ichepi miigl rlfllan """"""toUlllke beheerschen. eptHtel jen Evangelie. Zondag onder het Octaaf van Driekoningen. Fuü? S™ b,"" ,an dtrl .pü-itl lul de Romeinen; XII. 1-5. J,«7'5Sbii dI 6a™- oodri.m a'. 8'l üwe lichamen itt.ï ,£'"it,tnd'- heilige, Qnde wrlbehageljke offerande: uw geeste- 1«ih fi£nsl; en weest "iet dezer wereld gelijkvormig, maar hervormt u oJf. vem'euwing uws gemoeds, kfh ,"kennen' wal de g°ede en wel- u; ii £n vo|maakte wil Gods zij. wint ik zeg door de genade, welke mi) gegeven Is, aan allen onder niet hooger van zich ie denken het behoorlijk is te denken, maar i bescheidenheid te denken, en zóó als God aan een ieder eene mate van ge loof heelt toegedeeld. Want gelijk wij m één lichaam vele ledematen hebben, doch al de ledematen niet dezelfde verrichting hebben, zoo zijn wij, velen, één lichaam in Christus en. ieder af- KK'derlIjk, elkanders ledematen, in Chriilus Jesus onzen Heer. EVANGELIE volgen den H. Lucas; 11,42-52. Toen Jesus twaalf jaar geworden was, en zij, volgens de gewoonte van het feest opgingen naar Jeruzalem en, nadat de dagen voleind waren, terug keerden, bleef hel Kind Jesus te |eru- zalem achter; en zijne ouders wisten het niet In de meening nu dat Hij bij het reisgezelschap was, trokken zij éént dagreize voort en zochten Hem onder at bloedverwanten en de be kenden; en, Hem niet vindend, keer den xH naar Jeruzalem terug om Hem te zoeken. En het geschiedde, dat zij na drie dagen Hem in den tempel vonden, zittend Ie midden der leeraars, hen hoorenden hen vragend; en allen, die Hem hoorden, waren verbaasd over zijne wijsheid en zijne antwoorden. Zij nu stonden verwonderd, toen zij Hem zagen. En zijne Moeder zeide tot Hem: Zoon! waarom hebt Oij ons zóó ge daan? Zie, uw vader en ik zochten u met smart En Hij sprak tot hen: Waarom zocht gij Mij? Wist gij niet, dat Ik zijn moet in hetgeen mijns Vaders la? En zij begrepen het woord niet. dat Hij tot hen sprak. Hij nu ging met hen af en kwam te Nazareth, en Hij was hun onderdanig. En zijne Moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. En Jesus nam toe in wijs heid en jaren en in genade bij God en de menschen. willen weten, die zoo licht hunne ouders tegenspreken en dwarsboomen O kinderenlaat dit schoone voorbeeld den jonRen Jezus, die zoo oot moedig aan Maria en Jozef gehoor zaamde, u ter harte gaan, opdat gij nooit aan den plicht van gehoorzaam heid jegens uwe ouders moogt ont breken. Ev ange 11 e ve rklarlng. Zondag .onder hel Octaaf van 'Driekoningen. Wie verwondert zich niet ten hoogste, dat Jesus, de Zoon van den levenden God de Heer van Hemel en aarde, zich niet alleen onderwierp aan de bevelen van Maria, zijne Moeder, maar ook gehoorzaamde aan Jozef, zijnen Voedstervader? Welk een schouwspel! menschen gebieden en een God-mensch i. hUn gehoorzaamMaria en Jozef hevelen en lesus is hun onderdanig! Leert,kinderen! uit dit voorbeeld van den Zaligmaker, hoe bereidwillig gij uwen ouders gehoorzamen moet in alle dingen, waartoe u hun bevel, als het niet zondig Is, aanhoudt. Gij moet, met eenen bereldwilligen ijver, al dat- Vlo». al'P'e"|J TT' «at de wil uwer ouders van u vor- a.rt Oli moet niets nalaten, wat tegen hAm»«x rs etrUriiff is Hiertoe verbindt u met alleen de natuurlijke en goddelijke wet, a h» «mede God belooft u ook SdriHk en hierna eeuwig, een geluk- to en zalig leven, als gij uwen ouders kg .,amheid liefde en eer bewijst. CïSdTÏ uitdrukkelijk indachtig W'JS et Vierde gebod: gij zult g vader en uwe moeder eeren, uW!nülang moogt leven op aarde. °C Menigvuldig zijn dus niet de £.der kinderen, waaraan zij zich l0ndC .:«n de gehoorzaamheid jegens l|let»nuderskonnenschuldig maken? hu!H onriieen lederen keer als zij in Ihêcl niet doen, wat de ouders hun ook worden zij nog aan gebieden. doen zjj ook, wat 'on wordt, wanneer zij het hun ge w«willig. niet bereidvaardig, «ven>n tl?w of niet ootmoedig vol- al" fa» «'«is»»1 |ad"nl; breng"1;,cbii die kinderen, die z.er 55# d,e bijDa a,les be,er „MET VULPENHUIS" Langestraat 65 t.o. Krommestr. - Tel. 326 Kasboeken (diverse liniaturen) Debiteuren boeken Crediteuren boeken Verkoopboeken 1 tot 30 kolommen Inkoopboeken 1 30 Voorraadboekenl „30 Balansboeken Grootboeken Journaalboeken GROOTE SORTEERING LOSBLADIGE BOEKEN KAARTSYSTEMEN 0 Taxi-dienst Nic. Bovée tan dpi aats naait Hotel Monopole, SUtlonspl. Llturtflsctie Kalender. 12—18 Januari 1936. Zondag 12. H. Familie J.M.J. Tijd eigen (achter Driekoningen) Mis Exul- tei. 2c geb. v. d. Ie Zondag na Driek., 3e geb. v. h. Octaaf van Driekoningen. Prefalie v. Driekoningen. Maandag 13. Octaafdag van Drieko ningen. Mis als 6 Jan. Credo, Prefatie van Driekoningen. Dinsdag 14. H. Hilarius, 2e geb. H. Felix, Credo. Woensdag 15. H. Paülus, le kluize- lar, 2e geb. H. Maurus. Donderdag 16. H. Marcellus I. 2e geb. Deus qui salutis, 3e voor Kerk of Paus. Vrijdag 17. H. Antonius Abt. Zaterdag 18. St. Petrus Stoel te Rome, 2e geb. H. Paulus, 3e H. Prisca, Credo, Pref. v. d. Apostelen. zijn voordeel Geeft dus UW ORDERS Type-en Vermenlgvnldlgiiigswerk aan VITESSE KON. WILHELM1NASTRAAT 10 Het beste en voordeeligste adres Kerknieuws. Het St. Alfonsus-Retraitenhuis te Amersfoort. Aan het jaarverslag over 1935 v het St. Alfonsus-Retraitenhuis te Amers foort ontleenen wij de volgende bizon- derheden Hel aantal relraitanten bleef groeien ondanks de moeilijke tijden. In 1935 werden te Amersfoort ge geven 86 retrailen voor 4559 retrai- tanten, 51 retraiten voor mannen2852, deelnemers; 35 retraiten voor vrout 1707 deelneemsters. Het St. Alfonsushuis vierde in Juli in het afgeloopen jaar zijn 25-jarig bestaan: er waren toen bijna 100.000 retrailanten geweest. Dit jubeljaar was in alle opzichten een zeer vruchtbaar jaar: slechts één maal is het jaargetal een weinig hooger geweest. Opvallend en verheugend is ook de stijging bij de gehuwdenwas verleden jaar de groei daar reeds zeer aanmer kelijk, dit jaar kwamen we tot 2012 gehuwde mannen en vrouwen (44% van het geheel, terwijl dit vroeger ge woonlijk slechts 24 25% bedroeg). Het procent gehuwde mannen alleen reeds was grooter dan vroeger dat van gehuwde mannen en vrouwen te samen, terwijl ook het aantal gehuwde vrouwen verdubbelde. Naar evenredigheid daalde het aantal ongehuwden, bijzonder van de meisjes, die lang geen vierde deel meer vormden, terwijl zij vroeger ruim in derde deel uitmaakten. Daar de toewas en de omzetting voornamelijk bestond in het grooter getal vaders en moeders van flinke gezinnen, mcenen wij, dat het retraite- werk nu meer vruchten afwierp voor de gezinnen. Ook verheugt het, dat de midden stand weer meer aan de retraite deel neemt en zich daardoor uitwerkt boven de drukkende zorgen. Hoe m zorgen is, des te noodzakelijker en vruchtbaarder is de retraite. Hier moet echter nog veel meer bereikt worden. Dank aan alle helpers, maar tevens een vraag om blijvende en al tijd grootere medewerking. Weer is de grootste stijging te vin den bij de retraite voor den gewonen stand; het is dus duidelijk, wat zelfs in moeilijke tijden door samenwerking bereikt kan worden. Nog zijn er echter veel armen en werkloozen, die zoo gaarne retraite zouden houden, maar onmogelijk kun nen hier; kan zooveel en zoo groot bovennatuurlijk goed bereikt worden- dankbaar terrein voor St. Vincen: tiusvereenigingen, Werkliedenverbond particulieren. We danken allen, die het afgeloopen jaar hebben meege holpen en zullen iedereen erkentelijk blijven, die meehelpt om armen, werke- loozen en hunne vrouwen de groote geestelijke weldaad van de retraite te bezorgen. Wij hebben bij ons moeizaam werk sterken steun en buitengewone mede werking ondervonden van de Eerw. Heeren Geestelijken; wij hopen, J~* tot dank ons werk hun tot steun zal zijn in hun verantwoordelijke taak van verzorging en leiding van de zielen. Vele leeken waren ook echte apos telen voor het retraitewerk. Hun hulp onmisbaar; wij kennen de moeilijk heden en opofferingen van hun werken waardeeren het dankbaar. Bij den opbloei van onze Katholieke Actie mo gen wij verwachten, dat er nog meer apostelen zullen worden gevonden „voor dit schoonste en vruchtbaarste werk voor het zielenheil in het Bisdom. (Mgr. van de Wetering). Aan de lijst van relraitanten ont leenen wij de volgende parochiale ge- 8; Schalkwijk 46; Soest 21; Soester- berg 8; Utrecht 877; Wageningan 19; Werkhoven 53; Wijk bij Duurst. 5; Zeist 48. Internationale Bidweek. Ter vereeniging van alle afgescheiden Christenen en niet-Christenen in de Katholieke Kerk, van het feest van Petrus' Stoel tot en met het feest van Paulus' bekeering. 18—25 Januari. Doel van deze bidweek is: ln een achtdaagsche algemeene gebedsoefe ning over de geheele wereld, zoowel van Katholieken als van niet-Katho- lieken, den Hemel te smeeken om Eenheid van Kerk te verkrijgen. De in de laatste jaren zoo zeer toe nemende ijver voor dit groote Christus- belang, moet vruchtbaar gemaakt wor- den door het gebed. In dezen gebeds kruistocht trekken voor het eerst sinds de Hervorming Protestanten en Katho lieken in eenzelfde liefde tot den Chris tus te zamen op onder hetzelfde motto: „Ut omnes unura sint", „dat allen één zijn". idee zeil dezer Bidweek ging in 1908 uit van een Anglikaansch gees telijke. Paul Francis. Kort na diens overgang tot de Katholieke Kerk in 1909 verwierf de Bidweek de goed keuring en zegen van Paus Pius X. Door een aparte breve verleende Paus Benedictus XV in 1916 aan r" deelnemenden een vollen aflaat. 1920 nam het wereldcongres Protestantsche en Oostersche Kerkge nootschappen ze voor hun geloovigen over. Ook ons Doorluchtig Episcopaat keurde ze goed. Honderden Bisschop pen over de geheele wereld hebben reeds het verzoekschrift onderteekent aan Z. H. den Paus, om deze Bidweek in de Kath. Kerk. zoo algemeen moge lijk te maken. Aan den vollen aflaat wordt men deelachtig, zoo men eiken dag der Bidweek het voorgeschreven gebed verricht en na deze achtdaag sche oefening de H. Communie ont vangt en bidt tot intentie van Z. H. den Paus. Voorgeschreven gebed: Antiphoon (Joa. 17, 21): „Opdat alleen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U dat ook zij in Ons één zijn, teneinde de wereld geloove, dai Oij Mij ge zonden hebt. v. Ik zeg u: Gij zijt Petrus. a. En op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, die tol Uwe Apostelen gezegd hebtden vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u, sla niet acht op mijne zonden, maar op het geloof van uwe Kerk en verleen haar genadig volgens uw wil vrede en een dracht. Die leeft en heerscht, God in alle eeuwen der eeuwen. Amen. GEBR. RIJS 80ESTERWEB 29 ktiikttkjii 31 ent |if tall jhJ iiulMjit tl tl. in Ml int Dividendboekjes opaanvr. beschikbaar Zondags van 4—8 i TELEFOON 2054 Amersfoort Wij hebben alles, wat U voor uw kantoor noodig hebt UITMIUEi tSCIIÜIKUIIIIIIIKI Langestraat 101 Telef. 528 Vrouw 46, H. Ansfr. 27, H. Franc. 34, H. Henr. 52; Apeldoorn 46; Arnhem 355Baarn 36Barneveld 1de Bilt 14; Bilthoven 10; Blaricum 22; Bunnik 48; Bussum 162; Cothen 62; Ede 6; Eemnes 8; 't Qoy 13; Qroningen 133; Hamersveld 55Hilversum 225Hoog land 49; Hooglanderveen 7 Houten 30; Jutfaas 14; Laren 41; Leeuwarden 74; Maarn 3; Monlfoort 17; Naarden 32; Nijkerk 6; Oudenrijn 25; Putten 1 Renkum 4; Renswoude 5; Rijsenburg Dampo y Doos 30 cent WAT MIJNHARDT MAAKT IS OOED Bij Neus- verkoudheid Binnenland Electrische treinen. 2 Februari 1936. Het is U nu natuurlijk niet meer onbekend, dat bovenstaande datum een nieuwe mijlpaal zal zijn in de geschie denis der R. K. Staatspartij. Op dien dag treedt zij naar buiten op door bet organiseeren van een Landag in de Apollohal te Amsterdam. Het uur van aanvang is bepaald op drie uur nam.; omstreeks half zes, uiteriqk zes uur, blijkens mededeeiing van het Partij- secretariaat, einde van den Landdag. Ais sprekers zullen optreden: Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruijs de Beeren- brouck, Minister van Staat, Oud-Voor zitter van het Bestuur der R. K. Staats partij; Mgr. Dr. H. A Poels, Hoofdaalmoe zenier van den Arbeid Mr. M. P. L. Steenberghe, Oud- Minister van Economische Zaken; Mr. C. M. J. F. Goseling, Voorzitter van de R. K. Staatspartij. Is het nog noodig een woord van aansporing te schrijven? Moeten wq U nog opwekken om te gaan luisteren naar onze leiders? Gelukkig zijn we bezig ora op poli tiek terrein ook hier in Amersfoort uit den dommel te geraken. Laat de op roep tot dezen Landdag U als een machtig klaroengeschal in de ooren klinken, U doen opschrikken en U tot het besef brengen, dat er dan in de nabije toekomst toch wel ernstige dingen staan te gebeuren. En nic! er heen als éénlingen, doch gezamenlijk. Ondergeteekende heeft zich bereid verklaard, de leiding op zich te nemen mogen velen aan zijn roepstem gevolg geven. Tot en met Vrijdag 17 Januari a.s. '.an men zich voor deelname aan o.s. adressen opgeven met gelijktijdige storting van f0 25 per deelnemerskaart; deze worden daarna tijdig aan de deel nemers toegezonden. Aan deze kaart bevindt zich een strook, tegen afgifte waarvan men aan het station een één- daagsch retourbiljet tegen den prijs van f 1.13 ontvangt. De mogelijkheid is echter niet bui tengesloten, dat van autobus(sen) ge bruik wordt gemaakt; de kosten zulle» echter niet hooger worden dan in totaal f 0.25 fl.13 of samen f 1.38. Uur en plaats van vertrek zullen nader worden bekend gemaakt. De Kernleider, Afd. Amersfoort, R.K.S.P. J.M, N. VAN DER DRIFT, Zich aan te melden bij J. M. N. van der Drift, Utrechtsche- weg 107 Mej. E. M. van Hamersveld, Kon. Wilhelminastraat 10. Bureau De Eembode, Langegracht28. G. J. A. Verweij, Oude Soesterweg 27, Tel. 1455. Voor den bakker 1 ln een der lokalen van de ambachts school had de olficieele opening plaats den bakkersvakcursus, welke voor Vereeniging van Bakkerszonen wordt gegeven ter verkrijging van het diploma van bakker. Deze cursus wordt geleid door L. Braaksma, leeraar bakker aan het Station voor Bakkerij Maalderij te Wageningen. In den nacht is een smid uit Wou denberg met zijn auto tegen de af- sluitboomen van den spoor-overweg aan den Leusderweg gereden. De af- sluitboomen en de auto kregen belang rijke schade. De oorzaak is vermoedelijk overmatig gebruik van bier. De architect Pothoven alhier zal 21 januari aanbesteden het bouwen van een nieuw raadhuis te Woudenberg. De bouwkundige Jobs. Blom zal Vrijdag 17 )anuari aanbesteden het bouwen van een Woonhuis aan den Weverssingel. Burgerlijke Stand. Geboren: Dirk, z. van H. v. Plate ringen en D. Florijn. Nelletje, d. van F. B. Kampen en J. Q. v. Putten. Antonia, d. van P. A. Willemsen en A. Stekelenburg. Cornells Ge- rardus, z. van G. A. Groen en M. M. Voskuilen. Gerarda Cornelia Maart je, d. van A. Bikkers en O. Ooms. Nicolaas Hendrikus, z. van N. Verhaar en A. v. d. Linde, j OverledenP. H. Smink, 9 m. J. L. Rijnbergen, I j. R. v. d. Brink, 66 j., echtg. van M. E. v. Minnen. J. H. Strik, echtg. van M. v. Eijsden. H. ten Ham, 69 j., wedn. van A. H. Beerekamp. B. J. Westerhout, 51 j., echtg. van J. C. Haring. Geboren: Franciscus Severinus, z. van J. H. v. Hoeijen en E. Schut. lohanna Petronella Geertruida, d. v. j. de Vis en P. Véetiendaal. Over leden: M. C. H. van Dranen, 68 j„ weduwe van E. Grünewald. A. Vis, 78 j., weduwn. van E. v. d. Kuilen A. v. Beek, 10 j. D. v.Vuurst68j. echtgenoot van A. v. d. Hoek. F. W. van der Wilde, 54 j., echtgedoot van J. van Achterbergh. GehuwdA. J. Saan en Berg. Hoofdpijn, Kiespijn füfl~sa pijnenteverdnjve"* Er zijn plannen aanhangig tot ver dere electrificatie van enkele belang rijke trajecten, ln aanmerking daarvoor komen de lijnen Amsterdam—Utrecht —Arnhem; den Haag Rotterdam- Utrecht; Utrecht—Eindhoven en Am sterdam—Amersfoort. Sinds eenigen tijd worden de mogelijkheden onder zocht. Voortdurend zoeken de Spoorwegen naar nieuwe mogelijkheden, waartoe ook behoort uitbreiding van het elec trische net. In geen geval zal echter binnen twee jaren uitvoering aan dit object gegeven kunnen worden. Amersfoort's Mannenkoor. Donderdag 30 januari a.s. zal Amersf. Mannenkoor zijn jaaarlijksch concert geven in het Grand Theatre. Verschillende nieuwe koorwerken zullen worden uitgevoerd, o.a. vanDr. Alphons Diepenbrock, een 3-stemmige mis met tenor en baritonsoli en orgel begeleiding van Camazzi, Roeske, Badings etc., waaraan verschillende solisten zullen medewerken. Tevens zal voor dit |concert gebruik worden gemaakt van het concert-pijporgel van de fa. R. v. d. Burg. Loop der bevolking. M. V. Totaal Aanlal geboorten 25 25 50 Aantal overledenen 23 15 38 Meer geb. dan overl. 2 10 12 Gevestigd 134 155 289 Vertrokken 95 112 207 Meer gev. dan vertr. 39 43 82 Totale vermeerdering 41 53 94 Bevolking op 1 Jan. 1936: 22.122 m. 23.152 vr. tolaal 45.274. Op den onbewaakten spoorweg overgang bij Birkhoven had een bot sing plaats tusschen een trein en een luxe auto. De auto was vastgereden tusschen de spoorrails en kon niet vlug genoeg van den spoorweg ver wijderd worden. Daar ter plaatse het uitzicht op de spoorbaan onbelem merd is, konden de inzittenden (een heer, een dame en drie kinderen) tijdig uit de auto gaan. De baanwachter stelde zich op de spoorlijn op meteen onveilig seinlicht, doch de auto werd aan splinters gereden. Niemand liep eenig lichamelijk letsel op, doch de trein had een half uur vertraging. HetJBurgerweeshuis. Dr. H. W. Schreuder heeft ontslag genomen als regent van het Burger weeshuis. Het college van regenten heeft ter benoeming van een secretaris penningmeester (vacature Ds. Visser) een voordracht opgemaakt luidende -. 1. Dr. H. W. Schreuder, 2. P.J. Coops.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1