Amersfoortsche R. K. Spaarbank Amersfodrt Heere's Taxi-Bedrijf Allerlei OPQERICHT 15 JUU 1910 BREEDESTRAAT 82 - TELEFOON 1783 - QIRO No. 248878 Oelegenheid tol inleggen en terugontvangen van spaargelden WOENSDAG van 7 tot 8 uur VRIJ DAO van 10 tot II uur ZONDAO van 12 tot I uur Rentevergoeding: 3%0 Spaarbuajet: inleggers kunnen spaarbusjes in bruikleen ontvangen. Deze spaarbank is lid van den Nederlandschen Spaarbankbond en staat onder controle van het Nederlandsch Spaarbankbureau. Stoutenburtf Qeboren Hendrika Maria, d. v. W van Huppelschoten en B. M. Q. Meulen- kamp. Renswoude De ongehuwde 45-jarige D. S. is bij het Dijkje door een auto gegrepen en op slag gedood. De automobilist is na even uit de wagen te zijn ge weest snel doorgereden. joist! Na afloop van de stemming voor leden van het bestuur van den Kring Utrecht der R. K.S. P. werd o.m. ge kozen de Heer J. v. Kats uit Cabouw. Bij het uitspreken van een woord van dank voor het In hem gestelde ver trouwen, sprak deze eenvoudige land man ongeveer deze woorden: .Zie, mijnheer de Voorzitter, er zijn er bij ons, die meenen dat bij ons in het aideelingsbestuur alleen maar boeren thuis hooren; zoo zijn er andere ver- ccnigingen die alleen van werklieden in het bestuur willen weten, terwijl er ook nog zijn, die enkel maar van mid denstanders en heeren willen hooren. Dat is niet goed. In een aideelingsbestuur moeten èn boeren, èn werklieden, èn middenstan ders èn heeren zitten; dat alleen is een goeie vertegenwoordiging in het bestuur." Eenvoudig gezegd, maar vol komen juist. Een rranschman, Paul Coulet, stelde aan een goed volksvertegenwoordiger deze vier eischen: 1. de geest van arbeidzaamheid 2. de geest van belangeloosheid en onafhankelijkheid 3. de geest van rechtvaardigheid en billijkheid 4. echten socialen zin. Nu is een bestuurslid van een Icies- vcrecniging nog geen volksvertegen woordiger. Maar wil hij binnen de kleine maatschappij, die de leden zijner vereeniging vormen, ten algemeenen nutte werkzaam zijn. wil hij onbevoor oordeeld in staat zijn mede leiding te kunnen geven, zij het ten slotte bij monde van den voorzitter, dan mag van hem gevorderd worden, dat hij deze eischen zooveel mogelijk benadeit. Een veelzijdige samenstelling dus van het bestuur, zoodat het volledig op de hoogte kan blijven van hetgeen er leeft en woelt onder de leden zijner organisatie, die tot de verschillende groepen der menschelijke samenleving behooren; doch hoe veelzijdig ook samengesteld ten slotte naar buiten tredend door één geest bezield werk zaam te willen zijn ten bate van het algemeen welzijn. DE KERNLEIDER. Afd. Amersfoort, R. K. S. P. 2 Februari 1936. Nog slechts 4 dagen en de inschrij ving voor deelname aan den landdag der R. K. Staatspartij te Amsterdam wordt gesloten. Kosten per deelnemers kaart f 0.25. Reiskosten f 1.13 per per soon. Bij aanmelding zijn de kosten voor deelnemerskaart (ad f 0.25) direct te storten. Men kan zich opgeven bij o.s. adressen J. M. N. van der Drift, Utrechtsche- weg 107; Mej. E. M. van Hamersveld, Kon. Wilhelminastraat 10. Bureau De Eembode. Langegracht 28. G. J. A. Verweij, Oude Soesterweg 27. Tel. 1455. Feest bij de K. J. M. V. Zondag j.l. zijn 9 nieuwe leden der Kath. Jonge Middenstandsvereeniging plechtig geïnstalleerd. Het bestuur had gemeend deze dag een teestelijk karakter te geven waarin het volledig is geslaagd. Nadat de leden gezamelijk onder de H, Mis van 7 uur ter H. Tafel waren genaderd werd hun een feestelijk ont bijt aangeboden in het K. M. huis, wat bijzonder geanimeerd verliep. Daarna werd door twee leden op piano en viool eenige bekende schlagers gespeeld, waardoor een echt vroolijke stemming ontstond. Het 'aatste ge deelte van de morgen werd gevuld met een wandeling en het maken van een gezamelijke foto, waarbij ook de Eerw Moderator aanwezig was. "s Middags om 6 uur had de plech tige installatie in de kapel var. het St- Elisabeth Ziekenhuis plaats, waarbij ook de ouders van de aspiranten waren uitgenoodigd. Na deze korte maar tref fende plechtigheid werd de avond vrooiijk in het K.J. M. huis doorge bracht. Ook hier was de stemming w buitengewoon goed. Wat niet te ver- j z"al hë?"bedrijf 7<wrVze"tïe'nr'Erezuilen wonderen was daar alle leden mede- :aan het café eenige veranderingen werkten zoodat er een gevarieerd pro- worden aangebracht en ook de om- gramma door de feestcommissie was geving van het café zal een verfraaiing samengesteld. ondergaan. Bij de opening sprak de voorzitter De heer Van Kolfschoten heeft ruim gelukwenschen uit voorde nieuwe ruim 30 jaar de zaak gedreven, hij deze avond tevens een nieuw tijdperk inluidt. Kapelaan van Straelen Aalmoezenier. Z. H. Excellentie de Aartsbisschop van Utrecht heeft benoemd tol gees telijk adviseur van den R. K. Utrecht- sche Voetbalbond, den Aartsdiocesanen Gymnastiekbond, het Dioc. Utrechtsch Athletiek Comité en de Dioc. Wandel sport Commissie, den ZeerEerw. Heer I. H. van den Berg, directeur van het mannelijk jeugdwerk iti het Aarts bisdom. Aan den Weleerw. Heer H. J. J. M. van Straelen, kapelaan aan de parochie van den H. Franciscus Xav., is eervol ontslag verleend uit deze functies, wijl hij met ingang van I Februari a.S. als volledig aalmoezenier in dienst zal treden. Tijdens een te Hilversum gespeel den oefen-wedstrijd 't Gooi H.V.C. heeft zich een ongeval voorgedaan. De speler Hassink, die voor H.V.C. speelde brak het rechteronderbeen. Hassink is per auto naar Amersfoort getransporteerd. Geslaagd te Utrecht voor het Mer- curius Dipl. Boekh. onze stadgenoten de heeren G. Floor en L. v. d. Veer beide opgeleid door den Heer K. A. Groenhuysen, Leeraar Boekh. M. O. alhier. Autobusdienst. Naar aanleiding van het ontslag nemen van de commissarissen van de N.V. Amersf. Autobusdienst, heeft de houdster van het grootste aantal aan deden in die vennootschap: de Ge meente, een buitengewone vergadering van aandeelhouders uitgeschreven, om te komen tot de verkiezing van drie commissarissen. Geruchten over een opheffen van den dienst enz. kunnen worden tegen gesproken. Borgelijke Stand. GeborenHendrikus, z. v. G. van Wageningen en E. van de Zuidwind Jacobus Antonius Jozef, z. van der Heiden en H. M. Hellevoort Aaltje, d. v. H. ter Haar en C. Koops Johannes Machiel, z. v. W. Ramselaar en A. B. Schuier Margaretha Alberdina, d. v. Ph. Buiten kamp en M. G. A. van Keken. OverledenG. van de Pol, 61 jr. echtge. v. J. Rijnsburg Sohl. Uit den Omtrek Hamersveld In het afgeloopen jaar hebben 54 porocchianen deelgenomen aan een gesloten retraite, hebben 16 kinderen hun plechtige en 27 kinderen hun eerste H. Communie gedaan, terwijl 25 kinderen zijn gedoopt en 6 pa rochianen zijn gestorven. De R. K. Kiesvereeniging vergadert Zondag 19 januari na 't Lof in 't Ros Bayert. De agenda vermeldt onder meer: Financieel verslag over 1935. Bespreking politieke landdag op Zon dag 2 Febr. 1936 te Amsterdam. Opgave van leden, die deel nemen aan dezen landdag. '.Onze Pastoor, de Z.Eerw. heei Croonen hield een lezing aan de hand een schitterende serie lichtbeelden, over Abessynië Hij behandelde Ethiopië meer uit het oogpunt van land- en volkenkunde, dan van politiek. De vele aanwezigen hebben kennis gemaakt met de eigenaardige zeden en ge woonten van de verschilende volks stammen. Tevens werd aanschouwelijk voorgesteld de ontzettende moeilijk heden die het landschap biedt, door zijn structuur, de gebrekkige verkeers middelen, de groote invloed van de regentijden wat Italië overwinnen moet. De aanwezigen hebben een genot vollen en leerzame avond doorgebracht. Hoevelaken Het café van Kolfschoten, voormalige eigenaar wijlen O. M. van Kolfschoten, is aangekocht door J. W. Fontein. Deze leden, tevens deelde hij mede dat de werkwijze der vereeniging geheel zou worden veranderd, zoodat het cultu- rcele doel meer intensief zou kunnen worden behartigd, terwijl er ook meer amusement mogelijk zou zijn, zoodat 1 kastelein van den ouden stempel. Leusden Gehuwd: Th. van den Heuvel en M. A. van den Hengel. Kerknieuws. Wittem. Zondag was het een eeuw geleden dat de Redemptoristen, die van uit België de schitterende missies van Gulpen, Heerlen, Valkenburg, Vaals (l833-'35) hadden gepredikt, zich het oude Capucijnenklooster te Wittem vestigden en aldus het eerste nieuwe mannenklooster sinds de Fransche revolutie binnen onze tegenwoordige grenspalen stichtten. Binnenland R. K. Kieskring Utrecht»» Onder leiding van den heer v. Spanje werd te Utrecht de algemeene verga dering gehouden van den Kring Utrecht der R. K. Staatspartij. Voorzitter van Spanje herinnerde aan de voornaamste feiten van het afge loopen jaar, voorop de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ook de raadsverkiezingen passeerden de revue. En dan betreurde de voorzitter het, dat niet overal in dezen die samen werking werd betoond, die noodig is, om goede resultaten te bereiken. Het is zelfs in een gemeente voorgekomen, dat een katholieke meerderheid ineen minderheid werd omgezet, tengevolge van een minder goede samenwerking en het gemis aan een hechte eenheid. De heer Suring memoreerde de ver kiezing voor de Provinciale Staten, die1 onder moeilijke omstandigheden, werd gehouden. Over het resultaat mocht men zeer tevreden zijn, daar het stem- menaantal op de Katholieke Staats partij met 2200 vooruit ging. Daardoor kon de positie van de sterkste partij in de Provinciale Staten gehandhaafd blijven. Voor zoover de cijfers over het ledental bekend zijn, wettigen zij de veronderstelling, dat het totaal geor ganiseerde katholieke kiezers in den Kring met eenige honderden op de bijna 16000 zal zijn leruggeloopen, zoodat men thans dichter de 15000 zal zijn genaderd. Wegens periodieke aftreding vjin G. H. J. v. Spanje en A. H. Smulders voor den kieskring Utrecht I, en van mej. M. J. E. Orth en P. H. J. Steen- hoff. J. H. Teunissen en mr. A. E. Kooien voor kieskring Utrecht II, moest bestuursverkiezing plaats vinden. Voor Utrecht II werden de aftredende bestuursleden eveneens herkozen, uit gezonderd P. H. J. Steenhoff, die zich niet herkiesbaar stelde. In zijn plaats, die hij gedurende ruim 18 jaren onaf gebroken op waardige wijze heeft in genomen, werd gekozen J. van Kats uit Cabouw. De voorzitter bracht in enkele har telijke woorden dank en hulde aan den heer Steenhoff, die als een be kwaam politicus en als goed katholiek enorm veel voor de goede zaak ge daan heeft. Hij was niet alleen een ijverig bestuurslid, maar hij was tevens de vertrouwde raadsman van de overige bestuursleden. De heer Steenhoff bracht dank de hem gebrachte hulde, daarbij de beste wenschen uitende voor de be langen van de katholieke zaak. Toen de verkiezing van een voor zitter (uit de bestuursleden) aan de orde kwam, bracht de heer v. Hamers veld uit Amersfoort de wenschelijkheid naar voren, om als voorzitter nu eens een lid uit kieskring Utrecht II aan te wijzenSpr. stelde voor mr. Kooien uit Amersfoort. De stemming voor den voorzitters- zetel had het volgende resultaat: van Spanje 58 st., Smulders 4, mr. Kooien 27, mr. de Vink 17, mej. Hutten I, Suring 3 stemmen en 1 blanco. Hierdoor was dus voorzitter van Spanje herkozen. Hij nam deze herbe noeming aan, doch merkte op, dat deze stemming voor hem wel eer. aanwij zing inhield, die hem in overweging geelt, de vergadering binnenkort op nieuw haar oordeel te doen uitspreken. De heer Steenhoff werd tot voorzitter benoemd. Het ontwerp van het nieuwe pro- giam der R. K. Staatspartij, dat aan alle leden was toegezonden, kwam daarna in behandeling. De heer v. d. Drift uit Amersfoort betreurde het, dat de kiesvereenigingen zoo weinig tijd hebben gehad, om het toegezonden program te bestudeeren. Spr. besprak de algemeene richtlijnen en speciaal die, welke door Defensie moeten worden gevolgd. Met het oog op de mogelijkheid, dat Nederland in een Europeesch conflict zou kunnen worden betrokken, wilde spr. de orga nisatie van leger en vloot niet al te zeer gebonden zien aan de enge gren zen, in de partijprogram-richtlijnen aangegeven. De heer Bekkering uit Maartensdijk uitte zijn bevreemding over de houding der drie katholieke ministers die zich bij een principieele kwestie achter hun vrijzinnige ambtgenooten schaarden. Spr. gaf het bestuur in overweging adhaesie te betuigen met de motie Arnhem-Nijmegen, waarin de houding dezer katholieke ministers .bevreem dend" wordt genoemd. Van katholieke ministers mag toch met recht verwacht worden, dat zij het katholiek beginsel program zullen volgen en verdedigen. Voorzitter antwoordde, dat hij het overbodig achtte een dergelijke adhae- sie-betuigingte zenden. De appreciatie daaromtrent in de partij is voldoende bekend, en bovendien komt er binnen kort gelegenheid die houding te be spreken. De heer v. d. Drift kwam nog terug op het punt defensie. Spr. wijdde eenige woorden aan de zinsnede over de handhaving van onze neutraliteit en van onze onafhankelijkheid. Hij acht onze onafhankelijkheid primair, waarom spr. dit begrip, ook in de redactie van dit punt, voorop wil stellen. Met twee stemmen tegen weid het bestuursvoorstel aangenomen Mgr. Huibers. in de Kathedrale kerk te Haarlem heeft Mgr. J. P. Huibers op plechtige wijze bezit genomen van het bisdom Haarlem. Bij deze plechtigheid waren tegen woordig de kanunniken en eerekanun niken van het hoogwaardig Kapittel, een groote schare geestelijken en een talrijke schare van geloovigen, die het geheele kerkgebouw vulden. Rijksbenrzen. Personen met een buitengewonen aanleg voor de studie, maar die niet in staat kunnen worden geacht hun studiekosten te betalen, kunnen gedu rende den cursus 1936-37 voor een Rijksbeurs (renteloos voorschot) ter tegemoetkoming in die kosten in aan merking komen. Uitgezonderd worden studenten aan de Rijksuniversiteitenen de Technische Hougeschool te Delft, die reeds vóór 1 Mei 1936 een of meer academische examens aan die inrich tingen van onderwijs afleggen, welke gegadigden hun aanvragen moeten in dienen bij het college van curatoren der inrichting van onderwijs, vaaraan zij studeeren. (Studenten aan de Rijks universiteit te Utrecht moeten in hur verzoekschrift vermelden de richting van hun studie (groep van vakken) voorts zij. die aan een inrichting var kunst studeeren en zij, die aan een inrichting tot opleiding van onder wijzeres) of hoofdonderwijzer(es) stu deeren. Deze moeten zich vóór 1 Maart per gezegeld adres wenden tot 't De partement van Onderwijs, afdeeling V.H.M.O. te 's Hage. Leerlingen van ambachtsscholen en van andere inrichtingen voor lager nijverheidsonderwijs moeten hun adres vóór 15 Februaai 'ndienen- j Zij. die thans nog geen eindexamen hoogere burgerschool of JWflïJ hebben afgelegd, doch met l bep'. 1936 een beurs wenschen voor de stu die aan een universiteit of hoogeschoo kunnen hun verzoek eveneens voor Maart indienen. Pastoor Heumann's Geneesmiddelen verkrijgbaar bij het Depot: L. MüLLEH, ApoiheeK Amsterdam C 378 Kalveratr. 199 Tel. 44674. Postgiro 58639 Het groote Pastoor Hcumann-Boek 345 bladzijden, 150 afbeeld., ontvangt gratis en franco ieder lezer, die z^n L. HEUMANN Co. Slaalkade 4 Amsterdam C 378 Otlitre if tl scbmriBDoidatyk schrift! Straat en huisnummer Woonplaats Hof 12 - Telefoon 1418 NIEUWE LUXE RUIHE WAGENS VOOR BUITENRITTEN 6 conf per K.M. KERKELIJKE DIENSTEN. den Inhoud dezer :dedeelingen 'wordt 'dg de Asterowd van alle ondemtainde ededeellngen Inandtrc dijk verbodenkrachlens an IS. de Autcuriwd Oit Vrrfi ook het overnemen met bronvermelding Amersfoort. PAROCHIEKERK ST. ANSFRIDUS |acob Catalaan no. 26b Pastoor: Deken P. J. M. Sandkuyl, Postgiro no. 93297. Jacob Catslaan no. 28, Telefoon 558. ZATERDAO Van 4 tol half 9 blechthooren. 7 uur Lof met Rozenhoedje. Dagelijks de H. Missen om halt 8en8.10 Terwijl een 27-jarige matroos le Rotterdam aan boord van een sleep boot de motorlier bediende, waarmee het schip werd verhaald, greep deze machine zijn kleeren. Hij werd eenige keeren rondgeslingerd en daarna met groote kracht op het dek gesmeten. Hij was op slag dood. In Engeland woedde een zware storm die aan de Zuidwest-kust een snelheid van honderd mijl per uur be reikte. Drie personen werden gedood en vele gewond, terwijl aanzienlijke schade werd aangericht. Het scheep vaart- en luchtvaart-verkeer moest wor den gestaakt. West-Duitschland is door noodweer geteisterd. In het bijzonder heeft Üiis- seldort van den zwaren storm te lijden gehad. Eenige personen zijn om hel leven gekomen. De storm was eigenlijk een wind hoos, die met ontzaggelijke kracht var Diisseldorf—Heerdt via Oberkassei langs den Rijn en daarna zijn weg volgde over de binnenstad van l seldorf tot aan de Tonhalle. waar de hoos zwakker werd. In de deelen van Düsseldort. waar de windhoos heelt huisgehouden, zijn tal van boomen ont worteld. In Oberkassei zijn boomen met een doorsnede van een meter als lucifers afgeknapt. Overal vlogen de dakpannen door de lucht en sloegen te pletter op den grond. Op sommige plaatsen leek het alsot de herfstwind dorre bladeren hoog had opgewaaid, zoo zwermden de dakpannen door el kander. Van verscheidene winkels wer den groote ruiten eenvoudig ingedrukt. In de nabijheid van Madras zijn twee menschen gedood door een olifant, die door zijn verzorger naar buiten werd geleid. Toen hij een oogenblik stilstond prikte zijn verzorger hem een van een spijker voorzienen s Het dier keerde zich om. greep den man met zijn slurf aan en vertrapte hem. Een jongen, die dichtbij stond, werd bij ongeluk neergetrapt en even eens gedood. Het dier liet zich vervol gens rustig door den mahout naar zijn stal terugbrengen. Een sneltrein-locomotief legt per jaar 100 000 kilometer af. Per kilometer wordt circa 12 kilo kolen verstookt, wat per locomotief per jaar aan steen kool beteekent 1200 ton, zoodat aan steenkool per locomotief per jaar 19600 f 10.000 moet worden uitgetrokken Een gestroomlijnde locomotief zal per jaar ten naastebij aan sleenkoolver- bruik een besparing geven van f800 Raadpleeg deze korte agenda. DAGEL'JKS geopend de Kath. Open bare Leeszaal en Bibliotheek aan de Nieuwstraat no. 24. Kosteloos toe gankelijk voor alle personen boven 18 jaar. Het Museum Flehité aan den West singel (uitgenomen des Zondags). Katholieke Spaarbank. Zitting Woens dag van 7 8 uur, Vrijdag van IC tot II uur, Zondag van 12 tot I uur ZONDAG 19 Januari Hall 8 in St. Aechten tooncelvoor- stelling door Euripides. ZONDAG 26 Jan. 's Avonds halt 8 Concert- en Lach- avond in St. Aechten, door de R. K. Muziekver. .Wilskracht". DINSDAG 28 januari. 8 uur. Vroolijke avond inMonopole van de R. K. Oudersvereeniging Optreden van het Duo Pijpers. WOENSDAG 5 Februari. In de Markthal optreden van de Troubadonrs van den Kath. Radio- Omroep. DONDERDAG 6 Februari. 8 uur vergadering van de leden der R. K. Werkliedenvereeniging voor de Stadsparochieën in St. Jozef. DINSDAO 11 Februari. Feestvergadering voor de leden van de Hanze met hun dames. DINSDAG 16 Februari. Feestavond in .De Valk" voor de R. K. Handels-, Kantoor- en Winkel bedienden, met medewerking van de Tooneelver. .Eigen Kring". KATHOLIEK AMERSFOORT. (Cultureele Groep.) Uitvoeringen in het Grand-Theatre. 17 Januari 1936. De Vereenigde Haag- sche Spelers, Pierre Balledux. „De Groote Kans". 30 April. N.V. Amsterdamsche Too- ncelvereeniging. A. van Daisum en A. Defresne. „Circus Knie" PAROCHIEKERK ST. FRANCISCUS XAVERIUS. T Zand no. 29 Pastoor: W. A. J. M. Oostveen. 't Zand no. 31. Telefoon 730. WOENSDAG Om 7 uur H. Mis met generale H. Communie. VRIJDAO 'sMiddags 4.30 gelegenheid om te biechten voor de jongens van de 3e, en 4e schoolklassen. ZATERDAG Van half 4 tot half 10 gelegenheid om te biechten. Half 8 Lof mei Rozenhoedje. Zondag 19 Januari Speldjesdag voor het Apostolaat van de Hereeniglng der Kerken. Van 18-25 lanuari Internationale Bid week. Dagelijks de H.H. Missen om 7, 8, en 'AKOCHIEKERK ST. HENRICUS. Paulus Borstraat no. 41 Pastoor: J. H. Hooyman. Matthias Withoosstraat no 34 Telefoon 1158. ZATERDAG Om hall 12 voorbereiding voor lid 5de leerjaar. Des nam Biechlhooren van 4—9 uur, Dagelijks de H. Missen om 7 uur. hall 8 en 8 uur. Van 18-25 Jan. Internationale Bid week voor de eenheid der keik. PAROCHIEKERK O. L. VROUW HEMELVAART f Langegracht no. 36 Pastoor: A. W. J. Spitzen. Langegracht no. 37. Telef. 1450. WOENSDAG 'sAvonds 8.15 Congregatie van de H. Familie der mannen, DUNDERDAG Half 5 uitstelling van het Allerheiligste. 's Avonds 7 uur Lof. ZATERDAG 4-9 Biechlhooren. Dagelijks de tl. Missen om 7,8 en 9uur. Achterveld PAROCHIE ST. JOZEF. Pastoor O. Rentinck. Teletoon no. 20l ZATERDAO Biechthooren vanaf 4 uur. 7 uur Lof. In de week de H.H. Missen om 7 es Hamersveld PAROCHIE ST. JOZEF. Pastoor H. J. Croonen. TelefoonHamersveld No. 4. DON DERDAG 6 uur Lot. 7 uur cursus. ZATERDAG Biechthooren om 3, 4. 5, 6 en 7 uur. Begin Internationale Bidweek. In de week de H. Mis om half 8. Hoogland PAROCHIE ST. MARTINUS. PastoorW. S. J. de Jong. Kerklaan. Tel. 3. WOENSDAG Half 8 Isle H. Mis. Kwart over 8 2e H. Mis. 9 en 10 uur catechismus op de scholen. DONDERDAG Hall 8 1ste H. Mis. Kwart over 8 2e H. Mis. VRIJDAG Hall 8 1ste H. Mis. Kwart over 8 2e H. Mis. 9 en 10 uur catechismus op de scholen. ZATERDAG Half 8 1ste H. Mis. Kwart over 8 2e H. Mis. Biechthooren van 3—6 uur. Lof mef Rozenhoedje. Hooglanderveen PAROCHIE ST. JOZEF. Pastoor: H. J. Broere. Burgemeester van Tuyllstraat. ZATERDAG 4—8 gelegenheid om te biechten. 7 uur Lof. Deze week de II. Mis om 8 uur. 1

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1