De €embode Kantoorboekhandel F. A. TULP Voor Boekjaar 1936 Tel. 1093 Tel. 1830 A H. Elzenaar In dez«in tijd zoekt iedereen Brood- oo BanketbikkBri mlddigMD°DabonTement8D!usn rS!,""138" en V^dag- Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken JHH"', m"n "va te zien ahzillnwertelljktiMzlju. de cnder *at men hem laat zien. Epistel en Evangelie. 2de Zondag na Driekoningen Paulus aan iu'd deB AP0Slel aan de Romeinen; XII, 6—16, Daar *'i Kave" bezitten, mnarti h.f aar d.e 0ns ««chonkene kom.if' i profetie-gave overeen- "Jen «gel des gelools; hetzij iVm d'en8lambl I" liet dienenhetzij iemand leeraar is in hot leeraren; is hij vermaner in het vermanen; die uitdeelt eenvoudigheid; die overste is met hi«™ 5 eu barmhartigheid doot met blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd. Haat het kwaad, hecht u aan het goed; bemint elkander met broederlijke liefde; voorkomt elkander in eerbetoonzijt met traag in den ijver; weest vurig in den geest; dient den Heer; verblijdt u in de hoop; zijt geduldig in de ver drukking; volhardt in het gebed; weest mededeelzaam voor de behoeften der heiligen; oefent gaarne de gastvrijheid. Zegent die u vervolgen, zegent en vloekt niet! Verblijdt u met blijden, weent met weenendenzijt eensgezind onder elkander; tracht niet naar het hooge. maar hebt smaak voor het nederige i EVANOELIE volgens den H. Joannes; II, 1—11. In dien tijd was er eene bruiloft te Kana in Oalileaen Jezus' Moeder was daar. En ook Jezus en Zijne leerlingen werden ter bruiloft genoodigd. Toen er nu gebrek aan wijn was, zeide de Moe der van Jezus tot HemZij hebben geen wijn. Jezus zeide haarWat heb ik met u, Vrouwe? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijne Moeder zeide tot de bediendenDoet alles wat Hij u zeggen zal. Er stonden nu daar, inge volge de reiniging der Joden, zes steenen kruiken, houdende elk twee of drie maten. Jezus zeide hunVult de kruiken met water! En zij vulden ze tot boven toe. En Jezus sprak tot hen: Schept nu en brengt het aan den hof meester! En zij brachten het. Als nu de hofmeester het water, dat wijn ge worden was, proefde, (hij tnch wist niet van waar die was doch de be dienden, die het water geschept had den, wisten het); riep de hofmeester den bruidegom en zeide tot hem: leder mensch stelt eerst den goeden wijn op, en wanneer men goed ge dronken heeft, dan den minderen doch gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaardDit eerste der wonder tekenen deed Jezus te Kana In Galileaen Hij openbaarde Zijne heer lijkheid, en Zijne leerlingen geloofden in Hem. Evantlelleverklarlng. 2e Zondag na Driekoningen. Het Evangelie van dezen Zondag toont ons den Christus zich openba rend aan het Joodsche volk door zijn eerste wonder. Sinds dien zou Hij zich nog door andere teekenen aan het Joodsche volk openbaren, daar door zijn woorden bevestigend dat Hij was de Messias, de Zoon van God. Aangezien de wonderbare verandering van water in wijn geschiedde op een bruiloftsfeest, biedt dit feit gelegenheid nog eens te wijzen op de verheven heid en heiligheid van het huwelijk. De Katholieke Kerk letit dat het huwe lijk is de overeenkomst waardoor man en vrouw zich vereenigen in één on deelbare levensgemeenschap tot voort planting en opvoeding van het men- schelijk geslacht. Toen God den mensch schiep, schiep Hij hen, man en vrouw, gaf hun de neiging en het vermogen voort te blijven bestaan in een hun gelijkende nakomelingschap. Hoe zal echter de opvoeding der kinderen verzekerd zijn, wanneer man en vrouw vrijelijk ieder huns weegs kunnen gaan, zonder zich eerst door den huwelijksband verbon den te hebben? Van den beginne af is de huwelijks overeenkomst een natuurlijke instelling Gods geweest en volgens de over spring der H. Kerk heeft Christus de echtvereeniging verheven tot een Sacrament om de dikwijls zware en moeilijke plichten en offers aan de voortbrenging en opvoeding der kin deren verbonden naar behooren te vcr- Ju len. Hoog en heilig is de taak der «huwden wanneer ze, staande in den dienst van den Schepper, medewerken aan het voortbestaan van het mensche- Hjk geslacht, om welk doel te bereiken God de Heer den mensch neigingen Vrijdag 17 Jan. 1936 ADVERTENT1ÊN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nflvertreld bfl geregeld adverteeren Advertenttën moeten Dinsdag en Vrfdaa vddr 8 uur In den morgen z|n bezorgd. Telefoon 314 Negen en Veertigste Jaargang - No. 84 „HET VULPENHUIS" Langstraat 65 t o. Krommestr. - Tel. 326 Kasboeken (diverse liniaturen) Debiteuren boeken Crediteuren boeken Verkoopboeken 1 tot 30 kolommen inkoopboeken 1 30 Voorraadboekenl „30 Balansboeken Grootboeken Journaalboeken GROOTE SORTEERING LOSBLADIGE BOEKEN KAARTSYSTEMEN El Taxi-dienst Nic. Bovée «t. Hotel Monopole, Statlonipl. ter bevrediging heeft ingelegd. Helaas, welk een verkrachting van Gods ver ordeningen en ontheiliging van het verheven doel des huwelijks is het derhalve wanneer manlen vrouw het huwelijk ingaan enkel aangedreven door de booze begeerlijk met uitslui ting van het eerste en voornaamste doel des huwelijks. In plaats van de poort des hemels wordt het huwelijk dan het voorportaal van de hel. Hoe- velen zijn daardoor reeds naar lichaam en ziel ten onder gegaan. Het Neo- malthusianisme Is volgens de leer der H. Kerk een zware, wraakroepende zonde, rechtstreeks in strijd met het wezensdoel des huwelijks, een ramp waardoor geheele volkstammen drei gen ten onder te gaan. Geen^staats- macht en geen premién-stelsel is bij machte daarin verandering te brengen, doch slechts één middel is er: dat de echtgenooten een hooge opvatting hebben van het huwelijk overeenkom stig de leer der Kerk en derhalve het huwelijk beschouwen niet als een mid del van zingenot maar als een middel tot voortbrenging van evenbeelden en kinderen Gods. Dat de Katholieken onzer dagen het {woord van |den H. Paulus „het huwelijk zij in eere" wel behartigen, want reeds veel katholieke gezinnen schijnen door de besmetting van het Nieuw-Malthusianisme aange tast. Dat ze in hun moeilijkheden en zorgen vertrouwen op de genaden van bijstand van het Sacrament des huwe lijks! Liturgische Kalender. 19—25 Januari 1936. Zondag 19. 2e Zondag na Driekon. Tijdeigen, Mis Omnis terra, 2egeb. H.H. Marius enz., 3e H. Canulus, Prefatie H. Drievuldigheid. Maandag 20. H.H. Fabianus en Sebas- tianus Dinsdag 21. H. Agnes. Woensdag 22. H.H. Vincentius en Anastasius, 2e geb. H. Maagd Deus, Salutis, 3e voor Kerk of Paus. Donderdag 23. H. Raymundus, 2e geb. H. Emerentiana, 3e geb. H. Maagd Deus qui Salutis. Vrijdag 24. H. Timotheus. Zaterdag 25. St. Paulus Bekeering, 2e geb. H. Petrus, Credo, Pref. v. d. Aposten. Speldjesdatf. .Apostolaat der Hereeniging". Kleine wapenen. Groote overwinningen. Dezer dagen lazen wij in de katho lieke bladen, dat 29 Hoofden der „Episcopale Kerk" van Amerika, beginsel besloten den terugweg naar Rome te aanvaarden. In het afgeloopen jaar zijn er door den onlangs bekeerden Aartsbisschop van Britsch-Indie, Z.H. Exc. Mgr. Iva- nious niet minder dan 10.000 afge scheidenen tot de eenheid der Kerk teruggebracht. En in de laatste tien jaren konden er in Wolhynië 40 nieuwe parochies worden opgericht, alle van pas be keerde schismatieken. InderdaadGod is met het werk van het „Apostolaat der Hereeniging". Dit moet te meer en te dankbaarder wor den betuigd, omdat de wapenen zoo klein en zoo onbeduidend zijn. In volle overtuiging geldt hier de leus „Onze hulp is in den naam des Heeren". Daar wij echter van onzen kant moe ten doen wat we kunnen om die hulp des Heeren over ons af te trekken, mogen wij onze wapenen, hoe nietig ook in zich, niet versmaden. En nu komt zich a.s. Zondag 19 Ja nuari, den Zondag in de Bidweek, zulk een nietig wapen in onze welwillend heid aanbevelen. Ongeveer alle Heeren Pastoors hebben, in aansluiting met geheel ons Hoogwaardig Episcopaat, toegestaan, dat er vddr de kerk speldjes voor het hereenigingswerk zullen wor den aangeboden. Wat een nietig, wat een armzalig midelLaten wij het ech ter niet versmaden. Het gaat om een groot en heerlijk doelhet gaat om het behoud en de terugkeer van geheel de Oostersche Kerk, om de redding van 1130 millloen zielen. U koopt toch ook een speldje? 'tls een kleinigheid, maar hoe klein de wapenen ook zijn, groot zijn de winningen I Levenslesjes. Wat wij voor een groot ongeluk houden, komt dikwijls juist anders uit en wordt ons een zegen. Men moet alles dus steeds van den besten kant bekijken. Verlies ook niet te spoedig den moed. Laat geen moeite u ontmoedigen. Eerst na veel ontgoocheling, nood en strijd is menigeen tol welvaren ge komen. De hoop is het beste watten mensch bezit. „Zoo lang er leven is, is er hoop," zegt het spreekwoord en dit Is een waar woord. Zoo lang een mensch nog kan hopen is alles nog niet verloren. Maar men moet vlijtig de handen uit de mouwen steken. Een ieder heeft zijn eigen lot in de hand. Help u zelf, zoo helpt God ul Doe wat ge na rijpe overweging en vaste overtuiging voor goed houdt. Ge leert daardoor en behoeft u ten minste niets te verwijten. Weesrecht- -aardlg en vrees niemand. Hoe verder de mensch van zijn doel verwijderd is, des te meer moet^hlj er ging van zijn omzet tot het plan voor den bouw van een groote fabriek aan de Korte Bergstraat, waar nu de garages der firma Nefkens zich bevinden. Nadat nog een groote uitbreiding tot stand was gekomen, werd de fabriek door een geweldigen brand vernield. Herbouw ter plaatse werd door de gemeente gekeerd, zoodat er een ff iet ontatondjaren lang bleef ruïne aan de Korte Bergstraat herin neren aan Plelnes, die dAèr wilde bouwen, geen toestemming kreeg en toen het complex fabrieksgebouwen te Den Dolder slichtte. Hier kon Plelnes zich uitleven. HIJ deed woningen bouwen, opende win kels en stichtte een kerk-locaal, waar rechtuit op afgaan. Hij zorge vooral zijn kracht niet te verspillen en te ver deden. Hebt ge eenmaal iels besloten, doe het dan Ijverig, volhardend en met wilskracht. Gij moet niet alleen uw doel goed voor oogen hebben maar er steeds aan denken. Volharding moet echter niet verward worden met koppigheid om op een eenmaal Ingeslagen weg voort te gaan. Want in dat geval kan niets u helpen dan spoedig omkeeren en snel den goeden weg opzoeken. „Door schade en schande wordt men wijs," maar men vergeet dat menigeen maar al te dikwijls die schade had kunnen voorkomen, door beter uit de oogen te kijken. Het is zonderling dat niemand ooit wil leeten door een anders ongeluk of fouten men zal nog zooveel voorbeelden rondom zich zien en toch weer in dezelfde fout vervallen. Zijt gij terneergeslagen, laat het niet bemerken, maar treedt flink en onbe zorgd op- Wees nimmer bezorgd over hetgeen er in de toekomst kan gebeuren. Zelfs onder de tegenwoordige moeie- lijke omstandigheden is bet voor een man van zaken nog mogelijk door flink werken en eerlijkheid hei te redden in de wereld. Hij moet echter steeds op zijn post zijn, overal zijn oogen hebben en op zijn hoede zijn. Door vereeniging kan men veel ten nutte van een zaak uitrichten. Eendracht maakt macht. En waar een of twee niet slagen, daar slaagt wel een ge heele vereeniging van personen, die voor hetzelfde doel opkomen. Het kan niet genoeg worden aan bevolen om een geschikte en vaste verdeeling van den tijd te maken. Planloos werken is tijdverlies. Volgens vaste regelen, systematisch werken, geregeld werken vooral, brengt u on gemerkt zonder groote inspanning vooruit. Bestrijd uwe hartstochten en la daardoor niet regeeren, want dan ge een verloren man. Eer in de eerste plaats uw zelf, als ge wilt dat anderen u eeren. Doe niets in het verborgen opdat ge u niet zult behoeven te schamen, voor het geval een ander het zag. Zelfbeheersching is een der voor naamste deugden, welke vele groote en aanbevelenswaardige eigenschappen omvat. n.l. geduld, bescheidenheid, terughouding en bedaardheid. bouwde hij een Christelijke School. Zijn producten werden hier en In het buitenland zeer gekochtde zeep poeder-industrie bloeide. Bij het drukke zaken-leven vond hij nog lijd om zich aan velerlei prote- Wij hebben alles, wat U voor uw kantoor noodig hebt U1TNIIIII-1 ICIlIJFIIlCHIIEllHfl Lindestraat 101 Tele». 528 derheden vernemen, omtrent deze kort Paschen te houden beurs, n de commissie hebben zitting: H. v. Nieuwkerk, voort.H. N. de Haan, le secr., L. Schuil, 2e secr.; P. J. Nlcrop, penningm.Ph. du Chat tel, O. A. Luycx, Roos, H. A Vier dag en J. de Vos, leden. Het secretariaat is gevestlgc Paulus stantsch christelijke belangen te wildenBuyslaan 21, Tel. 10, terwijl de ook was hij lid van den Raad van Zeist, respondents geadresseerd worde Later werden zijne fabrieken opgc-| „PAM-Beurs 1936' nomen in het groote Unie-Lever-Con cern, hetwelk groeide uit de fusie van Jurgenser. Van den Bergh. Zijn indu- strieele loopbaan was hiermede ten einde. Hij vestigde zich te Baarn, maar verliet later plotseling zijn rustobrd wegens een conflict met den fiscus over oorlogswinstbelasting en nam de wijk naar het buitenland. Plelnes was een merkwaardig Bguur scherp zakenman, wist hij toch op tijd te geven; royaal voor filantropische doeleinden Toen de zeepfabrieken De Duif door radicale rationalisatie een overbodige schakel waren geworden in den keten van het wereld-omvattende Unie-Lever- Concern, werden de gebouwen te koop gezet en voor een zacht prijsje aan gekocht dooreen papier-waren-bedrijf, dat nu kort geleden in den Dolder werd gevestigd. zijn voordeel Geeft dus UW ORDERS Type-en Verm nlgvuldfglngswerk aan VITESSE KON. WILHELMINASTRAAT 10 Het beste en voordeeligste adres Amersfoort Christiaan Pleines. Christiaan Plelnes, de stichter der nu weet door fusie verdwenen zeep fabriek te Den Dolder is op 78-jarigen leeftijd in Lichtenstein overleden. Pleines kwam arm aan geld, maar rijk aan energie uit Duitschland naar Amersfoort in het bezit van een recept voor het maken van zeeppoeder, een product dat toenmaals hier te lande nog onbekend was. Het artikel ginger in. De huismoeders gebruikten het graag en de pakjes met de Duif als merk vlogen weg. Pleines stelde zelf het product samen met primitieve middelen en in een schuur: eerst buiten Bloemendal bij den spoorwegovergang, later aan den Koppel. Zelf ging hij zijn fabrikaat bij de winkeliers aanbieden. Na een paar verhuizingen, kwam hij door de stij- Het Bestuur van „Katholiek Amers foort" komt Woensdag 22 dezer In vergadering bijeen. Aangesloten Vereenlgingen worden verzocht eventueele correspondentie voor deze bestuursvergadering tijdig te willen zenden aan t Secretariaat Borgerlaan 12. Verkeerd verkec GEBR. RIJS S0E8TERWE8 29 Bilnlnljn 30 iml m> lull jut lnitiliüiiiji: 10 cl. in lull in' Ciniluiji: 30 cl. pu till |ui Dividendboekjes op aanvr. I Zondags van 4—8 uur Geopend TELEFOON 2054 Esperanto. De Amersf. R. K. Esperantlstenver- eeniging „Pastro Emil Peltier", maakte een uitstapje naar Utrecht. Doel was te luisteren naar een voordracht van Julius Glück over de stad Praag. Deze voordracht werd in hel Esperanto ge houden en toegelicht met een serie lichtbeelden. De avond werd aange vuld met Tsjechische volksliederen. Nog werd een bezoek gebracht aar de Utrechlsche R. K. Esperantisten- vereeniging die in jaarvergadering bij een was. Hier werden de groeten ge bracht van de Amersfoortsche club, ook van die leden die verhinderd waren. In December werden in het badhuis aan den Woestljgerweg 2378 baden ïomen, of gemiddeld 99 per dag. 1935 werden 31002 baden genomen of gemiddeld 103 per dag. F. A. M. vergadering van het bestuur der Federatie van Amersf. Midden- slandsvereenigingen, kortweg genoemd de F.A.M., werd geïnstalleerd de com missie ter organiseering van de aan gekondigde winkelbeurs. Deze com missie is samengesteld uit de drie samenwerkende middenstandsvereen. Het doel Is een winkelbeurs te hou den, niet alleen dóór, maar speciaal vóór de Amersfoortsche winkelstand; om de handeldrijvende middenstand in al z'n geledingen, zoowel de kleine als de groote, in de gelegenheid te stellen in vogelvlucht le toouen, en het Amersfoortsche publiek tot de erken ning te brengen, dat ten aanzien van prijs, kwaliteit en sorfeering, het vol maakt overbodig is voorkeur te geven aan koopen buiten de stad of bij het groot winkelbedrijf. Het zal in het streven liggen van de commissie, speciale aandacht te schen ken aan kleinere zakenlieden, door ook kleinere standruimten beschikbaar te stellen. Spoedig zullen de georgani seerde middenstanders nadere bijzon- in 1935. In 1935 werden geverbaliseerd: 160 bestuurders van motorrijtuigen, wegens onvoldoende remmen; 53 rijden zonder rijbewijs; 8 die In strijd met het inschrljvings- bewijs reden; 3 slechte stuurinrichting 8 rijden met open uitlaat; 6 rijden zonder voldoende verlich ting; 4 te breedc lading; 1 te lange lading; 1 rijden zonder voldoend ztj-ultzicht. Verder werd 67 maal proccs-verbaal opgemaakt met betrekking tot aanrij dingen met materleele schade cn licha melijk letsel: 4 maal aanrijdingen met zwaar licha melijk letsel; 2 maal aanrijdingen met doodelijken afloop. Dit Is de oogst van de afdeeling motorbrigade. Een opgave van de pro cessen-verbaal door de straatpolitic op gemaakt volgt nog. N a volgens waar d. De penningmeester van het Plaatse lijk Crfsls-Comlté werd verblijd met een gift van O. L. V. ten bedrage van f500.-. 't Toren-boek? kt. Ter Drukkerij van Amerongen ver scheen een typografisch keurig uitge voerd boekje over de geschiedenis van onzen mooien Lieve Vrouwe Toren; Amersfoort'» glorie. De heer C. A. Heunks, een verdlenst- vol beoefenaar der plaatselijke historie, op wiens naam reeds menige merk waardige vondst staat genoteerd, leverde den tekst. Allerlei wetenswaardigheden over onzen toren uit den loop der eeuwen, zijn hier saamgevoegd tot een smaak vol geheel. Muziek. Programma der Uitvoering van het R. K. Harmonie Orkest „Wilskracht" op Zondag 26 Januari te half 8 in St. Aechten. 1. The Middy, Marsch. Kenn. J. Alford. 2. Dlamants de la couronnc, Ouvert. Aukes. Arr. J. Bouchet. 3. Le tressor, Wals. J. Strauss. Arr. Blangenois. 4. Le Freischuta Crandc, Fantasie. F. Dunkier. 5. WIJ zijn niet bang. Duo. 6. Onze moderne tijd. Duo. 7. Kenteekens. Duo. 8. Wat wij krijgen. Type Joc. 9. Vrijen en trouwen. Duo. 10. Wat men krijgt. Type |oe. 11. Potpourri. Zing mee. Duo. 12. Van boer tot heer. Klucht. Finale. Orchest. Medewerking verleenen dc bekende voordrachtkunstenaars Jac. v. Nelle. De avond wordt afgewisseld door het strijkje „Wilskracht7'. Woningbouw. Het raadsbesluit, waarbij de bouw- vereeniglng Goed Wonen toestemming werd verleend tot het bouwen van 45 goedkoope woningen, is goedgekeurd. De woningen zullen dc af te breken noodwoningen in het Socaterkwartier vervangen.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1