De €embo*k Kantoorboekhandel F. n. TULP Voor Boekjaar 1936 Tel. 1093 Tel. 1830 N.V. Middenstands-Bank H. Elzenaar Bel dan op No. 42 AMER5FGDRT M, Amtrifoort sv SST«-v® u»««< a, d. K.tkoli.k, Stlciüng D, E«b^., gevestigd te Amersfoort Dinsdag 2|1 Jan. 1936 Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Negen en Veertigste Jaargang-No. 85 rfomme" fe rfe IJdelheid eer, in 2T V"n voldotnine- Zij stelt hen l'! om de Plaats van de be- ***mheden, die zij „immer zullen ,„Ze7\dC over""gl"g met zich ™a te draee" deze altijd te hebben In de Bidweek. pi' Ï'PR'0'' Vrijzinnig «otestantsche Radio Omroep." een mededeeling, waarin werd bekend gemaakt, dat een uitvoe- Cantate" WOrden ge8even van een Bach- MedewerkersHet Doopsgezinde «oor. bet Luthersche Kerkkoor, Neder- duitsche Hervormden, het Jong-Remon- ïtrantenkoor etc. Zooveel gelooven, zooveel koren t Er is eenheid om 'n Bach-Cantate uit te voeren. Er is geen eenheid hetzeltde Credo te zingent In den Harg Is een proces gevoerd over een Kerk. Tusschen Oud- en Nieuv. Gerefor meerden die zich twee, drie jaar ge leden hadden algescheiden. 't Is niet met leedvermaak dat we deze actualiteiten onderstreepen, maar met verdriet dat we wijzen op een steeds verder gaande versplintering in het Protestantisme die slechts nadeel brengt aan het Christelijk karakter van ons volk. De laatst gepubliceerde bevolkings vers immers wijzen wel uit, dat het aantal .onkerkelijke" bij onze Protes- lantsche landgenooten, voortdurend toeneemt. Het beginsel wreekt zicht Maar daarom moet met des te meer aandrang in deze Bidweek ons gebed bij den Hemel om verhoring viagen Dat allen één zijn! Bidden dat Gods genade aan velen onzer landgenooten het licht geve om de waarheid te zien en de weg te vinden, daar toch ook voor hen het .Leven" op de wereld kwam om allen met Hem te doen verrijzen tot een eeuwig en blijvend geluk I Bidden we om éénheid, maar bidden we ook om een beter begrijpen van ons eigen geloof om een beter beleven van onzen eigen leer; om zoo apostelen te zijn die de oogen tot zich trekken en daardoor .de" waarheid laten zien. Bidden we ook om .beler-begrijpen" bij andersdenkenden. Bij vele niet-katholieken bestaan zulke verbijsterend-dwaze begrippen over Katholieke leer en Katholieke ge bruiken, dal het diicwijls zwaar en moeilijk valt, nog goede bedoelingen te veronderstellen. .Het kan zoo gek niet zijn, of vai een Kaïholiek gelooven ze het nog!' Het is bitter, maar waar dit te moe ten constateeren. Als we dus bidden om éénheid, dan is het allereerst om eenheid van ge loof, in denzelfden Vader, die voor alle kinderen woningen heelt bereid, en ze alle dezelfde genademiddelen wil schenken, en dezelfde waarheid leeren. Maar bidden we ook om eensge zindheid van goede wil. Om eensgezinde wederzijdsche waar deering om éénheid en meer weder zijdsche liefde I In deze tijd van opdringend heiden dom is dit dubbel noodzakelijk, afge zien van het feit, dat menschen die Christus belijden juist door hun liefde moeten toonen ook zijn navolgers te „HET VULPENHUIS" Langestraat 65 t o. Krommestr. - Tel. 326 Kasboeken (diverse liniaturen) Debiteuren boeken Crediteuren boeken Verkoopboeken 1 tot 30 kolommen Inkoopboeken 1 30 Voorraadboekenl .,30 Balansboeken Grootboeken Journaalboeken GROOTE SORTEERING LOSBLADIGE BOEKEN KAARTSYSTEMEN Taxi-dienst Nic. Bovée standplaat» naast Hotel Mooopolc, SU Hons pt' voor Amersfoort en Omtsreken AMERSFOORT. Lange Clracht no. 4 - Telefoon no. 304 en 697 Deskundige voorlichting bg den aan- en verkoop van Effecten Verhuring van Lips Safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 3 pet. Kerknieuws. Parochie O. L. Vrouw te Amersfoort DE ALTAARWACHT. In de Parochiekerk O. L. Vr. Hemel vaart alhier werd op Zondag 12 jan., na de H. Missen, een circulaire ver spreid betreffende de Vereeniging .de Altaarwacht." Deze nu bestaat reeds, ot liever, werd opgericht 23 Maart 1924 en telt tal van leden. Velen toch gaven zich in den loop dier jaren voor het lid maatschap op. Nu kan 't zijn, dat onderscheidene ingeschrevenen de stad en daardoor tevens de parochie verlieten, anderen kunnen zich wellicht niet meer aan verplichtingen als „Altaarwacht- leden" houden en eveneens dus als afgeschrevenen" worden beschouwd. Buiten en behalve de bedoelde komt 't mij toch voor, dat er nog veel trouwe Altaarwachters zijn, die verleden week vergaten, zich opnieuw te melden en dat is toch noodig en vereischt. Lees er de circulaire Art. 3 van 't reglement nog maar eens op na. leder, onzer leden, geeft zich op nieuw op. Mocht 't zijn, dat boven bedoelde circulaire met geperforeerd inschrijvings-biijet is zoek geraakt, toch kan de zaak nog in 't reine komen. Op de boekentafeltjes vindt U liggen Inschrijvingsbiljet voor de Altaarwacht. Komt U dezer dagen of a.s. Zondag de kerk, voorziet U van bedoeld biljetje, vul het in en werp het groote bus, die geplaatst is onder het Missiekruis achter in de kerk. Me dunkt, het kan onzen Z.Eerw. Heer Pastoor niet anders dan hoogst aangenaam zijn te zien, dat zijne po gingen om .de Altaarwacht'' te reor- ganiseeren en te verbeteren, door veel door heel veel zijner parochianen wor den op prijs gesteld. Wie helpt in deze mee? Niemand onzer zal zich die hulp beklagen. R. VAN 'T WEL. Stille Omgang De beide nachtelijke Stille Omgangen te Amsterdam worden dit jaar gehouden op 15 en 22 Maart. De algemeene intentie, waarvoor het speciaal gebed wordt gevraagd, gedu rende de beide nachtelijke bedetochten, luidt: .Voor rechtvaardigheid en vrede onder de volkeren". Uit Vondel'» Heerlyck Held der Kercke. Verlichtze, 6 Heer. die 't Jicht der [vaderen veriaeten, En 4'Mod.aghl van a« Ktrcka tn haar [genootschap haeten. Herstel" naer den stijl der waerheit, He [die zoo wijt Verdwaelen van den bergh, daer gy [gezeten zijt, Om '1 menschelijck geslacM invelhg- u [heit te weiden. Befaeerze die uw kndde, en «<»t [zelfs misleiden. En [uckenzc uil den school der fcn [moeder tegens réén. Verzamel uw ve.ztrolde uil OOM en (welt by een. Oo dalze, in zene ko, vergader!, z,ch [gewennen Fen' herder, 'Ju zijn stam te hoor.n ten len te kennen. Binnenland Amersfoort pietftis (d.i. uit den band van geloot in dp wederzijdsche liefde) door mee- ninjsverschil op staatkundig gebied --•—Ie te doen aan degrootsche open- g der éénheid in geloof en liefde, sceptische historie heeft doen .ziet, hoe zij elkander lief- (»als kat en hond, zou men hun duidelijkheidshalve aan kunnen toevoegen". Scbr.) Aan dit alles her innert ons de groote Doctor. Na dertien lange jaren van strijd heeft hij de zege bevochten en kwam in 1896 één Katholieke party om één program tot stand. En thans? Is het niet bedroevend, te moeten ervaren, dat ook nu weer Katholieken tegenover Katholieken staan? Dat wij thans weer dezelfde woor den van Dr. Sehaepmcn kunnen her halen, die wij hierboven in herinnering brachten Ter wille van een christelijk! lands bestuur wilde Dr. Schaepman over zijn bezwaren tegen den persoonlijken dienstplicht heenstappen (zie zijn brochure De rechterzijde en de per soonlijke dienstplicht, 1890). Is poli tieke éénheid onder de Katholieken van minder belang De lezers van deze regelen mogen thans zelf antwoord I Vermeerdering op deze vraag. Wij kunnen door vestiging Verbouwing kantoorruimte Arbeids- ISnntnnrhnpkpn sure en Centrale Boekhouding. \J\UniUUrUUtlitH Kaartsystemen slechts eindigen, zooals wij zijn be-jpot>|c vermeer- Politieke Landdag. Op den Landdag van de Roomsch- Katholieke Staatspartij, welke 2 Febr. in de Apollohal te Amsterdam zal wor den gehouden, zal het woord worden gevoerd door: mr. C. J. M. F. Goseling, voorzitter der R. K. Staatspartij, die een openingswoord zal spreken, getiteld „Van onze taak bewust". Daarna zal jnr. Ruys de Beerenbrouck, oud-voor zittervan de Staatspartij een redevoe ring uitspreken, getiteld: „Vaderlands liefde". Mgr. dr. Poels, Hoofdaalmoezenier van den Arbeid, zal spreken over: „Katholieke actie en politieke eenheid" en mr. Steenberghe, oud-minister van Economische Zaken zal daarna een rede houden over: „Arbeid voor ons Volk?" De partijvoorzitter mr. Goseling zal een samenvattende slotrede houden onder den titel: .Ons Werk". De landdag vangt aan precies f5 uur en hij zal circa 17.30 uur v [den gesloten. Dat ALLEN EÉN mogen zijnl In deze week van internationale ge bedsactie om hereeniging der Kerken van God at te smeeken, zal er wel geen Katholiek zijn, die geen kennis nam van bovenstaande uitroep, welke voorkomt op het formulier, dat ten dienste van de geloovigen doel werd uitgereikt. Menig hartelijk gebed zal dezer dagen gestort worden om van God de ge nade af te smeeken, dat het spoedig moge worden „één schaapstal, één Herder". Doch onwillekeurig zal de ng van het„Dat allen één mogen zijn ook onze gedachten doen uitgaan naar meer tijdelijke aangelegenheden; zullen wij denken aan de verdeeldheid, die er heerscht onder de volkeren waardoor de angst ons om het hart slaat, als wij tot het besef komen, dat er o zoo weinig voor noodig is om de geheele wereld in vuur en vlam te zetten, omdat het blijkbaar bij velen aan goeden wil ontbreekt even hard te ijveren voor een inter nationale vrede als zij nu, uit over dreven nationalisme, uit egoïsme doen om in hoofdzaak het „ieder voor zich" en „God voor ons allen" te doen gelden. Onze gedachten gaan daarbij tevens uit naar Nederlands Katholieke Staats burgers, waarvan wij willen hopen, dat ook zij zullen inzien, dat op poli tiek terrein „allen één mogen zijn." Sinds 1883. toen Dr. Schaepman kwam met zijn „Proeve van een pro gram" heelt deze gewerkt, hard ge werkt om die éénheid tot stand te brengen. Vóór dien tijd waren er op Staat kundig gebied diepgaande verschillen, zeker ernstiger dan die, waarop de Katholieken in 1922 dien beproefden weg van politieke éénheid hebben verlaten. Schaepman zelf noemt ons de toen bestaande verschillen „Koloniaal beleid, grondwetsherziening, stemmen over begrootingen, regeling van het kiesrecht, uitbreiding van staatsbemoei ing. handelspolitiek, wetgeving op den den eed, samenstel onzer belastingen, strijd tegen de schoolwet". En het gevolg? in den strijd des dags nu was hel onvermijdelijk, dat somtijds tot den een of ander het verwijt werd gericht, dat hij van de lijn der katholieke be ginselen afweek, 't aan deze of gene groep werd toegevoegd, hetzij tegen de katholieke beginselen handelde." En verder: „En zoo dreigde de één heid op de groote punten, die niets anders was dan het vinculum fidei et beurs en Centrale Boekhouding. Subsidieaan het Departement Amers foort van de Ned. Maatschappij voor Nijverheid voor het houden van een tentoonstelling op het gebied van de psychotechniek. Wijziging gemeentebegrooting. Onttrekking aan den publieken dienst van een gedeelte Lageweg. Aankoop strooken gronds voor breeding Barchman Wuytierslaan. Vermindering van huursommen. Verkoop bouwterrein aan de Rootsel aarstraat groot 1713 M*. aan Gebr. Jansen voor f 9900. - Verkoop bouwterrein aan de Groen van Prinstererlaan hoek P. j. Troel- stralaan groot 1460 M'. aan J. O. Overeem f6600.—. Verkoop van bouwterrein aan de Dijckstraat groot 915 M'. aan de de |onge en Lammers voor f6300. Loop der bevolking 1935. M. V. Ti Op 1 jan. 1935 21.688 22.594 44.282 Vermeerdering door geboorte Brie/ordners Opbergmappen Kantoorboek- en Schrlj(m&ch.handel Langestraat 101. Tel. 528 459 384 843 1.765 2.053 3.818 Hebt U een Tui of auto noodig Amersfoort, gonnen„Dal allen één moge zijn.' De Kernleider, Afd. Amersfoort der R.K.S.P. Opbrengst Kinderpostzegels. De opbrengst van de postzegels en briefkaarten „Voor het Kind" heeft alle verwachtingen overtroffen. Verkocht werden 42189 zegels met een over waarde, geheel ten bate van Het Kind, van 1 1266.49 (vorig jaar 35592 en f 1076.17). Dat een belangrijke vooruitgang valt te constateeren. geeft alle reden tot dankbaarheid. Vooral waar hierin het bewijs mag worden gezien dat men in deze moeilijke tijden het werk voor het misdeelde kind in stand wenscht te houden, en allen medewerkten om te voorkomen dat dit werk teveel van de crisis te lijden zou krijgen. Aan allen die medewerkten hartelijk dank. Gemeenteraad. Vergadering op Dinsdag 28 Januari Ingekomen stukkenenmededeelingen. Voorstel om aan mej. G. H. M. Rienks een tijdelijke aanstelling te geven als leerares Fransche taa! Gym nasium. Voorstel aan Dr. H. W. Schreuder eervol ontslag te verleenen als Regent van het Burger Weeshuis en benoe mingvan een secretaris-penningmeester van het Burger Weeshuis. Benoeming Regenten en Regentessen Burger Weeshuis. Eervol ontslag aan den heer N. J. Vossen ais lid der Commissie van toezicht Lager Onderwijs. Benoeming leden der Commissie van toezicht Lager Onderwijs. Toekenning vergoeding (boventallige onderwijzers) over 1934 aan diverse schoolbesturen. Overplaatsing van een onderwijzer. Verzoek R. K. Jongensscholen om gelden beschikbaar te stellen voor de bestrating van het niet bestrate deel van de speelplaats van deze scholen. Adressen betreffende bezoldiging van z.g. kweekeiingen mei akte. Verordening heffing van rechten voor het gebruik van het openbaar slacht huis verzoek Noack. Wijziging Algemeene Politieverorde ning. Adres D. Bangma om ontheffing de Verordening dranklokaliteiten ten aanzien perceel Koninginnelaan 21. Voorschot uit 's Rijks kas voor ver betering van verschillende complexen gemeentewoningen. Rooien en aanplanten van boomen. Aankoopen motorwalsje voor Open bare Werken. dering 2324 2.437 4.661 Vermindering door overlijden 204 188 392 Vermindering door vertrek 1.586 1.691 3.277 Totale vermin dering 1.790 1.879 3.6* Verschil vermeer dering verr mindering 434 558 9! Bevolking op 31 Dec. 1935 22.122 23.152 45.274 Meer geboren don overleden 255 196 Meer gevestigd dan vertrokken 179 362 Aantal voltrokken huwelijken Waarvan kerkelijk ingezegend 128 2e Tooneelavond van „Cnltuka". In Grand ThéStre had Vrijdagavond de tweede tooneelavond plaats V3n jCuttuka", de cultureele groep van de Vereeniging „Katholiek Amersfoort" Door de Vereenigde Haagsche Spelers werd onder regie van Pierre Balladux, gegeven het Blijspel in drie bedrijven „De Groote Kans" van Alfred Möller en Hans Lorenz. Dit blijspel is van geheel bijzonderen aard. Het doet een gulle lach weerklinken door rake zet ten en geestige opmerkingen, terwijl er toch in het stuk iets waarachtigs, iets waars ernstig wordt naar voren gebracht, n.l. de belangstelling en het zakeninzicht van de geldmannen dezer wereld voor de uitvinding van een eenvoudigen werkman met een helde ren kop, maar hun belangstelling is alleen voor de uitvinding en den uit vinder zouden ze het liefst uit willen schakelen. Dc uitvinder was in dit ge val de heeren te slim af en stelde zijn eischen, welke natuurlijk werden ge accepteerd, onderwijl had hij het hart veroverd van de dochter van den be- langrijksien man voor zijn uitvinding. Dit werd op sublieme wijze weerge geven en het invallen van Dini Lier voor Corrie Korevaer en Theo Vliet voor Henk Schaer heeft aan het geheel geen afbreuk gedaan. Het was een mooie kunstavond, de optredenden komt een woord van lof toe. De zaal was iets beter bezet dan 22 November 1.1., doch moet 30 April met .Circus Knie" zijn uitverkocht. RADIO-CENTRALE. Buitenlandsch Programma. Woensdag 22 Januari. 11.05-12.20 Londen. 12.20-2.20 Brussel. 2.20-5.20 Londen. 5.20-6.50 Keulen. 7-8 Gram. Uitz. 8.05-9.20 Keulen. 9.20-9.35 Diversen. 9.35-12 Kaiundborg. Donderdag 23 Januari. 11.05-12.20 Londen. 12.20-2.20 Brussel. 2.20-5.20 Londen. 5.20-6.50 Keulen. 7—8 Gram. Uitz. 8—9.20 Ham burg. 9.20—12 Londen. Vrijdag 24 Januari. 10.10—11.05 Hamburg. 11.05-12.20 Londen. 12.20-2.20 Brussel. 2.20- 3.20 Londen. 3 20-5.20 Deutschland. 5.20 - 6 50 Kauien. 7-8 Gram. Uitz. 8—9.40 Deutschland of Diversen. 9.55 12 Weenen. Zaterdag 25 Januari. 11.0512.20 Londen. 12.20—2.20 Brussel. 2.20—3 20 Londen. 3.20—5.20 Keulen. 5.20-6.20 Droitwich. 6.20- 6.50 Diversen. 7-8 Gram. Uitz. 8— 9.10 Keulen. 9.10—12 Weenen. Voor het examen boekhouden, in December j.l. gehouden, van de Ver eeniging van Leeraren in de Handels wetenschappen, slaagde de heer G. Berculo, alhier. Opgericht werd de vereeniging van Katholieke Werkgevers in de Ver- warmings-industrie. Tot bestuursleden zijn gekozen dr. F. G. Huygen, Amers foort, voorzitterM. van Loon, Gouda, secretarisTh. Andriessen, Hilversum F. Beukers, Schiedam; M. Merkx, Nijmegen.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1