F. fl. TULP Kaartenkastjes Systeem kaarten Tel. 1093 Tel. 1830 4 In dezen tijd zoekt iedereen h. Elzenaar Brood- en Banketbakker m de R-Üolleke Sdchttaa Dr R^.i_« Dc Gcmbodc Vrijdag 24 Jan. 1936 Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken hteftT/J men Zeker ls van tehzetf men Seen behoefte geprezen te aan l"j ^!e W^gen zoekt, twijfelt n «Jn eigen waarde. Bpiatei en Evangelie. 3lU Mag m DrHkaalngm. de" a A»°"sl aan de Romeinen; XII, 16—21. »5»°nid.ei" niel e'genwijs. Ver- hacht ht? jWaad voor kwaad! be- n!a« l. goede' n,et slechts voor God he?mliTi' 3l!e menschen- Indien mentrhrnn iS' houd' vrPde me« alle menschen, voorzoover het van u al lang .Wreekt u zeiven niet, zeer ge- helden maar laat plaats aan den toorn e' s,aat geschreven: Mij is de SE?. A vergelden, zegt de Heer. Maar a s uw vijand honger heeft, spijzig hem ais hij dorst heelt, geef hem te drinkenwant door dit te doeirzult gij kolen vuurs op zijn hoofd samenhoopen. Laat u met overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door het goed l EVANQELIE volgens den H. Mattheus; VIII, 1—13. In dien tijd toen Jesus van den berg was afgedaald, volgden Hem vele scha ren. En zie, een melaatsche kwam en aanbad Hem, zeggendeHeer 1 als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen I En Jesus strekte zijne hand uit, raakte hem aan en sprak: Ik wil, wordt gereinigd! En terstond werd zijn melaatschheid ge reinigd. En Jesus zeide tot hemZie toe dat gij het aan niemand zegtmaar ga, vertoon u aan den priester en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot eene getuigenis. Toen Hij nu Kapharnaiim was in gegaan, naderde tol Hem een hoofd man, die Hem bad zeggende: Heer! mijn knecht ligt te huis verlamd, en lijdt zware pijnen. En Jesuslzeide hem: Ik zal komen en hem genezen. Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Heer! ik ben niet waardig dat Oij onder mijn dak ingaat; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal gezond worden. Want ook ik ben een mensch, onder nwht staande, die soldaten onder mij heb; en tot den eene zeg ik: ga! en hij gaaten tot een anderkomen hij komt; en tot mijnen dienstknecht: doe dit! en hij doet het. Toen nu Jesus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en sprak tot die Hem volgdenVoorwaar, Ik zeg ueen zóó i'.root geloof heb Ik in Israel niet gevonden! Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van hei Oosten en Westen, en zullen aanzitten met Abraham en Isaak en Jacob in het Rijk der hemelenmaar de kinderen des Rijks zullen uitgeworpen worden inde uiterste duisternis; d&ir zal ge ween zijn en gekners der tanden. En Jesus zeide tot den hoofdman: Ga, en gelijk gij geloofd hebt, geschiede En de knecht werd gezond op dat u Evangel Ie verklaring. 3de Zondag na Driekoningen. De melaatschheid was eene zeer aan stekende ziekte. Die daarmede besmet waren, moesten zich, volgens de wet, van andere gezonde menschen afzon deren, om hen niet daarmede te be smetten. Zij was moeilijk te genezen. Wanneer echter iemand daarvan ge zuiverd geworden was, moest hij zich aan deu Priester vertoonen, wien het opgedragen was, zijne genezing te onderzoeken. Zeer schoone lessen hebben wij hier aan dezen melaatsche, en wel: I. Dat wij in al onzen nood onze toevlucht tot Ood moeten nemen, ons vertrouwen stellen op zijne goddelijke macht, en met ootmoedige gebeden om zijn hulp smeeken, zooals werke lijk deze imelaatsche deed. Wanneer Jil In eenige ziekte, nood of verlegen heid geraken, zoeken wij dikwijls al- leen onze hulp bij de menschen, door het gebruik van natuurlijke middelen, ïn vergeten al te dikwijls den godde- I«ken zegen tot heilzame genezing of redding te verzoeken. 2 Leert ons de melaatsche, om in allen lichamelijken nood ons geheel xan den heiligen wil Gods over te geven, want Hij alleen weet, wat ons nuttig en dienstig is. Dus bad ook de melnatsche.Heer! indien Gij wilt, ku Gil mij zuiveren/' Zoo behopren wl ook te spreken: Heer! indien rhet ij behagelijk en mij dienstig en za ig |8 verleen mij genadiglijk uwe hulp. 'Y Wanneer wij van Ood hu p en hiietand verkregen hebben, dat wij daarvoor onze schuldige dankbaarheid aan Ood betoonen. De Zaligmaker be- vaïden melaatsche voor de verkregen ADVERTENTIÊN 25 cent per regel. BHI|ke tarieven voor handel en nijverheid bj geregeld adverteeren Advertent!In moeten Dinsdag en Vrjdag vóór 8 uur In den morgen s Jn bezorgd. Telefoon 314 Negen en Veertigste Jaargang - No. 86 KANTOORBOEK HANDEL „HET VULPENHUIS" Uigwtr. SS to. Krommostr. TEL j; Taxi-dienst Nic. Bovée standplaat» naast Hotel Monopote, Station»?!. genezing een dankoffer op te dragen. Deze dankbaarheid Is zoo een schul dige plicht, zelfs voor Iedere weldaad, die wij van God ontvangen, dat de Zaligmaker bij eene andere gelegen heid, toen Hij tien melaatschen ge zuiverd had, waarvan er maar één terugkeerde om God te danken, vroeg: .Zijn er niet tien genezen? Waar zijn dan de negen overige gebleven?" Dat wij ook het schoone voorbeeld n ootmoedigheid in den Verlosser niet onopgemerkt laten voorbijgaan: Zie toe, sprak Hij tot den melaatsche, na het verrichte wonder, dat gij het aan niemand zegt, om ons te leeren, dat wij wegens eene of andere loffe lijke daad. geenen roem bij de men schen zoekenmaar van al het goede wat wij verrichten, aan God de eer geven, door wiens hulp en genade wij het uitoefenen; waarbij ons ook tevens indachtig wordt gemaakt, tot wien wij ons vervoegen moeten, wan neer wij ong elukkig in eene groote zonde (in de geestelijke melaatschheid onzer ziel) gevalle., zijnga heen. ver toon u aan den Priester, werd den melaatsche bevolen. Ook wij moeten, om van de geeste lijke melaatschheid onzer ziel ontslagen te worden, ons tot den Priester ver voegen. die niet gelijk de Priester van de oude wet, slechts getuigenis geeft van de zuivering der melaatschheid, insgelijks verklaring alleen doet van de vergeving der zonden of zuivering der geestelijke melaatschheid, maar die in den naam van Jezus Christus de zondaars, die met een rouwmoedig hart oprecht hunne zonden belijden, in het sacrament der biecht, werkelijk van hunne zonden vrijspreekt en ont bindt, ingevolge den last, door den Verlosser gegevenOntvangt den H. Geest, wier zonden gij vergeven zult hebben, dien zijn ze vergeven, wier zonden gij behouden zult hebben, die zijn behouden. De hoofdman van ons Evangelie, alhoewel een persoon van aanzien, was tevens zeer bezorgd voor de ge nezing van zijnen zieken knecht: hij kwam daarom zoo bereidvaardig tol Jezus, om hulp en genezing voor hem te verzoeken. Uit het gesprek,.hetwelk hij met den Zaligmaker voerde, blijkt duidelijk, dat in zijn huisgezin alles in behoorlijke orde gesteld was. Zijne onderdanen betoonden hem liefde en gehoorzaamheid, en hij toonde goed en erkentelijk hart voor zijne onderdanen te hebben. Hier, Christe lijke huisvaders en huismoeders! vindt gij in dezen hoofdman, alhoewel hij nog heiden was, tevens een aller- christelijkst voorbeeld, hoe gij u jegens uwe huisgenooten te gedragen hebt. Gij moet uwe dienstboden aanzien als uwe eigene kinderen, en jegens hen een vaderlijk en moederlijk hart toonen, bijzonder als zij zich in ziekelijke om standigheden bevinden. Gij moet u omtrent de zwakheden van uwe onderhoorigen met geduld schikken, denkende, dat gij zelf niet vrij van gebreken zijl, hen in allen omgang met liefde en zachtzinnigheid bejegenen; als zij misdoen, niet grof en onstuimig tegen hen uitvaren. Gij moet trachten, hen met een voorbeeld van een deugdzaam leven voor te gaan. Zegt nietwat raakt het mij, hoe zij zich gedragen, als zij maar hun werk verrichten. Denkt, dat gij wel degelijk aan verantwoording wegens hen onder worpen zijt. Waarom de H. Paulus zegt: .Die voor zijn huisgezin geene zorg draagt, heeft het geloof verzaakt, en is erger dan een heiden". Liturgische Kalender. 26 Januari—1 Februari. Zondag 26. 3e Zond. na Driekon., Tijdeigen, Mis Adorale, 2e geb. H. Polycarpus, Pref. H. Drievuld. Maandag 27. H. Joannes Chrysos- tomus, Credo. Dinsdag 28. H. Agnes 2e feest; 2e geb. H. Maagd Deus qui salutis. 3e voor Kerk of Paus Deus omnium. Woensdag 29. H. Franciscus v. Sales, Credo. Donderdag 30. H. Martina, 2e en 3e geb. als Dinsdag. Vrijdag 31. H. Petrus Nolascus. Zaterdag 1 Febr. H. Ignatius, Bis schop. zijn voordeel Geeft dus UW ORDERS Type-en Vermenlgvnldlgingswerk aan VITESSE KON. WILHELMINASTRAAT 10 Het beste en voordeeligste adres De Katholieke Drankbestrijding. De Katholieke Drankbestrijding in Nederland werd in 1895 te Enschede opgeriebtdoorden toenmaligen kapelaan dr. Alf, Arlïns. In 1895 telden men 8 krulsverbonden met 350 leden. In 1896 werden de vrouwelijke drankbestrijd sters georganiseerd in de Mariaver- eenlging, die toen 7 afdeelingen met 357 leden telde. In t898 volgde de St. Annavereeni- _in|, waarin de kinderen beneden de 12-Jarigen leeftijd werden opgenomen waarvan de ouders zich verbinden hun kinderen geen alcohol te geven. Jon gensbonden werden in 1897enmeisjes- bortden in 1901 opgericht. Aanvankelijk telde de drankbestrij ding drie categoriSn van leden. Ge heelonthouders, afschaffers (matige gebruikers ven bier en wijn) en hall- daagsche afschaffers Paulisten, die zich vóór den middag van sterken drank onthielden. De laatste categorie sterft 't. Allereerst werden de afdeelingen ondergebracht in diocesane bonden en in 1900 werden de diocesane bonden federatief veieenigd in dc federatie Sobriétas, de hoofdorganisatie. in de jaren 1900-1920 nam de or ganisatie een groote vlucht. In 1920 telden de Kruisverbonden 25000 leden, de Mariavereeniging 47000 leden, de St. Annavereeniging 79000 leden, de jongensbonden 8066 leden, de meisjes bonden 12871 leden. Sindsdien ver minderde de belangstelling en eind 1934 is het ledental van de Kruisver- bonden 11613, Mariavereeniging 26776, r» r~ r. boaden 2880, metsjesbonden 4475. Dampo l rdnjli spoedig a Levenalesjes. Een bekende uitdrukking van dea nieuweren tijd luidt: .Mensch erger je niet". Nog minder moet men zich onnoodig ergeren. Wij behoeven daar om nog niet juist alles goed te vinden. Het best doet men tegenover een ieder en alles een kalme gelatenheid te toonen en vooral zenuwachtige haast te vermijden. Niets moet ons onze tegenwoordigheid van geest doen ver liezen integendeel we moeten aan alle wederwaardigheden het hoofd kunnen bicden. Wees steeds u zelf en dezelfde. Niet vandaag warm en morgen koud heden brandend van ijver voor iets en er morgen onverschillig voor, niet daag hoffelijk en morgen zuur als azijn; niet heden de pretmaker en morgen stijf als een standbeeld. Beloof niet te veel opeens, want dan worden uwe diensten niet gewaardeerd. Verkeerd is het, een verzoek eerst te weigeren en later weer in te willigen. Overweeg ernstig of gij hel verzoek kunt inwilligen en is er niets tegen, stem dan toe. Door spelen en wedden wordt zel den iemand rijk. maar door werken, hard werken velen. Speculaties op de beurs zijn evenzeer af te keuren, negen maal gaat het soms goed, maar den tienden keer ruTneert ge u zelf. Bedenk dat één vogel in de hand beter is dan tien in de lucht. Spaarzaamheid is een deugd die menigeen ver heeft gebracht. Eigenlijk moest elk jongmensch bedenken, dat het niet is zooals het behoort, dat hij geld uitgeeft vóór hij het verdient. In den ouden tijd gold de stelregelzoo dra gij wat verdient, moogt ge mee praten, d.w.z. moogt ge uitgeven, maar vóór dien tijd niet, maar tegenwoordig zou een jongmensch, die nog niets verder is dan een .scholier", al heel vreemd opzien als hij niet een behoor lijk zakgeld kreeg. Ja, er zijn er heel wat die dom genoeg zijn om te denken, dat het heel flink en kranig staat als zij het geld, dat dikwijls door vader of moeder zuur verdiend is, wegsmijten. Om welvarend te zijn, moet men niet alleen het vermogen weten te ver werven, maar het ook behouden. Vele kleintjes maken een groote en wie het kleine niet eert is het groote niet weerd. Men kan zeer veel uitspa ren, zonder dat men daarvan hinder heeft. In de eerste plaats overwege men vóór iets te koopen of wij er wel nut van zullen hebben, in de tweede plaats koope men in zulke gevallen niet terstond, maar stelle het uit. Een uitstekend middel om tot het rechte besef te komen van hetgeen men met zijn geld doet, is opschrijven waar aan men het besteedt. Vanzelf komt men dan tot de ontdekking, hoeveel men nutteloos heeft uitgegeven. Er zijn thans nag 254 kruisverbon den, 344 Mariavereenigingen, 144 St Annavereenigingen, 92 jongensbonden en 124 meisjesbonden. De katholieke drankbestrijding heeft baar 35-jarig bestaan heel wat drankgewoonten onder ons volk be streden en verbeterd. Drankgebruik van kinderen, vroeger regelmaat, thans zeldzaam. Drankgewoonten in gezin nen sterk verminderd. Beter begrip matigheid. Naast de drankbestrijding heeft So- briétas ook het reddingswerk van alcoholisten ter hand genomen. Daar voor is een speciale organisatie ge sticht. de Dr. Ariênsvereeniging, Cen traal Bureau Kaldenkerkerweg 24, Venlo. Deze vereeniging organiseert bet red dingswerk van drankzuchtigen en geeft adviezen op dit gebied aan ieder, die dit vraagt. Zij heeft twee sanatoria voor drankzuchtigen, n.l. voor mannen te Schóndeln bij Roermond, beheerd door de Paters Camillianen en voor vrouwen te Zwolle, beheerd door de Zusters Dominicanessen van het St. Catharina- apostolaat. In de Sobriêtasbeweging hebben een oote rol gespeeld dr. AriSns, jhr. h. Ruys de Beerenbrouck, mgr. Die- :n, bisschop van 's Bosch, rector Simonis, de eerste directeur van het Cen'raal Bureau, pastoor Terwisscha i Scheitinga, de tweede directeur, pater lldefonsus, Ord. Cap. Direc teur van het Bureau van Sobriëtas, Ververstraat 30, 'sBosch is pater Bruna O.F.M. te doen van zakelijken aard, van re clame, enz. De organisaties hebben ervoor te waken, dat bun uitzendingen niet in strijd zijn met de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de openbare zedelijkheid. De Staat be houdt zich verder het recht voor de golflengten en de zendtqd te wijzigen, terwijl een .Radio-Raad" den minister van advies kan dienen, hetwelk deze al dan niet kan volgen. Deze Radio-Raad telt 9 leden, die op voordracht van den minister door de Koningin benoemd zijn en die elk jaar aan het parlement een rapport hebben uit te brengen. De radio-organisaties, te vreten de N.C.R.V., K.R.Ö7, A.V.R.O. en V.A.R.A. beschikken op toerbeurt, elke 3 maan den over de lange en korte golf, resp. van 1875 en 301 M.. van de zenders Huizen (Radio-Station Kootwijk) en Hilversum. De K.R.O. is naar zijn doelstelling een instituut, dat door middel van de radio de katholieke levensbeschouwing in al haar diepte en breedte tot uiting wil brengen. Hij is een stichting met een vast bestuur, waarin de vertegen woordigers van de groote sociale orga nisaties zitting hebben. Hiervan noe men wij het R. K. Werkliedenverbond, de Algemeene R.K. Wergeversvereeni- ;ing, de R. K. Vrouwenbond, de R.K. ournalistenvereeniging, de R. K. Uni versiteit te Nijmegen, de St. Gragorius- vereeniging, enz. Uit dit bestuur is een dagelijksch bestuur samengesteld, be staande uit voorzitter, onder-voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit be stuur wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een programma-, pro paganda- en administratieafdeeling. Voorzitter is sedert de stichting in Mei 1925 pastoor L. H. Perquin O.P., dezelfde die het initiatief nam voor hel beginnen van een eigen Katholieke Radio Omroep in Nederland. 4tet Ne- derlandsch Episcopaat en ook wijlen Kardinaal van Rossum hebben bij her haling het weik van de K.R.O. aange moedigd en geprezen Eiken Zondag zendt de K.R.O. een Hoogmis uit of een morgenwijding (afwisselend om de veertien dagen); 's middags van 4.15—5.00 is er zieken- lof of een toespraak voor de zieken. De programma's worden samenge steld door de program ma-afdeeling, waaraan een muzieludviseur is ver bonden. Deze afdeeling onderhoudt contact met de verschillende commis sies van advies, zoo voor muziek met een commissie bestaande uit bekende Nederlandsche musici, voor de gewijde muziek met de St. Gregoriusvereeni- ging en verder met deskundigen, die van voorlichting kunnen dienen bij uit zendingen van litterairen, land- of tuin bouwkundigen aard, enz. Wekelijks zend de K.R.O. 54 uren uit, niet alleen beschouwingen en ge beurtenissen van godsdienstige betee- kenis, niet alleen ten behoeve van zie ken, zwakken en zeevarenden gezongen H. Missen met Wij hebben alles, wat IJ voor uwjkantoor noodig hebt UITHIHil ISCIlüHiUlllfIMDEI Lingestraat 101 Tetef. 528 GEBR. RIJS SOESTERWEG 29 hlutiiijii 31 cint pn hik pond limniiltiiijis 10 tl pil till pui Ciciitiiljii 31 cl. pil lull pui Dividendboekjes op aanvr. beschikbaar Zondags van 4—8 uv Geopend TELEFOON 2054 in Sept. j.l., schonk katholiek Neder land een feestgave van ruim f 100.000 voor uitbreiding van de studio's, welke door wijlen architect Duncker waren gebouwd. Er komen een concertzaal van 3500 M'. voor een orkest van 70 i 80 personen, met koor en solisten, een kleine concertzaal van 1200 M'., 4 studio's voor hoorspelen, 3 studio's voor sprekers, vertrekken voor den technischen dienst, foyers voor mede werkers, wachtkamers, magazijnen, werkplaatsen, garage, kantoorlokalen, muziekbibliotheek en discotheek. In de kelders komen verwarmingsinstallaties en accubatterijen. De nieuwe studio wordt ontworpen door architect Maas uit Utrecht 6ri»p, Influenza, Amersfoort dicaties enz., maar bij geeft ook naast rijk verzorgde muzikale programma's, gesproken journalistieke reportages en actualiteiten. Everals de andere omroepen bestaat de K.R.O. van vrijwillige bijdragen 4 f5 per jaar en van de opbrengst van de K.R.O.-gids, die een oplage heeft van 140.000. Sinds 1933 verzorgt de K.R.O. onder leiding van p.tW J. Dito O.P. elke Zondag van citci 3.00 - 4.00 uur, op ultra-kortegolf (Fhohi-zender 19.71 M. en 16.88 M.) uitzendingen voor land- genooten in de beide lndiën en in den vreemde, bijzonder voor de Nederland sche missionarissen. In dit programma wordt medische voorlichting gegeven van practische aard voor het missie- personeel. wordt het wereldgebeuren toegelicht en verder de luisteraar op de hoogte gebracht van de voornaam ste cultureele evenementen. De voor drachten worden afgewisseld door muziek. De studio is gevestigd te Hilversum. Ij het 10-jarig bestaan van de K.R.O. Katholieke Radio Omroep. De radio omroep in Nederland is regeld bij de wel van 1928 en het Dn. Besl. van 9 Mei 1930- Zonder toeslemming van den minisler van waterstaat, is bet gebruik van een zen der verboden. Vier groote organisaties op radiogebied, waaronder dan de ka tholieke radio-omroep, hebben de toe stemming verkregen om uitzendingen te verzorgen .door middel van het gesproken woord, van toon of beeld inhoud, met leerzame, politieke, aesthe- tische of godsdienstige strekking", waarbij het verboden is mededeeiingen 1 Juli 1935 was voor Amersfoort een dag van voldoening en vreugde: het Retraitehuis aan de Vlasakkers vierde zijn 25-jarig beslaan. Amersfoort leefde toen mee met zijn Retraitehuis: tal loos waren de gelukwenschen en tal rijk degenen, die persoonlijk hun vol doening en blijdschap kwamen uit spreken. Onder hen bevond zich ook de Burgemeester van Amersfoort: hij sprak zijn hooge waardeering uit over het vele goede, door de Paters van het Retraitehuis voor Amersfoort tot stand gebracht: zijn beste wenschen sprak hij uit voor den verderen bloei. De waardeering echter van Katholiek Amersfoort mag zich niet beperken bij de gelukwenschen van dien dag: de mooiste, ja eigenlijke waardeering is zelf gebruik maken van hel Retraite huis en de retraite; eigenlijk moest toch iedere Katholieke Amersfoorter het Retraitehuis en de Retraite door persoonlijke ondervinding kennen en waardeeren, gelijk zijn parochiekerk en parochiale zielzorg en zielzorgers. Onder de meer dan 100.000 personen, die daar bijeenkwamen voor een drie- daagsche retraite, waren te weinig Amersfoortsche Katholieken. Gelukkig is nu het initiatief genomen voor Retraiten hoofdzakelijk voor onze stad. Andere sleden vullen heele Re traiten waarom Amersfoort dan niel Het is voor Katholiek Amersfoort een eerezaak. Doen we nu allen mee! Het begin zal gemaakt worden door de Huren uit den Middenstand, die hun retraite zullen hebben van Zater dagavond 8 Februari lot Dinsdagmid dag II Februari. Verschillende heeren gaven zich reeds op: nog meerderen zullen volgen. Deze Retraite moest nu glansrijk slagen: dat zou een waardige herdenking zijn van het goede, in die 25 jaar door ons Retraitehuis gebracht. De middenstand van Amersfoort, zoo bloeiend in ledental, zoo vol ijver voor de maatschappelijke standsbelangen van zijn leden, zal nu ook hierin voorgaan en de anderen zullen in geBigende Re traiten volgen. Welaan dan, Heeren Middenstanders, t nu eens alle bezwaren ter zijde (bezwaren zijn er altijd en blijven al tijd), maakt nu eens tijd voor dit groot belang, vooi ira> belang. 8—11 Februari uw Retraite. Deze retraite moet voll Leger-aalmoexenier Van Straelen. De Weleerw. heer H. J. J. M. van Straelen nam Zondag afscheid van de parochie St. Franciscus Xaverius, waar aan hij gedurende 13 jaar als Kapelaan was verbonden. Belast met de zielzorg voor de militairen in een groot district vestigt ZEerw. zich te Soesterberg. ZEerw. blijft bondsadviseur van de vereeniging van R. K. onderofficieren .St. Martinus". Katholiek Amersfoort. Tot vice-voorzitter van decentrale Katholiek Amersfoort is benoemd de heer O. A. Luycx.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1