F. A. TULP Tel. 1093 Tel. 1830 Bei dan op No. 42 e"ten Dinsdag- en Vrfldae- atafs; '■a.xs v„ d, KattnUek, d, givesUgd it Aaiarafootf De Eembode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Dinsdag 28 Jan. 1936 ADVERTENT1ÊN 25 cent pet «fel. Bfllfke tarieven voor handel in nlverteld bfl geregeld adwteeren AdverienüCn moeten Dinsdag eo Vifdac vóór 8 uur - Telefoon 314 Negen en Veertigste Jaargang - No. 87 Ot utttirkmntn »aminmlkscttp- »1, T'""e°"e' vormen zijn kracht. Beltflsche les. vanHer'pMiche,/conselller de commerce en inn ?n8che reKee,in8> 'n handel Reil?d h i' 8chree' a,s vo'8« over de Belgische devaluatie: "Voor, ,de speculatie beteekende zij wLZ° je' zel' hi'voor het bank wezen een redding, voor de onderne- ™ers'" bedreigde industrlefin, voor het oor het hotelwezen en voor den han del In weelde-artikelen een herstel *°°.f de landbouw-ondernemers een verlichting, voor de ondernemers in den gewonen handel en voor het ver voerwezen een bedrieglijke schijn, voor arbeiders en middenstand een harden slag; voor de financiën en het crediet van den Staat een fiasco, een sterke daling van inkomsten en welstand, ver geleken bij het wereldniveau. In Europa heelt de devalutie In BelgiE de con junctuur nog verder verstoord." Esperanto. Het tijdschrift voor Esperantisten „Nederlanda Katoliko" schrijft: Energiemisbruik. »ln juli 1936 Olympische Spelen te Berlijn. Reeds meer dan een jaar wordt ecu groot aantal personen geoefend voor de .Dienst der Vreemde Talen". Het gaat er om de helpers grondig(l) en practisch voor te bereiden voor hun diensten in Engels, Frans, Spaans, Italiaans en nog 14 andere talen. Ook een aantal politie-, spoor- en postbeambten worden in vreemde talen onderwezen. Het is bijna niet te geloven, dat er in onze tijd nog mensen zijn, die met de trekschuit naar Amerika willen. Zulke achterlijken, misbruiken niet al leen energie, maar ze verongelukken onderweg reeds." Amersfoort Kamer van Kooph. en Fabrieken. De Kamer kwam voorde eerste maal in 1936 bijeen, onder praesidium |oh. H. van Lonkhuysen. Als gast was aanwezig de voorzitter der Federatie van Amersf. Middenstandsver. L. A. A. van Hamersveld. Na de installatie der herkozen leden en het nieuwe lid, W. v. Gent, sprak KANTOORBOEKHANDEL „HET VULPENHUIS" UngMtr. SS t». KremniMtr. TEL. 32 Kaartenkastjes Systeem kaarten Taxi-dienst Nic. Bovée st Hotel Monopole, Stitlompl. de voorzitter de gebruikelijke nieuw jaarsrede uit. Bij de bestuursverkiezingen werd de heer Joh. H. v. Lonkhuyzen herkozen tot algem. voorzitter, J. v. Schuppen Hz. Veenendaal, tot voorz. Grootbedrijf en de heer O. den Ouden, Ede, tot vice- voorzitter Grootbedrijf. In de aldeeling Kleinbedrijf werd tot voorzitter gekozen in de plaats van B. Kramer, A. de Ruiter, Veenendaal, en herkozen tot 'ce-voorz. Ruiters, Harderwijk. De vaste commissies voor 1936 wer den aldus samengesteld voor het Jaar verslag v. Lonkhuyzen, v. Schuppen, de Ruiter, Ir. Huygen en Scheurer; voor den Districtsdag: Ir. Korthals Altes, v. Dl|k en v. Waverenvoor OnderwijszakenIr. Korthals Altes, Ir. Huygen en v. Leeuwenvoor Ver keerswezen Cozijnsen, v. Oent, v. Os en Pelvoor Handelsregister en Kamer- financlSnden Ouden, Cozijnsen en de Ruitervoor Posterijen Knotten belt, Mr. v. d. Deure en Ruitersvoor Middenslandszaken Kramer, de Ruiter en Verwervoor Uitverkoopen en op ruimingen Ir. Huygen, lr. Korthals Altes. v. Gent, Kramer en Verwer. Aan de Ned. Spoorwegen zal ge vraagd worden, om spoorabonnementen ook geldig te doen zijn op Autobussen. Mededeclingen geschieden over de a.s. psychotechnische tentoonstelling te Amersfoort. 18—22 Febr. Bij den Min. van H. N. en S. zal worden aangedrongen op een wettelijke regeling van het cadeaustelsel. Na bespreking van enkele onderge schikte punten en nadat de heer van Hamersveld den dank der F.A.M. had overgebracht voor de uitnoodiging deze nieuwjaarsvergadering, sloot de voorzitter de zitting. De Post. Met ingang van 1 Febr. a.s. zal in het perceel Anton Mauvestr. 17 worden geopend, een postagentschap annex telegraaf- en telefoonstation. De openstelling is geregeld als volgt a. Van Maandag tol en met Vrijdag: Post, Telegraaf- en Telefoondienst: -12.30 en 14—18 uur. b. Op Zondag gesloten. c. Op Zaterdag: 1. Postdienst 8— 12.30 en 14—15 uur. 2. Telegraaf-.en Telefoondienst 8—12.30 en 14—17 uur. R. K. Kicavcreeniging. De Jaarvergadering op Woensdag I Jan. a.s. des avonds te kwart na acht precies in het gebouw St. Aechten, Zand. Onderstaand vermelden wij de agenda 1. Opening en notulen. 2. Jaarverslag van de secretaresse over 1935. Rekening en verantwoording van den penningmeester over 1935. 4. Benoeming commissie tot controle van de boeken van den penningm. 5. Bestuursverkiezing. Aan de beurt van aftreden zijn de heeren v. d. Linden, v. Loon, v. Wan delen. Nieuwendijk. Mej. v. Hamersveld 1 vacature (Hartings). De heeren Nieuwendijk en v. d. Lin den stellen zich in geen geval her kiesbaar, de andere altredenden zijn terstond herkiesbaar. Bucharistischen Kring. Op Vrijdag 31 januari, 's avonds te 8 uur. wordt er in de Kapel van het St. Jozefpension, Weverssingel, Lol met predikatie gehouden voor de leden van deu Eucharistischen Kring. De eerste Zondag der maand delijksche Algemeene H. Communie. Ruitersport. Men schrijft ons: Er is de laatste jaren opleving merk baar in de beoefening van de ruiter sport. Tot heden was In de stad echter geen overdekte rijbaan voor burger- ruiters. Daar komt nu verandering in. Er zijn plannen voor den bouw van een overdekte manége, met stallen en clubhuis te Oud-Leusden. Naar aanleiding hiervan heeft zich een initiatief-commissie gevormd, die n vergadering hield in „De Witte". Er is op deze vergadering een ruiter- spoitvereeniging opgericht, die zich tot doel stelt de behartiging van de ruitersport. Contact zal worden gezocht met de vkreenlging „Eemland" en In de toe- kbmst zal worden getracht ook aan de ritten en wedstrijden van deze ver- eaniging deel te nemen. Daarenboven zal op vastgestelde tijden caroussel Worden gereden in de Ruitersportschool Oud-Leusden, waarom de vereeniglng den naam kreeg: Amersfoortsche Ca- roussel-vereeniging. Baker-examen Wit-Gele Krui.. Geslaagd voor het rijks-baker-di ploma te Utrecht onze stadgenoote R. Macnielsen. Jonge Werkman. Zondag vierde de Jonge Werkman, pprochie Sl. Henricus haar jaarfeest. Vóór de H. Mis van hall 9 werd ter li Tafel genaderd, waarna men in 't Parochiehuls btjeer kwam om te ont beten. Na het ontbijt had de bestuurs verkiezing plaats met de volgende uitslag w. 2e voorz.; T. Westerlaak, lesecr. f. Keken, 2e secr.; A. Opdam, Iepen- ilngm.O. Laseur, 2e penn. Jeugd leider de heer j. v. d. Brakel. 's Avonds had in het Parochiehuis een feestelijke bijeenkomst plaats waar bij de ouders aanwezig waren. Voorzitter Wijntjes heette allen wel kom en hoopte dat allen de J.W. zullen blijven iiefhebben en dat ieder in het komende jaar zijn best zal doen, de groei van de J.W. te bevorderen, niet Inleen in getal, maar vooral in dege lijkheid. Met vreugde begroettespr.de ouders. Bij ieder jeugdwerk hebben we, aldus spr., den steun van de ouders noodig en zeker bij de grootere jongens, die lid zijn van deze afdeeling. De heer G. v. d. Heijden bracht het jaarverslag uit, waaruit bleek dat de afdeeling I Jan. 1935 32 leden telde, 9 leden hebben de afdeeling verlaten, terwijl 10 leden toetraden. De fancy- tair ten bate van het jeugdwerk in de parochie, bracht f180 netto op. Ge prezen werd de St. Nicolaasactie door de kerngroep ten bate van behoeftige gezinnen. Het jaarverslag van den penningm. sloot met een batig saldo van f97.34. Medegedeeld werd dat Kapelaan van Boxtel als Directeur van de Centrale J. W. is benoemd. Door den Directeur kapelaan werd een woord van afscheid gespro ken tot 4 leden, die lid werden van de R. K. Werkliedenvereeniging. Als her innering werd de scheidende leden een diploma uitgereikt Een extra dank woord richtte Z.Eerw. tot O van der Heijden, die zeer veel heelt gepresteerd als secretaris van de J. W. De heer P. Beaufort, voorzitter van de R. K. W' kliedenver., hoopte dat de J/W. altijd zal meewerken en dat het haar goed zal gaan. Het verdere gedeelte van den avond werd verzorgd door den humorist T. van Doornik en het strijkje onder lei ding van kapelaan Bachg. Leoader kwartier. In het café „d'Oranjeboom" is op dicht de winkeliersvereenij Leusderkwartier". Het bestui uit J. Hanhart, voorzitter; Kapshuia 2e voorzitterBolmeijer. secretaris Hak. penningmeester; Eijkelenturg,te Kulve en Willemsen. Psychologie tentoonstelling. Het departement Amersfoort der Maatschappij voor Nijverheid en Han del organiseert onder de leuze „Meer psychologie in het bedrijf" een ten toonstelling op psycho-technisch bied, welke gehouden zal worden 18 tot en met 22 Februari as. en tot doel heeft meer bekendheid te geven aan de doelstelling, methodes en resul taten der bedrijfspsychologie. Kantoorboeken Kaartsystemen Briefordners Opbergmappen Kantoorboek- an Scbr!Jfmacb.lundel H. Elzenaar Langestraat 101. Td.528 Hebt U een Taxi of auto noodig Amersfoort. Jaariijksche Uitvoering R. K. Harmonie-Orkest.Wilskracht" Zondagavond gaf het R. K. Harmonie- Orkest „Wilskracht" haar jaariijksche groote uitvoering in de zaal van St. Aechten met medewerking van het duo Joe en Nelly uit Utrecht. De zaal was geheel gevuld. Onder leiding van Directeur J. Wakelkamp bracht „Wilskracht" de aangekondigde nummers ten geboore. Ook het knapen-orchest „|ong Wilskracht" Saf eenige nummers. De heeren G. ijpert en M. v. d. Linden brachten duo 6 voor twee Clarinetten van W. Mozart en de heer Henk v. d. Linden, 16e Varia van Christophe voor Trom bone-solo. Het duo Joe en Nelly wisten met een geheel nieuw repertoire de aan wezigen kostelijk te amuseeren. Ver meiden we nog dat het muzikale ge deelte werd bijgewoond door den heer Ruygrok, 2e Dirigent van hetReaidentie- orkest. Veiling. Ten overstaan van notaris Knoppers werd geveild 2 perceelen weiland nabij de Eembrug, gemeente Baarn. Perceel IJ v. d. Kamp 11100,— Perceel 2 opgehouden f2550.—. Een rijke Gave. In stilte schiet het graan, priemen de aren, reiken ze omhoog en buigen zich. Stil rijst de zon en voer' langs de hemel. Stil vorderen de seizoenen en de jaren. In Gods rijke natuur geschiedt alle werk in stilte. De natuur zingt nooit. Zij groeit organisch. Zij neemt haar rust. Bij de bovennatuur gebeurt 't niet anders. Let op 't zeer groot gebeuren te Nazareth. In de stilte kwam de page Gods, St. Gabriel. Maria vinden. Toen over schaduwde haar de H. Geest. In de stilte van Betlehem's stal voltrok zich Gods grootste liefdewonder. Op Jezus levensprogram staan 30 stille jaren. De moderne mens begrijpt niets van deze stilte, de gewijde, de heilige, de verkwikkende stilte. Hij orga niseert wel zijn anti-lawaai-campagne's. Gemeente- besluiten verbieden muziek en 't luide venten op straat. Maar de heilige stilte, die de ziel aangrijpt en tot bezinning brengt, is voor hem als de kreet van een eenzame vogel boven "n wereldstad. Die slide doet zelfs den modernen katholiek sterven van schrik en angst. Zij dwingt hem immers te treden binnen de muren van zijn eigen hart. En dat wil hij niet. Dat zoekt ook hij niet. Dat begeert hij niet. Gods rijke gave kan hij maar nooit waarderen. En toch slechts in die stilte zal hij de schoonheid, de grootheid, de waarde van zijn onsterfelijke ziel |C AHeeiMn"^die stilte zal hij in staat zijn tot God te naderen en echt te bidden. Daarom is 't deze stilte, die in elk klooster steeds een belangrijk onderdeel vormt van het geestelijk leven. Wie veel met de mensen spreekt, spreekt weinig met God. En het omgekeerde is evenzeer waar Wie veel met God praat, laat de mensen schieten. Nu leert hij inzien de betrekkelijkheid van 't eigen kunnen en eigen doen maar tevens wordt hij milder gestemd voor de wfize mysterieuze werken van God s voorzienigheid. Let eens op 't kind. Wie is 't nooit opgevallen dat niets rustiger is. dan de ziel van t groeiende kind. Benadert het met rust en stilte, en het staat open nk een bloem voor de zon. Alle gejaagdheid, ajle zenuwachtige geprikkeldheid werkt fataal m op z„n er0vec£0den beluister eens het stille spel van dat jonge kind Me" welk een aandacht, die bij vele groten ver- loren is gegaan, met welk een ingespannen b ik op loren is g g zjin spel spelen. AI het om- ,iet '"a. deert hem niet. Er is een stille saamhoorig- nngende dt"' speeig0ed. Wanneer de ver- aicd!"iiie ogenblikken weet te benutten, dan wordt zij vrucht baar voor beiden, omdat zij zich tijd gunnen elkander tot in het diepst van de ziel te leren verstaan. O wisten wij zelf nu eens goed weer een echt kind te zijn in onze verhouding met God. Geen inniger, intimer contact dan in die stille uren. Paul Keiler een groot vereerder van de stilte zag het juist. De conventie en de overdaad dienen afgelegd, wil men weer gelukkig zijn. Broodnodig zijn de stille dagen, waarop de schoonheid van de natuur ons roept, ons rustig maakt. Broodnodig is de stilte in onze woningen, waardoor wij ook weer tijd krijgen om haar liefdevol te verzorgen, maar vooral om onze volle attentie te geven aan alle dierbaren. Tegenover de schrikbarende onrust, die over alles en allen dreigl te komen en veel geluk vernielt, waar door de gedachteloosheid wet en de beschaving zelf aangetast wordt, zijn er mannen en vrouwen nodig, die de stilte liefhebben, haar koesteren, haar rond zich spreiden in hun levenssfeer. Hoe dikwijls zal een moe en verdwaasd hoofd rust vinden bij hen, die in stilte hebben gewacht. O de stilte !s een rijke Gods-gave, Ie weinig ge waardeerd, te karig benul. Die rijke gaven moeten wij steeds meer weten te waarderen. Niet heel ons leven kan 'n retraite zijn als voor Trappisten en Karthuizers. Niet heel ons leven Kan als 'n gewoon kloosterleven zijn. Gij zijt bestemd voor de wereld. Maar leef in die wereid, alsof gij er niet in woont. Dat beleekent dat gij, behalve een allerijverigst pogen om elk jaar retraite te houden de stilte van de volle maat voor U als wereldling, ook de stilte zoekt midden in de wereld. Zoek die stilte in Gods vrije, blije natuur. Gij vindt ze bij uw thuis als gij ze slechts wil zoeken in 'n warm familieleven. Gij kuni ze krijgen zelfs bij 't loeien van sirenen en schreeuwen van claxons en stampen van machines. Trek it terug in de cel van uw eigen hart, waar gij u alleen kunt houden gij met uw God. Ga die stilte in uw kerk of kapel genieten, maar dan vooral elke morgen bij de heilige Mis. „De ure is 't van dat machtig zwijgen al de hoofden neerwaarts nijgen stil is orgel, choor en kerk en gewijde koperbellen Gansch alleen de lucht ontstellen binst het heilig priesterwerk Consecratie!" (G. G.) Die consecratie-stilte zal wijding geven aan alle nog zo drukke en gejaagde uren van de dag. Maar doe nog meer. Dwing u zelf tot rust en bedaardheid. Treed nooit op als 'n opdringerige lawaaimake.-. Alle overdaad is uit den booze. Leef matig en sober. Lees geen opwindende lectuur. Verscheur of verbrand elke pikante illustratie. Ban uit uw radio alle wilde, hete muziek. Vlucht bioscoop en danszaal. Spreek niet, als ge opgewonden zijt enz. enz. En toch zult ge nog ondervinden „De wereld wil mij achterna, alwaar ik ga of sta of ooit mijn oogen sla". Maar als gij bidt tot God om Zijn rijke gave te waarderen en te bekomen, gij krijgt ze. Kom en zie „Als er één woord is, dat den modernen mens met huiver vervult, of tenminste schouder-ophalend doet glimlachen, dan is het wel het woordheiligheid. Velen beschouwen dat woord als de vertolking van een hopeloos versleten begrip En toch Ook voor de mensheid van heden geldt nog steeds het woord van Christus: ,\Veest volmaakt, zooals uw hemelse Vader volmaakt is." De roep tot heiligheid, tot volmaaktheid van leven, eens door den Goddelijken Meester tot de mensheid gericht, blijft ook heden nog uitgaan tot eenieder, die is van goede wil. Alleen in de volmaaktheid van levenswandel ligt het geheim van het waar geluk. Het is nu eenmaal eigen aan den mens, te verlangen naar vrede en geluk. Diep in ons hart dragen we allen dat verlangen met ons mee op onze levensweg. Het fatale nu in menig men senleven is ditdat men het geluk gaat zoeken, waar het niet te vinden is, dat men geheel opgaat In het tijdelijkedat men de roeping tot de volmaaktheid eenvoudig aan zich voorbij laai gaan. Daarom is, juist in onze rusteïooze lijd, te midden van zóveel uiteenlopende levenstheorieén, de Retraite voor velen een weldaad Want: de Retraite brengt ons opnieuw in contact met de verheven waarheden van ons heilig geloof, en leert ons opnieuw de waardering voorde genade-middelen, die God ons schonk. De Retraite brengt de nodige inkeer in ons dage lijkse leven, maakt ons los van de talloze bijkomstig heden en beuzelingen, die ons gevangen houden en plaatst ons in de nabijheid van Hem, die onze beste Vriend, onze Metster en Zaligmaker is. En dat hebben we nodigI.. „Indien gij," zegt de bekende duitse schrijver Emil Fiedler, „grote, sterke, goede mensen wilt worden, indien gij wilt heersen over u zelf. en uw eigen leven meester zijn, indien gij wilt behoren tot degenen, die van uw leven een kunststuk maken, en voor zichzelf en voor anderen een zegen wordendan moet ge na deren tot Christus en Zijn stem beluisteren, en zien, hoe Hij handelt, en doen, wat Hij doet. Hij immers spreekt als de Redder van de mensheid: van de zaligheid van den in Christus hernieuwend van de zaligheid van de armen van geest, van de mensen zonder hoogmoed of ijdelheid; van de zaligheid van de mensen van goede wil. die geen valsheid kennen of bedrog; van de zaligheid dergenendie zich kinderen weten van God, en die dat kindschap Oods beschouwen als hun hoogste voorrecht... Kom en zie." Omhoog Het Leven. Omhoog het leven niet door excentriciteiten, maar door het gewone leven te leiden op 'n prachl-manier. Dat doet ge, als gij uw gewone leven met z'n sleur en dagelijkse beslommeringen, met zijn tegenvallers en kleurloze eentonigheid leidt voor God en om God. Dat zal het zijn, als het christelijk ideaal uw leven doorgloeitGod is mijn Vader en ik ben zijn kind. Dan krijgt het leven iets waarlijk heldhaftigs. Tot grote dingen voelen velen zich in staat, maar doen ze nooit Leid uw dagelijkse leven met z'n honderden kleine plichten als blijmoedig, edelmoedig, kordaat, monter en fit Godskind en gij zijt werkelijk groot. Opscheppers, fantasten, dromers zijn er velen op elk gebied, maar weinigen zijn zakelijke aanpakkers en mensen, die voor hun plichten door 't vuur gaan. Zijn reinheid hooghouden te midden van de bran ding, ze opheffen boven 't geloei van de golven, dat is de geweldige kracht van t Godskind. Omhoog helleven.Gij hebtGodsleven in lichaamenziel. Vecht om dat te behouden met ontembare lust. En er valt zooveel te vechten met al pietlutterige, misselijke kleine gedoe om ons heen Duizenden zijn er in omgekomen. Gij ontkomt er aan, als gij uw stand hoog houdt: uw Gods leven.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1