Dc €«mbo<te Seizoen-Dpruimi F. A. TULP Tel. 1093 Tel. 1830 h. Elzenaê» iiiiiBMi fmMi'j a imn» "iM«"[2D,EkV!r":l,«l" ell(en Dlnnjag- en Vrfldaa- Uitgave de Katholieke Stichting De aeveetigd te Amerafoort Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Vrijdag 7 Febr. 1936 ADVERTENTlEN 25 cent per regel. 8jM voor handel en nijverheid bij geregeld Advertentiën moeten Dinsdag en Vrjdag in den morgen z|n bezorgd. Te Negen en Veertigste Jaargang - m, Mwjl!, dal m Ma mei zien omdat het te groot Is. Epistel en Evangelie. Zondag genoemd Septuagesima. I" den tee«len brief van den H. IX 24-Xa5 de Korin,hiers ®roed"sl Weet gij niet, dat zij die in de renbaan loopen, wel allen loopen, «h .rJa!i fB den pr'is on,vang'? Loopt P!idien behalen moogt. ieder kampstrijder nu onthoudt zich van alles; en 2ij nog wel om eene vergankelijke kroon te verwerven, wij echter om eene onvergankelijke, ik dan !?°P alzdó, niet als in het onzekere ik kamp alzdó, niet als In de lucht Slaandemaar ik tuchtig mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat Ik soms niet, na anderen gepredikt te hebben, zeil verworpen worde. Want ik wil niet, dat het u onbekend zij, broeders! dat onze vaders allen onder de wolk zijn geweest, en allen de zee zijn doorgegaan, en allen in Mozes gedoopt zijn geworden in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijs hebben gegeten, en allen dezelfden geestelijken drank heb ben gedronken(zij toch dronken var eene geestelijke, hen volgende steen rots de steenrots nu was Christus) maar niet in het meerendeel van hen heeft God welbehagen gehad. EVANGELIE volgens den H. Mattheus; XX, in dien tijd sprak Jezus tot Zijne leerlingen deze gelijkenis: Het Rijk der hemelen is gelijk aan een huis vader, die vroeg in den morgen uit ging orn arbeiders voor zijnen wijn gaard te huren. Nadat hij nu met de atbeiders was overeengekomen voor één tienling daags, zond hij hen in zijnen wijngaard. En toen hij omtrent het derde uur uitging, zag hij anderen op de markt ledig slaan en zeide hun Gaat ook gij in mijnen wijngaard, ik zal u geven wal billijk is. En deze gingen. Andermaal ging hij uitomtrent het zesde en het negende uur en deed insgelijks. En omtrent het elfde uur ging hij uil en vond anderen slaan en zeide hunWaarom staal gij hier den ganschen dag ledig? Zij zeiden tot hemOmdat niemand ons gehuurd heelt. Hij zeide hun: Gaat ook gij in mijnen wijngaard. Toen het nu avond geworden zeide de heer des wijngaards tol zijnen opzichterRoep de werklieden er. geef hun het loon, beginnend van de laalslen tot de eersten. Toen dan zij kwamen, die omtrent het elfde uur gekomen waren, ontvingen zij ieder ieder één tienling. Als nu ook de eersten kwamen, meenden deze dat zij meer zouden ontvengenechter ontvingen ook zij ieder één tienling. En dien aannemend, morden zij tegen den huisvader, zeg- zegendeDeze laatsten hebben één uur gearbeid, en gij hebt hen gelijk steld met ons, die den last van dag en de hitte gedragen hebben. Doch hij antwoordde en zeide tot een hunner Vriend 1 ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet voor één tienling met mij over eengekomen Neem wat het uwe is er ga heen I ik wil aan deze laatste even veel geven als aan u. Of staat het mi niet vrij te doen wat ik wil Is uw oog boos, omdat ik goed ben Aldus zullen de laatsten eersten, en de eersten laatsten zijn. Velen toch zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Evangelie verKlarlng. Zondag genoemd Septuagesima. In deze gelijkenis hebben we twee punten te onderscheiden: lo. de roe ping van de werklieden in den wijn gaard 2o. de uitbetaling van het loon. De Zaligmaker verhaalt ons in 't eerste gedeelte, hoe de huisheer op verschillende uren van den dag uit gaat naar het marktplein en daar ar beiders huurt om te arbeiden in zijn wiineaard. Ze komen overeen een tien- line loon te zullen ontvangen. In dit gedeelte van den parabel wijst ons lezus op het groote geheim der uit verkiezing De verschillende uren van den dag, waarop de arbeiders geroepen worden? duidt op de verschillende leettiiden, waarop God de Zijnen roept Sommigen arbeiden in Gods wijngaard Shun prille jeugd, anderen geven aan Gods roepstem gehgw op latere n leeftijd, wederom anderen worden eerst in hun laatste levensjaren door Gods cenade getroffen. We zien dit heden fen dage, en de geschiedenis der Kerk i loont het op iedere bladzijde: mannen en vrouwen die God gediend hebben KANTOORBOEKHANDEL „HET VULPENHUIS" _e»tr. 66 l.o. Krommntr. TEL. 126 ZIE ÉTALA6EI Taxi-dienst Nic. Bovée standplaats naast Hotel Monopole, Slatlonspi- sinds de kinderjaren, heiligen die eerst aan de wereld hebben toebehoord, zon daars die ten slotte op het sterfbed tot Inkeer gekomen zijn. De leiding van Gods voorzienigheid in het groole mys terie der uitverkiezing! Reden voor ons om nooit over ons zeiven of over anderen te wanhopen. Ook ter elfder ure kan God nog met Zijn genade den zondaar treffen en tot bekeering brengen. Als tweede punt komt dan de uit betaling van het loon. Krachtens over eenkomst ontvangen ze allen één tien ling, dus hetzelfde loon. Dit is echter niet naar den zin van de arbeiders, die den geheelen dag gearbeid hebben en de hitte en last van den dag ge dragen hebben. Als zij bij de uitbe taling zien dat de laatsten één tienling ontvangen, mecnen ze méér te zullen ontvangen dan zij en als dit niet ge beurt zijn ze teleur gesteld. Doch ten onrechte, gelijk de huisvader hun ook antwoordt. Zij zijn overeengekomen voor één tienling een dag te zullen arbeiden en hun geschiedt derhalve geen onrecht als de huisheer uit louter goedheid en vrijgevigheid ook aan de anderen eenzelfde loon uitbetaalt. Wel moet dit voor deze 'anderen een reden zijn van groote dankbaarheid. De tienling nu, die aan het einde van den dag als loon wordt uitbetaald, is het beeld van het Eeuwig Leven, dat de mensch aan het eind van zijn aardsche bestaan ontvangen zal als loon voor zijn arbeid in het Rijk van God. Dat Eeuwig Leven zal gegeven wor den aan allen, die aan Gods roepstem beantwoorden, ook aan hen, die gelijk de goede moordenaar reeds te sterven liggen. Dit zij voor de rechtvaardigen, die geheel hun leven God gediend hebben, geen reden tot morrenim mers hun geschiedt daardoor geen onrecht, maar dit zij voor allen een reden tot verheerlijking van Gods goed heid en vrijgevigheid, en voorde zon daars een reden tot bekeering. Ja! het is voor den mensch, zoolang hij leeft, nooit te iaat. Altijd, op welk tijdstip van het leven die bekeering ook moge plaats hebben, zal hij Christus' belofte deelachtig worden: „et vitam aeter- nam possedebitis, gij zult het eeuwig leven bezitten". Bevolking. In Nederland is 36 42 pet. der bevol king katholiek en 42.47 pet. protestant Meer dan 90 pet. der bevolking be neden de Moerdijk is katholiek. Alleen In de Noord-Westhoek van Brabant, is slechts 20 pet. katholiek. Zeeland is overwegend protestant. Alleen het Oostelijk deel van Zeeuwsch- Vlaanderen is overwegend katholiek, terwijl midden In het Hervormde Zuid- Beveland een verrassend hoog katho liek percentage voorkomt in de ge meenten 's Heerenhoek, Heinkenszand i Overzand. Boven den Moerdijk vinden wij het hoogste percentage katholieken in het land van Maas en Waal, in de Lijmers, in Lichtenvoorde, in den Noord-Oost hoek van Twente en de gemeente Raalte voor wat het Oosten des lands betreft. In de Noordelijke provincies komen slechts lagere percentages voor, De meest katholieke gemeente in Gro ningen is Kloosterburen (40 tot 50 pet X in Friesland, Bolsward (30 tot 40 pet.). In Groningen zijn nog enkele gemeen ten (Oldekerk, Stedum, Bierum, Noord broek en Midwolda) waar geen katho lieke inwoners zijn. Zulke gemeenten zijn ook in vrij groolen getale in Zuid- Holland te vinden, n.l. in de Alblasser- waard en op Goeree. Katholieke stre ken vinden we nog in Zuid-Holland: mond 145.788,08 (f49.854,92), Do»r mgr Beukers is ontvangen van 655 kloostets en andete godsdi.-tistice inrichtingen f2 505.92 (11.495,88) De tusschen geplaatste cijfers zijn de opbrengsten over 1934. Kath. Boerenbond. In tegenwoordigheid van Mgr. Dr. de Jong, den Minister van Land- )uw Mr. Dr. L. N. Deckers, en vele andere autoriteiten is het Jaarbeurs gebouw te Utrecht het 40-jarig bestaan van den Katholieken Nederl. Boeren- en Tuindersbond herdacht, Mgr. de Jong wenschte leden en bestuur geluk. Mgr. zag het grootsche iu dezen bond en zei, dat katholiek Nederland grooten dank verschuldigd in aan de mannen, die dit alles tot stand brachten en houden. Laat ae bond vasthouden aan zijn katholiek beginsel. Allen moeten we meewerken aan de oplossing van de crisis, maar we moeten ons laten leiden door de beginselen van liefde en naastenliefde. Gezinstarieveo. electriciteit. .Brandwonden' ^fijroTgmeest[Wij hebben alles' Liturgische Kalender. Week van 9—15 Februari. Zondag 9. Septuagesima. Tijdeigen Mis Circum dederunt zonder Gloria, 2e geb. H. Cyrillus, 3e H. Apollonia, Pref. H. Driev. Maandag 10. H. Scholastica. Dinsdag II. Verschijning van O. L. Vrouw te Lourdes. Credo. Pref. H. Maagd. Woensdag 12. H.H, Zeven Stichters, 2e geb. voor den Paus. Verjaardag zijner Kroning. Donderdag 13. Mis als Zondag zonder Gloria of Credo, 2e geb. A cunclis, 3e Fidelium vooroverledenen (2Nov.) 4e geb. naar keuze, gewone Pref. Vrijdag 14. H. Valentinus, 2e geb. A cunclis, 3e naar keuze. Zaterdag 15. Mis van O.L. Vrouw Salve, 2e geb. H.H. Faustinus en Jovita, 3e geb. v. d. Geest, Pref. H. Maagd. De gemeenteraad van Ginneken Bavel heeft gezinstarieven ingevoerd voor de levering van electriciteit en wel aan gezinnen met 4 kinderen 10 pet., 5 12 pet., 6 14 pet., 7 16 pet., 8 18 pet., 9 en meer 20 pet. korting. Alleen de kinderen beneden 16 jaar tellen voor dit tarief en belastbare in komens beneden f5.000,—. Het tarief geldt alleen voor huishoudelijk gebruik. De reductie wordt uitbetaald eens per jaar, in Maart, over het verbruik in het afgeloopen jaar. Het Leger in België. De Belgische minister van defensie, heeft voor de gezamenlijke commissie uit kamer en senaat een uiteenzetting gegeven van de militaire kwestie. De rol van het Belgische leger is geen andere dan de onschendbaarheid van het Belgisch grondgebied te ver zekeren. Met nadruk verklaarde de minister, dat België door geen enkele militaire ten zuiden van Leiden (Zoeterwoude afspraak gebonden is en dat het zijn 70 tot 80 pet.); in Noord-Holland in de gemeente Noordwijkerhout (80 tot 90 pet.), en in een strook die van Heemskerk naar het Noord-Oosten loopt tot Bovenkarspel en Wervers- hoef. Deze laatste gemeente heeft het hoogste percentage van Noord-Holland meer dan 94 pet. In de provincie Utrecht liggen de meest katholieke streken in de polders ten Zuid-Oosten van de hoofdstad Schalkwijk (87 pet.), Werkhoven (71 pet.) en Cothen (77 pet.), voorts ron dom Amersfoort (Hoogland 72 pet.), terwijl in het Westen der provincie Haarzuilens, rondom het kasteel de Haar, dat van oudsher aan een katho liek geslacht heeft toebehoord, een bijzonder hoog percentage vertoont: 85 pet. Het percentage der godsdienstloozen bedraagt over heel Nederland 14.42 pet. Het hoogste percentage op dit gebied hebben de Zaanstrere en Scho- terland, twee socialistische streken. De Nederduitsch-hervormden blijken het sterkst vertegenwoordigd te zijn in de zuidelijke helft van Zuid-Holland en op de noordelijke eilanden van Zeeland, in de Neder-Betuwe, in de Graafschap, den Zuid-Westhoek van Drente cn het Noorden van die pro vincie. De Gereformeerde kerken tellen slechts 8 pet. van het inwonertal des Rijks onder hun leden, en zijn het sterkst vertegenwoordigd in het Noor den van Walcheren, in Bunschoten en rondom de Lauwerzee. Urk telt 85 pet. van zijn bevolking onder de gerefor meerden. De Israëlieten tenslotte maken in geen enkele gemeente meer dan 10 pet. der bevolking uit. Amsterdam staat op dit gebied nog aan de spits met 8.65 pet. Hoofdpijn KiespijnSS"I"!JS pijnen te verdrijven is een MIJnhardt's Poeder Per stuk 8 ct.; doos 45 ct. Bij Uw Drogist. Binnenland Voortplanting des Geloofs. De Nederlandsche opbrengst van het Genootschap tot Voortplanting des Ge loofs over 1935 bedraagt f 332.582.35 of f522,86 meer dan in 1934. In de bisdommen is de opbrengst als volgt: Utrecht f 87.262.98 (f 80.824.96) Breda f27.750.— (f28.740,50); Haar lem f 69.823.35 (f 68 050,23); den Bosch f99.452,02 (f 103.087,-); Roer- souvereiniteit ongeschonden handhaaft. VITESSE Tui- id finiii|uldi|it|:ii irktii| KON. WILHELMINASTRAAT 10 De meest vlugge en correcte bediening, Zeer concurreerende tarieven. Vergelijkt afwerking en prijsl vloed op de bevruchting. Het wordt niet drachtig doordat in het voer geen vitaminen zitten. Gebeurt het wel, dan is vaak een zwak nage slacht het gevolg. Niet alleen zijn deze feiten bij rund vee het geval. Evenzoo bij varkens, paarden en schapen. Na afloop van de lezing had de heer G. ruimschoots gelegenheid verschil lende vragen, die gedaan werden, te beantwoorden. De voorz. was de tolk van alle aan wezigen, toen hij Dr. Grashuis dankte voor hetgeen hij dezen avond gegeven had. Hamer» veld Door den bouwkundige Brouwer uit Soest zal Dinsdag 18 Februari worden aanbesteed het bouwen van 2 woon huizen met schuur te Hamersveld. Hooglanderveen De algemeene vergadering van de Boerenleenbank zal gehouden worden Donderdag 13 Februari, 's avonds om s uur bij A. van de Hoef. De Agenda vermeldt: Benoeming Secretaris. Verslag 1935. Rekening 1935 en Balans 1935. Bestuursverkiezing wegens periodiek aftreden van H, van de Heuvel. Candidaat is H. van de Heuvel. Verkiezing van een lid van de Raad van Toezicht wegens periodiek aftreden van A. Th. van Lierop. Can didaat is A. Th. van Lierop. Wijziging van artikel 7 sub 4 van het Huis houdelijk Reglement als volgt: „De hoogste som, die het Bestuur met toestemming van den Raad van Toe zicht aan een en dezelfde persoon als voorschot of in loopende rekening mag uitleenen of waarvoor zekerheid gesteld mag worden, bedraagt f 5000" Hoogland Geboren: |acobus Albertus, van de Wetering en M. Voorburg Gerardus Hermanus, z. v. G. v. Dijk en B. van der Heiden. Ondertrouwd W. J. v. d. Hengel en M. A. Hilhorst P. A. Hilhorst en W. A. v. d. Hengel. U voor uw kante noodig UIIIOllDEt-iiCllliniUlk Langestraat 101 ring van de slechte wegen i voor desnoods een leening sluf De Voorzitter betwijfelde het Staten een leening van ongeveer!-1 voor dat doel zouden willen. keuren, maar Burgemeester t houders zullen de zaak nog es wegen en nader berekenen. Het regionaal grondondera onze gemeente heeft een raoi geleverd. Er zijn genomen 5 sters. Ivorol-gebruikers zijn zelden verkouden ea hebben zelden keelpijn, omdat deze tandpOa nond dagelijks grondig dcslnlecteem- Uit den Omtrek Achteveld De Coöp. Boerenleenbank en Han- delsvereeniging „Achterveld" had vergadering belegd. De voorz. de heer v. d. Hengel, heette de aanwezigen welkom en meer speciaal Dr. Grashuis, die een lezing iu houden over de>eevoeding. Dr. Grashuis is een man van de practijk. Jaren lang is hij zelf vee houder geweest en veearts. Dr. Grashuis merkt op dat de boer vaak denkt dat hij om meer Ie krijgen maar meer moet voeren. Dat is ook wel juist, maar van meer beleekenis is, dat hij op de juiste wijze voert. De verhouding tusschen de verschil lende voerartikelen is de voornaamste factor. Die verhouding is dikwijls ver keerd. Heel vaak krijgt het vee door het voeren te weinig mineralen. Het gevolg is, dat er dientengevolge meer ziekten optreden. Voert men jong kuil- voer met zoutzuur, dan vraagt het vee meer mineralen. Doet men dit niet, dan mergelt het lichaam uit. De been deren worden weeker cn de romp gaat elkaar zakken. Het dier wordt flauw 't eten. Komen deze beesten la er er in de wei, dan knappen ze vaak weer wat op, want door de natuurlijke aanleg zoeken ze zelf hun medicijn. L voeding was dan ook oorzaak van de ziekle. Heeft de bodem weinig koper en ijzer, dan treedt er vaak lik- zucht en bloedarmoede op. Andere ziekten tengevolge van een tekort aan minerale stoffen zijn melkziekte en kopziekte. ipr. geeft verschillende raadgevingen om de wintervoeding beter te regelen en in de eerste weidetijd zetmeel en mineralen en zouten bij te voeren. Het tekort aan mineralen is ook van in- Amersfoort De gemeenteraad kwam bijeen onder leiding van burgemeester Grippeling, die de leden een gelukkig nieuwjaar wenschte. Na eenige mededeelingen werd be sproken of er over dag dan wel des avonds zou worden vergaderd. Een zestal raadsheeren deed 't liever over De heer Flos die 's avonds wel zon der presentiegeld wil vergaderen, is daarover verwonderd en de heer Brou wer deed niets minder dan protesteeien legen de zes, die meenden dat 's avonds vergaderen niet in het belang der ge meente zou zijn. De burgemeester wilde de beslis sing wel aan den Raad overlrten. De heer Sandbrink wilde liefst in den middag vergaderen. Bij stemming werd daarop uitge maakt dat er voortaan overdag zal worden vergaderd. Het sluitingsuur van de herbergen werd niet later gesteld- De heer E. Schoonderbeek werd her benoemd als lid der schoolcommissie, terwijl de heer Groen weer armmeesler van Duist werd. De pensioensgrondslag voor den ge meenteveldwachter werd opnieuw gesteld. Eenige gemeente-eigendommen wer den verhuurd en er werd grond be schikbaar gesteld voor den bouw van in muziektent. De belasting-heffing zou moeten wor den verhoogd en de heer Apeldoorn wilde zulks ten deele ontgaan door salarisverlaging van het personeel der secretarie; ook de heer Flos sprak in dien geest. De burgemeester wees er op dat er tegenwoordig veel meer werk ter Secre- larie is dan vroeger, nochtans werd het personeel niet uitgebreid. De heer Brouwer wilde de belasting- verhooging vervangen ten deele door verhooging van slachtrechten, honden belasting en ventvergunningen. Voorts vermindering salaris van agent arbeids bemiddeling en ambtenaar burgerlijke stand. Van een verhooging der hondenbe lasting verwachtte de heer Van den Hengel niet veel. Bij stemming werd het voorstel van Burgemeester en Wethouders aange nomen. De heer Brouwer bepleitte verbete- Rijksveidwacht Als opvolger van den brigade-con? mandant van de Rijksveld wacht Nijbogw is aangewezen brigade-commandaol y Kipperman van Woerden. Nabij het speelterrein in het Soestgr- kwartier verrees een clubgebouw ge bouw geheel door jeugdige werkloogy zen als een werk- en leerobject ge- bouwd. De Speeltuinvereeniging offerde daarvoor 'een bedrag van f5000. in het najaar van 1934 is men begonnen. R. K. Spaarbank. Overzicht over Januari 1936. Inlagen f7341.39. Terugbetalingen f7258.83. Uitgegeven nieuwe boekjes 10. Aantal posten van inlage 119. Idem van terugbetalingen 63. R. K. Vrouwenbond. In St. Aechten werd tentoongesteld het resultaat van de Naai- en Brei- act* door leden van den R. K. Vrouwen bond. Dit resultaat kan prachtig ge noemd worden. Een groote verschel- denheid in onder- en bovenkteeding.- was tentoongesteld, degelijk en sterl^ en menig arm gezin zal door dezes arbeid geholpen kunnen worden aab een warm en degelijk stuk kleeding; hetgeen een voldoening zal zijn voor hen, die tijd en geld hebben geofferdf 'sAvonds had een gezellige bijeen- komst plaats van de leden. De leden'; van de Gymnastiekvereeniging „SL Hubertus" vertoonden eenige oefenin* gen. Een verloting kon niet doorgaan omdat er geen vergunning voor was. De K. R. O.-Troubadours. Woensdagavond gaven de K.R.O.- Troubadours onder leiding van Joh. Kristal met medewerking van Jopie Koopmans. Jan Hahn en de twee Jack- i stones voor een stampvolle zaal in de gemeentelijke Markthal een avond van vroolijke kunst. Wegens een zware verkoudheid kon de zanger Clas Mar niet optreden en kwamen enkele num mers te vervallen. Het gebodene viel buitengewoon in de smaak en Jan Hahn slaagde er spoedig in contact te krijgen met het publiek, dat zich dan ook spontaan gaf. Een avond van vroolijke kunst was aangekondigd en dit is zeker n.':t over dreven. Kunst en vroolijkheid werden volop geboden, beschaafd en goed verzorgd. De Voorzitter vau het K.R.O.-Comité te Amersfoort, de heer C. Tuithof opende den avond en sprak zijn vreugde uit over de buitengewone belangstel ling die de Troubadours in den lande, mochten ondervinden. Pastoor Hooijman sprak voor de pauze een pittig propagandawoord, erop wijzend dat het enthousiasme van hedenavond in daden moet worden omgezet om onze K.R.O. krachtig en sterk te maken en te doen blijven. We hopen het gezelschap in het najaar weer te Amersfoort te mogen verwachten.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1