w Seizoen-Dpruimi F. A. TULP Tel. 1093 Tel. 1830 A /^Gesprongen Wl? handen PUROL EenVulpenspecialist li. Elzenaar Brood- en Banketbakke i "RGaig^D?rfb«nnfChlln.' "ten Dinsdag- en VrHdas- tanna, «ta «va.u,d te De Gembode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Vrijdag 14 Febr. 1936 ADVERTENTIÊN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverleeren AdvertentlEn moeten Dinsdag en Vrijdag vddr 8 uur in den morgen tjn bezorgd. Telefoon 314 Negen en Veertigste Jaargang - No. 92 nnüli I'«'tl ZorL e'-IMI-nrvL en Mt b,h,„xh, dm "Iglng dal gewicht te omschenen. a» mui"" d,„ mridlt zaak pedant of erger. Aartsbisdom Utrecht. DePauselijkelnlernuntiatuurte 'sGra- venhage meldt: .Zijne Hoogw. Excellentie Mgr J. H. O. Jansen heelt wegens ernstige ziekte aan Z.H. den Paus ontslag ge vraagd als Aartsbisschop van Utrecht. Met diep leedwezen over het feit, dat ziekte den Aartsbisschop tot dit besluit heeft genoopt en met groote bewondering voor' zijn herderlijke leiding en zijn voorbeeld van groole deugden, heeft de H. Vader dit ontslag aanvaard in een audiëntie, welke Zijne Heiligheid op Zaterdag 8 Februari heeft verleend aan den Secretaris van de H. Congregatie van het Consistorie, Zijne Eminentie Kardinaal Rossi. Door dit ontslag is Zijne Hoogw. Exc. Mgr. Dr. J de Jong, coadjutor van den Aartsbisschop van Uirechi, die als zoodanig was benoemd met het recht van opvolging, van hetzelfde oogenblikaf Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. Jansen opgevolgd als Aartsbis schop van Utrecht." Heden, Vrijdag 14 Februari had in de Metropoliiaankerk van de H. Ca- tharina te Utrecht de korte plechtig- tigheid plaats, waarbij Z. H. Exc. Mgr. Dr. J. de Jong, in tegenwoordigheid van het Hoogwaardig Metropolian Kapittel, bezit nam van den Aartsbis- sclioppelijken Zetel van Utrecht Deze plechtigheid was voor geeste lijkheid en geloovigen toegankelijk. De plechtigheid werd met de Lof zang Te Deum gesloten. De dagen en uren, waarop Mg. Dr. J. de |ong audiëntie verleenen zal, zullen nog nader worden bekend ge- Benoeming Vicaris-Generaal. Z. H. Exc. Mgr. Dr. J. de Jong, Aartsbisschop van Utrecht, heeft be noemd tot Vicaris-Generaal den Hoog- Eerwaarden Heer Mgr. D. Huurdeman. kantoorboekhandel „HET VULPENHUI 5" Unfleitr. 60 t.o. Krommntr. TEL. 026 ZIE ETALAGE I laxi-diensi Nic. Bovée standplaats naast Hotel Monopole, Statlonspl. tOOMOMT VERtBOBHHO tl lEilPIUl VITESSE tvorol-gebruikers zijn zelden verkouden enl_ u iKbbw ^denkKlodn.omd..de«^^Uj J J|. TlTBIII111114111II|SIII ICltll| den mond dagelijks grondig desinfecteerd Wat Is „De Jonge Werkman Indien er geroemd moet worden/dan zal ik op mijne zwakheden roemen. God en de Vader onzes Heeren lesus Christus, die gezegend is in eeuwig heid, weet dat ik niet lieg. Te Damas- kus bewaakte de stadhouder van den koning Aretas de stad der Damasceners om mij gevangen te nemenen door een venster werd ik in eene mand over den muur nedergelalen en ont snapte aldus uit zijne handen. Indien er geroemd moet worden (hel heeft wel geen nut), dan zal ik komen op gezichten en openbaringen des Heeren. Ik ken eenen mensch in Chris tus, die veertien jaren geleden, in het lichaam, ik weet het niet; buiten het lichaam, ik weet het niet God weet hetweggevoerd is ge worden tot in den derden hemelen ik weet dat die mensch - óf in hel lichaam óf huiten het lichaam, ik weet het nietGod weet hetwegge voerd is geworden in het Paradijs en geheimvolle woorden gehoord heeft, die het geen mensch geoorloofd is ie spreken. Wegens den zoodanige zal ik roemenmaar wegens mij zeiven zal ik niet roemen, ienzij op mijne zwakheden. Want ook indien ik zoude willen roemen, ik zou geen dwaas zijn, daar ik de waarheid zou zeggen maar ik laat het, opdat niemand mij schatte boven hetgeen hij in mij ziel of van mij hoorl. En opdat de ver hevenheid der openbaringen mij niei trotsch make, is mij een prikkel mijns vleesches gegeven, een engel van Satan om mij in het aangezicht te slaan. Weshalve ik den Heer driemaal heb gebeden, dat die van mij wijken mocht maar Hij zeide tot mijMijne genade is u voldoende, want de kracht wordt in zwakheid volkomen. Gaarne zal ik EVANGELIE volgens den H. Lucas; VIII, 4—15. In dien tijd, toen eene groote menigte samenkwam en uit de steden tot Jesus toesnelde, sprak Hij in eene gelijkenis: Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En terwijl hij zaaide, viel een gedeelte langs den wegen het werd vertreden, en de vogelen des hemels aten het op. En eeti ander gedeelte viel op de rotsen opgeschoten zijnde, verdorde hel, omdat het geene voch tigheid had. En een ander gedeelte viel tusschen de doornen en de door nen, die tegelijk opkwamen, verstikten ander gedeelte Epistel en Evangelie. Zondag genoemd Sexagesima. Les u't den tweeden brief van H apostel Paulus aan de Korinthiërs; XI. 19—XII, 9. BroedersGaarne verdraagt gij on-gnede aar-te, en het seh >ol op en wijzen, daar gij zelf wijs zijt I Immers hracht honderdvoudige Vrucht v [draagt gij bet, als iemand u in Dit zeggende, nep Hijj: Die ook slavernij brengt, als iemand u ver- i te hooren, dat hij hoore. slindt als iemand u aantast, als iemand I Zijne leerlingen nu vroegen Hem, -i- a i« „te» teteo. I wat dit voor eene gelijk nis was. En Hij zeide hunAan u is het gegeven de verborgenheid van hel Rijk Gods te kennen, aan de overigen echter in gelijkenissen, opdat zij ziende niel zien. en hoorende niet verslaan. Dit de gelijkenis: Hel zaad is hel Gods. En die langs den weghel zijn degenen, die hooren; daarna koinlde duivel en neemt het woord weg uit hun hart, opdat zij niet, geloovend, zalig worden. En die op de rots: zij. die. na gehoord Ie hebben, het woord met vreugde aannemen; maarzij hebben geene wortelszij gelooven voor er lijd, en ten lijde van beproeving valli zij af. En wat tusschen de doornen vielhet zijn degenen, die gehoord hebben, maar door bekommeringen en rijkdom en vermaken des levens wor den zij gaandeweg verslikt, en brengen geene vrucht voort. En wat in de goede aarde het zijn degenen die, het woord gehoord hebbende, het in een goed en best hart bewaren en vrucht voort brengen in lijdzaamheid. zich verhefl. als iemand u gezicht slaat. Als oneer zeg ik het, als waren wij zwak geweest onder dit op zicht! Waarop iemand durtt roemen, (in onwijsheid spreek ik) daarop durf ik het ook. Zijn zij Hebreën. ik ook zijn zij Israëlieten, ik ook zijn zij Abraham's geslacht, ik ookzijn zij dienaars van Christus, (als een onwijze spreek Ik) ik ben het meerdoor zeer veel arbeid, door gevangenissen over vloediger. door slagen boven mate, door doodsgevaren menigmaal! Van de loden heb ik vijfmaal de veertig min één ontvangendriemaal ben ik met roeden gegecscldééns ben ik' gesteenigd driemaal heb ik schip breuk geledeneen nacht en een dag heb ik in de dieple der zee doorge bracht Door menigvuldige reizen, door gevaren op rivieren, gevaren van roo- veis gevaren van mijn eigen volk, «varen van de heidenen, gevaren in de stad, gevaren in de woestijn, ge- teteï op gM»» ""li" brarters doorarbeid en kommer door veel nacnl-aken. door honger en dorsl, Lr menigvuldig veilen loc» koude naaktheid. Behalve heigeen van bulten komt. mi|ne dag.hlksche b kommernis, de berorgdheid voor all 'Jek' het zaad van zijn woord uil te strooien de harten der menschen en dll nog dagelijks doet in zijne Kerk door den mond zijner priesters. Onderzoeken we dan bij ons zeiven in welke aarde hel zaad van Gods woord onder ons ge zaaid wordt, om te zien of het ook vruchteloos voor ons verkondigd wordt of dat wij er vruchten uit trekken. Behooren we tot degenen die het woord Gods minachten en niettegen staande Gods duidelijke voorschriften leven volgens de beginselen dezer wereld? „Een deel van het zaad viel langs den weg en werd verireden.' Het zaad kon zelfs den bodem niet indringen. Sluiten ook wij misschien niet onze ooren voor de leer van Christus en Zijne Keik om te leven rolgens eigen inzichten en verlangens? Behooren we tol degenen, die Gods woord wet aanhooren en er behagen hebben, die zelfs tot goede voor mens georaeht worden b.v. om eer baar en zuiver te leven, zachtmoedig te zijn of mildadig jegens de maar die deze voornemens r loeren, omdat bij de minste bekoring deze heilzame gedachten weer verdwij nen? Dan zijn we als de steenrots waarop het zaad wel ontkiemt ma door de aanhoudende hitte der zon uit gebrek aan vochtigheid verdroogl en sterft. Of behooren we wellicht tot hen, die het woord Gods met vreugde aan hooren en het aannemen maar door de overtollige bekommeringen over aard sche zaken en vooral door de zuchi naar ijdele vermaken het Woord Gods onvruchtbaar laten Voorzeker groot is het getal van hen waarvan de Zaligmaker zegt, „dat wai tusschen de doornen valt, zijn zij die nadat zij het woord gehoord hebben, door de bekommernissen, rijkdommen en wellusten des levens gaandeweg verstikt worden en geen vrucht doen rijpen". Onderzoeken we ons zeiven eens hoe het komt, dat terwijl het Woord Gods reeds zoo dikwijls aan verkondigd, het tot nu toe zoo vrucht heeft gehad. Zijn we wellichi ook van het getal, dat door jezus bij een harden weg, een steenrots of door nen vergeleken worden? Trachten we dan van ons hart te maken een goede aarde, door ons hart te onthechten aan aardsche goederen, aardsche eer en grootheid, en het te richten op God, het Hoogste Goed, bereid om uit liefde tot Hem offers te brengen. Dan zal >ns te - en een verdiensielijk en welbe steed teven worden, dan zullen behooren tot hen, waarvan Jezus zegt „wat in de goede aarde vair, dat zijn zij, die hel Woord Gods mei een goed en oprechl hart hooren en bewaren en vrucht dragen in lijdzaamheid." Evan4elleverklarlntf. Zondag Sexagesima. Op aandringen van Zijn leerlingen heeft de Zaligmaker zelf een verklaring de B*™e7lTzwaT worde"? Wie 'wordt gegeven van de gelijkenis. De Zoon Jftrghi >»»d« lk b,amle 1 0otlS °m Liturgische Kalender. Week van 16—22 Februari. Zondag 16. Sexagesima, Tijdeigen, Mis Exsurge, zonder Gloria, 2e geb. A cunctis, 3e naar keuze, Pref. H. Drie vuldigheid. Maandag 17. Mis als Zondag zonder Gloria of Credo, 2e geb. A cunclis, 3e Fidelium voor de overledenen (2 Nov.) 4e naar keuze, gewone Prefatie, Dinsdag 18. H. Simon, 2e en 3e geb. als Zondag. Woensdag 19. Mis als Zondag zonder Gloria of Credo. 2e geb. A cunctis, 3e naar keuze, gewone Prelaile. Donderdag 20. Alles als Woensdag. Vrijdag 21. Alles als Woensdag. Zaterdag 22. St. Petrus Sloel te An- liochie, 2e geb. H. Paulus. Overal Credo en Pref. v. d. Apostelen. Ve&xacfit e*%. aesueest Lj (Ingezonden). Hebben wtj, Katholieken, op het gebied van jeugdzorg voor jonge arbei ders, niet een achterstand bij onze tegenstanders vergeleken En dan bedoel ik hier vooral de jonge kantoor- en winkelbedienden, de jonge arbeider» op fabrieken en werk plaatsen van ongeveer 17—21 jaar. Hebben wij misschien niet at te lang verzuimd, onze arbeidersjeugd, in den ruimsten zin van het woord, mobiel te maken voor onze katholieke, sociale actie, hun jonge, enthousiaste krachten te gebruiken in het sociale werk, hen ambitie en werklust en kennis daar voor bij te brengen? Hebben we niet te veel dit werk overgelaten aan onze tegenstanders, niet te veel de straat en de natuur, de fabriek en de werkomgeving gelaten aan hunne jeugdbeweging en te veel onze kantoor- en fabrieksjongens over gelaten ter „opvoeding" aan de straat, door bioscoop en sport, door danshuis en kroeg, door vroegtijdige verkering, omdat wij geen passende jeugdvere niging voor hen hadden? Is in het verleden niet te veel ge tracht, onze arbeidersjeugd te brengen <n te houden, ook op den leeftijd van 1721 jaar, ais het standenverschil scherper naar voren treedt, in een algemeene jeugdbeweging? Wordt dikwijls niet te zeer de nadn>k gelegd op dat kleine getal uit andere standen en ter wille van dit kleine percentage het grootste getal, dat der arbeidersjongens te veel verwaarloosd, wat betreft hun eigen nooden en moeilijkheden van godsdienstigen, zedelijken en ekonomischen aard en hun geheel eigenaardige sociale zorgen? En de resultaten in zeer vele plaat sen dat wij juist op den leeftijd van 17—18 jaren en daarboven de jonge arbeiders geheel en al kwijt raken' Zou een der daartoe medewerker factoren niet zijn, dat de arbeiders jeugd, die toch geheel andere gevaren en nooden, geheel andere sociale moeilijkheden heeft dan de andere standen, die in een geheel andere omgeving werkt, dag in dag uit en die dus ouk een andere vorming en opvoeding, en ontwikkeling noodig neeft, maar mee moet in de algemeene jeugdbeweging, die voor hen, op oudere leefiijd vooral, weinig aantrekkelijks meer biedt? Wat er van zij, „De Jonge Werk man" is, hoewel laat, ook in ons tand tol stand gekomen en belooft een goede toekomst te hebben! Voor wie is de Jonge Werkman (kortweg W. genoemd) bestemd Voor alle Katholieken, jonge arbeiders in den ruimsten zin van het woord, van ongeveer 17 21 jaar. De noodzakelijkheid en haar be staansrecht der J. W. wordt door de omstandigheden, waarin onze heden- daagsche, rijpere, mannelijke arbeiders jeugd verkeert, eenvoudig geëischt. Welke zijn de omstandigheden welke een geheel afzonderlijke vereeniging voor onze jonge arbeiders noodig maken Ie. De omgeving, waarin de jonge werkman zijn arbeid verricht en de invloed, welke van die omgeving op hem, in zijn leeftijd, voor zijn overige leven uitgaat. De jonge arbeiders be- L'innen huil leven van arbeid op een fabriek, werkplaats of kantoor. Vanaf den eersten stap, die zij in de nieuwe omgeving zetten, voelen de jongens, "at ze arbeider zijn. Tot nu toe waren Katholieke jongens, voortaan zullen Kath. jonge arbeiders zijn, ten linste zoolang er voor gewaakt wordt, dat ze Katholiek blijven. Daar op het werk zullen zij in het vervolg het grootste en schoonste ge deelte van hun leven moeten door brengen, daar zullen zij mi brengen hun plicht van den arbeid, daar in het vervolg hun levensonder houd verdienen, daar zullen zij hun eerste jaren als werkman doorbrengen, (tevens hun gevaarlijkste levensjaren) in een omgeving, legen welker invloed zij onvoldoende gewapend, voorbereid en opgevoed zijn! Diearbeidsomgeving, waar het woelt en gist in de hoofden der arbeiders, waar onrust en onte vredenheid heerscht over vele dingen en in breeden kring, waar de onzeker heid van het stoffelijk bestaan velen zich doet vastklampen aan allerlei stelsels, die redding beloven, waar het moeilijk ademen is voor godsdienst en KON. WILHELMINASTRAAT 10 De meest vlugg'e en correcte bediening, Zeer concurreerende taiieven. Vergelijkt afwerking en prijsI zedelijkheid, die arbeidsomgeving wacht onze jongens en gaat hen be ïnvloeden op een teergevoeligen leef tijd, en haren invloed strekt zich uit over hun godsdienstig zedelijk teven, over hun sociale leven, zelfs over hun gezins- en ontspanningsleven! 2e. De jonge arbeiders worden met veel minder zorg omringd dan de jongens uit andere standen in dezelfde jaren. Hierin ligf geen verwijt, minder nog een prikkel tot afgunst, maar enkel de constateering van een feit, dat de noodzakelijkheid eener vereeniging als de J. W. duidelijker zal doen uit komen. in die jaren, dat de jonge werkman geestelijk en lichamelijk vol groeid. dat hij met den dag zich zelf standiger en meer volwassen gevoelt en als dusdanig ook behandeld wordt, ontgroeit hij in dezellde mate den in vloed van het gezin, van zijn ouders en staat dus tamelijk alleen tegenover den invloed zijner arbeidsomgeving. Daarentegen staat de studeerende jeugd onJer bijzondere zorg van leeraars en opvoeders. De thuiswer kende jongen uit midddnstand of boerenstand maken hun werktijd door onder het ouderlijk oog. In den tijd, dien de jonge arbeider op zijn werk doorbrengt, is hij dikwijls overgeleverd aan elementen, oudere of soms van getijken leeftijd, die maar al te graag helpen om zijn crisis grooter te maken, die hun invloed tot zelfs buiten het werk, op zijn gezins- en ontspannings leven uitstrekken. Er is geen stand, waarin de jeugd zoo vroeg aan zich zelf moet overge laten worden als de arbeidersstand. Nog een tweetal reden zullen we een volgende maal behandelen. van de Parker-tabrieken hi a.s. DINSDAG 18 FEBRUARI, van v.m. 10 uur— n.m. 7 uur GRATIS te consulteeren bij Kantoorboekhandel LANGESTRAAT 101 Ook Uw Vulpen, onverschillig welk merk, wordt gratis nagezien en gecon troleerd. Op kleine reparaties kan worden gewacht. WAT MIJNHARDT MAAKT IS Oi i, om daar Engelsche troepenlan dingen te kunnen beletien. Omtrent het plan-von Epp is vol strekt geen zekerheid te verkrijgen, hoewel ofScieele ontkenningen in dezen natuurlijk niets zeggen. Doch het sluit zich in ieder geval wonderwel aan bij hetgeen thans is medegedeeld over het aanleggen van kampen en vliegvelden langs, van auto wegen naar onze grens. Het was niet zonder reden, dat Mi nister Colijn in zijn laatste Nieuwjaars rede gewaagde van de sterk vermin derde kans voor ons land, om builen een volgend groot conflict te blijven. Niettemin, die kans is niet geheel verkeken. En om ze wijder te maken, zullen er helaas zwaarder offers voor onze Defensie noodig zijn. Op zichzelf is het een krankzinnig heid. dat overal in deze verarmde wereld millioenen- en milliardtn bud getten voor bewapeningsveisterking worden opgesteld. Wij zijn het echter niet, die hier den toon aangeven. De omstandigheden dicteeren ons eveneens een bewape ningsversterking, welke ons land als militaire factor bij het afwegen der tegenover elkaar staande krachten van doorslaggevende beteekenis kan maken. Het is bij het Abessynische conflict duidelijk genoeg gebleken, dat de Vol kenbondsmachinerie veel te langzaam werkt, om een aanvaller onmiddellijk met collectieven weerstand te straffen. Het blijft voor ons land nog altijd van belang de kans op neutraliteit naar alle kanten open te houden. We kunnen er niet aan ontkomen, deswege onze militaire macht te ver sterken. Het is een droevig feit dit te Paraat zijn Er zijn onlangs uitvoerige mededee- lingen verschenen, over militaire ver sterkingen en voorzorgsmaatregelen, door Duitschland langs onze grenzen. Een pertinente tegenspraak is niet gevolgd. Zoodat men zou mogen aan nemen, dat het gepubliceerde in groote trekken juist is. Hiermede is volstrekt niet gezegd, dat Duitschland bewuste aanvalsplan nen ten aanzien van ons land koestert, dat het met annexatie bezield is. Alleen slechts, dat men de mogelijkheid van het losbreken van een groot conflict gelijk in 1914, onderwerp heelt ge maakt van ernstige studie en daarvoor plannen gereed gemaakt. Het ziet er nu zeer beslist naar uit, dat de militaire strategie een ontzien van ons land niet meer gedoogt. Zoo als bekend, had de Duitsche generale staf vóór den oorlog in 1914 aanvan kelijk ook plannen, om ons land tege-j lijk met België aan te grijpen. Doch die zijn later niet voor ons pleizier, maar om opportuniteitsredenen ge lukkig gewijzigd. Thans heelt België door zijn nieuwe versterkingen, ter deele verband houdend met den aan leg van het Albert-kanaal, echter de blikken der Duitsche strategen weer naar onze Oostgrenzen afgeleid En ir dit verband denkt men aan mededee- lingen over een plan-von Epp, volgens hetwelk motorische legereenheden in één dag tijds dwars over ons grond gebied naar de zeekust zouden moeten 6EBR. RIJS S0ESTERNE6 29 Biti kiitjn 3D uil in til' |id taiiiiltiilin ID tl in kill |nd (nnlinbiisd. iitn liji li ent Dividendboeltjes op aanvr. beschikbaar Zondags van 4—8 uur Geopend TELEFOON 2054 moeten constateeren. Amersfoort De collecte voor het Santos-fonds bracht .27.44 op. Wit-Gele Kruis. In een gehouden Bestuursvergadering jn het Wit-Gele Kruis is bestolen om het Wit-Gele Kruis met een Afdeeling voor Kraamverplegine uit te breiden. Aangesteld is als Wijkkraamverpleeg- ster Zuster D. Damen, thans werkzaam als zoodanig te Eindhoven. Dr. Ronhaar, leeraar aan de Han delsschool, houdt Woensdag 19 Febr. in Princess een lezing over het vesti gen van industrie in Nederl. indië. Bevolking. Loop der bevolking in Januari 1936. M. V. Tot. Aantal geboorten 31 31 62 Aantal overled- 20 14 34 Meer geboren dan overleden li 17 28 Gevestigd 134 150 284 Vertrokken 148 144 292 Meer nf minder ge- ves'igd dan ver trokken 14 +6 —8 Totale vermeer dering of ver mindering 3 +23 +20 Bevolking op 1 Febr. 1936 22.119 23.175 45.294 j

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1