2000000 K.M. PRIJSVRAAG Bo vée's T axiebedri jf Seizoen-Opruiming F. A. TULP N.V. Middenstands-Bank Bel dan op No. 42 RUIM per BOVÉETJE met Chauffeur door het Amersfoortsch Publiek De eembode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Dinsdag 18 tfêbr. 1936 ADVERTENTIÊN 25 'cent per regel. Blllflke tarieven voor handel en nflverheld bq geregeld adverteren Advertentlïn moeten Dinsdag en Vrijdag yóör 8 uur in den morgen zjn bezorgd. Telefoon 314 Negen en Veertigste Jaargang - No. 93 Binnenland Stille Omgang. uao' ?ee£SapmandenS,illen0m" allen Besturen der waaroD de"™3 S' op den Zont)ag. Oude HniLT c."6." °Plrekkei> naar de rooveel^ mi iui le Amsterdam, er zoover h®» voor te zorgen, voor doomLoJM T?ie devo,ie n°B 'let Is OP alen morgen in H van steden en dorpen eenc dé leuo^ wo en opgedragen voor hunn» n f en overlcden(le leden en vZ l I!"en'Jdie raet ons bidden led., bl|zondere intentie, welke intP„ii'aar za' wotden opgegeven. De 2e.v°or d Jaar luidt: Voor Recht vaardigheid en Vrede onder de Volkeren. *°or degenen, die niel kunnen op- ireKken naar Amsterdam, draagt deze oag dan een grooter feestelijk karakter; net medeleven wordt intenser en de hand met de Geestelijkheid wordt daardoor verstevigd, hetwelk zal leiden tot uitbreiding van deze heerlijke devotie. Zoodoende zal het H. Misoffer in vele honderden oorden van ons land worden opgedragen tot meerdere eer en glorie van hel Hoogheilig Sacra ment van Mirakel van Amsterdam, tot zegen voor onzen Stillen Omgang en tot blijdschap van heel feestvierend Nederland. Ivo van Haren's Schoenfabrieken. Waalwijk en de Langstraat, de baker mat der schoenmakerij in Nederland, handhaven op 't gebied der schoen industrie hun ouden naam. Ivo van Haren's Schoenfabrieken vormen daar een modern en ondanks den ongunst der tijden, prospereerend bedrijf. In de oude fabriek de zool- en overleer-stanzerij. patronenmakerij en stikkerij, in het nieuwe gedeelte de drie-loopende-banden voor dames-, heeren-, en kinderschoeiselalles keurig aaneen schakelend, zonder eenig ge loop of gedraaf; ieder doet kalm en rustig het hem toegedeelde onderdeel van de fabricage. Wij behoeven niet nader te spreken over de ruime leesten-bergplaatsen, magazijn-ruimten voor zool-, overleer en fournituren, dat is natuurlijkenorm voor een uitgebreidheid van artikelen. Voor ontlasting der hoofdfabriek is een nieuwe fabriek aangekocht, n.l. om daar te vervaardigen de speciale artikelen, zoodat in de bestaande fabriek uitsluitend de gewone schoenen zullen worden gemaakt, wat op 't oogenblik geschiedt tot een aantal van 17.000 paar per week. De nieuw aangekochte fabriek wordt geheel uitgebroken, zoodat er één groot geheel ontstaat. Hier wordt een loo- pende band gelegd voor de vervaar diging van de speciaaUartikelen. Het cijfer van 17.000 paar per week geelt al eenigen indruk van den om vang van dit bedrijf, naar wij vermoe den 't grootste in ons land en na ingebruiknameder nieuwe fabriek wordt dit 20.000 paar per week of ruim een millioen paar per jaar. Naast deze twee schoenfabrieken zijn nog in 't concern ingeschakeld de schoenfabriek van Oomens. en een zooileerfabriek in Tilburg en Oisterwijk, die uitsluitend zoolleer voor de fabriek labriceeren. In de fabrieken te Waalwijk werken momenteel 489, op 't kantoor 29 per sonen, terwijl in de andere fabrieken en filialen 350 personen werkzaam zijn, het respectabele getal van 870 man personeel vormend. In 1929 kwam 'I plan eigen winkels te openen met eenheidsprijzen Na nog geen 7 jaar zou men 17000 paar per week maken en verkoopen in 45 eigen ''"^"Augustus 1929 opende de firma 't eerste filiaal. Wij hebben hiervoor eenig idee trachten te geven van een groot-bedrijf in de schoenindustrie, dat niet alleen voor de direct betrokkenen, maar ook voor zoovele neven-bedrijven en zaken. KANTOORBOEKHANDEL „HET VULPENHUIS" Unaestr. 66 to. Krommutr. TEL. >26 HE ETALAGE I Ingezonden Belt opTelefoonnumers t 1093 1850 1830 1935 1953 113 Taxi-dienst Nic. Bovée Standplaatsennaast Hotel „Monopole' Coornhertlaan 3 Dollardstraat 78 Kamp 41 Hoofdkantoor: CoornheitlaanI3 T7~ Mogen wij U om een plaatsje in Uw blad verzoeken ter opwekking aan diegenen, die sympathie gevoelen voor De formulieren ter aanmelding voor het lidmaatschap van de vereeniging ':fn verzonden. Er kan niet met genoeg nadruk op worden gewezen, dat voor het be reiken van ons doel een groot aantal leden een dwingende noodzaak is. de eerste zestig leden zijn 23 onderwijzers en onderwijzeressen dat bewijst dat in de kringen der opvoe ders de groote opvoedkundige en maat schappelijke waarde van ons werk hoog wordt aangeslagen. Maar laat het dan toch voor de op voeders, de ouder.-, een aanwijzing zijn, dat zij bij dal lichtende voorbeeld niet mogen achterblijven. Alle ouders moeten voor dit doel iets willen geven't is niet alleen de materieeie, vooral ook de moieele steun, te weten, dat ons werk gedragen wordt door een groot deel onzer stadgenooten. Nog hebben we slechts duizend bil- etten gepost. Laat niemand zich ont- ïeven achten, omdat hij er geen ont ving. Wij verwachten een stroom leden. Aangifte bij het werkcomité, G. ADRIAANS. B. C. J. GROENEVELT. J. A. HENDRIKS, Arts. Dr.M. VAN DER HOEVE. Mr. W. J. B. VERSFELT „Koop Nederlandsche waar, ii helpen wij elkaar.' „IVOROL" De Nederlandsche tandpasta. Amersfoort Gemeenteraad. Vergadering van den Raad der ge meente op Dinsdag 25 Februari om zeven uur. Mededeelingen. Benoeming leden Commissie toe zicht Lager Onderwijs. 4. Aangaan gemeenschappelijke re geling met Hoevelaken betreffende toe lating van leeringen tot de openbare lagere school te Hoevelaken. 5. Tot toekenning vergoeding boventallige onderwijzers over 1934; eenige bijzondere schoolbesturen. 6. Toekenning vergoeding vak onderwijzers over 1935 ten behoeve van eenige bijzondere U.L.O.-scholen. 7. Toekenning voorschotten over 1936 aan bijzondere schoolbesturen. 8. Vaststellen minimum-huren van petceelen aan de Hoogstraat en Tulp straat. Verlaging minimum-huur perceel Langegracht no. 9a. 10. Opheffing onbewoonbaarverkla- ring Bloemcndalschestraat 45s. 11. Wijziging gemeentebegrooting. 12. Reclames baatbelasting. 13. Ontheffingen en reclames straat- en rioolbelasting. R. K. Middenstand. Voor de kinderen der leden van de Kath. Middenstands-vereeniging de „De Valk" een kinderfeest op touw gezet. De groote zaal was tjokvol t stemming was uitstekend, Nadat Voor- ziiter van Hamersveld de kinderen had welkom geheeten was het Willy Albert die de kinderen|aangenaam bezig hield en hen stom verbaasd deed staan met zijn verschillende goocheltoeren. De aandacht van de jeugd had hij ten volle, want direct bemerkten ze wan neer hij hen opzettelijk voor de mal hield. Voor afwisseling gaf het filmspel „De Faam" eenige kinderfilms en de kinderen schaterden van het lachen. Een kleine dreumes gaf in de pauze op kostelijke manier een liederen- potpourrie ten béste. Kath. Drankmisbrnik-bestrijding. In een samenkomst van de Dr.Ariêns- Patricius uit Helmond een rede over het reddingswerk onder de drank zuchtigen. Het verschil tusschen Drankbestrij ding en Reddingswerk is, dat het eerste heeft een maatschappelijk doel en be oefening van de christelijke matigheid en het tweede het redden van alcoho listen uit een poel van ellende. De drankzucht die spr. hier moet bespreken is een ziekte, die hen in het maatschappelijk-, huiselijk- en ziele- leven ten onder brengt. De wilsvrijheid van den alcoholist is voor een groot deel beknot. De alcoholisten worden verdeeld als volgt: le groep, drinkers naar periode; 2e groep chronische, voortdurende drinkers, dikwijls zonder volslagei dronkenschap 3e groep zwakke broeders die in de gelegenheid of in de verleiding komen 4e groep drankzuchtigen, die bij eet gering gebruik tot volslagen dronken schap komen, die bij een 2e of 3e glaasje bier absoluut abnormaal zijn. Spr. wilde de oorzaken aanhalen waarom alcoholisten drinken. Op de le plaats moet men zoeken in het maatschappelijk leven, sociale verhou dingen, familieverhoudingen en licha melijke gesteldheid, door het zich los willen rukken van de harde werkelijk heid, het sexueele leven van den mensch, dit is verbazend moeilijk om achter te komen, familie- en huiseiijke ruzies zijn dikwijls oorzaken van drinken. Door de roes willen ze zich plaatsen in een wereld van fantasieën. Wanneer men aan reddingswerk doet de innerlijke factoren van den patiënt goed kennen. De redders moeten niet alleen vuld zijn van christelijk charitatieven ijver doch moeten zich ook weten schappelijk gaan oriëntecren, waaruit blijkt dat dit werk niet geschikt is voor de massa. De alcoholist moet zich in de Drankbestrijders-Vereeniging organiseeren om sterkte en steun te ontvangen. In het tweede deel van zijn lezing behandelde de Eerw. spr. de genees methode. Het uitwendige is het orga nisatiewed, het vereenigingswerk. De groote centrale is de Dr. Ariëns-Ver- eeniging, gevestigd te Venlo en onder verdeeld in afdeelingen en correspon dentschappen. Afdeelingen en correspondentschap pen moeten het practische werk doen. Noodzakelijk is een consultatiebureau om bepaalde gevallen te onderzoeken en na te gaan. Daarnaast dient te staan een mannelijke en vrouwelijke reddings brigade, gezamenlijk of afzonderlijk. De mannelijke reddingsbrigade heeft tot taak den alcoholist na te gaan en met hem in contact te komen. De vrouwelijke reddingsbrigade heeft tot taak het gezin van den alcoholist omhoog te werken. Het komt echter ook voor dat de man faalt en dat de vrouw succes heeft. Een suggestieven invloed is noodzakelijk en deze heeft zeer dikwijls een vrouw ten opzichte van den alcoholist. Natuurlijk zijn er ook vrouwelijke alcoholisten, doch deze treden niet te veel op den voorgrond in het openbaar. Als het kan moet er daar naast zijn een alcoholvrij lokaal, gerust te noemen café met verlof B. om gevoeligheaen te voorkomen. Zenden naar een Sanatorium is de gemakkelijkste, de duurste en de minst succesvolle methode. Rustoordverple- ging moet zijn het allerlaatste middel. Men moet den alcoholist op jonge leeftijd zien te bereiken en in het ge wone maatschappelijke leven zien te genezen. Men moet van ieder geval trachten uit te vinden waar men den patiënt kan treffen, hetgeen spr. met, voorbeelden uit het practische leven verduidelijkte. Ook kan het noodzakelijk zijn dat men tot gezinsverpleging overgaat. Lukt dit alles niet, dan pas is Sanatorium- verpleging, liefst vrijwillig gewenscht. Na de rustkuur, van minstens een half jaar, komt de nazorg en deze is buiten gewoon zwaar om de betrokken per soon te doen volharden. Het werk van de redding is zeer zwaar en daarom hééft de Dr. Ariëns-Vereeniging opge- rlpht de Stille Reddingsbrigade, dit hét werk steunen door hun gebed. Een statistiek wees aan dat van 74 gevallen V» gelukt en '/a totaal mislukt was. Zij dfp het Reddingswerk kennen, zullen beseffen dat dit resultaat wel bemoedigend is. Spr. sloot met een opwekking dat mooie werk te steunen. F. A. M.-Beurs. Kort na Paschen zal worden ge houden een winkelbeurs, georgani seerd gezamenlijk door de bij de F. A. M. aangesloten Middenstandsver- eenigingen. De beurs wordt gehouden in de Markthal. De geheven entrée zal beloopen in cluis vermakelijkheids-belasting f0.25 per persoon. Voor kinderen onder 14 jaar onder geleide fO.10. Ten einde de algemeene verzorging en indeeling ten goede te leiden zul- voor Amersfoort en Omtsreken AMERSFOORT. Lange Gracht no. 4 - Telefoon no. 304 en 697 Deskundige voorlichting bjj den aan- en verkoop van Effecten Verhuring van Lips Safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 3 pet. ten in zwaar latwerk ter hoogte van 2.40 M. Aan de reclame zal bijzondere zor gen worden besteed. Ten einde de belangstelling te wek ken voor Amersfoort in het algemeen als de aangewezen winkelstad voor de omgeving, zoowel als voor de F.A.M.- beurs in het bijzonder, zal onder meer de O.L.Vr.-Toren en de Markthal ver licht worden. Een flink bedrag is uitgetrokken, de bezoekers onder diverse vormen te| verrassen met waardebons, op de beurs te besteden. Gedurende de openingsavond zal een orkest de beurs opluisteren en gedu- Hebt U een Taxi of auto noodig Uersfnort. rende de geheele beurs zal beschaafde radiomuziek ten gehoore worden bracht. Bovendien zal gepoogd worden een eere-comlté van aanbeveling samen te stellen, waarin plaats te nemen op de voorgrond tredende officieele personen en functionarissen, terwijl de eere-voor- zitter zal worden uitgenoodlgd de beurs officieel te openen. In de Markthal zijn geprojecteerd 52 stands. Platte gronden liggen ter in zage bij ieder bestuurslid van ieder der drie plaatselijke Middenstandsver- eenigingen, alsmede bij de Commissie leden. R.K. Handels- en Kantoorbedienden. Zondag vietde de. Afd. Amersfoort van den R.K. Bond van Handels-, Kantoorboeken Kaartsystemen Brie/ordners Opbergmappen Kantoorboek- en Schrljfmach.hande H. Elzenaar Langestraat 101. Tel. 528 Kantoor- en Winkelbedienden haar jaarfeest, 's Morgens hall 9 werd de H. Mis bijgewoond in de parochiekerk St. Ansfridus en naderden de leden ter H. Tafel. 'sAvonds had een druk be zochte feestavond plaats in „De Valk", waarop de voorzitter de heer J. Lub- berts na een welkom aan allen een kort propagandawoord sprak. Door de Tooneelverecniging „Eigen Kring" werd opgevoerd het blijspel in drie bedrijven „Een partijtje Poker". Daarna bleef men nog eenigen tijd gezellig bijeen. gereden. Wij willen dit feit niet onge merkt voorbij laten gaan. Let op de verbeteringen, welke de Bovéetjes hebben ondergaan. Leest de advertentie in De Eembode van a.s. Vrijdag, waarbij bij zonderheden omtrent onze populaire BEKEND WORDEN OEMAAKT Hoofdkantoor COORNHERTLAAN 3 Telefoonnummers 1093 - 1830 - 1850 - 1935 - 1953 - 113

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1