I 2.000.000 K. M. TAXI-BEDRIJF F. A. TULP Seizoen-Opiuiming h. Elzenaar Nic. Bovée's 5 ^Dmkkerij Lanqtgracht 28, Amersfoort middjg. D^ahnerSCh^nl e"wn dinsdag- en VrHdae "&SUPHR£ 3£ «-Artsrsi u%™ •- d, SI^.Vd. E»,^. gevestigd te Amersfoort De €embode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Vrijdag 21 Febr. 1930 ADVERT ENT IÊN 2S cent per regef. Blllflke tarieven voor handel en nqverheid bfl geregeld advcrleeren AdvertentWn moeten Dinsdag en Vr^dag ydór 8 uur In den morgen x|n bezorgd. Teiefo-j. J14 Negen en Veertigste Jaargang - No. 94 en EvanUelle. Zondag genoemd Quinquagesima. Les uil den eersten brief van den MU, 1-13 aa" dc Ko"n«liiërs; ■Sf' al :Preek 'k de talen der Hefde heh". eiJBelen'Z0° ik 8ïene seluM» ',ben lk geworden als een gel dgevend metaai 0feene klinkende ISa' L.n I n 'k de Pro'etie-gave, ik a ip !e geheimen en bezit oslnn. wel"sc,haP. en al heb ik alle ?!i °i' *°l lk bergen kan verzetten roo ik echter geene liefde heb, ben ik mets. En al deel ik al mijne be ulingen uit tot spijs voor de armen, en al lever ik mijn lichaam over om verbrand te worden, zoo ik geene liefde neb, baat het mij niets. De liefde is lijdzaam, zij is goederlieren; de liefde benijdt niet, zij handelt niet onbe scheiden, zij is niet opgeblazen, zij is niet eerzuchtig, zij zoekt het hare niet, zy wordl niet toornig, zij denkt geen kwaad, zij verheugt zich niet over de ongerechtigheid maar verblijdt zich met de waarheidalles verdraagt zij, alli-s gelooft zij, alles hoopt zij, alles ver duurt zij. De liefde vergaat nimmer, Hetzij profetie-gaven, zij zullen een einde hebben; hetzij ta'en, zij zullen ophouden hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden. Want wij kennen ten deele en wij profeteeren ten deele wanneer nu zal gekomen zijn wat vol maakt is. dan zai te niet gaan wat ten deele is. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, had ik meeningen als een kind. dacht ik als een kind; toen ik echter man werd. heb ik afgelegd wat des kinds was. Nu zien wij door eenen spiegel in een raadselmaar dén van aangezicht tol aangezicht. Nu ken ik len deele; maar dén zal ik kennen g:lijk ook ik gekend ben. Nu echter blijven geloof, hoop, liefde, deze drie; doch de grootste daarvan is de liefde. EVANGELIE volgens den H. LucasXVIII, 31 —43. In dien tijd nam jesus de twaalf tot Zich en zeide hun: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en alles zal vervuld worden, wat door de profeten over den Zoon der mensclien geschreven is. Want Hij zal overgeleverd worden aan de heidenen, en Hij zal bespot en gegeeseld en bespuwd wordenen na Hem gegeeseld te hebben, zullen zij Hem dooden; en op den derden dag zal Hij verrijzen. Doch zij ver stonden niets hiervan, en dit woord was voor hen verborgen, en zij grepen niet wat er gezegd werd. Het geschiedde nu, toen Hij Jericho naderde, dat zeker blinde aan den weg bedelen. KANTOORBOEKHANDEL „HET VULPEN HUIS" Unj«str, 66 to. Krommiitr. ZIE ETALAGE! dat Hij het lijden vrijwillig te gemoet ging, dat lang te voren door de Profeten voorzegd en beschreven was. Bemerken we hier hoe de Zalig maker bij liet verhaal van zijn aan staand lijden even welgemoed bleef als altijd, het verhaalde als de ge- woonsie zaak ter wereld, en volkomen bereid was het te aanvaarden| zooals lijn Hemelsche Vader dat wilde JLeeren ve hieruit hoe ook wij rootmoedig ons lijden moeten te gemoet treden. Ook onze kruisen en wederwaardig heden zijn door Gods voorzienigheid vastgesteld, al ons lijden is reeds van eeuwigheid bepaald. Zijn ook wij even kalm Jen tevreden gelijk Jezus als het ons tegenloopt, als tegenspoeden ol gelukken ons treffen? 01 jammeren klagen we wellicht niet en zijn norsch en ontevreden jegens onze huis- genootcn, wanneer ziekten, verlies van goederen of andere rampen ons trei len Volgt dan door Gods genade |ezus in zijn vrijwillig lijden na. Op weg naar Jerusalem, de laatste reis, komt Jezus met zijn apostelen Ie Jericho. Hier vraagt een blinde aar Jezus om genezing. De H. Vaders stel len dezen blinde van Jericho voor als een afbeelding van den zondaar, die geestelijker wijze blind is en blinde lings zijn kwade neigingen volgt. Want, zeggen zij. gelijk de blinde van Jericho langs den weg zat en niet zag wat hem voorbijging, zoo zitten alle zon daars langs den weg, die ten hemel leidt en zien niet, ol willen ziet zien welke plichten hun godsdienst of hun staat van hen vordert. Wat moeten zulke ongelukkigen doen om van hun blindheid genezen te worden? |u;st wat de blinde van Jericho deed aanhoudend verzuchten en bidden lot God dat Hij zich hunner ontferme, hun verstand verlichte en bun wil sterke om genezen te worden en Jezus te volgen. Bidden we dan heden 1 de bekeering der zondaren, voor vader of moeder, broeder of zu i zoon of dochter, voor allen die ,'oen deze ee"®j dierbaar zijn en van God zijn afge- schare hoorde voorbijgaan, vroeg Hij weken, opdat |ezus zich over hen ont- wat dit was. Men zeide hem dan, dat j ferme a|S 0Ver den blitu'e van Jericho Jesus, de Nazarener, vo>rbijging. En en j,en uj( hun beklagenswaardigen Hij riep, zeggende: Jesus, Zoon vanjtoestand bevrijde en zal het volk, dit David, ontferm U mijner! En zij die ziende, lof geve aan God." vooruitgingen, berispten Item, dat hij zwijgen zou. Hij echter riep veel metr: Liturg ische Kalender Zoon van David, ontherm U mijner! Fehruari Jesus ru stilstaande gebood hem tot Zich te brengen. En toen hij genaderd N.B. Vanaf Woensdag Prefatie v. d. was, vroen Hij hem, zeggende: Wat Vasten. wilt gij dat Ik u doen zal? Hij nu Zondag 23. Quinquagesima, Tijdeigen, zeide- Heer dat ik zien oge! En MisEsto Mihi zonder Glorii-\2.> geb. lesus'zeide' hem: Word zende! uw H. Petrus Damianus, Pref. H Driev. «loof heeft u gezond gemaakt. En Maandag 24. Vigilie v d. H. Matthias, oogenblikkelijk zag hij en, God ver-I 2e geb. Concede, 3e voor Kerk of heerliikend volgde hij Hem. En al het I Paus. gewone Prefatie, volk dit ziende, gaf lof aan God. I Dinsdag 25. H. Matthias, Credo, Pre- fatie v. d. Apostelen. Woensdag 26. Aschwoensdag, Tijd eigen. Wijding der asch. Mis Mise- re'ris zonder Gloria, 2e geb A cunctis, 3e geb. Omnipotens, Prefatie Vasten. iknniiiin irr GEOPEND: ROODKAP SPECIAALZAAK IN BABY- EN KINDERKLEEDINO WIEGEN-Kinderle— wagenkussen» enz. Speciaaladres voor Luiermand-uitzetten TELEFOON 1108 W ZIE VOORAL DE ETALAGE! TTH1II1HHH1 VITESSE Till- ii !iraiiiinldi|ii|iin'ielitii| Hebt een Vu,P®n nood|9? Koopt dan 'n Parker Keuze uit groote voorraad. Ullllillfl I StllliilICMlf ilKl Langstraat 101 Tale*. 528 KON. W1LHELM1NASTRAAT 10 De meest vlugge en correcte bediening. Zeer concurreerende tarieven. Vergelijkt afwerking en prijs! het ijs gezakt waren. De machinist stopte en ging met zijn stoker naar den vtyver om de kinderen te redden, waartoe zij zich door het water en het ijs een weg moesten banen, zoodat zij nat en wel op de machine hun reis moesten vervolgen, maar de kinderen, een meisje van acht en een jongen waren gered. Belt op: Telefoonnumera: schappelijke voordrachten." Ik zal er 1093 1935 1850 1953 1830 113 Taxi-dienst Nic. Bovée Standplaatsen naast Hotel „Monopole' Coornhertiaan 3 Dollardstraat 78 Kamp 41 Hoofdkantoor: Coornhertiaan 3 Evandelleverklarlng. Zondag Qiunquagesima. In het Evangelie van heden zeet lezus aan zijn leerlingen hoe Hij Vasten. zal overgeleverd worden, om bespot, D mderdag 27. Mis v. Donde.dag na zal overgeleverd eeaeeseld en bespuwd te worden ten slotte ter dood gebracht. Re tweemalen te voren had de Zaligmaker zijn leerlingen zijn aanstaand lijden voorspeld. De reden J»n nu voor de derde maal dit doet is opdat'zij door zijn lijden niet geërgerd zouden worden en ophouden te ge- looven wanneer zij hun Meester als een misdadiger zagen ter dood ge bracht. maar opdat zij vooruit zouden Aschdag, 2e en 3e geb. als Woensdag. Vrijdag 28. H. Gabriel v. d. bedroefde Maagd (nieuw feest) 2e geb. en laat ste Evang. v. Vrijdag na Aschdag, Pref. v. d. Vaslen. OfMis van Vrijdag na Aschdag, 2e geb. H. Gabriel, Pref. v. d. Vasten. Zaterdag 29. Mis v. Zaterd. na Asch dag, 2e en 3e geb. als Woensdag. Brood- eo Banketbakker GEBR RIJS SOESTERWEG 29 Diliitiitjis 30 cm! ru hl' pond hiiililMiis tO cl. pil kill pond fiintmbncd. Illii lijn 30 cini Dividendboekjes opaanvr. beschikbaar Zondags van 4--8 uur Geopnnd TELEFOON 2054 Bij een brand te Carter zijn vier kleine kinderen levend verbrand. De brand was ontstaan door een ontplof fing In een kachel. Uit Dultschlan d. In Hel Schild wordt gepubliceerd n brief van een Duilschen jeugd leider, die volkomen op de hoogte is. en onder alle opzichten (ook in een concentratiekamp) het bitter lijden der vervolgdechrisienenmoestondervinden. In deze brief wordt gezegd, dat er theore.isch en practisch, officieel onofficieel wel kerkvervolging Duitschland bestaat. Het nationaal- socialisme is in zich vijandig aa godsdienst. Zelfs de H. Vader heeft zijn jongste Kerstrede Duitschland een adem genoemd met Ruslaud en Mexico. Kanzelparagraat. persverbod, ii slagname der kerkelijke bladen, drukking der katholieke jeugd, ophef fing van jeugdvereenigingen, mishan deling van katholieken in gevangenissen en concentratiekampen, het neerschieten van katholieke jeugdleiders, is dal somsgeen kulturkampf? Men verschuilt zich nu achter den persoon van Hitier. Maar wat die vandaag zegt, heeft mor gen geen waarde meer Hij doet alsof hij de leider is, doch hij is slechts de slaaf van zijn aanhang. De heidensche kuituur in het Derde Rijk kent geen nationale grenzen en daarom kan het de Nederlandsche katholieken niet onverschillig zijn, dal zich in het centrum van Europa een nieuw heidendom ontwikkelt, dat zijn vertegenwoordiging ook in Nederland heeft. De schrijver roept dan de Neder landsche katholieken op tot een sym pathie-actie en een actie van eerherstel. Deze actie moet voorbereid worden door actie in de pers. waarbij de waar heid over Duitschland wordt gezegd, door vergaderingen enz. Men zou een eerherstel Zondag kun nen organiseeren, waarbij de waarheid over Duitschland wordt gezegddoor daags een demonstratie van de jeugd, welke per radio wordl uitgezonden. Prof. Verhaar, de redacteur van Het Schild, meent, dat de katholieke pers of de interdiocesane jeugdcommissie het initiatief zou kunnen nemen tot een de.gelijk comité. In hetzelfde nummer van Het Schild wijst H. E. i'p het officieele karakter van de kerkvervolging in Duitschland. Bij de eerste steenlegging van de con- greshal op II Sept. 1935 te Neuren berg, werden, behalve de oorkonde, ook ingemetseld eenige redevoeringen van Hitier. „Mein Kampf" en „Der Mythos des 20sten Jahrhunderdts" van Rosenberg. Andere uitlatingen van Hitier zijn- „ik begrijp niet veel van dogma's, maar wee wanneer de Kerk zich tegen mij keert". „Wee, wanneer „die Pfaffen" den preekstoel misbruiken tot politieke propaganda, het voorlezen van her derlijke brieven en verordeningen, fot het houden van z.g. religieus-» zorgen, dar de confessioneele vereenigingen verdwijnen". Ooebbels, propaganda-minister, zeide op den gouwdag te Berlijn „Wij willen niet dat zij, d.i. priesters en dominé's. het Christendom propageeren." „Zij loeten het dienen voor hunnen Ood n 'zullen zorgen, dat ze spoedig een einde maken aan hun organisaties, anders zullen wij 'n beetje helpen". In Badea verklaarde de gouwleider Wagner„het einddoel is de nationaal- soclalistische volksschool, d.w.z. er moet een eind komen aan eiken gods- dier,stigen invloed op de school." Men zou die gezegden nog met vele, ja met onlelbare kunnen vermeerderen. Neen, het is niet enkel het rapaille, dat zich te buiten gaal. niet enkel de lagere instanties, maar ook de hoogere hoogste wedijveren met elkaar in lelijkheid en minachting voor eiken godsdienst en zijn bedienaren. Wat geeft men dan nog om een verklaring van Hitier, dat Katholicisme en Pro testantisme de grondslag van den Duil schen Slaat moeten blijven, als men alles doet en toelaat om beiden uit Ie roeien? En als Jan Hagel zich vergrijp! aan priesters, kerken, kloosters, enz., dan is dat, omdat het van boven gaarne wordt gezien en er toe aange spoord. Is de opzet van de deviezen- processen en thans de zedelijkheids processen tegen kloosterlingen geen vervolging Is hel geen officieele ver volging wanneer zelfs de 26 Duifsche bisschoppen op hun gemeenschappelijk schrijven van de regeering geen ant woord worden waardig gekeurd Neen, de vervolging is er: algem principieel van de hoogste instanties en met alle mogelijke energie. Tenslotte heeft nu ook de Paus gesproken van een gedeeltelijke vervolging in Duitsch land in het Consistorie van 16 Dec. 1.1. Men denke verder eens aan de anti christelijke wetten, aan de leer van en bloed, de leer van de totaliteit superioriteit van den Slaat, de con fiscatie van de goederen der vereeni gingen, de belemmeringen der katho lieke en christelijke jeugdorganisaties, ■christelijke, wreede jodenvervol ging, de concentratiekampen, waar hon derden priesters men zegt nog 300 inzitten, de scherpe controle op preeken zelfs moeten men zou het niet gelooven de preeken tevoren ingeleverd worden door priesters, die over de grens oefeningen gaan houden. Voorkomt verkoudheid en keelpijn Ivorol-gebruikers zijn zelden verkouden en hebben zelden keelpijn, omdat deze tandpasta den mond dagelijks grondig desinfecteert. Allerlei Dezer dagen hielden de kommiezen Reusel een van Antwerpen terug- keerende autobus aan. De vormen van der inzittende dames kwam den ambtenaren eenigszins verdacht weshalve de visiteuse erbij werd ge haald. De betrokken juffrouw bekende toen, terwijl ze haar mantel opende, dat ze eenige dozijnen zakdoeken had meegebracht. Bij verdere visitatie kwam echter nog een tweede en derde laag Ie voorschijn in het totaal76 paar. Daar kun je lang verkouden van zijn' Toen eenige dagen geleden eer goederentrein bij Egham een overweg passeerde, zag men van de machine, dat in een vijver twee kinderen door NIC. BOVÉE dankt het Amersfoortache publiek voor het vertrouwen gesteld in zjjn Sinds 20 Juli 1933 zijn de BEKENDE B0VÉETJE3 in dieust gesteld. Steeds nam het aantal toe en in November van hetzelfde jaar, reden DAGELIJKS 14 BOVÉETJES door AMERSFOORT. Onze taxi's staan steeds onder strenge contróle. Dageljjks worden zjj in onze werkplaatsen, Kamp 41, geheel gecon troleerd. Thans worden alle VEERTIEN TAXI'S aan een algeheele revisie onderworpen. De bekende beige kleur is vervangen door een zwarte, terwjjl de bekleediugen geheel vernieuwd zjjn. VEILkG VERKEER staat bij ona bovenaan. Hoewel onze passagiers steeds verzekerd zijn, maken wjj daar nimmer reclame mede, daar ons personeel geschoold is en uiterst betrouwbaar, zoodat Uw veiligheid tot het uiterste door ons in acht genomen wordt. Nogmaals danken wjj het Amersfoortsche Publiek voor het vertrouwen in ons Taxi-bedrijf gesteld. Wij willen onze dankbaarheid toonen donr een aardige Prjjsvraag uit te schrijven. Ruim 2.000.000 K.M. reden onze Taxi's. Zegt ons slechts hoeveel K.M. de Taxi's boven de 2.000.000 K.M. gereden hebben en U is winnaar van Vijf- en Twintig Gulden welke gij echter moet besteden bij een Amersfoortschen winkelier. Overigens is U geheel vrjj wat U er voor wilt koopen. Voorts stellen wjj beschikbaar een TWEEDEN PRIJS ter waarde van TIEN GULDEN en verder TIEN toegangsbewijzen voor het Grand-Thé&tre voor logeplaatsen. Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot. Raadt niemand het juiste getal, dan worden de prjjzen gewonnen door hen, die het dichtst bjj het juiste aantal K.M. waren. De beoordeeling der prijswinnaars is in handen van den vertegenwoordiger van het Amersfoortsch Dagblad. De uitspraak is bindend. Inzendingen worden ingewacht aan ons Hoofdkantoor COORNHERTLAAN 3 rj£.rt Wekt Uw kennissen en vrienden op allen mede te doen aan deze prjjsvraag. Maar bovenal rijdt vanaf hed-*n alleu per BOVÉETJE. Niet duurder maar wel beter dan andere Taxi's. Vaste standplaatsen Coornhertiaan 3 Kamp 41 Dollardstraat 78 Monopole TELEFOONNUMMERS 1093 - I830 IS50 - 1935 1953 - 113 Bil spoed1093 1830 1850 Aanbevelend, TAXIBEDRIJF Hoofdkantoor COORNHERTLAAN 3

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1