De Gembode Seizoen-Opruiming F. A. TULP Schrijfmachine H. Elzenaar Bel dan op No. 42 **r Katholiek Orgaan «oor Amersfoort en Omstreken Dinsdag 25 Febr. 1936 ADVERTENTIÊN 25 cent per regel. BMflke tarieven voor handel en nQ verheid bij geregeld ad verte eren AdvertentlEn moeten Dlnadag en Vrfdag vddr 8 uur In den morgen z|n bezorgd. Teletoon 314 laten ai! tetepping ld. hcer- Hci verdairï aSCa°?nc'ïu[me lichl7 te dingen klem- rler2's' 8WI siraipi in L r en 8,oed e" doet ze umJ schoonheid. «elk betooverend schouwsDel als te wX.""1!. 0|"®" "te™ acni. Zie aan den verren Oostelilken Ssteeu'1ykkuri.e v,: !"ef' Ze ls de eerste voorbode kracht!op'°nP". d?g' Weldra wordt enoV" uiLin brceden schijn MbJil? 1?ger boven de kimmen, d^r IT liCh'',ra!en vo'f>en' borend den nacht als met blinkende oegens, met bliksemende dolken. Steeds wijder wordt de lichtende boog, steeds *SÜ? ,^1lam, het wassende licht, aan gloeiend tot goud-rood en hei-geel in den stijgenden dag, En overwonnen rouen over heel den hemel terug de zwarte legerscharen van den nacht. In t ??,en en Westen, in het Noorden en Zuiden straalt rein het triomfee- rende licht. Welk eene verrukking te staren nu in den blijden morgen; het hoofd Ie heffen naar den gouden gloor en den alom-blauwen, zuiveren hemelde oogen te laten gaan langs de blauwige lijnen der wijde omgeving; te zien naar de met groen bekleede hellingen, de bloemige, dau w-gli osterende weiden, de helder-spiegelende vlugge beken, en de van zilverige nevels omhangen, donkergroene bosschen, waar de fijn- roffelende keeltjes der vogels juichen om den nieuwen dag! Dit vreugde-en-schoonheid-brengen- de, heerlijke licht is een zinnebeeld der genade. Zij vaagt uit de ziel alle duisternissen der zonde. Alles wordt nu licht en helder in de ziel, alles blinkt in den nieuwen glans. Veel wat we nooit gezien of vermoed hadden en daarom nooit begeerd, staat, als de genade ons bestraalt, vol klaarheid vóór ons. Veel wat wc slechts opper vlakkig kenden, verschijnt dan als een schoon geheel. Dikwijls dringt de ge- nade Jn onze ziel met zwakken, lang- zaam-grneienden schijn, soms scheurt ze het ziele-duistor met plotselingen. scherpen schicht, dikwijls duurt het lang, vooraleer men komt tot het die pere inzien, soms ziet men plotseling alles met één enkelen blik. Ineens ging het licht op voor den bekeerling Adolphe Retté, die zijne bekeering in het boek: Du Diable a Dieu, heeft beschreven. „Eens op een avond na afloop van eene vergadering was hij te Fontainebleau in eene hcr- be.g, toen een daar aanwezige werk man hem de vraag stelde, hoe de wereld was ontstaan. Hij wistwel.dat er geen God was zeide hij, maar hij wilde toch er iets anders over verne men. Retté zag in, dat hij geen ant woord kon geven. Men was niet tevre den. De cafébezoekers mompelden, dat zij toch een uitleg wilden hebben. Het antwoord bleet uit. Zonder het te willen moest Retté bij het naar huis gaan verder doordenken, en toen gebeurde het, dat hij eenige dagen daarna in hel bosch liep met de Divina Com media in de hand. Hij las juist een zang uit het Purgatorio, toen plotse ling een lichtstraal zijne ziel verlichtte en hij ongekende diepten klaar voor zich zag, diepten en dingen, die vroe ger voor hem en zijne kameraden met duisternis waren bedekt. Het was hem, zooals het iemand is, die 'snachts gaat over de hei bij een onweer, het rechte pad is kwijtgeraakt, en het bij een bliksemstraal weer vindt en tevens zijn heele omgeving, de dennen en de heu vels geheel inlicht ziet. Het visioen vetdween, maar zijn geloof aan de materie was voor goed geschokt. Toen hij weer bijkwam, zag hij, dal het ge dicht van Dante hem uit de handen was gevallen. Hij begon nu te ver moeden, dat er nog andere dingen waren dan het Palais Bourbon en het redactiebureau van den Mercure de ^Evf'nals Augustinus bij het lezen der heilige schrifturen, zag hij opeens ziin verleden als de weg van de dwa mg en het kwaad, maar hooger op liep een pad. dat veei verder ging en voerde naar een hoogeren top. De luchten van de Parijsche straten be gonnen hem te walgen hij zag niet meer naar de menschen, die hem voor bijgingen. maar alléén voor zich uit en naar binnen, naar die lichtende plek, die hem in zijn binnenste was 0pfise8i «as ook de bekeering van Saulus Het hem omstralend licht wïs zelfs meer dan een inwend.g- a ?ip|plicht het was ook uit- "„ten Pt"«! tetee» met .44 kantoorboekhandel „HET VULPENHUIS" UngMtr. «8 to. Krommutr. TEL ZIE ETALAGE I feilen glans, dat hij verblind ter aarde viel. Zóó, al is het dan ook niet op zoo wonderbare wijze als met Paulus ge schiedde, kan de genade ook plotseling over ons komen. Met één feilen straal verlicht ze dan héél onze ziel lot in hare geheimste schuilhoeken. Zulk een licht van genade kan zijn eene ons treffende gebeurtenis: een ongeluk, waarvan we getuigen zijn, een woord, dat ons wordt toegevoegd, een pre dikatie. die we hooren, een boek, dat we inzien, eene retraite, waaraan we deelnemen. Maar het kan ook gebeuren, dat het genade-licht maar zwak in ons schijnt, zoodat we het aanvankelijk niet eens opmerkenlangzaam groeit het en wint in kracht en eerst na langen tijd is het tot volle klaarheid gekomen. Daaraan is het toe te schrij ven, dat de bekeering van menigen mensch een werk is van maanden en jaren. Het zou echter maar weinig beduiden als de genade enkel verlichtte. Kennis der waarheid is niet voldoende. Het inzicht alléén doet nog niet handelen. Er is ook noodig opwekkende kracht. En deze geeft de genade. In een schoone vergelijking toont Augustinus het ontoereikende aan van de kennis. Hij verhaalt van zich zelf in het 8ste boek zijner Belijdenissen, dat het begrip der waarheid reeds tot zijn geest was doorgedrongen, maar de zonde hem toch n et losliet. Hij was, zegt hij, aan een mensch gelijk, die des morgens ontwaakt uit een zwaren slaap, en begrijpend, dat de wakende toestand de volmaakte pogingen doet om op te staan, n door de bedwelming, die nog in zijne leden is, overmand, weer in den slaap terugzinkt. En evenals Augustinus zijn er vele anderen, die de waarheid ken nen, maar toch blijven voortslapen de zonde. Daarom is het noodig. dat het genade-licht, hetwelk den geest bestraalt, ook den wil tot handelen aanzet. En als dan de genade aan den wil meedeelt dien bewegenden stool, waar door hij uit zijne werkeloosheid uit gaat en actief wordt, dan beginnen ook in d° ziel de bloesems te lichten der deugden, dan rijpen ook daar de vruchten der goede werken en wordt de ziel, die eerst gelijk was aan eene onvruchtbare, sombere woestijn, in een lichtend paradijs van genade herschapen. Wat wil de Jonge WerKman? II. Een derde punt welke de omstan digheden van een geheel afzonderlijke vereniging voor onze jonge arbeiders nodig maken isDe jonge arbeiders hebben afzonderlijke leiding en voor lichting nodig, wat betreft hun be roepsleven. De nood ot kortzichtigheid der ouders dwingt menigen jongen bij het verla ten der school om onmiddellijk naar een betrekking te zoeken, waarin hij „verdient". De arbeid, die hij daar ver richt, ol de toekomst, die hij daar heeft, wordt maar al te dikwijls overgelaten aan het toeval. it een goed gekozen vak, geschool den arbeid en degelijke vakkennis meer waarborgen bieden voor de toekomst, dringt in die jaren niet voldoende tot de jongens door. Het bestaan en de voordelen var Bureau van Beroepskeuze is aan zeer velen onbekend. De noodzakelijkheid en de voordelen van vakcursussen, van geneeskundig onderzoek, van hygiene en veiligheid op het werk, van lezen, sparen enz., over al deze dingen werd zo zelden hen iels bijgebracht. De ma nier, waarop zij zich dienen te gedra gen tegenover de patroon, werkmees ters, oudere arbeiders, kameraden van gelijken leeftijd en vooral tegenover meisjes op het werk, bij het gaan van en naar het werk en in den vrijen tijd, dat alles wordt te veel aan het toeval afgelegd per Bovéetle IW 0 MS. 10EWI IN. MEI? Hoofdprijs Ft. 25.. 2de Prijs Ft. 10.. 10 Loge kaarten ï.h. Grand Theater Inzendingen voor I Maart at. Hoofdkantoor: COORNHERTLAAN 3 sociale organisaties als zoodanig voor bepaalde candidaten ijveren, dan ver zwakken zij zichzelf en de Katholieke Slaatsparlij. Wat het tweede punt betreft, daaraan hebben de sociale organisaties zich altijd gehouden. Zij hebben mannen gevormd, die een rol konden spelen »p politiek gebied. Zij hebben voort durend adressen gezonden aan de op eenvolgende Kabinetten, inzake tal van Onderwerpenmet haar adviezen is )IJ de vaststelling van programma- lunlen en wetsartikelen rekening ge- louden. Voorlichting op polititiek terrein is altijd een werk der sociale organisaties geweest. En terecht. Medezeggenschap, verkregen door het kiesrecht, sluit medeverantwoordelijkheid in. Slechts fij kunnen die verantwoordelijkheid Iragen, die weten wat zij omvat. overgeivF moet de praktijk maar leren. Om al deze bijzondere omstan digheden heeft de arbeidersjeugd een speciale organisatie nodig, waarin met deze bijzondere omstandigheden wordt rekening gehouden. In die organisatie zullen de jongens zelf, onder leiding en voorlichting der ouderen, onder et- kander en voor elkander, werken er strijden, om hun heerlijke idealen te verwezenlijken. Zij zullen hun zorg ook uitstrekken, waar nodig is. over hun jongere werkbroeders, zo spoedig deze de schoolbanken verlaten en de fabriekspoorten zich voor hen openen, hen te beschermen, voor te lichten, den weg aan te wijzen in hun beroeps leven. Een vierde reden, waarom een bij zondere organisatie nodig is jonge arbeiders, is dat toch uit hen moeten groeien, ja moeten gevormd worden, degenen, die in de toekomst de leiding zullen hebben in onze 1 tholieke stands- en vakorganisatie. Wie in het leven onzer stands vakorganisatie geen vreemde is, kan weten, dat allen uiterlijken groei en aanwas ten spijt, de jongeren algemeen onverschillig, om niet te zeg gen, afkerig staan tegenover het ver enigingsleven. Dat is een zeer bedenkelijk verschijn sel, wat echter niet is tegen te spreken, wat echter reeds zichtbaar verbetering geeft waar een afdeling der j. W. aan het werk is. Er is nog een andere reden, waarom de R. K. arbeidersbeweging de J. Wr nodig heeft. De groei dezer beweging, alsook de tijdsomstandigheden die meer eisen dan vroeger, vragen meer en meei goede, ontwikkelde, voor hun taak be rekende bestuurders in de afdelingen. Ook op dit punt wil de W. met ontwikkelingswerk en leiderscursussen, eerst leiders en bestuursleden vormen voor zich zelf, die later van zelf ter beschikking zullen staan van de Katho lieke arbeidersbeweging. Uit oogpunt van opleiding en vor ming van leiders en bestuursleden, om van de vorming der gewone leden nog niet te spreken, wordt de J. W. nodig geoordeeld en als een soort levens voorwaarde beschouwd door de Katho lieke stands- en vakorganisatie. In een volgend artikel hopen wij het doel en streven der J. W. uit een *- zetten. VITESSE flit- u Viiiiiii|nlfi|ii|iii'iillig| ION. W1LHELMINASTRAAT 10 De meest vlugge en correcte bediening, £eer concurreerende tarieven. Vergelijkt afwerking en prijsl Sociale organisaties en politiek. Over de kwestie of sociale organi saties aan politiek mogen doen, heerscht veel misverstand. Men meent, dat in sociaie«organisaties niet over pol.tick mag gesproken worden en beroept zich dan op bisschoppelijke voorschriften. Op 25 Sept. 1917 en 5 Febr. 1918 hebben de gezamenlijke bisschoppen de richtlijnen hieromtrent vastgesteld en op 16 Nov. 1921 schreef Mgr. Die pen een afzonderlijke brief, waarin het stellen van „standscandidaten" werd verboden. Kort samengevat komt de leiding, steeds met vaste hand aan de sociale organisaties door het Nederiandsche Episcopaat gegeven, hierop neer le. De sociale organisaties mogen in geenen deele rechtstreeks de - kiezingen beïnvloeden; 2e. Zij moeten echter haar leden op politiek gebied ontwikkelen en haar invloed gebruiken om de gekozenen in hun arbeid te leiden, vooral op sociaal gebied. Wat het eerste punt betreft, de be doeling ervan is duidelijk. Oingen de Amersfoort Een Bisschoppelllk woord. Z. H. Exc. Mgr. P. Hopmans, Bis schop van Breda, zeide op een Espe- ranto-dag te Ginneken o.m. het vol gende Ik ben zeer blij, dat ik deze verga dering heb mogen bijwonen, ik heb vandaag heel veel geleerd en ik neem van deze vergadering mede de vaste overtuiging, dat Esperanto dringend noodig is en ik kan U de verzekering erbij geven, dat ik in de toekomst de Katholieke Esperantobeweging krachti ger zal steunen, dan ik nog in he terleden heb gedaan. Ik spreek er alleen spijt over uit dat ik in het verleden niet genoeg heb gedaan om de Katholieke Esperanto beweging le steunen. Nu moet ik U wel vragen, dat U niet op mij zult toepassen de woorden,1 die van den Zaligmaker gezegd woi den„Hij begon ie doen en le leeren' Dat eerste moet gij voor mij weglaten en u moet mij werkelijk toestaan, dat ik van deze regel moet afwijken. Ik heb de zeventig gepasseerd en ik geloof niet, dat iemand van U zal ver langen, dat ik op mijn leeflijd mij nog in het Esperanto ga verdiepen. Dus ik moge dan volstaan met alleen aan te sporen om het Esperanto te leeren. Ik hoop dat de priesters, zeker die hier tegenwoordig zijn geweest, hun best zullen doJt om zelf Esperanto aan te leeren en zeker het Esperanto te be vorderen onder degenen over wie zij gesteld zijn. Ik hoop ook, dat al mijne diocesa- :n beter overtuigd zullen zijn van de noodzakelijkheid van Esperanto. Zelf heb ik het nooit zoo duidelijk ingezien als vandaag, dat wij het Esperanto niet kunnen missen. Ik zie duidelijk in, dat voor de uitbreiding van Christus' Rijk op aarde, da' het voor de bestrijding van de vijanden van de Katholieke godsdienst, voorde bestrijders van Qod, dat het daarvoor noodzakelijk is, dal wij het Esperanto leeren en goed ken- :n. Laat ik dan nogmaals zeggen, dat ik hoop, dat de Kaihoheke Esperanto beweging in de toekomst groote vor deringen zal maken. Ik ben blij, datjik reeds heb aangemaand lot steun van de Katholieke Esperantobeweging en ik verheug mij, dat ik nog eens mijn aanbevelingen kan doen. Mijne priesters en al mijn diocesa- :n, steunt dc Katholieke Esperanto beweging en ik vertrouw, dat na ver loop van enkele jaren die beweging zich over geheel mijn bisdom zal heb- irspreid. Dompers-taktiek Onze Burgemeester heeft vorige week afwijzend beschikt op het verzoek van het bestuur van de Sociëteit Amicitia, om toestemming voor het houden van een propaganda-voorstelling voor den Nieuw-Malthusiaanschen Bond. De directies van een paar plaatselijke couranten, firma Valkhoff en fa. Onnes, waren direct bereid niet voort te gaan met het annonceeren van de voorge nomen vertooning, toen hun dat door adverteerders werd aanbevolen ter ver mijding van voor hen c.n door hen min der gewenschte konséVcwenlies. Waaruit men zou kunnen afleiden dat alleen het materieele daar den doorslag geelt. De heer Daniel Rekké, redacteur verslaggever van de Amersf. Courant van dc firma Onnes en mede-corres pondent van het socialistische „Volks blad", kenschetst het verbod der bur gerlijke overheid in laatstgenoemd dag blad nu als volgt: ..Bij nader onderzoek is ons geble ken, dat hier een ongemotiveerde hetze tegen de Nieuw-Malthusiaanse bond wordt gevoerd. We tekenen tegen dit verbod een scherp woord van protest aan. We leven in Amersfoort nog niet in Hitler-Duitsland. Het verbod steunt op geen enkel wetsartikel. Het is ons bekend, dat van r.k. zijde ook pogin- het werk zijn gesteld om zaal afdrijving toe te passen. Het moet tot eer van het bestuur der sociëteit Ami citia worden gezegd dal pogingen in deze richting geen succes zullen hebben. „Domperstactiek I" Commentaar leveren bij dit stukje opgewonden proza lijkt ons overbodig. We weten nu weer beter hoe men in die kringen denkt over handhaving van moraliteit en orde door de be voegde overheid. Inmiddels ging het praatje, dat de samenkomst tóch zou doorgaan. In verband hiermede is het wellicht goed hieronder den juisten stand var zaken even mede te deelen naar aan leiding van verstrekte oificieele ge gevens Het bestuur van de Sociëteit Amicitia vroeg toestemming aan den Burge meester tot het doen plaats vinden van een openbare propagandavergadering met lichtbeelden (ook muziek was be doeld) door den Nieuw-Malthusiaan schen Bond afd. Amersfoort. De Algemeene Politieverordening eischt vergunning o.a. voor lichtbeel den en muziek, niet voor deze verga dering, die niet in de open lucht wordt gehouden. De Burgemeester beschikt afwijzend op het verzoek (toevallig wordt het uitgaande stuk door den waarnemend Burgemeester geteekend) om redenen, die nu eenmaal aan zijn oordeel zijn onderworpen. Een besiuurslid komt hierover spre ken, de zaak wordt van beide zijden toegelicht, ook wéSrom vergunning noodig wasde beschikking wordt niet ingetrokken. Er zal nu gebruik worden gemaakt van het recht bij de Grondwet verleend om eene vergadering te houden, eene vergadering dus zonder hetgeen, waar voor vergunning noodig is. De verhuring der zaal door.Amic tia" is goedgevonden door de administratie; het bestuur is daarin niet gekend. Meerdere bestuursleden keuren het beschikbaar stellen van de zaal voor een dergelijke openbare bijeenkomst af. Ten slotte werd ons hedenmorgen nog medegedeeld dal ook de gewone vergadering die men dacht te houden, iet doorgaat. Gezelschap „Stille Omgang" Amersfoort en Omstreken. Vergadering Dinsdag 3 Maart 8.15 jr, in 't gebouw St. Jozef. Jaarverslagen Secretaris en Penning meester. Rede Kapelaan H. Th. W. O. Oiliam te Utrecht. Vaststelling Bede vaartprogram en bestuursverkiezing. Na afloop der vergadering is er ge legenheid lol betalen der contributie. De Nachtelijke Omgang te Amster dam zal dit jaar gehouden worden in den nacht van 14 op 15 Maart a.s. Op Zaterdag 7 Maart en Vrijdag 13 Maart a.s., telkens van 7—9 ure, zal het Bestuur in bovengenoemd Gebouw zitting houden tot uitreiking der plaats- kaarten, waarbij tevens het verschul digde reisgeld en de contributie moet worden voldaan. De kerk te Amsterdam Is slechts toegankelijk voor deelnemers, voorzien zijn van een bewijs van toe gang, afgegeven door het Bestuur. U. S. O, - Helène Cals. Oisteravond vond in het Orand Oeef ons even Uw adres en wij komen gaarne, geheel vrijblijvend, niet U praten Levering van alle merken portable en standaard machines van iedere prijs klasse. Kantoorboek- en Schrijrmach.handel Agentschap der Continental Schrijfmachines Langestraat 101 Tel. 528 Hebt U een Taxi of auto noodig \mersfoo«1. Theatre het vierde abonnementscon cert plaats van het Ulrechtsch Stedetijk Orkest, waaraan als soliste medewerkte de sopraan-zangeres Helène Cals. Een prachtig programma stond het talrijke publiek te wachien en het be hoeft amper vermelding, dal van Goud oever met zijn staf uitgelezen musici er een brillante uitvoering aan gegeven hebben. Men heeft de voortreffelijke Idee gehad de zangeres telkenmale orkestraal in te leiden. Zij zong drie aria's uit opera's van Mozarl, ingeleid door de ouverture, aldus: Ouverture „die Entführung aus dem Serail". Aria van Constance. 2. Ouverture „Figaro's Hochzeil", aria van Susanna. 3. Ouverture „die Zaubeiflöte", aria van de Koningin der Nacht. Vanzelfsprekend heeft dit Nederiand sche nachtegaaltje het publiek stormen derhand gewonnen. Vooral de prachtige teer en lieflijk gezongen aria van Su sanna, mei de zeldzaam mooie bege leiding, deed een ovationeele hulde volgen. Het was een intens genot, deze begaafde zangeres te hooien. Zij ont ving prachtige bloemen en liet van Goudoever terecht deelen in de hulde. Na de pauze, die door 'n klein mis verstand langer duurde dan v. Goud oever bedoelde, bracht het U.S.O. ten gehoore de orkest-suite „Pelléas et Mélisande" op. 80 van Oabriel Fauré, teere, fijnzinnige, etherische muziek, vooral in de Sicilieune. De harpiste en de fluitist mogen hier extra vermeld worden. Tot slot de rhapsodie espagnole" van Maurice Ravel, werk met een sterk motorisch karakter, vol geladenheid en en uitbundigheid. Alle hulpmiddelen tot celestaphoon en xylophoun zijn hier aangeyvend om mede le werken tot het verkrijgen der gewenschte kleuren, liet werd een vertolking, die boeide van begin tot eind. Het orkest moest deelen de algemeene hulde. Vermeld dient nog, dat de directie n Orand Theatre de achterzijde van het tooneel afgeschermd had met een gebroken triplex-wand in scltelp-vo'm. Het bleek een verbetering, doordat de klank nu beter samenvloeit. Of het voor koren ook bruikbaar is, zal weer geprobeerd moeien worden. Ten slotte zij gememoreerd, dat de voorzitter der Concertvereeniging den heer van Goudoever en zijn orkest in een speechje heeft bedankt voor de samenwerking gedurende het afgcloo- pen eerste concertjaar, waarhij htj onder aanbieding van een vaas de noop uitsprak, dal nog vele jaren in Ameis- foort van de U.S.O concerten zou kunnen worden genoten. Bij welken laatsten wensch wij ons aansluiten. Zaterdag bleeL le zijn ingebroken V. aan de Qroen v Prinstererlaan, ir in de kamers beneden alles was overhoop gehaald, zonder dat evenwel wat wordt vermist, terwijl ook ecu nachtelijk bezoek werd gebracht bij de familie B„ waar geld en eenige siera den weiden meegenomen De politie beschikt over geen andere gegevens, dan dat enkele bewoners van de Wuy- tierslaan, waar ook de familie B. woont, in den namiddag enkele ver dachte individuen hebben zien loopen. Intusschen is er in den nacht van Zaterdag op Zondag geopereerd in het Leusderkwartier, waar bij een twintig tal bewoners een bezoek werd gebracht. Overal werden de rijwielplaatjes van de rijwielen weggenomen, terwijl ook uit een paar woningen geld wordt vermist.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1