De €embode F. A. TULP en i •WwMKDL,"It1"1"' "k" VM,.. Uitgave van de Katholieke Stichting De Eembode, gevestigd te Amersfoort Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Vrijdag 28 Febr. 1936 ADVERTENTIÊN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nflverheld bj geregeld advertean» Adverteritlën moeten Dlnadag en Vrjdag vóór 8 uur In den morgen zfn bezorgd. - Telefoon 314 Negen en Veertigste jaargang - No. 96 Een niet-katholieke pers en lectuur "an ons een groote feitenkennis en aiaterialenschat bijbrengen omtrent het- geen wij moeten weten van de wereld waarin wij leven, maar zij zal bij ons den zin voor het aanleggen van de onderscheidingslijnen doen verslappen. De invloed van de lectuur op den mensch is zeer groot. De wijsgeerigc taalstelsels zullen niet onmiddelijk uit de geschriften der vrijdenkende philo sopher! op de massa inwerken, maar gepopuljrlseerd en verwerkt door schrij vers en kunstenaars vindt de gedachte van den wijsgeer haar weg naar de groote menigte, die niet tot oordeelen bevoegd of in staat is. Ir. Feber. KANTOORBOEKHANDEL „HET VULPEN HUIS" Unjsstr. 65 to. Krommsstr. Teu 52a Morgen laatste dag ZIE ETALAGE I afgelegd per Bovéetie ZiSI MS. HOilEil U Min? Hoofdprijs Fl. 25.- 2de Prijs Fl. 10.- 10 Loge kaarten v h. Grand Theiter Epistel en Evangelie. Eerste Zondag van de Vasten. Les uit den tweeden brief van den H. Apostel Paulus aan de Korinth:ërs; Vi, 1-10. Broeders! Wij vermanen u, dat gij de genade Gods niet te vergeefs ont vangt. Want Hij zegtIn den aange name» tijd heb lk u verhoord en op den dag des heils heb ik u geholpen. Ziet, nu is het de aangename tijd Ziet, nu is hel de dag des heilsAan niemand geven wij eenigen aansloot, opdat onze bediening niet gelaakt worde; maar in alles bevelen wij ons aan als dienaren Gods, door veel ge duld, in verdrukkingen, in nooden, in benauwdheden, in slagen, in gevange nissen, in oprui ren. in arbeid, in waken, in vasten door reinheid, door kennis, door lankmoedigheid, door minzaam heid, door den Heiligen Geest, door ongeveinsde lielde, door het woord der waarheid, door de kracht Gods, door de wapenen der gerechtigheid ter rech ter- en ter linkerzijde; onder eer en oneer, onder kwaden en goeden naam als verleiders en wij spreken waar heid als ongekenden, en wij zijn be kend als stervenden, en ziet, wij leven als gekaslijden. en wij zijn riet ter dood gebracht; als bedroefden, en wij zijn altijd verheugd als armen, en wi) maken velen rijkals die niets hebben, en wij bezitten alles. EVANGELIE volgens den H. Mattheüs; IV, 1— II. In dien tijd werd jesus door den Geest naar de woestijn geleid, om door den duivel bekoord te worden. Nadat Hij nu veertig dagen en veertig nach ten had gevast, had Hij daarna honger En de bekoorder naderde en sprak tot HemIndien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan dat deze sleenen brooden worden! Doch Hij antwoordde en zeideEr slaat geschreven: de mensch leelt gebracht. iMen heeft vier brandtorens, die voor zin zijn van oriënteeringsplaten en («eloon, zoodat bij het uitbreken van biand onmiddellijk de bluschgroepen kjnnen worden opgeroepen. IfetStaatsboschbeheerverleent mede- Werking door het uitreiken van vlug schriften inzake het blusschen van bosch- en heidebrand, terwijl de Hei demaatschappij een boschbrandfilm heeft. brood alleen, maar van alle woord, dal uit Gods mond voortkomt. Toen nam de duivel Hem op naar de heilige stad en plaatste Hem op de tinnen des lempels en zeide tot HemIndien Gij Gods Zoon zijt, werp U dan naar be neden want er staat geschrevenHij heeft zijne engelen aangaande u be volen, en zij zullen u op de handen nemen, opdat gij uwen voet soms niet stooten zoudt tegen ecnen steen. Jesus zeide hem Ook staat er geschreven Gij zult den Heer uwen üod niet op de proef stellen. Wederom nam de duivel Hem op naar eenen zeer hoogen berg en toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hunne pracht, en zeide tot HemDit alles zal ik U geven, als Gij, nedervallend, mij aanbidt. Toen sprak Jesus tot hem Ga weg, Satar want er staat geschrevenDen Heer uwen Ood zult gij aanbidden en Hem alleen dienen Alsdan verliet de duivel Hem; en zie, engelen naderden dienden Hem. zich na zijn bekeering ecnige jaren in de woestijn teruggetrokken om zich voor te bereiden op het wereldapostolaat. in de woestijn vastte Jezus veeitig dagen. De H. Kerk stelde ons hier aan het begin van den heiligen vastemijd Jezus tot voorbeeld, opdat ook wij met een bereidwillig en offervaardig gemoed deze veertigdaagsche Vasten volgens den geest der H. Kerk beleven, niet uit nood of dwang maar om de heil zame vruchten, die er uit voortkomen. Met een tweevoudig doel n.l. moeten we vasten om het verleden en om de toekomst. Om het verleden, door de versterving aan hel vasten verbonden, door de offers van zelfverloochening moeten wij boete doen voor onze zon den, gelijk we lezen in de H. Schrift dat de Joden na ontrouw geweest te zijn aan den Heer hunnen God telkens door vasten het bedreven kwaad tracht- len te herstellen. Om de toekomst door de zelfoverwinningen aan het vas- icn verbonden, moet de mensch zich sterk en krachtig maken voor den strijd egen :'e zonde. Dour het-zich-ontzeggen van iets dat zich geoorloofd is, zal de ziel krach- n verzamelen om ook datgene te innen ontzeggen wat ongeoorloofd en indig is. Vandaar de buitengewone werken van versterving van zoovele groote Heiligen. Ze deden dit in den geest van boetvaardigheid, maar meer nog om zich te trainen voor den strijd tegen het kwaad. Het vasten en de versterving was voor hen het middel tot het doelhet lichaam met zijn booze begeerlijkheden ten onder te brengen i aldus te zegevieren in den strijd in het lichaam tegen den geest. Het leven van den christen is een strijd de dienst van God, zooals |ezus die van ons vraagt, vraagt strijdslechts zij, die zich geweld aandoen, zullen den Hemel verwerven. Hoe troostend voor ons is iiel, dat Jezus zelf zich heeft laten bekooren Hij heeft dit toegelaten om ons te toonen dat niemand vrij is van bekoring, zelfs niet in de woestijn, niet tusschen de stille kloostermuren. Hij heelt willen bekoord worden om ons aan te moedigen in den strijd tegen de duivel, de wereld en het vleesch. Hij heeft ons v/illen toonen hoe wij den vijand moeten bevechten winnen. Hij ook heeft ons willen doen zien boe God hen beloont die den duivel en zijn aanlokkingen weerstaan .de Engelen kwamen en dienden Hem". Na de overwinning vervult God de harten met een zoeten troost en schenkt i menschen hart een voldoening en •rede, die de wereld met al haar schijnschoon niet geven kan. Inzendingen voor Maart ae. Hoofdkantoor: COORNHERTLAAN 3 Telefoonnummers: 1093 1850 Hebt U een Vulpen nood1;,? Koopt dan 'n Parker Keuzo uit groote voorraad. Tü"uiimiiti-1 icmuhmeiuiei h. Elzenaar Amersfoort Conferenties over bet Huwelijk voor ouders, gehuwden en verloofden. Nu het Huwelijk ineer dan ooiteen fel omstreden vraagstnk is geworden op godsdienstig en sociaal terrein, zijn dergelijke conferenties v?.n zeer groot nut. Zij bedoelen tevens ook een toe lichting te geven op de woorden den H. Vader in zijn encycliek Gemeenteraad. In de Dinsdagavond gehouden ge meenteraadsvergadering waren de hee- ren Noordman en Smit met kennis geving afwezig. Aangeboden werd het wegenrapport, tar amleiding waarvan de heer Van Gent verzocht ook aandacht te wijden I aan beton-wegen. De heer Ruitenberg zou gaarne een financieele reserve willen vormen, maar vreest dat zulks i niet zal gaan. Langestraat 101 Te.eL 523 Naar aanleiding van het jaarverslag van het gymnasium, informeert de heer i Spiekermann naar een betere methode Onderwijs, van toelaten, om bet veelvuldig zitten-1 De gemeen,eraad begloot met Hoeve- Ëvenrfelie verklaring. Eerste Zondag van de Vasten. Nadat de Zaligmaker door johannes In de Jordaan gedoopt was, begaf Hij zich op aansporing van den H. Geest naar de woestijn om zich aldaar door waken vasten en bidden tot zijn predik ambt en tot de voltrekking van het verlossingswerk voor te bereiden. Leeren we hieruit dat, als wij een zaak van gewicht willen ondernemen b v het verkiezen van een levensstaat enz'., wij ons naar het voorbeeld des Heeren daartoe behoorlijk voorbereiden en door godvruchtige oefeningen Ood om Hcht en hulp. bldtai. tal»k* onuitputtelijke bron van heiligheid en wetenschap, had voor Zich die voor bereiding zeker niet noodig, maar Hij ...:n„„ dnin nm nns een Het Algemeen Belang. Alle groepen der samenleving mogen in dezen tijd zeer zeker het oog gericht houden op verbetering var den toestand, waarin zij verkeeren. Maar zij moeten er levens diep van over tuigd zijn, dat zulk een verbetering niet kan worden bereikt door hun speciale groepsbelang in de politiek op den voor grond te schuiven, doch alleen door met alle kracht steun te geven aan een algemeene economische politiek, welke gezondheid en de gezondwording in de geheele volksgemeenschap als mdanig op den voorgrond steil. Geschiedt dit niet, dan zal de onder linge veni 1 en de politieke ver splintering gen met zooveel klem wordt gewowd, nog toenemen. Het gevolg zal zijn, dat democratie cn volksinvloed in discrediet getaken; dat zich een ontwikkeling zal voordoen als wij reeds tn andere landen hebben kunnen constatecren, Heteenigegevolg, is dan, dat degenen, die thans m hun groepsbelang zóózeer op den grond te kunnen schuiven, dat zij het als inzet wenschtn voor de geheele practische politiek, eenvoudig het zwij gen zal worden opgelegd. Zij zullen dan zonder eenig protest cn verzet maat regelen moeten aanvaarden, welke vóél verder zouden gaan die, welke hen er thans toe be wegen politieke partijen in gebreke te stellen, omdat deze eenvoudig niet in staat zijn dergelijke groepsbelangen, hoe eerbiedwaardig ook, tot inzet van den politieken strijd te maken; omdat zij dit niet zouden mogen doen wegens de zekerheid, dal zij daarmede meer zouden bederven dan goedmaken, zelfs voor de groep, die zulks mocht ver langen. Zij die leiding geven en verantwoor delijkheid dragen, moeten zich laten leiden door hun eigen zelfstandig en vergelijkend oordeel, dat zij. na kennis neming van allerlei bezwaren en aller lei verzei, en na toetsing daarvan, zich hebben te vormen. Werk I .Koopt tandpasta uil eigen land. Dat geett meer werk in Nederland." .1VOROL" De Nederlandsche tandpasta Liturgische Kalender. Week van 1—7 Maart. Zondag 1. Ie Zondag v. d. Vasten, Mis Inv )cabit, zonder Gloria, 2e geb. A cunctis, 3e Omnipotens, Href, de Vasten. Maandag 2. Mis van Maandag in deze week, 2e en 3e geb. als Zondag. Dinsdag 3. Mis van Dinsdag in deze week, 2e en 3e geb. als Zondag. Woensdag 4. H. Casimirus, 2c geb. en laatste Evang. van Quatertemper Woensdag in deze week, 3e geb. H. Lucius 1. Donderdag 5. Mis van Donderdag in deze week, 2e cn 3e geb. als Zondag. Vrijdag 6. Mis van Quatert.-Vrijdag in deze week, 2e geb. H. Perpetua. Zaterdag 7. H. Thomas van Aquino, 2e geb, en laatste evang. van den dag. Credo. het huwelijk .Casti Connubii' Onder den Vastentijd zullen er vijl gegeven worden in Amersfoort in de kerk van den H. Franciscus Xaverius aan 't Zand, onder dvolgende titels I. Problemen en Idealen. II. Qrondsiag en opbouw van het Huwelijk. III. Liefde, trouw en huwelijksplicht. IV. De vrees voor het kind. V. Ouderweelde en ouderzorg. De aanvang is telkens des avonds om kwart over achtde eerste zal ge geven worden op Woensdag 4 Maart, de anderen telkens op Dinsdag, d.i.: 10, 17, 24 en 31 Maart. Deze conterenlie-avonden zijn toe gankelijk voor ouders, gehuwden en zij, die ernstige trouwplannen hebben. Het bestuur van de R. K. Ouders- vereeniging, die het initiatie! en de leiding heeft, vertrouwt, dat honderden belangstellenden uit heel de stad naar het woord van den conferencier. Pater Auietius SS.C.Czullen komen luis teren. "Het vorig jaar werden de zelfde con- terenties door den Pater gegeven in de St. Vitus-kerk te Hilversum en tel kens door meer dan duizend toehoor ders gevolgd. Ouders, gehuwden en verloofden, lact ons niet achterblijven, houdt uw avonden vrij op de boven aangegeven datums en komt in groote getale luis teren naar alles, wat U omtrent dit uw speciaal onderwerp geheel gratis zal worden geboden. Pauselijk Liefdewerk v. d. H. Petrus. Dezer dagen ontvingen we van Ja- Binnenland VITESSE Type- tn Viiitiinigiililigiigsii ithtinj KON. W1LHELM1N ASTRA AT 10 De meest vlugge en correcte bediening, heelt zulks willen doen om ons een Zeer concurreerende taiieven. krachtig en opwekkend voor v ljjk( afwerking en prijs! Wieringermeei In de afgeloopen week is de derde woonkern in de Wieringermeer voor de bewi.ners opengesteld en bevolkt, zoodat thans, naast Slootdorp en Mid- denmeer, Wieringerwerf als derde dorp in het nieuwe land zijn plaats inneemt. De middenstandsbedrijijes als slager, bakker, kruidenier enz. zijn hun werk zaamheden begonnen en Maandag is de ruime modern ingerichte lagere school in gebruik genomen, waarmede in het nieuwe dorp het normale leven is begonnen- Boschbrandweer. De Utrechtsche Boschbrandweer Vereeniging besloot ook in 1936 een krachtige propaganda te voeren tegen het gevaar voor het ontstaan van bosch- en heidebrand. Ook de daad werkelijke bestrijding zal zoo krachtig mogelijk worden voortgezet. In Woudenberg zal een boschbrand weerauto worden gestationneerd, die een groot aantal bluschmaterialen zal bevatten. Ook zullen in 1936, evenals in 1935 in brandgevaarlijke perioden spandoeken met opschrift .Waakt tegen bosch- en heidebrand" worden *an- cobus Lobo uil Mangalore, een der stu denten, die door Amersfoortsche wel- doenersbijdiagen in staat gesteld wordt zijn priesterstudiën te voltooien, een brief, waarin hij op aandoenlijke wijze zijn dankbaarheid betuigt. Geen dag gaat er voorbij, zoo schrijft hij, zonder dat hij God zijn gebeden opdraagt, voor zijn weldoeners, die hem in staat stellen zijn verheven roeping te volgen. Ook verzoekt hij onze ge beden, opdat de vruchten van het goede werk hem bewezen zekerder en vloediger moge zijn. In aanfluiting op zijn wensch mogen wij dan ook zeker Amersfoort» Katho lieken aanspoien dit schoone liefde werk, tot opleiding van een inlandsche geestelijkheid in de Missiegebieden, te :unen door gebeden en offers. Het ledenaantal is in Amersfoort de laatste jaren schrikbarend gedaald en daardoor zijn de contributiebedragen geweldig geslonken. Laten wij hopen dat door 0e gebeden van de S. P. L. studenten en priesters de offergeest van Amersfoorls Katholieken voor de Missie weer opgewekt moge worden. De minimum contributie bedraagt 50 ct. per jaar. Men kan zich als lid opgeven aan een van onderstaande adressen. Mevrouw Frank, Stationsplein. Mevr. Jansen-Bolle, Soesterweg. Mej. B. v. 't Wel, Beekensteinsche laan. Mej. Gr. Kuntz, 't Zand 10. St. Willibrordabeurs. Ontvangen gitten: Militaire Vereeniging 't Zand f2 50 Familie H. -6. Totaal f8.50 Maandelijksche Recollectie, Maandagavond te kwart na acht in de kerk van O. L. Vrouw Maandelijk sche Recollectie voor allen, die t« Amersfoort of elders retraite hebben gehouden. De deelname aan die recol lectie wordt door ons dringend aan geraden. blijven te voorkomen. L)e voorzitter, president van het cu ratorium, wil deze aangelegenheid in bet Curatorium gaarne ter sprake brengen. Ingediend was een rapport van on derhoudskosten van auto's bij den dienst Openbare Werken. Dit rapport bevre digde den heer van Galen Last niet. Wethouder Noordewier verklaarde dat bezuinigd zal worden, waar dat mo gelijk is. in verband met een ingevoerde nieuwe regeling voor de vergoeding van dienstrijwielen, opperden de heeren van Galen Last. van der Linden en Luycx bezwaren. De nieuwe regeling geelt naar hunne raeening geen bezuiniging, maar eischt in den aanvang zelts méér. er Bakker heelt eenzelfde rege ling in de praktijk meegemaakt en nooit moeilijkheden ondervonden. De heer Huslage is voor deze rege ling omdat ze billijk is en weinig om slag geeft. Wethouder Noorderwier toonde aan dat de nieuwe regeling niet méér kost en de gemeente ontlast van velerlei bemoeiing. Er komt meer regelmaat in de uitgaven. Het nieuwe rioleeringsplan werd aan vaard, maar er werd ook aangedrongen op een pogen tot vermindering van de hooge straat- en rioolbelasting. Ten slotte keurde de Raad goed een voorstel van B. en W. om een bedrag van f 150.000 vlottende schuld tecon- solideeren in een vaste leening van 4 pet. De heer »'?n Gent informeerde naar de meening van Ged. Staten hier omtrent. Wethouder Thien zeide dat Ged. Staten afwijzend stonden tegenover een voorstel, waarbij de gemeente méér gebonden was. Nu de condities wat verbeterd zijn, mag een welwillende houding van Ged. St. worden verwacht. Toen volgde de rondvraag. De heer Luycx had bij de vorige zitting een verzoek besproken van de F.A.M. om de Markthal te mogen huren. Spr. had gemeend dat het nu op de agenda zou staan. De VoorzitterHet verzoek werd getrokken en gewijzigd toegestaan. laken een overeenkomst aan te gaan voor het toelaten van kinderen aan den rand der gemeente woonachtig tot de openbare school te Hoevelaken. Tot lid der commissie van toezicht op het lager onderwijs is benoemd mevr. Vollema Rietbergh. Vastgesteld werden de vergoedingen ingevolge de Onderwijswet toe te ken nen aan de besturen van bizondere scholen voor boventallige onderwijzers en voor vakonderwijzers. Voor boventallige leerkrachten bij het bizonder onderwijs was meer dan (30.000 noodig. Inmiddels zijn 'jij de gemeentel, openb. scholen geen boven tallige leerkrachten meer in functie. Industrieels Club. Pogingen worden aangewend om de vroeger hier bestaande Club van indu- strieelen te doen herleven. De heer Faber, hoofd der Openbare Lagere School zat wegens het bereiken van den 60-jarigen teeltijd den dtenst het onderwijs verlaten. GEBR. RUS SOESTERWEG 29 BiliMjts 31 cut lit hl lift Uilinkiii II ct. |ii bi |i:t lllltuM lllll lijs li Dij Voor het Kind. De vereeniging voor Physieke Hulp aan het Kind, alhier, hield 20 dezer haar jaarvergadering. Uit het jaarverslag bleek, dat vereeniging wordt gedragen door den financieelen en moreelen steun van vele plaatselijke corporaties, welke geheel of ten deele werkzaam zijn ten bate van de physieke hulp aan het kind of daarin belangstellen, benevens door het lidmaatschap van particulieren. Zij zou echter haar heilzaam werk niet kunnen verrichten, zonder den aanmerkelijken steun van de Oemeente Amersfoort, die door een aanzienlijke subsidie het kosteloos beschikbaar stellen gymnastieklokalen, dat werk mogelijk maakt. In 1935 werd speciaal-gymnastiek gegeven aan plra. 60 kinderen, die daarvoor in aanmerking kwamen op medisch advies. Meisjes en jongens krijgen gescheiden les in vier groepen, drie maal per week onder leiding van een vrouwelijke en een mannelijke leer kracht met middelbare bevoegdheid voor heilgymnastiek en massage. De groepen tellen van 10 tot I I leerlingen. In totaal werden 504 lessen gegeven Het is van groot belang, dat deze irsussen onder voortdurende contrule staan van den directeur van den Gem. Geneesk. Dienst, dr. M. v. d. Hoeve. En het is bovenal verblijdend, dat groote verbetering van lichaamshouding en dikwijls algeheel herstel kon worden geconstateerd. L'e vereeniging hoopt dan ook haar nuttig werk te kunnen voortzetten, daartoe in staat gesteld door den financieelen en moreelen steun van gemeente, vereenigingen en parti culieren. Bouwen. De gemeenteraad besloot tot den verkoop van 6660 M'. bouwterrein aan de Crocusstraat en de Anemoonstraat voor 130.000. Dividendboekjes op aanvr. Zondags van 4—8 uur Gaopontl TELEFOON 2054 Fruit- en Groenteuveihng. In Amicitia had de algemeene leden vergadering plaats van de Fruit- en Oroentenveiling .Amersfoort en Om streken". Het Jaarverslag was zeer somber gesteld en wees er op dat de uitvoer in die mate is teruggeloopen, vooral naar Duiischland, dat bel voor de tuinbouw steeds hopeloozer wordt. Het ledental bedroeg 164. Omzet fruit en groenten f91.561.45 f 13.451.33 minder dan in 1934. Omzet bloemen f 16.649.75 is f534.56 eer dan in 1934 Omzet eieren 3.240.698 stuks is .31.295 stuks minder dan in 1934 met een bedrag van f56.660.07. mid- delprijs f2.53 per 100 stuks (in 1934 f2.57). De aanvoer van fruit en groenten is belangrijk minder dan in 1934 door vroegtijdige nachtvorsten, langdurige droogte en zware stormen. De balans over 1935 sloot met een saldowinst van f 1487. De aftredende bestuursleden de heeren Th. A. M. Brandscn, A. H. v. d. Knoop en P. v. Wijk werden her kozen. Met het bestuursvoorstel tot verla ging van het entreegeld van f 10.—tot f2.50 ging de vergadering accoord Het bestuursvoorstel lot heftig .ir 3 pet. provisie bij ophouden der te veilen producten door den aanvoerder werd aangenomen. Het bestuur stelde voor om van de uit te betalen steungelden 3 pet. in rekening te brengen tot dekking van de gedeeltelijke kosten die voortvloeien uit te voeren administratie voor de steunuilkeering. Aangenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1