De €embode iSsjg" Vulpenhouders Vulpotlooden F. fl. TULP UITSLAG PRIJSVRAAG BO V EE'S TAXI-BEDRIJF Koopt dan'n Parker H. Elzenaar Brood- en Banketbakkerij -I LP"**"11 H 29, P r d'le maanden hulton bedraagt één gulden Uitgave v eiken dag Ingaan. K"tkoUeie Stichting De Eembode, Bevestigd te Amersfoort Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Vrijdag 6 Maart 1936 ADVERT ENT! ÊN 25 cent per regel. Billijke tarieven - ild aovefteeren vóór 8 uur voor handel - AdvertentKn moeten Dinsdag in den morgen zfn bezorgd. b| gcegeid t en Vrjili» Tili Negen en Veertigste Jaargang - No. 98 ««Mei en E»«„,elle. Teeeele Zondag ran de Vasten. H Wi ff", WK» Wei van den !l "'7"" deT'="»l»»l- In dn h','.1 F1 bfcld"' <»««ekenn in den Heer Jezus, dat, gelijk gij van wintin ngo hebl hoe gif moet ook wandelt 'dat be"?agen- M aldus wnrHAe ,dat 8'J overvloediger Zrt"r°g!; Immers weet gij, welke ïtffpvpn i t! «,u d0°f den Heer Jezus nu?, h u. .Want dit is Qod8 wil "Pnrtlng; dat gij u onthoudt »an ontucht, dat een ieder van u zijn vat weie te bezitten In heiligheid en 'i.nidri,t der begeerlijkheid, gelijk ook de heidenen, die God niet kennenen dat niemand zijnen broeder verdrukke of in de zaak bedriege; want ««eer 's een wreker van dit alles, gelijk wij u tevoren gezegd en be tuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid maar tot hei ligmaking, in Christus Jezus onzen Heer. EVANGELIE volgens den H. Mattheus; XVII, 1-9. In dien tijd nam Jezus Petrus, Jaco bus en diens broeder Joannes met Zich en leidde hen, afzonderlijk, op een hoogen berg; en Hij werd voor hen van gedaante veranderd. En Zijn aan gezicht blonk als de zon, en Zijne kleederen werden wit als sneeuw. En zie, hun verschenen Mozes en Elias, met Hem sprekend. Petrus nu nam het woord op en zcide tot JezusHeer het Is ons goed hier te zijnLaat ons, zoo Gij wilt, hier drie lenten maken, voor U ééne, voor Mozes ééne en voor Elias ééne! Terwijl hij nog sprak, zie, overschaduwde hen eene lichte wolk; en zie, eene stem uit de wolk, zeide: Deze is Mijn beminde Zoon, in Wien Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem! En de leerlingen, het hoorende, vielen op hun aangezicht neder en vreesden zeer. En Jezus naderde en raakte hen aanen Hij sprak tot henStaat op en vreest nietEn hunne oogen op slaande zagen zij niemand dan Jezus alléén. En terwijl zij den berg afdaal den, gebood Jezus hun en zeide: Openbaart dit gezicht aan niemand, totdat de Zoon des menschen van de dooden is opgestaan. uit geheel uw hart, in vasten, in tranen en geween." Dan zullen ook wij een maal en wel voor eeuwig verheerlijkt worden en het goddelijke Wezen aan schouwen, gelijk het is. Petrus was reeds verrukt van vreugde toen hij nog maar een straaltje van dien hemelschen glans zag. Met welk een zaligende vreugde zullen wij dan verzadigd wor den als ons in den Hemel de heerlijk heid des Heeren zal geopenbaard worden en v ij niet alleen in het ge zelschap van Mozes en Elias maar in het zoete gezelschap van millioenen Engelen en Heiligen zullen opgenomen wordenLaat dit ons dan aanmoedi- om ons door vasten, versterving en boetvaardigheid tot dien gelukkigen staat voor te bereiden. Om met Jezus verheerlijkt te worden moeten wij ook met Hem langs den weg van lijden tot die heerlijkheid opklimmen. Evangelie verklaring. Tweede Zondag van de Vasten. Het voornaamste oogmerk, waarom de Zaligmaker Zijn heerlijkheid aan eenige Zijner Apostelen openbaarde, is geweest hen te overtuigen van Zijn Godheid, hun geloof te versterken en hen voor te bereiden opdat zij bij Zijn aanstaanden dood getrouw zouden blijven. De Heer had Zijn Apostelen reeds verwilligd van het lijden en den dood die Hem te Jerusalem wachtten. .Kom, laat ons opgaan naar lerusalem en ziet de Zoon des menschen zal wor den overgeleverd in de handen Zijner vijanden." Jezus voorspelde hun dit opdat zij, als het gebeurde, niet klein moedig zouden worden en twijfelen aan Zijne Godheid. Voorzeker zij hadden vele wonderen Zijner Goddelijke almacht gezienPetrus had wel open lijk op Zijn vraag .voor wien houdt gij mij" getuigdGij zijl de Christus, de Zoon van den levenden God" doch er werd van hen een buitengewoon sterk geloof vereischt om den Meester als den Zoon Gods te blijven erkennen, wanneer Hij werd gevangengenomen, openlijk des doods schuldig verklaard, tusschen twee moordenaars voortge- sleurd en ter dood gebracht. Om nu allen twijfel te voorkomen en om hun een overtuigend bewijs van Zijn God heid te geven, nam Jezus, komende langs den berg Thabor, drie Zijner leerlingen met Zich om Hem op den berg in al den luister Zijner goddelijke Majesteit te aanschouwen. Dit verhaal van Jezus'verheerlijking moet ook ons in het geloof versterken, bijzonder nu wij de Vasten-meditaties aanhooren over het lijden van den Zaligmaker, over Zijn diepe vernede ring en versmading onder de handen der booswichten. Hij had legioenen van Engelen kunnen gebieden om het geweld Zijner vijanden te verijdelen, maar Hij heeft al Zijn lijden vrijwillig uit liefde jegens ons, willen ondergaan Maar bovendien wordt ons deze verheerlijking van Chr stus door de H. Kerk voorgesteld in de vasten tot onze troost en onze opwekking, om ons te doen zien wat ook wij te wachten hebben als wij nu in vasten, in ver sterving en berouw voor onze zonden boeten en oprecht rouwmoedig tot God terugkeeren, volgens de vermaning van van Profeet Joel„Bekeert u tot Mij KANTOORBOEKHANDEL „HET WULPENHUIS" Liturgische Kalender. Week van 8—14 Maar^ Zondag 8. 2e Zond. v. d. Vasten. Mis Reminiscere, zonder Gloria, 2e geb. H. Joannes de Deo, Pref. v. d. Vasten. Maandag 9. H. Francisca v. Rome, 2e geb. en I. Evang. v. d. dag. OfPaars. Mis van Maandag in deze week, 2e geb. H. Francisca. Dinsdag 10. Rood. H.H. Veertig Mar telaren, 2e geb. en I. Evang. dag, 3e geb. A cunctis. OfPaars. Mis v. Dinsdag in deze week, 2e geb. H.H. Veertig Marte laren, 3e geb. A cunctis Woensdag 11. Mis v. Woensdag in deze week, 2e geb A cunctis, 3e Omnipotent. Donderdag 12. H. Gregorius I, 2e geb. en 1. Evang. v. d. dag. Credo. Of: Paars. Mis v. Dond. in deze week, 2e gebed H.Gregoriuj, zonder Gloria of Credo. Vrijdag 13. Mis van Vrijdag in deze week, 2e en 3e geb. ais Woensdag. Zaterdag 14. Mis v. Zaterd. in deze week, 2e en 3e geb. als Woensdag. Het Juiste aantal K.M., dat meer afgelegd ia dan ZOOO.OOO bedraagt 367.210 K.M. WIJ danken de talrijke Inzender» voor hun «nawerking. Na aorteering bleken de prijzen gewonnen te zijn door: te Prij» Waardebon groot f25.— lU&sdSSESv&fê.""mwo C. Tulthof, Schel tusstraat 9 met 436.000 K.M. De tien Logeplaatsen t. P. Haanschoten 2. G. van Straten 3. Mej. A. v. d. Meute d. Meulen 5. Dames Spieker 6. Th. Cornellssen 7. I. D. Lammers van Bueren 8. Piet het Grand TMltre zijn gewonnen door: Leusderweg 287 Narcisstraat 9 Ostadeplein 22 OsUdeplein 22 Wljersstraat 1! Kapelwcg 64 Langestraat 102b Lageweg 60 - j-e.Oude Soesterweg47 10. A. NuijtVermeerslraal 135 De gelukkige winnaars kunnen zich vervoegen aan ons Hoofdkantoor COORNHERTLAAN 3. Rijdt allen met de geheel vernieuwde BOVÊKTJES. Tarieven volgens taximeter. Vaste Standplaatsen: Coornherllsan 3, Hotel Monopolo, Kamp41, Dollard* atraat 78. Telefoonnummers: 1093 U830 1850 113 1953 1935 VITESSE fill- ii liiini|iilti|ii|iii icUiit KON. WILHELM1NASTRAAT 10 De meest vlugge en correcte bediening, Zeer concurreerende tarieven. Vergelijkt afwerking en prijst Binnenland Het Gebed. Er wordt geklaagd, dat er tegen woordig zoo weinig gebeden wordt, en dat in een lijd, dat juist het gebed alleen uitkomst en redding brengen kan. Dat het gebed ons een troost kan zijn, waar alle hoop en vertrouwen ons dreigen te gaan ontvallen. Juist in een tijd, dat wij toch over tuigd raken, dat wij geen hoop en geen verwachting meer behoeven te bouwen opdegrooten, aanzienlijken en wijzen dezer aarde, en er alléén redding kan komen van God in den hemel. Wij zoeken verstrooiing voor onze dagelijk- sche bekommernissen, wij maken ons wijs, dat wij eens moeten lachen om toch onze zorgen te verzetten, maar wij verzuimen onze vertroosting en onze vreugde te zoeken in het gebed. Wij zijn zoo mismoedig geworden, dat wij de goddelijke belofte vergeten bidt, vraagt en gij zult verkrijgen. Het gebed is de adem onzer ziel, en wij hebben allen noodig om in het jachtende, zorgelijke leven eens op adem te komen. Alleen het gebed maakt onze ziel van aardsche zorgen vrij, alleen het gebed leert nns onzen kom mer te dragen. De Boter handel. Uit de cijfers omtrent den uitvoer van boter, blijkt duidelijk het gefor ceerde karakter van onzen boterexport. Thans doet zich het gekke geval voor, dat Nederland kolossale hoeveelheden boter (de helft der Nederlandsche con sumptie) aan Engeland vrijwel cadeau doet (22 '/j cent per pond netto) en dat Engeland, in plaats van dankbaar te zijn voor dit presentje, er boos om woidt... Want in het Engelsche par lement begon een Lord te klagen over den boter-invoer uit Holland. Er is reeds tot in den treure gewezen op den geforceerden export, die in 1935 zoowaar slechts 45 cent per kilo netto opbracht en die volgens olficieele veiklaring slechts plaats vindt, om „het boterteveel weg te werken, waarbij niet de verwachting bestaat, dat deze ex port op den duur, bij meer normale verhoudingen, gehandhaafd zal kunnen blijven". Waarom is toch deze export tegen aibraakprijzen tot het viervoudige op gevoerd, en waarom noemt men dit „wegwerken van een teveel", terwijl het mengselpercentage voor de margarine, dat 40 en 25 heeft bedragen, tot moest worden verlaagd, zonder dat ptijs van dit volksvoedsel erdoor werd verlaagd, als gevolg n.l. van heffings- verhooging? Reisbelasting. Ingediend is een wetsontwerp tot heffing van een reisbelasting. Voorgesteld wordt om voor iedere reis afzonderlijk per reiziger gedurende de eerste 8 dagen f0.50 per dag te heffen, de volgende 4 dagen f0.75 enj verder f 1 per dag. Voor grensbewoners en beroeps- reizigers zal een afzonderlijke regeling getroffen worden. Er zal echter geen uitzondering ge maakt worden voor gezondheidsreizen. Het schoone landschap. Als besluit van een bijeenkomst der Vereeniging van Ned. Gemeenten, té Utrecht sprak de burgemeester van Den Bosch Mr. van Lanschot over „Wegen door het landschap". Bij het aanleggen van een weg door 't landschap, aldus burgemeester Van Lanschot, wort'en twee eischen gesteld: n.l. van aesthetischen aard en die welke het snelverkeer aan de wegen is gaan stellen. Over ons mooie Nederland ligt 'n dicht net van groote en kleine wegen uitgespreid en allerwegen is men nog drukdoende om het wegenplan uit te breiden. Over het algemeen worden de verkeerseischen wel in het oog gehou den, hoewel op vele plaatsen wel een te veel aan borden erg valt waar te nemen waardoor het verkeer wederom wordt bedreigd. Want een weggebrui ker kan onmogelijk de groote dosis aanwijzingen in zich opnemen, die hem vanaf een tiental borden worden gedaan bij het inslaan van een weg. Zulk een teveel moet noodwendig leiden lot overtredingen. Aan den anderen kant dreigt het landschap echter danig in het gedrang te komen. Het groote euvel is veelal, dat men bij nieuwe wegen 'n te dichte boom- of andere beplanting aanbrengt, waarbij het uitzicht op het landschap verloren gaat. De groote stoot tot rechte en breede wegen gaf Napoleon. Deze bracht het principe van den modernen verkeers weg. Helaas wordt dit op vele plaatsen wel wat te ver doorgevoerd. Niet altijd wordt er rekening gehouden met het karakter van de omgeving. Door een heide-veld kan men geen betonweg neerleggen, want het steedsche karakter dat den betonweg eigen is, past ten, eenenmale niet bij de heidevlakten. Wel het meeste te lijden krijgt het landschap op plaatsen waar zich vele menschen gaan vestigen; en dan: de lintbebouwing. De lange, eindelooze rij van incultureele, nietszeggende en vervelende villa's vernielen allengs ons prachtige landschap. Bij een en ander is de voorlichting van een knap landschap-architect on ontbeerlijk. Er is deskundige leiding noodig om tot het doel te geraken, n.l. om den weg in volkomen harmonie te brengen met 't landschap. vrouwen kinderen. Hij wordt opstan dig, mede door Communisten en Nat. Socialisten aan de stempellokalen. Hij kan niet meer bidden, vindt geen steun meer in Biecht en Communie en zakt al dieper en zoo zijn er 400.000 ons Vaderland. Wat een mannenleed. De jeugdige werklooze van 18 en 20 jaar mag niet meer denken aan een eigen nestje, mag niet meer liefhebben en hij wordt ongedurig. Vader moet zwoegen voor jonge krachten. Het ge moed wordt opstandig, hij haat de maatschappij, het gezin en zelfs God en kan niet meer bidden en zoo zijn 200.000 in ens Vaderland. En hoe is het gesteld met de Boeren i Middenstanders. Ook daar gaat het naar den afgrond. En zij bidden om uitkomst en ook dat helpt niet en ze gaan zich richten naar Staatsabsolu- tisme. Wat hebben de mannen van tegen woordig niet een ontzettend leed te dragen en als men dat moet dragen zonder Christus, zonder God, dan komt men tot wanhoop. O mochten ze toch Christus dragen in de wereld. De Eerw. Spreker schetste de ge schiedenis van Christophorus, den Christusdrager. Wij moeten ook door het leven dragen den onder het kruis vallenden Jezus, dwars door de rivieren van het leven. Aan de deur van uwe zielen klopt Christus en vraagt, draag Mij door deze stormen. En hoevelen durven aan dat kloppen gehoor Hebt U een Vulpen noodig? Keuze uit groote voorraad. (UTttlllEI' t SCIIIlFHtCllltEHlIIOfl Langestraat 101 Telef. 528 eenige wijzigingen geheel aangenomen. Vervolgens werd besproken hef eerste optreden naar buiten, de viering van Julianadag 30 April a.s. Na eenige discussie werd besloten tot het orga- niseeren van een kindermiddag voor kinderen van 6-14 jaar, vooraf een optocht door het Soesterkwartier en 's avonds een lampion-optocht. Na een geanimeerde rondvraag sloot de- voorzitter met een opwekkend woord om allen mede te werken aan uitbrei ding van het ledental en om zooveel) mogelijk dezen dag de vlag uit te steken. J R. K. Spaarbank. Bedrag der inlagen fl2653.9Cf: Bedrag der terugbetalingen t 9791.13 Aantal posten van inlage 168 Aantal posten van terugbetalingen 62 Aantal nieuwe boekjes 4 Afbetaalde boekjes 5t Sproeten komen vroeg het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol. Bij alle Drogisten. rimersfoori Gezelschap „Stille Omgang". in „St. Jozef" had de algemeene vergadering plaats van het Gezelschap „Stille Omgang", onder leidiig van den heer H, J. C. Venings, die in zijn openingswoord herinnerde aan 't 12'/,- jarig bestaan van de aid. Amersfoort en Omstreken in het afgeloopen jaar. Het jaarverslag van den Secretaris, de heer W. A Hartog meldde een leden tal van 762. Het financieel verslag gaf een batig saldo van f8,20. Kapelaan H. Th. W. G. Giliam, uit Utrecht, hield eene rede. Met geestelijke vreugde als Priester, aldus Spr., wek ik u gaarne op de daad van groot geloof te stellen, de daad van de „Stille Omgang", de daad van duizenden mannen van boete gebed. Het woord „Stille Omgang" wekt de geestdrift van tienduizenden ma nen, en nog steeds stijgt het aantal breedte cn diepte. En daar gaat die eindelooze sliert van biddende mannen, in stilte, uit alle oorden van het land, om te huldigen Jezus Eucharisticus. Deze tocht gedurende de nachtelijke donkerte is de groote daad van liefde en geloof in Jezus in Zijn H. Sacra ment. Wij mannen hooren op deze stille tocht de Engelen jubelen en onze zielen worden omhoog getrokken en we zullen bidden om gerechtigheid. Dat zullen we nu gaan doen in deze tijd van ongeloof en heidendom, oorlog en ongerechtigheid en voor stel van de maatschappelijke orde. Wat hebben velen niet een zwaar kruis te dragen. En spreker schilderde den werklooze, overbodige kracht voor de samenleving, geen arbeid meer kunnen verrichten, geen geld meer kunnen verdienen voor geven en durven gehoor te geven aan de algemeene Katholieke,actie's. Hoe- velen loopen den koning van na of hollen achter valsche stelsels aan. Voor die wereld en voor die n schen gaan wij naar Amsterdam voor ons zeiven en voor hen kracht te vragen in dezen tijd. Mannen van de „Stille Omgang" draagt Christus in uwe zielen en draagt UWp uil liefde voor Christus en mtf Ctuiltufc Begin uwe bedetocht in Anisti,.Uuiii en gaat met Christus door het leven naar een gelukzalige eeuwig heid. Het programma voor den „Stillen Omgang" geeft aan Vertrek Zaterdag 14 Maart 22.52 u. Denkt allen om het bidden van het reisgebed. Na aankomst te Amsterdam Lof met preek in de kerk aan de Rozengracht van de Paters Jezulten. Daarna de omgang en bijwonen van de plechtige H Mis met gemeenschap pelijke H. Communie. Naast de algemeene intentie heeft de Directeur, Kapelaan W. J. de Jong als intentie gesteld „Dat alle Katho lieken één mogen zijn". Zondagmorgen terug met den trein in 7.18 uur uit Amsterdam. De leden worden verzocht zooveel mogelijk de Hoogmis in eigen parochie kerk bij te wonen, welke wordt opge dragen voor de levende en overleden leden van het Gezelschap. De kosten van den trein bedragen f 1.20, een offertje wordt verzocht voor de werklooze leden opdat zij op kosten van de vereeniging mede kunnen gaan- De Directeur, Kap. de Jong bracht dank aan het bestuur voor het mooie werk dat zij in de afgeloopen 12'/, jaar hebben verricht en gaf nog eenige aanwijzingen in het belang van de goede orde. Tot bestuurslid werd herkozen de heer W. A. Hertog. In zijn slotwoord de Voorzitter erop dat de man van de „Stillen Omgang" in tijd van nood voor de Kerk, niet stil zullen zijn doch dat juist zij pal zullen staan. Oranje-Vereeniging „Soesterkwartier" Woensdag had in het parochiehuis aan de Pauliis Borstraat een ledenver gadering plaats van de Oraoje-Veree- niging „Soesterkwartier" onder leiding van den heer J H. Veenkamp, die in zijn openingswoord de hoop uitsprak dat de verhouding tusschen bestuur en leden steeds van aangenamen aard moge zijn en dat in eendrachtige sa menwerking het nationaliteitsgevoel worde aangewakkerd en de liefde voor het Vorstenhuis verstevigd. Vervolgens werden Statuten en Huis- houdolijk Reglement behandeld en na Amersfoortsche Reddingsbrigade. Het jaarverslag vermeldt een leden tal van 85, waarvan 14 gediplomeerd; 18 leden behaalde diploma A, 3 diploma 'iploma C. .dische cursus onder leiding van Dr. Chr. Kok mocht zich in groote belangstelling van de leden verheugen. Het reddingsmateriaal is belangrijk hretd en vernieuwd, finantieel verslag gaf een batig saldo van f 178.03. In de medische commissie werden benoemd de doktoren Chr. Kok, M. Kamerling, Chr. Eggink en M. van de Hoeve. Besloten werd de oefenavonden in het komende seizoen te h den In Pesie's Bad op de Maandagavonden. Op Woensdag 25 Maart zal in de Valk een propaganda-avond worden gehouden. Op Zondag 8 Maart wordt een ex cursie gehouden naar het Sportlond- senbad te Arnhem. De F. A. M.-Benrs. De belangstelling voor de Ie iiouden winkelbeurs in de Markthal is in de betrokken kringen zeer groot. De meeste stands zijn reeds „genomen". GEBR. RIJS S9ESTERWE9 29 litiiiiilji: 3D tul pil kill pui iiuitlkuljit 41 tl. pil kill pui liulubii, «lil Hit IS tul Dividendboekjes op ai Zondags van 4—8 uu>' Geopend TELEFOON 20S4 De Lichtenberg. Nu de Ziekeninrichling De Lichten berg haar eerste lustrum herdacht, werden door de directie eenige cijfers gepubliceerd over de exploitatie. Met groot vertrouwen gaat men de toekomst tegemoet. In ronde cijfers bedraagt de kostprijs van terrein, ge bouw en volledige inrichting f350.000. Hiervan werd f50.000 afgeschreven. Aan rente vergoedt men jaarlijks f15 000. De post voor salarissen loopt ver boven de f20.000 per jaar; liet bedrag, benoodigd voor voeding, be draagt eveneens f20000 per jaar. Dr. Brester constateert dat „De Lich tenberg" zich in toenemende belang stelling mag verheugenin vergelijking met 1934 is het aanlal verpleegden 36 pet. toegenomen en bedraagt het afgeloopen jaar 17741 ver- pleegdagen. Tentoonstelling. Door de Amersfoortsche Kunstkring zal in „De Poth" einde Maart een ten toonstelling worden gehouden van schilderijen van Else Berg. Christelijke Werkgevers. Hier ter stede werd opgericht een plaatselijke club van Christelijke Werk gevers en Groothandelaien met den Heer Van Lonkhuijsen als voorzitter.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1