rAJ=HSggg F. fl. TULP Schrijfmachine H. Elzenaar Bel dan op No. 42 Potter» a, Aaernfoort mWdagMD^D^bon^mpn|l .D,n8da8" en Vrijdag- «.tioUd» Mcku, Dt^koZ «evertigd te Amersfoort De €embock Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Dinsdag 10 Maartll936 ADVEKTENTIEN cct! per ngel. .oor Pendel eo m.erteld bl gerw" Ad.ertentün moeien Moede» en V'»<UI Sï In den m*»en r»e berorjd. - T.leloon 314 Negen en Veertigste Jaargang - No. 99 Doel en Streven van de J°n«e Werkman. Het eerite doel van de J. W. is om j.°ngen Sfbeider op te voeden tot 5*" ™ten. degelijken. door en door Katholieken man, karakter-vast, die, geroepen lot den levenstaal, (waar- :°e ude. meeste geroepen worden) van het huwelijk, óók daar leiding zal kunnen geven in een katholiek gezin en opvoeder (in den volsten en katho lieken zin van het woord) zal kunnen rijn van de aan zijn zotgen toever trouwde kinderen. Deze vorming en opvoeding in de J. W. wil natuurlijk slechts aanvullen die van het gezin, maar Is voor vele jeugdige arbeiders op deze leeftijd van bel grootste belang en zelfs nood zakelijk. Van het grootste belang: juist In die jaren, als hun vorming en opvoe ding nog niet is voltooid, kan er met hen gesproken worden over hun toe komst, over de levenskwestie'sver keringen huwelijk, over de inrichting van hun volgend leven. |nist op dien leeftijd kan er nog zoveel goeds met hen bereikt worden, omdat zij alles veel beter begrijpen, omdat zij, eenmaal gewonnen voor iets Soeds, zicb ook geheel en al, met al e enthousiaste kracht van hun jeugd, daaraan geven; maar het is ook een gevaarlijke tijd: er kan in die jaren zoveel bedorven worden in hen! Zelfs noodzakelijkdenken we maar eens, van wie ontvangen onze jonge werklieden, tegenwoordig in het alge meen hm vorming en opvoeding? Niet op de eerste plaats en voor namelijk van hun ouders; de jongens worden op het werk behandeld als volwassenen, zij zijn onderweg en op het werk zelfstandig, ontgroeien daar door hun ouders, die dikwijls nog slechts beschouwd worden als een hinderlijke sta-in-den-weg voor hun plannen. Aldus groeien zij op in Ie grote vrijheid en er ontslaan mistoe standen als kostgeldsysteem. achter houden van geld, enz. Niet meer, zoals bij andere standen, door school en leraren, niet meer door den priester of de Kerkhet kerkbezoek bepaalt zich dikwijls tot eenmaal per week, en dan nog bij velen terloops, opper vlakkig; de tijd van katechismus is voorbij, het lidmaatschap van gods dienstige vereniging op den leeftijd van 17—18 jaren en daarboven is tame lijk gering. Maar wel heelt zeer groten invloed op de vorming en opvoeding der jonge arbeiders: de arbeidsomgeving. Deze voedt hen op tot onafhankelijken, zelf standigen, tot eigen beschikking ovei zelfverdiend geld, tot genieten en proe ven van alles wat de wereld bieden kansport, bioscoop en kroeg en vroeg tijdige verkering. Uit dit alles moge blijken dat vorming en opvoeding in de J. W. voor onze arbeiders van het grootste belang en noodzakelijk is. De J. W. stelt zich op de tweede plaats ten doel om de jonge arbeiders te vormen tot flinke leden der mense lijke samenleving, die begrijpen hun plichten tegenover de maatschappij, en die ook, als actieve leden der Katho lieke Standsorganisalie en Vakorgani satie positief willen medewerken aan een betere, meer christelijke maat schappij. Organisatie was nodig in het ver leden om iets te bereiken, maar blijft KANTOORBOEKHANDEL „HET VULPENHUIS" Ungutr, «8 t o. Krommostr. - TEL BSC Één van Neerlands' teste Vulpenzaken en De beste Vulpen service Belt op: Totofoonnumere 1093 1850 1830 1938 1953 113 Taxi-dienst Nic. Bovée Standplaatsennaast Hotel .Monopcle" Coornhertlaan 3 Dollardstraat 78 Kamp 41 Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 nodig ook nü. Denken wij slechts aan het grote belaug, dat onze tegenstan ders hechten aan de organisatie, hoe zij werken en zwoegen, om het getal hunner leden te vergroten. In verband hiermede ia de organisatie voor een katholiek niet enkel meer een vrijwil lige daad, doch een maatschappelijke plicht geworden. (Mgr. Diepen, op den Dioc. Katholiekendag te Tilburg in 1929). Willen de katholieken mede ten uitvoer brengen het herstel der sociale orde, zoals Paus Pius XI zo heerlijk aangeeft in „Quadragesimo-Anno", wil len zij den Invloed behouden tegen over hun tegenstanders, dan is organi satie niet alleen nuttig, maar zelfs nood zakelijk. Zooveel voorbeelden uit de jongste geschiedenis zijn er om dit te bewijzen. Maar enkel getalsvermeerdering is niet genoeg, het moet tevens geven ver meerdering van activiteit. Daarom zal de J. W- organiseren niet alleen de jonge arbeiders maar hen ook vormen en scholen in activiteit door daden, door actie, omdat vooral de daad geeft den geest van apostolaat! Het derde doel, het heerlijk ideaal van de J. W., is om onze arbeiders te bezielen gezamenlijk te werken aan de verchristelijking der arbeidsomgeving, ook dèèr alles te herstellen in Christus. Het arbeidsmilieu dat nu een meer heidens dan christelijk aspect heeft, moet verbeterd worden. Kanunnik Cardijn heeft zijn priesterleven in dienst gesteld der jonge arbeiders om deze gedachte te verwezenlijken„Als die verbetering der arbeidsomgeving nu eens uitging van een kern van arbeiders, als nu een paar van die jonge arbeiders, arbeider blijvend, zelf eens aanpakten, begrijpend en beseffend het ellendige van hun toestand, dan ware mogelijk nog hulp brengen!" Dat ideaal wil ook de j. W. mede verwezenlijken, door kernen of cellen ie stichten om ook op het werk de katholieke levensbeschouwing te doen eerbiedigen, om daar te bestrijden de mistoestanden te doen verdwijnen de gevaren voor geloof en zeden endaar te verkrijgen die verbeteringen en her vormingen, welke de uitoefening van het beroep opnieuw maken het door God voorbeschikte middel om zijn eeuwige zaligheid te bereiken, terwijl het nu voor velen een hinderpaal is. De arbeiders zeil, en voornamelijk de jonge arbeiders, hebben in die ver christelijking, in de beinvloeding van het arbeidsmilieu een taak te vervullen, die door niemand anders kan vervan gen worden worden en waarvan ten slotte mede de verheffing van den arbeidersstand en het herstel der sociale orde afhangt. Ten slotte is de J. W. een Jeugd- organisatleenSociaieorganisatie, omdat zij te zorgen beeft voor de jeugd, die sociale organisatie nodig heeft. Esperanto-nleuws. (K) De Vlaamsche vereeniging v, Katholieke Esperantisten geeft thans een eigen maandblad uit, getiteld „Flandra Katholiko". De uitgave is een overtuigend bewijs van de groeiende Esp.-beweging onder de Vlaamsc'ne Katholieken. Het redactie-adres: Turn- houtsche baan 277, Borgerhout-Ant- werpen. Op verzoek van de Directie der Haagsche stadstram werd aan con ducteurs Esperanto-les gegeven. Het resultaat was, dat aan 14 hunner het olficieele diploma kon worden uitge reikt, waarvoor de Directie een loon- toeslag geeft. Kennis van Esperanto wordt in deze gelijk gesteld met kennis van de moderne talen. De studie eisebt echter veel minder tijd. Twee leden van de Haarlemsche jemeenteraad de Heeren Veldt en 'osthumus, stelden voor Esperanto- onderwijs in te voeren op alle Haar lemsche scholen. Het voorstel is thans door B. en W. in studie genomen. Van 16—20 April wordt Ie Utrecht een Internationaal Paedagugisch con gres gehouden. Naast de gebruikelijke talen is ook Esperanto als olficiëele congrestaai aanvaard, Alle redevoe ringen worden in deze taai overgezet. Ir. J. Glück (Tsecho-Slowakije) heefi als onderwerp gekozenEsperanto in dienst van de samenleving. Tijdens het congres worden de resul taten getoond, die men op onderwijs gebied en in de opvoedkunde reeds met de wereldhulptaal bereikte. De jaarbeurzen van Parijs, Lyon en Weenen gaven, evenals vorige jaren, gidsen en prijscouranten uit. Het in kleurendruk uitgevoerde pros pectus van de Weensche Jaarbeurs (8—!5 Maart) is verkrijgbaar: Zentral- büro Wiener Messe, Messeplatz I, Wien VII. „La Praktiko". De bewetflng voor Ne- derlandsch fabrikaat Met de organisatie van vijf groote tentoonstellingen in verschillende middelpunten van ons land, Amster- m, Nijmegen, Rotterdam, Groningen 'sGravenhage, doet de Vereeniging „Nederlandsch Fabrikaat" dit jaar een daad van onberekenbaar nationaal tlang. Tientallen van jaren beeft deze Ver eeniging reeds propaganda gemaakt voor het product van eigen bodem. Overat, waar het noodIg was, stond ze pp de bres In het belang van de eigen industrie en dus van den Nederland- schen werkman, en van eiken Neder lander zonder onderscheid. Dikwijls had ze te kampen met misverstand, meestal met lakschheid en onnaden kendheid. Intusschen werd met hel heviger groeien van de crisis en de werkloosheid ook de noodzakelijkheid dringender, om het geweten van ons volk wakker te schudden. Er doet zich een eigenaardig verschQnsel voor dat de meest direct belanghebbenden bij de bevordering der eigen industrie en van den eigen landbouw, n.l. de werkloozen zelf nog zoo onverschillig staan tegenover dezen strijd. Eenigen tijd geleden werd in het maandblad „Nederlandsch Fabrikaat" uitgerekend, dat behalve de 200 schoenfabrieken, die Nederland rijk is, er nog 60 van een gemiddeld even groote capaciteit zouden kunnen gaan werken, indien iedere Nederlander Nederlandsche schoenen droeg. Zoo is bet op tal van andere gebieden. Niet alleen de groote orders zijn in dit opzicht van belang. Trouwens de publieke opinie bemoeit zich daarmede we! voldoende. Als zelden: n.l. het jaar worden: Uii den nood van dezen tijd zijn ze geboren, en de industrie, die anders veelal schoorvoetend overgaat tot het maken van de kosten, die verbonden zijn aan het deelnemen van een ten toonstelling, heeft onmiddellijk met geestdrift gereageerd «p den oproep van „Nederlandsch Fabrikaat". Daar uit bleek, dat ook de fabrikanten zelve gevoelden, dat tot deze daad in grooten stijl moest worden overgegaan. Het be lang ook van den middenstand bij deze actie Is zeker niet gering. De midden stand toch is het kind van de rekening, ook van de werkeloosheid onder de arbeiders. En bij elke poging, de werk gelegenheid onder hen te vergrooten, is de middenstand ten zeerste gebaat. Wie dit beseft, steunt dan ook met alle hem ten dienste staande middelen de beweging onder ons volk, die door deze tentoonstellingen moet worden opgewekt en versterkt. Daartoe zijn tal van gelegenheden. De winkelier make onder zijn klanten propaganda voor het Nederlandsch fabrikaat, want hij heeft groote invloed op wat de klan ten koopen. Hij wekke zijn leyeranciers-fabrikan- ten op, deel te nemen aan de tentoon stellingen; hij kan bij de Vereeniging „Nederlandsch Fabrikaat", Badhuisweg 145, den Haag, een biljet aanvragen, dat hem straks voor de tentoonstelling gaarne zal worden toegezonden, om het voor zijn raam op te hangen; en hij bezoeke zelf een der tentoonstel lingen, (de toegangsprijs bedraagt slechts 25 cents) om er de kennis op te doen, die bij noodig heeft, om pro paganda te maken. Slechts indien iedereen meewerkt, kan 1936 een zeer bijzonder jaar wor- J -— - -iJ. het Geef ons even Uw adres en wij komen gaarne, geheel vrijblijvend, met U praten over de aankoop van een nieuwe of gebruikte Levering van alle merken portable en standaard machines van iedere prijs- Agentschap der Continental Schrijfmachines Langestraat 101 Tel. 528 Hebt U een Taxi of auto noodig Atnersfooa Naar de Missie 3) door Pater B. van Klaarwater Telkens als een hooge deining hel schip op haar rug neemt, en de schroei van het schip daardoor wat meer aan de oppervlakte van het water komt te liggen, begint die tamboer-majoor zon hysterisch alaim te kloppen tegen de nijp, dat je er bijna hartkloppingen van zou krijgen. En op dat signaal begint heel het regiment van ringen en rin getjes. van kettingen en kabels in koor te kloppen en te hameren dat hooren en zien vergaat. Doch die kleine onaangenaamheden ■worden dubbel en dwars geneutrali seerd door het schitterend weer dat we vandaag hebben. Blauwe lucht en blauwe zee. Stralend zonnelicht overal, en de voortrennende eolfies blinken vandaag zoo helder en frisch alsof ze zich gestoken hebben in een schitterend nieuw pakje van 't zuiverste tropenlicht. Je begint je bijna te verwonderen dat de lucht niet ver vuld is met 't gezang van duizenden kanarievogels. U moet weten, we be vinden ons tegenover de Kanarische eilanden en ik stel me voor dat de een ol ander onder u me nu graag een leeg vogelkooitje zou overhandigen om gevuld terug te sturen. Doch van kanarievogels is al even weinig iets te bespeuren als van de Kanarische eilanden 1 Alleen 's avonds 10 p.m. krijgen we vuurtorens te zien, die bedachtzaam met lange spookvingers over de zee voelen of ze hier ot daar op de zwart glimmende vlakte iets konden ontdek ken van hun gading. Een strook licht aan den horizon duidt de plaats aan waar Las Palmas ligt. Waren we bij dag hier aangeko men, dan zou de kapitein hier onzen blinden passagier hebben afgegeven. Nu varen we verder in de donkere nacht, terwijl een koude wind ons tegenwaait en achter ons aan den ho rizon een laatste verdwijnende vuur toren nog even een knipoogje geefl aan de voorspoedende wereldreizigers. Donderdag 12 Dec. De eerste officier is een oude be kende van ons. D.w.z. hij heeft me als een hoopje ellende zien liggen in mijn klapstoel op de Saarbrücken. Nu is de Saarbrücken over gegaan in de handen van Italië en moet dienst doen voor iroepenverscheping. Onze eerste offi cier heeft de oude boot onder zijn bevelhebbersstaf naar Italië mogen brengen. Langzamerhand leeren we officieren, ingenieurs en matrozen' nader kennen. Allen zijn uiterst vriendelijk Onder de matrozen zijn er een paar die kapiteins-zoon zijn en ook zelt kapitein willen worden. Nu moeten ze schrobben en boenen zooals de rest. Men kan niet anders zeggen of daar steekt veel goeds in zulk een opvoe ding. Zoo leeren officieren en kapiteins van jongsaf aan eiken arbeid die op een schip gedaan moet worden. Ze leeren door nauw contact met de ma trozen kennen wat er in hen omgaat, en de gewone matrozen weten dat de officieren en de kapitein alles hebben gedaan wat zij nu moeten doen. Ook krijgen ze zoo een rijke ervaring ter zee, vóór hun de volle verantwoording over een schip wordt opgedragen. Den heelen dag staat er een sterke bries en is de lucht bewolkt. Tegen vier uur klaart het echter geheel op. Onbewolkte lucht en heerlijk weer. We bevinden ons nu op de hoogte van Capa blanca. Voor zonsondergang zien we rook aan den horizon en vaag on derschelden we Iets wat misschien een oorlogsschip kan zijn. Vrijdag 13 Dec. Om 3.30 a.m. toen we nog in bed i dreigen naar het buitenland te gaan, dan komen de ingezonden stuk ken in de bladen, en de vragen in de Tweede Kamer vanzelf wel los. Maar als het om schijnbaar kleine dingen gaat, als het uitgaven voor dagelijk- sche levensbehoeften betreft, trekt men zich er nog vaak zoo buitengewoon weinig vap aan. waar het geld blijft, dat men uitgeeft, binnen of buiten de grenzen. Men heeft wel eens gehoord van de „macht van het kleine", maar bedenkt niet, dat als door de onge veer twee millioen gezinnen in ons land per week één gulden wordt uit gegeven aan dingen uit het buitenland, die in ons land even goed en goed koop worden gemaakt, dat twee mil lioen per week, ofhonderd mil lioen gulden per jaar uitmaakt. Wij zullen ons niet begeven in uit gewerkte berekeningen, hoeveel werk voor werklooze arbeiders, hoeveel be drijvigheid, hoeveel meer omzet voor den middenstand deze honderd mil lioen gulden zouden beteekenen. De leuze, waaronder de actie van Neder landsch Fabrikaat wordt gevoerd „Koopt Nederlandsche waar, dan hel pen wij elkaar", zegt zeer kernachtig in enkele woorden, waar het omgaat. De Ideëele gedachte van het saam- hoorigheidsgevoei moet in tijden van grooten nood, als waarin ons volk thans verkeert, de drijfveer zijn onze daden. Om nu eenerzijds de ge wetens wakker te schudden, en ander zijds hen, die nog onbekend zijn met het vele en veelsoortige, dat de eigen industrie en landbouw voortbrengen, daarmee in kennis te brengen, organi seert de Vereeniging „Nederlandsch Fab ikaat" deze 5 tentoonstellingen. jaar, waarin men begon Nederlandsche waar te koopen, om zoodoende elkaar door den moeilijken tijd heen te helpen. lagen dus, zijn we den kreeftkeerkring gepasseerd. We bevinden ons dus nu in de tropen. Tellen we er de twee dagen oponthoud in Antwerpen af, dan hebben we er juist een week over ge daan om in de tropen te komen. U ziet, het is maar een kattensprongetje. In één week hebben we winter, herfst, lente en zomer gehad Intusschen hebben we echter 2215 Eng. zeemijlen afgelegd, dus bijna 4100 K.M. En we slaan noe rnaar aan 't begin van onze reis. We bevinden ons nu op 19.41° N.B.-180 W.L., tusschen Kaap Blanca en Kaap Verde. We heb ben schitterend tropenweer en het is niet te warm. De zon staat om dezen tijd van het jaar aan den anderen kant van den evenaar. Om het feit echter te memoreeret: dat we in de tropen zijn, heb ik vandaag mijn pull-over uitge trokken. Langzamerhand zullen andere wintersche kleedingstukken volgen. Zaterdag 14 Dec. Treurig zooals vannacht de tamboer majoor te keer is gegaan I Ik heb geen oog dicht kunnen doen. Bovendien is het vandaag loom en zwoel weer. De iucht is geheel bewolkt en er hangt een vochtige warmte die je longen aan mekaar doet plakken. We zijn Kaap Amersfoort Hondenbelasting. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort vestigen de aandacht er op, dat belastingplichtigen, aan wie geen beschrijvingsbiljet der hondenbelasting is uitgereikt, gehouden zijn vóór den 15 Maart 1936 aangifte te doen en dat zij, die door welke oorzaak ook, in den loop van het jaar belastingplichtig ol voor een hooger bedrag belasting plichtig worden, tot het doen van aan- Sifte ten kantore van den Gemeente- intvanger, Achter Davidshof 2, binnen veertien dagen na het ontstaan dier oorzaak, verplicht zijn. Burgelijke Stand. GeborenCornelia, d. van N. J. v. Eijk en B. C. Enkelaar. Hendrik Willem, z. van A. Oldenmenger en H. J.v.d. Linden. Pietje Dina, d. van A. Walet en B. Efirink. Ondertrouwd E. Kraan en H. Moro. K. A. Kla- vereHjn en M. 1. Kapteijn. J. C. Hoogland en M. Wiertz. Overleden A. A. Pijpers, 58 j., echtg. van H. v. Diermen. W. F. Mees 11 j. A. Veen 73 j., echtg. van F. C. v. Randwijk. E. M. de Vries, 83 j„ wed. van J. W. Brand. J. v. Ijken, 45 j., echtg. van A. Nieboer. W. de Wolff, 69 j., ongeh. Bevolking. Loop der bevolking in Februari 1936. M. V. Tot. Aantal geboorten 29 34 63 Aantal overl. 22 21 43 Meer geboren dan overleden 7 13 20 Qevestigd 139 152 291 Vertrokken 130 127 257 Meergevestigddan vertrokken 9 25 34 Totale vermeer dering 16 38 54 Bevolking op 1 Maart 1936 22.135 23.213 45.348 RADIO-CENTRALE. Buitenlandsch Programma. Woensdag 11 Maart. 8.15 -9.45 Luxemburg. J0.10—11.05 Hamburg. 11.05-12.20 Londen Reg. 12.20—2.20 Brussel VI. 2.20-3.00 Kalundborg. 3 —4 Deutschl.sender. 4—5.20 Lon den Reg. 5.20—6.50 Hamburg. 7—8 Gram.uitz. 8.05—9.20 Deutschl.sender 9.30-12 Weenen. Donderdag 12 Maart 8.15—9.45 Luxemburg. 10.10—11.05 Hamburg. 11.05-12.20 Londen Reg 12.20—2.20 Brussel VI. 2.20—4.20 Londen Reg. 4.20-5.20 Diversen. 5.20-6.50 Ham- buig. 7—8 Gram.uitz. 8—8.20 Londen Reg. 8.20-9.50 Droitwich. 9.50-12 Hamburg. Vrijdag 13 Maart. 8.15-9.45 Luxem burg. 10.10—11.05 Hamburg. 11.05— 12.20 Londen Reg. 12.20—2.20 Brus sel VI. 2.20 -5.20 Londen Reg. 5.20 —6.50 Keulen. 7—8 Gram.uitz. 8—12 Keulen. Zaterdag 14 Maart. 8.159.45 Lu xemburg. 10.10—11.05 Hamburg. 11.05—12.20 Londen Reg. 12.20-2.20 Brussel VI. 2.205.35 Droitwich. 5.35—6.50 Keulen. 7—8 Gram.uitz. 12 Droitwich Verde gepasseerd en v aren dus de goudkust van Afrika. Zou dit 't gewone klimaat van de goudkust zijn? Men zegt dat het daar zeer ongezond is. De missionarissen van Keer, die er werken, moeten om de vijl jaar voor hun gezondheid re- patrieeren. 's Middags komt er echter een Inte ressante afwisseling; interessant vooral voor hen die het nog nooit hebben meegemaakt. Om 2 p.m. gaat de sirene, en loopt de bemanning te samen naar de reddingsbooten aan weerzijde van het tweede dek. Machinisten en stokers, zwart van kolendamp met een vuil kapje op hun hoofd en verscheurde lompige boezeroenen en broeken; ma trozen en dekmaats, de dikke kok en zijn helpers, de witte schort nog om en de koksmuts op 't hoofd, officieren en ingenieurs: allen met een grooten reddingsgordel omdat geeft een tafe reel waarover de Zustertjes staan te schokken van 't lachen. Ze worden gemonsterd door den eer sten officier, en d^n houdt de kapitein voor de samenschoolende menig.e een rede over voorzichtigheid, orde en plichtsbetrachting vooral in geval van gevaar. Wanneer je je oog laat gaan naar al die typen, zoo van hun werk samengeloopen en nu allen opkijkend naar den redenaar, dan zoujemeenen een hoop volk te zien, luisterend naar een volksopruier. Het was echter hooge ernst. En het werd nog hooger ernst, toen de kapitein zich tot ons keerde, en ook wij onze zwemgordels moesten om doen. De Zusters die zich zoo geamu seerd hadden aan die schoorsteen- vegerstypen en slagerstypen met zwem gordels om. boden nu zelf stof ten over om te lachen. Zelfs de vierde officier moest bekennen dat hij zoo'n tafereel nog nooit gezien had: 15 zwarte nonneijes met witte kappen, en daar onder uitpuilend een dikke bruine twemgordel. Zondag 15 Dec. Dezen morgen weer gezongen H. Mis, juist als den vorigen Zondag. Van de bemanning komt niemand de H. Mis bijwonen, ofschoon er Katholieken ge noeg onder hen zijn, en het ook met den tijd wel te vinden zou zijn, want eiken morgen worden vier H. Missen gelezen. Tot nu toe hoefden we nog geen enkele H. Mis wegens te ruwe laten uitvallen. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1