(ooptdan'n Parker ,pi)- Allerlei ^^^Dnrkktrtl Unqtqrteht 28, Amersfoo,! mlddaa Do^fu,yersc^n' ®"een Dinsdag- en Vrtldaa- W A maand^„n.nbu|eitnnUp*r,|, ÜSW één 2w«n "flave van de Katholieke Stichting De Eembode, Bevestigd te Amersfoort De €embode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Vrijdag 13 Maart 1936 nuvcncnucn mui«n la den morgen efn beiotgd. Negen en Veertigste Jaargang No. 100 «KANTOORBOEKHANDEL F. fl. TULP „HET VULPENHtllS" Langastr. U Lo. Krommettr. TEL SIC Één van Neerlands' beste Vulpenzaken en De beste Vulpen service Bpl.iei Evonaoiie- Derde Zondag van de Vasten ïSïï£S?!r-'s2s gehad pn 7i v °°k Chrl,lus ons "el ven h.!£ i zelven voor on8 8ege- slachinn. n *.ene offerande en een Keur Dnrh 0ode '0l een aangenamen SSd'rf^fÜSHÜ en a,ler,el onre'n- „'d K'ef'gheld worde zelfs niet genoemd onder u, gelijk het heiligen oeüamt; noch schandelijkheid, noch awaze praat, noch onbelamelijkeschers, "'et pastmaar veeleer dankzeg ging. Vant weet dit enbesell.dat onlluchtige, noch onreine, -noch gierigaard, htigeen afgodendienst is, er,d«el heeit in het Rijk van Christus en Uod. Dal niemand u verleide door JJneie redenenwant on die dingen komt de toorn üods over ie kinderen des ongeloofs. Wordt dus hunne deel- genoolen niet. Want gij waari eens duisternis, nu echter licht in den Heer. Wandelt als kinderen des lichtst de vrucht toch des lichts is in alle goed heid en rechtvaardigheid. EVANGELIE volgens den H. Lucas XI, 14-28. In dien lijd dreef Jezus cenen duivel uil, en deze was stom. En toen Hij den duivel had uitgedreven, sprak de stomme, en de scharen stonden ver baasd. Doch sommigen van hen zei den: In Beelzebub, den vorst dei duivelen uit. En anderen, Hem op de proel stellend, vroegen van Hem een teeken uit den hemel. Hij nu, hunne gedachten ziende, sprak tol henElk Rijk, dat tegen zich zelf verdeeld is, zal verwoest worden, en het eene huis zal op het andere vallen. Indien nu ook de Satan tegen zich zelven ver deeld is, hoe zal zijn Rijk stand hou der. daar gij zegt, dat Ik in Beëlzebub de duivelen uitdrijf, door wien dan drijven uwe zonen ze uit? Zij derhalve zullen uwe rechters zijn. Maar. zoo Ik door den vinger Gods de duivelen uitdrijf, dan is waarlijk het Rijk Gods tot u gek"men. Wanneer een sterke, gewapend, zijn hof bewaakt, is het geen hij bezit in veiligheid. Doch als een sterkere dan hij hem overvalt en overwipt, zal hij hem al zijne wapenen, waarop hij vertrouwde, ontnemen en zijnen buit verdeelen. Die niet met Mij is, is tegen Mijen die niet met Mij vergadert, verstrooit. Wanneer de onreine geest van den mensch is uitgegaan, waart hij rond door dorre plaatsen, zoekend n. a rust; en ze niet vindend, zegt hijik zal te ugkceren in mijn huis, van waar ik ben uitgegaan. En gekomen zijnde,1 Liturgische Kalender, vindt hij het schoon geveegd en op- j yt/eek van 15—21 Maart, gesierd. Alsdan gaat hij en neemt met, zich zeven andere geesten, boozer dan Zondag 15. 3e Zond. v. d. Vasten, Mts hij zelf; en binnengegaan zijnde, wonen Oculi, zonder Gloria, 2e geb A cunc- zij daar. En het laatste van dien menschfis. 3e geb. Omnipotens. Pref. v. d wirdt erger dan het eerste Vasten. Het geschiedde nu, toen Hij dit sprak, Maandag 16. Mis van Maandag in dezt dat zekere vrouw uit de schare hare j weck, 2e en 3e getv als Zondag, «•-m verhief en tot Hem zeide: ZaligDinsdag 17. Wit. H. Gertrudis (Ned) de schoot, die U gedragen heeft, en i 2e geb. H. Palncius. 3e geb. en de borsten, welke Gij gezogen hebt! L Evang. v. d. dag. Belt opTelefoonnumer 1093 1850 1830 1935 1953 113 Taxi-dienst Nic. Bovée Standplaatsennaast Hotel „Monopole" Coornhertla n 3 Dollardstraat 78 Kamp 41 Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 dadige handelingen beschuldigen waar aan ge nooit gedacht hebt. Want ziet, uw Meester is het niet beter gegaan: ook Hij werd versmaad en gelasterd als een handlanger des duivels omdat Hij veel goed deed en ongelukkige menschen van den duivel verloste. Bondig en kalm weerlegde onze Za ligmaker de godslasterlijke beschuldi ging zijner vijanden. Een schoon voor beeld voor ons. hoe wij onze beschul digers moeten behandelenwij moeten hen niet met schimp- en scheldwoorden overladen, maar de lastering, die ons onschuldig wordt aangewreven, met bondige en bedaarde redenen weerleg gen en verder denken aan 'sHeeren woord.Zalig zijt gij wanneer men u om Mijnentwille vervolgt en van allerlei kwaad beschuldigt, verheugen verblijd u, want uw loon zal groot zijn in den Hemel". Nadat |ezus nu d: duivel had uitge dreven, waarschuwde Hij zijn leerlingen dat de booze vijand alle pogingen in het werk zou slellen om terug te keeren in het huis (d.i. den mensch) dat hij verlaten had en mocht hem dit gelukken de toestand van dien mensch verschrik kelijker zijn zou dan vroeger. .Hei laatste van dien mensch wordt erger dan het eerste". O mochten zij zich daaraan spiegelen die zich door berouw en boetvaardig heid bekeerd hebben tot den Heer hunnen GodHun vijand, de duivel, zal alles in het werk stellen om he' verloren terrein te herwinnen, desnoods andere geesten met zich medenemen die boozer nog zijn dan hij! Dat zij hieruit leeren op hun hoede te zijn, te waken en te bidden, want hun hervallen de zonde, is volgen1 de uitspraak i God erger dan hun eerste zonde. zen, naakten kleeden, dan toch zeker thans, nu het aantal noodlijdenden met den dag aangroeit en de weinige spaarpenningen van velen zijn opge teerd. Wij mogen ons geenszins tevreden stellen met de armen te beklagen, hun woorden van medelijden en deelne ming in hun ongeluk toe te 'oegen. Neen, onze barmhartigheid mag zich niet beperken bij woorden, maar moet zich toonen door daden van hulpbetoon. Moge het voor de welgestelden een voldoening zijn met vriendelijkheid persoonlijk aan de armen te geven, maar ook zullen zii bereidwillig steunen de instellingen van liefdadigheid, opdat deze, die door middel van stoffelijken steun ook op geestelijk gebied zooveel kunnen bereiken, in deze zware tijden dé hulpbehoevenden ruimer zouden kunnen bedenken. Bovendien kunnen de instellingen, die voor armenbedee- ling zijn opgericht en werkzaam zijn, beter dan particuliere personen be- oordeelen, waar de nood het nijpendst is aan wie de liefdadigheidsgelden het best worden besteed. Doch Hij sprak: |a, zalig zij, die Gods woord hooren en het bewaren I Evangelieverklaring. Derde Zondag van de Vasten. Uil dit Evangelie blijkt welk een afkeer en haat de Pharizeën hadden tegen Jezus. Toen Hij op zekeren dag een ongelukkig mensch hielp door het uitdrijven van een duivel, waardoor deze bezeten was, durfden zij Hem zelfs voot een handlanger van den duivel Ie verklaren. „Welk een boos aardigheid! zegt de H. Chrysosiomus welk een afschuwelijke godslastering I Jezus den eeniggeboren Zoon Gods 1 hinHianoer van den duivel voor een handlanger van den duivel "wilt Is list nis' """ÏÏSS; sinds de eerste dagen van het Chris tendom de volgelingen van Christus ook beschuldigd hebben van allerlei slechte handelingen? Werden ze niet vervolgd als dieven, moordenaa s Kranrtsilchters, oproermakers enz.? Niet a II e e ninv r oe ge r d a ge n maar ook thans «na! Worden ook nu de priesters en eenvoudige kloosterzusters niet ver- hannen en vermoord. Worden In onze arw.i.. we,"n K i,Handen van God Paars. Mis van Dinsd. in deze week, 2e geb. H. Gertrudis, 3e geb. H. Patricius. Woensdag 18. Wit. H. Cyrillus v. Jerusalem, 2e geb. en I. Evang. v. d. dag. overal Credo. OfPaars. Mis van Woensd. In deze week, 2e geb. H. Cyrillus, z. Credo. Donderdag 19. H. Jozef, 2e geb. en laatste Evang. van deze Doud. Credo, Pref. H. Jozef. Vrijdag 20. H. Wulfrannus (Ned)„ 2e geb. en I. Evang. van den dag. Zaterdag 21. Wit. H. Benedictus, 2e geb. en I. Ev. van den dag. Of: Paars. Mis van Zaterdag in deze week, 2e geb. H. Benedictus. BS rSf-S-» .««"0=1 mine tab. I ÊS niet va.k <1. £- daan. Liefdadigheid. Mgr P. Hopmans, de bisschop Breda, heeft gewezen op de plicht der katholieken tot liefdadigheid. Onze barmhartigheid, zoo zeide hij, mag niet uitsluitend voortkomen uit natuurlijk medelijden, maar wij moeter. den nood van de armen lenigen uit bovennatuurlijke beweegredenen, ter liefde van Christus. Het aalmoezen geven moet vergezeld gaan van liefde tot den arme, in wien wij Christus moeien beschouwen volgens het woord van den Zaligmaker zelf: Wat gij aan een van deze mijn geringste broeders hebt gedaan, hebt gij aan Mij zelf ge worden. Zij zou b.v. moeders verhin deren haar kinderen normaal te voeden, omdat de regeering het recht heeft het voortbrengen van melk te verbieden. Wij lev».n tenslotte nog In het vrije Nederland en de menschen breken zich toch al te veel het hoofd over wat wel wat niet mag. Nu kwam de verde ler aan de klap op de vuurpijl. De commissie van voorlichting, zetelend op het departement, geeft een orgaan uit tot voorlichting van de hulsvrou wen. Hierin heeft in extenso een recept afgedrukt gestaan met een aanbeveling vyor het zelf bereiden van margarine Ten slotte zeide de verdediger, dat de wetgever een goede wet moet m.- ken. Het gaat niet aan om met de knoeiers het geheele Nederlandsche volk te treffen. Landsverdediging. Naar „Mavors" meldt, is het de be doeling de nieuwe kazematten uit te rusten met een kanon van 5 cM., dat een pantsergranaat verschiet van een gewicht van 1.75 K.O., die op ongeveer 1300 meter nog een panlserplaat van 50 mM. kan doorboren. Dit zeer mo derne anti-vechlwagengeschut, dat re kening houdt met de steeds voortschrij dende pantsertechniek en dat dankzij zijn semi-automatisch sluitstuk een vuursnelheid van 25 schoten per minuut kan bereiken, is meer bestemd om in een vaste opstelling ter bescherming van speciale objecten te worden ge bruikt. Bevolking. Hebt U een Vulpen noodig loopen, hoorde den Inbreker weer op de gang en draaide het licht uit. In het dorker tuimelde de inbreker de trap af, hij bleef evenwel ongedeerd en trachtte in het donker den uitgang te vinden. Hierbij kwam hij terecht In de kamer van den hoogbejaarden pas toor deken Vaas, dien hij kalm naar den uitgang vroeg. Deken Vaas in den Jaap verrast gaf inderdaad eenlge aan wijzingen, waama het den inbreker ilukte door de buitendeur te ont- tmen. De kapelaan begon in het midder nachtelijk uur de klok te lulden, waar op de marechaussee verscheen. Een onderzoek werd ingesteld, hierbij bleek, dat de inbreker geen gelegenheid beeft gehad iets mee te nemen. De roode terreurgolf In Spanje heeft zich ook tot Madrid uitgebreid. Het hoofdkwartier der Katholieke Volks actie werd bestormd, terwijl keiken, kloosters en particuliere huizen in brand zijn gestoken. uiimuti iscuuHutiwtiiiiii H. Elzenaar Lindestraat 101 Telef. 523 Collin's Radio-rede. Het was een ernstige tijding, die dr. Colijn in zijn radio-rede aan het Neder landsche volk bracht en wel in staal, de overtuiging bij te brengen, dat de jongste stap van Duitschlands dictator een toestand in het leven riep, die waakzaamheid vordert. Allen zullen den maatregel door de regeering genomen, om de dienst plichtigen van infanierie en wielrijders, die juist op dit oogenblik, na hun eersten oefenlijd volbracht te hebben, huiswaarts zouden keeren, tot nader order in dienst te houden, goedkeuren. Immers door het afzwaaien van deze dienstplichtigen zou juist op een ment, dat, zoo geen zorg. dan toch bijzondere waakzaamheid vordert, de toestand intreden, waarop herhaaldelijk werd gewezen, dat wij niet de direcu beschikking zouden hebben over een voldoend aantal geoefenden. De genomen maatregel zal de nc dige zekerheid verschaffen zonder binnen- of buitenland onnoodige onrust Op 1 januari 1935 bedroeg de Ne derlandsche bevolking 8.392.026 zielen. Op 1 Januari 1936 was dit cijfer tot 8474.138 gestegen, leder jaar vermeer dert onze bevolking met 100 000 zielen. Ons land, een der dichtstbevolkte landen van Europa, handhaaft een vrij hoog geboortecijfer. Van de 24 landen van Europa, waaromtrent de gegevens bekend zijn, hebben slechts 9 landen een hooger geboortecijfer dan wij. Binnenland hoond? O, gij vrou en moc) worden aangedrongen op het zielen, troi* «n verkeerde' verrichten van de lichamelijke werken Leemte. Hoe slordig vele wetten en Konink lijke besluiten in den Haag worden geredigeerd, blijkt weer uit de proce dure, aanhangig gemaakt tegen een dame uit Heemstede, die margarine voor eigen huishoudelijk gebruik had gemaakt. De raadsman van de dame in kwestie betoogde, dat naar de woorden van het crisiszuivelbesluit inderdaad geen uitzondering gemaakt is voor productie de huishouding. In het crisiszuivelbesluit van 1934 I, dat onmiddellijk voorafging aan het tegenwoordig van kracht zijnde, wordt wel toegestaan de bewerking van vet ten enz. vooi huishoudelijk gebruik. In het nieuwe besluit heelt de wet gever dit achterwege gelaten. Spr. gaf een opsomming van analoge gevallen uit de crisiswetgeving, die volgens de lener geïnterpreteerd tot de ondenkbaarste situaties aanleiding zou ;en geven. Zoo zou het een huis moeder verboden zijn, volgens een oud-Hollandsch gebruik, in den kelder schaaltje melk te laten verzuren; zij zou de korsten niet meer van de kaas mogen snijden, omdat het ver boden is kaas ie bereiden tot zachte of smeerkaas; zij zou geen gortepap, joghurt of griespap in naar kelder mo gen bewaren. Spr. concludeerde dat de besluiten niet toepasselijk zijn voor wat er in een normale huishouding en in een normale keuken gebeurt. De regeering zou anders aln.achtig VITESSE Till h liiiii |iilii|ii|Uikktii) KON. WILHELMUS ASTRAAT 10 De meest vlugge en correcte bediening. Prijzen aangepast aan tijdsomstandigheden Hoofdpijn. Kwspljo pijnen te verdrijven Is een MIJnberdt'o Poeder Per stuk 8 ct.; doos 45 ct. Bij Uw Drogist. Verantwoordelijkheid. Er is veel leelijks verteld van Japan in verband met de laatste verschtikke- lijke gebeurtenissen. Laten we nu ook eens »p een gunstig moment in de droeve historie wijzen. Generaal Ka- wasjima, de Japansche minister van oorlog, verklaarde in een olficieele proclamatie, welke werd gepubliceerd nadat de rebellen zich hadden over gegeven „Ik alleen ben te laken voot de betreurenswaardige gebeurtenissen, welke hebben plaats gehad en ik ben mij diep bewust vun mijn verantwoor delijkheid". Daar kunnen wij Westerlingen het mee doen, zegt het Algeme Week blad van Christendom en Cultuur Want dit is mannentaal in den bes- n zin des woord. Hier wordt nie' geprobeerd om de schuld op anderen te gooien, hij trac1" zichzelf niet vrij te pleiten hij is zich diep bewust van zijn verantwoordelijkheid. Toen de „Zeven Provinciën" zijn opzienbaren- den tocht door de Indische waterei had volbracht, is er niemand geweest, die de schuld aanvaardde. Iedereen dekte zich op zijn voorman. Tenslotte heeft de rechtbank die schuld ove een aantal menschen verdeeld. Op Cura?ao is het destijds net zoo ge gaan; niemand acc pteerde volledig de verantwoordelijkheid. Dan is dt houding van zoo'n Japanner toch heel vat mannelijker en Christelijker. Onze opvoeding bestaat nog veel t< veel uit het leeren van lesjes en he inpompen van steeds meer kennis Wat onze jongens noodig hebben i> training, training in kameraadschap, in sportiviteit, in ridderlijkheid, ir. trouw en verantwoordelijkheidsbesef Wanneer zij deze dingen niet mee aankweekenen ontwikkelen kan loop westersche beschaving op haa laatste beenen. In den nacht is ingebroken in d' pastorie te Wolvega Toen de k ipelaan t luiskwam, hoorde hij geruch'. Hij ver moedde met een inbreker te doen U nebben en hij deed de deur, die toe gang gaf, op de knip. De inbreker trachtte door het raam te ontsnappen, doch toen dit niet gelukte sloeg hij een paneel uit de deur. Vervolgens kroop hij door het ontstane gat om in het portaal terecht te komen. De kapelaan, die n"_ De Italiaansche avlateur Glovannoli, die kort geleden de gouden medaille ontving, omdat hij twee vliegers uit een brandend toestel heeft gered, is thans bij Baltimore met zijn toestel "omlaag gestort en om bet teven ge komen. De uitvoeringsbepalingen voor de Rijksdagverkiezingen in Duilschland zijn verschenen. Daaruit blijkt, gelijk niet anders te verwachten was, dat ditmaal voor het eerst de niet-rijks- burgers, onder wie alle Joodsche staats burgers vallen, niet aan de verkiezingen zullen mogen deelnemen. Irood en Banketbakken GEBR. RIIS SOESTERWEG 29 liti koetjes 3D tut pn lil' tend imindrtloikjis 41 cl. lit kill giad IrnluM. iiIii iiji ii nu 879 Berets en Lange, Langestraat 29. 6G8 Berets, Anthonle v.Dlfkstraat 12. 656 Charisius, Albert Culjp*traat 24. 1147 Coppens, Helnsluslaan 4. 1326 Reisclub, Daem Fockemalaan 90. 2104 Franken, Oalvanistraat 9. 1172 Arbeidsbeurs, A. Davldshot 2. 655 Hofkamp, Dr. Abr. Kuljperlaan 45. 249 Hertei's Verfhandel, Bloemcn- dalsche Binnenpoort 10. 1226 Meijer, Brcdcrolaan 16. 1954 Petit, Pr. Frederiklaan hoek W. de Zwijgerlaan. .108 Roodkapje, Arnhemscheweg 9a. 459 Rutgers, Ie Stoutenburg. 472 Rijksveldwacht Brigade Comman dant, H. Kipperman, Frankllnst.55. 2120 Sladlander en Middelhoven, Lageweg. 461 Steenaart, P. Bothlaan 26. 1935 Taxidienst Bovée, Hoofdkantoor 1953) Coornhertlaan 3. 685 Veenschoten Kuiter, Begrafenis onderneming, Leusderweg 180. 2117 Versteegh,Kapitein der Infanterie, Utrechtscheweg 134. 159 Vroom Dreesmann, Ulr.straat. 548 A. v. Era pelen, Soesterweg 23. 1299 Zomeren, Alb. Cuypstiaat 41. Hoogland, Expediteur, brandstof- fenhandelaar E 78, Hamcrsveld. Dividendboekjes opai Zondags van 4—8 uir Geopend TELEFOON 2054 Amersfoort Wat beoogt de psychotechniek" Na de gehouden eerste Ned. psycho technische tentoonstelling ie Amersfoort is gebleken, dat er misverstand is ge bleven over hel ware doel en het reëele nftt van het psychotechnisch onderzoek. Sommigen vreezen ervan een on- noodig opjagen van het werktempo in de bedrijven en daarmee gepaard gaande vervroegde uitputting der wer kers; anderen kunnen er nog niet veel meer dan een theoretisch spel in con- -lateereneen derde acht om finan- cieele of andere overwegingen toepas sing voor vele bedrijven toch uitge floten enz. Omdat dergelijke bezwaren zoo blijk .•even, dat hel doel der psychotechniek en het practisch nuttig effect ervan nog niet voldoende algemeen wordt loorzien, hebben besluuideren van het Jepartement voor Nijverheid en Handel en avond belegd, waarop men al zulke oczwaren onder deskundige leiding oespreken kan. Die deskundige leiding vonden zij Prof. Dr. F. Roels, hongleeraar- Jirecteur psychologisch laboratorium der Rijksuniversiteit te Utrecht, een aan, die de bedrijfs-practijk door me nigvuldig contact kent en scherp in haar eigen sfeer aanvoelt. Die samenkomst is bepaald op a.s. Uitslag Verloting. Zondag 1.1. had de verloting plaats ten bate van de R. K. Tooneelveree- ilging. „Ons Genoegen". Op de volgende nummers vielen prijzen 48 900 515 867 963 369 849 522 297 486 782 998 279 834 151 517 265 418 777 884 622 535 263 810 218 277 253 950 773 659 966 236 616 598. De prijzen kunnen afgeha. IJ worden bij de concierge der R. K. Werklie- denvereeniglng, L. Vrouweslraat. Nienwe Congregatie. In de parochie van den H. Henricus is gesticht eene afdeeling van de Con gregatie van de H. Familie, uitsluitend voor jonge meisjes. Er zijn 175 leden ingeschreven. Om de veertien dagen komt de Con gregatie op Dinsdagavond bijeen onder leiding van den Weleerw. heer Kapelaan Vernooij. Parochie St. Henricus. In een bijeenkomst van de Jonge Werkman is lot voorzitter gekozen de heer P. Laseur. De scheidende voor zitter de heer W. Wijntjes, 14'jaar lid van de vereeniging en 9 jaar bestuurs lid, waarvan hij de laatste 4 jaren op eminente wijze het voorzitterschap waarnam, werd als herinnering een mooie schemerlamp aangeboden. De heer Wijntjes dankte -tor het geschenk en wees er in zijn a< chcicls- woorden met nadruk op de vereeni ging trouw te blijven en kracht te zoeken in eensgezinde samenwerking. Burgerlijke Stand. GeborenLouisa Agatha Cornelia van G. v. Surksura en E. F. M. W. Muller. Hendrik, z. van E. Hage- beuk en J. Herzog. Christiaan, z. van P. Bergman en Ch Rljkeboer. OverledenC. M. Rikkers, 34 j echtg. van G. Pennekamp. A. P. Schalier, 52 j., echtg. van H. L. H. Meierdrees. W. Pijpers. 66 j., echtg. van C. Alies. J. Lablans, 62 j., echtg van J Krabbe. J. H. v. Dam, echtg. van R. v. d. Kamp. H. Drosterij, 16 j., ongeh. G. Hofman, 96 j.. wed. van P. Bulder. Vrijdag „De Va 20 Maart, 8 uur 's avonds in ralk".

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1