F. TULP N.V. Middenstands-Bank Schrijfmachine H. Elzenaar Bet dan op No. 42 U,1#Vt dt Katholieke Sticht^ fl.ve.tigd te Anersloort De Bembode, DcGcmbode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Dinsdag 17 Maart 1936 ADVERTENTIÊN 25 cent per regel. Billijke uneven voor Handel en ntjverhetd bf| geregeld adverteerer. Advertenttën moeten Dinsdag en Vrfldag vóór 8 uur In den morgen zfn bezorgd. Telefoon 314 Negen en Veertigste jaargang No. 101 n_. Actie ®«enaat Amersfoort A. D. A. oud°a.in'J"hrislendom werkelijk zoo iï* zii". da. het enkel nog wachten doodgraver behoeft te nletmhrS ?edach,e aan ondergang V»!. decadente kringen aange vreten maar ook reeds dc Christelijke kern van ons volk? bel werkelijk reeds zoover ge komen, dal de Indiërs toebereidselen ïs!l!!1e1„m?.ken om hel levensmoede cnnsielijk Europa te winnen voor het nog meer levensmoede Boeddhisme, omdat dit christelijk Europa geen nisaiekrachi meer wil uitoefenen over net land van St. Franciscus Xaverius Zou werkelijk het Christelijk,Europa pij den neger zijn bloed wat moeten uien opfrlsschen Inplaats van dat het den neger ieert zijn wildheid in te toornen en van het dierlijke zich tot het geestelijke te verheffen Moet het gele ras alleen maar bij ons komen om de geheimen van natuur wetenschappen en techniek te achter halen om 't zich daarna met deze franje van beschaving in hun heidendom behagelijk te maken? Zou werkelijk hel bloed der missionarissen eeuwen lang tevergeefs gevloeid hebben, omdat er geen menschen meer zijn, die voor de nalatenschap der martelaren een paar duiten en een gebedje, of zelfs het tintelende leven willen geven Zeg toch niet: Wij hebben nog wel christelijke levenskracht, maar c" hebben wij noodig voor eigen land volk, om dat eersi weer christelijk te maken Uat is 't zelfde als dat de Apostelen niet uit Palestina hadden willen trekken vóór de laatste Israëliet gedoopt was. Dan zou nu nóch het Israëlietenland nóch de wereld tot het christendom bekeerd zijn. Neen, het levend Christen dom gaat n. t een alles omvattenden levenswil door de wereld en blijft niet hokken op één hoek van de aarde. Het dringe binnen in de woonhuizen der volkeren en brengt er zijn vredes boodschap. Waar het vrienden vindt, blijft hetvindt het er geen, dan trekt het verder, Wij kunnen niet eerst de kerstening van Europa afwachten. Hoe meer krachten wij uit ons midden kunnen oproepen voor de missioneering van de heidenwereld, des te degelijker zul len wij Europa kunnen kerstenen. kantoorboekkandelII „HET VULPENHUIS" UngMtr. «8 to. Krommutr. TEL. 12* Één van Neerlands' >este Vulpenzaken en De beste Vulpen service Iets over Waterschappen. Er zijn er, die beweren, dat in Neder land het waterschap, d.w.z. in dien tijd natuurlijk, een zeer primitieve vereeni- ging tot afweer van waterschade, dt eerste gemeenschap in deze landen zou zijn geweest. Ofschoon dit nu zeker wel onjuist is, staat het toch wel vast, dat de Germanenslammen, welke zich in de grijze oudheid hier gevesligd hebben, Naar de Missie 4) door Pater B. van Klaarwater Het is pleizierig dat wij slechts één club vormen, zonder andere passagiers. We hoeven ons daarom aan re storen, en hebben rooksalon 2aal ter beschikking wanneer we willen. Gisterenavond heelt de kapitein den tamboer majoor het zwijgen laten op- Dt vtouw van den kapitein die ook aan boord is, was ziek, en had ook zeker last van dat hysterisch klop- oen En zoo klom dan laat in der avond een matroos tegen de pijp op, en sloeg den tamboer-majoor een keil achter hel oor, waardoor hem den lust tot trommelen totaal is vergaan. En nu loop ik op onze lange boot rond met een gezicht druipend van tevre denheid als een rijke Amerikaan op rjin nieuwe luxe-jacht We hebben vandaag bovendien elorieus weer. Er staat een heerlijke bries. Aan den horizon is een groo e japaneesche vrachtboot te zien d e ons waarachtig inhaalt: de eerste die dat klaar speelt. Volgens den kapitein Sak. ze achttien mijl per uur Zew.l ook om de kaap naar Australië en ,aPVeel booten krijgen we hier niel zeer spoedig toi samenwerking bij bestrijding van waterschade zijn overgegaan. Het behoeft wel geen be toog, dat deze vorm van gemeenschap pelijke samenwerking voor gemeen schappelijke belangen zich hel eerste voordeed in de toentertijd nog geregeld aan overstrooming onderhevige gebie den van het Noorden en het midden des lands. Aan de geschiedenis van het water schap zit niet alleen een groot stuk geografische en staalkundige ontwikke ling van ons land vastmaar boven dien mag men zeggen, dat met en door het waterschap bepaalde karaktereigen schappen van ons volk zijn gevormd, welke ook thans nog beslissenden in vloed op al ons onze verhoudingen uitoefenen. Zoo is het b.v. wel zeker, dat de weinig militaire ontwikkeling van ons staatswezen in het nauwste verband staat met de ontwikkeling van het waterschap, in vele andere landen, met name in Duitschland, zit de ontwikke ling van den adel, dus ook van de leidende kringen gedurende de geheele Middeleeuwen, vast aan de militaire ontwikkeling. In en door het leger ontwikkelden zich de eigenschappen der leidende kringenen hel diep in gewortelde, Duitsche militarisme is zonder eenige twijfel aan deze histo rische ontwikkeling toe te schrijven Ofschoon, uit den aard der zaak, ook ten onzent een zeker verband tus schen de landsverdediging en de lei dende kringen niet te ontkennen valt, is het toch ook waar, dat, doordat alierlei machtige heeren van de graven van Holland af tot de ondergeschikte leenheeren en de abdijen toe, zich. door de geografische gestel"heid des lands daartoe gedwongen, van meet af hebben bezig gehouden mei het inpolderen van belangrijke stukken land. Als gevolg daarvan kwamen niet alleen militaire verdiensten en krijgs haftigheid, doch ook water-bouwkun dig vernuft en doorzettingsvermogen bij de beoordeeling van hunne ver diensten in aanmerking. En zoo kreeg ons Nederlandsche openbare en maat schappelijke leven een veel minder militaristische inslag dan in Duitsch land hel geval was. Men moet zich de ontwikkeling var het waterschap uit de grijze oudheid onzer geschiedenis zóó voors'ellen, dv de bewoners van ons waterland er he grootste belang bij hadden hunne lan derijen te vrijwaren tegen de over stroomingen, welke vanuit de kreken Belt op: Telefoonnumers: iteerden Staten; zij hebben toch ver- 1001 tacn ,o,Aiordenende bevoegdheden behouden; 'ÖJWjen in sommige gevallen beschikt de 1935 1953 H3 dljkgr-".! of de heemraad (heem helm I =fe huis) over bevoegdheden, welke I nnuwelijks in 't bezit van eenlg ander publiek orgaan zijn. Deze feitelijke ontwikkeling is zeer leerzaam met het oog op het verzet, dat nog altijd wordt gepleegd tegen de toekenning van publiekrechtelijke be voegdheden aan andere belangenge meenschappen: de bedrijfschappen of beroepsstanden. Het is ook zeer te betreuren, dat In dfz'en crisistijd niet alleen de gemeen ten maar ook de waterschappen meer en meer in de uitoefening hunner zelf standige rechten worden bedreigd. Het in de practijk, dus imperatieve voorschrijven van salarisverlagingen enz. is vaak m eilijk overeen ie bren gen met de verzekeringen van Minister de Wilde, dat in de bevoegdheden der lagere organen niet onnoodig wordt ingegrepen. T. O. Taxi-dienst Nic. Bovée Standplaatsennaast Hotel „Monopole" Coornhertlaan 3 Dollardstraat 78 Kamp 41 Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 en killen, die met de zee i,i verbin ding stonden, voortdurend dreigden. Daarom begon men eerst met enkelen bij eikaar, later met steeds meerderen, deze kreken en kiiien af te dammen, en, als zij daarvoor te diep en te breed waren, kwam men In later tijden er toe, er sluizen op aan te leggen, waar toe echter uit den aard der zaak de medewerking van 'n veel grooter aan tal belanghebbenden noodig was. De gemeenschappelijk verrichte arbeid eischte natuurlijk ook gemeenschappe lijke bescherming van het tot stand gebrachte. Zoo werd onderling over eengekomen, dat zij, die van het water nadeel en van de dijken en sluizen voordeel hadden, deze ook gezamen lijk zouden onderhouden. Natuurlijk moest men toen ook weer over de bevoegdheid beschikken om onwilligen te dwingen tot positieve bijdragen en nog veel meer te bestraf fen, als zij het zouden durven bestaan, de in bet gemeenschappelijk belang verrichte werkzaamheden te benadeelen of te beschadigen. Hel kwam er dan ook toe, dat tegen een dergelijke be- schad ging zeer zware straffen werden uitgevaatdigd. In de oude documenten kan men zells terugvinden, dat dege nen, die het waagden een gat in den dijk te graven, werden gestraft met zelf levend in dat gat te worden begraven. Men ziet hier het merkwaardige ver schijnsel, waarover in dezen tijd zoo ontzaglijk veel geschreven en gepole miseerd wordt: dat een zuivere be- angengemeenschap, langs den weg der maatschappelijke ontwikkeling, in bezit kwam van publiekrechtelijke be voegdheden van den meest uitgebrei- den aard. Wetgeving, rechtspraak en bcstralfing het waren alle publiek rechtelijke functies, welke in de oudere tijden min of meer door het Water schap werden uitgeoefend. Ook het opleggen en innen van belastingen behoorden daartoe. Het heeft nu weinig zin om de ver dere ontwikkeling en de gedeeltelijke breuk, welke in deze ontwikkeling dooi de denkbeelden der Fransche revolutit werd aangebracht, hier verder te onder zoeken. Men kan dit in desbetreffende leerboeken terugvinden. Het belang rijke echter is wel, dal in onze eigen oudste historie feitelijke gegevens aan wezig blijken, ook buiten de verdwe nen gilden om, welke getuigen, dal publiekrechtelijke bevoegdheden in hei bezit kwamen en ook nu nog in hei bezit zijn v in ui'gesproken belangen gemeenschappen. Ook nu nog in hei bezit zijn. Want, al is het dan waar, dat de besluiten der waterschappen onderworpen zijn aan de goedkeuring ot althans het toezicht van Gedepu- Amersfoort voor Amersfoort en Omtsreken AMERSFOORT. Lange dracht no. 4 - Telefoon no. 304 en 697 Deskundige voorlichting bg den aan- en verkoop van Effecten Verhuring van Lips Safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieteu Incasseerlngen Spaar-deposito's rente 3 pet. :r te zien. In het kanaal zagen mms vijf stuks op eens. Nu wordt een zeldzaamheid. Gisteren zager den heelen dag weer geen enkele t, maar juist toen we wilden gaan Slapen kwam ons een Franschman tegemoet, die toen zijn lichten nauwe lijks boven den horizon uitkwamen, reeds met zijn morse-lamp om in lichtingen vroeg over onze boot. Hij scheen een slecht geweten te hebben, dat hij zoo haastig gebakken was! Een interessant gezicht blijft dat altijd, wanneer twee schepen elkaar in donkeren nacht voorbijvaren, en onder het voorbijvaren met behulp van hun morse-lamp met eikander spreken. Twee schepen die elkander kruisen op den donkeren oceaanmen ziet slechts enkele lichten aan den horizontwee zwakke menschelijke dingen op die zwarte uitgestreklheid zonder grenzen twee schepen die in tegenovergestelde richting voortspoeden en gaan verdwij nen op de donkere zee in den don keren nachl, onbewust van 't geen zij tegemoet loopen, van de gevaren die hun staan te wachtenmaar die bij 't zien van elkaar lichten even schijnen op te ademen en even willen praten tot eikaars geruststelling. Een beeld van 't menschenleven op Werkliedenvereenlging St. Joseph. (Stads-Par.) Bovengenoemde Werkliedenvereeni- ging houdt ter gelegenheid van St. jozefdag op Donderdag 19 Maart afs. :n speciale ledenvergadering. Op deze vergadering spreekt een Zeereerw. Pater van het Retraitenhuis. Dit moet voor de leden aanleiding zijn deze bijeenkomst bij te wonen. Het bestuur vertrouwt dat er geen plaats onbezet zal blijven. Stille Omgang. Zaterdagavond was het een ongewone drukte tegen half elf op het Stations plein. De nacht van de Stille Omgang was daar en ruim 500 mannen en jon gelingen van het Gezelschap .Stille Omgang" afd. Amersfoort en omstreken trokken op naar de hoofdstad om de jaarlijksche pelgrimstocht te onderne men. Precies op tijd 10.52 uur vertrok de trein en werd de reis aangevangen met het bidden van het reisgebed. Te 12 uur gearriveerd, werd naar de St. Ignatiuskerk aan de Rozengracht ge wandeld, waar het plechtig Lof werd bijgewoond. Onder het Lof hield een Pater uit Oss een gloedvolle predikatie naar aanleiding van de woorden.Ik zeg U indien deze zullen zwijgen, zullen de steenen roepen." Het is nacht, aldus de gewijde denaar, en duizenden mannen zijn bijeengekomen in de hoofdstad. Waarom, waarvoor De wereld be grijpt het niet en heeft slechts eer spotlach. De eenvoudigen, ja, zij be grijpen het, dat een religieuse bezieling zich in dezen nacht in diepe stilte openbaart. Zij zqn dezen nacht hier om te berdenken het Eucharistisch wonder van Amsterdam 15 Maart 1345 en om hulde te brengen aan Jezus in Zijn H. Sacrament, in vollen luister werd in vroeger jaren de H. Hostie door Amsterdam's straten gedragen tot aan de Reformatie in de 16e eeuw. De openbare huide hield op, doch de devotie bleef en bleef voortleven in de harten der menschen. De steenen roepen ook dezen nacht en jubelen als het ware God ter eer. Uiterlijke hulde is verdwenen, maar gebleven is de vlammende liefde der Christus dragers. Uit alle deelen des lands zijn de mannen bijeengekomen. Het zal zijn een stille hulde die wij Jezus, onzen Koning, willen brengen deze wereld I uur 'savonds noodigen de Zusters ons uit om een kleine Atvenls- feier" mee te maken. Ook de kaptt ins iw is aanwezig. De Zusters zijn in tropenkleed met zwaite scapulier. Zóó zien ze er veel „heiliger" uil be- meikt iemand. In ieder geval maakt hel een stemmigen indruk wanneer men ze zoo aan de tafels ziet zilien, waar op kleine roode kaarsjes branden te midden van roode en groene sterren n witten ondergrond. Overal die kaaisjes te .branden in de overigens donkere zaalmaar hun stemmig licht is voldoende om het geheel te overzien. En wanneer wij plaats genomen hebben aan onze tafel, klinken weldra de mooie Duitsche Adventsliederen, afgewisseld door hel dere voordrachten over de beteekenis in den Adventtijd. Het was heet mooien vooral héél warm. Wanneer de Zusters wat langer in de tropen zijn zullen ze hun „Atvents- feier" wel beter weten aan te passen aan 't klimaaten dan zal 't geheel er dubbel en dwars opwinnen. Maandag 16 Dec. Vandaag hebben we; Eintopf-Gericht. Opzijn Hollandsch men zeggen: gestampte pot. In Geef ons even Uw adres en wij komen gaarne, geheel vrijblijvend, met U praten over de aankoop van een nieuwe of gebruikte Levering van alle merken portable en standaard machines van tedere prijs klasse. Kantoorboek- en Scbrijfmach.hanóel Agentschap der Continental Schrijfmachines Langestraat 101 Tel. 528 uit geheel ons hart en we zullen vragen dezen nacht .Heer, kom onze zwak heid te hulp en Christus zal zeggen, wil niet vreezen, ik ben het." En na dezen nachtelijken omgang gaan we terug naar onze haardsteden als Chris tusdragers. Weest allen Christusdra gers, met de noodige geloofskennis in uw hoofd en geloofsmoed in bet hart en ge zult een voorbeeld zijn vot zwakkeren. Zijl mannen van daad, katholiek in merg en been, door daden toonend dat we dankbaar zijn voor het heerlijk Katholiek Geloof. Na het Lof werd „aar het Spui op getrokken en vervolgens de omgang gemaakt in volmaakte orde. En heel den nacht klonk door Amsterdam's straten de forsche mannenstap, onaf zienbare rijen, als een jubelende verkondigend de eere Gods. Ingetogen, in stilte biddend, trokken duizenden voort, biddend voor zich en de zijnen, voor de algemeene in tentie en vooral om eerherstel te bren gen aan Hem, die de wereld veracht en liefst met voeten zou willen ver treden. En grooter is wederom het aantal telkenjare. En als we zoo de mannen zien optrekken, oud en jong. arm en rijk, in dezen nacht één, dan denken we onwillekeurig aan hen die thuis blijven met de verontschuldiging, het is in de nacht en 't verschaft avontuur, daarom gaan zoovelen Amsterdam. En dan voelen we dat or de meesten het avontuur bestaat Jezus te huldigen en eerherstel Ie brengen in Zijn H. Sacrament, het avontuur dat hen telkenjare weer doet optrekken naar Amsterdam met vreugde de nachtrust offerend voor dezen éénen nacht. Na de omgang werd de H. Mis bij gewoond in derelfde kek opgedragen door den geestelijken leider Kapelaan W. J. de Jong, waaronder allen ter Duitschland is dat eenmaal in de week erplictitend gesteld, gedurende de wintermaanden en ook op de Duitsche booten houdt men zich eraan. Wij bben er niets op legen, houden er eer van als van al die liflafjes. Overigens is het eten best op onze boot. We bevinden ons nu recht tegen- 'er Monrovia, de hoofdstad van de negerrepubliek Libe'ia, aan de „Peper kust" van Afrika. En het is „peper- heet" vandaag. Den heelen nacht was het over 80 graden F. in de Cabin. Geen schip te zien, en ook geen vogel. Van land natuurlijk al evenmin. Alleen komt van tijd tot lijd een 20-tal .tuimelaars" zich vermaken in deiningen door onze boot teweeg bracht, 't Zijn visschen van ongeveer 2 M lang met een zeer puntige bek ze springen telkens uit 't water op, zoodat ze geheel zichtbaar worden, en verdwijnen dan met een sierlijke bocht - in 't water. Een oogenbiik ziet ze dan in snelle vaart langs 't schip door 't water schieten, om even later weer boven de golven uit te springen. 'sAvonds staan we gewoonlijk langs de reeling in 't water te turen, 't Schip schijnt dan veel sneller te varen en krijgt er niet genoeg hoe het donkere water door den steven wordt weggeworpen en wit uitbruis' langs den boeg van het schip. TuS- schtn die witte schuimgolven schit teren dan duizenden en nogmaals dui zenden van fosforiseerende diertjes. Hebt U een Tui of auto noodig Amersfoort. H. Tafel naderden. Na in Heck's Lunch room wat te hebben gebruikt werd te 7.18 uur de terugreis aa.tvaard. Concert. Londerdagavond a.s. zal in het Grand ThéStre het zesde abonnementsconcert van de Concertvereeniging worden ge geven. Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking met den Amersfoort-- schen Kunstkring. Optreden zal het bekende Berner strijkkwartetAlphonse Brun, (eerste viool), Theo Hug (tweede viool), Hans Blume (alt) en Richard Sturzenegger (cello). Het programma luidt als volgt: I. Strijkkwartet op. 41 a dur, Robert Schumann 2. Strijkkwartet op. 132 a mol, Ludwig von Beethoven Pauze 3. Strijkkwartet op. 3, no. 5 Joseph Haydn St. Vtncenthia-Bibliotheek. Hoezeer deze biblotheek voor het Soesterkwartier in een behoefte voor ziet, mag wel blijken uit het feit, da' gedurende de eersje 2 maandfn van haar bestaan niet minder dan 1524 boeken werden uitgeleend. Het aantal lezers bedroeg gedurende dezelfde periode 115, terwijl het aantal voor uitleening beschikbare boeken tot over Je 900 stuks steeg. liet de zwane, want die kunnen <00 gruwelijk de luchl verpesten, wan neer je ze in hun rust slo irt. Daarom leven we in vrede naast elkaar, en deelen samen armoede of overvloed. gelang het komt. .Onze" huis dieren; de kakkerlakken, zijn echter Eigenaardig 1 Iederejongemissionaris|grooter dan de soort die zich hierop schrijft er over In zijn reisbeschrijving!de boot zoo geheel thuis gevoelt, en naar de Missie, en toch': telkens als aan alles knibbelen en knabbelen wat weer nieuwe missionarissen uitreizen, op de tafel ligt. ontdekken ze die duizende lichtende Van lijd tot tijd komt mei een lom- sterretjes in het zeewater als iets I pen zwaai een groote „loope.ide tak" waarvan zt nog nooit gehoord hebben. I legen de reeling gevlogen en begint Een bewijs, hoe weinig iets indruk I daar zijn acrobatische toeren. Wat maakt, en hoe slecht men iets kan weerlichtwaar komen die toch van- voorstellen, wanneer men het zeil niet I laan Het zijn lang niet zoo'n on gezien heeft. I handige vliegers als men zoumeenen, Om half elf p.m. krijgen we nog het I wnneer men ze tegen de reeling ziet licht van een vuurtoren te zien. Een I opvliegen. Even later vliegen ze weer matroos verteld ons dat het de vuur-1weg, en wanneer men ze met betoog toren van .Bluewara" is. (Cap. Palmas).l volgt, merkt men dat ze heel gewiekst, Dinsdag 17 Dec. Bij gebrek aan I ondanks den sterken wind, weer ergens vogels hebben we tenminste nog de I anders op de boot weten te belanden, insecten die ons trouw gezelschap I Maar we zijn voortdurend ver van land houden. Eerstens de kakkerlakken, gebleven, gewoonlijk een vijftig mijl. Toen ik ze voor 't eerst weer zag oplNu kan men toch niet aannemen dal de boot, voelde ik me weer geheel I ze zoover van land zijn gekomen? En thuis in dat trouwe gezelschap. In onze I het zijn toch insecten uit warme huizen op de Missiestatie's heb je zei streken. altijd voor't grijpen. Doch een ver- Wordt vervolgd. 18tandig mensch grijpt ze niet vooral

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1