F. f\. TULP Allerlei Koopt dan'n Parker H. Elzenaar Brood au Baofcetbakkor? Kwloor o Dn,tt«n| 2», Aaurafaott DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- en VriM.* mlddeg. De ebonnementsprijs bedraaai één m.uTT" per drie maanden; bulten Amersfoort IJ. 10, post. Abonnementen kunnen eiken dag Ingaan Uitgave van de Katholieke Stichting De ^mtioJi gevestigd te Amersfoort De €embode Katholiek Orgaan «oor Amersfoort en Omstreken Vrijdag 20 Maart 1936 ADVERTENTlEN 29 cent per regel, voor handel en n|verbeld bf r Ad verten tlfn moeten Dinsdag en In den morgen z|n bezorgd. q(«|. wii|K WKIW geregeld adverttcien i Vrfdag vóór 8 uur Telefoon 314 Negenen Veertigste Jaargang No. 102 Epistel en Evangelie. Vierde Zondag van de Vosten. Les uit den brief van den H. apostel Paulus aan de Qalaten; IV, 22 —23. Broeders! Er slaat geschreven dat Abraham twee zonen had, eenen van de slavin en eenen van de vrije vrouw. Maar die van de slavin werd naar het vleesch geborendoch die van de vrije vrouw krachtens de belofte. Dit nu is bij wijze van voorafbeelding ge zegd. Want deze zijn twee Verbonden. Het eene op den berg Sina, dat tot dienstbaarheid baart; en dit is Agar. Want Sina is een berg in Arabic, die verwant is aan het tegenwoordige Jeru zalem, dat nu Is en met zijne kinde ren dienstbaar is. Maar het Jeruzalem, dat omhoog is, is vrijen dit is onze moeder. Immers slaat er geschreven: Verheug u, gij onvruchtbare die niet baartjubel luid en juich, gij die geen weeCn hebt! Want talrijk zijn de kin deren der eenzame, meer dan van haar die den [man heeft 1 Wij nu, broeders 1 zijn volgens Isaak, kinderen der be lofte. Doch evenals toen hij, die naar het vleesch geboren was, dengene ver volgde, die het naar den geest was. zoo ook nu. Maar wat zegt de Schrift? Drljl uit de slavin en haren zoon, want de zoon der slavin zal niet erfgenaam zijn met den zoon der vrije vrouw. Derhalve, broeders! zijn wij niet zonen der slavin, maar der vrije vrouw; met welke vrijheid Christus ons heeft vrij gemaakt. EVANGELIE volgens den H. |oannes; VI, 1—15. In dien tijd vertrok Jesus over de zee van Galilea, welke die van Tibe rias is; en Hem volgde eene groote menigte, omdat zij de wonderteekenen zagen, welke Hij deed aan hen, die krank waren. Jesus steeg dan op den berg, en zat daar neder met zijne leer lingen. Paschen nu, de feestdag der Joden, was zeer nabij. Toen dan jesus zijne oogen opsloeg en zag, dat eene zeer groote menigte tot Hem kwam, zeide Hij tot Philippus: Van waar zullen wij brooden koopen, opdat deze eten Dit nu zeide Hij om hem op de proef te stellen; want Hij zelf wist wat Hij doen zou. Philippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd tienlingen brood is niet voldoende voor hen, opdat ieder een weinig ontvange. Een zijner leerlingen, Andreas, de broe der van Simon Petrus, sprak tot Hem Er is hier een knaap, die vijf gerste- brooden en twee visschen heeft; doch wat is dit onder zoo velen! Jesus zeide dan Doet de menschen nederzitten! Er was nu veel gras op die plaats. Zij zetten zich dan neder, de mannen ten getale van omtrent vijfduizend, jesus nam dan-'de brooden en, na gedankt te hebben, deelde Hij ze uit aan de nederzittendeneveneens ook van de visschen, zooveel zij verlangden. Nadat zij verzadigd waren, sprak Hij tot zijne leerlingen: Verzamelt de brokken, die overgebleven zijn, opdat ze niet ver loren gaan. Zij verzamelden ze dan en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebrooden, welke hun die gegeten hadden, waren overgeschoten. Toen dan deze menschen het door Jesus verrichte wonderteeken gezien hadden, zeiden zij: Deze is waarlijk de Profeet, die in de wereld komen moet. Jesus dan, wetend dat zij wilden komen om Hem mede te voeren en koning te maken, ontweek weder op den berg, Hij alléén. 1 KANTOORBOEK HANDEL „MET VULPENHUIS" Unswtr. M U. Kroixmwti. - TEL >M Één van Neerlands' Sëste Vulpenzaken en De beste Vulpen service Evangelleverklarlng. Vierde Zondag van de Vasten. Vooreerst moeten we in dit Evangelie bewonderen den grooten ijver van het volk om bij Christus te wezen. Ten getale van vijf duizend mannen waren ze Jezus gevolgd langs de oevers van het meer van Galilea tot ze in de woestijn kwamen, waar ze den gan- schen dag luisterden naar de woorden die van Jezus' lippen kwamen. Zijn ook wij zoo begeerig naar God's woord? Helaas hoevelen zijn slechts bezorgd om „wat zullen we eten en wat zullen we drinken" terwijl de eeuwige waar heden Gods hen onverschillig laten Bedenken we het wel: dit alles gaat voorbij, alleen het eeuwige blijft. Moch ten ook wij dan met een even grooten ijver, vol verlangen, naar Jezus' luis teren ons leerende den weg die leidt naar den hemel. Ten andere treft ons het groote mede lijden en de zorg die de Zaligmaker voor het volk had. Hij zag die groole menigte die niet te eten had en Hij wilde ze niet ongespijsd naar huis terug zenden. Leert ons dit niet in al onzen nood rast een kinderlijk vertrouwen op Belt op: Telefoonnumers: 1093 1850 1830 1935 1953 113 Taxi-dienst Nic. Bovée Standplaatsennaast Hotel „Monopole" Coornhertlaan 3 Dollardstraat 78 Kamp 41 Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 te zien naar Hem die al onze nooden kent en die ons dikwijls op wonder bare, onverwachte wijze redden kan, gelijk Hij in de woestijn vijf duizend mannen, zonder de vrouwen en kin deren te rekenen, heeft gevoed en gespijsd Jezus nam dan de brooden, en „als Hij gedankt had" deelde Hij ze aan de schare uit. Het gebed dat |ezus hier verrichtte zij ons ten voorbeeld om, gelijk het Christenen ibetaamt, steeds vóór en ook na het eten te bidden. Vóór het eten opdat God de spijzen moge zegenen, opdat zij ons verster ken, ons verkwikken en onze afgematte lichaamskrachten weer vernieuwen. Na het eten om Ood onze dankbaarheid te betuigen voor de weldaden, met welke Hij ons gezegend heeft I Moch ten we deze gebeden steeds met grooten eerbied en aandacht tot God opzenden? Dat ieder huisoverste zijne onderhoo- rigen daarin met een stichtend voor beeld voorga en zorg drage dat ieder lid van het huisgezin deze oefening altijd eetbiedig en aandachtig verricht. Jezus spijzigde dan op wonderbare 'ijze de menschenmenigte. Dit mirakel is het zinnebeeld van het veel grooter wonder waardoor Christus Zich zelf dagelijks aan duizenden en duizenden te nuttigen geeft in het H. Sacrament des Altaars. Wij hebben dus onei'di" veel meer reden om Jezus dankba. te zijn dan de menschen van het Evan gelie die door Hem slechts naar het lichaam werden gespijzigd. Waardeeren we inderdaad die geestelijke spijzen der H. Eucharistie? Liturgische Kalender. Week van 22—28 Maart. Vierde week van de Vasten. Tijd eigen. N.B. Dagelijks Prefatie van de Vasten, (behalve Woensdag). Zondag 22. 4e Zond. v. d. Vasten, Mis Laetare, zonder Gloria, 2e geb. A cunctis, 3e Omnipetens, Prefatie v. d. Vasten. Maandag 23. Mis v. Maand, in de 4e week v. d. Vasten, 2e en 3e geb. als Zondag. Dinsdag 24. H. Gabriel, 2e geb. en laatste Evang. v. d. dag. Credo. Of: Mis v. Dinsd. in de 4e week, 2e geb. en laatste Evang. v. d Gabriel. Woensdag 25. Maria Boodschap, 2e geb. en laatste Evang. v. Woensd. in de 4e week v. d. Vasten, Pre fatie H. Maagd. Donden'ag 26 Mis v. Dond. in deze week, 2e en 3e geb. als Zondag. Vrijdag 27. H. |oannes Damascenus, 2e geb. en laatste Evang v. d. dag, Credo- Of Mis v. Vrijdag in deze week, 2e geb. H. Joannes Damascenus zon der Gloria of Credo. Zaterdag 28. H. Joannes Capristrano, 2e geb. en laatste Evang. v. d.Zaterd., 3e geb. A cunctis. Of: Mis v. Zaterd. in deze week, 2e geb, H. Joannes Capristrano, 3e A cunctis. Amersfoort Uit Mexico. Volgens de opgave van Aartsbisschop Diaz van Mtxico-Cily waren er nog 197 door den staat toegelaten priesters in heel Mexico, In plaats van 4493, die er voor de vervolging missioneer den. Oe katholieke seminarien, colleges en scholen zijn gesloten, de kerken gesloten of geprofaneerd, kerken en en heiligenbeelden onteerd en verbrand, het aantal martelaren is volgens de statistiek van den Aartsbisschop Dough- berty van Philadelphia alleen van 1926 tot 1935 tot rond 5300 offers, waar onder 300 priesters, gestegen. De rijksveldwachter te Roden was bezig zijn revolver schoon te maken. Het wapen ging plotseling af, tenge volge waarvan de man op slag werd gedood. Te Luik Is een geneesheer gear resteerd, die sinds twee jaar valsche bankbiljetten van 50 francs vervaar digde, waarvan reeds verschillende honderden exemplaren in beslag kon den worden genomen. Op het oogen- blik, dat hij werd gearresteerd, wieip de geneesheer een koperen kandelaar naar het hoofd van den politie-com- missaris, die zwaar gewond werd. Tusschen Leningrad en Moskou is een goederentrein ontspoord en van een steile helling gestort. Twee-en- veertig wagons werden vernield. Er zijn verscheidene dooden en gewonden Onder groote belangstelling heeft de veiling plaats gevonden van de tot de nalatenschap van wijl»n Prins Hen drik behoorende goederen Dobbin en Ziellitz. Het hoogste bod (1.050000 R.M.) werd gedaan door den Rijks stadhouder Hildebrandt in Schwerin, die tevens optrad voor Sir Henry Deterding. Een Italiaansch vliegtuig is te Ad dis Abeba neergeschoten, op het oogen- blik, dat het het Abessinische hoofd kwartier aan het Noordelijk front bom bardeerde. Alle inzittenden zijn om het leven gekomen. Sedert het begin van de vijandelijkheden zijn thans meer dan 20 ltaliaansche vliegtuigen neer geschoten. i der straten van Bogata (Co lumbia) is een tramwagen op een groep politie-agenten ingereden. Vol gens ooggetuigen gaf de bestuurder geen signalende wagen kwam tot stilstand toen twintig agenten waren overreden of aangereden. In den nacht is het bootenhuis van de jachthaven „De Plassen" te Oud- Loosdrecht tot den grond toe afge brand. Een vijf en veertigtal zeil- en motorjachten, benevens een 30-tal kano's, voor een gezamenlijke waarde ongeveer f25.000.— werden een prooi der vlammen. Senator Mihaill uit Craiova, de rijkste man van Roemenië, is dezer dagen overleden. Mihaill die tal van landgoederen bezit, benevens te Boe karest en Craiova verscheiden groote gebouwen, laat een vermagen na van verscheiden milliarden lei. Dit enorme vermogen (een milliard lei is ongeveer gelijk aan 15 millioen gulden) heelt de overledene geheel aan den Roe- meenschen staat geschonken. Mihaill heeft bepaald, dat de grond, welke bij zijn landgoederen behoort, in stuk ken van drie hectare elk moet worden verdeeld, waarna zij aan de boeren, die er thans op wonen, verkocht moe ten worden tegen een door den staat vast te stellen prijs. Voorts heeft de overledene bepaald, dat op elk van zijn landgoederen een school moet worden gebouwd, waarin onder meer landbouwonderwijs moet worden ge geven. Ten slotte heeft hij een legaat van 3.000.000 gulden bestemd voor den bouw van ten landbouwhoogeschool. Als gevolg van een aanval van bandieten op een passagierstrein te APq<h£ UDUle XblXJOdUX Mexico waarbij 3 personen werden' - gedood, hebben de troepen een actie tegen de bandieten op touw gezet in de gevechten werden 13 bandieten gedood. Twaalf personen zijn gedood en vele anderen gewond door een hyena, die een district nabij Allahabad on veilig maakt. De meeste slachtoBers zijn kinderen, maar ook een oude hindoe is door het dier aangevallen en gedood. In een hol heeft men ge scheurde en met bloed bevlekte kin- derkleertjes gevonden. Duitsche grensbeambten troffen bij Spekholzerheide in Limburg twee smokkelaars aan. Toen ze niet wilden blijven staan, werden eenige schoten gelost. Een der smokkelaars werd in den buik getroffen en liep zoo ernstige verwondingen op, dat hij overleed. In den nacht is een groote boerderij bij Olst in vlammen opgegaan. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. De echtgenoote liep brand wonden op aan een der beenen. Twee paarden kon men In veiligheid bren gen, doch 26 sluks rundvee zijn in de vlammen omgekomen. VITESSE ï'jpi- iniiii|)iiiiiiiitii infill KON. WILHELM1N ASTRAAT 10 De meest vlugge en correcte bediening, Prij zen aangepast aan tijdsomstandigheden Het geschonden Verdrag. Het bezetten van het grensgebied door Hitler in sTijd met gesloten ver drag, ging gepaard met 't aanbod van nieuwe overeenkomsten. Het allerergste is hier dat degene, die een plechtig gesloten, ook door hem persoonlijk als bindend erkende, overeenkomst schendt, het durft te be staan tegelijkertijd aan hen, met wie hij deze overeenkomst sloot, een nieuwe overeenkomst aan te bieden. Natuurlijk is van alle kanten, zoowel in Frank rijk als in Engeland, Roemenië en ook in de pers dei neutrale landen, met name in de Nederlandsche pers, de opmerking geplaatst, da! er geen enkele reden is om aan te nemen, dat van Duitsche zijde een dergelijke nieuwe overeenkomst zorgvuldiger zou worden geëerbiedigd dan die, welke het thans eenzijdig en brutaal verbrak. Deze opmerking ligt zóó voor de hand, dat zij in iederen denkenden geest en in ieder eerlijk gemoed moet opkomen. Het aanbod tot het sluiten eener nieuwe overeenkomst krijgt echter een bepaald karakter, wanneer men bedenkt, dat een der daarbij voorgestelde bepalin gen zou zijn: de inrichting eener ge demilitariseerde zóne van 30 K.M. langs de wederzijdsche grenzen. Deze bepa ling is hierom zoo perfide, omdat Hitier zeer goed weet dat vlak langs de huidige Fransche grenzen de Franschen ten koste van milliarden francs een verdedigingslinie hebben aangelegd, welke hun land een buitengewone mate van veiligheid verschaft. Vrij algemeen wordt aangenomen, dat deze linie, met haar permanente bezetting, voor de Duitsche legers onneembaar moet worden geacht en een onover komelijke hinderpaal tot een nieuwen inval in Frankrijk. Het voorstel van Hitier beteekent dus eigenlijk, dat Frankrijk deze maal aangelegde linie zou prijs geven en dat zóó de zekerheid zou vervallen, welke het land zich tegen een Duit- schen inval heeft verschaft. Dit moet verdenkingen wekken I Er wordt nu druk vergaderd en ge confereerd door de staatslieden bij het geschonden verdrag van Locarno be trokken. Frankrijk neigt tot het nemen van strafmaatregelen via den Volkenbond, maar Engeland weifelt. De strafmaat regelen tegen Italië hebben niet kun nen beletten dat in Abessynië voort durend gruwelijk wordt gevochten. De toegepaste sancties kosten aan ver schillende landen mlllioenen en wan neer men nu ten aanzien van Duitsch- land hetzelfde ging doen, zou de schade niet te overzien zijn en was stellig de oorlog nabij. Alleen aan gewone handelsvorderin gen zijn de Duitschers ons land als achterstallig ruim 37 millioen schuldig. Ook dreigt daar nog de daling van de Mark. Katholieke Staatspartij. Het bestuur der R. K. Kiesvereni ging „Recht en Orde", noodigt uit tot bijwonen van een bijeenkomst op Woensdag 25 Maart e.k. kwart na 8. in het Parochiehuis van St. Henricus, Paul. Borstraat, waar de Weledelgebtr. Heer Kapt. J. M. v. d. Drift een uit eenzetting hoopt te geven over doel en wezen van de R. K. Staatspartij met behandeling van de voornaamste pun ten van het beginsel-programma. Het behoeft geen nader betoog, dat I onderwerp belangrijk is, vooral in de huidige tijdsomstandigheden. Het zal voor zeer vele katholieken nuttig zijn deze uiteenzetting te aan- booren. Wellicht kan hierdoor veel misverstand uit den weg worden ge ruimd. Nog om andere rede Is deze verga dering uitgeschreven en wet hierom, dat verwacht wordt dat de leden ervoor zullenzorgen.dat vele niet-leden aan wezig zijn. Ziet er niet tegen op, een beetje verder te moeten loopen, maar wekt ook anderen daartoe op. Onze partij moet versterkt worden, mede met het oog op de Tweede Ka merverkiezingen in 1937 en daartoe moeten allen medewerken. Het parool is: ieder lid brenge één lid aanl Nog een bijzonder woord in dit ver band tot de oudere leden: Ge hebt allen allicht gehoord, dat ook jongere Hebt U een Vulpen noodig Kenie uit groote voorraad. KilTlllllil- i UIIIIFMiCliKUHQ langestraat 101 Tafel. 52f sedert 15 jaar dit werk zoowel pro- pagandisch, als daadwerkelijk door het plaatsen en onderhouden van reddings- materieel in Amersfoort en opleiding van redders. In ons waterland verdrinken elk jaar honderden mannen en vrouwen en kinderen. W/| leden van de Am eraf. Reddings brigade wenschen ons kennen en kun nen in dienst te stellen van onzen rnedemensch die den verdrinkingsdood nabij is. Het bestuur der Araersf. Redd. Brigade wenscht een grooten propaganda-avond te orgjniseeren en heeft den Hoold- consul A Meyerink uit Haarlem*" reld gevonden een Voordracht lichtbeelden te houden over een a< onderwerp: „het redden van dreuL iingen (ook uit auto's), e-non lerwei dat midden in de belarpf van ons land. Maarwe hebbaa meer op programma voor dit» avond staan. Vertoond zal worden dc Bondsfilm. De Bondsfilm is zeer leerzaam vol afwisseling. hebben zoons, broeders, iamilieleden enz., die voor het lidmaatschap van onze partij in aanmerking komen.Tracbt al uw invloed aan te wenden om ze tot onze partij te krijgen. Ge weet het wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Er staan ei nog teveel buiten onze rijen, die erin behooren en het is zaak ervoor te ijveren, dat ook de jongeren zich bij ons aansluiten. Honderden komen daarvoor in aanmerking Eind April zal een propagandaver- gadering worden gehouden, waar een spreker van naam een rede zal houden. Aan het secretariaat en op boven genoemde bijeenkomsten zijn verkrijg baar, de redevoeringen gehouden op den Landdag, voor den prijs van 7'/, cent. Voor allen zeer belangrijk. De Bergrevne-spelera bijeen. Na het geslaagde slotfeest van de Bergrevue-spelers, dat hun na alle moeite en zorgen wel niemand zal misgunnen, kwamen deze onlangs in vergadering bijeen, voor een voorloo- pige bespreking der plannen voor de „revue 1936". Enkele richtlijnen konden reeds wor den vastgelegd. Zoo zal o.m. de revue 1936, wat de plaats van opvoering betreft, niet tre den in 't voetspoor van haar voor ganger. Ging de laalste revue vanwege het lustrum in 't Grand Theater, een vol gende keer zal de beproefde gang van zaken wederom gevolgd worden door de eerste uitvoeringen te geven op de Berg, om daarna naar de stad te komen Hoezeer hel publiek met het wel en der revue meeleeft moge blijken het feit, dat hierom van verschil lende zijden met aandrang werd ver zocht. Met 't oog op de groeiende omvang van altributen, decors, kleeding enz., zal een commissaris voor materiaal worden aangewezen. Aan de verzor ging der décors zal hernieuwde aan dacht worden besteed. Vooral met 't oog op meerstemmige zang zal het aamal groote spelers zoo mogelijk met enkele worden uitgebreid. Met het vaste voornemen bezield, om n bate van 't verheven doel, waar- lor reeds vijf jaren met zooveel succes werd gespeeld, hun beste krachten te geven, gaan de spelers de nieuwe revue weer tegemoet. Rcddingspogen, De Kon. Ned. Zwembond propageert rfeds sedert jaren de uitbreiding der Zwemkunst. Dank zij de gevoerde propaganda heeft de zwemsport een booge vlucht genomen. De Ned. Bond tot het redden van Drenkelingen maakt eveneens sedert jaren propaganda voor het zwemmen, maar bovendien voor hel zwemmend redden. De Amersf. Reddingsbrigade steunt GEBR. RIJS SOESTEfflKS 28 Mukjit II nil hl jui lllililïillji! 41 clkill pui IrulnM. iilii Ijl li chi. Dividendboekjes optRnrr. bescbikbzar Zondags van 4—0 au- Stop TELEFOON 2054 R. K. Werklieden ver. St. Jozef. Stadspsrockies. Bovengenoemde vereeniging hiekl een ledenvergadering in het Bondage- bouw, onder leiding van den heer J v. d. Linden, die mededeelde dat dt Kaderdag zal worden gehouden of Zaterdag 28 Maart te 4 uur. i het Parochiehuis aan de Paulus Birs'rsat De heer Niekerk is aangewezen voos de functie van 2e voorzitter, - heel G. Pijpers, 2e penningmeester Door Kapelaan W. J. de Jo' g wtrJ den 4 nieuwe leden gelnstalleei'd. Via deze gelegenheid maakte de geestelijk adviseur gebruik het lidmaatschap van de Eucharistische Kring sterk aan te bevelen. Pater de Groot hield een propa- indarede over het werk der besloten retraite. Z Eerw. stelde Si. Jozef als voorbeeld, ais een inwendig man. die leeft door het Geloof. Door hei retraite nouden zult ge allen uw geloof ver diepen, het zal u geven zedelijke kracht en moed vooral in deze moeilijke tijd. De tweede Maandag na Paschen wordt een retraite geopend voor de werk lieden van Amersfoort. Kc:nt u daar voor aanmelden, kosten kunnen geen bezwaar zijn, daar degenen die niets kunnen betalen, gratis de retraite kun nen medemaken- Tot lid van de controle commissie werd in de vacature Pijpers benoemd heer van Keeken. Voor de organisatie van de viering van het Patroonsfeest op Zondag 3 Mei, werd een commissie benoemd, bestaande uit de heer v. d. Linden! Pijpers, Butselaar, P. v. d. Bos en G. Flos. Gedacht is om hel godsdienstig gedeelte in overleg met de St. Henricus afdeeling centraal te doen. Na rond vraag volgde sluiting. Vreemdelingenverkeer houdt baar algemeene vergadering op Woensdag 25 Maart om 8.15 uur. in Monopole, Stationsplein. Behandeld worden jaar verslag en financieel verslag over 1935. Verkiezing van 2 bestuursleden, wegens Baan en J. J. Huil dc heertn

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1