F. fl. TÜLP Taxi Taxi'""-Wc hebbe"du8 de ?>>cbt mei Kennisgeving Schrijfmachine H. Elzenaar Bel dan op No. 4? mlddi^MDeDab0Ver#Chl,nt e,ke" Dinsda2' en Vrijdag- Abonnementen kunnenelken dag ingaan DINSDAG 2< maart 1936 De Gembode Uitgave w dc Stichting Dc Be»bode te Aamfoort ADVERTENTlEN 25 cent per regel. Billijke tarieven bij geregeld adverteeren. Advertenllën Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur In den morgen bezorgen. KATHOLIEK NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor AMERSFOORT, HOOOLAND en HOOGLANDERVEEN o£ri.ï!Jn kUiM waarhed">. die door overdrijven grootc leugens worden. D. Stern. IOHANNES DE JONG Door de genade Gods en dc gunst van den Aposlollschen Stoel aartsbisschop van utrecht. Aan de geestelijkheid en de geloovlgen van ons Aartsbisdom. ZALIOHEID in den heer. ,°p den feestdag van Maria Licht mis been Zijne Hoogwaardige Excel- Lm gr- Jan8en' dcn H- Vader ont- nelfing gevraagd van zijn ambt als aartsbisschop van Utrecht. Reeds maan den lang werden zijn krachlen gesloopt door een zware en pijnlijke ziekte, die hij met volkomen overgave aan Oods H. Wil heefl gedragen. Nog geen zei jaren was het hem gegeven zijn pon tificaat uit te oefenen, doch het is vruchtbaar geweest door velerlei ini tiatief, en door de bezieling, die van hem uitging. Onvermoeid was zijn ijver en zijn eigen persoon heeft hij nooil gespaard. Met groote dankbaarheid zien wij terug op hetgeen bij voor het Aartsbisdom geweest is en wij zullen die dankbaarheid blijven toonen door veel voor hem te bidden, opdat God hem de kracht moge geven zijn kruis meer mogelijk is. Nu is de zware taak, dc verantwoor ding voor zooveel onsterfelijke zielen op Onze schouders gelegd. Als Wij alleen op menschelijke krachten ver trouwden, zou de toekomst bijna ho peloos zijn, omdat van alle kanten de gevaren ons omringen. Reeds jaren lang heerscht in geheel de wereld een crUis, die door velen niet als een voorbij gaand verschijnsel beschouwd wordt, doch als een geweldige ommekeer in geheel het maatschappelijk en econo misch leven. Als onmiddellijk gevolg dreigen ook in ons land honderddui zenden de verarming ten prooi te vallen. Nog vreeselijker is de geesel, die zooveel jonge mannen in de beste jaren van hun leven tot gedwongen werkloosheid doemt en hun belet een eigen huisgezin te stichten. Doch wat het ergste is: niet alleen de lijdelijke, ook onze geestelijke goederen worden bedreigd. Men tract ons den kost baren schat van het christelijk geloof te onlrooven. Valsche profeten slaan op met verleidelijke leuzen, die vooral in dezen verwarden crisistijd gehoor vinden. Zij wijzen nieuwe wegen om de malaise te overwinnen, doch buiten het Christendom om, dat alleen in staat is op de grondslagen der gerechtigheid en der lielde een gezonde maatschap pelijke orde te vestigen. Zij erkennen niet een God, die boven de wereld slaat en haar regeert ol zij maken zich eigen goden de slaat, de menschheid, het ras en het bloed. Zij gelooven niet in een leven hiernamaals, doch zoeken het geluk uilsluitend op deze aarde. Zij aanvaarden geen zedelijke verplich tingen, die ook het geweten binden, doch beschouwen iets alleen als goed of kwaad, naarmate het voor het in dividu of de gemeenschap voordeelig of schadelijk is. De mensch echter leeft niet van brood alleen (L uc. IV, 4). Als immer vormt ook bij de oplossing der huidige wereldcrisis de strijd om de eeuwige waarheden den dieperen on dergrond. Twee levensbeschouwingen slaan lijnrecht tegenover elkander. Wij kunnen er ons dagelijks van overtuigen overal waar de materialistische, zuiver op het aardschc gerichte stroomingen lijdelijk zegepralen, vervolgen zij het Christendom. Dierbare Geloovigen! Luistert niet „aar die bedriegelijke voorstellingen' Weest waakzaamslaat vast in hei üelooi" (I Cor. XVi. 13,. Christus is de weg de waarheid en het leven (loh XIV, 6). Hij heefl de woorden SS tSs wtï <JoH. vi. 69). Alleen het geloof in Christus kan ons de kracht geven de beproevingen van he héden verdragen; alleen het geloof in Christus kan ons de zekere hoop „pven op een betere toekomst. „Komt allen tot Mij. die vermoeid en belast zijt en Ik zal u verkwikken Achterveld, Hamersveld, Leusden en Stoutenburg, Soest, Soesterberg, Baarn en Nijkerk 49ate Jaargang no. 103 kantoorbuckm/uidel ,.HET VULPENHUIS" UnjMtr. 65 t.o. Krommotr. TEL SM Één van Neerlands' üëste Vulpenzaken en De beste Vulpen service al dc wapens die we bezitten en I het zijn krachtige en doeltreffende wa- tteltop: relefoonnumeraloens mee te vechten voor de ult- ,Hin Ibreldlng van deze kerk. Dat is niet iöju au£en hel werk van de priesters, neen, 1850 S 1953 113 Oroote afstanden vraagt prijs. Met onze groole luxe 6 persoons wagens zijn wij zeer voordeelig. Taxi-dienst Nic. Bovée Hoofdkantoor: Coornha.-tlaan 3 en gij zult rust vinden voor uw zielen" (Math XI 28) Dit is onze onwaardeerbare iroost n vergelijking met degenen die Jeen geloof hebben. Ook zij zuchten oéder de malaise ook zij zijn ondet- lon aan ziekte en lijden; ook zij W(ïifn eenmaal sterven. Doch voor hen uilkomst, .1. M IMM 6« „1mommi .11 «ck ma- onder htl on.taendbire noodlot. Wij echter zien het leven wereldgebeuren met de oogen des geloofs, in den spiegel der eeuwigheid, Wij weten, dat de goddelijke Voor zienigheid de wereld leidt en bestuurt. God laat soms toe, dat ook over ons beproevingen komen, doch Hij doet dat ten slotte tol ons heil. Want Hij is getrouw. Hij zal niet toelaten, 'i* ge boven uw krachten bekoord wc.ut, maar met de bekoring zal Hij ook het middel geven om ze te kunnen door staan (I Cor. X 13). Als het leven tot deze wereld beperkt was. zou het lijden iels verschrikkelijks zijn. Doch wij welen dat deze aarde niet onze blij vende woonplaats is; wij streven naar de toekomstige (Hebr. XIII14). Al zou den wij nog zooveel lijden op deze wereld, het kan niet opwegen tegen de heerlijkheid, die ons geopenbaard zal worden (Rom. VIII, 18). „Daar wischi Hij eiken traan weg uit hun ongen en nooit zal de dood er meer zijn geen rouw, geen geween en geen smart, want het vroegere is voorbij." (Openb. XXI, 4). De tegenspoed stemt den ware Christen tot inkeer In zich zelven. Zijn wij in de dagen van voorspoed mis schien niet te veel in het aardsche opgegaan en hebben wij toen mis schien God en onze ware bestemming niet te veel uit het oog verloren? Is de geheele crisis niet voor een groot deel veroorzaakt, doordal de wereld zich jaren lang aan de goddelijke wet ten heeft onttrokken? Gebruiken wij thans wel het groote middel, dat God zelf ons zoo dringend heelt aanbe volen „Vraagt en u zal gegeven wor den zoekt en gij zult vinden klopt i u zal worden opengedaan"? (Math. VII, 7) Als dan de wereld en ook wij van den weg des heils zijn afgeweken, is het eenige redmiddel, dat wij weer tot God terugkeeren. Op de eerste plaats moeten wij smeekend onze harten op heffen tot God, vol vertrouwen in zijn eindelooze liefde. Mij is immers onze Vader; zelf heeft Hij ons geleerd te bidden: „Onze Vader, die in de he melen zijt." Hij zal zijn kinderen, die hem werkelijk liefhebben, nooit aan hun lot overlaten. „Uw hart worde niet bevreesd. Ge gelooft in God; gelooft ook in Mij". (Joh. XIV, I). Vreezen wij ook niet voor de toe komst der Kerk, hoe groot de gevaren ook zijn, die haar thans bedreigen Het woord van Chrislus slaat er borg voor„De poorten der hel zullen haar niet overweldigen" (Matlh.XVl. 18) en de geschiedenis heelt deze voorspelling bewaarheid Zij kan in sommige lan den vervolgd worden; meermalen scheen menschelijkerwijze haar onder gang nabij, doch altijd weer is zij met hernieuwde kracht herrezen. Bijna alles, wat de wereld aan hoogere beschaving bezit, heeft zij aan de Kerk te danken en de menschheid zal ook nu tot haar en haar in naam van Chrislus verkon digde wetten moeten terugkeeren, wil zij niet in onderlingen strijd ten gronde gaan. Vervolgens nrtten wij trouw, ieder op zijn eigen terrein, de plichten ver vullen, die God ons oplegt, ook om de crisis op te lossen. Al is ons eind doel de hemel, ook het aardschc be staan is ons door God geschonken er wegens d.n innigen samenhang van het natuurlijke en bovennatuurlijke, is ook een zekere aardsche welstand noodig om onze geestelijke roeping te volbrengen. De crisistijc legt ons echter vooral twee bijzondere verplichtingen op. Moedig, zonder morren, in den geest der Kerk, die ons in den heili- Chrislendom te beoefenen, de liefde tot den evenmensch. „Een nieuw ge bod geef Ik ubemint elkander. Hieraan zullen allen erkennen, dat ge Mijn leerlingen zijt, wannier ge elkan- lier llefhoh!" dat is het werk voor iedere katholiek. Andera loochent hij zijn naam en waar digheid. Nog dringender wordt voor ons die plléht, als we denken aan het grote mysterie van Christus' geheimzinnig Lichaam. Door het feit zelf, dal we lid zijn van de kerk, zijn we ook lid maat van Christus, leder van ons heeft in dat lichaam als bijzonder lidmaat ook zijn eigen functie. En allen heb- depli.- dige •lp zelf te leven naar Christus' gebod - plicht het onze bij te dragen tlledige uitgroei van dit Li chaam tot de Innerlijke groei - dcor der liefhebt" (Joh. XIIL 34—35). Een nieuw gebod heeft Christus gegeven, want aan de heidenen was het niet bekend en vol bewondering wezen zij op de Christenen: ziet, hoe zij elkander liefhebben. Dit is de groote kracht geweest, waardoor zij de wereld heb- oen bekeerd. Moge de liefde tot de medebroeders ook thans weer het kenteeken der Christenen zijn stellen we ons niet tevreden mei schenken van een aalmoes; trachten wij ook anderen werk te verschaffen, als het ons mogelijk is; beoefenen wij ook de sociale gerechtigheid, die on afscheidbaar met de christelijke lielde verbonden is. Wij vragen ook uw gebeden voor onzen Heiligen Vader, den Paus, den plaatsbekleeder van Chrislus, wien Hij heeft opgedragen r - in het geloof te bevestigenvoor onze geëerbiedigde Koningin, opdat zij in wijsheid ons vaderland moge blijve regeerenvoor Ons zelf en onze medebroeders in het priesterschap, die eens verantwoording over uwe zielen zullen afleggen. Moge Maria, de Moeder van barmhartigheid, de Middelares aller genaden, onze ge beden brengen voor den troon van haar Goddelijken Zoon. En zal dit Ons herderlijk schrijven in alle tot Ons Aartsbisdom behoorende kerken, alsmede in de kapellen, waar over een rector is aangesteld, op Zon dag Laetare op de gebruikelijke wijze van den predikstoel worden voorge lezen. Gegeven te Utrecht op den tweeden Zondag van de Vasten van het jaar 1936. f Dr. J. DE JONG Aartsbisschop van Utrecht. De Directie van Mode- en Stof- lenhuls LUYCX ZOON brengt ter kennis dat de dames die voor Pasen een costuum of mantel pasklaar willen hebben, deze weck moeten bespreken. Wat na deze week, dus na 28 Maart, wordt aangenomen, moet wachten tot na Pasen. Men wacbte dus niet, want ieder wordt op z'n beurt bediend. L. J LUYCX ZOON LANSESTRAAT 48-61 M tol uiterlijke volgroeilhgdoor de heide nen in de Kerk te brengen voor zover ons dat mogelijk is. Deze overtuiging van ons katholiek-zijn, dat we lede maten zijn van Christus' mystiek Li- en de wil om die overtuiging te beleven, brengt ons vanzelf tot daden, tot missieactie. Deze missieactie uit zich in gebed en offer. Oebed. Als we biddenUw rijk kome. moeten onze gedachten uitgaan naar de velen .die nog niet opgenomen zijn in de ene schaapstal. In de liefde-ver eniging Ider heilige Communie moet er een krachtdadig medelijden in ons branden voor allen, die verstoken zijn van dit grote geluk. Offer. De blij gedragen kruisjes van iedere dag, van ziekte, van niet be grepen wordenkruisen van ztele- leed en alleenstaan, van zorgen het dagelijkse brood laten we al deze offers opdragen voor de redding van de zielen met de intentie om een of andere missionaris in Congo, Su matra of waar ter wereld ook, te steunen bij zijn werk. Toch mag onze iprer zich biertoe niet beperken. We moeten meer doen; onszelf moeten we offeren voor het missiewerk door als brenger van de blijde boodschap weg te trekken, of wel als we dat niet kunnen, door onze gaven te geven en vooral door onze vrije tijd te besteden om het werk der missi"narissen te steunen doordal we als zelateur of zelatrice gaan „bedelen" voor de missie. Is er wel beschouwd iets vernede rends in dit „bedelen"? We weten wel beter. He.t is een verheven taak op deze wijze te mogen meewerken aan de uit breiding van Christus' Kerk. Daarom: laten we ons eens onder zoeken of en hoe wij onze grote missie plicht jegens Christus vervullen, door ons ernstig af te viagenHoe staat het met mijn bidden voor de missie werken voor de missie geven aan de missie. voortzetten. En onze gedachten gaan al ons tweede thuis; naar het land der kroeskoppen en blootbuikjes die op onze komst wachten, en voor wie we de reis begonnen zijn. Niet om vreemde landen te zien dat kan ons niet meer trekken maar om zielen te redden „op de verre eilanden van den Oceaanom Gods Glorie te open baren aan hen die Hem niet kennen", zooals Isaias het voorspelde daarom zijn we uitgetrokken. En dat is onze st. kte !ni-sschen verblijden wij ons toch, dat we morgen weer even voet aan land kunnen zetten. Op 't oogenblik is echter van land nog niets te zien. Vandaag bracht de radio ons het bericht dat Eeuwe wereldkampioen schaken is geworden. Dezen avond tracteer ik mijn Confraters ter eere van onzen landgenoot. Voor zooiets krijg je maar eens In je leven gelegenheid. ik zou graag wachten met het sluiten van dezen brief tot we in Takoradi voet aan land hebben gezet, om nog onze aankomst aldaar te beschrijven Daft had ik in dezen brief tenminste iels nieuws te vertellen gehad. Maar dan loop iK het gevaar dat mijn brief misschien niet tijdig wegkomt. Dus maak ik een einde voor heden. Den 'olgenden keer hoop ik wat interes santere te vertellen te hebben. De korte samenvatting van dezen brief is dus: alles wel aan boord. Geel ons even Uw adres en wl| komen gaarne, geheel vrijblijvend, met U praten over de aankoop van een nieuwe of gebruikte Levering van alle merken portable en standaard machines van Iedere prijs klasse. Kantoorboek- ca Schrljfmacb.handel Agentschap dei Continental Schrijfmachines Langcstraat 101 Tel. 528 Hebt U een Taxi of auto noodig ümenrfiwi. Amersfoort Missie Actie Dekenaat Amersfoort M. A. D. A. HOE? Bij het woord actie denkt men on willekeurig alleen aan een uiterlijke bedrijvigheid en vermoedt niet, dat de eigenlijke actie wortelt in het inner lijke van den mens en dat de actie- naar-buiien alleen reden van beslaan heeft als noodzakelijke en natuurlijke uiting van de inwendige werkdadig- heid. Alle uitwendige' aclie, wil ze vruchtdragend en blijvend zijn en niet een vlug uitgeknapperd strovuurlje, moet ontspringen een aan diepe over tuiging en aan de vasle wil die over- |ing te beleven. Jnze missieactie vindt zijn grond in onze geloofsovertuiging, in het besef van ons katholiek-zijn en van onze werkelijke eenheid met Christus. Wij hebben de rust, de vreugdvolle zekerheid van het ware geloof. We lasten niet als blinden naar uitkomst uit een warboel van problem-n het leven en het hiernamaals. Wij weten en vertrouwenOnze gang is vast en helder de weg, want de vuurtoren van ons geloof gooit over ons en onre baan een bovennatuurlijk klaarheid. Het besef van de grootheid van deze on verdiende gave brengt ons vanzelf tot een vasüntijd aanhoudend daarop wijst, dankbare erkemelijkheid jegens God moeten wij de noodzakelijke levens-.en tot innig medelijden met hen, die versobering aanvaarden, die volgt op dat^geluk niet genieten. een tijd van overmatige weelde, die velen tot verderf heeft gestrekt. Dan wordt meer dan ooit van ons gevraagd het bijzondere gebod van het Naar de Missie. Door Pater B. van Klaarwater. (Slot.) Zouden ze uit de Iropen de reis meegemaakt hebben naar Duitschland, gedurende de koude da gen ergens op een warm plaatsje van de boot schuil gehouden hebben, om nu weer, rondfladderend op de boot, terug te reizen naar het warme vader land De zelfde vraag stelt men zich voor dc groote tropische bladwansen, die 's avonds op 't licht afkomen, en onze jonge Confraters, onbekend met den afschuwelijken reuk dezer diertjes, 'erleiding biengen om ze in de hand emen en van nabij te bewonderen. ,/e zijn nu bij de goudkust van Afrika, en morgen vroeg zullen we hel eerste gedeelte van onze reis volbracht hebben. De eerste 4000 zeemijlen nog geen vierde gedeelte van den al- stand die we moeten afleggen. De haven waar we zullen aanleggen, heet Takoradi. We blijven er slechts kleinen dag. 's Middags of 's avonds varen we weer verder. Dan komt het grootste en zwaarste stuk van de reis: om Kaap de Goede Hoop naar Australië. Een geweldige afstand en zeker niet 't pleizierigsie stuk van de reis voor zoover wij kun nen vooruitzien. Zullen „the roaring forties": de loeiende winden van den 40slen graad, zooals zij in den zeemansmond heeten ons genadig zijn? Wij weten het niet! Maar wèl weten we dat O. L. Heer ons tot nu toe be schermd heeft en ook verder bescher men zal. We zijn in Zijn hand! En thuis zijn zoovele dierbaren, vrienden en bekenden, die dagelijks voor ons bidden. Waarom zouden we vreezen? Binnenland Waterschap De Eem. Watergraaf en Heemraden van het Heemraadschap de rivier de Eem, brengen ter kennis van belanghebben den, dat de verkiezingen zullen plaats hebben 1. Van een Hoofdingeland voor het 4e district op Donderdag 2 April 1936, van des voormiddags 10 tot des na middags I ure, te Baarn, in hotel Central. 2. Van twee Hoofdingelanden voor hel 3de district op Donderdag 9 April 1936, van des voormiddags 10 ure lot des namiddags 1 ure, te Hoogland, bij G. Schimmel. Ons Leger. De Minister van Defensie heeft een regeling vastgesteld omtrent vrijwillig verblijl in werkelijken dienst, welke regeling één dezer dagen in de Leger orders zal verschijnen. Dezer regeling maakl de corps-com mandanten bevoegd om dienstplichtigen groot verlofgangers gelegenheid te geven vrijwillig in werkelijken dienst te ko men voorzoover zij anderen, die liever naar huis willen, kunnen vervangen. Deze maalregel geldt zoowel voor onderofficieren en korporaals als sol daten. De vrijwilligers-opkomers moeten even lang in werkelijken dienst blijven als de anderen, die zij vervangen, zouden moeten blijven. Hoe lang dit zal zijn, is uit den aard der zaak niet bekend. Daar de ver lenging van den werkelijken dienst voorloopig is beperkt tot de infanterie en de wielrijders, geldt de bedoelde gelegenheid voor hands ook alleen voor de daarloe behoorende dienstplichtigen. Zij, die vrijwillig onder de wapenen zouden willen komen, öehooren zich schriftelijk te wenden tot hun corps- commandant. Kath. Handcis- cn Kantoorbedienden. In de jaarvergadering werd het jaar verslag uitgebracht door den secretaris de heer C. Pijpers die in herinnering bracht de aanwinst van een vaandel en hoopte dat In 1936 het vergadering- bezoek beter zal zijn dan in 1935 en dat allen propagandist zijn. Het jaarverslag van den penning- meesteresse raej Hamersveld sloot met een nadeelig saldo van f0.55. Tot bestuursleden werden herkozen de heer J. Lubberls en J. Vial en gekozen in de vacatures de heeren H. Neven en J. Verschuur. Tot Voorzitter werd her kozen de heer J. Lubberls. Namens het Bondsbestuur sprak de heer Berendce een woord van dank tot de scheidende bestuursleden mej. Hamersveld en de heer C. v. Empelen, vooral mej. Ha mersveld die in deafgeloopen 18 jaren als penningmeesteresse ontzcii<.nd veel werk heelt verricht. Deurwaarder D. de Groot te Amers foort, zal Vrijdag 3 April ten 10 uur precies op het terrein van de Werk plaats der Spoorwegen a. d. Socstcr- weg publiek it contant geld verkoopen diverse belangrijke partijen eiken-, grenen- en vurenafbraak. Installatie Esperanto-konsul. Zaterdagmiddag werd in de Stations hal in bijzijn van de Katholieke- en andere Esperanto-vereenigingcr. en van vertegenwoordigers der Ned. Spoor wegen, Ver. voor Vreemdelingenver keer, de Ned. Reisvereeniging, Ned. Vegelariersbond, afd. A'foort en vele anderen, een naamschild aangeboden aan de nieuwbenoemde konsul van de Wereidbond van Esperantisten U.E.A., Mevr. J. Koopmans—Nauta. Het schild is geplaatst in de hal. De Esperanto-redcvoerfngcn van den heer de Way, namens de Neutrale Esp-groep en van Mevr. Koopmans werden vertaald door den voorzitter in het Esperanto-Propaganda-cimité. De heeren Burgers, Inspecteur Ned. Spoorwegen, Hofkamp, voorz. V.V.V., Wigman namens de Ned Reisvereeni ging en v. d. Weij namens de Ned. Vegelariersbond voerden daarna het woord en boden hun gelukwenschen n. Men wees er voornamelijk op, dat de belangiooze arbeid in tiet b-lang van 't reizend publick aller medewcr- king ten volle verdient. Met het zingen van de Esperanto- hymne „La Espero" werd de b>j en- komst, welke door persfotografen op de gevoelige plaat is vastgelegd, be sloten. zijn katholiek: d. w. z. we be horen tot een kerk, die heel de wereld moet omspannen. In het vormsel wer- den we tot strijder van die kerk ge-1 Welgemoed zullen we dus onze reis VITESSE Till- li fiiiiii|iilii|ii|iivicilii| KON. WILHELMINASTRAAT 10 De meest vlugge en correcte bediening. Prijzen aangepast aan tijdsomstandigheden

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1