F. TULP Taxi Taxi rood en Banketbakker H. Elzenaar 1 Dnikkerij I gulden A6o»»"»M«l{inenelke« dug Ingu, De Gembodc Uitgave tm de Stlchttog Da Be»bod« te ADVERTENTIÊN 25 cent per regel. Bill bl] geregeld advertceren. Advertentiën Vrijdag vóór 8 our in den morgen bezorgen. vRUDA02,»,A41iT^THOLIEK d'h,UWt e" ADVERTENTIEBLAD voor AMERSFOORT. HOOGLAND en HOOGLANDERVEEN Achterveld, Hamersveld, Leusden en Stoutenburg, Soest, Soesterberg, Baarn en Nijkerk groote, hoorn, ho, murOer "°e« h'rg, hot togv Hol. 49»te Jaargang - no. M Epistel en Evangelie. Passie-Zondag. Les uit den brief van den H. apostel Paulus aan de Hebreen IX. 11-15, Broeders! Christus, opgetreden zijn de als Hoogepriester der toekomstige goederen, Is door den grooteren en meer volmaakten tabernakel, die niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping is, en niet door bloed van bokken ol kalveren, maar door zijn gigen bloed éénmaal In het heiligdom binnengegaan, na eeuwige verlossing verworven te hebben. Want indier. het Woed van bokken en stieren eti de besprenkeling met de ascheener jonge koe de besmetten heiligt tot reiniging -***» vleesches, hoeveel meer zal het led van Christus, die door den Hei gen Oeest Zich zeiven onbevlekt aan heeft opgeofferd, ons geweten ■fveren van doode werken, om den ivenden God te dienen? En daarom i Hij Middelaar van een nieuw Ver fond; opdat, tei wijl een dood tusschen- beide kwam tot verzoening van de Overtredingen onder het vorig Verbond, tij, die geroepen zijn, de belofte ont vangen mogen der eeuwige erfenis, in iChristus Jesus onzen Heer. EVANGELIE f volgens den H. Joannes; VIII, 46—59. In dien tijd sprak Jesus tot de scharen j der JodenWie van u zal Mij van zonde overtuigen? Indien Ik u de waarheid zeg, waarom gcloolt gij Mij niet? Wie uit Qod is, hoort Gods woorden; daar om hoort gij ze niet, omdat gij niet uil God zijt. De Joden antwoordden dan en zeiden Hem: Zeggen wij niet te recht, dat Gij een Samaritaan zijl en eenen duivel in hebt? Jesus ant woordde: lk heb geenen duivel; maar Ik vereer mijnen Vader, en gj hebt Mij onteerd. Echter zoek Ik milne eei niet er is iemand, die ze zdekt er die oordeel'. Voorwaar, voorwbar, lk zeg u: indien iemand mijnwoprd be waart, hij zal den duod niet zien ir eeuwigheid. De joden zeiden dan: ni erkennen wij, dat Gij eenen dijivel ir hebtl Abraham is gestorven (en di Profetenen Gij zegtindien Iemand mijn woord bewaart, hij zal dart dood niet smaken in eeuwigheid. Zijt Gij grooter dan onze vader Abrahim, die gestorven is? Ook de Profejen zijn festorven. Wien maakt Gij U ielven? esus antwoorddeIndien Ik Mij zei ven verheerlijk, is Mijne verheerlijking niets. Het is mijn Vader, die Mij ver heerlijkt, van wien gij zegt dat Hij uw God is. Maar gij kent Hem niet; Ik echter ken Hemen, zoo Ik zaide dat Ik Hem niet ken, zou Ik aan li gelijk zijn, een leugenaar. Maar Ik ifcn Hem en bewaar zijn woord. Abrahim, uw KANTOORBOEKHANDEL „HET VULPENHUIS" Ungoitr. 68 to. Krommutr. TEL 826 Één van Neerlands' beste Vulpenzaken en De beste Vulpen service Belt opTelefoonnumera 1093 1850 1830 1935 1953 113 Groote afstanden vraagt prijs. Met onze groote luxe 6 persoons wagens zijn wij zeer voordeellg. Taxi-dienst Nic. Bovée HoofdkantoorCoornhertlaan 3 vader, heeft zich zeer verheugd dat hij mijnen dag zou zienhij heeft dien gezien en zich verblijd. De Joden zei den dan tot Hem: Nog geen vijftig jaren zijt Gij oud, en Gij hebt Abra ham gezien)! Jesus sprak tot hen: Voorwaar, voorwaar, lk zeg ueer Abraham werd, ben Ik. Zij namen dan steenen op om op Hem te werpen doch Jesus verborg Zich en ging uit den tempel. VITESSE Tipi- ii Viiauiiiililigiiiiriclilini KON. WILHELKLNASTRJAT l De meest vlugge e correcte bedienind Prijzen aangepaa aan tijdsomstandigheden E v angel ieverklarlng. Passie-Zondag. Heden op Passie-Zondag worden de kruisen en beelden met een paar- doek bedekt Dit is een overblijf sel van het vroeger gebruik gedurende dezen tijd het geheele koor door een gordijn af te sluiten van het schip der geloovigen. Dit gordijn moest de ge- loovigen er aan herinneren dat zij om hunnen zonden onwaardig waren vooi het aangezicht van God te verschijnen en het recht op den hemel verloren haddenhet was een aansporing versterving en boetvaardigheid. In den Passietljd herinnert ons H. Kerk bijzonder aan het lijden sterven des Heeren. 1n het Evangelie van dezen Zondag zien we hoe di woede van Jezus' vijanden voortdu rend aangroeit (ze namen steenen of om ze op Hem Ie werpen), weldra zullen ze hun goddeloos plan vol voeren en |ezus ter dood brengen. De gebeurtenis uit dit Evangelie had plaats omstreeks zes maanden vóór zijn lijden toen |ezus op het Loof huttenfeest het volk te Jerusalem in den tempel onderwees en naar ge woonte van dc Farizeeërs veel tegen sprak en bittere lastering over Zijn leer en Zijn gedrag ondervond. „In dien gij op Mijn gedrag of persoon niets weet aan te merken en Mij op geene wijze van zonden kunt over tuigen, waarom neemt ge Mijn leer dan niet aan? Waarom gelooft ge Mij niet, indien Ik u de waarheid zeg? Doch wilt ge dat lk u de reden van uwe ongeloovigheid ontdek? Welnu gi veracht daarom Mijn woord en geloof niet aan mijn leer omdat gij niet uit Ood zijt." Laat ons, Christenen, deze woorden wèl ter harte nemen „die uit God is, hoort Gods woorden" en onder zoeken we of we zelf uit God zijn er, gaarne naar Gods' woorden hooren. Helaas de Pharizeën worden nog hard nekkiger en spraken tegen Jezus de gruwelijkste lasterwoorden: „Zegger ij niet terecht dat Gij een Samari taan zijt d.i. een niet oprecht Israëliet en dat Gij een duivel in hebt?" Wat kan de haat en nijd en afgunst toch den mensch verblinden in zijn beoor deeling van zijn evenmensch! De edel ste handelingen en edelste bedoelingen worden dan neergehaald alsduivelsch en slecht en toegeschreven aan zucht naar eer en glorie, evenals Jezus zich verdedigen moest: „Ik zoek Mijn eer niet", Laten ook wij dan evenals Hij onze zaak ter beoordeeling over - God: „Eén is er die oordeelt, rustig onzen gang gaan. Zeer opmerkenswaardig Is het dat de Za igmaker op den tijd zelfs dat Hij d or zijn vijanden gehoond en gelasterd werd hun nog de eeuwige zaligheid beloofde indien zij zijne woor den geloofden en zijn leer opvolgden „Voorwaar Ik zeg u: zoo iemand mijn woord onderhoudt hij zal in eeuwig heid den dood niet zien." Doch de Pharizeëen vatten deze woorden op alsof Hij van den licha- melijkcn dood sprak. Ze beschuldigen Hem daarom van leugen en pralerij „Hoe Gij geeft voor dat zij, die uwi leer volgen, in eeuwigheid niet zullen sterven? Zijn dan niet alle menschen aan den dood onderworpen Moesten niet zelfs Abraham en de Profeten sterven? Zijt Gij meer dan onzen Vader Abraham en de Profeten, dat Gij leerlingen de onsterfelijkheid belooft?' Zoo worden de menschen verblind als zij haat en afgunst in hun hart voeden tegen zekere personen, dat zij hun woorden ten onrechte uitleggen en dik wijls een beteekenis daaraan geven waaraan deze nooit gedacht hebben! Op de vraag: „Wien maakt Gij U zeiven? Zijt Gij dan grooter dan onzen Vader Abraham?", antwoordde |ezus: „Voorwaar Ik zeg u, dat Abraham uw Vader zich zeer verblijd heelt dat hij Mijnen dag zou zien", m.a.w. Ik ben dus grooter dan hij, en „hij heelt Hem gezien" n.l. in een profetische! geest den toekorastigen Verlosser aan schouwend. De Pharizeëen verstonden deze woorden echter In letterlijken zin en riepen uit: „Gij zijt nog geen 50 jaar oud en hoe hebt Gij en Abraham elkander dan kunnen aanschouwen", waarop de Zaligmaker duidelijk Zijn Godheid te kennen gaf in deze woor- 'm „Eer Abraham werd ben Ik." Toen namen ze steenen op om Hem steenlgen, maar dewijl Zijn uur nog et gekomen was [ging Hij onzicht baar uit hun midden. Liturgische^ Kalender. Week van 29 Maart—4 April. Passieweek, Tijdeigen. N.B. Dagelijks Prefatie v. h. H. Kruis, (behalve Vrijdag). QEBR. RIJS 20ESTERWE6 29 titiiiiitjii 30 cint ui hil: pi IniiuMhikjn tO cl ill kill pad IimtiiM, ulii liji 30 cm Dividendboekjes op aanvr. beschikbaar Zondags van 4—8 uu' Geopend TELEFOON 2054 worden gehouden in den nacht van 23 op 24 Mei. Voordien zal nog een ledenvergadering van het Oilde worden gehouden, waarbij een ieder welkom Is. Moge deze oude devotie, welke nooit geheel is vergeten, herleven In onze mooie stad. Door Mar's tot Jezus, zij de leuze. Zorg Voor Onvolwaardige Arbeidskrachten. Z'V.O.A. De verecniglng hield haar eerste ledenvergadering 23 dezer, onder leiding Dr. M. v. d. Hoeve, voorzitter van het werkcomité. Er was in de eerste plaats dc ver heugende mcdedeellng, dat het ledental sinds de oprichting gestegen was van 40 tot I50 leden. Vervolgens werd mededeeling ge- vulpeotechniek galea, DE VACUMATIl vulpenhoude) Mogen we hl UIMMMKH WwtaC.10l T«al. l daan v i de actie door het werkcomité Zondag 29. Passie-Zondag, Mis Judica, zonder Gloria, 2e geb. voor Kerk ol Paus, Pretatie H. Kruis. Maandag 30. Mis v. Maand, in deze week, 2e geb. v. Kerk of Paus. Dinsdag 31. Mis van Dinsdag in deze week, 2e geb. als Maandag. Woensdag 1 April. Mis van Woensd. in deze week, 2e geb. als Maand. Donderdag 2. H. Franciscus Paula, 2e geb. en laatste Evang. v. d. dag. 01Mis v. Dond. in deze week, 2e geb. H. Franciscus Paula. Vrijdag 3. De Zeven Smarten v. Maria (Feesteigen achter de maand Maart) 2e geb en laatste Evang. v. Vrijdag in de Passieweek, Credo. Prefatie H. Maagd. Zaterdag 4. H. Isidorus, 2e geb. en laatste Evang. v. Zaterd. in de Passie- weck, Credo, Pref. H. Kruis. Of: Mis van Zaterd. in de Passie week, 2e geb. H. Isidorus, Credo. Amersfoort De macht van net men, dat die bloemen, die zoo nabij fiehp(j eene jeugdige zieke langzaam ontloken, iets valsch en bedriegelijks hadden... De lieve maand Mei mei hiren hel- Voor mij waren zij evenals die men der blauwen hemel en hart ruikers van schen, die hoop geven, wanneer seringen en jasmijnen was dajtr. Wer- er niets meer te hoopen is waarts de blik zich over de gjoenende En toch, ik had groot ongelijk weiden ook wendde, overal lag men zoo tc morren tegen de vroolijke jeugdig gras en klaver, en om de taal helderheid des hemels; want deze der H, Schrift te spreken.de tarde had strekte zich niet alleen uit over het zich met bloemen gelooid, giijk eene huis, waarin men zuchtte en klaagde, bruid, die haren welbemindeterwacht. maar ze overdekte immers den gan- Het waren dagen, voor da vreugde schen omtrek, en vierde men ddir dan en de vermaken als gemaakt! en nog- geene geboorte, geen doop, geen thans die liefelijk onbewolkte hemel bruidsfeesten? blonk met zijnen azuren glanfc ook bo- Zie, zoo zijn wijgewoonlijk oor ven het huis waar het lijden hpisvesttc deelen wij slechls naar den indruk van en die jasmijnen en seringen, en die hel oogenblik, en niet zelden worden welriekende meibloemen wiefeden hare wij daardoor partijdig, volle takken ook onder de vensters Sedert verscheidene maanden had van een arm meisje, dal den dood Lucia hare kamer niet meer verlaten tegemoet ging. O, hoe menigmaal ge- het strenge jaargetijde had haar zwakke beurt iets dergelijks in het leven. Hoe gezondheid niet veroorloofd dezelve te vaak bloeit de schijn des geluks nevens verlaten. In den laatsten herfst had het verdriet? Hoe dikwerf plooit zichhare kwaal ontzettende vorderingen de mond tot glimlachen, om de tranen (gemaakt; zij begon te hoesten, te verbergen, waarin het oog zwemt... en thans kon men herhaalde bloed- Rondom het huis van de lijdende.spuwingen niet meer beletten; hare Lucia had ik gewenscht.dat de boomenloogen hadden alle vuur, hare wangen hunnen wintertooi hadden behouden.alle blos verloren. Het was aandoen- Het kwam mij voor dat die planten, lijk haar zoo van feesten en partijen, welke haar gebladerte hadden herno-jvan reizen en opschik, veel meer dan Onze Lieve Vrouwe Gilde. Slank rijst in Eemland op de toren van Amersfoort, de O. L. Vrouwetoren, als een monument getuigend van de liefde van Oods Moeder, ter Harer eere gebouwd, huldigt dit schoone bouwwerk, de Moeder en Haar Qod- delijk Kind. Deze ranke toren herinnert ons dat Amersfoort is een Mariastad, een genadeoord en een bedevaartplaats was. Wanneer we gedenken dat twee Zondagen achtereen 80.000 mannen uit alle oorden des lands zijn opge trokken naar Amsterdam om Jezus te huldigen in Zijn H. Sacrament en hoe deze devotie uit de oude geschiedenis in een luttel tijdsbestek is uitgegroeid tot deze machtige demonstratie van geloofsovertuiging, dan denken we aan het zaadje uitgestrooid door Kapelaan W. J. de Jong, tot wederoprichting van het O. L. Vrouwe Gilde te Amersfoort en aan de nachtelijke bedetocht in den nacht van Zaterdag op Zondag, één week voor Pinksteren. Namen in 1934 eer. 70-tal mannen aan deze bedetocht deel, vorig jaar was dit aantal geste gen tot ruim 200. Dit jaar zal de nachtelijke bedetocht zij ooit gedaan had, te hooren spreken. Wij weten het allen bij ondervinding: zulk een taal, in den mond van een stervende, maakt op den hoorder een akeligen en pijnlijken indruk. Ook de arme Lucia had dien dag het vroolijk klokkengelui der kerk ge hoord en hoe zwak en bleek zij ook ware, was zij nochlhans het venster genaderd, om de processie der Kruis dagen te zien voorbijtrekken. In die heilige plechtigheid vraagt de H. Kerk aan God, de planten/de vruch ten en gewassen der aarde te zegenen Lucia scheen op den weg welke de tocht volgde, eene spichtige en lij dende bloem gelijk, die haar aandeel n dien zegen wenschle te hebben. Het huis harer moeder was buiten het dorp en tamelijk ver van de kerk Het jeugdige meisje staarde naar den kant van den weg, dien de priester en de geloovigen moeslen volgen. Alhoe wel de lucht bewolkt was, en zonder zonneschijn, was het weder echler zacht; en de oude dienstmaagd, die thuis was gebleven, wijl hare naar de kerk was, opende en nadat zij op het kleine balkon eene stoel met een voetbankje had geplaatst, veroorloofde zij aan Lucia zoo in de openlucht de processie te zien bijtrekken. Niemand, die haar zoo zag zitten, kon het contrast ontgaan, welk dc ontluikende natuur met het bleeke en ingevallen gelaat der zieke opleverde Het verschafte haar een onschuldig vermaak het zilveren kruis te zien schitteren, het rood fluwcelcn vaandel te zien wapperen, nu eens tusschen twee korenvelden, dan weder tusschen de rijen boomen langs den weg ge plant, om zich straks daarna boven op eenen heuvel of in de diepte van een dal te vertoonen. Van tijd tot tijd woei de zachte morgenwind, haar tegelijk den geur der doornhagen, en de lof zangen der priesters en de stem der geloovigen toe. Allengs worden de zin gende stemmen, tusschen de huizen van het dorp besloten, al sterker en sterker, en al duidelijker hoort men de namen der Heiligen, die men in de Lltaniën aanroept. Met gevouwen handen, in de heiligste ingelogenheid aan haar venster gezr"~ bad Lucia mede: „ora pro nobis' Arm kind! zij dacht aan den akker harer moeder, en het was voor haar zelveniet.dat zij God om een goeden oogst smeekte; het was opdat het aan deel der armen grooler zoude zijn; want zij wist, dat hare moeder gelijk gevoerd. Er werd contact gezocht met het Antonia Wilhelminafonds en de Neder- landsche vereeniging „A.V.O." teneinde steun te verkrijgen bij de inrichting van een werkplaats. Nadere inlichtingen omtrent Inrich ting en beheer van werkplaatsen v den ingewonnen bij een bezoek de inrichtingen te Delft en Vlaardlngen. Vervolgens werden Statuten cn huis houdelijk reglement vastgesteld. r*- bestuursverkiezing bracht voorzitter den heer J. A. Hendriks, Arts ais secretaris den heer B. J. Qroenevelt, Utrechtscficweg215; als leden de heeren O. Adriaans, O. A. Hendriks, Dr. K. V. v. d. Mandele, Q. R. Mulock Houwer, Mr. W. J. Versfelt. Met een hartelijk woord van afscheid in Dr. v. d. Hoeve, die, in verband met zijn functie, geen candldatuur voor het bestuur wilde aanvaarden, werd de vergadering gesloten. Ben vliegveld. Alhier vergaderden op uitnoodiging van de Kamer van Koophandel en Fa brieken afgevaardigde-1 van verschil lende gemeenten, de K.L.M., de Lucht- vaartafdeeling Soesterberg, het comité A.V.A. e.a. Besproken werd de wenschelijkheid van de totstandkoming van een vlieg veld, voorloopig voor sportvllegorij en lucht-taxidienst en particuliere vlieg tuigstalling in bet centrum van het Sticht waarvoor o.a. een veld tusschen Amersfoort en Maarn nader beschouwd werd, omdat dit technisch en waar schijnlijk ook financieel aan vele voor waarden voldoet. Hoewel uiteraard de belangen der aanwezigen, o.a. die der vertegenwoor digde circa 15 gemeenten van uiteen loopenden aard zijn, zoo was er toch in elk geval voor nagenoeg al dezen het belang, dat, als er voor de i trale provincie des lands, bet Sticht, vliegveld komt, dit zoo dicht moge lijk en goed bereikbaar voor de ge meente wordt aangelegd. De wenschelijkheid werd tc lo gegeven, dat een samcnspreklng ge zocht moest worden, om te komen tot het meest juiste nunt in Midden-Sticht 'r den aanleg van een vliegveld. Door den architect W. C. A. Kroes is het bouwen van een stal met trlb en verder tocbehooren bij dc m~ van de ruitersportschool Oud-Lc. bij onderhandsche aanbesteding giRUÜU aan J.Smlnk, aannemer te Hamersveld. Dc Minister van iSoclate Zaken heeft en regeling getroffen, waardoor hel ïogclljk zal worden, dat landbouwer», die extra werkzaamheden in werkver schaffing willen laten uitvoeren, daar voor een loonbljslag kunnen ontvangen. Deze extra werkzaamheden kunnen o.a. bestaan In ontginning van woeste gronden, dralnccren, dlcpspitten, graven van slooten, ophalen van bestaande waterleidingen, builgengewone land- bouwwerkzaamheden. enz. Dc werk- zaamheden moeten verricht worderT door wertyooicn. die ingevolge de daarvoor bfofaaode regelen, voor hulp ingevolge de steunregeling c.q. werk verschaffing in aanmerking kumen. Landbouwer* welke van deze rege ling gebruik wenschen tc maken kun nen zich vervoegen om Inlichtingen aan het Bureau voor Sociale Aange legenheden. Achter Davldshof no, 2, Amersfoort. Waarschuwing, Hel Is voor wielrijders verboden op en Hoogeweg te rijden. Een blauw bord met een fiets daarop geschilderd geeft dat duidelijk aan. Nochtans moet de politie herhaaldelijk waarschuwen. Tot nu toe bleef het bij waarschuwen maar straks wordt het mcenen*. Het Sportfondsen bad op komst? In de jaarvergaderiug van Vreemde lingenverkeer werd een cn ander mede gedeeld over de a.s. stichting van het Sportlondsenbad. Zij die de plannen ondernomen hadden, zijn ijverig werk zaam geweest. Hut staat vast, dut het Sportlondsenbad komt. Binnenkort hoopt men met den bouw een aanvang tc kunnen nemen. Het bad te Heerlen wordt als voorbeeld genomen. Wan neer men hier daarnaar te werk gaat zal dat beduidend goedkoopor worden.' at wordt hier een afzonderlijke naa ze vennootschap. Booz was, en evenals deze vrome Israëliet, haren maaiers altijd aanbeval vele kore.iaren te laten liggen voor de armen, die geen velden te bebouwen noch oogst intezamelen hebben. Thans is de processie in het midden in hel dorp genaderdeen landman, die gisteren den ploeg bestuurde, draagi nu het gewijde vaandeleen jongeling, gekleed in een witte Superplie over een roode toga, met een breed lint om gord, draagt het kruis der parochie ter rechter- en linkerzijde van dezen gaan twee kinderen met flambouwen; achter hen naderen de zangers, die met volle tonen de statige kerkmuziek doen weergalmen, gevolgd door een lange rij kinderen, in hun Zondags gewaad uitgedoscht en vergezeld van hunne waardige meesters en meesteressen, de liefdadige broeders en zusters van den H. Vincentius van Pauloaan het einde derzelve volgen, langzaam en plechtig, de oude pastoor met zijn belde kape laans, in witte superplie en in met goud geborduurde stola's, dezen schoo- nen optocht van het kruis; vervolgens, eenige schreden achter den pastoor, volgen de dorpelingen; ieder hulv houden heeft er een vertegenwoordi ger, die daar gekomen ia om den Heer te bidden, tuinne velden te zegenen. De grijsaards die niet meer kunnen loopen, liggen geknield op den drem pel hunner woning, terwijl zij god vruchtig hun rozenkrans bidden en hun, door dc jaren en den arbeid vergrijsd' hoofd, buigen voor het beeld van den heiligen Patroon der gemeente, dat op het wapperende vaandel In schitterende kleuren is geschilderd, Lucia kon van haar plaats den straat weg niet meer onderscheiden; deze was onder dien dikken drom van bid-, dende menschen geheel verdwenen J van boven zag zij niets als een beweeg lijken stoet van ontbloote hoofde* hooge mutsen of zwarte kappen. To/ echter heeft zij onder die ontelb menigte haar moeder ontdekt; o haar venster gekomen heeft zich hoofd opwaarts geheven cn een vi._ dclijke glimlach tot de zieke gezonde*. Voorwaar een heilige verstrooiing, dW Oode aangenamer zal geweest zijn, dan het vürlgste gebed!... Weldra klinken dc stemmen der zan gers zachter en kan Lucia het rooda vaandel niet meer onderscheiden. Langs den weg ziet men niets meer dan het vertreden stof, waarin de voetstappen der geloovigen staan afgedrukt; de I processie beeft het dorp tciafe»- Wordt v

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1