F. fl. TULP Taxi Taxi Schrijfmachine H. Elzenaar N.V. Middenstands=Bank Bel dan op No. *""oor en Drukkerij Xgegracht 28, Tel, t>E EEMBODE verscifn/Jken Dinsdag- en Vrijdag middag. De abonnement,^, bedraagt é<n gulden P" 3 maanden. Aborv«tnenJn kunnenelken dag Ingaan. Dc Gembodc deSddm—Pe Hi ADVERTENTlEN 25 cent per regel. Billijke bij geregeld adverteeren. Advertentlën Dinsdag Vrijdag vóór I uur in den oor D1NSDAQ 31 MAAK ATHOLIEK NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor AMERSFOORT, HOOGLAND en HOOGLANDERVEEN r Achterveld, Hamersveld, Leusden en Stoutenburg, Soest, Soesterberg, Baarn en Nijkerk Welke is i ONZE TOREN. I Nooit heb ik, in den omtrek gaande van Amersfoorts aiouden toren, kunnen nalaten, even stil Ie daan, oml op te zien naar het machtige bouwwerk, aat doori rustige kracht en hooge schoonheid altijd imponeert. In zijne nabijheid staande ziet ge vlak vooruwoogen' duizenden en duizenden Ijzerharde steenen, met"cement salmgemetseld tot zware muren, en met stoute ver- helfing rijzend omhoog. En wan., er ge een weinig teruggaat en de opklimmende lijnen verder volgt, dan bemerkt ge op dien massieven, onwrikbaar-vasten onderbouw het statige middenstuk, minder zwaar van vorm, maar van rijker bewerking en fijner versiering; en daar weêr boven het hoog-opstaande, licht-door- speelde, edelvormige bovenstuk met bekroning. Zoo slaat daar reeds eeuwen de indrukwekkende toren, beheerschend de nabije omgeving, heenziend over de Zuiderzee en over de tot drie provinciën be- hoorende, vijd-liggende landen. Alle reizenden kennen hem. Ze bemerken hem, naar Amersfoort reizende, reeds in de wazige verte. In de 15de eeuw werd hij gebouwd en was geheel van de kerk, waartoe hij behoorde, gescheiden. Toen dan ook in 1787 door een buskruit-ontploffing de Lieve Vrouwekerk verwoest werd, deelde hij niet in haar treurig lot, maar bleef gespaard. j zijne symbolische beteekenis l Stelden de torens der Maria kerken dikwijls den Toren van David voor en den Ivoren Toren, deze oude Maria-toren beeldde, althans in de opvatting des volks, Maria zAve af. In het 5de deel van het werk: „Maria's Heerlijkheid in Nederland", zegt Pater Kronenburg Css.R-: „Op den tweeden Kerstdag van het jaar 1444 werd het miraculeus beeld van O. L. Vrouw van Amersfoort gevondenwaarschijn lijk al kort daarna is men begonnen den kunstrijken toren te bouwen. Hier aan is tot 1518 gearbeid. Rank cn slank, sober van lijnen en rijk aan vormen rijst hij omhoog; tusschen den tweeden en derden omgang heeft hij een bui'en het muurwerk gemetseld, vijfkantig traptorentje. Welnu, zegt van Rootselaar, Amersfoorts geschiedschrijver: „het is zeker en leeft nog vooit in de volks overlevering, dat men zooveel mogelijk het gevonden Maria-beeldje heeft trachten na te volgen. Het denkbeeld dat men de merkwaardige gebeurtenis van 1444 heeft willen vereeuwigen, schijnt ons even eenvoudig als natuurlijk toe. Ter bereiking van dal doel moest er een waardig monument worden opgericht, een grootsch en prachtig monument, dat ook door zijn uiterlijke vormen de verste nakomelingschap aan den St. Stephanusdag van 1444 herinnerde." Aan velen geeft dan ook deze toren, of „Maria met het Kindeke", gelijk het volk hem reeds eeuwen noemt, den indruk van een rijzige vrouw, die de kroon draagt op het hoofd en een kind op den arm. Of de oude bouwmeester het zoo heeft bedoeld, laat zich natuurlijk meer bepalen, onmogelijk is het niet, bij de rijke symboliek der golhische architectuur. „Maar, zegt een protestantsch schrijver, het omwonend landvolk begroette in het statig gevaarte het beeld der Qezegende onder de vrouwen, en vooral als de schemering de vormen wat omsluierde, als de verre afstand de détails in een nevel hulde, dan zag hun oog de statige gestalte der gebe nedijde Moeder des Heeren met haar goddelijk Kind oo den arm, die schermend en zegenend te midden van het uitgestrekte landschap stond. Zou nu deze vrome volksopvatting ook al vreemd zijn geweest aan den bouwmeester zeiven, wat echter moeilijk te betoogen valf, dan kan toch niemand ons euvel duiden, zoo wij deze verheven gedachte van het geloovige volk tot de onze maken, en in den met macht omhoogstaanden, fraai-geornamenteerden toren, Maria's macht en heerlijkheid op meesterlijke wijze zien gesymboliseerd. Een beeld van hare sterkte is hij door de stoere kracht waarmede hij staat op den grond en zijn machiig muurwerk opheft naarboven. En als we hem zijne schoone-lijnen-en-bogen-vormende zware steenen zien opstuwen, altijd hooger, dan denken we aan Haar, die is als een toren van David„gebouwd, gelijk het Hooglied zegt, met borstwerin6en en behangen met duizend schil den, geheel de wapenrusting der sterken." Hoogl. 44. Hij is het symbool der „Sterke Vrouw bij uitnemendheid" en der Machtige Maagd, die den kop der heische slang heeft vermorzeld, Oen. 3:15, en voor hare vijanden vreeselijk is als een in slagorde gezet leger. Hoogl. 69. Ook is hij een beeld van Maria's bovennatuurlijke schoonheid die hij tracht weêr te geven door de fraaie evenredigheid zijner tot één harmonisch geheel vereenigde onderdeden, door de keurigheid zijner afmetingen, de vlugheid zijner lijnen, de slankheid zijner bogen, de sierlijkheid zijner pinakels, de verscheidenheid zijner vormen, en vooral door de lichte, bevallige, fijne schoonheid van zijn doorzichtig bovenstuk. Zóó doet hij denken aan Haar, die een schoone bij uitnemendheid is, vrij van zondennen vlekken, vol van genade en deugd, blank en edel als een ivoren toren. Verder verzinnebeeldt hij door zijn edel stijgen met ranke beweging het opgaan van Maria's ziel ten hemel, en door zijn hoog-uitstaan boven de gebouwen stad en omgeving spreekt hij van hare verheffing boven engelen en menschen. Maar een geheel volmaakt zinnebeeld van Maria's schoonheid wordt het heerlijke bouwwerk eerst des morgens, als aan de Oosterkimme de purperen dageraad gloort. Wanneer ik des morgens, lang vóór het opgaan der zon de fijn-lichtende strepen zie en de zacht-roode tintenpracht van het Oosten, en in dien breeden, allengs tot bel geel aanschitterenden, rozigen schijn, den majesteitvollen, hoogen toren, dan vergeet ik het beeld van den toren van David en van den toren van iroor, om nu slechts te denken aan de „Muller amicta sole de Vrouw net zonlicht omkleed", waarvan het Boek der Openbaring spreekt. Apoc. 12:1- Zoo doet dan de Amersfootische toren telkens weêr mijn gedachten gaan naar Maria's schoonheid en macht en meen ik, als ik hem wijd-omvloeid zie van teêr-kleurig morgenlicht, h« beeld van Maria zelve te aanschouwen met het Kindeke op den arm en dt kroon op het hoofd, en moederlijk neerziend op de stad en de omgeving aas hare voeten. KANTOORBOEKHANDEL „HET VULPEN HUIS" L«no«*tr. M Lo. KromiDMtr. - TEl. SM Één van Neerlands' jeste Vulpenzaken en De beste Vulpen service Binnenland Boscbbrandweer Vereeniging. Woensdagavond 8 uur zal in Café Belt opTelefoonnumers 1093 1850 1830 1935 1953 113 Oroote afstanden vraagt" prijs. Met onze groote luxe 6 persoons wagens zijn wij zeer voordeelig. Taxi-dienst Nic. Bovée Hoofdkantoor: Coornhertlaan-3 „Eemland" te Soest, de officieele in stallatie plaats vinden van een aantal boschbrandweren in de z.g.n. Noor- de strook, welke het gebied omvat in de provincie Utrecht, ,dat gelegen is ten Noorden van de Rijkf«eg Amers foort—de Bilt—Utrecht. Het is de bedoeling, da. de bosc. - brandweren zullen worden ingespro ken door den burgemeester van Maarn, E. Ever wijn Lange en door E. Insinger, strookcommandant genoemde vereeniging. De Heidemaat schappij zal medewerken door het ver- toonen van een film over boschbrard. De U.B.V. stelt zich tot doel het bestrijden en voorkomen van bosch- en heidebranden indeprovincie Utrecht, hetgeen zij o.m. tracht te bereiken door het oprichter, van plaatselijke boschbrandweren die in samenwerking met de gemeentelijke brandweren kun nen optreden. Ook is een regeling ge troffen met de garnizoenscommandan ten van Amersfoort en Utrecht, alsmede met den commandant van de Lucht- vaartafdeeling Soesterberg inzake hulp verleening bij bosch- en heidebrand door militairen. Historisch Tijdschrift. In de jongste aflevering va.i „Historisch Tijdschrift" neemt de redactie met een zeer waardeerend woord afscheid van den afgetreden redacteur Mgr. dr. de Jong. Met het voor den nieuwen aartsbisschop wel zeer bemoedigende woord: „Slechts hij kan goed regeerder zijn, die goed ge schiedenis kent", wenscht de redactie vruchtbaar pontificaat aan Mgr. de Jong, „wien het gegeven moge zijn, na vele jaren met de pen de Kerkgeschie denis te hebben beschreven, eveneens nog vele jaren met de daad de ge schiedenis te schrijven van het Aarts bisdom Utrecht." Voorzichtig! Met de mooie lentedagen is ook weer de droogte gekomen in de bos- schen en op de heidevelden. Het ge vaar voor heide- en boschbrand is daardoor aanmerkelijk vergroot. Zon dagmiddag on'stond reeds een begin van heidebrand te Lage Vuursche en Maandag moest een brand gebluscht worden, die ontslaan was in het bosch gras langs het fietspad naar Laren. Het publiek wordt verzocht vooral voorzichtig te zijn met het weggooien van lucifers, brandende sigaretten en sigaren, f.nz. Eén vonk kan voldoende zijn om een hevige brand te veroor zaken. Tegen personen, die, hetzij door non chalance, hetzij opzettelijk, brand ir. heide cf bosschen veroorzaken, wordt zonder pardon en zonder waarschu wing, 'Jirect proces-verbaal opgemaakt. Een ieder zij dus gewaarschuwd cn helpe mee, om zo weel mogelijk brand te voorkomen. Geef ons even Uw adres en ud) koven gaarne, geheel vrijblijvend, mefÖ praten over de aankoop van een nieuwe ol gebruikte Kantoortak* M Sdirljlmach.handel Agentschap der Continental Langestraat 101 Tel. 528 Sproeten komen vroeg het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutoi. Bij alle Drogisten. Het di<vM strekt tot winst, als 't vanen schaden zou. voor Amerifoort en Omtsreken AMERSFOORT. Lange Oracht no. I - Telefoon no. 30. en 697 Deskundige voorlichting 18 ™-k°°P Eïeeten Verhuring «ui Verzilveren van coupons - Spaar-dif08'" Jps Safe-loketten ilelscredieten Iuca-sseeringen s rente 3 pet. De macht van het Gebed. Alvorens de kerk weder binnen te treden, gaat zij andere akkers, andere boomgaarden der parochie doorwan delen: zij zal nogmaals gaan bidden en zingen; vervolgens zal men, na de H. Mis, den veldarbeid met nieuwen lust en nieuw vertrouwen op de goed heid der Goddelijke Voorzienigheid, gaan hervatten; want de Kruisdagen zijn geen rust maa~ bededagen. De godsdienst heeft gewild, dat de land man, die den God der natuur zoo even bad, zijnen akker te zegenen, zich terstond, met geloof en hoop, aan den arbeid zoude begeven, om denzelven te bebouwen. Indien de droogte de aarde heeft verhard, dan hoopt de landman, van de processie huiswaarts keerende, dan een overvloedige regen dezelve weldra zal bevochtigenwan neer, integendeel, de regen de voren reeds heeft overstroomd, dan meent hij reeds den blauwen hemel Ie zien, en de zon, die de wolken verdrijft. Het waren deze gedachten niet, die de moeder van Lucia bezig hielden hare dochter haar geliefde doch ter. haar eenig kind, ziedaar den schal, om welks behoud zij den Hemel zoo De Landbouw. De heer A. v. d. Tuin, de bekende landbouwmedewetker van de Gooi- en Eemiander ziet de toestand van den boerenstand donker in. Hij schrijft 't Zijn niet alleen de land- en tuii- bouwexport die 't laten zitten, tr.aar ook scheepvaart en handel en industrie. Wat komt er terecht van de millioe- nen, die waren gestoken in buiten- Ijndsche ondernemingen e.i in Oost- Indië. Wijzen de half millioenei werkloo- zen er niet op, dat ons economisch leven aan 't vastloopen is. We willen maar zeggen, dat niet alleen de boeren en tuinders zijn, die in 't gedrang zijn gekomen. Welk deel van onze bevolking wordt gesteund met een bedrag van 1200 miilioen, zooals de agrarische produ centen. Een voorsprong op de andere be volkingsgroepen hebben de boeren en tuinders nog hierin, dat zij hun be drijven wat kunnen opvoeren door verbeterde techniek. wordt wel beweerd, dat onze landbouwbedrijven hooger staan dan waar ook in de wereld, maar dat zit nog. Zeker, 't landbouwonderwijs heeft velen bereikt, we hebben schitterende akkerbouw- en veeteelt bedrijven, daarnaast is nog o, zooveel op ie knappen. Heeft de Regeering geen bedrijfs- consulenten aangesteld wier assistenteu van bedrijf tof bedrijf gaan om aan de boeren voorlichting te geven. Dat toch zeker niet noodig zijn, als onze landbouw inderdaad overal zoo hoog staat. Hoe zitten we nog te tobben met t.b.c. onder de runderen. Een ander punt is b.v. de behande ling en 't afgrazen van 'I weiland. Het is gemakkelijk genoeg in 't weiland aan de koeien wat veekoeken te voeren om zoodoende meer vee te kunnen houden, maar deze methode Is niet de voordeeligste. Hoofdzaak moet zijn dat .te grasmat, grasbcsland, doe afwis selend Inscharen steeds voor de run deren jong gras, dat zoo voedzaam is, beschikbaar heelt. Levering van alk merken portable en En zoo is er nog zoo veel, waaraan landaard machines van Iedere prtj»- beter de hand dient gehorden te wor- den, waardoor de onkostenrekening omlaag en de productie naar boven zal gaan. Laten onze boeren en tuin ders het zich toch goed in 't geheu gen prenten, dat er voorlooplg geen sprake zal zijn van verhoogde prijzen. 't Is wel jammer maar er Is niet* aan te doen. Alleen door verhoogde productie van prima kwaliteit kunnen de bedrijven wat meer rendabel gemaakt worden, ten minste, als er tegelijk goedkooper wordt geproduceerd. De tegenwoordige tijd eischt van dc boeren en tuinders de grootste activiteit. De Poat. Met ingang van I April a.s. worden de kosten voor het verzenden van kleine bedragen per postwissel belang rijk verlaagd. Voor postwissels tot een bedrag van f5.— is het recht dan vastgesteld op 5 cent; voor bedragen bo-en f5.— met f 12.50 op 7'/» cent. Voor bedragen boven 112.50 ondergaat het tarief geen wijziging. Het recht voor de per borderel in gevorderde quitanties wordt op over eenkomstige wijze verlaagd. Voorts wordt definitief de gelegen heid opengesteld, om binncnlandsche expresse postpakketten te verzenden, het port ten laste van den geadresseerde komt. vurig smeekte. De geneesheeren had den gezegd: er is geen hoop meer! maar de harten die God beminnen, willen de wetenschap niet gelocven, wanneer deze, naar hunne meening, in snijd is met hun vertrouwen; en de moeder van Lucia herhaalde dik werf: „Ik zal hopen legen alle hoop. Sedert wanneer hebben de menschen geleerd de geheimen van Gods wegen te doordringen? Sedert wanneer welen zij hoevcie dagen God aan ieder hun ner heeft toegedacht? Mijn dochter zal leven, ondanks het vonnis Arme Moeder! Chateaubriand, de christelijke dich ter bij uitnemendheid, zegt in zij., voor treffelijk hoofdstuk: „De Kruisdagen", de volgende schoone woorden: I. En legen het einde van den dag, wanneer de gebeden zijn geëindigd, zijn het geloof en de hoop zoo leven dig, dat inen van alle zijden het koren in de aarde meent te hooren kiemen de planten groeien en oittwikkelen zich; onbekende stemmen verheffen zich in de stilte der bosschen, evenals het koor der beschermengelen, bijstand men heeft afgesmeekt En de moeder van Lucia, die vol geloof en hoop had gebeden, meende ook eenc van die geheimzinnige slem- Hebt Ij een Taxi of auto aoodig Amersfoort, LObtn verricht, TÜ2SS Tenslotle is een| regeling getrotfen voor de overmaking van kleine geld bedragen (ten hoogste f 1.—) welke door middel middel van postzegels, op de adreszijde /an de briefkaarten te plakken, kunne-, worden overgemaakt. Belanghebbenden, die van deze regeling gebruik we.uscben te maken, kunnen zich tot bot hoofdbestuur wenden, zoo veel mogelijk met opgaaf van het tijd vak waarin de kaarten verzonden wor den, benevens het doel en het ver moedelijke aantal. Voor elke ter inwisseling aangeboden briefkaart een vergoeding van I cent verschul digd. Amersfoort Propaganda-avond Amersfoortsche Reddings Brigade. De heer Meijerink. hoofdconsul van de Reddingshond, hield een rede over het redden van drenkelingen uit auto's, zeer duidtlljk toegelicht met lichtbeel den. Uit dc genomen proeven, waarbii mannen van dc ondco»*(tieasl ui' den Helder pionierswerk h is gebleken dat het zes ts zich uit onder water 11^»— te bevrijden en wel door zoo laag te wachten totdat de evenwichtstoestand is opgetreden, waarna men gemakke lijk de portieren kan openen cn naar de oppervlakte kan nijgen. Meestal blijft voldoende lucht in de auto's om kalm te overleggen. Het is zaak zijn tegenwoordigheid van geest te bewaren. Aan de hand der statistieken er. cijfers toonae e spreker de bereikte resul taten aan. Aan bet slot van zijn t„. door allen aanwezigen het gezongen en den spreker warm gtjuichL Na de pauze werd de bo- toond, meer het intiem* leven behandelende, hieruit bleek dat B. R. D. paraat is. De bond te' 100 afd. met 12000 leden. Te Amsterdam is op 73- leeftijd overleden G. P. van bergh. Wijlen v. Achterbergh is oud- foorter en heeft zich in de jar den oorlog sterk - meente-politiek. Burgerlijke Stand. GeborenJan Willem, z. Frederikse en A. Hoekstra W d. v. G. van Ess en O. Kuilt Petroneila Theodora Joseph W. Top en J. H. Schok v. E. J. v. Nimwegen en Johanna Hendrika, d. v. en J. P. Dwars - Heintje. Termaat en A. Koenen. Ond" J. Louw en A. J. v. Ginkel Nijssen en A. T. R. Schwfts v. Straalen en R. Vetkamp J. buig en C. P. v. Essen en J. M. Schweer bij der 8*^ Verhoeff en W. A. Pou Wesseling en M. Klaa i Stam en G. Wletrsz f men te hooren, die haar toeriep: „Gij hebt voor uw dochter gebeden, j zult verhoord warden." Toen juffrouw Arnout van de kerk huiswaarts gekeerd was, vond zij hel ontbijt door hare dochter voor bet ven ster in gereedheid gebracht; bet kleine recht zindelijke tafeltje was naar voren geschoven, en de schaduw van het ge bladerte der kamperfoelie, zachtkens door den wind bewogen, dansie in allerlei bochtjes en kringetjes op het sneeuwwitte servet. Lucia scheen zich gelukkiger te voelen dan ooit, en hare moeder, die zulks wel bespeurde, trachtte hare door de hoop gematigde vrees door een vroo- regen. O mijn kindieder bad zoo har telijk om zonneschijn, dat de goede God het ons niet kon weigeren I Gelooft gij dan, dat onze gebeden altijd verhoord worden? Er zijn er, die zoo vurig zijn, dat zij evenals pijlen tot den troon van God opstijgen. Er zijn er, die Gode bijna geweld 3andoen. Als ik voor u bid, lieve moeder, dan zijn mijne gebeden van zulk een Willtk,74 jr., echtg. veld A. 1' v. j. D. Wery Zcrnitz, 70 jr., e |C. G. Jansen, I aard. Als ik zoo van het bidden dacht ik aan die, welke ik voor u stort. Lucia, tot God, tol de H. en tot alle Heiligen, voot I moeder; dus zljt gij verhoord den. I beier, Kcvw Dat zeggende strekte/tfii hare vermagerde ham' uit, d e zeg me! Uw hand is zt koorts, mijn kind? O neen! I lijke zon, die bij de g cessie door de wollp mij heeft verwarmd, i moeder, ik gevoel 1 hi dc volgem' a H. Sacr alleen gaani Ik zal voor h> rustplaats m versche grat bloemen van/bus tuintje prijke- ik zal bij dc wnedictie me Ie ongc mclstfs ringen. Zie, mc< teb ik ccije lofzang, die Ik p NiÉiPl vriendinnen leeren Hier ftond Lucia op, ging n li naast u irheiligste ei i van frisch ;n. mei s tuintje p

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1936 | | pagina 1