LJQ CmGJZIDOCLG sssr' Kantoorboeken „BOVO' F. A. TULP .42 5'Mc JAARGANG NUMMER 84 DINSDAG 18 JANUARI 1938 VsrschUnt eiken Dlnsdej en VrJJdu B SdvsrUnileprlD ZO et„ uitsluitend mor Se AbonnemenUpru. per drie meenden BH 11 1 °unU WAARIN OPCENOMEN HET ..WEEKBLAD VOOR BAARN" "J»™dJïu"^Ti Adeertentie-edre» t. Heem: Nieuwst ig katholiek nieuws- en advertentieblad voor het dekenaat amersfoort. alsmede voor baarn e.o. «rtrtMb. uita... n v. uit* m'u. N-vu«ta De wereld in drie dagen De sigaren-industrie hopeloos? In het pas-verschenen rapport over de oogcnbllkkelljke moeUUkhedcn ln de el- gsren-Industrie, uitgebracht door de »a- neerlngs-regeerlngscommlsslc, komt deze commissie tot de conclusie, dat do In dustrie zich voor verreweg het grootste deel der daarbij betrokkonen In een ho- peloozen toestand bevindt. Dc commts sle beveelt als maatregelen aan: de productie In overeenstemming tc brengen met het verbruik; de winstmarges te verbeteren door pr Jsverhooging en beperking van mcr ken; veranderen van productlcverhoudlng. w.o verhooging van de mlnlmum-bunde- rolleprljs; gelijke verkoopsvoorwaarden; veskglngsctschr.ii. Geldelijke gevolgen van werk- De Minister van Sociale Zaken heeft bi) den Hoogen Raad van Arbeid aan hangig gemaakt een voorontwerp van Hike gevolgen van werkloosheid. Een halsstarrige duikboot Zaterdagmiddag werd van de werf Van de ..Schelde' te Vllsslngen een voor rekening van Polen gebouwde duikboot van stapel gelalen Nadat de kerkelijke lnsegenlng was geschied door den Pi».', actMIl aalmoezenier pastoor Hoffman verrichtte mevr Sosnkowska de doop plechtigheid - de duikboot heet One! d I. .Arend" maar er was sells niet 'n 'ocomotlef geen beweging tn het ge aaide te krijgen Na ongeveer drie kwar tier hard werken gelukte het eindelijk de bool aan het glijden le brengen. Groote verduisteringen Een *3-jarige voortvluchtige agent der Alg Frteaehe levensverzekering*-mial-j schappij werd bu Spaarndam gearres teerd Hu bekende gedurende aea Jaren f 28 000 ie hebben verduisterd die er waarachljnlllk nel speculeeren door SUn gegaan De tweede boekhouder van den R K Boerenbond te Dongen die ver boven sijn atand leefdr. i. gearresteerd Door val- ache boekingen was hl) er In geslaagd gedurende tit jaar een bedrag dat op JoOOO gulden wordt geschat, te verdun Dn twee Ingenaaide borstzakken zijn bU do nieuwe uniformen vervangen door vier opgestikte tukken. Deze uniform zal gedragen worden met den koppel, ook bulten diensttijd. Do broek Is eveneens veranderd, daur er. In tegenstelling met dc tegenwoordige modellen, meer het model van een rij broek aan gegeven Is Een luxueuzer uitvoering Is de uniform Jas met twee plooien In den rug. waar van dc uitvoering overigens dezelfde blUft Het derde model Is een Jas met revers, waaronder een overhemd met das gedra gen zal worden Ir. Mussert voor de rechtbank Voor de Amsterdamsche rechtbank stond Ir Mussert terecht wegens mishan deling. gepleegd tijdens hel verkiezing» relletje op het Blauwe Zand It Anno r zweepje zou hebben geelagen De officier van Justitie machte onplat van rechtsvervolging omdat hij aannam noodweer had gehan- Tcgen Melcher», die ..den eersten klap" aan Mussert geil hebben gegeven, eischic de officier IS gulden of S dagen WIJNEN EN GEDlSTIUfERD D'ARNHIMSCHE POORT De journalist Hansen wordt vervolgd Tegen den Journalist Hansen, die lets nlt een geheime zitting van den Haag achen raad publiceerde. U een var*nl ging Ingesteld op grond van het welge ren van getiBgents In een strafzaak ie- gen ten onbekend raadslid Men herin ren zich. dat deze Journalist reeds buna sen maand werd gcgijarld Wat de storm uitrichtte De storm die van Zaterdag op Zond»» woedde, heeft heel wat op z'n geweten He'. Ned motorschip ..Heemskerk" liep bt) milestone 'Eng' op een zandbank Het Belgisch lichtschip ..Wcsthlndrr' raakt* op drift, en een KLM-toean', dat voor Londen was bestemd, keerde naar Nederland weer, nadat het drl- uren tegen den wind had trachten op tc tornen Toch kwam dc verbinding mei Londen tot stand door het toestel dat twee uren tater naar Londen zou ver trekken en dat behouden de Engelsch» hoofdstad bereikte. Worden onze soldaten „eleganter"? Ingevolge plannen van het drparie- ment van Defensie zijn enkele modellen uitgevoerd van nieuw ontworpen mili taire uniformen. Dezer dagen zijn, naar ..De Standaard" meldt, cenlge ln nieuwe k'.eedU gestoken dienstplichtigen bij den minister toegelaten, die met veel be langstelling van de proet-unlformcn ken nis nam. In plaats van den harden, opslaanden kraag, hebben dc nieuwe uniformjassen een liggenden kraag, waarvan de punten voorzien zullen worden van het regi- ncntsnummcr. U koopt tooh ook eon onto bij Prijzen vanaf f 1185.- Ommekeer ia het bedrijf der Spoorwegen thans «en en ander bekend ge omtrent de plannen der Bpoorv gen duur t« voeten per 13 Mm a s. Op het mlddennet. dat ingaande 13 Mrl geeicetrifieeerd wordt, zullen do uit modern materieel samengestelde treinen worden ingelegd met de snelheid van IK K M per uur De daardoor vrijkomende Dleiei-rlrc'.riachc eenheden gullen ge bruikt worden op de baanvakken Am- sterdam- Den Haag. Rotterdam--Oro- nlngen en Twente en Dordrecht -Maas tricht. Deae laatst* krijgen dan le Eind- Van de Dlesel-electrtvrne treinen zal de snelnrld eveneens worden opgevoerd tot 130 K M terwijl de sloomlovomolic ven berekend gaan worden op een snel heid vsn 100 K M Tengevolge van liet opheffen van 143j stations werd het noodzakelijk, dat ln hel nieuwe spoorboekje ook de tram- en aulobusvrrblndlngen matchen de spoor wegstations en de niet meer door dc spooi wegen bediende stations werden opgenomen. De lijd van het .groote" en het ..klei ne* spoorboekje wordt ook met Ingang van 18 Mei afgesloten Daarvoor ln dc plaats komen; een groot boekje. In het zelfde formaat overigens, voor het bln- nenlandsche verkeer en een dunner voor de bultenlsndsche verbindingen. De ongelukken van het week-end Te Druncn vlet een tweejarig jongetje voorover In een waschtobbc; het kind verdronk. Het Madesche raadslid, de heer StUnls uit Drlmmelen overleed op 70-Jarigen leeftijd plotseling gedurende dc raadszitting. Tc Maassluis liep ecu 74-Jarlgc heer tegen een passeerenden zand-auto: kort na hel ongeluk, waarbij hU met het linkerbeen onder een achter wiel kwam. overleed het slachtoffer To Groot Abeele bU Middelburg kwam ecu 4-jarlg meisje te dicht oU den kachel. Het raakte ln brand cn overleed aan haar verwondingen. Een wel zeer tiaglsch ongeluk Is dal. waarbU twee In zittenden van een auto. die tusschen Berkenwoude en StolkwUk ln het water reed. om het leven kwamen. Drie andere Inzittenden wisten zich te redden. Een der overledenen was dc 34-Jarlgc J. v.d. H.. ongehuwd, en kostwinner voor zijn moeder, dlc binnen een Jaar tljds vier verloor BUITENLAND. „Gevaren van over de Alpen" In een audiëntie van de 60 Italiaan sche bisschoppen cn dc 2000 priesters die door Mussolini ln vcrbnnd met den ..graanvcldslag" waren ontvangen, heelt Z.H. de Paus gezegd: „Het ls waar. dat WIJ dc verzoening ln Italië tusschen Kerk en Staat gewild hebben en het stemt tot verheuging cn voldoening, dat bij diezelfde gelegenheid gezegd Is. dat men aan deze conclllatle en aan dc fei ten die haar vergezelden, trouw wil blijven. WU twijfelen niet. dat Gods Zegen overvloedig over dit voornemen neer zal dalen." Men heeft dc volle waarheid gezegd. KANTOORBOEKHANDEL HET VULPENHÜIS toen men nadruk legde op dc groote wel daad. welke de verzoening betekende en WIJ twUIelen nlei aan de oprechtheid der belofte, haar door de naleving van alle overeenkomsten te handhaven. Wl| beschouwen deze belofte als een werke lijk souvereln onderpand. Onmiddellijk daarop xelde de 11 Va der Wanneer de atourmnn van het «-heep le vsn Petrus over de Alpen schouwt dan ziet HIJ niets dan wolken, nevels en bedreigingen Alpen", zoo ging Zijne Heiligheid voort waar dn beeltenis vsn de H Maagd in alle kapellen en Isngs alle bergpaden troont zijn daardoor sla het dermijnd Maar God (*I helpen W«j gelooven aan Onze zending, die ook alle priester broeders hebben." Regeerin|».riiii ia Frankrijk De tweede Flansen» Volksfront regee ring die van Chauiemps u afgetreden conflict schreef de Mtb -correspondent Chauiemps die begrepen had. dat een langer samengaan met de communisten de mogelijkheid van een herslelpolltlek uitsloot hoeft toen van de wijst waarop de common lot Rofnetl* run adhaesie be tuigde met de motie vi De rechterzijde en het centrum heb ben deze medcdeellng met een oorver- doovend gejuich begroet. Juist op dat oogenbllk kwamen bulten de ochtend bladen van de per* met de mededeetlng. „dat lr coord tusschen de llnkergroepen verkre gen was en dal dus opnieuw het crisis- gevaar was geweken." Bonnet heeft de opdracht tot vorming van een nieuw kablnrt aanvaard HIJ rit met den toestand dat er een onherstel bare breuk la tusschen communisten en radicalen. De socialisten stelden als else* hand having van net Volksfront en het nieu we ministerie onder socialistische leldln- De socialisten deelden Bonnet mee. Bonnet niet m of er aan d»*l! Ilerop heeft Bon e opdracht U rich af tc schudden ln plaau van daar na lot stemming over te gaan. werd de ritting op Tt'rgswk van de socialisten ge- tenant Dere stelden toen aan Chau iemps den risch de vrnorderling van w'.wlr .nlrole uit de dagorde ie lichten heigeen de itUnlMer-prm cn bleef weigeren, oók to tische ministers het ministerie verliet*i Kort daarop bealoot dc hrcr Chai temp* de demise»* van het gcheelc m nlsterir in te dtrnen en deelde, na opening der tuting den kamerpresl- mede. dat de regrertng tn een verder bat geen belang meer stelde Het nuterle-Chautempe was demlaeiona Nadal Sarraul de opdracht had ge weigerd cn Blum een vergeefsehe poging had gedaan la de opdracht wederom aan Chautempa gegeven, die die ln begin sel aanvaard heelt De Ckiaeeiea behalen successen De laatste dagrn sijn herhaaldelijk l* legrammen binnengekomen over her overingen door de Chlneetche legen Ten Westen vsn SJantceng heroverde zij Tsjausjen en Puetjlng De troepen, die na den val van Sjanghai cn Nanking terugtrokken souden Ksuaj-wng en Kwan Te >b!) het Tal-meer' hebben heroverd. Tsireng werd na een hevig gevecht dat een dag en een nacht duurde even eens heroverd waarbij tweeduizend Ja panners den dood -onden. Het succe» werd bespoedigd door he* onverwacht dicritvrleaen van een rivier waardoor dc i Chineecrn haastig tonden oversteken en de Japanners verrassen Inmiddels meldt O- .Aaahi Slimboen' Tokio. dat nel Ja panache kabinet alrtnge maatregelen leen China besproken heeft omdat het n van overtuigd la. dat de centrale re- iccrlng niet in oprechtheid haar anu- I Ja pa nacht houding w'J hemen Het Wad voegt hieraan tce dat bestolen la, een i campagne van langen duur met onwrtk- 1 bare standvastigheid ten uitvoer te leg- DEEEMBODE FOTOZEGEL - WEDSTRIJD Nu onze foto-zegrlwcdstrijden weldra zullen ten einde luopen, herinneren w<j er nog eens aan: le. dat koopers bij deelnemende 11.11. winkeliers slechts zegels kunnen bekomen bjj het doen van inkoopen. Iedere winkelier is vrij te bepalen voor welk bedrag een zegel wordt gegeven; 2e. dat de zegels door vele If.II. winkeliers alleen maar worden verstrekt, wanneer er ont gevraagd wordt; 3e. dat deelname aan den SNELHEIDSWEDSTRIJD openstaat tot 27 Januari a.s.: 4e. dal de EINDWEDSTRIJD met bij/ondtmooie p r ij z e n zal plaats vinden in de tweede helft van Februari. VRAAGT DE EZ. FOTOZEGELS BIJ UWE WINKELIERS - les de hensst senium moet worden e plaats en datum van de vorig* keu Ui*. rulka voor het «eval de hengst De hengsten moeten op Vrudagocn- end II Februari om 10 uur aanwezig :1in op het ochterrein van de V«ld-art Laaerne „Damluat" te Utrecht. Aanrijdingen. elgerdc oelalls- TAXIDIENST OUDSTE- re BETROUW HAAgnTE 4DBE3 BINNEN- an BUITENLAND Pitssagiers verzekerd. I Telefoon 1093-183#. Op het Spul had een botsing plaats tusschen twee met een paard bespannen voertuigen De een kwam mei groot* vaart de Koppel afrijden en botste op het Spui legen hst andere voertuig aan tengevolge «aarvan het eeratgenoemde voeriulg omsloeg en werd beschadigd De bestuurder ;.'eeg procesverbaal om dat hij onder Invloed van sterken drank Aan hei Plantsoen West kwamen twee vrachtauto's met elkander ln botsing, doordat er geen ruimte was om elkaar te passecren door een geparkeerde ter plaatse. Het bleef bU materieele ichade. NIEUWS UIT AMERSFOORT Wat de Raad zal behandelen. Ingekomen stukken en mededeellngen. Voorstel van B en W tot nfwljzin* van het verrock van ecnlge schoolbestu ren om afkoop der vergoeding ex art 205. Ie lid der LO.-wet 1920 sulks Inge volge het bepaalde ln art 205 dier wei Voorviel van B en W i«t toekenning der vergoeding ex art 100 der L.O. wet 1920 1 boventallige onderwijzer»' aan de daarvoor In aanmerking komende schoolbesturen over het jaar 1936. Voorstel van B en W. tot bevordering tol Technisch Hoofdambtenaar bi) de Gemeentebedrijven van S Bolmeyer. thans technisch ambtenaar le kla&se Voorstel van B. en 'V tot het aan gaan van een huurovereenkomst met den dienst der PTT voor een nieuwe toletoomnstallatle ln het gemeentehuis cn bijgebouwen. Advies van B en W naar aanleiding van het verzoek der nld Amersfoort van der Neutralen Ned Bond van Hotel-, Cafe en Restauranthouders In het ver- lofsbedrijf ..Hocares" om verlaging van de biljartbelasttng. Voorstel van B en W. tot het verlec- ncn van ren subsidie voor 1938 aan de Ver. Luchtbescherming Amersfoort. Voorstel van B. en W. om machtiging te verlecnen tot den publtekcn verkoop van boomen en hakhout.. Advies van B. en W. naar aanleiding van diverse adressen betreffende het al of niet geopend zUn van winkels, wanr uitsluitend of ln hoofdzaak tabaksarti kelen ten verkoop ln voorraad zijn. op Zondag. Voor-tel van B cn W. tot wijziging van dc Capilulantenvcrordenlng. Voorstel van B en W. tot wijziging van dc gcmecnie-bfgrpotlns dienst 1938. Voorstel van B. en w tot aankoop van een terrein met opstallen aan den Bloemweg van den Anient. Ver. tot be strijding der T.b.c. Voorstel van B en W tol het aanhan gig maken van een rechtsgeding tegen W. H. van Nes tc Voorburg en Joh. van Loon te Tilburg Inzake ontbinding van een koopovereenkomst betreffende een perceel bouwterrein aan de Rubens- Voorstel van B. en W. tot verhuring van verschillende perceclcn grond, bouw en welland, boerderijen, woningen enz. Voorstel van B. en W. tot wijziging van het Raadsbesluit d.d. I Juni 1937 strekkende tot verhuring van gronden aan de Daam Pockemalaan aar Scharwllchter. Voorstel van B. en W. tot verlaging van huursommen over 1937. i W. lot verkoop Voorstel van in een perctel lardsiraat groot plm. 764 M2 voor f 4 450 tn J. G Overeem Voorstel van B. en W. tot verkoop van twee perccelrn bouwterrein aan de Dol- '""■"trast, groot plm 1233 M2 voor aan H. Rtbberlnk en J. W. v.d He* Reclames en ontheffingen straat- en rloolbclastlng dienst 1935. 1936 en 1937 Reclames en ontheffingen schoolgeld VULPENNEN PARKER WATERMAN SWAN ELZENAAR LANGESTRAAT lot. TEL. S28 Overtreding Drankwet. Hij kon betalen. 5 m persoon werd aangehouden, dl» golinalerrd «tond voor een bedrag van 110 boet» of 5 dagen hechtenis. Ill) kon betalen rn herkreeg daarna rijn vrijheid Fruit- en Groentcnveiling „Amerjfoort en Om»tr." c 1314 cl., prei I» "milnol S3- -éi r Hebt U een - Taxi of auto noodig? Amersfoort VOOR DEN KANTONRECHTER Nog eens: het vervoeren van I ziek vee. Rijksvoo jaarshengstenkeuring. De Burgemeester maakt bekend, dm Ie minister van Econ. Zaken heeft be paald. dat de gewone hengstenkeurlng In het voorjaar 1938. voor zooveel de prov. Utrecht betreft, voor het type tuig paard zal plaats hebben op Vrijdag 11 Februari 1938. Een keuring van hengsten van ander type zal voor dit gewest niet worden gehouden. De Prov Regelingseommlssle voor de Paardenfokkerij In Utrecht zal tot het aannemen van Inschrijvingen voor be doelde keuring zitting houden op Zater dagochtend 29 Januari, van 11 tot IS In hel Gebouw van de Landbouw- s. Achter Clarenburg. terwijl lot datum schriftelijke aangifte kan worden gedaan bij den Secr. der Con; missie, den heer Ir J. S. Swlerstra te Utrecht. .Prins Hendriklaan 39. De aanvragen voor lnschrUv<ngsbll- Jettcn moeten worden gericht aan vo rengenoemden secretaris, waarbU moet worden opgegeven: a. naam en woonplaats van den eige naar of houder: b. naam. ouderdom, hoogte, type tutu- paard, kleur en alteekenlglngen vat den hengst, benevens. Indien deze ln 'r. stamboek ls Ingeschreven, diens stam boek en stamboeknummer: c. zoo mogelUk afstamming van hengst, zoowel van vaders- als van i derszijde en naam en woonplaats den fokker; d. door welke commissie of com iclf was nl«t gekomen, die was nld taat i^chzelf te verdedigen, en to- I vendien was hU pas van een sware riekt* hersteld De ambtenaar hield een lang betoog, eindigend met een boete van f50 of 30 dagen. 't Was alweer een koe met mond- klauwzeer. die de eigenaar tegen d doaitoa gerechtigde per- vervoerd, maar dit verhaal1 Toen nam W 's vertegenwoordiger het speelt ten tbde van het beginstadium woord. Hij vroeg den kantonrechter o» in die zoo gevreesde ziekte wel eens een naoht bU een rieke Amersfoort en Soest waren belde noa 1 kw gewaakt had. hetgeen deze zeer tot SifSS erin £e,t een 1 Hl*** moestontkennen ,.t Lijkt r- «c v. in a»™ Tv.n'"'n 'PU' moest ontkennen. koe bezat, en deae »"«naal erg gemakkelijk maar 't en dag tn een sloo'. '""tl*?1**! n,et En w tegenge- haaidc. had ze mond- toestemming natuurlijk L?1 _f*rT°? te geven »n hl) heeft 9 i. dal is door de opwinding e.. dat geval zelf ziek geworden en hU vindt het heel erg dat hl] rechtelijk vervolgd wordt Deze redevoering werkte erg op kan tonrechters gemoed: hU haalt tenmin ste f 20 van de boete af en besluit met f30 of >0 dagen. dien duik gekregen, een lichte hartaandoenlng bl) opgeloopen cn dc veearts besloot dat ze vervjord moest worden naar den stal •tide ze nog In leven blUven. Nu schijnt daar op de grens van de ge meenten Amersfoort cn Soest het nogal ■M Bi gitaar te Uggen. W. Boaat^^H^^HIBH «««ïïy'S I«m«nd die op reductie hoopte. zUn eigen stal. die weer bij Soest be - hoorde brengen En de burgemeester Ju. ziet u Ik heb dien dag twee ver van Amersfoort gaf daar geen toestem- balen tegelijk gekregen." cct vcidaeht». ralltg voor. Wat nu' Gelukkig had W 10 v d P uit Bamevcld. die nier »p nog een vriend met een stal die hll b'- het zondaarsbankje stond, omdat hL' In schikbaar stelde voor W s zieke koe Nu 't geheim een varken geslacht nad den burgemeester van Waarom dan. ook om dauellde ge- i beenen. die niet g Soest vragen of het mocht. val?" Dc burgemeester van Soest Is tevens1 Nee. controleur. hU zou het even gaan vra- keurd v want ze moesten nog door Amer» j ..O. van die erwtensoep!" weet de foortsch gebied. kantonrechter ..Ja." zegt verdachte en De twee vrienden stonden dus met een met dezen duisteren uitleg moeten wi) sleep, die ze voor de securiteit maar] het ook maar doe::. »st mee hadden gebracht. bU de koe ,In Mrr gcïal krU>t u <Marum hltf 'JSSSyL-».» i.— k.um.. 1 «efn reductie.' vertelt nu de amb- düKn Tel W tegen »Un kameraad"^"TtVweWc*. ErteT'„.Tm. T dr..eengleSCvértrokkern°"en °P W<M|' -o» nooit Z zL lSu rSn de sleep en vertrokken. had hU dc motor- en rüwlelwet ovor- Halverwege kwamen ze de controleurstreden, tegen, die hun de ontstellende mede- „Ik was al van te voren gewaar- dceltng deden, dat het niet mocht. schuwd. dat hij een varken geslacht ..Doorgaan!" zei W *n ze deden het i had. Hll doet hel wel meer een pn#r da- töch. In die schuur van den vriend wu-lgen larer werd hU tenminste al weer ren drie varkens en op het wetland er bekeurd luidde een getuigenverklaring, om heen een aantal koelen. 'nHJd later Met verstokte booswichten heeft men was al het vee van den vriend aangc- achter de groene tafel nooit veel me tast J delUden: menschen die ecrltlk schuld Zoo werd de zaak In geuren en U«u bekennen wil men niut wel eens helpen, ren door den vriend en nog een anderen maar Iemand. bU wie een bekeuring nog getuige, met toelichtingen van den niet helpt burgemeester van Soest, voorgedragen. f 50 of 10 dagen.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1938 | | pagina 1