m UITSLAG VAN DEN EINDWEDSTRIJD DE EEMBODE FOTOZEGEL-WEDSTRIJD HOLLYWOOD DE EEMBODE DINSDAG 22 MAART 1938 Onze Zegelwedstrijden zijn wel een groot succes geworden, in Ceel groolere mate dan Wij ons hadden voorgesteld. Na sluiting van den eersten, den SNELHEIDSWEDSTRIJD met zijn 300 prijzen, Welke wedstrijd enkele weken geleden zoo tot volle tevredenheid van de verzamelaars en van ons Werd ge houden, constateerden wij met genoegen, dat de verzamelwoede niet geluwd was en er met veel animo ook voor den EINDWEDSTRIJD gewerkt werd. Na enkele dagen van arbeid zijn wij gereed gekomen met het schiften, conlroleeren en tellen der duizenden zegels die zijn binnengekomen voor de i EINDWEDSTRIJD DERTIG deelnemers, wier namen hieronder volgen, komen in aanmerking voor een prijs Van den EINDWEDSTRIJD; de overige deelnemers hebben niet een voldoend aantal punten weten te bemachtigen. 'Aan alle deelnemers een compliment voor hun ijver en ondernemingsgeest. Wij Wenschen den prijswinnaars veel geluk met het mooie succes, dat door hen Werd behaald. CYRUS-RIJWIEL t.w.v. f 48. werd gewonnen door: B. KRAANEN, Krommestraat 17, Amersfoort, met De EERSTE PRIJS: t.w.v. f 48. 4849 punten De TWEEDE PRIJS: ODEON KOFFERGRAMOFOON t.w.v. f 37.50 door JAN SIERAAL, Puntenburgerlaan 59, met 4299 punten Dc derde PRijS: Electr. Rijwiellantaarn met dynamo door JAAP KAIZER, Kon. Wilhclminaslraal 44, met2740 punten De pierde prijS: Halijaarl. Zwemabonnement Sportfondsenbad door COR VISSER, Langestraat 133, met 2538 punten VOLGENDE PRIJZEN: ZWESPVLIEGTUIG 7.WBBPVLIEGTVIG ELECTR. PROEVENDOOS SIERLIJK KLOKJE VOETBAL VOETBALSCHOENEN VOETBALSCHOENEN ZWEEFVLIEGTUIG ELECTR. PROEVENDOOS ELECTR. PROEVENDOOS ELECTR PROEVENDOOS ELECTR PROEVENDOOS ELECTR PROEVENDOOS ELECTR. PROEVENDOOS ELECTR. PROEVENDOOS ELECTR PROEVENDOOS ELECTR PROEVENDOOS EIECTR PROEVENDOOS ELECTR PROEVENDOOS TAFELHOCKEYSPEL TAFELCRICKETSPLL TAFELTENNISSPEL TAFELTENNISSPEL TAFELTENNISSPEL SCHIETSPEL SCHIETSPEL M v. PLATERINGEN. Van Roolselaarstraat 9 INA SCHOENMAKER Leusderweg 203 GERARD LASEVR. HoogeioCQ 10 FRANCISCA ELBERTSE, Kamp 39. JOOP BOUT Memltngstraal 10 PIERRE FAES. Van Asch van Wfjckstraat 4. v. d. LAST. Meneedestraat 27. Av. KOELEN. Pullstraat 28. JAN ROOK. St Bontjaclusstraat IS. ANTOON BARREE. Westsingel 4 H. v. d. VEER. Krommestraat 12 WILLY SPIT. W v. itechelenstraat 21. HENNY REKKER. Zuldslngel 6. BENNY v d VELDE. Konlnglnnelaan 21. L. H SLEYT. Prins Hendriklaan 10. ANNY CASANDER. Langegraeht 25 J MEINDERS Hoogtandscheweg F 190. JAN DONKER. M WtthoosstraJt 2S FDDY KAIZER Koningin WUhelmlnasiroot 44. ALB. DB JONG Kruiskomp 120. H J v d HOVEN. Spaarneslraot Tt. ANT DB KRVYFF. Vijver 30. JOSJB p LIER. P Puperstraat 45 PIET KRANENBURG Scheltusstraat B. WENSINK Reggeslraat 18 P VORSTERMANS. Leusderweg 27?. De uitreiking der Prijzen De toegekende prijzen kunnen Van ZATERDAG 26 MAART af door de prijswinnaars worden afgehaald aan ons kantoor Langegraeht 28 tegen overgave van het ontvangstbewijs. Desge- Wenscht zullen hun ook de ingeleverde zegels ter hand worden gesteld. Er bestaat tot 30 April a.s. gelegenheid de pry zen af te halen. Prijzen die op 30 April 1938 niet in ontvangst zijn genomen, komen te vervallen, zoodat na dien datum geen aanspraak meer op die prijzen kan worden gemaakt. De uitslag van den wedstrijd is door onze u'edstrijdcommissie op grond van de gestelde voor waarden onherroepelijk vastgesteld, zoodat over den uitslag van den Wedstrijd niet in correspondentie getreden kan worden. DE WEDSTRIJDCOMMISSIE Wij uiillen hiermede nogmaals onze waardeering en erkentelijkheid uitspreken voor de Stichting Sportfondsenbad die door het ver strekken van een der hoofdprijzen haar belangstelling voor onzen fotowedstrijd heeft willen toonen. W.J.FIJNENBERG Kn.mme.lr. 57 - ltU UITSLUIT. EMAÏLLE B.K. Aanleg van Gat- en Waterleiding Lood- en Zinkwerk Sanitaire Werken Petroleumlampen STRÖSIER ZUIDSINGEL 58 OM GEUR EN SMAAK TE BEHOUDEN moet koffie direct na het branden luchtdicht verpakt worden. VAN NELLE'S PAKJES KOFFIE is met zorg gebrand en luchtdicht verpakt, waardoor de fijne geur en zachte smaak behouden blijft Proeft U ze eens aandach.ig U genietl SPECIAAL Roodmerk 50 ct. P.arsm.rk 45 cl. Groenr heeren- en militaire kleeding naar maat Scherp concurrecrende pryzen Prima stoffen - Elegante coupe en afwerking Specialiteit ln RIJBROEKEN ~clPiGAQjt VAM* wUiAeJïteA. Voor truffel# met slagroom Moet men zffn bü Hogenboom HOF 9 - Tel. 200 Voor Stofzuigers Utrechticheitr. 15. Tel. 483 Jan HUURDEMAN Kamp 32 - Amerifoort Aannemer van begrafe nissen. Tevens rouwgoed te buur. Beleefd aanbevelend. P. d. Burg TANDHEELKUNDIGE Muurhulzcn Ï0 - AMERSFOORT TELEFOON 970 Spreekuur van 0—12 Zaterdags vi Vrijdagsavonds VISCHHANDEL HOLLAND'S ROEM Geregelde aanvoer van versche Vlsch. lste kwal. Stokvlsch. mooie blanke Zoutev'sch. Diverse soorten gerookte, gestoomde vlsch. Uit gesneden Paling, Zalm, Bokking. Makreel. Verschillende Slaatjes, Garnalen en Vleeschcroquetten. Aanbevelend. D. W. v. DORSSEN, v.h. Chef IJm. Vischhandel Leusderweg 20, t-o. Overweg. Telefoon 1513. Allebei welkom! No. 10 van 50 cenl per hall pond en de Roode SterTabak No 6van30cenl per halt pond Hetzelfde karakteris- lleke, fijne aroma als van de bcroemdg Roode Ster kenmerkl ook deze belde orlen No. 10 en No 6 NIEMEIJER'S ROODE STER TABAK m,iT PARFUMERIE VOOR UW TOILET ARTIKELEN ELISABETH POST artikelen Grote doos poeder 15 ct CREME'S, fijn zacht gepar- en Nourishing gr. pot 75 ct. |)r CLEANSING CREME verwijdert stof en onrein - heden, n. pol 75 "l. GEZKIITrtVVA'lelR. speciaal samengesteld om dc huid schoon te maken, te gebrui ken met een stukje wat en ELISABETH POST Wat NAGELLAK. Dit is verbeterde nagellak, wi plantaardige o 11 c be' verkrijgbaar, vanaf SCliEF.R/.EEP, 8CHEERCREME, 2 grote tuben REDELé met gratis 10 Indlanamesjes 19 ct LOTIONS. WIJ brengen anvln, Worth, Coly, Hou- Igant, Plver. Bourjols, Maju ingcu, Molyneux. D'oraay. flllot, 1711, Rcdclé, Mury II,I,ANTINES in TOILETZEPEN dlv. soortei HUISHOUDZEEP 8st. voor 25 ei Prijs lib ota. - iirmuu iwr pust 40 ets.) Bestelt nog heden een exemplaar bij de administratie of bezorgers van dit blad- I BEZOEKT HOLLYWOOD Deze week organiseren wij een groots opgezette VOORJAARS-BEURS Wat wij U brengen ziet U in een oogopslag. Een kleine greep uit onze sortering laten wij hieronder volgen 100 c-M. breed mo derne tinten a2g p. Meter Sterke Boucltloper 50 c-M. breed, spe ciaal voor trap en gang p. Prima wollen kar pet 200 X 300. Mo derne dessins. „Een kleed waar u ple zier van hebt." Kamer belegd met zeil. op onderlaag vlllpapier Compleet Weefstof, 120 C.M. breed. In 6 dessins, speciaal gekochte ..rustige" tin- ten, p. Mtr. 54 Kapok matras, 2 persoons, peluw. kussens Q075 Compleet O Al onze matrassen gevuld met prima onvermengde Java kapok. WUt U werkelijk aardige glasgord. neemt U dan onze quisettfls. VHtiaf 12 te glasgordijnen maken ccn'bljzon- der aardige Indruk. Met onze collectie ztln we dan ook hiiznndvr gosliuigd. 58 46 40 Dan stoppen wl) Uw veerenbed ook nog steeds over ln oen 3-dellge vee- STSf.!ll" „DE ROOSTER De zaak waar U het prettigst koopt. LANGESTRAAT AMERSFOORT l

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1938 | | pagina 8