De Eembode kilts' LP F. A. T U L 54ste JAARGANG NUMMER f VerachUnt 1 x per w Inbegrepen da kerkelijko bUlage. 1^- per k nn. Ze. rcrftoi bon nemen ten 6 ets. p. «eek. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: LAngcjracht 28. Tel - AMERSFOORT Poetcheque- en Gironummer 44234 Correspondentie-adres Baam: Kerkstr 30 Advertentie-adres v. Baarn: Nleuvxtraat ld Uitgave N.V. Uitgevers Ml). Neerlandl». VRI'D'AG 29 MAART 1940 WAARIN OPGENOMEN HET ..WEEKBLAD VOOR BAARN" KATHOLIEK NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOfl HET DEKENAAT AMERSFOORT. ALSMEDE VOOR BAARN E.O. Pius XII over geloof en wetenschap TOEN ONLANGS de Pauselijke Academie van Wetenschappen werd geopend, hield de Paus een belang rijke toespraak tot de geleerde, die uit tal van landen waren samengekomen. Plus XII wees erop, dat de menschelljkc rede reeds uit eigen kracht een diep In zicht kan krUgen ln de wonderwerken der schepping, maar dat de door de god delijke openbaring verlichte geest ln zlln kenvermogen nog hooger wordt opgevoerd. Daarom heeft de Kerk van oudsher den vooruitgang ln weten schap en kunst bevorderd. Twee mees terwerken van Raffael, de .School van Athene" en de ..Dlsputa del Sacramento" veraanschouwelijken den opgang van den geest van de Natuurlijke kennis tot het visionaire schouwen der hoogste waarheid, „bij het ontwerpen van deze klassieke beelden", zoo zcldc de Paus o.m,. „schijnt hot genie van den heiligen Thomas de hand van Rnffael geleld te hebben, toen hU de drie trappen teokende. die tot de kennis van Qod voeren: de eerste, voor gesteld door de aardsche wetenschap, waarbij de mensch door 't natuurlijke licht der rede van de geschapen dingen j opstijgt tot God. De tweede trap vindt zijn symbolische uitdrukking ln het sa- I sluiers, die crainentsaltaar, dat de samenvatting en het centrum van die goddelijke waar heden voorstelt, die het menschelljk verstand te boven gaan en ons hier op aarde slechts door geloofsopenbhrlng worden bekend gemaakt. Do derde trap wordt voorgesteld door de schare van hemelsche geesten, die, van al 't aard sche ontdaan, de geopenbaarde waar heid zelf ln haar volheid kennen. Zoo leidt ae weg van het kennen ons van het weten tot het geloof en van het geloof naar dc Intuïtieve visie der hoog ste waarheid, die de bron van alle waar heid ls. Er zijn dus Inderdaad drie trap- de n schelUke geest tot de volle bevrediging van zijn wetensdorst komt: dc school der natuur; hier zUn de lichamelijke, stoffelijke dingen onze leermeesters: zU voeren ons tot de laatste oorzaken. Wanneer gij zon. maan .en sterren en de diepten der oneindigheid en al de le vende wezens ondervraagt, dan zullen zU u. zooals eens Augustlnus van Ta- gaste, toeroepen: wij zijn niet uw God. zoekt ln de wereld, die boven ons ligt. Dan volgt de trap van Het geloof: hier Is de ln het Sacrament verborgen God. de vleesch-gewordeu wijsheid zelf, onze leermeester, E;i dar. tenslotte de wljsheldsschool ln den hemel. Faffael heeft getracht, zijn eigen geloof aan dc wereld ln het hiernamaals op verheven wijze voor te stellen. HU toont ons Christus aan gene zUde van de wolken- eeuwige licht, zittend op den hemel- schen troon. In vereenlglng met den Va der en den H. Geest, omgeven van de schare van engelen en heiligen. DE „DIEPZEEPROFESSOR" JUBILEERT WAT PROF, VENINC MEINESZ EIGENLIJK AAN BOORD VAN EEN ONDERZEEeR DEED sportsman dan die schappelUken vorscher. „Ja. Ja, lk had 't stilletjes willen _:n, maar 't ls me niet gelukt. Eerlijk zegd voel lk t niet als een Jubllé". We kijken eve- naar de gegevens waa wU reeds over beschikten: Feltx Andrle Venlng Meinesz. geboren 30 Juli 1887 t den Haag. Studeerdo te Delft (promo veerde ln 1918), Potsdam en Utrecht. ar klopt Iets niet. Iemand gaat t_ promo vee ren en dan nog eens ln dezelf de faculteit college loopen. raadsel wordt al opgelost vóór steld hebben. West-ïndië, Engeland, Frankrijk, Italli de Middellandscho Zee-geblcden. Wat aan mUn on erzoeklngen verleende medewerking betreft, moet lk met zeer groote erkentelijkheid onze marine noe- Bien. ONZE ONDERZEE-VLOOT. „Professor, de duikboot ls op het oogenbllk niet populair. Integendeel, het waar men haar thans voor gebruikt ;t haar gevreesd en onsympathiek. Toch ls er belangstelling voor de dulk- booten en daarom vragen we U. wat die per op dit onderwerp in te willen gaan". Daar was de geleerde die ongeveer 200.000 K.M. aan boord van onderzeeërs afiegde om er proeven te nemen ln de diepten der zeeën waar men niet die sto ringen ondervindt welke zich voordoen wanneer men aan boord van gewone schepen vaart terstond toe bereid. „Van 1923 af heb lk aan boord van on derzeeërs gevaren en lk moet veel goeds vertellen van onze marine. De mcnschen aan boord zUn zeer bekwaam voor hun taak. Onze marine ls de eenige. die mU het oversteken van de groote oceanen mogelijk heeft gemaakt. Onze onder- s kunnen ongeconvoyeerd varen de mannen ln tegenstelling met Ie Amerikanen zelf reparaties kunnen verrichten en niet afhankelijk zijn van geleldeschepen. Ik heb den geest aan boord altlju bewonderd. De verstand houding tusschen officieren en man schappen was voortreffelijk en het werk werd met toewijding gedaan. Het onder zoek leverde vele moeliykheden die nooit aanleiding tot gemopper werdon". De tafel wachtte en daarna een reis. Dus drukten we de hand van den gelcer- in wlen de wetenschappelUke repu- van ons land zooveel te danken heeft, wcnschten hem een aangenomen herdenkingsdag en rolden weer naar lagere oorden. Professor Vening Melnesz in zijn laboratorium. LOF VOOR ONZE MARINE DAT was een heele trap naar den top van den Amersfoortschen Berg. Want is het terwlllc van hel evenwicht? professor dr. Ir. F. A. Ve ning Mclnesz die In den volksmond de „diepzee-professor" heet. koos zich als woonplaats het magnifieke landhuis „De Bremberg" op het hoogste punt van Eem- land, zoodat hij van zijn bibliotheek en zitkamer uit den blik kan laten welden over dc wazig-blauwe golvende horizont van dc üeldcrsche Vallei. Zooveel jaren een onnuUg-wetenschappelUk werk ln de diepten der oceanenen nu rustlg- wctcnschappclUkc arbeid boven op een heuvelrug „BU wélke gelegenheid was dat ook weer, dat we elkaar spraken?. „In 's Prinsenhof. Vicc-admiraal Quant sprak over do vloot.," „Oh Ja!" „Toen herinnerden we U aan het feit dat U ging Jublleercn. En toen begon U afwerende handbewegingen te maken en U legde uw wijsvinger op uw mond!" De professor lacht. Hij lacht met z'n heele gestalte die meer heeft van die van „Ik was feltelUk al afgestudeerd en jaren daarna ben ik ln Delft gepromo veerd. Ja. 't was een gezellige dag. maar n aanleiding om die .JubUee- „Nu dan. het gaat heelemaal over de bepaling van den vorm van de aarde. Vroeger werd het zwaartekrachts-onder- op land Ingesteld en -na 1910 werd >p zee uitgebreid. Maar toen wc de waarnemingen verrichtten, deed zich een geheel nieuw onderwerp van onderzoe kingen voor. Er kwam een kant aan, dien ik a's de bclangrUkste ben gaan beschou wen. Er hebben namelijk allerlei verv. r- mingen ln dc narde plaats tengevolge van korstvormingen en drukkingen. Er ont staan diepe Knikken In dc aardopper vlakte en er ontstaan gebergten.." „Aha, dc Theorie van Venlng Meinesz!" „Hè. weet u daarvan?" „Ja, En behalve die Theorie heeft U nog iets bereikt dat vele dames U benU- „Maar dit mag dan toch geen aanlei ding worden om ons een paar mededee- lingen te onthouden over Uw werk?" „Het overdragen van uw arbeid aar boord van onderzeeërs maakte geen einc aan Uw onderzoekingen?" „Neen. zeker niet. Je komt zoo eens oj een leeftUd, dat je geen verre reizen meei moet gaan maken. Ik heb dat onlangs overgedragen nan dr. W. Nleuwenkamp. een geoloog die te Utrecht ook physica heeft gestudeerd. HU zet nu mUn waar nemingen voort cn de door hem verkre gen gegevens werk lk nu uit, waarbij hij vanzelfsprekend ook een flink woordje DE VORM VAN DE AARDE. „Het spUt ons 't te moeten zeggen, maar dc aard van Uw onderzoekingen geniet geen groote bekendheid bU den man-op-straat". „Ha", zegt de professor. „Ik begrUp waar li heen wilt: Ik moot nu maar ee heel begrijpelijk vertellen wat ik daar toch allemaal aan boord van die onder zeeërs heb uitgevoerd". „Precies". n professor ls op- ,et, die de De verbazing .,Ja, hoevele dames zijn ci creatrlce wenschten.te zUn paalde !Un? Maar niemand harer is het nog gelukt, om er haar naam aan te innen verbinden. U we!! Er bestaat ïmers... een Lijn van Venlng Mclnesz?" „Haha". lacht dc professor, .jr.air dat dan toch een andere LUn dan de Het ls n.l. zo(#gesteld. dat de onderzoe kingen van den professor ln het Indische eilandenrUk het bestaan leerde van een aanzlenlUk tekort aan zwaartekracht ln een smalle strook, die ton Zuiden Java loopt en langs de Kleine Soi eilanden en dc Molukken zich voortzet d< PhllippUnen. Een ontzaglijke lUn dus die eerst van West naar Oost loopt en dan ombuigt naar het Noorden. En dit ls de LUn van Venlng Meinesz, zooals die ln de wetenschappelUke we reld heet. De professor verklaart deze afwUklng door aan te nemen, dat daar de aardkorst, door een zUdellr.gschen druk geknikt werd en ongeveer 30 kilo meter naar beneden werd gebogen. Dc bovenste deelen, die dc knikking nief meemaakten, werden geplooid. De pro fessor verklaart dit verschijnsel Jit warmteverschillen, dlc door loodrechte stroomen zouden worden veroorzaakt. Deze verklaring vau gebergtevorming ls nu de Theorie van Venlng Mclnesz. „Dc vorm van de aarde", gaat dan de professor voort, „is afhankelijk van Jer- verschUnselen. die op zichzelf een nieuv wetenschap vormen, de Geophyslca". „Ja. u is nu bekend als geophysiker". „Inderdaad, dat etiket heb lk gekre gen. al begon lk als geodeet. De onder zoekingen met geophyslsch doel zijn thans ln heel veel landen opgenomen. Allereerst ln Amerika, veidcr ln VOO^ I 1NDEL KANTOOR BOEKHANDE) ET VULPENHUll DtMlr. 83 to. Kroromestr. - Telef. 461^ Vulpenhouders •"4 Uien houi lerlljk gol IIA" 10.000 dubbeltjes voor Een gelijkenis van het Pater de Wüde leed Zijn de feestdagen oorzaak geweest van dc weinige bijdragen, die geduren de de afgeloopen week binnenkwamen? Wc mogen dien weg niet op. want dan halen we 't niet, het mooie doet dat wU. Eembode-lezers, ons hebben gesteld. Alvorens de verantwoording van de afgeloopen week af te drokken, moeten we even een verbetering aanbrengen in de vorige. Daar stond: A. V. 2 f 2.50. Dit moest rijn: v. V. f 2M. Eindbedrag vorige verantw. t 113.30 A. U- 2 f 0.50 Totaal 12081? dubbeltje of f 120.85 Giften, gestort aan het kantoor van „De Eembode" of op onxe girorekening 44234 met vermelding „Yoot Pater de Wilde", of gestort bU de ouders van Pa ter de Wilde, Sehlmmelpenninckstraal 52 of bU pastoor W. Oostveen, pastorie 't Zand 31, zulle geregeld in ons blad HET BOLSJEWISME IN POLEN De „osservatore romano" geeft ons een beeld van de bezet ting van Polen door de Russen. Hot or gaan van het Vatlcaan ontleent zUn beschrUvlng aan de mededecllngon van Amerlkaansche waarnemers, die oogge tuigen waren van de gebeurtenissen ln In de eerste phase van de bezetting door de roode troepen verliep alles rus tig en ongestoord. Maar zoodra dc bols jewistische administratie zich eenmaal had gevestigd begon de „bevrijding van de onderdrukte klassen." De Ogpoe begon haar actie met de rrestatle van ongeveer 200 personen per dag. 100.000 burgers uit verschillen de standen werden naar centrale ge bieden van Rusland weggevoerd. Het zwaarst getroffen werden de gezinnen van de officieren van het Poolsche le ger. Vrouwen en kinderen werden ln den nacht uit hun woningen gedreven. ZU mochten alleen de klecren van Rusland gedeporteerd. Zulk trein, vol vrouwen cn kinderen kwam van Przemysl en stond urenlang op verschillende stations. De tempera tuur daalde des nachts tot 15 graden onder nul. De ongelukkige menschen smeekten om w3t voedsel en een beet je warm drinken. Hun smeeken en begon van lieverlede te verstom- na Lwow heerschtc een doodsch zwUgen ln deze trein. Later vond men in de wagons de ïyken der vrouwen cn kinderen! Nu zUn al vier maanden van Russische heerschappU voorbU. Hoeveel ongeluk en ellende hebben zU reeds gebracht! Een burger heeft tegenwoordig niet meer het recht. zUn vee. noch de vruch ten van zUn veld te verkoopen. Een goed geschoold arbeider krUgt 200 roebel per maand. Maar een brood en een liter melk kosten 4 roebel. Een kilogram aardappelen 8 roebel. Een kilogram bo ter 80 roebel. Schoenen en klceren kos ten honderden roebels en zUn te woordlg voor den gewonen arbeider voudlg onbetaalbaar. Dat is nu het arbeldersparadijs het bolsjewisme! PAASCHBIECHT VOLGEND JAAR In een gevangenis van ParUs hadden ce bewoners zich allen aangemeld voor de Paaschblecht, éên uitgezonderd, een jongen van zeventien jaar. De priester ging tot hem en trachtte hem te bewegen om ook zUn christelU- ken plicht te vervullen. Tevergeefs! Op alle aandringen ant woordde dc Jongen: „Dit laar niet. het volgend Jaarl" „Het volgend jaar? Hoe. mUn vriend. Sal het u dan gemakkelijker zUn? En an. wie verzekert u. dat gU het vol- fcend jaar zult beleven?" „Waarom niet?.... Dit Jaar houd lt mUn Pasohen niet, lk wil eenmaal niet!" Bedroefd verliet de Aalmoezenier de tel. Den volgenden dag ging hU. naar inte. de ziekenafdeellng rond en er tot zUn verbazing denzclfden tongen, dien hU den vorlgen dag ln zlln tel had bezocht, maar thans was hU doodsbleek. i „Wat is u toch overkomen, mUn triend?" vroeg de priester deelnemend. .Bisteren waart gU nog zoo gezond en t»el?" Geen antwoord. 'De priester roept in allerUl een zus- <r. die de rieken verzorgt, en een kfneesheer. .Wat scheelt dien Jongen?" vraagt hij non. die kwam toegeloopen. L.Uet kan ni*t ernstig zUn." ls het antt '•bord. „HIJ ls nog geen uur hier." De dokter komt binnen, treedt op den leke toe en zegt: „HU haalt niet eens nber adem! HU ls al dood!" De half geopende mond scheen nog toezeggen: „Niet dit, maar het volgend Voor ons allen zU dit voorbeeld tevens een les. altUd onze biecht te spreken aliof wU nooit meer eene volgende ge legenheid zouden hebben. („St. Bavo") Levensaanvaarding Er ligt In 't leven geen fataliteit of fatalisme. Maar toch Is er voor leder de weg, dien h<J gaan moet. Deze noodzaak wordt gedicteerd door de doeleinden, die God zich met de wereld heeft'gesteld. Hel levensrecept ls; altijd het beste doen, wat het oogenbllk te doen geeft. Men moet daarbij én de vreugde èn het lijden aanvaarden Over deze wissels heen vindt ons 'even den toep, die het gaan moet •ooals een trein, uit tientallen vai spoorrails, door de wissels db spoorbanen kiest, die naar het doe lelden. .Lichtflitsen". bomt langs Mc sluipwegen e s te dieper dringt hr* Het lijden I* als een mard 1 Het Is een geschenk Oods. dat hij ZUn ridders geven wö. Is de klingdes te grootcr ook de ondcr- sehcidlnc. die Ood ZtJn ridder geeft. En boe langduriger bet leed Is. des leed terneer drukken en kijken niet- het droeve oogenbllk. En ril pie- naisctanden en wringen de han den. om het leed. de scherpe kUng, te breken, en SU verwonden Op KANTOORMEUB ELEN -g eUied heeft ELZENAAR z'n weerga nlst LANCESTRAAT 111 - T«l. 5723 OU Da* GEBREK AAN BESCHAVING Copieerinrichting VITESSE Vakkundig onderhoud vin echrijfmichlnei LINTEN - STENCILS SCHRIJFMACHINES KONINGIN WILHELMINASTRAAT 10 OORDEN KANTONRECHTER De „spijtigheid" van het OJVÏ. Dfgln van dit Jaar zat de familie v. E. gezellig 's avonds om de hulselUke tafel. Het gezin hield zich bezig met het plak- ;n van kartonnen koekbakkersdoosjes i tr zal een sfeer hebben gcheerscht sttp het Verguldparüjtle ln de Came- bbscura. De pater famlllas was ge pensioneerd en behalve tot dc huisehjke gczlllghcld droegen de doosjes ook nog bU tot het financieel welvaren. Want v. E. had de bedrukte cartons gehaald bU de ctrtonnagefabrlek M. cn v. A. en het werHe leverde Iets op. Toén werd dit vredig tafreel plots wreed verstoord door een Vertegenwoor diger van Wet en Recht dlc drie proces sen-verbaal opmaakte: werk na arbeids- tUd, geen arbeldsbjst aanwezig en geen register. Mr. Frlma die de zaak van v. E. pleitte, begon op te merken dat de dachte geen werkgever ls, maar een hulsarbeider zonder personeel. Het dat verricht werd. geschiedde opdrtcht van de cartonnagefabrlek het jezin helpt een handje. Dc Ambtenaar waagde het op te n. cn. dat hU dezen arbeid door geheel et tezln wel beschouwde als ei drtJf.Tocn wond de verdediger zi vig oj. „Kinderen zUn toch geen ders!Als lk m'n zoon opdraag mUn "ets ichoon te maken, dan te"a maar", kwam de kantonrechter isscati tusschenbeide. „als een schilder rle Bons ln dienst heeft, dan is dat toch én bedrijf „M *r hier worden geen loonen die kinderen uitbetaald. Wanneer dit fcqdrUf was. zou bovendien de huls- et moeten voldoen aan allerlei elscbtflte „Ja dat komt er elgenlUk óók nog bU!" <èl do Ambtenaar. En dat was olie op het vuur van mr. Frlma's betoog. „Er bestaat huisarbeid die de kent" bcgpn mr. Frlma weer cn hU sc de ee.i refit5 op te beginnen bU zekere niet n«dcr te noemen middelen tot het stikken vab schoenzolen. „Maar plakken van diosjei valt er nog bulten en dal dus n-i vrU En nu moet de Ambtem niet u« spijtigheid omdat dit er bulten valt c'fl zaak gaan opvatten als :drijf!" De Ambtenaar handhaafde zt. ning ca eischte driemaal f 3 ol driemaal 3 dagen. Mr. Frlma wees er op, dat men eerst, tevergeefs, getracht had den carto gefabrikant te vervolgen en dat het toen maar zocht „bU dezen goeder, man". De kantonrechter zal over 8 uitspraak doen. Raadslid „pleitte" voor zichzelf.. Een aannemer, die tevens vroede va- er van de Kelenstod ls, had aan de Varkensmarkt een automatiek gebouwd. Dat mocht hU doen. Maar wat niet mocht, was het laten arbeiden op Za terdagmiddag half 3, terwUl het was toegestaan tot 1 uur. Dc schuld lag natuuriUk bij „Defen- r" cn de kantonrechter zuchtte want bUna ln elke zaak wordt een beroep ge daan op de dwingende overmacht van Toen de smulgelegcnhcld verdlenstelUk maakten druk bezig waren, vrescheon daar een vertegenwoordiger van de militaire overheid die een der werklieden bi te gaan om een putdeksel boven een bron vast te metselen. .Ln het ls maar goed dat de metse- ars aan dc automatiek doorgingen met un werk. want daarna had het niet meer gekund. Toen kwam dc vorst en die legde het metselwerk voor SJl maand sfiU". zei verdachte. „Maar dal kon u toch vooruit ook niet weten" zei de kantonrechter die de me teorologische eigenschappen van den -annetner ln twUfcl trok. „TUd om de arbeidsinspectie od te bellen had lk ook niet, want lk moest men uitbetalen aan 40 werklieden die op stonden te wachten. En Je moet ta het bedrijf - botcokcnt!" „Maar nu Is het eerste herhaling!" zei de Ambtenaar. „Dat ls Juist het erge". De vorige oorlog ls er om cc bewUzen, dat een oorlogstoestand een verruwen- den Invloed uitoefent op het maatschap pelijk leven, óók op dat ln neutrale landen. Daarom beschouw lk do onaan gename voorvallen, welke zich dc laat ste weken rondom mU afspelen niet als een toevallige samenloop van naargees tige omstandigheden, maar als symp tomen van de verwildering die ook de ze oorlog met zich brengt. Feit êén: een Amcrsfoortsch restaura teur wil een vlegel, die de buitenver lichting van zUn restaurant staat te vernielen, aanhouden. De bewuste vle gel krijgt onmlddellUk nulp en do res- krUgt een slag ln het gelaat. ee: ik rit ln een coupé niet- rooken van een trein met ais eindpunt Amersfoort. In de coupé rit ook een dame. Twee te Amersfoort gelegerde militairen dampen er lustig op los ter wUl ze tegenover het bordje „verboden te rooken" ritten. Een dezer militairen wil. op het station aangekomen, dwar» tegen de menigte in. de linker perron- trap op. Een militair arts (kapitein), grijpt, 'm bU zijn jas en kan hem nog net op tijd do trap aftrekken. Toen moést dc vJegel-ln-unlform wel rechts houden. Feit drie: een courantenbericht. In de Utrechtschestraat te Amersfoort hield JJ. Zaterdag een onderofficier een sol daat aan. die niet groette. Het „publiek" koos partij... natuurlijk voor den sol daat en slechts door politie-agenten ia burger, die den gummistok hanteerden, kon de onderofficier worden ontzet. Zoo kan lk doorgaan, want het aan tal klachten van verschillende personen over de misselijke gedragingen van bun medemenschen is dagclUks legio. Het !1 er bU sommige personen maar niet dat ze door hun optreden: le de noodzakelUke discipline onder- mUnen wanneer ze zich gaun bemoeien militaire aangelegenheden die hen geheel niet.raken. Men zou derge lijke Heden met recht van landverraad kunnen betichten, omdat een leger, de tucht ondcrmUnd ls. geen weerkracht heeft, :er aandoen aan hun ouders door een publieke demonstratie van on beschaafdheid cn onbeschoftheid, die terug te brengen zUn tot gebrek aan opvoeding, 3e. een ergerais zUn voor gocdwillen- e en ordelievende medeburgers. Tenslotte ls uit deze feiten nog een lesje le trekken. Het bruut geweld van hen. die aan het hoofd van volkeren staan. blUkt van grooten invloed te zUn op de massa Dc overheid, ln welke uit gebreide of beperkte gemeenschap zij ook haar bevoegdheid heeft, beschouwa eens ernstig de waarde van haar voor- „Een veroordeeling het r erger dan -Ui o minuten om de bcldslnspectlc op te bellen" vond Kantonrechter. De Ambtenaar eischte twee maal f 5 ot 2 dagen. .,U kunt me toch vrijspreken!" zei de aannemer en we herkenden het geluld van het raadsdebot. „Dat Ls onmogelUk". zelde kanton rechter, „want het Iclv ls bewezen. Maar „Daar gaat het me niet om", zei do aannemer boos, „het gaat om de ver oordeeling". „Nou, zoo u wilt.zei dc kanton- ichter. Kickeboe Koek werkt laxecrend ls ons vaak ver- :ld, Of nu een deel van het Amers- foortsche garnizoen aan hardlUvlgheld heeft geleden, ls ons onbekend. Maar een feit is. dat een Keicnstodschc koek fabrikant het door dat garnizoen plot seling ontzettend druk kreeg cn het lUks afkon. En zoo ge- Inspecteur ln zijn be- dryi binnenviel toen daar 15 lieden be zig waren op een tUdstlp dat ze er niet eer mochten ZUn. „Ze waren een beetje aan 't schoon maken". zei do fabrikant vergoelijkend. Toen neusde de kantonrechter in do aperassen en daar las hij, dat de ver- iste lieden bezig waren met het om- eeren. het snijden en het inpakken van koek terwUl er ook administratieve werkzaamheden werden verricht. Do fabrikant, die niet op dc schcrpto ui het geheugen van Justltla had ge- ikend, wist hier niet veel op te zeggen. .Ln een was er. die werd op den grond aangetroffen, weggescholen onder een party meelzakken. Wat deed die daar?" vroeg de kantonrecht»-, T"*fabri- was zeker klaar"f, (aannee het veraurfk, wcltU II n personeel m Molmen en beid kickeboe speelt, f rirfatochto kreeg nil tien maal

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1940 | | pagina 1