De Eembode F. A. T U L P ELZENAAR 54"e JAARGANG NUMMER 8 a=~jP^rSJ5SS S N-v- Uitgevers U|). Neerlandl». WAARIN OPGENOMEN HET „WEEKBLAD VOOR BAARN" KATHOLIEK NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR HET DEKENAAT AMERSFOORT. ALSMEDE VOOR BAARN E.O. VRIJDAG 31 MEI.1.949 VERWOESTING TOT VOOR DE POORTEN „HET LICHT VAN DONKERE UREN" NOOD LEERDE BIDDEN De terugkeer ln huls en werk kring heeft ons voor de taak ge- eteld, den dageUJkschen arbeid met kracht te hervatten en de stagnatie van de eerste oorlogsdagen te overwinnen. Na de zekerheid te hebben verkregen omtrent onze bestaansmogelijkheden hebben wij eens rondom ons geschouwd en wU zUn getroffen door het bewust- zUn. dat de verwoesting onmiddellijk voor de stadspoorten tot staan ls geko men. Verscheidene eenvoudige, welvarende dorpen rondom ons. die binnen het schootsveld van eigen en vreemd ge schut hebben golegen, toonen slechts geblakerde pulnen. De vruchtbare vel den, eens de roem van den boer, zijn na de Inundatie als grauwe vlakten met rottend gewas drooggevallen. De vlammen hebben aan den rand van Amersfoort gevreten, maar de bui tenwijken bleven gespaard. De ranke Lieve Vrouwentoren rijst nog Jubelend boven de roode pannedaken der oude stad en dit stemt ons tot groote dank baarheid. Er zijn dagen geweest waarin de zwa re stem van het kanon ons de onder gang der stad voorspelde, een onder gang die plotseling kon zijn als het uit breken van den krijg op den vaderland- schen grond. Plotseling, nog voor de karavanen van geëvacuecrden zich ln beweging zouden hebben gezet. Want Amersfoort, stad ln de linie, droeg hot karakter van een toekomstig slagveld. LOUTEREND VUUR De onzekerheid van het leven heeft ln de dagen van het' wachten op eva cuatie velen tot Inkeer gedwongen, een Inkeer die leidde tot een erkenning van het eenlge levensdoel. Hoe Juist ls deze Inkeer dezer dagen geschetst door een priester-Journalist van de zwaar-getroffen „Maasbode", die temidden der vertwijfelden heeft ge staan. wier stad voor een groot deel tot puin en asch was geschoten. WIJ laten zijn nabeschouwing over die bange da gen hier volledig volgen. ..De gevoelens, die ons ln de laatste weken hebben bestormd, beginnen te bezinken, We komen tot rustiger be schouwing, tot Juister Inzicht. En alles wat wU meemaakten en dat ons louter ongeluk en rampspoed scheen begint heel langzaam zich aan ons voor te doen ook ln een ander licht. Geen wolk zoo donker, of zU kan een lichtenden' rand Wie dat het eerst konden ren zUn wellicht onze priesters geweest, die ln de oogenbllkken zelf, dat de angst het hoogste steeg, hun geestelijke hu b mochten bieden. En wat zU dan wel het allereerst kon den vaststellen was de aloude waarheid: Wat wordt. Juist ln de schaduw van den dood. het leven als met één slag gezien ln het eenlg ware licht, het licht der eeuwigheid. Daar staat hU voor ons, de strulsche man met het bebloede gezicht. „Zijt ge katholiek?" ..Ja." en dan In een soort vertwijfeling „Maar lk heb er ln Jaren niets aan ge daan,..." Een korte opwekking, de ab solutie. de belolte van blijvend horstel van alles, waurln zoo «chromclijk te kort was gekomen. Er ls nog Iets, dat onze priesters, wer kend ln de uren des gevaars. op ontroe rende wijze mochten ondervinden: wat ls dén de drang naar den priester groot! Van alle kanten komen ze aan. ge wonden en niet gewonden, vragend, smeekend om de absolutie. ..Ik heb acht dagen geleden nog gebiecht, maar geef me toch de absolutie,." „Dank u. eerwaarde, misschien zien we elkander al spoedig weer, elders." 't was het erkenteltlk woord van een jon gen man. Zelfs nlet-kathoUeken komen naar den priester toe. „Ik ben niet katholiek, maar hier staan mijn vijf kinderen, ze gen. zegen, zegen ze..Een nlet-katho- Uek komt op het hoogtepunt der ontzet ting met zUn kindje bil een priester eh vraagt: „Doop het." HU had ln een flesch het doopwater meegebracht. En toch zelfs ln die ure het sinistere woord van een verstokte tot den hel penden priester: ..Wat doe JU hier?" ge volgd door het resolute Ingrijpen van een Nederlandsch soldaat: ..ZwUg! Eerwaarde doe uw plicht."- Een andere zwaar gewonde antwoordt op de vraag van den priester: „ZUt ge katholiek" met een wrevelig: „Wat komt er dat op aan?" ..Het komt er niet up aan. maar we kunnen allen ln deze oogenbllkkeü toch even aan O L, Heer denken. Wilt g8 de absolutie hebben?" „Ja." yelen wellicht hebben in dis donk re aldus het leven gezien ln hot Juiste licht, met blijvend resultaat. Voor hen werden de angstmomenten tot oogen bllkken van onschatbaro genade. Anderen hebben die stonden van haast onmlddelUJk Gods-lngrUpcn niét mogen beleven. Maar ook zU kunnen zich, zonder veel Inspanning of moeite. Indenken, welke hunne gevoelens zou den zijn.geweest. 41s zU die verschrik kelijke uren van heilrijke genade hadden mogen beleven. ZU mogen daaruit de eenlg Juiste conclusie trekken, en ook hun leven zien ln het eenlg Juiste licht, dat anderen ln donkere momenten ver- Moge op het Nedorlandsche volk ln Mol heeft de vroegere Ncdsrlandsche regeering zich naar Engeland begeven en het - -in zUn lot overgelaten. Onder den invloed der Dultache wapens en scffend dat een verdere tegenstand nutte- M zou zUn. heeft de Opperbevelhebber der ..jderlandsche troepen te land en ter zee nog denzelfden dag besloten aan de geheele Nedcrlandschc Weermacht liet bevel te geven den strijd te staken cn de wapens neer ta Met dit, voor een soldaat zwaar besluit, eft de Opperbevelhebber der Nederland se troepen ln hooge mate Inzicht ln den irkelUkon militairen toestand bewezen. HU heeft ten volle besclt dot leder uur van voort zetting van dezen onzlnnlgen strUd voor zUn troepen en zijn bevolking slechts r bloedoffers n de vroegere Nederlandschc regci haar conspiraties met Engelani Frankrijk den strijd tegen Dultschland te deze uren niet het verschrlkkeUJke Schriftwoord van toepassing zUn: „Er ls niemand, die nadenkt ln zUn hart." Momenten van lUden zUn momenten an genadé. Men plukke ook dezen ge- ïgenden dog. Tot slot nog één onvcrgetelUk tafe reel, In de nabijheid van een der kathoUe- e kerken van Rotterdam staan katho lieke mlUtalren op hun wachtpost, dien, rij niet mogen verlaten. Toch verlangen 1 zij te communlceeren. En daar nadert de priester en reikt hun Ons Heer op hun wachtpost. Even blUven deze man nen ln devote overweging en doen. ge-< sterkt, hun harden pUcht. Zoo betrekke leder katholiek, gesterkt door de H. Communie. zUn wachtpost ln het leven. Zoo moet het zijn, niet al leen ln deze zware uren, maar Immer en altijd. De soldaat, communlceerend ln de oogenbllkken van gevaar op zUn wacht post: 't ls een beeld om nooit te verge- KANTOORBOEKHANDEL HET VULPENHUiS Langt] Ir. «8 to. Krommestr. - Telef. «26 Vulpenhouders OFFICIEELE DUITSCHE MBDEDBELINO. OPROEP AAN DE BEVOLKING VAN NEDERLAND! 1 een totale vernieling Us 'gegeven. Tóch zou dit aan bet een Pultache overwinning niet het Ic Neder- de gebeurtenissen bewezen was, heeft zU begin af aan onverantwoordclUk gehandeld. Had d.' vroegere regcerlng niet geluisterd naar Engelsche raadgevingen, maar een wer kelijke neutraliteit bewaard, dan zouden alk nu gebrachte offers van goed en bic dig rijn geweest. Nu de wapens rijn neergelegd, ls landsche bevolking Volgens h deze verschrlkke UJke dagen tot zUn gewone werk terug ta keeren, maar fail trede ook op tegen zulke gewetenlooze elementen, die voortdurend door passieven weerstand of actieve daden onruit stichten, en daardoor den voortgang burgerUJke leven en de openbare orde willen verstoren. bevel van den Führcr zal de leder het lot van de bezetting zoo dragelUk mogelijk te maken. ZU zal leven en eigendom der bevolking tegen aUe vUandelUke aanval len beschermen en de vredeUevende elemen ten zooveel mogelUk steu zal de Dultsche weermacht een leder nletlgeD, die rust en vrede verstoort. Kapelaan E. Nieberdingf de parochie, die zich om-zUn preekstoel hebben verdrongen en de suggestie van zUn woord ondergingen. Want zoodra hU tot het volk sprak ging er een Invloed van hem uit dlo op nassa onweerstaanbaar werkte. Op kansel heeft hU de Ideeën er ln ge hamerd waarover hij ook ln het vertrou- welUk gesprek met de parochianen niet zwUgen kon: de plichten van naasten liefde. de rechten der kathoUcken en de hoogheid van het priesterschap. En het ls bij dynamische naturen als de zUne slechts een gevolg van zUn goede eigen schappen dat hU daarbü soms geneigd was tot overdrUvlng. Maar wie aan de baar van een doode staat heeft niet het recht te critlseeren: hU heeft slechts den plicht met dankbaarheid den groo- ten Invloed te gedenken die van dezen priester is uitgegaan, de goede stemming die zUn onstuimig woord ln de harten van velen heeft losgeslagen, cn zUn groote liefde voor het christenvolk, die toch zoo diep ln rijn hart verankerd lag. De Heer God beschikt vrU over het :ven van de zUnen. HU laat soms zUn begaafdste en trouwste dienaren op de slagvelden vallen en wlen hU spaart ln de verschrikkingen van den oorlog toen Amersfoort reeds ontvolkt was, stond kapelaan Nieberdlng nog op zUn post! hen roept hU tot zich van hot ziekbed. De Heer heeft gegeven cn genomen. ZUn Naam bhjve gezegend, al zUn dc Van zUn medebroeders ln het priester- hap. wier oprechte vriend hU was. De overledene wenschta geen lijkrede, aar hij zal zich erover verheugen, dat lk U vraag voor de rust van zijn ziel ta bUJven bidden. Dat la een plicht van ware naasten liefde. en hartelijke dankbaarheid voor aUes wat hij voor uw zielenheil gedaan heeft Moge, zoo besloot de Doken rijn toespraak. O.L. van Amersfoort wier devotie fail zoo- norderd heeft, hem bijstaan cn bege- tot Gods licht cn Gods Vrede. Na de plechtigheden hield de boogeerw. toespraak ■*- n ZUn WUsheld duister rust van Kapelaan Nieberdlng. Kapelaan J. C. H. E, Nieberdlng werd t Mei 189? tc Arnhem geboren. In 1923 ont ving hij dc H. Priesterwijding. Achtereen volgens werd hij benoemd tot kapelaan te "raderen, tc Blarlcum. te Blauwhuis ln rleslsnd. te Herwen en Aerdt. te Hulsscn ij Arnhem en ln 1936 te Amersfoort. ZIJnEerw. was gecstelUk adviseur van de .K. WerkUedcnvereenlging en dc doaron- rr reseortcerende vakafdeclingen. ,K. Bond van keUncrs en aalmoe-, e St. Gabrlelgroep van „Dc Katholieke Uitvaart en begrafenis Zeer, zeer velen hebben er prijs op sleld, kapelaan E. Nieberdlng de laatste bewijzen door het bijwonen van plechtige uitvaart ln de O. fa «r hem tc vergezellen op rijn laatsten locht naar het R.K. kerkhof. Woensdagmiddag was het stoflcUjk over- ■Jiot van den kapelaan in de kerk go- laatst cn om 5 uur bad de herder der pa- rchic, pastoor A. Spitzen, den rozenkrans x>r. Om 7 uur volgden dc Metten, voor elke welhaast de geheele Eerw. geestelijk- cld van Amersfoort en omgeving bijeen was gekomen. Donderdagochtend na de stille H. H. Mls- cn en de Lauden droeg de Hoogeerw. Deken Sandkuyl, geassisteerd door Pastoor A. Spitzen cn kapelaan J. van den Anker do plechtige H. Mis van Requiem op. Op en bij priesterkoor hadden wederom vele i. Geestelijken plaats genomen. Wij merkten op de zeereerw. heeren J. Hooyman Oostvcen uit Amersfoort, Pastoor van Wijk uit Hulssen, Pastoor J. Galema uit Apeldoorn. Pastoor H. Croonen uit Hamers- veld, Pastoor W. de Jong uit R, v.d. Hengel, Pastoor R. Lommer» J. de Saln. Ii Vos do Wael. en G. P. Bakker. ie zich later nog voegde majoor F. Schrader. Voorts zagen wij den directeur van het Retraltantenhuls SL Alfonsus, Pa- tef H. Heydeman, de rector - den econoom Pater Perdon, voorts vele Rectoren en alle kapelaans van de st! Ut de omgeving. De dood, zoo begon de Deken, de :rbiddell)ke dood, die niemand ilct, heeft uit ons midden één olfcr op- gcëlscht. Niets deed vermoeden dat het einde in dezen priester zoo narij was. De Deken herinnerde eraan, met welk oen energie ki Nieberdlng de laatslc taak hem door dc kt kelljke Overheid opgelegd, had volbracht, het organlseeren van dt zielzorg bij moge lijke luchtaanvallen. Menschelijkcrwijze iproken hadden we nog zooveel mooi v van dezen jongen cn krachtigen priester sen verwachten. God had hem zoo geschonken. Zijn vurig n binnenkort Pastoor tt heelt hij n Herder heeft h p. Nieberding werd geboren to Al 27 Mei 1897. Priester gewijd den 15 1023, waarna 1UJ in verschillende parochies parochie van O. L. Vrouw. Gij parochianen aldus de Deken, het best hoe dc overledene onder U gewerkt heeft, gij kent rijn vurige zielenijver. GIJ zult nooit vergeten zijn schoone predlcaües ln deze kerk gehouden. Inderdaad, de on verbiddelijke dood heeft van ons allen een groot cn pijnlijk offer gevraagd, mille wier'trots en troost en stei van den Pastoor cn parochianen van O. fa Vrouw, die ln hem een ijverige medewerker cn toegcwUde kapelaan verlies Deken een voor do rielerust van den overledene. In middels formeerde zich buiten een stoet, die geopend werd door dc volledige parochiale uneragroepen, bestaande uit horde, en stam van de St Gabrielgroep en de fa Vrouwchordc. Voorop de groeps- lag met aan den knop een rouwstrik, ter wijl de welpen met zich voerden de om floerste totempalen. De Jongens liepen ln keurige rijen om hun aalmoezenier dc laat- 'c ter te bewijzen. Dan volgde een deputatie van de K. J. M. iet vlag en daarachter klassen van de U. fa cn O. fa O.-scholen met lecrarer derwUzera. De R.K. Wcrkliedenvereenlging een deputatie afgevaardigd «kracht", waarvan de leden de groene uniformen droegen. Do vereenlgingsvaar dols waren met rouwfloera omhangen. Achter de rouwkoets liepen do Eerw. Geei telljken, vrienden en familieleden. De stot werd besloten met enkele volgrijtulgen. Langzaam trok dezo droeve Indrukwek kende stoet langs den Nleuweweg. 't Zand. Achter Davidshof. Plantsoen. Dlrechtsche- weg naar het kerkhof, waar weer velen zich aan den Ingang hadden verzameld Hier stond ook het kerkbestuur. Een dlepontroerend oogenbltk was het, toen .de vlaggen en vaandels'rond de groe ve gestrekt werden en dc verkenners hun laatst saluut brachten terwijl de kist lang zaam ln de groeve daalde. Katholiek Amersfoort hee Nieberdlng uitgeleide gedaan die getuigde van dc groote p actieve Priester gedurende de werkzaamheid in stad heeft wete Op KANT00RMEUBELEN-f.bii4. heeft fa weerga niet LANGESTRAAT 101 Til. 572J p een wijze, In Memoriam Kapelaan Nieberding HET GING van mond tot mondr Kapelaan Nieberdlng la opgeno men ln het ziekenhuis voor het ondergaan van een operatie. Niemand dacht er aan, dat dit tevens 't einde zou beteekenen van dat sterke liraaam. De berichten die binnen kwamen om trent rijn toestand luidden niet gunstig, en werden zelfs ernstiger, totdat het einde was gekomen. Wat een vorlles voor do parochie, maar niet minder voor dc leden van „8t. Jo zef". Ze hadden hem zoo graag ln hun midden; het moellUkstc werk werd Ucht. AltUd een hartelUk woord; een gulle lach; een stevige handdruk; een welge meend advies; dit waren de karakter eigenschappen van onzen adviseur. Veel en voel heeft hU zich 't lot van onze armste arbeiders aangetrok ken, veel arbeiders voor werkloosheid be hoed en waar 't mogeUJk v langen in den rulmsten zin Kapelaan Nieberdlng ls niet meer; We zullen niet meer hooren zUn prach tig opgestelde preeken en vermaningen, zUn gullen lach cn zijn rake opmerkin gen. We zullen niet meer zien de gestalte van den stoeren werker ln den wUngaard ,des Heeren; hU ls vertrokken naar 't I eeuwige paradUs. De arbeiders van .Et. Jozef" zuUen hem zeker niet vergeten. ZU missen een echten socialen priestervriend. Hun verdriet ls groot. Hij ruste ln vrede.... Alles gaat contant ir kwam een oud baasje uit Soest naar het hekje. HIJ glimlachte aanmoedigend lot den kantonrechter, die hem toevoegde: „het niet erg gewichtig waarvoor u komt". De onbelangrijke wetsovertreding bleek te hebben bestaan ln het neergooien van een hoeveelheid glas op een afgesloten terrein- dat stukje grond kende het baasje wel. choorde van zijn huisbaas en 't was al tijd „driest" geweest. .."sar het Is toch geen mooi gezicht voor do menschon. vindt Jo ook niet?" ,,'t Lag ln een gruppel, Je kon er niks ui zien", zei dc baas en hij voegde er haas- g achter: „maar 't la al weer opgeruimd". „Hoort u, meneer de ambtenaar, 't ls al eer opgeruimd", zei do kantonrechter. En do ambtenaar trok een rimpel boven rijn us cn clschte een gulden. ,Maar dat kan lk niet betalen", zei het mannetje onthutst. „Vijftig centen zal toch wel gaan", zei dc kantonrechter. En toen trok het baasje schielijk zijn por- temontiale en wilde do vijftig centen op den „toonbank" voor den kantonrechter gaan uitbetalen. „Alles gaat tegenwoordig contant!" lachte dc kantonrechter. .Maar je moogt hier wel even credlct hebben, hoor. Steek je po.'te- monnalc maar weer ln Je zak!" Lang gewacht en stil gezwegen... ls do eerste regel van oen tweeregelig vers dat eindigt op .t.och verkregen". Dat men op dergelijke ln dichtvorm gegoten waarhe den niet altijd mag atgaan bewees het geval van do kapper ln de Loonetraat ta Soest, die zich zonder vergunning had gevestigd ln de zaak van rijn vroegeren patroon. Hij had bericht gekregen, dat de zaak ln huurkoop kon worden overgenomen cn daar ging hij grif op in. Toen kwam dc politie bij hem en die adviseerde hem, fluks ccn vestiglngsaan- vrage te richten tot de Kamer van Koophan- Amersloort. Dat zou onze kapper reed» eaanden geleden hebben gedaan, maar volgens zijn beweren had hij maar steeds »rd gekregen geduld van de polite scheen ten slotte een eind tc rijn gekomen en onze kapper kreeg proces-verbaal. ..Ga cr nu moteer maar naar toe, do Ka li Ier vijf n terug gaat en. weer begint tc kap- wordt u weer bekeurd", dreigde do Maar do kapper was eigenwijs cn hij hield rij hoog cn bij laag vol. dat hij al schrlfteUJk ccn aanvrago gedaan had, 414 maand geleden, en dat dan de Kamer maar eens eerst voor den draad moest ko- „Hoe dun ook, u had niet eens mogen be ginnen zonder vergunning", zei dc kanton- rchter. die conform den elscb tot f 6 of 2 dagen veroordeelde. Nee. onze kappper legde het niet yerstga- Kreupel of stijf? Boer P. had z'n pcerd werk laten dc terwijl het kreupel was aan den rechter s terpoot of aan het rcchtar ai De kantonrechter was zeer verontwaar digd en schilderde den boer de pijnen, die dezo zou hebben uit to staan wanneer hi] zelfs een een kar moest trekken terwijl-le een zeer been zou hebben. Maar de boer. die blijkbaar niet veel voor stellingsvermogen bezat, meende dat >n peerd alleen maar ccn beetje „stijtachtig" was omdat het den hcelen winter op stal had gestaan. Er ls. dukt ons, toch wel eenlg ver- a stljtachtlgheld en het „hinken ii BI] HET AFSCHEID VAN „ZUSTER DAMEN" ZUSTER DAMEN, een bekende figuur, Is ook bezweken voor het Lietdevuur; ZU capituleert uit 't Wlt-Gele Kruis En bouwt zich nu zelf ean eigen tehuis. .Damentje". zooals zij veel werd genoemd. Was in bepaalde gezinnen beroemd; En om haar levensvreugd, én om haar kracht, Die zU den patiënten steeds medebracht. Niet te vergeten haar vroolUken mond, Waarmede zU nurksen maakte gezond. Kraamvrouw's gelaat kreeg glimlach onvcrwUld, Als Zuster Damen kwam binnengeUIdü Dra nam zl) stelling ln het kraamgedoe. Haar handen en mond werden nimmer moe. Dc laatste patiënten troffen het niet, Die kregen extra verhalen van „Plet"; Gcmoed'lUk, nieuwsgierig, maar fier en sterk Gaf zij zich geheel aan haar mooie werk. In strUd met de bekende ooievaar. Was zij voor een dubbeltal desnoods klaart Veel ellende heeft Zuster meegemaakt. Maar ook veel voldoening heeft zU gésBiaakt: Als zU. door 't Nooddoopsel te geven, Zieltjes redde voor het eeuwig leven! Haar werk was mooi leekenapostolaat, Roomsch was zU ln haar „werk" met woord en daad. Maandag zUn er veel dankbare menschen. Die U ln stUte het goede wenschen; En al sturen zU U ook geen geschenken. In hun gebed zullen moeders U gedenken! een dankbare kraamheer. 'ii

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1940 | | pagina 1