De Eembode F. A. T U L P Wife JA'ARCSNG NUMMER 10 ~t. Zg. volluebonnêmentèn p, REDACTIE EN ADMINISTRATIE: I*ngegrecht 26. TeL - AMERSFOORT Postcheque- en Gironummer 44234 Oonespondenlie-adres Beam: Kertcstr. 10. Advertentie-adres v. Sura: Nieuws treat 16, DitABve N.V. Uitgeven 1 WAARIN OPGENOMEN HET „WEEKBLAD VOOR BAARN" KATHOLIEK NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR HET DEKENAAT AMERSFOORT. ALSMEDE VOOR BAARN E.O. VRIJDAG f'4 JUNI WO Bijlage, of elders alléénsraand, of op bepaald, plaats, minstens 36% toeslag. Voor oie{ voorw. de gedrukt tarief. BewUsno. at- EGOÏSME EN BEGINSEL TOT HEN, DIE NOC STEEDS NIETS LEERDEN..., MEN ONTMOET In dagen als dene staaltjes van onbaatzuchtigheid, die waarlijk stichtend zijn ala voorbeel den ter navolging. Het olgen belang blijkt dan op den achtergrond te zUn gedrongen tegenover den grootoren nood van den broeder. Zoo lazen wij dezer dagen ln de „Lim burger Koerier" een artikel, waarin de aandacht werd gevraagd voor dc moei lijke positie van „De Maasbode" waar van het gchcelc bedrijf te Rotterdam is verwoest en dit .terwijl de „Limburger Koerier" zelf enkele voltreffers kreeg die het bedrijf zware schade berokken den. WU lazen het volgende; i ons Bedrijf i a vergelijking ir rorn zeggen wl) tot d» Limburgers: i lcrer rijt van „De Maasbode", uw blad irouw ook dan, wan- ij zoudt meenen U over eenig on- i van het blad in den laataten tijd eten beklagen. Kleine gi ii wegvallen voor de grootc daad De schrijver van dit stuk Is niet de eenlge, die zich ergert aan de houding van menschen. die blijkbaar weinig hebben geleerd ln de dagen waarin wij, ln nood vereend, zoozeer van elkander afhankelijk waren. Nauwelijks heeft men zijn huls. zijn bedrijf Intact teruggevonden, of somn gen meenen. dat dc „moge lij khel van een noodtoestand de houding we tlgt. uitsluitend bedacht tc zijn op het behouden van eigen bezit en anc maar te laten verkommeren. Symptomen daarvan te bespeuren In de eigen omgeving maakt Iemand kor zelig. En niemand mag ons kwalijk ne men dat ook wij eens wijzen op hen. wier egoïsme ln de dagen van herstel en wederopbouw onverwoestbaar ls ge- Er zUn zakenlieden, die nog altijd zweren bij de gedachte, dat „de alge- meene krant" en dan bedoelen zij d< nJet-prlnclpieele, neutrale pers dt eenlg zaligmakende Is als advertentie medium voor hun bedrijven. De eigen, katholieke bladen, onthouden ze de noodzakelijke levenssappen. Nota bene ln een tijd. nu de prlnclpleele Ifrant meer dan ooit opgeld doet omdat zU méér geeft dan nieuws alleen. De kortziehtigen hebben het niet begrepen, dat zich In enkele dagen tUds een groote verschuiving heeft voltrokken, dat zU. die eerst genoegen namen met wat luchtige lectuur ei telegrammen van nieuwsagentschap pen. meer zijn gaan verlangen en zich daarom In massa afwenden van het geen zij eerst waardeerden om zich te keeren tot hetgeen zij vroeger ver- Dlt is f«n groote vrucht, die de ka tholieke krant beeft mogen plukken na een storm waarvan men niet wist wat hij sparen of verwoesten zou. Maar het zich snel herstellende eco nomisch leven dient rekening te hou den met dit feit. De zakenman dient het zeil te richten naar den wind, die op het oogcnbllk waalt. Blijft hij varen op de oude koers ln dc veronderstelling dat hij goed doet. dan schiet zijn zake lijk Inzicht te kort. Het zou blijken dat zijn oud kompas hem op het strand zou drijven De katholieke zakenman, wiens egoïsme hem dreef om de nlet-princl- piéele pers le stellen boven zijn eigen blad. dat hij kunstmatig blelp beper ken in den natuurlijken groeldrang, zou. bleef hij volharden In zijn hou ding. thans bedrogen uitkomen. KANTOORBOEKHANDEL HET VULPENHUIS .lre strijd die bij beide clubs In sangen o herinnering zal blijven. Vervolgens kwamen do Junioren-elf talk in belde cluba tegen elkaar in het vel Ook hier bleken de gaatheeren superieur srmelden we tenslotte, dat schelderech- Snijders zich uitstekend van zijn kweet, en dat. gezien de prestaties va 'ig K.V.V.A. onder training van J.V.-speler Liebrecht uit Zwolle een toekomst tegemoet gaat. K, V. V. A. opende een eigen terrein v B('ld a i ge dat doen k Zoo ziet men: het ecne dagblad wekt den lezer van 't andere dagblad op. ge trouw te blijven aan zijn krant, voor waar een niet dagelijksch verschijnsel. Toch zijn er, die bij de bescherming van hun eigen belangen een niet zoo breed «landpunt innemen en liever dc belan gen van anderen zien geschaad, liever dan een kruimel tc moeten missen van den overvloed van den voor-oorlog- ochen maaltijd. Dit blijkt o.m. wel uit bet feit. dat de Msb. zich gedrongen ge voelde. zich als volgt te uiten: „Wrest ln uw omgeving propagandis ten van liet goede door uw woord, inaar vooral door uw voorbeeld! Wecst ervan overtuigd, dal, nu alle zuchtige berekening, waarbij men. zon der dringende noodzakelijkheid, maar onmiddellijk het plan opval en uitvoert om zijn bijdrage voor een goed doel, rijn lidmaatschap van een nuttige en p blad of tijdschrift 1 beldsgclcgenheid. len koste van goede werken, die'thans meer dan ooit moeten worden In stand gehouden, is uit den booze. Zulk een berekening zal blijken een afschuwelijke misrekening te zijn. Velen werden geholpen, omdat zij «leeds gaarne anderen hielpen, velen za gen hulpeloos ln hun omgeving rond. omdat ze nooit anders dan aan zichzelf dachten". Saestum I met 41 geslagen dag van hun kort bestaan ab georganiseer de vereenlglng gevierd. Een prachtige bosch-omzoomde vlakte van dc „Bokkedumen" werd binnen korten tijd ingericht ab een pulk voetbalveld en het ac tieve bestuur dat door de tijdsomstandig heden den wind niet ln de zeilen had. wist zelfs een eenvoudig gebouwtje op den kop te tikken dat wachtend op uitbreiding voorloopig ab klecdgelcgenheld dienst kan Veien waren naar de Bokkedubien gelogen om van de plechtige opening zetuiga te zijn. Wij zogen de Hoogcerw. deken P. Sand- Er...; H Ki Ansfrlrliis- parochie. den zrerrerw. neer j-iwioor Hooyman en de kapelaans van dc 8t. cerw. Pater Heydeman. ters van het St. Jorishub. den heer Hebdlngen. bestuurslid van de Cen Kath. Amersfoort, den^heer^." heer L. Waterloo Belangstellenden en de leden toe hcrinn rend aan het prille begin van dc vereer ging. ontstaan uit "wtsl Halleven van ver indJorgBnliatles die. i deelgenomen v».ï goeden zin van het woord, cn betrouwbaar, doch het katholiek Itcaat in den nam van hun club legt zwaardere verplichtingen op. „DE STRAAT EVACUEERDE" Uw aardigste herinnering aan de Amersfoortsche Evacuatie-dagen Eracuatle- 1 te lens in- de „Uirechtsche Courant", verkrilgbaar 1>U „DE EEMBODE" Langegraeht 28 - TeL 4425 Het eerste elftal van K.V.VA.. dat ln den eersten wedstrijd op het eigen terrein te Amersfoort Saestum I met 4—t klopte. Links de HoogEeno. Deken ■p, Sandkuijl, die het terrein inzegende; geheel rechts de voorzitter van de ff .V.VA-, den heer Ai Waterloo. De HoogEerw. Deken P. Sandkuyl van Amersfoort doet den aftrap voor den eersten wedstrijd op het dezer dagen geopende eigen terrein van de Kath. Voetbal-Ver. „Amersfoort" aan de Bokkedulnen te Amersfoort. geluk. HIJ. die al er actief wa t in het organiseeren in R. K. verband de voetbalsport, wees op de groote voordcelen die cen vorige kath. vereenlglng miste. n.l. het eigen terrein, het eigen •- Hij wenschtc den Jeden toe cen groot .amhoorigheldsgevocl en een goeden club- test, bestand tegen persoonlijke gevoelig- heldjez waar vroegere organisaties wel ee" aan gesneuveld zijn. Tenslotte vroeg hij bewerken, dat K.V.V.A. moge stimulecren tot de vorming van cen kath. sportce ln Amersfoort en dat K.V.VA. zich toekomst moge aansluiten aan de Oen- P-n kwamen de bcevcn Kbppe le R. K. Werkliedenver. „Soesterk Mens namens „Saestum". Sleeking na mens de Hooglandsehe Boys. hun gclukwen- schen aanbieden. De laatste hoopte, dal men nog zeer langen tijd elkaar op het voetbal veld zou ontmoeten in zulk een aangeno men strijd ab reeds sedert, de oprichting van K.V.V.A. werd gestreden. De R.K. U.V.B. had cen gclukwensch expresse gezonden. Dan was het woord aan de adviseur pelaan Andriessen, die nadrukkelijk wees het principieel karakter van de Jonge eeniging. Vrijdagavond had Zijneer», leden nog eens gewezen op plichten en doel terwijl ze hedenmorgen gezamenlijk ter H. Tafel naderden. Dat was cen goed begin. Dat ook het nieuwe veld gebruikt magc worden tot Gods eer was f- den adviseur op dezen dag. Inzegening door Deken SandkuyL De Hoogecrw. Deken prees den durf vt het bestuur dat het na vele mislukkingen het verleden toch gewaagd had ren initial! sport maar ook hoogere motieven uit bl ken. Hij bracht hen dank voor dit inoole werk voor dc katholieke zaak en hoopte Ai dadelijk bleken de Amersfoortcr» wegend sterker dan hun gasten; voortdu rend bewoog de bal zich voor hi de gasten waarvan achterhoede per het doel echter schoon wisten te houden In de tweede helft werd het tempo ter. Hoewel het samenspel veel te wenachen overliet bleken belde elflallen over g—*- speler* te beschikken. De Amerafoorters den nu de zon in het gezicht, maar haai wbt Kees Schoonderbcek den bal Saestum-doel te schieten. Saeslum forceerde era snelle doorbreek naar het Amersfoortsche doel ei Mast bracht dra stand op 3—1. De Amcrsfoorters trokken ten volle pro fijt van hun ovorwtcht. G. Richter Gerritsen wisten een doelpunt ie i Het einde kwam met een verdiende 4—1 overwinning voor K.V.VA. Het was Vulpenhouders Brieven van 8 kantjes behoeft O NIET meer te schrij ven aan Uw familieleden om te vertellen, hoe Amersfoort hst er gedurende de spannende dagen ven midden Mei heef', afgebracht. „DE STRAAT EVACUEERDE" (voor 16 cent verkrijgbaar bi) en men weet ALLES! HET WERK DER CR EBBE-COMMISSIE 3 OOR DEN ningln in dit gewest la op Maandag .dei in het leven geroepen een commissie bestaande uil de navolgende personen: Jhr. Dr, M. L. van HOltlie tot Echten. Boulevard 2150. Jkvr. C. M. van Asch van Wtjck. Driebergscheweg 3. Tel. 3365; Ir. A. P. C. de Pont. Driebergscheweg 16c, Tel. 3352. Dr. J. Lammeru van Bueren, Lyceumlaan 19, P. L. de GaalJ Portman. Utr. weg 4201. allen le Zel6t en Ir. P. K. van Meur». Swcelincklaan 53, Bilthovcn. Tclef. tK. 34021 2909. Insp. Volkshuisvesting zijn lid van deze commissie de Burgemeesters van de gemeenten, die behoef- hebben, ab Rh< jjgj Hoogland, Leersum, Scherpere Deze commissie werd opgedragen de ge- tlsterde bevolking ln het gebied gelegen ings de Grebbc-llnle, voor zoover behooren- s tot dc Prov. Utrecht, de helpende hand i bieden. In den loop der besprekingen erd ook het dorp Scherpenzeel aan de zor- sn der Commissie toevertrouwd. De hulp aan dc getebterde bevolking valt uiteen In de navolgende onderdeelen: oprulmlngswerk. het herstel der beschadigde woningen, de wederopbouw. Hiervoor zijn ln Hoogland. Scherper,zeel en Bouwbureau* Ingesteld. Alle vra- be trekking hebben op den weder opbouw. bchooren thuis bij de bouwbureaus. - De regeling der schadevergoedingen zoover de» zullen worden betrokken uit overheidsmiddelen. Wettelijk gefundrer- lanspraken zijn de schaden voortvloeien- ilt het stellen der Inundatién en da op ruimingen ten behoeve der schootsvelden. gebouwen toegebracht, vb bedrijfsschade, welke het gevolg zijn directe oorlogshandelingen kunnen niet ergoed op grond van wettelijke Inmiddels b er een commissie gesteld (de zoogenaamde Commissie Leeuwen), welke tot taak heeft richtlijnen ellen voor de vergoeding der geleden ln algemeentn zin. Het halve niet tot do onmogelijkheden geacht orden te bchooren. dat och laatstgenoemde vergoed. Een schadercgel de geleden schade, geval vaststellen, terwijl da onlangs ln het leven geroepen Stichting Utrecht 1940. op zakelij- ken grondslag voorschotten zal kunnen ver trekken op schade-aanspraken, waarvan het vermoeden van gegrondheid aanwezig is en bcdrijfscredleten zal kunnen verleeneu. Nauwkeurige aanwijzingen hoe men ln voorkomende gevallen to handelen heeft, zullen wel spoedig kunnen worden gegeven, voorziening ln de dadelijk noodlge loeften. ab ligging, dekking. Wee ding en huisraad, de tijdelijke huisvesting 'an hen. die van hun woning beroofd zUn, le hulp ln algemeenen zin aan de geteis terde bevolking. Deze hulp is et ls deze hulp. die verstrekt wordt dc Grebbc-Commlsste. Dank zij de offervaar digheid der Ne aanspraken te voldoen. Men stelle zich met voor, dat erae volledige vervanging v i geleden verliezen aan kleeding en hl lad zal worden verkregen. Voorziening de uiterste noodzaak b de richtlijn der »-Commbsle, waarbij zij zich ulter- van harte verheugen zal. indien het mogelijk zal zijn verder te gaan dan uitsluitend dc voorziening ln de uiterst* noodzaak. Schaarschte ln servoergelegenheid. depót ,t gesteld, althans ai Op Schrijfmachine-iehki heeft ELZENAAR zT> weerga niet LANGESTRAAT101 Tel. S723 t. Teneinde deze moeilijkheden het hoofd te bieden. getebterde gebieden in drie groepen verdeeld, welke geholpen zullen •orden door ean elk van die groepen toe f-voegde kringgemeenten. Daarnaast werden ook oederen en geld andere plaatsen, ab Breu- i, Beverwijk. Colhen. Moars- sen, Putten, Purmerend. Tienhoven. Tuin dorp Utrecht (gem. Maartensdijk). Weesp. en Zwolle, welke dankbaar aan vaard werden. In de getebterde plaatsen werden door de Grebbe-Commlsste plaatse lijke vertegenwoordigers aangesteld, welke samenwerking met plaatselijke commis sies de belangen der bevolking behartigen. Het zijn dc navolgende personen: Lrersum-Amerongen: mejuffrouw D. J. de Vrijer. Rtaenen: Jhr. A. Calkoen van imen. Renswoude: A. L. van Schel- I, Seer. N.OB.V. Scherpe nzeel: Mr. Dr. J. van Heuven Goedhart. Woudenberg: T. J. H. de Ram. Leusden; Jkvr. C. M. Beaufort. Hoogland: P. H. Doonchodt. len lun zich tot deze vertegenwoordigers wenden met alle vragen, die betrekking hebben op de voorziening ln de sub. 3 ge noemde belangen. Tenslotte zij nog vermeld, dat er aei 'even geroepen i dra F k comlM ■ng ren nationale inzameling zal houden. Omtrent de bestemming der aldus Ingeza melde gelden zijn nog geen beschikkingen getroffen, maar ook daarbij zal het wel de verzorging van gelijksoortige bèlan- ab waarvoor de Grebbe-Commls&lc beidt. der getebterde gebieden in Ne- groot en de nood der bevolking Grebbe-gebled vormt daarvan slechts GEEN ROMMEL A.U.B. Wat hebben de menschen toch cen merkwaardige opvatting van dankbaar heid. Er ls eens een dag geweest dat we meenden, niets terug te zullen vinden van ons huis, onzen inboedel, ons lin nengoed. onze provisiekast, 't Is waar, dat a .'scheld viel lang niet mee, maar we konden ons er dan toch inaar van losmaken, toen het ging om lijfsbehoud. En nu komt men ons vragen, eens wat af te staan voor de door den oorlog getroffenen- Het Brokkenhuls houdt een inzameling. Ik ben toen erg nieuws gierig geweest om te zien. wat er alzoo ter beschikking werd gesteld van hen, die het door ons :~oo gevreesde lot in derdaad hebben ondergaan. En ik ben geschrokken i vries, mank, verveloos klnderstoel- tje, dateerend uit het Jaar nul, dat ze ker al 'n Jaar of tien ln den rommel hoek op zolder heeft gestaan. Een wrakke schilderijlijst, waar dc getroffene zelf dan maar een plaatje ln moet zet ten, goed, met gaten en gleeën, kortom verzameling die men slechts met woord luist kon karakterlseeren: uitdragerij. ls een olgemeene indruk- Maar natuurlijk zijn er ook loffelijke uitzon deringen. Er was b.v. een alleraardigst, spiksplinternieuw wiegje, mooi. onge bruikt. zwaar linnengoed, verder voor dagelijksch gebruik uitnemend geschikt nieuw porselein, maar de hoe„veel"heid ervan viel ln het niet bij de geweldige massa rommel. Ook zou men alle ln- zamel-lokalen moeten afgaan om te zien of de indruk, ontvangen bij het be zoek aan dit eene lokaal, klopt met de Maar laten we onze rommelzolders toch laten voor wat ze zUn en toonen we onze dankbaarheid voor het behoud van. have en goed door Iets af ie staan van wat we zelf in het dagelljksche leven ge bruiken of waar we gaarne naar kijken, „een stukje van ons zelf". Eerst dan zullen wij het voelen iets te hebben gedaan voor de stak kerds wier eenlg bezit bestaat uit pak of Japon die ze dragen. EEN STUK PAPIER HU was een bekend bekeerling. Op zekeren dag zei een van zUn pro- tcstantsche vrienden: ik ben wel over tuigd van de goddelijkheid van de ka tholieke Kerk! maar toch, ik kan niet overgaan en niet beslissen om katho liek tc worden. De ander glimlachte: hij wist wel iets. HU nam toen een blaadje papier en schreef daarop het simpele woord „God". Hij toonde het aan zUn vriend en vroeg: Wat leest ge hier? God. Goed zoo. Toen nam de ander een geldstuk, leg de het op dat geschreven woord en Wat leest ge nu? De man stond verlegen. HU verstond het maar al te wel. Hoeveel menschen zUn er als deze man. die niet meer in God wUlen ge- loovcn en Hem ook niet meer willen die nen, omdat ze verblind zUn dcor het geld. Vervang „Geld" door „Genot" en go hebt een tweede categorie van men schen die belet worden hun christelijke plichten te vervullen. Inderdaad, rr dienen: God er driften. geen twee heeren God cn z'n .Bt. Bavo") KANTONRECHTER Een der acht zaligheden altUd Slechte daden dienen aan de politie te «-orden gerapporteerd. Men is im mers zelfs verplicht haar in kennis te stel len van het feit, dat men cen der acht zalig heden beoefent, n.l. het berbergen van vreemdelingen. Nu stond daar de directeur van „Zand bergen" voor het hekje cn zijn geval n-aa al heel eigenaardig. HIJ kreeg van een te goe der naam en faam bekend staande vcrrenl- ging een 12-jarigen knaap toegezonden, die Jongen zooais alle andere jongens, maar la ter bleek, dat hij een geboren Amcrikaantje leefde hij al 10 jaar ln Nederland. schoonzoon cn ze warep zonder huis, zonde i _,ld. zonder eien en zonder werk!" „Hij Is een Duitscber. hè?" vroeg de Kan- s rijn o en kon hij geen andere taal spreken dan zijn mOeder's taal. „Dat was dus al heel erg meende de Ambtenaar van het O. M. „Hopeloos!" erkende de directeur, die des wege geen straf kreeg, al werd hij wel schul dig verklaard. Ecu doove dame uit het Soeslerkw: werd bijgestaan door haar dochter die zich bereid verklaarde 's Kantonrechters woor den als geluidversterkstcr te willen doorge ven. Dat bleek niet u 'odlg. want dc Kanton rechter verhief zijn stem zoodanig dat dc mu- „U heeft ren vreemdeling onderdak ver- „Mljn eigen schoonzoon!" riep de verdach te. „die kwam eens oventjes kijken hoe het met vader was. wam die was geopereerd. Ze kwajnen samen, mijn dochter en .Maar hij ls al elf Jaar hier! Hij ls muzi kant, orkcstspeelder. Ik kreeg een briefje waar op stond, dat ik twee gulden kon bo wlen, maar ze zelen: moeder. Je bent on- dlg. Dat moet Je niet doen." Kantonrechter kon zich Indenken dat. bU het verschijnen van dochter en schoon zoon de moeder niet maar direct naar de poUtle rent en hij veroordeelde lot f 0.50. Do doove dame zat cr erg over ln. datze nu haar papiertje van twee gulden niet kon te ruggeven, maar toen de Kantonrechter meende dat dit niet noodlg was. stapte ze glimlachend dankbaar met haar dochter van het podiumpje. Rare godsdienstoefening Daar trad de gerecht naar voren: mevr. O. C. D.. direc trice van „Sierkunst." Zij had ln haar ge- bijeenkomst laten houden, waar zulk ren vergunning voor noodlg was. Ja. eigenlijk zat het zoo. dat elke vereenl glng die het zaaltje kwam huren, zelf vooi dergelijke vergunningen zorgde. Maar toer kwam ren psychometrlst „Wat ls dat voor ren geleerd man?" vroeg dc Kantonrechter. „Ja, dat weet lk niet." zei verdachte. „Nou, lk óók niet," verklaarde de Kan tonrechter. „En die psychometrlst zei. dat het ren soort religieuze bijeenkomst was. woar geen vergunning voor hoefde le worden aange- ..He. cen soort godsdienstoefening dus.." De Kantonrechter, die oog had vooi de moeilijkheid van het verhuren van zalen ln het vertrouwen dal huurders zeil voor do vergunningen zorgen, veroordeelde tot f 0.50 Rijst-misvers tanden De Amersfoortsche fabrikant J. L. van N. had op 15 Maart, een partij van 2000 K.G. gebroken consumptiorljst doen vervoeren en de controleur van dc landbouwcrisiswct P. D.. had hem deswege bekeurd. Om gebroken consumptierijst wel tc mo ren vervoeren, moet aan verschillende ischen worden voldaan en een daarvan ls, dat „normaal" gelevcni wordt, dus niet in grooiere hoeveelheden dun anders. Het (rensport van dc 2000 K.G. ging nu naar «fneroer die anders altijd maar 100 K.G. :1de. Dit was dus wel degelijk ren groo- hoevcelhcid dan anders. Daarom werd de rijst in beslag genomen en kreeg dc fa- rlkant een bekeuring. Van N. kon dc Juistheid van deze redenec- rlng maar steeds niet inzien. Hij zeldo sta onder de Meelcentrale en dio zegt er niets van cn met anderen heb lk niets te maken. Bovendien ls consumptierijst vrij ln het vervoer. Hij ging dus, zooals de Ambtenaar terecht opmerkte, van dc ge duchte uit. dat de Meelcentrale zelfs de wet buiten werking kon stellen. Dc Ambtenaar wil, ondanks het feit daO verdachte appèl zal aantcekencn, deze zaak niet beschouwd zien als een principleele. Een behoorlijke straf is hier op zijn plaats cn daarom vroeg hij een boete van f 200 02 hechtenis van 2 maanden met verbeurdver klaring van de 2000 K.G. rijst. Het speet den verdachte. ..dat dc Ambtre onverstandig zcido hij voorla: „Zoo noodlg zal ik binnen t uur weer met 25000 K.O. rijst laten rijden!" „Nou. dan weet u wat u le doen heeft als u 1 niet te druk heeft," zei de Kantonrech ter tot den controleur. En, toen de verdachte al bij de deur was: „Hé mijnheer, u heeft nog niet eens dc uitspraak gehoord: 60 gul den of 20 dagen met verbeurdverklaring.-:

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1940 | | pagina 1