De Eembode F. A. T U L P ELZENAAR »4.tr JAARGANG NUMMER If VBmehUM j Inbegrepen d liSDAcrriE E I*ngegr»cht bUUge, ri— per riten 5 ets. p. week. DMINIBTRATIE: VRIJDAG 2f JUNI 1*>4Q WAARIN OPCENOMEN HET ..WEEKBLAD VOOR BAARN" KATHOLIEK NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR HET DEKENAAT AMERSFOORT. ALSMEDE VOOR BAARN LO. En toch een Nieuwe Gemeenschap p) E REDE van den Dultachen rljke- commissaris voor het belette Neder- landsohe gebied, den heer Soyss-Inquart, uitgesproken by het aanvaarden van zijn functie, bevatte onder meer de volgende verklaring, waarvan Nederland onge twijfeld met voldoening heeft kennis genomen: „wy komen niet hier om een volks karakter in het nauw te brengen en te vernielen en om aan een land do vryheld te ontnemen.... wy willen dit land en lUn bevolking nóch Imperialistisch In het nauw dryven, nóch aan dit land en zUn volk onze politieke overtuiging opdrin gen". Een verklaring, dlo moed geeft, omdat «U uitdrukkciyk vaststelt, dat niet ge beuren zal wat velen In ons land wellicht gevreesd hadden. deen volkskarakter wordt ln hot nauw gebracht. De vryheld wordt niet ont nomen. Heel byzondor voor de sociale actio, looals dlo tot nog toe ln Nederland be stond en zooals dlo biykbaar vergroeid is met het Nederlandscho volkskarakter, Is dit een vcrbiydende vaststelling. Ook wy, Katholieken, zullen dus onze sociale beginselen ln de toekomst vry kunnen uitdragen, geiyk ln het verleden. Dit beteekent vanzelfsprekend niet, dat de Nederlandscho Katholieken zouden verlangen, dat er op sociaal gebied door en na dezen oorlog niets zou veranderen. Het ls overbekend, dat wy met de be staande socialeorde, beter: de heer- schende sociale wanorde, ln het geheel niet tevreden waren en vurig naar nieuwe, betere ordening verlangden. Trouwens, hoe ook de wereldgeschie denis haar lcop zal nemen hier ook tegenover moge stai zal niet meer ln denzclfdcn keeren. Oorlogen brengen onpeilbare kwaad, dat zy nu eenmaal dikwijls dit goede mee, dat zy do sociale ontwikkeling bespoedigen. Ook hier wordt de mcnschheld door schade er schande wys. Men kan echter van mecnlng verschil len over de vraag, h o e do nieuwe werelc er uit behoort te zien. Voor ons, Katho lieken, staat het antwoord op deze vraag vast. Het Katholieke ideaal werd ons geschetst ln do enoycllek Quadrageslmo Anno van Paus Plus XI, dlo zelf weer aansloot by de reeds tier tallen Jaren door katholieke geleerden verkondigde sociale leer. Op 30 November 1038 heeft hot Katho liek Werkliedenverbond aan heel Neder land een groot,sche actie voorgesteld om deze „nieuwe gemeenschap", wier fun damenten ln de menschelyko natuur ver ankerd liggen en met wier wezen leder monsch van welke overtuiging ook hel daarom eens kan zijn, naderby te bren gen. Hervormingen ln de maatschappe lijke structuur moeten met bekwamen spoed worden voorbereid, geesten en harten der volksgeuooten ontvankeiyk gemaakt voor het Ideaal van een door echter. gemeenschapsgeest bezielde maatschappij. Deze actie is positief gericht, maar kant zich daardoor toch vanzelfsprekend onverbiddciyk tegen het liberalisme, dat onze samenleving eenlge generaties glfllgd heeft. Die economie van het ongebreideld egoïsme heeft te verdwijnen. Zedenwet en algemeen belang zullen ook het econo misch handelen moeten behoerschen. Niet meer de tegenstelling van do ar beidsmarkt, maar de verbondenheid van geinccnschappeiykc taak en doelstelling geconcretiseerd in daartoe geschikte publiekrechtoiyko lichamen, zij richting gevend. wy zijn overtuigd, dat deze nieuwe gemeenschap dichter by ons staat dan sommigen venvachten. Trots alles biyven .wy optimist. In zekeren zin echter zullen de gebeur tenissen langs ons heen razen zonder dat wy daarop Invloed kunnen doen gelden. Het zal gaan „sur n Streelt dit onze eigenliefde niet, wy heb ben het te accepteeren. Zoo lijkt het althans. Maar zoc Is het niet. Want de onder ons zooveel bespro ken en zoo Intens nagestreefde nieuwe gemeenschap omvat volgens Paus Plus XI niet alleen een hervorming van maat- schappeiyke Instellingen, eer. heropbouw van de maatschappy ln waariyk-christo- ïyker. geest, aansluitend aan het oude corporatieve Ideaal der Middeleeuwen: maar zy omvat vóór alles ook een vorming van den monsch en van mentaliteit. Alleen een nieuwe, van Hbcvallstlschen zuurdeesem bevryde, Christus' leer volledig doordeesemde mensch zal de sterke boenen hebben, die de weelde der nieuwe-ordening drago^ Welnu, hier ligt zon taak, 1 leder van ons op ieder oogenblik van den dag kan arbeiden ln welke omstandig heden hy ook verkeert. Een geweldige taak. dlo 't Katholieke volksdeel trachte te bereiken ln zyn tot heden niet doende begrepen standsorganlsatlcs. Meer gemeenschapsgeest kome er der ons. Niet ln woorden, maar ln daden. geest van dienende liefde beheer- vanaf heden de betrekkingen op sociaal-economisch terrein, ln het byzon dor die tussohen patroon en arbeider, Gemeenschapszin heeft Immers geen waarde, Indien hU zich niet openbaart ln daden van rechtvaardigheid on liefde. Dit zyn de twee groote deugden van de nleu- e gemeenschap. Sociale gerechtigheid: dlo onB er toe brengt aan de gemeenschap het haar toekomende te schenken en ons het eigenbelang doet achter stellen by hut algemeen welzyn. Sociale liefde: die ons niet alleen den ifzonderiyken mensch, maar heel de mcnscheii-gemecnschap doet beminnen die hot gemeenschappeiyk welzUn met blyheld en vurigheid wil behartigen. Liefde, die de tegenstellingen tusschcn standen en volkeren opheft en toenade ring brengt daar waar tevoren haat en verwyderlng heerschten. De Geest Gods moge aan de gekwelde mcnschheld nationaal en Internationaal deze deugden onderwyzen. Dan zal over de herschapen wereld het nieuwe goluk n, dat wy van dien H. Geest met volle vertrouwen afsmeeken: „Zendt Uw geest over de menschon en zy zullen herschapen worden, En Gy zult het aanschyn der aar de vernieuwen". KANTOORBOEKHANDEL HET VULPENHUIS ingcsfr 6» l.o. Krommeitr. - Telef, Ml Vulpenhouders DE KERK SPREEKT Ik zag de onrust der wereld wegdryvon De avond-stilte was als storm zeilen, zij vlood met groote a het ondergaan der zon. Waarheen toch zou ze zich wi de machtige slaap komt, en zo onderdak zoeken, als hy h uit haar tent? Het is te vergeefs, dat zU do mom pijnigt, en de gier van haar dl opjaagt tegen hen: 11 brouwt trots alles ecu drank, die al- Copieerinrichting VITESSE Vakkundig onderhoud van schrijfmachines LINTEN - STENCILS SCHRIJFMACHINES KONINGIN WILHELMINASTRAAT 10 Pastoor C. C. Bachg let u dsn ln uw onderhoud»" „Ik ga uit werken". „Maar wat moet er dan later gebeuren, als u niet meer suit kunnen werken". „Dan aullen de eua- terkens der Armen my opnemen", „dan mag lk dit niet aahnemen. want het ls alles wat u bezit". Een trek onultsprokoiykn teleurstelling k' over haar gelaat. „Pater, einde Jaren heb Ik dit bUeon gespaard; omdat do hoop van mUn leven is: è«n p terroeping te verzekoren, „Hoe heet u, vroeg lk". „Dat aou lk liever niet gen". „Zal lk den naam opienden den longen man. wtene priesterroeping gij mogolUk maakt?" „Neen, Pater" „WU Ut u dan het huls laten zien? .Nee, Pater, dank u!" Maar toen lk haar uitliet, vroeg zy de kapel te m zien. „WU Hover niet op mij waol Pater, lk zal mezelf wel uitlaten' 1 dus naar mUn kamer terug. Een Ucr ongeveer later hoorde lk de deur dichtklappen, toen all uitging. Nooit heb lk haar slnda teruggezien. (,.8t. Bavo") Wel bruisen de steden nog een ir door hun muren zUpelt groote zwygcn. Het purper hunner smarten verdonkert, het purper hunner lusten wordt grauw als deemstering, Allen zinken neer aan do borst- der be hoeftigheid, daar wordt hun trots tot simpel zand. Daar worden ze allen, als eens ln hun Geachte Redactie, 10.000 dubbeltjes voor Pater de WUde Totaalf 231,18 Giften, gestort aan het kantoor „De Eembode" of op onze girorekening 14234 met vermelding' „Voor Pater d« Wilde" of gestort hll de oudera van Pa ter de Wilde, Rchlmmelpennlnokatraal 82 of bij Pastoor W. Ooatveen, pastorie 't Zand >1 (giro U6SM met aparte ver- melding) sullen In one blad worden ver antwoord. De ZeerEcrw. Heer C. C. J. Bachg. 1930 kapelaan van de St- Henrlcus-porochlc te Amersfoort, ls blijkens de elders In ons blad gepubliceerde Kerkelijke Benoemingen, benoemd tot pastoor te Appingedam, als op volger vim Pastoor N, W. J. van Dieden, die parochieherder te Valburg Is benoemd, ter vervulling :rll]den Brink. Pastoor Bnchg werd geboren In 1900 en omving ln 1924 de Priesterwijding In 1037 ■n hij als kapelaan reeds In An: de Si. Henrlcusparoclile, Sedoi kapelaan Bachg assistent aan ie. om zich ic meer te kunnei de studie van muziek, speciaal kerkelijke muziek. e laatste maanden had kapelnnt gezondheidsredenen als rustend zijn intrek genomen in het per Jozef. MMB leed doen te vcnu-i kapelaan Bachg Amersfoort zal- v alleen de parochianen van het Booster- rtler waar bil door Ijverig hulsbej nder den minder bedeelde een gri steun was. doch ook allen die zich met ouwen pastoor wijdden aan de beoefening tn vocale en Instrumentale muziek. m de St. Hcnrlcuaparoehle, dal zei tn hem te danken heeft. Meerdere ntalen hebben radlc gelegenheid gehad hot hooge gehalte don koorzang dezer kerk te waardeert met de leiding va tolljk stond of vlei. is jammer mat EEN ALOYSIUS-MUSEUM De Benedlctyner Pater Pelegrlnus Hoffmann, had van klndse.f veel devotie St. Aloystus en verzumolde dus nu Eccn postzegels, maar Aloyslus- plaatjes. Op Aloyslus' voorspraak over won hU alle moeilijkheden bil zlln roe ping. ot\ -zoo kwam hy ton «lotte mot ccn koffertje vol Aloyalana bij VadRr Abt ln 't noviciaat. Deze liet hem dat koffertje voorlooplg maar houden: och, leder heeft zoo zlln partlcu- devotie. Maar 't werd ernst. Al spoedig voelde de novice de roeping Aloyslus-apostcl to worden, en brei met goedkeuring zijner Oversten, zyn collectie uit. Hl) werd ziek en gaf 1 haaldolljk bloed op. maar 'n vurige veen tot St. Aloyslus bracht hem i op de been. Naderhand werd hll Prior te Schwelklberg. 'n Bonedlctljnerabdij, waaraan een apostolische school i traltenhuls verbonden zlln. Het Aloyslus-museum bestaat ni groote kamers, waarvan de wanden be hangen zUn met 'Aloyslus-schilderijen, zoowel orlgineele als conlcën: Aloyslus als kind, page of religieus, de familie Gonzaga, de Pausen die de Aloyslus-ver- ecrlng bevorderd hebben, 't Meest merk waardig ts wel de schlldertl uit CastigU- one, waarvóór Aloyslus' moeder nog ge- bcdon heelt, Vervolgens 'n 100-taJ beeld les, ln terracotta, was, hout, been, ma jolica; een kostbaar rellquarlum, mei ongeveer 70 relieken: o.a. 2 brieven et. de zijdon doek, waarin Aloyslus' schedel gewikkeld was bij de overbrenging van Rome naar Castlgllono ln 1610. Verder verschillende merkwaardigheden van liet Gonzjiga-knstcel te Castigllone, 800 Aloyslus-medaljes on Gonzaga- «11. Een Alnyslus-blbllographle, be- staande uit ongeveer 1000 werken en werkjes waaronder een Aloysltts-lovcn ln 't Ohlnoesch op 7,11de. Nog meer: 4000 varianten van Aloystus-plaatles, over vloedig materiaal voor conferenties en artlkelon, en meer dan 800 photo's en fllmplaatjos. Uit deze rijke collectie be hoeft do Uvorlgc Benedictijn slechts 'n greep te doen voor do Aloyslus-confe- rentle, waarmee hll elke, retraite ln de abdy gewoon ls te besluiten. Heel het m ls keurig gecatalogiseerd, van de horkomst beschreven ln 20 uit- vocrlgo cahiers. Al het mooie en vrome, maar ook de spotprenten cn de crltiek worden verzameld („St. Bavo") kapelaan Bacltg t- begrtjpelljk, dut dit EEN DANKWOORD r Mat Uw „Onder de 0» VULPEN-^ m omk niet. LANGE3TRAAT 1B1 Tal. ST23 AD. TER COCK. Een paar melkgerechteri daarom al* frlMh geliefd" hangop. Kent dergelijke voedzama traowtle. dl» niet maar aan melk haar heiki heeft? nen »e „kwark", anderen „De straat evacueerde" AMERSFOORTSCHE EVACUATIE 15 ets. 15 .JE EEMBODE". Langegracht 28 iet hier bedoelde gerecht beschouwen els een soort ongerijpte kaa een gestremd product van melk. dat tn g concentreerden vorm de verschillende vo dtiigMfotfen uit de melk tot Op verschillende wijzen k eigen keuken Mrctde zuivelproduct b: maaltijden te Sö eenvoudig, dat niemand trgen ae oeretcung behoeft op te den. Kioark oRoomkans. ÏH liter - melk .1 liter gmegtenrtseerd» karnemelk. Verwann do melk tot kookt, lest m dan afkoelen tot ongeveer 40 gr. O. C EVACUATIE-LECTUUK De redactie van eoo vriendelijk. mU «en voordruk M van een boekske. getiteld JM Straat Evacueerde". Aengeslen «r dm woorden „Ur bespreking" op waren ge concludeerde Ik. dat dit keer „de Loupe" wel zou lijn bedoeld el* recensie-rubriek. De Inhoud van het boekje gestoken i oen «eer smaakvol omslagje was iU niet onbekend, want rueds had IR jor enkele weken de feullletone gele- m, waar het werkjo een overdruR Klaarblijkelijk Is het do bedoeling van Reporter, dett schryver. om uoti wille keurige AmersfoorUohn straat de eva cuatie te laten medemaken en daarin ta weerspiegelen het gevoelon van heel de stad. We maken mede het angstig ontwa ken tijdens het overvllbgen van de eerst* eskaders, do cbaos ln de stad, wand boomen worden g«veld en allen zenuw achtig door elkaar loopen. Wo named een kykjo aan het politiebureau en het» dlztrlbutlekantoor, we zien hoe menschon vergeefs pogen op het laatste nlppcrt]» dat angstige, lange wachten mee up hek vertrek voor de evacuatie, do tochten door het donker naar het atatlonEa allee ioo beschreven als toont ona spannende film, wat ona nu nog eon door, «oodal hel geheel pcmtuur van 30 gr. O. Houd het mengsel tn een teiltje ter op denzclfdcn warmtegraad, de melk gestremd ts en de wet drijft n U]kt. t ln het kader van een knus familie- en buurtleven. W« maken kennis met gezinnen die wc doge- JUke rondom «na elan «n die zoo zUn gekarakteriseerd dat we In dn verleiding namen aan to dulden, bekende monschen tn terug te vinden en dit lz wel een don bolangrtjk't- factoren die hot wnrkj» zoo zuiver Amersfoortech karakter flink dikke gedeelte ui wrtjf het door een a een Ietsje rout en na fijngehakte groene k selle. selderij, dragon. I strooi e. a van da boterham Kwark Bereid do iet vorige recept wijze, die beschreven, Wrtjf a «uur oen aoei on aiop or 1 eierdooier «n l dl» room door: vermeng de „vla" dan met stijfgeklopte eiwit en ongeveer 80 Or. afgestroken cetlepolsi suiker, - Presenteer deze crème o.a. met ver» vruchten (M.W.K) n gezondheidsreden- n den directe i redui ll erkentelijk voor do gneilc zij van hem nis gezaghebbend muziekrecen sent mocht ondervinden. Het ls ons bekend, hoe zijn Amersfoortschc miiziekcrltlcken steeds inct veel belangstelling werden lege moei gezien; dirigenten cn executanten VOOR EEN PRIESTERROEPING Do onlangs overleden Pater Edmund Lester, die. door zUn bekende stichting Oslerly zooveel late priesterroepingen gored heeft, verhaalt de volgende ont moeting: „Niet lang geleden werd lk ln de spreekkamer aerocpcn. Ik trof daar een vrouw van omstreeks 60 Jaar, ge kleed als een werkster. Ik begon het ge sprek met een paar algemeenheden, maar kreeg geen antwoord. Toen vroeg lk, of zij al eerder ln Osterly geweest was. Zll zeldo: „Nee, Pater". Daarom stelde lk voor. of zll misschien den tuin zou willen zien. Weer antwoordde ze met een paar woorden: „Och nee. Pater, dank u". Toen wachtte lk ecnlgen tijd om haar hot gesprek te laten beginnen. Daarop reikte zo mU een stuk bruin pa pier over, zeggend: „Wilt u ze tollen, alstublieft?" Toen lk het papier open- r.rmaukl had. vond Ik een bundel bit biljetten van één pond, die tamelijk waren en die lk begon te tellen. Ik zolde haar, dat het er 110 waren, stond op om te gaan, „Maar lk begrUp dit alles niet goed", zei lk toen. „Is de bedoeling ml) dit geld te geven?' „Ja, Pater". - „Maar kunt u het r sen? - „Nee. Pater, maar u. heb Stella Marts geschreven, dat OL. Vrouw ons graag datgene a het li t atyi 'OORDEN KANTONRECHTER Het brave inenschdoni paar weken achtereen hebben we In Anicrsioon seen Kantongerecht-zitting ge- toeu kwam weer ecus ccn Donderdag- stonden er vier zaakjes op de ral. waarvan 'c met verstek. Men zou daaruit kunnen afleiden, dal het mcnschdom aanzienlijk r l« geworden dan in dc voorgaande don cn Jaren. Of braafheid bestendig zal_zljn ls ren tweede. mersfoort heel goed kende, omdat hij ig luid gewoond HIJ had op de Lun- int gefietst, terwijl hij „raar dronken" zooals de Kantonrechter opmerkte, volgens den verdachte Hop hot met uirhold nogal los, wuut loon hij op hot u had gezeten, wuar hij nlot een* een dutje had gedaan, kon hij na «cn uurtjn weer op do (Iels weg. Do Ambtonuiir van liet O. M„ mr. Albur- da. onthulde dat een en under wol verband zou Houden mot oen bruiloft dlo verdachte 'snamiddags had bijgewoond. Dit naprelje kostte den toesiganger of 5 dagen. Evenredige vruchlvcrclccling cn een lichtlooze fiets ijkhcdcn aanleiding .raven Men denkt aaar eens aan. Wo hebben het modege- - dat zeventig jarige vcrlooncn, een haast die lournnlLitlek werk vaak ploegt dragen. We haddon den styi graag wat verzorgder gezien, de karakters waf dieper uitgewerkt, hoewel een zeker* schroom Reporter zal hebben weerhou- om niet al te sterk de eigenschappen zyn medeburgers ln het Ucht van den schynwerpor te zetten. Want naast ,ppcn hot elkaar elkaar metterdaad bystaan In moeliyke omstandigheden van die kleinburgerlijk» elgenschapjes, die bywUlen nan dlU boekje zelfs oen humoristisch tlntja weten te geven, maar ln zekeren zin ook op egoïsme duldon. Als b.v. die oud» dames, torwyi leder toch gebukt gaat onder zyn eigen schamele bezittingen, met alle beslistheid drie paar splinter nieuwe schoenen meenemen en "n ander met haar bagage opknappenEn dan de zlnlooze gesprokken ln ron keldertje, terwyi een valsch luchtalarm In de huurt word gegeven, ovor het mooie wltwartg van don muur.., Het zyn momenten die we méér hadden gowocscht ln die wy moeten Reporter dankbaar zUn. dat hy ons, voor enkele stuivers, een aandenken aan de Evacuatledngi-n heeft geschonken, dat we niet graag zouden missen en dat ntot alleen voor ons dl» rkwaardlg» dagen steed» levendig s*! de taxi's ln ruste zijn. Hoe noot dat nou worden gecoördineerd?.. Maar tor zake. Er werd een tekoran B. J, Igeroepen cn toen verscheen een mijnheer l do Kantonrechter, houden, maar ook later o kleinkinderen veel zal weten te ver en van wat wy allen, ouders en groot, ouders, hebben meegemaakt. „Juist. En nu l«g J. met sl zich De stukken i HU- die Ietwat van dc Aitn-nl-nv., Zoo zullen cr velen zijn, dlo kapelaan ons graag datgene ziet geven, wat wo toestanden op de hoogte. Is. wordt door dit missen. niet kunnen missen" Ik moest, locge- opschrift geïnspireerd tot do gedachte aan c hartelijker zullen veler gebc ven, on niet zonder cenlgo spilt dat lk een evenredige bevrachting van alle Kelen- hen den nieuwen pastoor verge I rilt. geschreven had. ..Hebt u nog meer I stadsche fietsen nu de auto's op ami staan :ijn parochie te Appingedam. geld?" vroeg lk. „Nee Pator". Hoe Deze „coördinatie" zou tot ontzaglijke mooi- DE BONS VAN DE WEEK DONS 31 TOT KN MKT 30 (brood- bonboekje) geven raaht op totaal 3000 gram brood. Oeldtg tot en met KON 09 'algemeen distributie- baekie) geeft recht op V, pond kotfte of "j ons (Aee. Oeldtg tot en met 5 Juli. BON 70 talgemaen dlstrlbutle- boekle) geeft recht op I KO. suiker. aeldtg tot en met X! Juni. BON 75 (algemeen dfsfrfbuffe- boekfel geeft recht op IV, ons tarwebloem of »Vi ons telfrUaend I. Oeldlg fot en met 12 Juli.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1940 | | pagina 1