De Eembode Massa-bijeenkomsten F. A. T U L P ELZENAAR 34ste JAARGANG NUMMER 15 - - - kertstyks Milage. /L- p«. Z*. »oU«bonnement«j ets. p. weet REDACTIE EN ADMINISTRATIE: OKTtspondeatie-adrea Bum: Kertitr. 30 Advertentie-adres v. Bum: Nleuwstraat IA Ultgav» N.V. Uitgeven MJ). NeerUndlA WAARIN OPGENOMEN HET VEE KGLAD VOOR BAARN" KATHOLIEK NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR HET DEKENAAT AMERSEOORT, ALSMEDE VOOR BAARN EO. VRIJDAG 19 JUL'I 1940 t. Oe gedrukt tarief. NIET ALLEEN GEWENSCHT, er duizenden MAAR ZELFS DRINGEND NOODIG t i Massa-bijeenkomsten dringend noodig 1 Een aansporing, die velen onbegrijpelijk zal voorko men. op 't eerste gezicht. En inderdaad massa-bijeen komsten zijn niet gewenscht, ze rijn zelfs verboden, omdat zt vaarlijk zijn in een tijd van jak kerende vliegtuigen en loeiende sirenes. En toch herhalen wij: Massa bijeenkomsten dringend noodig We bedoelen nml. massa-bijeen komsten van onze door en door katholieke Limburgers in hun kerken en kapellen, ledereen, die rijn omgeving rustig observeert, ral bemerkt hebben, dat de on geregelde dagen, die we achter den rug iiebben, veel menschen uit hun gewone doen gehaald hebben. Zeer ondenkbaar is bijv. dat velen op Pinksterdag geen H, Mis bijwonen. Toch is dat het geval geweest en 't kon niet an ders. 't Is zelfs heel begrijpelijk. Begrijpelijk is ook, dat bezorg de vaders in de afgeloopen we ken hun gezin niet graag alleen lielen bij al die dreigende geva ren en daarom zoo min mogelijk van huis gingen «n zelfs hun gewoon kerkbezoek achterwege lielen. om thuis te kunnen zijn. Maar nu.nu het ergste god dank achter den rug is en 't ge wone leven sleeds meer en meer rijn loop herneemt, nu moeten we weer onze oude goede ge woonte van een veelvuldig kerk bezoek hernemen. En zelfs meer dan vroeger, want massale bij eenkomsten rond Christus zijn nu meer noodig dan anders. Overal in ons werelddeel en zelfs ver daarbuiten heefl de oorlog onnoemelijk veel leed gebracht en wat ieder mensch verlangt en hoopt op de meest intensieve wijze is, dat de vrede weer spoe dig terugkeere en we weer her ademen kunnen na al de rampen die de wereld nu treffen. Die vrede kan ieder van ons verhaas ten door er om te vragen aan Hem. Die het lot der wereld, van nlle landen en alle volkeren in Zijn handen draagt. Massale bij eenkomsten in onze kerken zijn daarom niet alleen gewenscht, maar dringend noodig. Er moet gebeden worden en daarom moeien we onze bedehui zen vullen met duizenden, die met aandrang afbidden wat we noodig hebben. Maar er is meer: niet alleen om vrede moeten we komen vragen, ook en niet minder moet er ge vraagd worden voor ontelbaren, dat ze kracht naar kruis mogen ontvangen in de moeilijke tijden die we doormaken. Zoo ontzet tend velen, die aan de fronten zijn blootgesteld aan ontelbare gevaren en ongekende verschrik kingen. Er is geen oorlog of hij gaat gepaard met een nameloos leed en deze oorlog vooral, die zoo intens gevoerd wordt, heeft over veel harten droefheid en over veel levens kruisen ge bracht. 't Is heel gemakkelijk om Ie spreken over christelijke be rusting, over vertrouwvolle over gave aan Gods voorzienigheid. Maar wanneer het uur der be- iproeving eenmaal gekomen is, aan is de daad van overgave 'niet zoo gemakkelijk. Daarom met vertrouwen gebeden, opdat Gods goedheid aan allen, die lijden en in leed zijn, op de voor bede van de Troosteres der be drukten kracht naar kruis geve om de beproevingen met waar achtige christelijke onderwer ping te dragen en te aanvaarden. Tenslotte willen wij nog wijzen op iets dat nog veel te veel ver- igeten wordt. En dat is: het gebud voor hen, die vielen. Iedere oor- Vfisdag beteekent voor velen hut), (sterfdag. lederen dag verschijnen^ Hem, aan Wien ze rekenschap moeten ge ven van hun doen en hun laten. Wij christenen, die gelooven aan schuld, boete en vergelding, wij weten de beteekenis van 't diep zinnige woord uit onze H.H. Boe ken „Het is een heilzame ge dachte te bidden voor de over ledenen". 't Eeuwenoude„Requiem aeternam dona eis Domine" moet daarom meer dan ooit van smee- kende lippen komen. In tal van parochies, zoo niet in alle, wor den voortdurend H.H. Missen ge lezen voor de gesneuvelden. Daar vooral ook zijn massale bijeen komsten gewenscht. Dat is ee.i plicht van christelijke naasten liefde en waar 'l onze gesneu velden betreft, daarenboven nog een plicht van piëteitvolle dank baarheid ten opzichte van hen, die hun leven gaven ter bescher ming van het onze. Daarom nog eensMassale bijeenkomsten zijn dringend noo dig. omdat 't gebed zoo noodig is. Volle kerken en vertrouwvolle gebeden heeft onze wereld noo dig KANTOORBOEKHANDEL HET VULPENHUI! Langratr. «S t-o. Kremmeotr. - Telef. Ml Vulpenhouders De nationale collecte U moet weten, 'k hoorde d*t: Meneer A 't vergeten had. Milllonnalr B. was Juist afwezig: Bloemist C. was te druk oezlg. Juffrouw D. was „uit de stad". Koopman E. was Juist ln 't bad, Mevrouw F. was druk aan 't strijken, ïante O. ging niet eens kijken Fabrikant H. imllUonnaln gaf wel maarbU het cheque Invullen vergat hij, Inderhaasttwee nullen. Jonkheer I., die zou wel zenden. Bankier J. was naar Oostende. Jonkheer K. zocht naar z'n cheque-boek, toen 'le 't had. was collectant zoek. Freule L., die had zoo'n hoofdpijn, Mevrouw Mkeek door 't gordijn. Juffer N. haald' Juist haar rente. Dokter O. was naar patiënten. Bakker P. had net de bollen gaar. Meesier R. stond Juist te pleiten. Oom 8. moest voor z'n tanden „bijten". Kapster T, stond te onduleeren, Student U waa aan 't studeeren. Ingenieur V. zat ln moeilijk probleem, Huid-arts W. had zelf exceem; Meneer X. heel rijk, pulssant, vond z'n gift aan schralen kant. Schilder IJ., die stond te hoog. Schipper Z. zat niet „op droog". Heel dees' alfabet-familie, duizend maal ten escadrille, willen toch het hunne doen, ter wille van hun .goed fatsoen". De collecte was afgeloopen. speldjes kon Je niet meer too pen, Echter wijs 1c U graag den weg. Als Tc U 't Giro-nummer zeg: Nationale Inzameling, Den Haag. 388.000, Ja? Bet graag. WUt O 'n voorbeeld? luister even. Conducteur ging weekloon geven. Naarder werkman gaf tien gulden tCn tip). had ERDAL-FABRIEXEN JUBILEEREN Vijf-en-twintig jaar in dienst der Neder- landsche Huisvrouw het Is voor hulzen-opt ji O prijzen, even gauw. Spijkers 80. slot of plank: 2 pop. [l't valt niet tegen?), zand: 3 gulden, wapen-beton Ikost negen, 100 tegels: zeven, een deur kost Uen. 100 pannen: zes en een half. Elke gift la een pot zalf. Negentien pop voor duizend steenen. Arme geven li Oode leenen. Oeeft U 'n huls? Tien. twintig mille, D weet toch dat er duizend' vielen? WUt OU met 't Idee verzoenen? Vrije heffing? Oeet mllltocnen. Dus. gironummer: 3-8-8 en nog drie [nullen, Oa maar vast de cheque Invullen. POTGIETER. glrono. van het Amarsfoortech Co mité Is 28880 ten name vap de Ned. Mld- denstandsbank N.V, te Amersfoort. Op de strook vermelden .HerstelcómltS". Op deren derden DlnvUi v; het prerle» 25 Jaar (rieden, da ar helden bedrijf tlrh doelbi ln de gepasseerde 25 Slerhts de bijzondere den weerhouden de herdenkii 25-Jari( bestaan le vieren. Erdal werd op 29 April 1915 e Hilversum vervaardigd, doch Tlcreele oprichting had plaats i dat jasr. Nadat reist de fa- l knntoor gehouden w directeur, de heer n 1927 zoowel d e tusschen de Erdalfti- derl. Fabriek van Was- elAU directeur der trad de huidige Eidal- Wolbers. op. loentcr- n der Er 21 Mei 1930 doehterniaalschnpplj N.V. :hllng dochtr schappij Tatja S.A. April 1932 aldaar ee 17 Seplcmbcr Brussel, nadat cantoor wevd geopend: irichllng dochtermaat- Fnbrirk Proden inbesledlng nieuwe fabriek olltrleele opening van het ma neme en practlscho gebouw, dat wil ecnlge dagen geleden weer eens ln zijn geheel den bezichtigen. In Juli 1938 werd nog opgericht de termontschapplj Cosm. Fabriek Prodcnl la; Juni 1936 a Mcl 1937 d I. daarbij de eiq ?r inieresseerdf bllkdrukkerlj ons bij- i begrijpelijk, vc onden overtuigen. reclame-bhkplalen drijf werden vorvaar- modprne drukkerij heelt een ca- 'n "sen. Wij* hebben ge- wandeld in de blik-emballegefabrlek. waar met allerlei ingenieuze machlnea onder da verend geweld 100.000 dooien per dag wor den gemaakt, natuurlijk met het voor de hulsvrouw zoo bekende instrumentje voor: „één draal en de doos ls open." Er is trou wens héél wat noodig, vóór de huisvrouw aan dien ecnen, gemakkelljken draai toe lal icmlddeld l r HART V 7 HET BEDRIJF. WIJ zagen het eigenlijke hart van het Er- dalbedrijl. het .smelthuls". waar ln een reeks van smeltkelels mei een gezamenllj- ken- inhoud van 14.000 K.G. de verschillende wRsproducten door een buizenstelsel gevoerd worden naar de glettafels. welke In de groo le gtethal opgesteld stain. Eën van transportkoeltafels heeft, een capaciteit 50.000 stuks per deg: de Erdalin kschelpasto. transportband 25.000 stuks Der dag; de buitenkant der tu- nleuwste afdeellng van Erdal, een vol ledig Ingerichte Tubefabriek. geeft ons een Julsten indruk, hoe weloverwogen Erdal's Directeur, de heer J. Wolbers, zijn bedrijf het volmaakste en onafhankelijkste op gebied wenscht te maken. Hier staan metaal smeltovens, de gietvormen, de s waarmee de gegeten loodstukken na °n bedekking met tin, tot lang» reepen gewalst "orden; de tubenpers. welke van de eerst «ponste schijfjes metaal een blanke tube en aan binnen- en buitenzijde: Se moffel- kleuren tegelijk op d, le machines In de vllegenvangerfabriek. deeling V 11 d o. Vliegensvlug en ma al worden uit een strook speciaal pa pier dc bekende cartomien kokertjes rollend geplakt, nadal het papier eerst nog dc druk pers heelt gepasseerd voor de bedrukking van den tekst. Een bodempje kor het kokertje, de lljmbaud met het koordje komt er nog In, het dopje met de punaise er nog Op en op de meest rationeele wij se vrorden zoo ruim twéé millioen vliegen vangers per maand gemaakt Zoo hebben wij door een fabrieksgebouw van staal en glas, door kantoor- en andi werkruimten waarin volop zon. licht lucht kan binnendringen waar honderden mcl hoofd en handen bezig xljr Nederlandschc hulsvrouw, een rondgang ge maakt. welke ons vervuld heelt rechtvaardigden tints voor hetgeen een Nederlandsen bedrijf in 25 Jaren tot stand werd gebracht De overbekende Erdalschoc heeft Jutst in dezen tijd. waarin schoenen zoo moeilijk tc krijgen zijn, meet de belangstelling van de Nederlandsche huls vrouw. Maar dat Is niet het ecnlge Erdalpt duet waarvoor zij belangstelling heeft. Als hulshouding" noemen- wij nogPeil bel- en wrijfwas. Ridder poetsexlract. Due schuurpoeder Erdalin kachelpasta. Erdal achocnwu en Vlldo vliegen- vangers Allemaal Nederlandsche producten, waaraan de pelikaan verleende: zijn naam en waardigheid! HET LABORATORIUM. Het fnbriekslnboratorlum, waar grondstof fen evenals het eindproduct geregeld onder zocht worden, draagt MJ tot de rcputaUe welke de Erdalfabriek reeds geniet waarborg, dat het vertrouwen, dat te Hollandsche hulsvrouw" ln de Erdalpro- ductcn heeft, óók ln deze moeilijke tilden niet beschaamd zul worden. Immers, de voer van grondstoffen slaat nagenoeg zoodat Erdal's chemici tbans reeds op alle mogelijke manieren bezig zijn met ken naar de Juiste vervanglngs-mlddelen. mocht tenslotte tot het gebruik daarvan de tUd gekomen zijn. Dat ook de belangen van het talrijke per- m^«wi»wiuipiD sonjcl niet iUt hst oog verloren *erd*h. KUS 1 brieken rondgeleid EEN LEVEN VLOOD HEEN... (IN MEMOR1AM KAFSLAAN E. NIEBERDINQ.) i Een vlammend* keerst, en een biddende nonne maren degene die wachtten, toen de dood (n aantocht wat. Stil, in en in ttü, en begonnen van hem daar, de geweldige, grote mem, die nu getlagen, loot oan macht. twijgend rtrijdend het einde wacht. De indruk van zijn striemende toch oh, to zoete woorden, h nog niet uitgewist, b\j allen die hem voor kort nog hoerden. Vergeten zijn nog niet uit zjjn vlammende ogen de blikken. die alt pijlen vlogen, regelrecht naar het hart. Een korte sniken wig het leven; gevlodentonder ieti te geven z om mens hetgeen gij waart. Maar voor V tij beter deze vaart. alt het spreken, wanneer een wacht bt) lippen staat. k en bid niet. maar smeek U, e verkrijgen tn Zijnen Raam, le ware vrede op aarde nu. r Gode toegegaan. n rib. SERVATIUS-LEGENDE Een vreemde pelgrimage „Ik zou zoo graag eens weten, of se me daar nog kénnen." zei Sint Servaas tegen Petrus, die met zijn rug tegen de deur van den hemel stond aangeleund en ln rijn scltlppersbaard krieuwde, ..Natuur lijk kennen ze Je daar nog", antwoordde Petrus, die best begreep waar Sint Ser vaas heen wilde. „Iedere zeven Jaar wordt met groote pracht en luister ..Dat wé«t lk." onderbrak de Heilige hem. „En dat ls mooi. dat ls schitterend. M"n respect voor de menaohen, die dat or- ganlseeren en zlcta ter Uefde Gods en te mijner eer zooveel moeite getroosten. Maar kennen se me nog DAt wfl lk weten. En of ze ook nog wel eena aan c naar den Hemel was leeg op een groepje ongedoopte kin dertjes na. dat duiven voerde en aftel rijmpjes song. HU wist heel goed. wat' Servatlus bedoelde. Hoe zou hl) het nlef weten? HU had Christus' trtomfanteHJ- i dat vreesellike. dat er op gevolgd „Het feest van Sint Nlcolaas wordt overal ln Nederland gevierd", ging Sint Servaas verder, „maarHier viel de goede Heilige tn kwestie hem blozend In de rede. "Ut ze toch'., zei hl). ..De kinderen er zoo dol op. Ik weet wel. dat lk heel anders ben. als ze zkh voorstellen drank rieken, maar wanneer de kinderen gelukkig zUn. ben lk tevreden". En daarop gmg hu naar het raampje en gooide een handvol pepernoten onder de ongedoopte fclndortles. die juichend over door elkaar bul telden onder een wolk n witte duiven. ,.Xk bedoelde heusch niets kwaads van de Maastrichtenaars te zeggen." ant woordde Stat Servaas. een tlfle verle gen. „maar Je weet toch zelf. hoeveel ze aan me te danken hebben. En als lk aan dat fonteintje op het Vrijthof denk. waar Mjna nooit water uitkomt „O. daarom laat Je het WJna alMjd re- Slnt Petrus, die aan een stillen wenk dacht. Er viel een plJnUJke stilte. En Petrus begreep, dat hU te ver gegaan was. HU was een groot vriend van Sint Servaas en daarom leende hij hem, zon der nog verder uit te vragen en zonder op diens eigen sleutel te zinspelen. zUn gouden hemelsleutel. Er werd voor eerste twee dagen toch nf wacht. Servatlus wierp rijn zen peigrtmsmaotei om. maakte een grapje tegen de kinderen, die om den hoek van de deur kwamen loeren, of Sinterklaas niet nog ging den weg langs. door wolken^ en ™<ier regenbogen door Het was Zaterdagavond en erg druk tn de Groote Staat. De meisjes keken naar de Jongens, de jongens naar d meisjes, de dames naar elkaAr, de het ren elkaAr voorbU en niemand naar bi kleine mannetje, dat flink en kras I ajn grijzen mantel tusschen hen dooi eve? staanVrU6h°' 8®komen' Wee( ,.'t Is tóch een mooie kerki pelde hU. ..En me dunkt, het beeld fenmaal leen j lUkt precies. Ik man. En dat die IJswagentJes dragen, ls ook al niet erg. Daar een Ushelllge voor." Een harmonie speelde een potpourl uit .Madame Butterfly". Servathis t eenlge. die luisterde. ..'t Is toch maar steeds een echt kaal volk gebleven!" dacht hU kwamen tranen ln zijn oogen. wi voelde, hoeveel hU nog altUd van trtcht hield. 'OORDEN KANTONRECHTER Nog steeds de inundatie Verdachte had met de fiets op den RUks- weg bij Hoevelaken gereden. ..Ja", zei ver dachte. „dit Is waar. maar lk moest op UJd In de kerk zijn en dc andere wes stond een „Dan bad U eerder op moeten staan, om loopendc naar de kerk te kunnen gaan". Verdachte zegt dat hij Zondags vroeg ook met deze verdediging niet eens. De omstandigheden waren hier zeker niet gemakkelijk, maar wanneer ledereen nu maar op den Rljkzweg nas gaan fletaen, waren cr vooral met het Jachtende verkeer van die dagen groote ongelukken gebeurd. Enfin, de ambtenaar vroeg f 0.50 of l dag. Conform. na de stichting in Januari 1930 van een sloen-, weduwen- en weezenfonds voor geheels personeel, als vaststaand wo aangenomen. VORSTELIJKE O Tijdens de bUeenkomst welke de pers ln de «kamer der. fabriek had. hseft de heer bers nog medegedeeld, dat de Jubilee- MU. op desen gedenkwaardige!) dag ■drag ad f 6000.— geschonken hoeft Comité Voor den opbouw te Amera- De heersn J. Wolbers, directeur der MU- voor Wasverwerklng, K. Wolbers. ste toon van J Wolbers. K. A. van de ter. algem. chef van den Buitendienst e H A de Leau. reclamechef, hebben de vertegenwoordigers OQty.lDgtn tn ln ds fa- SCHRIJFMACHINE DEFECT 't Komt voor elkaar, LANGESTRAAT 101 - Tel. 5723 OUD*.* „Sparend" Amersfoort Een vriendenhand had ons een knip sel gvzonden uit „De Eembode" en een roode streep gezet onder datgene wat, meende, wel eens onze bijzon dere aandacht moest hebben. Betrof het maandoverzicht van dg R K Spaarbank te Amersfoort. De uit betalingen bleken de Inlagen te hebben daarom stond de roode streep onder het woord „8parend". alsof n venrijt van maakte toch sparend Amersfoort te meer blUkt te worden uit gegeven dan overgelegd. Met dit verwUt doet men hen; die gel den Inleggen, toch werkelUk onrecht. Misschien het best blUkt dit nog uit een flnancleele beschouwing, opgenomen ln „TeL" van 6 Juli. een persgesprek van i Journalist met den heer G. H. Kolff, den Ned. Spaarbankbond. ook onze R.K. Spaarbank bU la aangesloten. We namen de volgende, wel meest teekenende passages over uit het persgesprek dat werd afgedrukt onder veelzeggenden titel: „Vertrouwen tn Spaarbanken bleef gehandhaafd". ituurlljk hebben dc spannende dagen ds spaarbanken voor groote problemen go- plaatst. Zooals bU ledereen bet geval wast bestond cr bij dc spaarders eer drang om bezit aan liquide middelen te vergroo- Men wist niet, wat te wachten stond.- Het was toch mogelijk zoo redeneerde terecht in dc oorlogsdagen dat m i bol i Vanzelfsprekend hebben dc maatregelen genomen tegen buitengewone opvragingen. De Ned. Spaarbankbond had reeds gerulmen tijd voor het uitbreken van den oorlogstoestand advies gegeven om yi geval van een inval van vreemde troepen, niet meer dan f 25.— per week per boekje uit te betalen. Dit was eet Ier slechts eet» norm. Voor beslist noodzakelijxe betalingen (huur. pacht, looneu, cd.) zou men dc in leggers wel dienen te helpen Het pnneipo was om een ongebreideld opvragen te voor- Door een dergelUkcn maatregel kon een met het algemeen belang strijdig oppotten tl geld worden voorkomen, werden da doende Uquide middelen ln kas te houden en werd een zekere categorie spaarders te gen zichzelf beschermd. Dc opvragingen bedroegen In de periodu 10-26 Mei voor de bij den Ned. Spaarbank- bond aangesloten banken I 6.5 millioen. Hieruit blijkt, dat de overgroote meerder heid van do houders der afgegeven 1.200.000 spaarbankboekjes nog lang niet gebruik ga- maakt heeft van het geadviseerde maximum van f 25.— per week en per boekje. Dc drang tot oprragtn van spaargelden was naar gelang dc plaatsen van vestiging der spaarbanken verschillend. Over bet al gemeen was deze drang In de groote steden sterker dan op het platteland, ln de geteis terde streken grooter dan elders. Afgezien van de oorlogsdagen, toen de verbindingen op sommige plaatsen geheel llqulditeltspro- verbroken v i. beeft t Narigheden met de Vestigings wet Een slccnkolenhandclaar uit Laren har ongeveer een Jaar geleden, een zaak overgi ïomen In Baarn. Noch door den vorlgen eigenaar, noch door den notaris was hl) ge waarschuwd. dat nu een nieuwe vergunning vordén aangevraagd, vorige Jaar was verdachte verbali- raaar men had hem een spertijd ge- ora de zaak ta orde te brengen, Aan- bU de Kamer van Koophandel en bij het Ministerie hielpen niet. er kwam geen vergunnlg. Eenigen tijd geleden werd hij daarom opnieuw verbaltsoerd en de kwestie diende Op de uiteenzetting van verdachte betref fende het niet afkomen der vergunning, zei „U wordt niet bekeurd om Uw boete t een verkeerde toestand". Wanneer er nu nog mee door werd gi gaan. zou Inbeslagname der voorraad mocte ..Maar dan ben lk broodeloos". „Daar staan wU bulten. U moet zorgc dat Uw papleren ln orde zijn". Verdachte begrijpt dat wel. maar weet nil wat tc doen. De Ambtenaar van hel O.M. zal niet al I stug zUn. doch aan den anderen kant Is c kwestie ernstig: f 20 10 dagen. De Kal tonrechter maakt er f 16 of 10 dagen va En dan begint verdachte weer, kan hU z geen periode krijgen o: voor de spaarbanken r moeilijkheden opgeleverd, al tl de Uqi dlteit verzwakt door het feit. uat de trüag een sterke daling toonden. Want de spai dors probeerden hun contante middelen n alleen op te voeren door het terughalen v geld. doch versterkten deze anderzijds dooe Inleggen si ders geen kolen kunnen krijgen, daar ti hem staan Ingeschreven De Kantonrechter zegt niets te kut doen. Wanneer verdachte echter alleen k*n afhandelt zal dg poi'.Us sel soepel was het op sommige dagen dan ook heel tinlg. Toch bellepen dc Inlagen ln de da- n 10—28 Mei nog f 2.5 millioen of ca één derde van het normale. Was deze te ecnerzljds voor dc Uquldlteltsposltlc z< gunstig, anderzijds valt het feit. dat men bleef doorgaan met inleggen, te beschou wen als een bewijs, dat het vertióuwen ia de spaarbanken met geschokt ls. Men ziet, dat men de Amersfoorters is alle ongunstige factoren In aan merking nemend als goede spaarders mag beschouwen. En daarna zal heo spaarbankoverzicht zoolang het vertrou- nog DU de spaarders Is en we ne- aan dat het van blUvenden aard zal zUn verschUiien onder den titel: Sparend Amersfoort. Weeg uw woorden. Menigeen heelt een leven vol verdriet gehad om één woord. Spreek niet te gauw het ja-woord tot een huwelijk. Eens gesproken, blillt gesproken. Zeg een woord waarvan je de kans beloopt het later te moeten terug trekken. Zooiets Is nutteloos. Be- je niet kunt ten. t als i uitbundige blijdschap dubbel zichtig. Men is dan gemakkelijk geneigd meer te zeggen dan men kan verantwoorden.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1940 | | pagina 1