DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Vijf dagen op jacht naar zwarte handelaars Geraamde opbrengsten van de belastingen [STANLEY MATTHEWS: A r r .J Battle of Amsterdam" geëindigd Thans het woord aan het publiek Geen sigaren, toch sigaren Harriir-an opvolger van Wallace Vreemde vliegtuigen boven Griekenland Uitwisseling minderheden Lord Killeain te Batavia Technische storing Vampiers EEN VLIEGENDE SCHOOL Wanhoop van alle backs Autobus ramt woonhuis G. van Nus verlaat ons blad Meer textiel noodig! Enkele regels v.. Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 1.per kwartaal Losse nummers 10 ct. "N UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 23 September 1946 Nr. 4-49 6e jaargang Red. en Adm. Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie -1291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER 'N 99 VIJF dagen heeft het offensief van den slag om Amsterdam geduurd, dat de samenwerkende diensten van de Prysbeheersching, CCD en economische politie met groote activiteit en felheid hebben gevoerd. „Dit is slechts de ouverture, wij werken verder, deze slag is gestreden, maar een nog belangrijker actie zal worden ingezet: „de slag om de medewer king van het publiek", aldus de heer J. van Duin, hoofd van den controle dienst van het directoraat-generaal van de prijzen, die Zaterdagochtend het laatste communique verstrekte uit het hoofdkwartier van de prys- beheersching. HORECA aangesloten bedrijven (ca fe's enz.), S% ijzer, rijwielen en on derdeden, 6% meubelen, 4% electri. sche artikelen, 7% fruit en groente, 3% visch, 8% sdhoenen, 4JA% leder waren, 3% papier, V/2% gebruikte goederen en 1% fotoartikelen. Van de textielzaken blaken 15% overtre dingen te hebben begaan terwijl van de winkels" in gebruikte goederen met 33% het niet zoo nauw bleken te nemen. De fruithandelaren span den de kroon met 40%, van hen die wel eens buiten hun boekje gingen. 240 a 250 processen-verbaal waren de noteeringen bij straatcontrole. Een rijwielstalling bleek grossier te zyn voor zwarte sigaretten, niet min der dan 60.000 stuks werden in be slag genomen. De schepen brengen steeds nieuwe ladingen rookertjes aan, de pas binnen geloopen „Johan de Witt" bleek flink wat sigaretten te hebben „geïmporteerd". Drie bell- auto's vol met papier was de buit bij een grooten papierhandel. Het meu belbedrijf stond er wel erg „zwart" op. Vaak wordt zwart hout inge kocht, de verkoopsprijzen bleken bij de controle van dergelijke bedrijven soms 300% te hoog. Textielpunten waren eveneens zeer in trek. Naast 2000 valsche punten, vielen nog 15000 echte, den controleurs in han den. Ook werden 1500 valsche ta baksbonnen „in portefeuille" geno men. „De Amsterdamsche russen kennen wij, maar die knapen uit Friesland, die doen ons de das om" was de repliek van een zwarthande laar. „Wy gaan verder en zullen het front van den zwarten handel blij ven bestooken. Het element van ver rassing is in onze actie een van de belangrijkste factoren", besloot mr Haarman zijn betoog. DEZE actie, die door het plan ning-bureau was voorbereid, heeft een goed resultaat gehad. Er zijn rake klappen uitge deeld en verschillende hangpar- tijen die nog uitgespeeld moeten worden zullei voor de betrokke nen een minder aangenaam staartje krijgen. Thans is het woord aan het publiek, zonder hun medewer king heeft onzen strijd, die wij onverminderd over het geheele land zullen voortzetten geen kans van slagen. Het mag niet voorkomen dat het publiek bij voorbeeld een kleermaker dwingt zwart fournituren te koopen om een costuum te makeu en dan komt klagen als de man een te hoogen prijs vraagt. Een winke lier, die te duur inkoopt om zijn klanten ondanks de schaarschte te kunnen bedienen, wordt zelf de dupe als het publiek komt klagen over te dure waren. „Er zijn enkele echte, zeer waarde volle documenten in handen ge vallen, waar wy een goed ge bruik van zullen maken", sprak de heer Verduin. De hoofdstad is ons eerste strijd- tooneel geweest, nu eens in alle stil te aanvallend, dan weer met bell- auto's, razzia's in het zwarte-han- delscentrum houdend, waar vaak ge- wapender hand de controle moest worden uitgevoerd. Met deze woorden opende mr. F. J Haarman, districts-commandant van de prysbeheersching te Amster dam het overzicht dat hy gaf van de actie. Duizend processen-verbaal z\jn opgemaakt, welke in de twee eerste weken van October door den tuchtrechter worden behandeld. Van de 3000 gecontroleerde zaken bleken er ongeveer 25% in overtreding te zijn. Deze controle leverde 740 ver balen op, onderverdeeld in. 3brood en banketbakkerszaken, 14% textiel, 13% levensmiddelen, 9% huishoude lijke artikelen, 10% in de, by de Goede tabak werd naar Belg ie verkocht Van onzen specialen verslag gever f-fET dreigende tekort aan si- 31 gar ellen tegen het eind van dit jaar is weggewerkt. De fa briekendie maandelijks 200 mil- Doen stuks produceerden voor de binnenlandsche marktzouden, nu het model grootcr wordt, slechts 187 millïoen producecren een tekort dus van 650.000 bonnen per maand maar nu komt het Tabaksbureau met. een royaal gebaar en biedt den siga- rettenrookers en -rooksters een extra maand productie van 200 millioen sigaretten voor de laat ste elf weken van 1946. Doch Nederland moet sigaret ten rooken, gemaakt van tabsik, die bestemd is voor sigaren. Vnor zware sigaren zelfs. En ze zullen anders smaken den Craven A, Lucky Strike of andere veel ge vraagde merken De goede sigarettenzooals de zwarte markt biedt, komen niet op den bon. Daarvoor is geen ta bak! Nederland had echter wel over goede sigarcttentabak kunnen be, schikken! Dank zij de voo, oor log se he relaties hadden Turksche leveranciers een behoorlijke partij tabak, bestemd voor de Neder- landschc markt, naar Amsterdam gezonden. Andere klanten van voor den oorlogals Engeland en Amerika, kregen ook ecu deel toegewezen. Doch in Nederland kon men niet. direct beslissen. De offerte kwam in Den Haag, de heeren hadden het druk en vier weken later was hel brief je niet meer te vinden. De leverancier u enschtc een spoedig antwoord, want. hg kon zijn tabak overal kwijt. Toen is, terwijl door stakingen c.lle aanvoer van tabak naar Ne derland slop Itwam te liggen, deze belangrijke partij tabak paar België verkocht en uit de Am sterdamsche veemen verzonden. De zwarte, handel in sigaretten - hel leger van 150.000 man, dat een dik belegde boterham ver dient profiteert extra van de besluiteloosheid van de heeren in Ben Flazg. Ei als de nieuwe eenheidssiga ret, die het Tabaksbureau nu be looft. niet meevalt, zal de zwarte handel weer goud verdienen. Vdant liet staat met sigaretten- lookers zoo, dat zij de „eigen teelt" uil den bezettingstijd en de minderwaardige producten sinds de bevrijding meer dan beu zijn! Een trein van de Southern Railway express ontspoorde en viel van een der tig voet hoogen spoordijk op het terrein van het Catford windhonden stadion bij LondenBrandweer- en ambulancewagens waren spoedig ter plaatse. President Truman heeft te Wash, ington meegedeeld, dat hij den am bassadeur der V.S. in Engeland, Averell Harriman tot opvolger als minister van Handel zal benoemen. Harriman is 54 jaar oud. Hij is geruimen tijd president Roosevelts specialen vertegenwoordiger geweest (o.a. op het gebied van leen- en pacht). Gedurende en na den oorlog is hij de eenige Amerikaan geweest, die elke belangrijke geallieerde in ternationale conferenties heeft bijge woond. De eerste reactie op Harriman's a.s. benoeming is te Washington gun stig geweest. Wallace, de ontslagene bevestigde dit. Hij verklaarde, dat de zakenwereld Harriman's benoe ming met geestdrift begroette Naar officieel in Athene wordt be kend gemaakt heeft een vreemd vliegtuig, dat uit het Noorden kwam op IS September eenige keeren over Grieksch grondgebied, en wel Mid den- en oost-Macedonië, gevlogen. Op 19 September, aldus wordt ver klaard, vloog een bombardements vliegtuig over het eiland Thasos en verdween daarop in noordelijke rich ting. 1 Door de hevige regens der laatste dagen traden vele rivieren in Nootd-Engc- land buiten haar oevers, met het gevolg, dat in vele plaatsen de straten in riviertjes zijn herschapenEen tooneeltje in een der straten van Keiqhley. Dertienduizend personen van de Hongaarsche minderheid in Joego slavië zullen worden uitgewisseld te gen een gelijk aantal personen der Joegoslavische minderheid in Hon garije, volgens een overeenkomst, die Zaterdag tusschen beide landen te Parijs is geteekend. De overeenkomst zal een jaar na het teekenen van het vredesverdrag in werking treden, en zal binnen drie jaar uitgevoerd zyn. Als een gevolg van deze overeenkomst heeft de Joe goslavische delegatie ter vredescon ferentie een amendement op het ont werpverdrag voor Hongarije, dat voorzag in een uitwisseling van be volking tusschen Joegoslavië en Hongarije, ingetrokken. Overlevenden Belgische Skymaster vervoerd De achttien overlevenden van de bij Gander verongelukte Belgische Skymaster zijn thans allen in het ziekenhuis aldaar opgenomen. Het vliegtuigwrak wordt door deskundi gen onderzocht. Alle overlevenden zijn ernstig of vrij ernstig gewond. De meesten heb ben brandwonden en ontvellingen opgeloopen. Enkelen braken ledema ten. De stewardess, Jeanne Rooke, verkeert in levensgevaar. De heer Gilbert Perier, bedrijfsdirecteur van Sabena, vloog gisteren over de plaats des onheils. Zyn vrouw en oudste dochter zyn vermoedelijk bij het on geluk om het leven gekomen. Fransche volk stemt 13 October a.s. over nieuwe grondwet Do Fran.sftbfï ro<**®rir/ ho-aft bii decreet bepaald, dat het Fransche volk op 13 October a.s. zijn meening over het nieuwe grondwetsontwerp zal moeten uitspreken. De datum voor het referendum werd bepaald zonder de tweede en laatste lezing van het ontwerp af te wachten. De dcelnemenden aan het referen dum zullen slechts op één vraag te antwoorden hebben, namelijk: „Bent u het eens met de grondwet, zooals deze door de nationale constitueeren- de vergadering werd aangenomen?" Men zal slechts schriftelijk ja of neen behoeven te zeggen. Dc Staking van de ambtena ren van het Fransch ministerie van Financiën is aanzienlijk uitgebreid. In de memorie van toelichting op de wet op de middelen wordt mede gedeeld. dat de middclcnraming voor 1946 bedraagt: gewone dienst f 2.394.024.742,buitengewone dienst f 766.49S.717,totaal f 3.160.523.459,—. Voor het jaar 1947 worden de middelen gcraamcl als volgt: gewo ne dienst f 2.401.141.S56,buiten gewone dienst f 2SS.618.355.to taal f 2.689.760.211,—. Bij de toelichting op de middc- lcnposten wordt nog het volgende medegedeeld: Loon- cn dividendbelasting Dc opbrengst van dc loonbelas ting bedroeg in 1942 f 161.000.000. in 1945f 179.000.000, in 1946 (t/m Juni) f 134.300.000 Na de bevrijding werd in 1945 gemiddeld per maand ontvangen f 22.000.000. De raming voor 1947 kan derhalve gesteld worden op on geveer f 50.000.000 boven die voor 1946, dus op f 300.000.000. Door af genomen werkloosheid kan dit bedrag worden verhoogd tot f 340.000.000. De opbrengst van dc dhidendbe- lasting bedroeg in 1942 f 15.000.000. in 1945 f 4.5000.000,—, in 1946 t/m Juni) f 3.900.000. In verband met de oplevende be drijvigheid wordt <le dividendbe lasting voor 1947 geraamd op f 11.000.000. V ermogcnsbelasting Voor de vermogensbelasting van natuurlijke perse .en wordt een to tale raming voor den dienst 1947 van f 90.000.000 bereikt. Voor de vermogensbelasting voor lichamen bedraagt dc raming f 36 000.000. Voor de vennootschapsbelasting is een netto bate van f 140.000.000 te verwachten. Invoerrechert en accijnzen Omtrent den totalen omvang en dc door den oorlog uiteraard veran derde samenstelling van den invoer van goederen bestaat zooveel onze kerheid. dat alleen de opbrengst van den invoer van benzine het eenige cijfer is, dat feitelijk voor dc raming ter beschikking staat. Het «rijksbureau voor aardoliepro ducten rekent voor 1947 op een in voer van 510.000.000 kilogram ben zine. In verband daarmede wordt aan invoerrecht op benzine een op brengst in 1947 geraamd van f 53.550.000, het bijzonder invoer recht op benzine bedraagt n. f 105 per 1000 kilogram. In 1947 zullen wederom invoer rechten op andere artikelen worden geheven. In 1939 werd in totaal f 122.700.000 aan invoerrechten ontvangen. Het valt moeilijk te zeggen, hoeveel bij onveranderde handhaving van de oude rechten naast het recht op benzine in 1947 zou~kunnen worden ontvangen. En verder zal dc opbrengst van dc invoerrechten uiteraard mede wor den beïnvloed door dc tolunie met Belgic cn Luxemburg. Indien deze doorgang zal vinden, zal dc op brengst een geheel andere worden dan voor den oorlog het geval was. Alles tc zamen nemende wordt ge meend, dat ccn raming van f 120.000.000 redelijk is. Ten aanzien van het gedistilleerd bestaat het voornemen in 1947 ter beschikking te stellen: 100.000 Hl a 50% voor consumptie, opbrengst f 27.500.000; 6000 Hl. a 50% voor reukwaters, opbrengst f 2.500.000; zoodat voor 1947 wordt geraamd f 30.000.000 In het eerste halve jaar van 1946 werd f 14.6000.000 ontvangen. De hoeveelheid tafelsuiker zal in 1947 niet grooter zijn dan die in 1946. Omtrent toewijzign van suiker in '47 aan suikerverwerkende indus trieën staat nog niets vast. Dc opbrengst voor 1947 kan wor den geraamd op f 51.300.000 -f f 1.300.000 d.i, rond f 53.000,000, wa re het niet, dat de minister reeds hier rekening wcnscht tc houden met ccn vermindering van den ac cijns waartoe binnen afzienbaren tii een wet zal worden ig diend. In verband hiermede wordt dc op brengst van den accijns voor 1947 geraamd op f 23.000.000. Voor accijns op tabak wordt een opbrengst van f 129.000.000 ge raamd. Omzetbelasting Dc opbrengst omzetbelasting in 1946 is geraamd op f 300.000.00 t/m Juni is ontvangen f 140.400.0000. Wegens toenemende bedrijvigheid en eenige stijging van het prijspeil wordt een stijging van 10% ver wacht. De opbrengst voor 1947 wordt derhalve geraamd op f 330.000.000. Lord Killearn heeft op den eersten dag van zyn verblijf te Batavia ge tracht zich een duidelijk beeld van den toestand te vormen. Zaterdag middag had hij een onderhoud met den republikeinschen minister van Binnenlandsche Zaken, dr. Soedarso- no, by wien zich later nog Oetoyo voegde. Later op den dag had lord Killearn een ontmoeting met den geallieerden opperbevelhebber, generaal Eric Mansergh, en den Amerikaanschen diplomatieken vertegenwoordiger, Walter Foote. 's-Avondh heeft hij bij den luit. gouv. gen. dr. van Mook in diens paleis het ^iner gebruikt en de leden der commissie-generaal ont moet. Min. Lieftinck in New York Minister prof. P. Lieftinek is Zon dag te New York aangekomen. In den namiddag is hij naar Ottawa voor een „officieel bezoek" aan de Canadeesche regeering doorgereisd. Woensdag zal de Ned. minister van Financiën zich naar Washington be geven voor het bijwonen van een ver gadering van den raad van bestuur van de wereldbank en het wereld fonds. Zaterdagmiddag is op Schiphol het eerste amphibievliegtuig voor de Nederlandsche walvisch. vaartmaatschappij gearriveerd. Tegen J. P. Pat en J. van Kas ten, twee helpers van den S.D. te Rot- terdani, is de doodstraf geëischt In verband met een technische storing bestaat de mogelijkheid dat dit nummer onze abonnees later dan gewoonlijk bereikt. Koning van Griekenland vertrekt Donderdag a.s. De Grieksche ambassade te Lon den deelt mede, dat koning George van Griekenland Donderdag a.s. Lon den zal verlaten om lich via Malta naar zijn land te begeven. Hij wordt 28 September tc Athene verwacht. Vervoerverbod voor eieren Met ingang van 21 September is het vervoer van eieren verboden. Zooals bekend, was tot nu toe het vervoer van geringe hoeveelheden (tot 25 stuks) ook aan particulieren zonder vergunning toegestaan. In het vervolg zullen slechts eieren mo gen worden vervoerd, welke door de vereischte formulieren zyn gedekt. Wij hooien vaak van de bewondering, die de buitenlanders koesteren voor onzen wil naar herstel cn voor cl( kracht waarmee het Neder landsche volk den wederop bouw heeft ter hand genomen. Maar soms ook waait er een beschamende, diep' beschamen de klank over. Zoo dezer da gen, toen Engélschc ouders, wier eenige zoon hij Arnhem viel. opdat wij vrij zouden zijn, na de hcrdenkingsplechtighe- den hun auto zagen leeggesto len. Dc uit was ingeslagen en alles verdwenen, tot de portret ten van hun gesneuvelden zoon toe. Wij hebben ons als volk diep te schamen voor zulk een moreel verval. En als dc da ders gegrepen worden, dienen zij voorbeeldig te worden ge straft. Wij zijn het aan de na gedachtenis van de bevrijders van Arnhem, dat zijn ook onze dooden, verplicht. Een Amerikaansche bom menwerper is in de nabijheid van het vliegveld van Washington om- laaggestort. Dc „Mercury", een Ha lifax bombardements vliegtuig van de R.A.F. is dezer dagen op het vliegveld Debden, in Essex, door de vrouw van luchtcommodore Fagan, gedooptDe machine is uitgerust met de nieuwste toe stellen op het gebied van radar en radio, ter waarde van 10.000 pond sterling en liet zal binnenkort een tocht, maken van 25.000 mijl, o.a. naar Austra lië, Nieuw-Zeeland en India, teneinde de daar gestationneerde onderdeelen van de R.A.Fmet dc nieuwe vindingen kennis te laten maken. Een vliegende school in optima forma! pNGELAND, nog steeds het land van king Soccer, t -H—heeft zooveel goede voetballers opgeleverd in de jaren, dat de populairste aller sporten daar wordt be- oefend, dat men duizelt bij het hooren van al hun namen. Het zyn er inderdaad zooveel, dat een Billy. Meredith en een Alex James sneller zyn vergeten dani- by ons een Buitenweg, een Bakhuys of een Goebel. Maar één naam is er toch, dien men in Engeland niétr zoo g zal -•RVgetcr. 'li° StcnNy Mat chews, dor»; internationalen rechtsbuiten van Stokc City. die niet alleen wordt beschouwd als de beste voetballer waar- over de Britten op het oogenblik be schikken, maar door velen zelfs de beste voetballer in de Engelsche voet balgeschiedenis (en dat is een roem rijke!) wordt genoemd. STANLEY MATTHEWS, thans dertig jaar oud, is een vry lan ge, forsche jongeman van het type „huisvader". Hij spreekt nogal sloom en op het voetbalveld lijkt hij op het oog niet zoo tnel. Maar pas op als hij den bal krijgt. Dan verdwijnt in een oogwenk alle stunteligheid waar van men hem onwillekeurig ver denkt, dan is hij Engeland's voetbal goochelaar nummer een. Matthews' balcontróle grenst aan het ongelooflijke. Knappe jongen die hem den bal ontfutselt, wanneer hij met groote snelheid op den vleugel het leer opbrengt, met schijn- en schaarbewegingen twee spelers pas seert, bij den derden tegenstander even terug gaat om dan opnieuw twee tegenstanders voorbij te drib belen, waarna een zuiver afgemeten pass naar een teamgenoot volgt. En doelpunten maken kan hij ook. De blonde Stanley is de wanhoop van alle backs en middenspelers, die hij zoo vaak te vlug af is. Stanley Matthews heeft zijn gc- hcele leven in Stoke waar hij na tuurlijk enorm populair is ge woond. Hij werd er geboren als zoon van een bokser, blonk al als jongen uit in allerlei balspelen en speelde reeds op zyn dertiende jaar in een internationalen wedstrijd voor scho lieren (hij is een van de weinige school-internationals, die het later een eind in de voetballerij brachten). Stoke City was zich weldra van zijn talenten bewust en gaf hem een baantje op het kantoor, waar men hem alle gelegenheid gaf over voet bal te praten. Op zijn zestiende speel de Stanley reeds in het reserve-elf tal cn het volgend jaar werd hij prof. Op zijn twintigste trouwde hij de dochter van den Stoke-trainer, Jim my Val lance, met wien hij samen een zaak in sportartikelen drijft. Stanley, die gedurende den oorlog bij dc R.A.F. diende, heeft boven dien kort geleden een hotel geopend in Blackpool, waar hij nu ook woont. Verder schrijft hij artikelen in ver scheidene bladen, ontwerpt adver tenties en werd zoodoende een van die uitzonderingen, wien het niet al leen als voetballer, maar ook finan cieel goed gaat. Want van voetbal len alleen word je in Engeland niet rijk: zelfs een speler als Matthews krijgt maximum honderd gulden per week in het voetbalseizoen en 75 gulden gedurende den zomer, waar bij dan komen 20 gulden per gewon nen en tien gulden per gelijkgespeel- den wedstrijd. Dat moge veel lijken, maar het leven in Engeland is duur en tenslotte gaat een voetballer niet zoo heel lang mee Zondagmiddag kwam bij de roioncle voor de Bleekstraat tc Utrecht een motor rijder met duorijd ster in botsing met een gemeentelijke, bus van lijn C# De aan. rijding wcw zoo hevig dat de bestuurder van het motorrijwiel over den weg werd gesl'ngerd en in zorg wekkenden toestand naar het Ziekenhuis moest worden ver voerd. De bus kwam met een geweldigen slag tegen een per-1 ceel toi stilstand en drukte een gedeelte van den gevel in. Wonder obven won. der bekwamen slechts enkele inzittenden van de bus eenige verwondingen van lichten aard terwijl enkele ruiten het ook moesten ontgelden. Vandaag staat voor het eerst de heer G. van Nus niet meer als directeur vermeld in den kop van ons blad. De heer Van Nus heeft gevolg gegeven aan zyn reeds van den aanvang gekoesterd voornemen, om zich, wanneer hij zyn taak vol bracht achtte, uit het krantenlevcn terug te trekken. De heer G. van Nus, die met vele anderen in den bezettingstijd werkte voor het illegale „Parool", heeft ook na den oorlog voor de stichting „Het Parool" belangrijk werk ver richt. Zakenman als hij is in hart cn nieren, schiep hy de voorwaar den, waarop het „Dagblad voor Amersfoort en de Veluwe", als voortzetting van het illegale „Pa rool" en belichaming van de idealen uit den bezettingstijd, in onze streek tot bloei kon komen. Het „Dagblad voor Amersfoort en de Veluwe" is den heer Van Nus grooten dank verschuldigd en het personeel verliest in hem een chef, die niet alleen directeur, maar ook dagelijksch vriend en raadsman was. De stichting „Het Parool" neemt afscheid van den heer Van Nus met den wensch. dat hy haar in voor komende gevallen zijn advies en steun niet zal onthouden eii dat het hem in het zakenleven, dat weer voor hem ligt, zeer goed moge gaan. Laat produceeren en distribueeren IN zijn beschouwing ter begelei ding van de millioenen-nota schreef minister Lieftinck o.m., dat wil een algemeene verbetering van den economischen toestand worden bereikt, het noodig zal zijn meer te produceeren en te exporteeren, waar- by de consumptie desondanks be perkt blijft, zoodat de besparingen zullen toenemen. Hoewel wy dezen gedachtengang in het algemeen kunnen byvallen, wil dit toch niet zeggen, dat zulks voor alle artikelen moet gelden. Daarbij denken wy in de allereerste plaats aan de textielproductie. Even als voor de voedselvoorziening spe ciale maatregelen zijn genomen, zoo dat thans niemand meer in ons land honger behoeft te lyden, zal het ook en evenzeer noodzakelijk zijn voor zieningen te treffen om den textiel- hongcr te stillen. Allerwegen hoort men zeer ge gronde klachten over het groote te kort aan textielproducten, byv. on- derkleeding en kousen. Met bange zorg zien de huismoeders den komen den winter tegemoet, waarin tenge volge van onvoldoende kleeding de ziekten als het ware worden uitge- noodigd haar intree in de gezinnen te doen. En met de kousen-ellende is het wel zoo erg, dat wij ons de ver ontwaardiging der vrouwen ten volle kunnen begrijpen en deze voor hon derd procent onderschrijven. EVENALS de regecring er door buitengewone maatregelen in geslaagd is de voedselvoorziening be hoorlijk te verzekeren, rust ook op haar de zeer dure plicht de bevol king van de noodige textielproducten te voorzien. In dit geval mag niet de leuze gelden: produceeren en expor teeren. Zij dient te worden vervan gen door: produceeren en distribuee ren! En niet in een slakkengang, maar in een zoo snel mogelijk tem po. Zyn daartoe bijzondere maatre gelen noodig, dan dienen die, hoe dan ook, te worden getroffen. Aan de nationale ergernis, dat anderhalf jaar na de bevrijding, de textielvoor- ziening nog op een schromelijke wijze tekort schiet, moet met man en macht een einde worden gemaakt. Op dit gebied krijgt men den indruk, dat de overheid met gesloten oogen door het leven gaat en niets ziet van de onhoudbare toestanden, die toch overal zijn te constateeren. WIJ weten, dat de regeering met velerlei en groote problemen heeft te worstelen, dat zij vaak voor onoverkomelijk Iykende moeilijkhe den staat. Daarmede zal ieder ver standig mensch zeker rekening wil len houden. Maar evenzeer staat het vast, dat de textielvoorzfening thans na de voedselvoorziening'op het eer. ste plan dient te komen en dat de regeering nu zonder ëenig verder dralen een textiel-offensief moet lanceeren. Ergo, heeren in Den Haag, de- handen uit de mouwen en aange pakt! Laat produceeren en distri bueeren en andermaallaat produ ceeren en distribuëereri! Het abonnementstarief voor netaansluitingcn voor de telefoon zal m'ct ingang van 1 October a.s. met ong. 25% worden verhoogd. Het Italiaansche stoomschip „Cerino" is Zaterdagnacht op de Schelde ter hoogte van Terneuzen aan den grond geloopen. Weinig verandering Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt: I p Matige, aan de kust tijdelijk i 1 krachtige Z.-W. wind. Meest I I zuftar bewolktmet plaatselijk I cenigen regen, voornamelijk in het Noorden van het land

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1