DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Groote wilde stakingen in Amsterdam en Zaandam Weet U het nog?' In verband met de troepen uitzending Ik vraag voor dezen man de doodstraf" Internationale smokkelbende onschadelijk gemaakt Verzet tegen Sowjetrussisch voorstel in Veiligheidsraad Onrust in het havengebied Asylrecht voor Spaansche vlucht::;ngen gevraagd Bon 529: vleesch Winter 1944- Ministers Groote Vier vandaag bijeen (Teuiueton - ar ja is dood Safety Sam Stettinius opvolger van Harriman te Londen? Op 30 September uitspraak te Neurenberg? Hoe Belgische „Skymaster' ten onder ging Exit Wallace Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.^ per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 24 September 1946 Nr. 450 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Het personeel van de Amsterdamsche gemeentetram is vanmorgen in staking gegaan als protest tegen het uitzenden van troepen naar Indonesië. Met uitzondering van een enkelen tramtrein (te weten een tramtrein van lijn 3 en een van lijn 1). Ook is vanmorgen geen enkele tram uitgeredenDe gemeentelijke autobus sen waren aanvankelijk wel uitgereden maar hebben zich vrijwel direct bij deze, bij informatie als wilde" betitelde, staking aangesloten. Nadere bijzonderheden ontbreken op dit moment nog. De staking van de tram in Amsterdam stond omstreeks 9 uur niet meer alleen. Er waren verschillende andere bedrijven waar eveneens wildesta kingen waren uitgebroken, o.a# BlauwhoedenveemVolgens de tot nog toe binnengekomen berichten is geen van de erkende vakbewegingen bij deze actie betrokken. Uit Zaandam bereikt ons het bericht dat het geheele per. soneel van de Zaansche levensmiddelenindustrieën Albert Heyn, Hille en Verkade, om S uur in staking gegaan voor een tijd van 2 uur. Bij de Amster damsche Droogdok Mij. is 80 procent van het. personeel niet verschenen. Verschillende kleine bedrijven zijn ook in staking gegaan. In Amsterdam ryden op het oogenblik uiisluitend lijnl en lijn 25, maar met politie op de tram. Omstreeks half 11 verwacht men een groote meeting van het trampersoneel op het Waterlooplein. De actie van het trampersoneel richt zich eveneens tegen den directeur, ir# Hofman. In het havengebied is het eveneens zeer onrustig De situatie schijnt op het oogenblik zoo te zijn dat de vak bewegingen zich tegen de staking keeren en enkele bedrijven niet tot staking overgaen omdat het advies van de vakbeweging daar tegen is. In de stad is het over het algemeen rustig, hoewel natuurlijk op diverse punten groepen menschen de situatie bepraten, waarbij het af en toe tot felle politieke debatten komt. j Weer zonnevlekken? j O IJ Reuter zijn berichten bin- *-) nenqekome.n over on t u-rit h- tinq van radio-ver bin din ff en over de qe.heele were.ld. welke, naar men vermoedtte wijlen is aan j zonnevlekken, die vele qolflcnq- ten „verduisterde" en waardoor gedurende de afgeloopen 48 uur enkele vliegtuigdiensten qestaakt moesten worden. De correspon- dent van Reutei te WeWnqton seint, dat de uitwerkinqen van het Noorderlicht de rudiove.rbin- dirtqen op het Noordelijk en Ztti- de lijk halfrond sinds Zalerdaq- j avond heelt onderbroken. Ud 2 New York wordt meldinq qe- maakt van veelvuldig^ atmosphe- rische storingen, waardoor radio- verbindingen wegzakken. Storin- qen. d>e overeenkomst vertoonen 5 met die welke misschien het ver- ongelukken ran he.t Belgische t/iëqfuiq nabij Gander hebben veroorzaakt. Burgemeester van Amsterdam HET N.V.V. heeft het onder staande telegram verzonden aan den minister-president, dr. L. J. M. Beel: Bestuur N.V.V.indezen optre dende namens zijn 285.000 leclen, dringt er met den meesten klem bij uw regeering op aan, Spaan sche verstekelingen Oranjefontein niet naar Spanje terug te voeren doch in Nederland asylrecht te verleenen, c.q. medewerking te ►verleenen voor vertrek naar het land hunner keuze. Dringt er voorts op aan, terstond cellulaire- insluiting op te heffen. Verklaard zich bereid, de verzorging van deze menschen voor rekening N.V.V. te nemen. Vertrouwt op medewerking Nederlandsche re geering. Het parlement van de Far Oer heeft zich met 12 tegen 11 stemmen voor autonomie der eilanden uitgesproken. V.S. trekken eisch tegen over Roemenië in In de economische commissie voor den Balkan deelde de afge vaardigde der V.S. Thorp, mede, dat zijn land den eisch tot vol ledige vergoeding voor oorlogs schade toegebracht aan bezit van onderdanen der U.N.O. m Roeme- nie intrekt. Thorp verklaarde, dat een nieuw amendement zou worden ingediend. Waarin de nieuwe verminderde eisch vervat zou zijn. M.P.E.A. begint trade- shows met „De Zeehavik" Nu het conflict met den Neder- landschen Bioscoopbond is bijge legd is de M.P.E.A. die als eenig verhuurkantoor voor de groote Amerikaansche filmmaatschap pijen zal optreden, aanstond be gonnen met voor de pers en de exploitanten de eerste van het honderdtal films te vertoonen, dat zij van 1 Jan. 1947 af verdeeld over het volgend jaar in de cir culatie zal brengen. Gisterochtend werd in het Corso theater te Amsterdam een tradeshow gegeven van ,,De Zee havik", een Warner Bros film spelend ten tijde van de regeering van Elisabeth van Engeland Philips II van Spanje, waarin de romantische geschiedenis wordt verteld van een kaperkapitein die, ten bate van Engeland. Spaan sche raljoenen van hun schatten berooft. In dit door Mighale Curtiz ge regisseerde product speelt Arrcl Flynn de rol van den moedigen kaperkapitein, gesecondeerd door Flora Roleson als Elisabeth, Bren da Marshall als de Spaansche Donna Maria en Claude Rains 3is de gezant. Gedurende het tijdvak van Dins dag 21 September t.m. Zaterdac 12 Oct. geeft de bon 529 vleesch. recht op het koopen van 100 gram vieesch. Mr. V. J. C. Sikkell: Ex-burgemeester van Velzen staat terecht Maandagmiddag omstreeks half een is de nieuw benoemde burge meester van Amsterdam mr. Arn J, d'Ailly, door den commissaris der Koningin voor de prov Noord-Holland, dr. J. E. baron de Vos van Steen wijk in een besloten bijeenkomst ter p ovinciale grif fie te Haarlem beëedigd als bur gemeester. Inlevering van eieren Teneinde een regelmatige voor ziening met eieren in de naas;e toekomst te waarborgen, is elke pluimveehouder verplicht in het tijdvak van 1 Sept. 1946 tot 1 Jan 1947, alle leverbare eieren, welke hij van zijn kippen en/of eenden raapt, bij een erkenden verzame laar in te leveren. Dit is bepaald in het tweede inleveringsbesluit Hieronder vallen niet de eieren, bestemd voor eigen gezinsver bruik. Het bedrijfschap voor pluimvee en eieren kan eventueel uitzonderingen toestaan. Voorts is in dit besluit de bepa ling opgenomen, dat pluimvee houders. die daartoe van het be drijfschap vergunning hebben ge kregen. broedeieren mogen leve ren aan kuikenbroeders. De pluimveehouder dient bij de afle vering een formulier in tweevoud uit te schrijven. Het origineele exemplaar is voor den kuikenbroe der en het duplicaat moet de pluimveehouder bewaren. De heer Jean Rivire is benoemd tot Fransch ambassa deur te Den Haag, in opvolging van den heer Guerin Devaux, die tot ambassadeur te Rio de Janei ro is benoemd. De Utrechtsche districtsleider der N.S.B. en in zijn functie als bur. gemeester van Velsen berucht geioor- den Tjeerd van der Weide had zich gistermorgen voor het Amsterdam sche Bijzonder Gerechtshof te verant woorden voor hetgeen hem door den proc.-fiscaal mr. J, G, Sikkel ten laste werd gelegd Het was een lange reeks beschuldi gingen. In 1942 en 1943 had hij per soonlijk de vernielingen van gebou- •ven. fabrieken, woningen etc. geleid Stakende spoorwegmenschen kregen dreigbrieven van hem, met de mede dgeling. dat hij ze aan de S.D zou overleveren, wanneer deze stakers zich niet zouden melden. Van der Weide arresteerde den sta tionchef De Noo, hetgeen den dood van dezen tengevolge heeft gehad. In Utrecht had verd. zware mishande lingen aan anti's toegebracht en Jo den werden door hem opgespoord en •'c-^'-Dorteerd Bij het verhoor door den president, mr. E van Schaeck Mathon, bleek deze'sadist te zijn veranderd in een zeer nederig mensch Toen de door hem georganiseerde Jodenvervolging ter sprake kwamen en de president scherpe verwijten tot hem richtte verdedigde Van der Wei de zich met te zeggen, dat hij slechts wist, dat voor deze menschen in Polen een nieuwe levensmogelijkheid werd geschapen. Dat zij als minder dan beesten werden behandeld bij arres- *at»e en vervoer „wist ik niet. Wij N.S.B.-ers leefden op een eiland met hooge muren er om heen." De procureur-fiscaal, mr. N. J. G. Sikkel noemde het een zware taak om in deze zaak een requisitoir te houden, omdat hij het hof moest dui delijk maken, waarover het nu te oordeelen had ,,Niet die oninteres sante man die daar zit, maar de man Tjeerd van der Weide, burgemeester van Velsen moet worden berecht. De man die een begrip was. Wiefis naam men in heel Kennermerland slechts met huivering uitsprak. Mr. Sikkel citeerde vervolgens eeni- ge zinnen uit verdachtes correspon dentie. „De Fuehrer heeft mij het Verdienstkreuz 2de klasse gegeven. Ik loop nu als een pauw met een lintje, maar het is tegelijk mijn dood vonnis, als de wending komt." ,,Nu", aldus mr. Sikkel ,,que voulez vous entendre, la farce a jouée". En met een kort op een tóón uitgesproken zinnetje besloot hij zijn requisitoir: ,,Ik vraag voor dezen man de dood straf." Zoo haalden we aardappelen De Britsche grenscontróleaf- deeling deelt mede, dat een in ternationale smokkelbende die op groote schaal over de Neder landsche, Belgische, Deensche en Duitsche grens smokkelde, door een actie van gecombineer de grenscontrólediensten on schadelijk is gemaakt. Talrijke personen zijn gearresteerd. De smokkelbende, die bestond uit tientallen mannen en vrouwen van alle Europeesche nationali teiten en door Nederlanders werd geleid, was buitengewoon goed ge organiseerd met. een netwerk van verbindingen van geheime wegen over drie grenzen naar en uit Duitschland, over welke zij zwarte goederen ter waarde van millioe- nen guldens smokkelden. De ben de maakte gebruik van auto's, die met hun ladingen over de velden konden rijden, waardoor de weg patrouilles aan de grens werden misleid. De arrestatie der leiders is mogelijk gemaakt door middel van onderschepte brieven en me- dedeelingen van eenige gearres teerde smokkelaars. Een grensbeambte heeft mede gedeeld, dat in de afgeloopen maand aan de grenzen ongeveer duizend arrestaties zijn verricht. Verscheidene kleine benden zijn reeds onschadelijk gemaakt, maar men weet, dat andere nog operee ren. Aken. het knooppunt van de Nederlandsche, Belgische en Duitsche grens was het voor naamste „kanaal" der smokke laars en Düsseldorf was een der distributiecentra. Er waren LA .li. 4,* leden bij Het Fransche persburaeu A.F.P. meldt nader, dat enkelen van de aan de grens gearresteerden tot de U.N.R.R.A. behoorden. De smok- :.:L^asB5S8ss®iHaa De Kalmoade op de werf van J. en K. Smits Scheeps werven in Kinder, dijk gebouwde tin baggermolen de eerste na den oor. log glijdt in zijn element. Deze tin baggermolen is 60 meter lang en 20 breedde bagger- diepte is 30 meter. De bouw geschiedde in opdracht van het Billiton.concern. keiaars stonden in verbinding met Duitsche industrieelen. Ongc veer een maand geleden is een Duitsche industrieel uit Wupper- tal, die tot de bende behoorde, door een Britsche rechtbank tot gevangenisstraf veroordeeld we gens het smokkelen van zijde naar Nederland in een voertuig van de U.N.R.R.A. De Nederlandsche chauffeur en twee andere mede plichtigen zijn eveneens veroor deeld. Dit geval heeft geleid tot de arrestatie van enkele leiders van de bende, die auto's naar Bel- gie trachtten te smokkelen. Negen van de gearresteerden wa ren Poolsche vluchtelingen, die zich in Engelsche uniformen had den gestoken. Met behulp van vul- sche papieren begaven zij zich naar Brussel, waar zij gestolen sieraden ruilden tegen groote hoeveelheden koffie, tabak cn diverse voedingsmiddelen. De Britsche politie heeft de Polen gearresteerd op het oogenblik, dat zij een partij koffie weer van de hand deden. Allen zijn tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld, doch zullen op vrije voeten wor den gesteld als zij den wensch te kennen geven naar Polen terug te keeren. Te Parijs werd gisteravond be vestigd, dat de Groote Vier van middag bijeen zullen komen. De vergadering is door het Fransche staatshoofd. Bidault, bijeengeroe pen, op voorstel van den Brit- schen minister van Buitenland- sche Zaken, Bevin. Men meent te weten, dat Bevin het voorstel tot deze bijeenkomst deed in een nota van Bidault, als gastheer-voorzitter der vredescon ferentie. en afdrukken naar de beide andere ministers verzond Het doel der bijeenkomst, zooals voorgesteld door Bevin, is bespre king van de agenda der conferen tie. Plenaire zitting der vredesconferentie Volgens besluit in overeenstem ming tusschen het secretariaat en de voorzitters van de commissies zal de vredesconferentie te Parijs in den loop van deze week in ple naire zitting bijeenkomen. Een verhaal uit het jaar 1945 20. door Frank Anders Niet alleen in ons land is het droef ge steld met de ver keersveiligheid, Ook in Londen consta teert men dagelijks hoe ontstellend groot het aantal verkeerszondaren ism Vandaar dat de Londensche politie is overgegaan tot de instelling van Sa fety Sam": een agent in opvallend uniformdie ver- keersles geeft aan de schooljeugd. De foto is geno men op het oogen. blik. dat „Safety Sam" schoolkinde ren laat zien hoe zij bij een kruispunt moeten oversteken. Het was zooals ik vermoed had: het duurde lang, voor er open gedaan werd De soldaten hadden ze ker een vermoeienden dienst achter den rug, dat zij niet terstond met krachtige middelen de voordeur be gonnen te bewerken. Zij wachtten rustig en zwijgend, maar toen einde lijk de lichtstreep in mijn schuil plaats viel en iemand bang of boos tegenover de Duitschers moest staan, lieten zij geen tijd verloren gaan. Polizei! hoorde ik nog; de deur viel weer dicht en zij waren binnen. Ge spannen wachtte ik nu, totdat het sousterrain in het licht gezet werd voor het onderzoek. Er drong heel weinig gerucht uit het huis tot mij door Daarom schrok ik toch nog he vig toen het licht naast mij onver wacht aanging, al was ik er op be dacht. Nu eerst zag ik, dat ook aan de binnenzijde van de ramen tralies wa ren, wat mij een zekere geruststelling gaf. Toch kon ik goed zien wat er in het sousterrain gebeurde. De twee soldaten kwamen snel de steenen trap omlaag en bleven midden in het ver trek op de groote blauwe en gele te gels staan. Achter hen aan rolde een wit gevaarte naar beneden. Het was een vrouw in nachtgewaad, klein, ontzagwekkend dik. op bïoote voeten. Zij zou er belachelijk hebben uitge zien met het aantal papiertjes in het haar als zij niet zoo boos was geweest. Zij kookte van drift En koken was haar ambacht, men kon het haar aan zien. Dit was haar terrein en oorlog of geen oorlog, soldaten of ministerr, hier golden haar wetten. Draus, riep zij, wild met haar ar men zwaaiend, zooals men een hond van zijn erf jaagt, „Draus miet je vaule voese!". Een van de soldaten keek ontsteld om, als zag hij een schorpioen en had hij met geleerd hoe dat beest aan te vatten. De ander liep op het raóm, recht op mij, toe en begon aan het traliewerk te rukken. De vrouw, die breed en dreigend voor haar fornuis had postgevat, zag hem gaan en liep hem nu na. „Wiel je daaran", riep ze, „ga ie gang maar. Hoe sneller hoe besser!" En meteen trok zij aan enkele gren dels en zwaaide de tralieluiken terug. Er waren^nu alleen nog de twee ra men. die mij van den Duitscher scheidden en het witte, tule gordijn tje beschermde mij nog voor ziin blikken Of had hij mij reeds gezien9 Ik zag duidelijk de S.S.-teekens op zijn kraag, maar ziin gezicht bleef onder de helm in hei donker. Hij morrelde aan de sluiting van het raam. dat klemde. Hij duwde tegen de houten lijst. Ik voelde eensklaps de verlamming uit mij trekken en greep instinctief naar het pistool on der mijn jasje. Weer bonkte hij tegen het raam, nu met zijn volle vlakke h^nd. Nog bleef het klemmen Nu nam hij zijn geweer van den schouder bracht met een snelle beweging de kolf voor zich. deed een stap achter uit en mikte. Met een slag sprong het raam open en de houten boven]ijst trof mijn gebogen hoofd. De klap kwam heel hard aan tegen mijn sche del. die niet meegaf, omdat hij tegen het straatroostei rustte De slag voel de ik door heel mijn lichaam en het werd zwart voor mijn oogen. Ik merkte nog, dat ik langzaam in mijn knieën doorzakte en dat het raam aan mijn kant door den schok weer was dichtgeslagen en dat het andere wijd open stond. Toen zag ik vjiets meer.. Wat er daarna gebeurd is heb ik later niet geheel meer kunnen na gaan. Op het oogenblik, dat ik het bewustzijn verloor, schoot nog de angst door mij. dat de Duitscher op merkzaam geworden moest zijn, doordat een der ramen terugsloeg. En in elk geval had hij zich toch wil len overtuigen, dat er achter dat raam r»ets verdachts te bespeuren zou zijn. Of ging het alleen*om het'gebaar, om een houding tegenover de booze kok kin? Ik had nog gezien hoe zij hem wilde weerhouden van den slag met het geweer Zij was bang. dat hij dwars door het glas zou slaan en vloog met bezwerende gebaren van haar armen op hem af Hij was haar voor geweest. (Wordt vervolgd) Hoe sterk, vraagt Rusland, zijn de troepen machten der V.N. in het buitenland? (AP de bijeenkomst van den Veiligheidsraad op Maandagavond heeft ^^Engeland zich verzet tegen het plaatsen op de agenda van het Sowjet- Engeland zich verzet tegen het plaatsen op de agenda van het Sowjct- russischc voorstel, volgens hetwelk alle vereenigde volkeren rapport zou den moeten uitbrengen over de sterkte van hun troepenmacht in het buitenland. Sir Alexander (Groot-Brittannië) gaf als zijn mcening te kennen, dat de juiste manier in dezen zou zijn geweest een stap van de Sowjet- Unie direct bij de Britsche regee ring. De Australische gedelegeerde, Paul Hasluck, viel sir Alexander bij. Herschel Johnson (V.S.) zeide: „In de Sowjctrussischc uiteenzetting is niets te vinden, dat cën bestudce- ring van het voorstel door den raad zou rechtvaardigen." Hij ontkende, dat er, zooals door Sowjet-Rusland beweerd word, een onprettige sfeer zou hcerschcn in landen, waar troe pen van de V.S. gelegerd waren. Zich wendend tot sir Alexander Cadogan en Herschel Johnson, de Britsche en Amerikaansche afge vaardigde, stelde Gromyko de vraag: ,,Is soms iemand bang, dat een bespreking, gegevens over de tegenwoordigheid van vreemde troepen in zekere landen aan het licht zou doen komen?" De Nederlandsche gedelegeerde, Van Klcffcns, zeide, dat hij tegen het plaatsen van hel Sowjetrus- sische voorstel op de agenda zou stemmen. De hoofdvraag is, aldus zeide hij, of de troepen in zekere landen daar zijn met toestemming Volgens een bericht uit New York neemt men in politieke kringen te Washington aan, dat Edward Stettinius mogelijk als opvolger van Harriman tot Ame- rikaansch ambassadeur te Lon den zal worden benoemd. Stetti nius is onlangs afgetreden als Amerikaansch afgevaardigde bij den Veiligheidsraad. Wallace's opvolger Averell Harriman aie Henry Wallace als minister van handel der Ver. Sta ten is opgevolgd. Robert Jackson, de voornaam ste Amerikaansche aanklager te Neurenberg, is gistermiddag per vliegtuig uit Washington in Neu renberg aangekomen. Men ver wacht, dat het vonnis van het in ternationale militaire tiibunaal Maandag a s. zal worden uitge sproken. De Belgische regeering heeft een verklaiing afgelegd over den rami» van het bij Gander op 18 September neergestorte vliegtuig. 26 Personen hebben den dood gevonden, terwijl de overige 13 in het ziekenhuis te Gander zijn opgenomen. Het is voorals nog on mogelijk de oorzaken van dit on geluk definitief te bepalen. Men ve moedt evenwel dat slecht weer, gebrek aan zicht en plotselinge varbreking van radiocontact, waarschijnlijk ten gevolge van noorderlicht, een belangrijke rol hebben gespeeld. Toen de „Skymaster" den grond naderde, baande het toestel zich een weg door het bosch van 190 meter, waarbij de boomen letter lijk weggemaaid werden. Het vliegtuig vloog in brand, toen het tot stilstand kwam. Volgens berichten uit- Gander zuilen de slachtoffers op de plaats van de ramp worden begra ven Stakingen in Frankrijk geëindigd De stakingen der employe's bij het Fransche ministerie van Fi nanciën, der douanebeambten en zekere andere rijksambtenaren zijn na vier dagen geduurd te hebben geëindigd. Deze beslissing is medegedeeld door het bestuur van den betrok ken vakbond, die in het totaal 100.000 leden telt. van die landen zelf. De Sowjetrus- sische verklaring rept er niet van, of eenige regeering bezwaren heeft gemaakt. De Braziliaansche gedelegeerde, Velloso, wees met nadruk de „Sow- jetrussische beschuldiging over aan wezigheid van Amerikaansche troe pen in Brazilië van de hand." WALLACE is afgetreden en daar. mede is weer een dramatische episode ten einde. Maar do gevolgen van dit „incident" zullen zich. naar wij vreezen, zoowel in de Ameri kaansche politiek als in het ruimer verband van de wereldsituatie nog gcruimen tijd doen gevoelen, afge zien nog van do vraag, welke actie de lijder voor zijn overtuiging, Wallace,nu verder zal gaan onderne men. Wallace is een in vele opzichten symptiek mensch. hij is een radicaal, wat hem aantrekkelijk maakt voor de progressieven in de wereld, ook in ons land. Deze radicaal is onge rust geworden over de richting, die de politiek der V. S. sinds de Confe rentie van Moskou in December j.l. is gaan inslaan. Dit. is z'n goede recht zooals het goedo recht was, dat hij zqoals door de publicatie ervan op 18 Sept. gebleken is, aan deze onge rustheid uiting gaf in een brief aan president Truman, dien hij op 23 Juli schreef. In dit schrijven pleit hij voor het doen van concessies aan de Sowjet-Unie, voor samenwerking niet deze mogendheid. Dit past vol komen bij een zeker heusch niet al leen tot de V. S. beperkt radicalis me Maar Wallace is behalve een radicaal ook een Amerikaan cn dus wil hij Rusland niet tegemoet komen in China of in Japan, waar Ameri kaansche belangen van den eersten rang op 't spel staan, maar liever in het Zuid-Ooston van Europa*cn het Midden-Oosten. Wel zijn ook daar Amerikaansche belangen bij betrok, ken, met name oliebelangen, maar Wallace zou geen radicaal zijn, wan neer hij niet het land had aan olie- belangen en dus bereid zou zijn die voor de goedo zaak op te offeren. Alles met elkaar was dit toch wel een sympathiek schrijven van dezen Amerikaan. VEEL uitwerking had het niet blijkbaar. Waar Wallace's onge rustheid echter bleef en zelfs toe nam, besloot hij nu zich tot de open. bare meening te wenden. En nu werd deze sympathieke radicaal ra dicaler en minder sympathiek Wallace behoort tot het soort poli tici, 'die allereerst leven vanuit hun emotionaliteit. Om meer indruk to maken voerde hij een schurk ten tooneele: 't. Britsche imperialisme in het, Midden-Oosten, dat het goedwil lende Amerikaansche volk liefst zou nieosleepen in een oorlog tegen do Sowjet-Unie. Do creatie van do fi guur van dezen schurk op dit mo ment was er zoo naast, zij was zoo'n' duidelijke aanwijzing, dat er een valsch element gekomen was in hot spel, dat onze radicale Amerikaan wilde spelen, dat in ieder land zijn onmiddellijk ontslag zou zijn ge volgd. Manr de merkwaardige constitutie dei V. S. gaf dozen staatsman den tijd, om nog een blunder te begaan, in een afscheidswoord tot een jour nalist. die naar Moskou terugkeerde, haalde hij, blijkbaar niet tevreden met liet effect van zijn eersten schurk, oen tweeden te voorschijn: de Amerikanen, die een pre vent ie ven oorlog tegen de Sowjct-Unie zouden nastreven. En met deze handelwijze is ons laatsto restje sympathie met Wal lace verdwenen, omdat wij deze vin gerwijzing volmaakt onverantwoor. delijk achten. Niet omdat er geen Amerikanen zullen zijn. die zoo den- ke, als Wallace beweert. Maar omdat Wallace om zijn eigen gewichtigheid goed te "doen uitkomen aan dit groepje oorlogshitsers een beteeke- nis geeft, die het niet heeft. Wij zijn ervan overtuigd, dut de publieke opinie in de VS. en natuurlijk ook die in Engeland een prevenlieven oorlog tegen de Sowjet-Unie niet zou, dulden. Waar dit zoo is. beschouwen wij Wallace's uitlating hierover als een onverantwoordelijk spelen met vuur door een dilettant in de we re ldpolitiek. Wij kunnen alleen maar hopen, dat men in Moskou deze ui ting op haar juiste waarde zal weten t-i schatten. Pandit Nehroe heeft ver klaard, dat hij zijn functie van president van de congres-partij zal neerleggen. De eerste na-oorlogsche jaar beurs te Brussel zal van 26 April tot 11 Mei 1947 worden ge houden. Veranderlijk Weersverwachting, medegedeeld door het KNMI te De Bilt: Gebroken bewolking met in het Noorden des lands enkele lichte buitjesLater weer toenneruende bewolking Matige wind tusschen W. en Z.-WIets koeler. 25 Sept. zon op 6.27, onder 18.35, maan op 4.55,onder 18.48.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1