DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Stakingen te Amsterdam geëindigd Ook regeering wil vrede in Indonesië Commissies te Parijs moeten 5 October klaar zijn Meer koffie en extra suiker Spelling-ontwerp in Tweede Kamer behandeld „Er is geen werkelijk gevaar voor een nieuwen oorlog" arja is dood Relletjes duurden voort De „Boissevain" vertrokken Een schoenenbon op stamkaartnummer0 Gen. Smuts naar Nederland Een gevoel van opluchting Stakingen om Indonesië Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 25 September 1946 Nr. 451 6e jaargang Red. cn Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER T"\ E wilde stakingen te Amsterdam zijn geëindigd. Hedenmor- gen om 8 uur zijn velen weer aan den arbeid gegaan en men neemt aan dat ook de overige ploegen hun werk weer zullen opvatten. De stad vertoont weder het normale aanzien. Den gehcelcn middag was 't in dc Amsterdamsche binnenstad roerig. Speciaal op den Dam moest de po litie herhaaldelijk charges uitvoeren Omstreeks half vijf bereikte de on rust zijn hoogtepunt en trof de po litie maatregelen om verdere onge regeldheden te voorkomen. Met oc- hulp van drie jeeps en de uitruk- auto werd het publiek van het mid- den-Damterrein teruggedreven. Een enkele maal moest de politie, van sabel en vuurwapens gebruik ma ken. In de binnenstad zijn totaal 20 ge wonden gevallen. Ook in het begin van den avond kwamen in de bin- stad weer oploopen voor van op rel letjes beluste opgeschoten jongelui. Het m.s. „Boissevain" dat een kleine 3000 man van de 7-Decem- ber Divisie naar Indië zal overbren gen, is gistermiddag uit de Amster damsche haven vertrokken. Het vertrek had ondanks dc sta king en het rumoer in de Amster damsche binnenstad een normaal en rustig verloop. Op de kade stonden natuurlijk de talrijke familieleden, die de jon gens een laatste afscheid op hun groote reis toewuifden. Zooals wij vernamen zullen Za terdag a.s. „De Ruys" cn Donder dag daaropvolgend de „Tegelberg" eveneens met onderdeelen van de 7-Dccember divisie vertrekken. Massameeting C. P. N. in Apollohal In de Apollohal te Amsterdam organiseerde de CPN gisteravond een massavergadering om te pro testeeren tegen de uitzending van Nederlandsche troepen naar Indo nesië Verschillende sprekers, w.o. Paul de Groot, politiek secre taris van de CPN voerden het woord. Zij lieten scherpe critiek hooren op het kabinet Beel en eischten, dat de regeering moet veranderen. Hierdoor zal men in vrede en vriendschap met het In donesische volk kunnen samen werken. Uit republikeinsche bron wordt vernomen, dat S j a h r i r niet voor 4 October in Batavia terug zou kunnen ziin. Het C.D.K. deelt ons mede, dat in den loop der mnd October '46 diege nen voor een schoenenbon in aan merking komen, wier stamkaartnum mer op het cijfer 0 eindigt, voor zoover zij sedert 1 Januari 1945 nog geen bon voor schoenen ontvangen hebben. Van April tot en met Augustus werden ca. 3,3 millioen schoener.- bonnen uitgereikt. De schoenenpro ductie kon tengevolge van de onre gelmatige aanvoer van overleder met den verkoop niet geheel gelijken tred houden. De handels- en winkel voorraden zijn daardoor geslonken Teneinde deze voorraden op peil te brengen, zoodat het publiek weer een behoorlijke keuze kan worden gegarandeerd zullen de plaatselijke distributiediensten pas na 12 October op nader vast te stellen dagen gele genheid geven de bonnen onder overlegging van stamkaart met bij behorend inlegvel af te halen. Eieren in het voorjaar zonder bon Het zal nog tot komend voorjaar duren voordat eieren zonder bon in dén handel kunnen worden gebracht Dezen winter zal het aantal leg kippen tot ongeveex negen millioen oploopen, waarvan een jaarproduc tie van 1300 millioen eieren wordt verwacht. Wanneer komend voorjaar de eierhandel vrij gegeven wordt, wil men een buffervoorraad gevormd hebben, om de groote vraag van het publiek te kunnen opvangen. Om dit te berüken zijn de pluim veehouders sinds 1 September ver plicht al hun eieren in te leveren, terwijl tevens een vervoersverbod is afgekondigd. Prof. de Quay, commissaris der Koningin in Nd.-Brabant Bij Kon. Besluit is met ingang van 1 November 1946 benoemd tot com missaris der Koningin in de provin cie Noord-Brabant prof dr J E de Quay, een der leden van het drie manschap der Ned. Unie. Bij K.B. is met ingang van 1 No vember 1946 jhr mr J Th M Smits van Oyen op dc meest eervolle wijze ontheven van de vervulling van het ambt van commissaris der Koningin in de provincie Noord- Brabant. Reuter meldt uit Parijs, dat gene raal Jan Smuts, minister-president van de Unie van Zuid-Afrika, voor nemens is binnenkort een bezoek aan Nederland en België te brengen. Ten behoeve van de Bataaf- sche Petroleum I\Iii. en van de Ned. Petroleurn Mij. zal een der nieuwe KLM-Constellations Maan dag 30 Sept. naar Indonesië vertrekken met bestemming Ba tavia. De verkoop der Prinsessezegels ten bate van het kind en de T.B.C.-be. strijding is begonnenDe burgemees ter van Amsterdam, mr. A. J. d'Atl- ly, koopt de eerste zegels bij zijn echtgenoote in het- hoofdpostkantoor in de hoofdstad Was het Zondagavond in de hoofdstad reeds onrustig. Dinsdag poogden men meer kracht bij te zetten aan den eisch om troepenverschepingen stop te zetten, door te staken. De enkele trams, die Duisdagmorgen nog reden, stonden onder politietoezicht Min. Jonkman tot soldaten en stakers ln verband met de moeilijkheden die gerezen zijn bij de uitzending van Nederlandsche troepen naar In donesië. heeft minJonkman gister- avond voor den zender Hilversum een rede uitgesproken, waarin hij zei- de, dat al maanden lang in ons vrije land in enkele kringen actie is ge voerd tegen de zending van Neder landsche dienstplichtigen der Konink lijke Landmacht naar Indonesië. En thans zijn eenige stakingen uitgebro ken om te protesteeren tegen het voortzetten van troepenverschepin gen en tegen de Indonesische politiek van de regeering in het algemeen. Dit alles berust op misverstand. Men strijdt voor vreedzaam over leg. en overeenstemming tot beslech ting van het Nederlandsch-Indone- sisch geschil, en men verzet zich te gen wapengeweld, dat het Indoneri sche vrijheidsverlangen zou willen onderdrukken. Beide doelstellingen zijn echter even goed die van de regeering. Bij de installatie van de commis sie-generaal heeft laatstelijk de re geering de commissie nog eens uit drukkelijk deze boodschap mede ge geven dat zij uit gaat. bezield door den vredeswil van het Nederlandsche volk H. M. de Koningin heel't, door aan de eerste divisie en de niet baar sa- Groote Vier wenschen bespoediging der Vredesconferentie TIJDENS de bijeenkomst van gistermiddag hebben de Groote Vier be sloten aan de Vredesconferentie voor te stellen 5 October als datum aan te houden, waarop het werk van de commissies ten einde moet zip. Zij werden het er tevens over eens, dat de plenaire vergaderingen van de Vredesconferentie op 15 October beëindigd dienen te zijn. Dc Groote Vier zullen aan de conferentie voorstellen, dat de daarvoor in aanmerking <omende organen van de conferentie een reglement opstellen, volgens het welk zoo noodig het aantal redevoeringen in de commissies wordt beperkt. Indien een commissie op 5 October niet met haar werk gereed is, zullen de Groote Vier beslissen welke stappen dienen te worden genomen. De vier ministers kwamen verder overeen, dat op de plenaire verga deringen elk vredesverdrag afzonder lijk zou worden behandeld, zonder rekening te houden met de verdee ling in verschillende commissies. De raad van ministers van buitenland- sche zaken zal een begin maken met het bestudeeren van de aanbevelin gen der conferentie, zoodra de op 5 October beginnende plenaire zitting die naar voren brengt. Bevin stelde voor, dat de raad van ministers zich daarna naar New York zou begeven om zijn werk in verband met de vredesverdragen daar voort te zetten. Op dit punt heeft men echter nog geen definitieve beslissing genomen. Het besluit van de Groote Vier inzake bespoediging van het werk der conferentie zal via hun plaats vervangers aan een plenaire vergade ring wórden voorgelegd. Russische resolutie in Veiligheidsraad verworpen De Veiligheidsraad zette gisteren de debatten over de Russische reso lutie, waarbij een opgave van plaats en sterkte van vreemde strijdkrach ten in niet vijandelijke gebieden wordt geëischt voort. Het Russische voorstel werd ten slotte met 7 tegen 2 stemmen ver worpen. Slechts de Sowjet-Unie en Polen stemden voor, terwijl Frank rijk en Egypte zich van stemming onthielden. In de bonncnlijst van 29 Septem ber tot 13 October is opgenomen de aangekondigde rantsoenverhooging van koffie door dc aanwijzing van een bon van 200 gram, welk rant soen voor zes weken geldt. Voorts is weer 500 gram suiker extra beschikbaar gesteld, de twee de helft van het beloofde kilogram. Zooals bekend, luidt het normale schema van het suikerrantsoen in elke zes wekelijksche periode voor personen boven vier jaar: de eerste veertien dagen 750, de tweede 500 cn denderde weer 750 gram. Voor kinderen van 04 jaar: 750. 500 en 500 gram. Naar verkieziag dubbeie hoeveelheid jam. De reeds min of meer gebruikelij ke 100 gram vlccsch extra boven het rantsoen van 400 gram per twee weken, ontbreekt dezen keer even min. In de aanvullende bonncnlijst van de volgende week zal alleen een bon voor tabak worden aangewezen. Twee kg appels of peren Het CDK deelt ons mede, dat op de bonnen 563 en 063, welke men voor Woensdag II September jl. moest inleveren bij een handelaar in groenten en/of fruit, twee kilo gram appels of peren verkrijgbaar zullen zijn. HERZIEN FRANSCHEN HUN EISCH T.A.V. RUHRGEBIED? Van de zijde van gezaghebbende kringen van het Fransche militaire bestuur te Badpn-Badcn wordt voor speld, dat de Franschen hun eisch tot afscheiding van het Rijnland en Ruhrgcbied van Duitschland zullen herzien. Men is tot deze voorspel ling gekomen op grond van de rede van den Amcrikaanschen minister van Buitcnlandsche Zaken, Byrnes, te Stuttgart, waarin deze te kennen gaf, dat de V.S. tegen deze afschei ding gekant zijn. men uitgaande bewakingsbataljons den naam van 7-December-divisie, en -bataljons te verleenen, op wel zeer duidelijke wijze hun gewezen op hun taak: do doeleinden van haar rede van 7 December 1942 te verwezelij- ken. En enkele weken geleden heeft de Eerste Kamer onzer Staten-Generaal haar verrtouwen in het regeerings- beleid uitgesproken door een motie, waarin opschorting der voorgenomen troepen verschepingen werd verzocht, re verwerpen met 39 tegen 4 stem men. Mannen, die ten onrechte nog niet zijt teruggekeerd van inschepingsver. lof, meldt U alsnog in uw garnizoe nen. Stakers, hervat uw werk, gij hebt den vredeswil van het Nederlandsche volk nog eens ten overvloede beves tigd, maar gij zijt te ver gegaan: ook uw regeering wil vrede in overleg en overeenstemming met Indonesië Interpellatie over troepen-uitzending (Van onzen parlementairen redacteur) rTy WAALF jaren reeds wordt den kinderen op school een spelling: onderwezen, die door het Rijk niet wordt gevolgd-. Het is de z.g. spclling-Marchant. die in 1934 werd ingevoerd als voor de examens voorgeschreven spelling, waardoor de uitspraak van de Kamer, korten tijd tevoren (motie Tilanus) met 48 tegen 43 stemmen gedaan tot afwijzing van een nieuwe spelling, rustig werd ontdoken. Drie jaar later werd een motie Moller, uitsprekende, dat deze spel ling oof\ in regceringsstukkcn diende te worden gebruikt, met 57 tegen 3S stemmen aangenomen. Zij is echter nooit uitgevoerd en het moest 1946 worden, voordat het wetsontwerp Voorschriften tot dc schrijf wijze van de Nederlandsche taal aan de bestaande anarchic een einde kwam maken De wet houdt in. dat de spelling bij K.B. wordt geie geld, doch dit beteckent. in afspraak m<*» België, waar 9 Maart i 1. de nieuwe spelling al is ingevoerd, toepassing van de spelling-Mar chant, die op dc scholen reeds wordt gebruikt, ook door dc regeering. Wanneer de heer Lucas (KVP) niet op het laatste oogonblik oen amendement had ingediend, waar van de voorzitter hem terecht een verwijt maakte, zou het wetsont werp gistermiddag reeds ziin af gehandeld. Nu moet vandaag nog over het amendement, dat de strekking heeft de spelling door de wet te doen regelen en niet bij K.B., worden gepraat en ge stemd. Dit heeft echter het voordeel, dat dc heer Wagenaar (CPN) rlan meteen zijn aangevraagde inter pellatie kan houden over de troe penuitzendingen naar Indonesië en de gisteren uitgebroken sta kingen. Spellingsdebat was erg mak Nadat in het verleden over de spelling in de Tweede Kamer de golven der politieke hartstocht zich fel hebben bewogen, bleek nu de aardigheid er volkomen af. Oud-minister Kerkstra (AR) was geen enthousiast voorstander van de enkele „e" en „o" in open let tergrepen en van de „s" in plaats Stalin: /n een vraaggesprek met Alexan der Werth, een Britsch dagblad correspondent in Moskou, heeft Sta. lin verklaard, dat het gepraat over een nieuwen oorlog de bedoeling had, oorlogsbegrootingen op peil te hou den en demobilisatie te vertragen. „Ik geloof niet aan een werkelijk ge vaar voor een nieuwen oorlog", aldus concludeerde Stalin„Voornamelijk militaire en politieke agenten van ge heime diensten en hun weinige aan hangers schreeuwen over een nieu wen oorlog. Men moet. zoo zei hij, scherp onder, scheid maken tusschen de geruchten over een nieuwen oorlog en het wer kelijk gevaar van een nieuwen oorlog, dat nog niet bestaat." In antwoord op de vraag: ..denkt U. dat Groot-Brlt- tannië en de V.S. in vollen ernst be zig zijn met een kapitalitische omsin geling van de Sowjet-Unie," ant woordde Stalin: ,,Ik geloof niet, dat de leidende kringen in Groot-Bittan- më en de V. S. in staat zijn een kapi talistische omsingeling van de Sow jet-Unie. zelfs indien zij dat zouden willen, te bereiken." De reactie Reuters diplomatieke correspondent schrijft, dat de verklaring van gene- ralissimus Stalin te Londen algemeene opluchting en genoegen heeft ver oorzaakt. Waarnemers beschouwen dit als bijna de eenige weer gerust stellende uitspraak over buitenland- sche zaken, sedert het einde van den oorlog door een geallieerden staats man gedaan. In Fransche politieke kringen wordt Stalins bevestiging van zijn geloof in vriendschappelijke samenwerking tusschen de Sowjet-Unie en de VVes- tersche democratieën warm verwel komd als een aanduiding van een keerpunt in de internationale betrek kingen. De waarnemend minister van Bui tcnlandsche Zaken der V.S., Clayton, noemde tijdens een persconferentie te Washington, de ,.geen oorlog" verkla ring van Stalin „buitengewoon inte ressant en zeer belangrijk Ook door Moskou g:ng een goli van groote opluchting en voldoening toen Stalins verklaring bekend werd ge maakt van „sch" en nop minder van het facultatief stellen van de bui pinps „n". doch hij begreep wel. dat de wijzers van de klok niet kunnen worden achteruit gezet. Mevr. Fortanier de Wit (P.v.d.V.) vieesdc verwarring door het fa cultatief stellen van dc buigings „n" en hoopte, dat aan de ver wachte lust van hij en zii woor den de hand zal worden gehou den, teneinde taalverarming te voorkomen. Dc heer Tilanus (CH). die in ne geschiedenis van het spellings vraagstuk in de Kamer zoo'n mi litante rol heeft gespeeld, had al zijn vurigheid verloren en verge noegde zich met te constatecren. dat het wetsontwerp aan do be staande wanorde een einde maakt. De heer van Sleen (P.v.d. A) meende, dat België recht heeft op onze waardeering, omdat het de dingen groot heeft gezien. Ei zijn nog steeds lieden, die het vol le pond van de oude spelling te rug willen hebben. Doch ook wij krijgen het volle pond der vereen voudiging niet. d.w.z. de spelling- Kol lewijn. Minister Gielen merkte op. dat de spelling, welke nu zal worden ingevoerd geen vereenvoudigde spelling is. Zij is een compromis. De verecnvoudigers en de Belgen wilden veel verder gaan. Het was met het oog on België niet moge lijk om het weglaten van de bui (rings .,n" gebiedend voor te schrij ven. Met de woordenlijst zal de grootste spoed worden betracht. Bij het wetsontwerp inzake de bezoldiging van de rechterlijke macht pleitte de heer Donker (Pv dA) voor betere salarieering der rechterlijke macht en voor ver nieuwing. o.a. door het benoemen van vrouwen. Minister van Maarseveen vond de emotionaliteit van de vrouw te groot om haar bij voorkeur tot rechter te benoemen. - Door bemiddeling van de Ne derlandsche regeering kan de ree- dersvereeniging voor de haring- visscherij tien millioen kilogram gezouten haring leveren aan Rusland. STADSNIEUWS Uit het politie-dagboek Verdacht van heling bij een tabaksdiefstal i6 een 23-jarige jon geman aangehouden. Op den Hoogeweg reed een mi litaire motorrijder met een snel heid van ongeveer 25 km. in de richting Hoevelaken. Een voor hem rijdende automobilist reed met zeer onregelmatige snelheid nu langzaam, dan weer snel. Plot seling remde de autobestuurder af. waardoor de motorrijder tegen de achterzijde van de auto opreed. De bestuurder van dc auto reed door. De motorrijder liep eenige ontvellingen op. Zijn motor moest worden weggesleept. Baldadige jongens hebben eeni ge ruiten stuk gegooid. De ouders, die aansprakelijk zijn voor de schade, aangericht door hun min derjarige kinderen moeten de rui ten vergoeden. rfcUllLt fON I uit het jaar 1945 door Frank Anders Haar gezicht was er nog, toen ik weer opkeek. Maar er stond geen Duitscher naast haar en ik zag andere dingen, die mij verbaasden, Zij droeg geen papieren meer in het haar en het nachthemd was vervan gen door een ingewikkeld geval van blauw met witfe bloemen en bijen. Nog was zij kwaad als een geplaagde kalkoen, maar nu gold haar toorn mij. Zij trok aan mij been en schreeuwde: Zoo, wou jij stiekum naar bin nen, hè? Profiteeren, dat ik het raam in de konsternaasje open had gelaten. Leelijke landlooper. Maar om Ma- rietje te vangen moet je vroeger op staan! Opstaan? Langzamerhand begon het ook in mijn doffe hoofd te dagen. Het drong tot mij door, dat het al licht buiten was en ik begreep ten slotte, dat ik langen tijd bewusteloos had gelegen, onder het straatrooster van een sousterratn_ Ik moet er wel vreemd en hulpeloos hebben uitgezien want de vrouw, die Marietje heette, verloor haar boosheid door naar mij te küken. Zij gaf nog eens een ruk aan mij en haar stem klonk veel mil der toen zij weer 6prak: Hé, daar, word eens wakker en zeg maar wat je daar voor aap in die kooi zit te spelen. Zij heeft mij geholpen om eruit te komen en toen ik op de tegels van de keuken stond voelde ik mij als een aangeschoten eend. die een week aan een slootrand heeft gelegen. Ik heb wat verdwaasd aan een wankele ta fel gezeten en haar verteld, dat ik voor de Duitschers gevlucht was. Ik herinner mij er niet veel meer van, wat zij daarop alzoo te zeggen had; wel weet ik nog. dat haar woorden over de Duitschers even zout waren als de soep, die zij voor mij klaar maakte en dat er over de tafel met punaises een zeil was vastgemaakt, dat kleine witte en groene blokjes droeg en een overhangend kartel randje Deze Marietje was een brave ziel. Het was plezierig om door haar verzorgd te worden en de warmte van de paar houtjes in de kachel deed mij zoo weldadig aan, dat het me moeite kostte om aan mijn plicht tr, denken. En dat was in de eerste plaat te vragen hoe laat het was. Ik wist, dat het té laat zou zijn En dat was het: tien over negen. Ik raapte al mijn moed bijeen en dat was niet veel en ik zei, dat ik gaan moest. Zij wilde er niet van weten Hoor eens. jongen, meende ze. je gaat nog niet. want als ze je vinden, braden ze je nog. Marietje dacht zelfs in kooktaal. Braden met een ui, mompelde ik. Een ui! riep zij verheugd, alsof ik het over een heel goeden kennis had, dien zij een tijdlang met was tegengekomen Een ui, verzuchtte zij dan, als ik maar een uitje te pakken kreeg. Dan zou de heele wereld er anders uitzien. Dan zou meneer niet zoo knorrig met zijn soepketel thuisko men. Dan zou ik alles lekker kunnen maken, zelfs suikerbieten. Ik heb haar beloofd een ui voor haar te zullen halen. Toen mocht ik gaan; zij liet mij zelfs door de voor deur vertrekken en bracht mij tot den hoek van de straat om zich te overtuigen of de kust wel veilig zijn zou. Zij was een zwaar convooi. zoo als zij daar naast mij voortzeilde Zij zou voor een heele Duitsche armada niet zijn uitgeweken, nu het om een ui ging. Toen ik eenmaal alleen was heb ik er vaart achter gezet. De goede Ma rietje had mij even uit mijn sombere stemming gehaald en ik overwoog, dat er met een beetje geluk nog wel iets te tedden zou zijn Ik wist wel iswaar niet op welk uur de begrafe nis gesteld was maar wellicht waren Berend. Jan Willem en Heinsius nog bijtijds te waarschuwen Aan Drem- mel dacht ik zoo gauw niet. Feiteliik hoorde die er ook niet bij. De ande ren waren niet in de rtad Ik ben eerst naar Berend gegaan; die woon de het dichtste bij. Zijn moeder deed mij open en trok mij snel naar bin nen. In de eang be<*on zij plotseling te huilen. Ik was daarop allerminst voorbereid. Ik kende haar als een flinke vrouw. Let er maar niet op. herstelde zij zich ..Ik ben een beetje van streek. Er js toch niets met Berend gebeurd, dat je hier komt9 Ik heb vannacht nare dingen gedroomd." glimlachte ze nu door haar tranen heen. (Wordt vervolgd) Noteert U even Grand: „Geef 'm de sporen". 2.30, 6 45 en 9 uur. Cit>„Hel mysterie van Priory Caslle". 2.30, 7 en 9 uur. Rembrandt: „Waar het Westen begint"; „Jongens in uniform". 2.30 en 8 uur. Vannacht om half twee meldde een man uit Bolsward zich bii de politie. Hij zeide in Rotterdam de veemarkt te hebben bezocht. On geveer om half vijf was hij naar het station geloopcn en werd over vallen door een manspersoon, die hem van zijn portefeuille, in houdende 1150 gulden, jas en pet beroofde. Ledenvcrgaitering van „De Vlasakkers" De buurtvereeniging „De Vlas akker" kwam Dinsdagavond on der voorzitterschap van den heer Visser in het Volksgebouw in ver gadering bijeen. .Na de gebruike lijke voorlezing der notulen werd hef nieuwe reglemeht voorgelezen wat onveranderd werd goedge keurd. De bouw van een speeltuin op een terrein aan het smalle pad eigendom van de Ned. Spoorwe gen NV vormde een voornaam vanken. Tot slot werd nog het punt van bespreking. Van de zijde' der NS is reeds geruimen tijd ge leden een schrijven ontvangen, waarin gezegd werd. dat het ter rein gehuurd kon worden. De con dities zouden, aldus N S. spoedig volgen, doch tot op heden zijn geen nadere bijzonderheden ont vangen. Tot slot werd nog het buurtfeest besproken, dat op 16 October a.s. in de Markthal zal worden gehouden met medewer king van de nostale tooneelvorèe- niging ..De Schijnwerper". Burgerlijke Stand Geboren: Grietje, d. v. R. Vonk en A. van Barreveld. Huwelijken; Th. H. Stoelinga en S. M. Overmars. A. de Vos en G. •f. van der Wolf. II. Niezen en N. C Meijer. W. Schreuder en H. M \an den Ilooff. 1000 geïnterneerden en intcr- geallieerden en krijgsgevange nen zullen in den avond van 26 September naar Batavia ver trekken. F"\E trocpenuitzending naar Indo- ncsië heeft in Amsterdam cn Zaandam een groote stakingsbewe ging tot gevolg gehad. Natuurlijk waren ook bij deze staking weer lieden betrokken, die op ccn relle tje belust waren cn namen anderen er alleen aan deel omdat zij er ccn uitstekend strijdmiddel in zagen te gen dc huidige regeering. Maar het gros der stakers wilde dcmonstrcc- ren, dat zij het niet eens zijn met het onder dc gegeven omstandighe den zenden van Nederlandsche troepen naar Indonesië cn zij heb ben daarmee uiting gegeven aan wat leeft onder een niet onbelang rijk deel van ons volk. Er zullen weinig soldaten zijn, die niet eens een keer naar Indonesië willen, want dit op zichzelf zou een buiten kansje zijn. Zij zouden cr ook wel heen willen om politicdiensten te verrichten, maar een groot aantal heeft cr bezwaar tegen om cr te gaan oorlog voeren. Het is onjuist deze kwestie alleen in het licht te zien van wat zich den laatstcn tijd in cn om Indone sië heeft afgespeeld. Men mag aller lei schoone frasen gebruiken, maar een feit is het, dat ccn deel van het Nederlandsche volk zich nooit met Indonesië écn heeft gevoeld. Dit op zich zelf was onjuist, maar niet ge heel onbegrijpelijk, ook al door ccn schromelijk tekort aan behoorlijke voorlichting. Een deel van ons volk zag in Indonesië een gebied, waar een aantal landgenooten op min of meer gemakkelijke wijze rijk werd en waar kapitaalkrachtige maatschap pijen groote winsten boekten ten koste van de inhccmsche» bevolking. Degenen, die altijd min of meer vreemd tegenover Indonesië hebben gestaan, voelen cr weinig voor wij willen het wel cen$ ronduit zeg gen, want precies zóó stellen zij het J}n met hel op het spel zetten van hurt leven cn hun gezinsgeluk „dat rijke land te gaan terug ver overen voor dc kapitalisten." Hier zit echter dc groote fout. En die fout komt zoowel voor reke ning van dc stakers cn de weiger achtige soldaten als van dc regee ring: Het uitzenden van de troepen heeft niet de bedoeling in Indonesië den kolonialen oorlog te gaan voe ren. De troepen zijn noodig om daar ginds andere troepen, Engclschc en Nederlandsche troepen, die ook wel eens met verlof willen, af tc lossen. Die soldaten zijn noodig om in onze overzccsche rijksdeelen dc rust te bewaren cn menschcnlcvcns te be schermen. maar niet om oorlog re voeren. En de regeering van het uit den oorlog herrezen Nederland wil geen koloniale uitbuiting meer en heeft het Indonesische \olk dc be lofte van gelijkberechtiging gege ven. Dc fout van dc regeering is, dat zij er niet in is geslaagd dc betrok kenen cr inderdaad van te overtui gen, dat zij geen kolonialen oorlog wil. Als de onderhandelingen met dc Indonesische leiders, die nu al zoo lang slcccpcnde zijn, spoediger tot een goed resultaat waren ge bracht en de kansen daartoe zijn cr in het verleden toch inderdaad geweest dan zou ons volk op dit punt gerust gesteld geweest zijn. Mogen deze om de verloren ar beidsuren betreurenswaardige sta kingen deze goede zijde hebben, dat zij dc regeering cr van doordringen, dat de vreedzame oplossing van het Indonesische probleem geen langer uitstel gedoogt. Constellation "breekt in tweeën Een Constellation van de Pan American Airways met 26 passa giers aan boord, is op de route New York-Lissabon bii landing: op het vliegveld Shannon (Eire) aan de achterzijde gebroken. Een vrouwelijke passagier is naar het hospitaal vervoerd, de overige in zittenden ziin ongedeerd. 25 doo:'en bijeen vliegtuig ongeluk Het ministerie van Luchtvaart heeft bekend gemaakt, dat een lancaster bommerwèrper van de R A. F. is neergestort bij Homs (Tripolitanië), waarhij alle passa giers en leden van de bemanning;, in totaal 25 man. ziin gedood. Scheepstijdingen Salland thulsr. 22/9 te Santos; Nieuw Holland 23/9 te A'dam; Tyro 24/9 te R'dam Hercules 24/9 te A'dam Ariadne 24/9 te R'dam; Boskoop 22/9 te Curacao; Amstelkerk 23/9 v. Free town;; Alb. Cuyp 20/9 v. Cristobal; Agatha 29/9 te Cebu; Baralt 18/9 v. Jucaro n. Tampico; Dordrecht 20/9 v. Philadelphia. Delftdijk 20/9 te New York: Erinna 18/9 v Suez: Edam 20/9 te Charleston; Friesland 29/9 te Bal timore; Jan Lieven 21/9 v Sio Tho me. Kelbergen 21/9 te Genua; Ma- noeran 20/9 v. Kaapstad; Noordam 22/9 te Antwerpen; Ovula 18/9 te Abadan; Tarakan 19/9 v. Penang n. New York; Tiba uitr. n. 22/9 Fini- sterre - Sir William Tritton, de u i t- v inde r van de tank is op 71- iarieen leeftijd overleden. Rustig weer I Weersverwachting, medegedeeld door het KNMI te De ÏSilt: In den ochtend plaatselijk mist. Meest licht bewolkt met zwakke wind. Vrij warm. 26 Sept. Zon op 6.29, onder 18.32 1 maan op 6.12, onder 19.04.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1