DAGBLAD VOOR AMERSFOORT NEURENBERG? NEEN KAAS! Communistische motie ondervond geen steun Griekenland slachtoffer van intensieven zenuwenoorlog Kamerdebat over de stakingen Wat de Duitschers zeg jen en denken KEUZE RUSLAND OF HET WESTEN het thema dat alle gesprekken beheerscht GEHALVEERD Tsaldaris beschuldigt Chineesche nationalisten rukken op Enkele regels Brutale roofoverval op bank in Pijnacker EEN LEKKER WARM BEDJE Handgranaat naar woning van N.S.B.-ster geworpen Minister van Maarseveen naar Neurenberg Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per weck of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING' H»E<T P. A"R O O-U Donderdag 26 September 1946 Nr. 452 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER /k heb heel Duitschland rond gereisd als Duitscher onder de DuitschersUrenlang heb ik in vuile, overvolle treinen gestaan en ik heb gegeten op de Duitsche reizigersbonkaarten in wacht kamers, waar zij mij tien Mark statiegeld vroegen voor een mes en een vork met een bord Ik heb met de reizende Duitschers gesproken over hun leven, liqn moeilijkheden, hun verwachtingen. Ik heb hun gastvrijheid genoten. Ik heb op een veldbed in een gebombardeerd huis geslapen en in een feodaal Beiersch kasteel. En ik heb als een doodgewone Britsche verslaggever met Duit sche autoriteiten gesproken over hun moeilijkheden. Uier vindt U mijn eerste con clusie. it- n. Z) lVTu ik er nog eens over nadenk', is het gesprek waaraan ik het meeste gehad heb gedurende mijn verblijf van zes weken in Duitsch land, niet gevoerd in een overheids bureau, maar in een karig gemeu belde kamer in een door bommen vernield huis in Hamburg. In dio Hamburgscho kamer vond ik alle elementen terug van do dis cussie, dio iedere Duitscher op het oogenblik voert met zichzelf en zjjn buren. Als „tramp" door Duitschland (I) Want de Duitschers, die een jaar geleden doodsbang gemaakt werden voor do barbaarschhedcn van do Russen en de wetteloosheid van hun regiem en die zich in do armen wierpen van de Westerscho mogendheden, beginnen nu met belangstelling naar do Oostelijke zóno te kijken. Wij waren oiet ons vijven, wo dro°nken Schnapps (in Hamburg voor Duitschers alleen op do zwarte markt te krijgen) en we aten een waterig bordje pap. De rolverdeeling was als volgt: Bengt, een 36-jarige S.S.-leider en voormalig redenaar van de nazi-partij. Hij was ondergedoken om aan inter, neering te ontkomen. Hij had zijn naam veranderd en leefde van een beetje vertaalwerk en een beetje zwarten handel. Hans Dietrich, een 25-jarig duikboot-commandant, die verslaggever van een krant was geworden. Als ex-officier van de Duitsche marine was het 1 hem door de denazificeering en de demobilisatiewettcn onmogelijk ge maakt om een baantje te vinden met politieke verantwoordelijkheid. Maar hij was onder dak gekomen bij het communistische blad „Volksstimme". „Geen enkel blad wilde mij hebben," zei Hans Dietrich, „alleen de „Volksstimme" vroeg niets. Het eenige wat zij zeiden was, dat ik verzekerd was van een baan als ik mijn werk behoorlijk verrichtte." Christian, een jong opscheppertjè van het Hamburgscbe Huisves tingsbureau. was uitgenoodigd om dat Madou, de vrouwelijke fotograaf die het feestje gaf, zijn hulp wilde inroepen voor het verkrijgen van een vergunning om in deze kamer te mogen blijven zitten. En verder ik zelf. Madou, die mijn ware identiteit kende, had mij voor gesteld als Herr Doerner, wat vol doende leek op Herr Delmer, om te kunnen zeggen dat men haar ver keerd verstaan had, wanneer ik mij zou verraden. Mijn verhaaltje was hetzelfde als ik altijd gebruikte wanneer ik als Duitscher reisde: ik was verslagge ver van eeri Berlijnsche krrflit en ik reisde door Duitschland om de Ic/.ers een idee te geven van het leven in de andere steden. Ik geloof, dat wat in deze kamer g2egd werd, typeerend was voor wat duizenden jonge Duitseliers tegen woordig in heel Duitschland zeggen en denken. Bengt, de S.S.-man, die uit Ktf- nigsberg kwam, dat nu bezet was door de Russen, beweerdo aan het begin van ons gesprek fel anti-com munist te zijn. Maar het was duide lijk, dat de woorden van Hans Dietrich indruk op hem begonnen te maken. Vertrouwen ZIJ zijn de eenigen, die voldoen de vertrouwen in hun eigen kiacbt hebben om menschen als mij te gebruiken en een toekomst voor mij te openen," zei Dietrich. „Ik houd niet van de communisten en ik vind hef afgrijselijk om de Russen in Duitschland te zien, maar naar wat ik bij dc „Volksstimme" zie, geloof ik dat alleen zij ons een toekomst kun nen bieden. Zij zijn de eenigen, die gebruik van ons zullen kunnen ma ken. De anderen zijn te bang voor ons verleden voor jouw en mijn verleden als officieren van een land- van strijdlustige imperialisten." Wij spraken over heel wat onder werpen, maar altijd' kwamen wij te rug op hetzelfde thema en wel Duischlands keus tusschen de Rus san en het Westen. Zooals Hans Dietrich het uitdrukte: „Do Russen hebben ons geplunderd ,maar zij zet. ter: ons aan het werk en brengen onze productie op gang. En het geeft niets of het voor herstelbetaling is, in ieder geval krijgen wij er ook een deel van. Het Westen," zei hij, „laat ons langzaam verrekken, opdat hun monopolies geen concurrentie van onze industrieën behoeven te duch ten." Ik vind wat deze jonge menschen te zeggen hadden heel belangrijk, omdat: 1. Wat zij zeggen kenmerkend is voor wat de mannen van hun ge neratie cn hun ervaring over ge heel Duitschland zeggen, vooral in de Britsche cn Amerikaansche zones. 2. Tenzij wij onze economische poli. tiek ten opzichte van westelijk Duitschland cn onze houding ten opzichte van de Duitsche admini stratie herzien, de Duitsche open. bare meening onder den invloed zal komen van deze jonge men schen, die nog door en door nazi zijn. Openbare meening o het oogenblik is de Duitsche V-' openbare meening op het ge bied van de groote politieke gebeur tenissen nog 'n onbeschreven blad. In geen enkel van de vele treingesprek. ken. die ik afluisterde, werd gespro ken over de Parijsche conferentie, nationalisatie of hcrverdeoling van hel land. Ik kwam tol do slotsom, dat de gewone man en vrouw alleen be lang stellen in de onmiddellijke pro blemen van hun dagelijkschen strijd om liet bestaan. Vaak zat ik in een kroegje achter mijn glas waterig bier naar do radio te luisteren cn dan lette ik op de reactie van het publiek. Her buitenlandsche nieuws, dat in druk maakte, was een verslag uit Cal cutta, waar Re honger-lijdcnde In diërs naar buiten trokken om zelf voedsel te gaan halen. „Dat moesten wij ook doen," zei een luisteraar. ..dat is nou net wat wij ook moesten doen. Gewoon alle maal samen naar buiten trekken en halen wat zij ons onthouden." Voedsel! IX/Taar toen er een speciale repor- -IVA tage kwam van het proces te Neurenberg, begonnen zij over do kaas te spreken, waarop zij al een week zaten te wachten. Negen van de tien menschen met wie ik in een trein zat waren op reis voor voedsel. Maar al die voedsel, cn kleeding- problcmen worden vergezeld door een bitter pessimisme over de toe komst. De doorsnee man of vrouw gelooft niet, dat het beter zal wor den, ontdekte ik, omdat men gelooft, dat het heelemaai dc bedoeling van de Engelschen niet is, dat liet beter zal worden. De vordering van bui zen en meubilair voor de Britsche vrouwen van militairen, vlak na de verlatene der rantsoenen dezen zo mer. doet het puhliek in liet Wes ten geloof hechten aan de wildste verhalen over de Britsche toekomst plannen En hef heeft geen enkelen zin om die in de kranten tegen te spreken. Het 7000 ton meten de Amerikaansche stoomschip Helena Modjeskaliep eenigen tijd geleden voor de gevaarlijke kust van Kent aan den grond (Good win Sands). Hef schip moest, in deze gevaarlijke positie, het hoofd bieden aan den hevigsten storm, welke Enge land sinds 2909 teis terde. Na. den storm bleek de Helena Modjeska", welke een lading ter waarde van 750000 pond sterling aan boord had, gehal veerd te zijnm De foto brengt de twee helften in beeld. HERR DOERNER' Sefton Delmer „Herr Doer- tierArmelijk gekleed zwierf de eerste verslaggever van dc DailiExpress", die vloeiend Duitsch spreekt en het Duitsche volk kent als geen ander, door de bezette zones van Duitschland een Duitscher, die oogcnschijnlijh de zorgen en nooden van het hui dige Duitsche volk deelt.. Ais Jlerr Doernervoerde hij tientallen gesprekken met menschen, die geen blad voor den mond namen. Wat denken en zeggen de Duitschers op dit oogenblik? „Herr Doernergeeft hel antwoord op deze vraag in den vorm van een drietal, speciaal voor ons blad geschreven artikelen, waarin hij zijn bevindingen, opg.edaan tijdens zijn zes weken durenden zwerftochtheeft neergelegd! Costantin Tsaldaris, de Grickschc premier, heeft op een plein in Sa- loniki ccn groote menigte toegespro ken. Hij zeidc dat Griekenland het slachtoffer was van ccn intensieven zenuwenoorlog cn dat dc aanvallen van gewapende benden werden ge organiseerd door hen, die toegang tot de Aegische zee'wcnschen te verkrijgen. Als het een binncnland- sche aangelegenheid van Grieken land zou zijn, aldus spreker, zou de ze reeds lang zijn geregeld. Volgens een bericht uit Saloniki heeft het Gricksche leger, bijge staan door gendarmes, in ccn ge vecht tegen gewapende benden in de buurt van het stadje Dcscate, 100 Albaneezen gevangen genomen. Tot dusverre zijn dc berichten, dat Dcs cate, dat naar verluidt door „ban dieten" die uit de richting van dc Albaneesche grens kwamen, ver overd is. heroverd zou zijn, niet van officieclc zijde bevestigd. 80 „ban dieten" zouden gedood zijn. Een woordvoerder van het Brit sche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft verklaard, dat dc Gricksche rcgcering Groot-Brittan- nie bewijzen heeft overgelegd dat de linksche strijdkrachten in Noord- Griekenland door Joego-Slavic en Albanië van wapenen worden voor zien. De woordvoerder voegde hier aan toe: „er is geen reden aan dc juistheid van dc overgelegde bewij zen tc twijfelen." Wapensmokkel via Egypte naar Palestina Dinsdagavond heeft in midden Egypte nabij dc stad Minjeh een strijd tusschen twee groepen wa pensmokkelaars plaats gehad, waarbij \ier smokkelaars wenieir gedood en door de ingrijpende po litie 3000 geweer- en revolverko gels in beslag werden genomen. Dit is een geval van wapensmok kel via 't Nijldal, welke de Egyp tische regeering voor een ernstig probleem stelt. Wapenen on mu nitie, welkfe via tie slagvelden van Libye zijn weggehaald, worden door het Nijldal naar de Roouc Zee en vervolgens via Sinai naar Palestina en Arabiö vervoerd. Executie der Oorlog?- ni isdad ïgers De voltrekking van het vonnis te Neurenberg zal plaats hebben op den léden dag na de uitspraak. Zij za! geschieden door middel van de galg of de valbijl. De plaats wordt geheim gehouden, maar men ver moedt, dat het Neurenberg of Miin- chen zal zijn. Er zullen geen ver slaggevers bij worden toegelaten. Nieuwe diamantmijn Exchange Telegraph heeft me degedeeld, dat „officieel bevestigd was", dat do diamantmijn die in het Britsche Tanganyika gebied in Afrika is ontdekt, „acht maal zoo groot is als welke andere dia mantmijn ter wereld ook." De mijn bevindt zich in Mwadui, bij het Shinyangamcer. Geen verschil |~AE gewone man ziet geen verschil l-' tusschen .do kranten, die ge schreven worden in opdracht van hef militair gezag cn de kranten die in opdracht van Göbbels geschreven werden. Waf hem betreft is alles één pot nat. Ze zien er net zoo uit en zij liegen even hard. Menschen als Hans Dietrich, die zoo half pro-communisme zijn en niet zoo heel erg anti-nazi. maken daar van gebruik. Anti-communisten als Bengt en Christian beginnen er naar te luisteren. In het volgend artikel laat Sefton Delmer zijn licht schijnen op de zwarte markt, de plaats jyaar hij de verdwenen nazi's zöëkt." Bevrijder van Den Bosch in ons land Ce bevrijder van Den Bosch, luit.- generaal Sir Neil Ritchie is gisteren op het vliegveld Valkenburg aan gekomen, voor ccn dricdaagsch be zoek aan ons land. Na deii oorlog, commandant van dc troepen in Schotland zal hij eind Februari van het volgend jaar luit.-generaal sir Montagnc Stopford opvolgen als commandant van dc geallieerde troepen in Zuid-Oost-Azic. Een ongeluk zit in een handgebaar l J~) E K.L.M.-vlieg er en schrijver A. Virulg vertelde gister- middag aan enkele op Schiphol aanwezige journalisten uit den mond Van een Amerikaanschen l industructeur tc hebben verno- men, welk een merkwaardig fout- je de oorzaak werd van het onge- luk, dat onlangs op het vliegveld Shannon New-Foundlandeen der Constellations van de Pan- American-Airy-ays trof, waarbij overigens slechts een der passa- j giers werd gewond, doch de ma- chine ernstig werd beschadigd. Toen de commandant van het vliegtuig bij het uitvoeren van de landingsmanoeuvres het bevel gaf de landingskleppen in te ha- lep heeft het lid van de bemani hing, die dit bevel moest uitvoe- voeten, een handledoch de l verkeerde omgetrokken en daar- mee de reeds uitgestoken wielen opnieuw ingetrokken, met alle j niet weinig kostbare gevolgen van dien. Volgens berichten in dc Chinee sche pers dreigen krachtige nationa listische strijdkrachten de communis tischc basis Kalgan in te sluiten. De nationalisten hebben den buitensten verdedigingsgordel reeds doorbro ken. Naar verluidt maken dc com munisten zich in Hweilai, 80 km. ten Z.O. van Kalgan, en in Hwai-an, 40 km ten ZW. van Kalgan, voor de verdediging gereed. Tc Peiping voe ren de commandanten van de na tionalisten besprekingen in verband met de dreigende slachting bij Kal gan. Soedarsono en Octoyo bij lord Killearn Volgens een republikeinschen woordvoerder hebben de Indonesi sche ministers Soedarsno en Oetoyo gisteren voorbereidende besprekin gen gevoerd met Lord Killearn ten einde de formaliteiten in verband met de komende hervatting van de onderhandelingen te regelen. Een officieele republikeinsche woordvoerder heeft tegenover het Persagents. Aneta verklaard, dat de republikeinen gaarne zouden zien, dat Lord Killearn de eerste zitting voor de hervatting der onderhande lingen bijeenroept, voordat de confe rentie te Pangkalpinang een aanvang neemt. Als reden werd opgegeven, dat Sjahrir niet wenscht, dat in het bin nenland de indruk wordt gewekt, dat de commissie-generaal hier in de eerste plaats voor Pangkalpinang is gekomen en pas in de tweede plaats voor de onderhandelingen. (Van onzen parlementairen redacteur) I NDON'ESIE is misbruikt voor een politieke staking, aldus Je heer 1 v. d. Goes van Natcrs (P.v.d.A.) in bet debat over de interpellatie Wagenaar gistermiddag in de Tweede Kamer. En het bloed, dat ge vloeid is, komt over het hoofd van hen, die de ongerustheid van de ouders der uitgezonden soldaten hebben geëxploiteerd voor hun poli tieke oogmerken. Dit scherpe, maar juiste vonnis was het verdiende loon voor de agitatie der communisten tegen dc uitzending van troepen naar Indonesië, waaraan zij door hun interpellatie te vergeefs pro beerden een schijn van rechtvaardiging tc geven. De lieer Wagenaar (CPN) die pretendeerde, dat. de communisti sche actie nationaal is. doch de uitzending van troepen onnatio naal, stelde in zijn toelichting op de interpellatie een reeks van vragen, waarin als feit werd ge steld, dat tegen vreedzame en on gewapende demonstranten met geweld van wapenen was opge treden, waarbij op 21 September een burger door militaire politie werd doodgeschoten. Hij vroeg een onpartijdig en deskundig on derzoek, bestraffing van de schul digen en schadeloosstelling aan de slachtoffers. Hij vroeg of dc regeering bereid was om do uit zending van troepen en wapenen op te schorten. Een viertal specia le vragen waren gericht tot den minister van Oorlog, waarvan in de laatste werd gezegd, dat een majoor van de Militaire politic bij een toespraak van zijn manschap pen had verlangd, dat zij zouden terugkeeren van een behoorlijk slagveld. Minister-president aan het ivoord TV/TINISTER Beel verklaar- -LV-L de, dat de regeering de vrijheid van meeningsuifcing beschouwt als één van de pij lers van den democratischen regeeiingsvorm, doch dat de ze vrijheid wordt beperkt door de belangen der openbare or de. Demonstraties, welke de openbare orde aantasten, kunnen niet worden toegela ten. Het optreden van de poli tie is volkomen juist gew eest. Het schot, waarvan een bur ger het slachtoffer is geweest, werd noch door de gemeen telijke, noch door de militaire politie gelost. Als dc politie wel geschoten had, zou het volkomen verantwoord zijn, omdat hier een kleine min derheid in strijd met de de mocratie probeerde aan de meerderheid haar standpunt op te dringen. Voor het optre- zal voortgaan met het treffen van de noodige voorzorgs maatregelen. Voor het optre den van de Amsterdamsche politie is de burgemeester ver antwoordelijk: het was volko- Generaal Damian Veltsjcf. dc Bulgaarschc minister van Oorlog is afgetreden. Hij wordt tot gezant voor Zwitserland benoemd. 2 October a.s. opent de Noor- sche luchtvaartmaatschappij een driemaal wckclijkschen dienst Oslo - Christensand - Amsterdam Brussel-Parijs v.v. Dc nieuwe presidente der U.V.V., mevrouw J B Ch Sjollcma- 'sJacob is gisteren te Amsterdam officieel in haar nieuwe functie ge ïnstalleerd. men gerechtvaardigd en de regeering stelt er zich achter. Het onderzoek naar het ge beurde, zal door de Justitie geschieden en daarnaast is geen plaats voor-een ander on derzoek. Van schadeloosstel ling zal alleen sprake, kunnen zijn als gebleken is van een onwettig gebruik der vuurwa penen. Voor wat dc troepenuitzending betreft verwees de minister naar de radiorede van minister Jonk man. Van opschorting der uitzen ding kon geen sprake zijn. Minis ter Fievez deed een paar verras sende mededeelingen. De soldaat die Zaterdag was gearresteerd, na welke arrestatie het fatale schot was gevallen, had kans gezien om te verdwijnen. Bij de bewuste toe spraak was gezegd tegen dc man schappen: Het mag geen slag veld worden. De repliek 'T* OEN in zijn repliek de heer A Wagenaar zei. dat de minis ter een scheiding brengt tusschen het Ncdciiandsche volk en het leger, applaudisseerde de publie ke tribune. Er kwamen na hem nog drie communisten in het vuur nl. Paul de Groot. Mevr. v. d. Muizenberg—Willemse en de heer Hoogcarspel, maar zij maakten de zaak eer erger dan beter. De lieer v. d. Goes v. Naters stelde de vraag of de regeering duidelijk genoeg stelling neemt tegen het wokken van een bloeddorstige stemming door sommige officieren en tegen den reactionnairen geest in liet leger. Dc heer Schouten (AR) constateerde, dat dc CPN streeft naar terreur en dictatuur en daar bij gebruik maakt van de moge lijkheden van den democratischen staat. Vanzelfsprekend waren de heeren Tilanu6 en Romme niet minder fel in hun vcroordeeling van het communisme. De heer Vorrink (P.v.d.A.) con stateside, dat het aan een breed opgezette voorlichting voor de uit gezonden troepen heeft ontbroken. De voorlichting, die gegeven is, was eenzijdig. Hij critiseerde scherp de voorstelling wan com munistische zijde als zou de de- nioi.stratie spontaan zijn geweest, In dat verband sprak hii van straatterreur, welke woorden Mevr. v. d. Muizenberg een hoon voor het Amsterdamsche volk noemde. Nadat minister Beel nogmaals verklaard had, dat de regeering niet van plan is om zich door dit soort acties van haar weg te la ten afbrengen, werd de commu nistische motie, waarin o.a. op schorting van dc troepenuitzen ding werd geeischt, verworpen met 50 tegen 10 (communistische) stemmen. Voor dc stemming mo tiveerde de heer Palar (P.v.d.A.) zijn stem tegen de motie met een beroep op de Wapenstilstandeon- derhandelingen, welker uitslag hij met vertrouwen afwracht. De wet op de schrijfwijze der Nederlandsclie taal is zondcv hoofdelijkc stemming aangeno men, nadat het amendement Lu cas eveneens z.h s. was aanvaard, waardoor de nieuwe spellings voorschriften in de wet zijn op genomen en dus niet bij algemee- nen maatiiegol van bestuur worden vastgesteld Verandering in de spelling zal dus alleen door wets wijziging kunnen geschieden. Dinsdagavond is een brutale roof overval op de boerenleenbank te Pijnacker gepleegd. Onder bedrei ging met ccn revolver heeft dc in dringer den kassier, die nog zat te werken, gedwongen de brandkast te openen en de aanwezige gelden er uit te halen. Dc dader verdween met medeneming van een bedrag aan contanten groot f 15.200. De politic is er echter in bcslaagd reeds ccnigc uren later tot arrestatie van den dief over te gaan, doordat het nummer van de auto, waarmede hij onsnaptc door een voorbijganger, die argwaan had gekregen, was ge noteerd. Dc dader is adjunct-com mies 2e klas van dc gemeente secre tarie Delft. Op de Londensche tentoonstelling „Britain can make il', wcl.t: Dinsdag geopend werd, wordt dit bed tentoongesteldHet 's gestroomlijnd, „air con ditioned", wordt electrisch verwarmd en thermostatisch gecontroleerd vanaf een paneel hetwelk op een auto-dashboard gelijkt. (Foto Anefo) Onderscheiding voor H.M. de Koningin Vrijdag 27 September zal dc ge zant tc Londen van het onafhanke lijk Koninkrijk Nepal in den Hima laya per speciaal vliegtuig op Schip hol arrivccrcn. Dc gezant, gen. Sjingbasjoemsjcrc long Bahadocr Rana, zal als ambas sadeur in bijzondere missie op Za terdag 28 September a.s. door H.M. Koningin Wilhelmina worden ont vangen. Dc ambassadeur zal aan H.M. dc versierselen van dc hoogste orde van het Koninkrijk Nepal overhandigen. Namens H.M. dc Koningin werd aan den erfelijke rijksbestuurder van Nepal door een Nederlandsclie missie het grootkruis van de Orde van den Ncdcrlandschcn Leeuw uit gereikt. Dat nog niet ieder zich kan ver eenigen met het in vryheid •stellen van politieke delinquenten is giste ren wederom gebleken. Omstreeks elf uur gisteravond werd de omge ving van de Adriaan van Ostade- laan in haar vredige rust wreed verstoord door een doffen knal. Het bleek dat een tweetal onbekend ge bleven manspersonen een handgra naat in de richting van perceel 37 in de Adriaan van Ostadclaan te Utrecht, waarin voorheen een siga renzaak gevestigd was van de wed. G. v. Br.G., die sinds kort voor waardelijk ontslagen was uit de de tineering welke zij in het fort de Bilt had doorgebracht. Vermoedelijk hebben bedoelde personen hun mis noegen over deze vrijlating doen bljjken. Doordat de granaat, welke van Amerikaansch fabrikaat was, op den rijweg voor het bewuste per ceel, waarvan de ramen door houten schotten waren afgeschermd, exploi- deerde werd aan het perceel zelf weinig schade aangericht. Een 7-tal omliggende woonhuizen kregen evenwel glasschade. Per soonlijke ongelukken deden zich niet Een der door de geallieerde controle commissie goedgekeurde ontwerpen voor een uniforme Duitsche postzegel voor gebruik in de Engelsche-, Ame rikaansche- en Sovjet-Russische zönes van Duitschland. De Minister van Justitie, mr. J H van Maarseveen, zal zich einde de zer week per auto naar Neuren berg begeven ten einde Maandag en Dinsdag a.s. dc zittingen van liet internationale tribunaal bij te wo nen. Geen opheffing Metropole en Vaudeville-orkest Naar ANP van bevoegde zijde ernecmt, zijn dc geruchten over de opheffing van het Metropolc-orkcst Gi.dcr Dolf van der Linden cn van liet Vaudeville- ikest, beide ressor- tcerende onder Radio Nederland, van icdcrcn grond ontbloot. Zuinig met zeep In October zal een rantsoen zach te zeep worden verstrekt. Het ver dient voorshands aanbeveling, met dc verstrekte rantsoenen zeep zui nigheid in het gebruik te betrachten, aangezien de aanvoer van grondstof fen uit het buitenland zeer traag en ongeregeld verloopt. Eén October vonnis te Neurenberg Het staat thans vast, dat het inter nationaal tribunaal voor oorlogsmis dadigers te Neurenberg Maandag 30 September om 10 uur des morgens bijéén zal komen om uitspraak te doen. De eerste dag zal gewijd zijn aan een resumé van de heele zaak. Dinsdag zal het vonnis worden uitge sproken over zeven nazi-organisaties en de 21 beschuldigden in de getui genbank benevens Martin Bormann, wiens zaak bij verstel? is behandeld. De aartsbisschop van Utrecht, kardinaal De Jong, heeft be noemd tot kapelaan te Utrecht: G W. Wolters. In Washington wordt offi cieel bekend gemaakt, dat aan boord van 75 schepen van Bikini nog sporen van radio-activiteit zijn aangetroffen. Voor emigratie naar Argenti nië, dient men zich te wenden tot het Argcntijnsche consulaat, Kei zersgracht 701, Amsterdam. Droog iveer Weersverwachting, medegedeeld I door het KNMI te De Bilt. In den ochtend plaatselijk mist. overigens licht tot half bewolkt l droog weer. Weinig toindm Vooral i in den namiddag warm. 27 Sept. Zon oj> 6.30, onder 18J10 I maan op 7.26, onder 19.19'.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1