DAGBLAD VOOR AMERSFOORT In 1947 nog twee divisies naar Indonesië M Ter aflossing van de oorlogsvrij willigers Douanerecherche achterhaalt een deviezensmokkel arja is dood Voorstel tot bespoediging der vredesconferentie aanvaard Benzine-prijs wordt verlaagd Ei Teveel politiek Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Vrijdag 27 September 1946 Nr. 453 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER /N het begin van het volgend jaar zullen, zoo vermeldt de memorie van toelichting op de rijksbegrooting' 1947, departement van oorlog, de uitzendingen van het personeel der twee lichte infanterie divisiesvan de legert roepen en een aantal losse onderdeden zijn beëindigd. Volstaan zal kunnen worden met regelmatig aanvullen dezer eenheden. Voorts zijn de geneeskundige formaties, welke zullen worden uitgezon den, in aantal en soort uitgebreider dan de aanvankelijke plannen aan gaven. Bovendien zullen zich reeds in Indië bevinden, of in het begin van 1947 naar dit gebiedsdeel worden overgebracht, een aantal bewakingsbataljons, gevormd uit personeel der lichtingen 1945 en 1946, dat aanvankelijk be stemd ivas voor territoriale taken in Europa. Omstreeks Mei 1947, zal een divisie naar Indonesië vertrekken waarna er omstreeks October 1947, nog een zal volgen. Voor zoover zich thans laat voorzien, kan daarna worden begonnen met de terugzending der oorlogsvrijwilligers, die een tweejarigen dienst in de tropen hebben volbracht. De maximum inspanning voor de vervulling der plichten van het ko ninkrijk ten aanzien van net Indi sche gebiedsdeel brengt de uiterste beperking voor wat betreft het rijk in Europa mede. Hier kan niet meer worden ge daan dan het aanhouden van de strikt noodige troepen voor binnen- landschc ordehandhaving en van dc vredcsonderdeelen, noodig voor de opleiding der naar Indonesië te zen den contingenten, die tevens de ba sis vormen waaruit t.z.t. nadat de taak der Koninklijke Landmacht in Indic kan worden ingekrompen een operatief orgaan en territoriale eenheden voor taken in Europa kun nen voortkomen. Eerst dan zal met legervorming in den eigenlijken zin kunnen worden begonnen. Dc opbouw van het wapen der Koninklijke Marechaussee op de ba sis van de in 1945 aanvaarde grond slagen zal ook in 1947 worden voort gezet. In afwijking van den oorspronke- lijken opzet zijn bij dc le en 2e div. elk twee compagnieën Koninklijke Marechaussee, gevormd uit dienst plichtigen, ingedeeld. Dc grensbewaking zal in 1947 in steeds toenemende mate door de Koninklijke Marechaussee worden overgenomen. Het voornemen bestaat de liqui datie der uit vrijwilligers gevormde gezagstroepen in 1947 te voltooien. Tevens hoopt men in 1947 de op leidingen in Engeland te beëindigen, behalve .wellicht enkele speciale cursussen. Als dan zal ook dc func tie van commandant Nedcrlandsche troepen in Engeland vervallen. Militaire luchtvaart De achter ons liggende oorlog heeft voldoende de waarde van een goed functionneerende luchtmacht bewezen. In het licht van het voorgaande werd besloten een begin te maken met de uitvoering van een voorloo- pig plan voor de luchtverdediging Nederland. Dit plan voorziet in de meest ur gente behoefte om ons land bij een vijandelijken aanval, in staat te stel len zich niet alleen in de lucht te verdedigen, maar ook het leger in zijn taak te steunen. Hiervoor was het noodig een aantal gcvechtsvlicg- tuigafdcclingen te projcctecrcn, waaraan de oprichting in den loop van 1947 zal beginnen. Aan het ein de van 1947 zullen vijf dezer ge- vcchtsvliegtuigafdeeligen geheel be mand en uitgerust op de militaire vliegvelden van Nederland aanwezig zijn. Ook aan het instellen van een ra- dari^ienst wordt gedacht. Voor een klein land als Nederland is het van het uiterste belang, dat tijdig waar schuwing mogelijk is van onderweg zijnde vijandelijke vliegtuigen. Het lid .r de bedoeling in 1947 een ra- darnet in Nederland te gaan bou wen. Marine Dc bcgooting van het departement van marine is aangeboden met een eindcijfer van f ""5.007.220, waarvan f 302.807,220,op den gewonen en f 72.2000.000,op den buitengewo nen dienst. Het eindcijfer van de bcgrootiug 1946 bedraagt, na bij no ta van wijziging aangebrachte recti ficaties f 448.0i2.646,Voor het jaar 1947, vergeleken met 1946, is dus een vermindering der uitgaven met f 73.005.426.verkregen. Bij deze begrooting worden daar om in hoofdzaak aangevraagd gel den, noodig voor uitbreiding en in- afgezien. standhouding van dc Koninklijke Marine voor zoover dc huidige si tuatie in het verre Oosten dit nood zakelijk maakt. Uiteraard bctcckent dit een ver traging van het aanbouwschcma. Van het plan van aanbouw 1947 noemt dc toelichtende staat: aan bouw van een kruiser, 1ste termijn, aanbouw van een lightflcetcarrier, lstc termijn, aanschaffing van 2 tor- pedobootjagers 9 en 10, aanbouw van 2 torpedobootjagers 11 en 12, lste termijn, aanschaffing, e.g. aan bouw van een moederschip a. aan bouw van een moederschip b, lstc termijn, aanbouw van een onderzee boot lstc termijn,^ aanschaffing en inrichting van een torpedo-werk schip, voorbereidende maatregelen voor den aankoop in 1948 van een lightflcetcarrier, aanschaffing van 8 mijnenvegers, aanbouw van een op leidingsvaartuig voor de onderzee bootbestrijding. Aangevraagd worden de tweede termijnen voor den afbouw van de kruisers der begrootingen 1938 en 1939 Zeven Provinciën en Eendracht In begin 1947 zullen worden afgc leverd dc ten laste van dc begroe ting 1946 komende 40 Fireflies en 10 Seafuriej, deze Seafurics zijn be stemd voor de voortgezette training aan den wal. Gedurende het jaar 1947 zullen worden aangeschaft 40 stuks Seafurics met inbegrip van 20% rcscrvcdcelcn tot een bedrag van f 9.600.000 en 24 stuks Fireflies ten bedrage van f S.000,000. Van dc oorspronkelijk geplande aanschaf fing van 9 viermotorige bommen werpers, zoomede 18 tweemotorige bommenwerpers, in totaal ten be drage van f 11.8SO.OOO is in verband met den dcplorabelen staat van 's lands financiën voor het jaar 1947 Verzocht: Inlichtingen over gepleegd oorlogsmisdrijf Op 8 Maart 1945 werd aan den spoorlijn Gouda—Utrecht in de ge meente Vleuten het lijk gevonden van een jongen man, die in den voor- gaanden nacht door een Duitschen wachtpost was doodgeschoten, waar schijnlijk bij een ontvluchtingspoging. Het signalement luidt: leeftijd 25 30 jaar, lengte plm. 1.65 m.t flink pos- tuur, ovaal gelaat, glad achteroverge kamd zwart haar, licht blauwe oogen, groote gebogen neus, dikke lippen, door wolf aangetaste tanden, breede k>n. Was gekleed in bruine driekwart lederen jas met bruine knoopen, ver schoten blauwe trui met hïa rand, bruine geblokte pantalon met gestop te knieën, blauw geruite blauwgrijze colbertjas, interlock hemd en onder broek, gestopte zwarte sokken, grijze sportschoenen met zwart leder af gezet. Het slachtoffer, dat waarschijnlijk Israëliet was, droeg aan den linker ringvinger een nikkelen zegelring met tn roode lak de initialen JB. Ieder, die inlichtingen kan verstrek, ken omtrent het doodschieten van de zen jongen man of over diens iden titeit, word verzocht hiervan mede- deeling te doen aan het bureau van de subcommissie opsporing oorlogs- misdruiven te Utrecht. Maliebaan 21 —25 Met ingang van 1 October a.s. zal de benzineprijs van '20 tot 19 cent per liter worden verlaagd. Tot nu toe zijn ruim 20 N e d e r. landers in dienst van het alge. meen secretariaat der UNO. Z. KH. Prins Bernhard. vxis de gast van Koning Gustaaf ^uan Zweden tij dens een tweedaagsche jachtpartij op elanden in het Uttersberg district. V.l.n.rPrins Gustaaf Adolfoudste zoon van den %weedschen kroon- priiis, Prins Bernhard en koning Gustaaf tijdens een rust gedurende de jacht. <P.) Twee bataljons naar Indonesië vertrokken Gistermiddag is van Rotterdam uit naar Indonesië vertrokken het s.s. „Kota Agoeng"mvan den Rotterdarn- schen Lloyd. Het schip brengt het derde bataljon van het 3e reg. infan. terie en het derd bataljon van het 5 reg. infanterie naar Soeiabaja, waar naar verwacht wordt deze bewakings bataljons op 25 October zullen aan komen. De chef van den generalen staf, lui tenant-generaal mr. H J. Kruis, was bij het vertrek aanwezig. Uitgaansverbod in Noord-Palestina In het kustgebied tusschen Haifa en Tel Aviv, in Noord Palestina, waar de illegale landingen der Joodsche immigranten voornamelijk plaats hebben, is een uitgaansverbod voor den nacht uitgevaardigd Er wordt geen reden voor dit verbod opgege ven. Een liefelijk geruebt Is Churchill een man die de be langstelling van heel Europa tot zich trekt, zijn dochter Mary doet niet voor hem onder. Zij is met haar vader voor. een driedaagsch bezoek naar Brussel. Naar het ge rucht wil, in verband met een op handen zijnde verloving met prins-regent Karei. Wilt II even op mijn kleine passen? Een keer, die Dinsdag middag in de Laircsscstraat te Am sterdam argeloos op de tram stond te WOtChten, zag een man met een kind aan de hand naar zich toekomendie hem vroeg of hij even op de kleine wilde passen. De heer ver klaarde zich daartoe bereid, waarop de man plotseling op een juist passèerende tram sprong en zijn hclner met het meisje liet staan. Het slachtoffer is daarop naar de kinderpolitie getogen om het onverwachte geschenk weer kwijt te raken. Het kind. een 4- jariq meisje, beweert Ting Lo meier te kreten en met haar moe der in de Albert Cüj/pstraot te wonen, maar de recherche is er met deze gegevens nog niet in geslaagd dc herkomst van het kind op te sporen De nieuw benoemde Amerikaansche minister van Handel, A. Harrimdn, in gezelschap van den heer Kaiser, den bouwer der Amerikaansche Libertg- schepcn en Molotof, minister van Buitenlandschc zaken der U.S.S.R. Deze foto werd genomen tijdens de conferentie te San Francisco. (Anefo). Geraffineerde zwendelaars waren niet geraffineerd genoeg TN een gisteravond gehouden persconferentie, belegd door de Xeder- -1 landsche Bank en de douane-recherche is de pers ingelicht over een zeer geraffineerde deviezen/.wendel liet betróf hier een „affaire" tusschen Nederland en Zwtiserland en hoewel de recherche snel heeft kunnen ingrijpen is er toch nog in drie maanden tijd voor ruim drie en een halve ton omgezet. De hoofddaders, J. C. A. Ilcl- mich en C. F. Jibben, hadden te zamen met twee Zwitscrschc ban kiers een soort „illegaal" clear- ingskantoor gemaakt. In Zwits land werden vorderingen op Ne derland en in Nederland vorde ringen op Zwitserland verzameld en de onderlinge zaken werden per brief of zelfs per telefoon af gehandeld. Bij dc briefwisseling en dit maakte dc zaak juist zoo geraffineerd werd gebruik ge maakt van een onschuldig lijken de code. Zwitserschc francs wer den aangeduid met het woord Nestle, Belgische met. Cement, Fransche met Suez, Engelsche ponden met Vickers, Amerikaan sche dollars mot Cotton en Nedcr landsche guldens met Samen (za den) of Tulpensamen (tulpenza den). Omstreeks 15 Augustus werd de eerste arrestatie in deze zaak verricht en spoedig volgden er meer. Desalniettemin kon eerst enkele dagen geleden het vooron derzoek worden gesloten. Voor een. deel was het tegoed, dat de heeren in ons land hadden gevormd afkomstig van Nedcr landsche bankbiljetten, die goed koop in Zwitserland waren opge kocht en clandestien naar Neder land was overgebracht. Van geld dus dat eerst door vacantiegan gers en zakenlieden naar Zwitser land was gesmokkeld en daar ver beneden den officieelen koers in francs was omgezet. Hoe groot het verlies is. dat de staat der Neder landen hierbij heeft geleden is moei lijk te overzien. Wel bewijst liet, dat die enkele honderden guldens, die zoo meegenomen wordt in een voering van een jas of tusschen een paar papieren, en waar met zooveel trotsch over wordt gesproken, bij elkaar opge teld een slordig aantal tien dui zendjes bedraagt. Dat deze. op zichzelf onbeteekenende zwendel- tjes bij elkaar opgeteld na een maand een flinke en na een jaar een duidelijk merkbare verliespost voor het Nedcrlandsche volk in houden realiseercn de meeste rei- zitrers zich niet. ÜB „The Cijy of New York" staat te lezen op het untte gebouw, dat i« het Meadow Park tn New York gelegen binnenkort als tijdelijk hoofdkwartier van de UNO zal dienst doen f-EUILLfclON Een verhaal uit het jaar 1945 23 door Frank Anders T N de laatste maanden had ik zoo- 1 veel begrafenissen bijgewoond, dat ik langzamerhand wel wist, dat de koster aan het klokketouw trok, wanneer hij een sein uit de portiers woning kreeg. Achter het raam van dat kleine huis aan den straatweg kon men altijd een oud vrouwtje zien zitten en dat drukte terstond op een bel. wanneer de stoet de straat indraaide. Ik rekende snel uit, dat fiz nog vijf minuten had, alvorens de paarden door het groote hek zouden stappen en deze waren juist voldoen, de om de begraafplaats over te ste ken naar den ingang Terwijl ik ste vig doorliep overwoog ik, wat het ge sprek met den ondernemer aan nieu we gezichtspunten had opgeleverd In de eerste plaats herkende ik uit de beschrijving van het opgewonden mannetje, dat het Berend geweest moest zijn, dje hem 's nachts een be zoek bracht. Het was in de lijn van den romantischen Berend om zooveel waarde aan deze begrafenis te hech- ten, dat hij alles op het spel had ge zet om de Duitsche vordering vóór te zijn. Het verbaasde mij alleen, dat Heinsius zich niet met hand en tand verzet had tegen dit ongelukkige pad werkte ik mij er vlug naar toe. plan. Misschien hadden zij langs de bekende wegen inlichtingen ingewon nen en vernomen, dat deze heele zaak volkomen onschuldig was en meenden zij nu zoowel den onderne mer bij den neus te kunnen nemen als de Duitschers Dit kon ik verder niet beoordeelen, wél, dat 6e begra fenisondernemer een verderfelijke rol had gespeeld. Hij had de Duitsche politie opgebeld m verteld wat hem was voorgesteld. De reactie van de Duitschers? Dat zij tenslotte toestem- 'ming hadden gegeven voor de begra fenis was een val. Zij hadden na tuurlijk direct begrepen, dat den on dernemer een valsch document zou worden voorgelegd Iemand moet hun geadviseerd hebben om dit spel zoo te spelen en deze man moest met on ze zaken op de hoogte zijn. Weer had ik het afschuwelijke ge voel. dat er verraad in het rpel was. Tijd om verder na te denken werd mij niet gelaten, want toen ik om de kapel liep, naar de voorzijde, zag ik tot mijn schrik, dat de rijtuigen reeds door de oprijlaan reden en dat de hoeden af gingen van de mannen, die zich terzijde hadden opgesteld. Het portiersvrouwtje en de koster hadden ditmaal hun plicht verzuimd: de klok was te laat geluid Dat dit juist nu had moeten geschieden, ver baasde mij zelfs niet meer Mijn eerste zorg was naar het hek te gaan om te zien of er Duitschers waren. Door de struiken langs het Buiten stond alleen de bloemverkoo per. Opgelucht snelde ik terug cn kon nog juist de kapel binnenglippen, voor de deuren gesloten werden Bui ten adem drong ik mij tusschen twee wit gemutste visschersvrouwtje* door en stelde mij onopvallend in een hoek op Er waren een twintig, dertig menschen bijeen, mij op het eerste gezicht volkomen onbekend. Maar ik zag de menschen op den rug, zoodat ik me kon vergissen. Ik bekeek nu nauwkeurig alle aanwezigen, doch mijn verwondering steeg, toen ik geen van mijn vrienden herkende. Zelfs Berend cn Jan Willem waren er niet en verder was er niemand, cien ik eerder bij Maria ontmoet had Dit was °P zichzelf nog niet zoo vreemd, maar dat zich niet één van de oude getrouwen vertoonde, maakte mij toch onrustiger dan ik wilde toe geven. Bovendien waren met den besten wil de menschen hier niet thuis te brengen in Marja's wereld. Hier waren gezapig-rustige, kleur- looze lieden. Nog erger werd het, toen het or gel het Largo van Handel begon te spelen en langzaam de deuren open gingen, die de ruimte, waarin wij ons bevonden, scheidde van de smeRe- joos wit betegelde nis, waarin de kist, met een armoedig aantal bloemstuk ken bedekt, stond opgebaard Een groote man met een rood hoofd trad naar voren. (Wordt vervolgd) Te weinig misschien is cr over deze materie, tot nog toe gepubliceerd, want waarlijk het zijn niet allen gcwclen- looze schurken, die trachten een paar briefjes van f 25. over dc grens te krijgen om voor moeder kousen mee tc kunnen brengen, of een paar fietsbanden, of iets anders, waar dringende behoefte aan is. En toch vergeten deze men schen, dat zij, door zoo te doen, ons land misschien e e n, misschien twee jaar in zijn opbouw remmen. Het eenige wat de regeering kan doen. is nog strengere maatregelen uitvaardigen en nog scherpere controle uitoefe nen en zijn wij goed ingelicht, dan is dat ook te verwachten, tot groot ongenoegen voor ve len. Wordt De Gaulle president? Volgens den diplomatieken redac teur van de „Liberation" schijnt het zeker te zijn, dat generaal de Gaulle de functie van president der Fransche repubhek zal aanvaarden. „In ieder geval," aldus de Liberation, „schijnt men niet te kunnen ontkennen, dat generaal de Gaulle bereid is de be voegdheden van president der repu bliek op zich te nemen. De Gaulle is van meening, dat de omstandigheden, zoowel in 't binnen- als buitenland over enkele ïnaanden zoodanig zullen zij"., dat men hem tot staatshoofd zal benoemen. Vóór 4 October nieuwe Grieksche regeering? Tsaldaris, de Grieksche premier, heeft medegedeeld, Zaterdag, wan neer koning Gorge in Athne zal zijn aangekomen, af te zullen treden. Hij zeide. dat bij de vorming van een nieuw kabinet van coalitie geen spra ke kon zijn. „De nieuwe regeering," aldus Tsal daris, „moet voor 4 October samen gesteld zijn, daar ik naar de vredes conferentie terug moet keeren. Op een vraag, of Griekenland een klacht bij den Veiligheidsraad zal indienen, betreffende vreemde hulp aan gewa pende benden, zeide Tsaldaris: „dat zijn dingen. die gedaan worden, maar waar niet over gesproken wordt." Stopzetting vleeschuitvoer uit Amerika? Te Washington verluidt, dat in dien niet nog onverwacht een al geheelc verandering komt in de vleesch-positie in de V. S.. geen enkele scheepslading vlce6ch meer uitgevoerd zal worden voor de rest van dit jaar. De twee-milliocn pond vleesch- in-blik, welke reeds door buiten- landsche afnemers zijn aange kocht on waarvan de verlading doch* de havenstakingen is verlaat, zullen nog wel verscheept worden. i De Groote Troika ^0^0U kerft, voor het. eerst een Russische uitdruk- king voor „De FironieDrie" ge- bczigd, n.l. „De Groote Troika" een met drie paarden bespan- nen Russische slede. Tot dusverre ontbrak een beknopte uitdruk- i king, waarmede de leiders i'an de clrie groote mogendheden wor- den bedoeld. Byrnes roept den Oekrainschen gedelegëerde met hamer en bel tot de orde Y) ONDERDAGAVOND is de Vredesconferentie te Parijs in plenaire zitting bijeengekomen, onder voorzitterschap van den Amerikaan- schen minister van Éüitcnlandschc Zaken, James Byrnes. In zijn openingstoespraak zeide Byrnes o.m.: „Reeds twee maanden lang zijn wij aan het confeVeeren cn al dien tijd heeft er groote vrijheid van debat bestaan. Ik denk, dat gij het er allen mede eens zult zijn. dat wij thans moeten pogen het werk van de conferentie te vergemakkelijken, wanneer wij het werk willen besluiten'voordat de algemeene vergade ring van de U.N.O. bijeenkomt," Na Byrnes hield Kardolj. de Joegoslavische afgevaardigde, een lange, van te voren klaargemaak te en in het Russisch gestelde re de. Byrnes onderbrak de voorle zing van die rede. om te vragen of Kardeli een voorstel betreffen de de aanbevelingen van den raad van ministers wilde indienen. De Oekrainschc gedelegeerde probeerde verschillende malen vanuit de vergadering het woord le nemen. Byrnes maakte gebruik van zijn voorzittershamer en ver volgens van de bel om den gede legeerde tot de orde te roepen. Zittend op de plaats van Molotof zei de Oekrainschc gedelegeerde, dot hij zijn opmerkingen vertaald wilde hebben. Byrnes interrumpeerde: „Wan neer een lid spreekt, behoort hij te gaan staan en niet van zijn stoel af te spreken." Hij nam verder geen notitie van den Oekrain schen afgevaardigde en verleende het. woord van Kardelj, die voort ging met voorlezing van zijn rede. Kardelj verklaarde dan, dat het i besluit van de plenaire zitting van 30 Augustus, om con Grieksch voorstel inzake dc betrekkingci met Albanië le hooren. ötilzwij- gend op zij gezet was. Kardelj verzocht om een for- meelc beslissing omtrent het Grieksche voorstel. De secr.-generaal overhandigde daarop den voorzitter een nota, waarin werd medegedeeld, dat de Grieksche delegatie bereid was haar voorstel tot een bespreking i.i tc trekken, teneinde het werk van de plenaire zitting te verge makkelijken. o>oooco^x>^coco3oc>'xcoi5f»aooooooooi>>x)oooooooco Een eigenaardig misverstand ten KLM-toestel van den ge- regelden dienst Amsterdam-Lis- sabon, is met een dag vertraging op het vliegveld Portela bij Lis sabon aangekomen. Het toestel moest op last van de Spaansche autoriteiten te Bar- I celcna landen, dooida de rood- wit-blauwe staar'.kleuren aange- j zien werden voor die der Fran sche vlag. Het misverstond werd tenslot- te opgehelderd en nadat de Span jaarden zich tegenover den ge- l zagvoerder verontschuldigd had- den, werd de reis naar Lissabon voortgezet. Het incident werd gesloten door door een verklaring van Molotof, welke luidde „De Sowjet-Russi- schc delegatie wenscht haar vol doening viit te drukken over het feit. dat het besluit van 30 Aug. is geannuleerd." Fouffues du Pare, de secretaris generaal van dc conferentie, deed voorlezing van het voorstel van de Groote Vier ter vaststelling van 5 October als uitersten datum voor beëindiging van het werk dei- commissies en van 15 October voor voltooiing van liet werk door de plenaire Vergadering. Dit voor stel werd zonder discussie aan vaard. Ook werd zonder discussie aan vaard een voorstel vait den secre taris-generaal. waarbij hem be voegdheid werd verleend om „toe zicht uit te oefenen op uitvoering van het genomen besluit en om binnen 24 uur, in overleg met rle voorzitters van dc betrokken com missies. de noodige maatregelen ter bespoediging van het werk der commissies te nemen." Commandant kamp Theresienstadt staat terecht SIEGFRIED SEIDL, van 1941 tot 1943 commandant van het concentra tiekamp Theresienstadt. is gisteren voor een Oostenrijksch gerechtshof te Weenen verschenen. Hij wordt be schuldigd van moord en misdaden jegens de menschkeid. 20.000 Joden kwamen om toen hij commandant was, 8000 Joden werden naar de ver nietigingskampen Auschwitz en Misk gestuurd. Vollediee overeenstem ming t.a.v. nieuwe Fran- grondwet De commirsie der Fransche partij leider,, heeft volledige overeenstem ming bereikt ten aanzien van het gewijzigde ontwerp der grondwet voor de vierde Fransche republiek, aldus werd gistermiddag van gezag hebbende zijde te Parijs vernomen Het ontwerp gaat thans naar de grondwetscommissie, welke het moet gereed maken voor aanbipding aan de voltallige vergadering Heftige critiek op Congres ex-politieke gevangenen Het gisteren te Enschede geopende congres der ex-politieke gevangenen hield zich bezig met besprekingen over het beleid van het hoofdbestuur. Vrijwel zonder uitzondering werd er op oit beleid zeer ernstige critiek uit geoefend. De meeste afgevaardigden waren van oordeel, dat er tc veel politiek werd bedreven. Een der sprekers zei de, dat hij Wonsdag op het congres slechts enkele malen het „Leve de Koningin" had gehoord, maar hij had wel de „Internationale" hooren zin gen Het meerendeel der sprekers laakte tevens het beleid van de re geering ten opzichte van de oud-po litieke gevangenen. Duizenden spoorwagons keerden terug Volgens een mededeeling in het maandbericht van de EC1TO (Europ Centr. Inland Transport Organisation) werden in dc eer ste drie maanden van 1946 meer dan 50.000 spoorwagons terugge zonden naar het land van her komst. Daaronder bevinden zich 12.100 Belgische wagons. 35.100 Fransche, 5.100 Duitsche cn 3.100 Nedcrlandsche wagons. Ril informatie bleek aldus het A.N.P., dat het getal 3100 voor Nederland niet juist is. In dc eerste drie maanden van 1046 kwamen in ons land aan 1.500 wagons. In do afgeloopen. maanden in totaal ruim 8:000, waarvan het grootste aantal na Mei 1946, vrijwel alle goederen wagons. Sedert de bevrijding zijn slechts 750 personenrijtuigen te ruggekomen Berging der slachtoffers Groningen IV De werkzaamheden van bergen cn identificeeren der slachtoffers uit de kajuit van de Groningen IV, die bij een luchtaanval op het IJselmeer is vergaan, zijn de laatste dagen sneller verloopen dan oorspronkelijk werd verwacht. In totaal zijn thans 13 lij ken geborgen, waarvan er 11 ge ïdentificeerd konden worden. Dc aflevering van suiker Het honoreeren van de thans loopende suikerbonnen, waarbij ook de tweede bon van 500 gram extra, stelt hoogc cischen aan do bevoorrading der detaillisten. Juist in deze weken valt de over schakeling van de geïmporteerde ruwe suiker op die, welke uit eigen productie verkregen wordt* Hoewel iedereen er verzekerd van kan zijn, dat hij het hem toe komende rantsoen zal ontvangen, zal hier en daar de aflevering niet onmiddellijk in vollen omvang kunnen geschieden. De ontvoering van Reumer Op een avond in het voorjaar dat in den Amsterdamschen Stadsschouwburg de „Fidelio" zou worden uitgevoerd werd uit pro test tegen dc zuivering de zanger Chris Reumer ontvoerd. Thans hadden dc chef van den Tech. dienst van Volksherstel en een afdelingschef zich te verant woorden. Tegen den eerste vroeg de officier wegens gebrek aan be wijs vrijspraak, tegen den tweede een voorwaardelijke gevangenis straf van 3 maanden cn een geld boete van 150 subs. 50 dageij. Uitspraak over 14 dagen. Een commissie voor de Zuidelijke Zeeën De Australische minister van Bul- tenlandfche Zaken, dr_ Evatt, heeft medegedeeld, dat Australië en Nieuw Zeeland, Groot-Brittannië, de VS, Frankrijk en Nederland zullen uit- noodigen voor een conferentie in Australië, in' het begin van 1947, ter vorming van een commissie voor de Zuidelijke zeeën Sir Hubert Rance, de gouverneur an Birma heeft de vorming van een uit elf leden bestaanden uitvoerenden raad f regeering) voor Birma aan gekondigd. De dossiers betreffende het proces tegen de Duitsche oorlogsmisdadigers te Neurenberg hebben een respecttu bele afmeting aangenomen. Deze sta pel vertegenwoordigt een vijfde ge- j Weinig verandering Weersverwachting medegedeeld 1 door het KNMI te De Bilt: f Plaatselijk ochtendmist, overdag tijdelijk toenemende bewolking met later Jeans op een onweersbui \wakke tot matige wind overwe- gend uit de richtingen tusschen Oost en ZuidWeinig verandering in temperatuur. 28 Sept.: Zon op 6.34,

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1