DAGBLAD VOOR AMERSFOORT ALS HITLER NOG LEEFDE. Boschfontein in brand Sef ton Delmer zou hem zoeken op de zwarte markt Zondag, eerste besprekingen? Grieksche Koning arriveert onverwacht in Athene Drie Russen tegen ze jen Britten Bureaucratie en corruptie op zoek naar nazi's Over eenige weken weer Amerikaansche schoenen i 100.000 opnamen per seconde Kolen voor den Tuinbouw Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 28 September 1946 Nr. 454 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Tclcf. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER ALS Hitier nog leefde en zich ergens in Duitschland bevond, zou ik hem zoeken op de zwarte markt. Waarom? Omdat deze de voornaamste wijkplaats is voor allen, die om een of andere reden op den loop zijn, die geen bonkaarten hebben, omdat zij deze niet durven aanvragen of die, wegens hun nazi-verleden, geen baan kunnen krijgen. OVERAL liep ik ze tegen het lij'. In de treinen: jongelieden met tot barstens toe gevulde rugzakken, in iedere hand een zware koffer. Hun verleden staat op de strakke, bleeke gezichten met minachtend dichtge knepen mond precies de voormalige, correcte Pruisische officier ge schreven. Hun kleeren? Meestal een zwart geverfd uniform. Ik ontmoette ze in een kroegje als de „Colibri", in Hamburg, dat voor Britsche militairen verboden was en dat door de politie ten slotte is gesloten! In de „Colibri'* heerschte een krampachtige, hysterische vroolijkheid aan alle, overvolle tafeltjes in de bar. ..Hoc is het mogelijk van dit rommeltje?" vroeg ik mijn buurman, na de namaak vermouth „Cocktail" geproefd te hebben. „O"', zei hij, „ik kan wel iets krijgen dat sterker is en twee minuten later kwam iiij aandragen met een flesch afschuwelijke likeur, die volgens hem precies op whisky leek en die 450 Mark kostte! hevig aan de loonstop, die door de nazi's is ingesteld. HET resultaat was, dat de men- schen hun spaargeld naar de cwarte markt brachten, waardoor de prijzen opliepen tot een inflatie-peil, dat het iederen Duitschen loontrek ker onmogelijk maakte iets te koo- pen. In de Russische zóne zijn alle banksaldi bevroren en zijn de men- schen gedwongen om te werken als zij willen eten. En eten is er genoeg, A AN een tafeltje bij den muur zat een groepje, dat er uitzag als een stel jonge officieren, die een rcunie hielden. Hun geheele optre de; verried de S.S. Al was het al leen maar door de manier, waarop zij het strijkje bevel gaven een be paald nummer te spelen. Mannen en vrouwen van andere tafels kwamen geregeld aan hun tafeltje en dan werden er notitieboekjes te voor schijn gehaald.... „Koffie denk ik", zei m'n buur man, „zij komen hier vaak, zitten altijd aan dat tafeltje. Neen, ik ken ze niet!" Ik probeerde met hen in contact te komen, maar vermoede lijk ben ik niet handig genoeg ge weest. Zij lieten me duidelijk mer ken, dat zij niet met vreemden wil den praten. Dc zwarte markt waar Hitier zich het meest op zijn gemak gevoeld zou hebben is de schuilkelder van het station in Miinchen. Als alle sta tionsschuilkelders en wachtkamers in heel Duitschland is deze een nachu asyl voor menschen, die door de stad komen en geen ander onderdak kunnen vinden. Op den uitkijk Ik moest mij op den naakten grond vlijen met als eenige bedek king mijn jas en een paar pagona's van de „Miinchener Neue Zeitung" (Een half uur was genoeg, toen maakte ik, dat ik in het Press Camp kwam). Maar de zwarte ridders trokken er zich niets van aan. Zij hadden posten uitgezet om te waarschuwen als er politie kwam en in het sche merige licht stalden zij hun waren op den grond. uit. Het was niet alleen textiel: er was van alles te koop. Hammen, ganzen, natuurlijk, massa's Amerikaansche chocola, sigaretten en zelfs schoenen, die er volgens mij uitzagen als Anie rikaansche legerlaarzen. De zwarte markt is overal in Duitschland en speelt in alles een rol. Als u een vergunning noodig heeft voor een verdieping of een ka mer kunt u die van de huisvestings- bureaux koopen voor sigaretten. Ik ken een meisje, dat in Hamburg zoo'n vergunning kreeg door den ambtenaar haar sigarettenbonnen voor een heele maand te geven. In contanten is de normale prijs 2500 Mark. Ik kwam tot de ontdekking, dat de Duitsche tolken bij de bureaux van het Militair Gezag vooral in de Amerikaansche zone de repu tatie genoten van opperste omkoop baarheid. En de gemiddelde Duit- scher heeft geleerd, dat hun macht en invloed even ver reikt als die van dat andere lid van de nieuwe re- geerende klasse in Duitschland, het Duitsche vriendinnetje van de offi cieren van het M. G. Beiden hebben zij de reputatie, dat zij alles voor je gedaan kunnen krijgen als je maar zorgt, dat het huif dc moeite waard is. En beiden hebben zij de reputatie, dat het bui tengewoon gevaarlijk is om ze tot vijand te maken. Het resultaat Iaat zich raden: ik ben nooit iemand tegengekomen, die er gemoedsbezwaren tegen had om zwart te koopen als hij het kon be ta-en. Experts beweren, dat de ge middelde Duitscher in de Britsche zóne er kans toe zag om zich ge durende de ergste periode van den hongerzomer 300 calorieën extra te verschaffen boven de toegemeten 1000 van zijn rantsoenen. En ik kon niemand vinden, die niet van mee ning is dat het „democratische" be stuur in het Westen nog corrupter is dan het nazi-bewind. Een der voornaamste oorzaken van den bloei van de zwarte markt is. behalve de door den oorlog ver oorzaakte goederenschaarschte en de verdeeling van Duitschland in zones, dat de geallieerden de Duitschers het beheer over hun banksaldi hebben gelaten, waardoor deze beschikken over de milliarden marken die zij ge durende Hitler's oorlog in het gou- de tijdperk hehben verzameld. Te zelfdertijd werd zware belasting ge heven van het verdiende inkomen. En dit verdiende inkomen is onder i omdat zich in de Russische zóne de meeste voedsel produceerende ge bieden bevinden. Maar er is nog een factor, die den zwarten handel bevordert en daar mede de corruptie, die er het onver mijdelijke gevolg van is. Dat is de hoogst onhanteerbare tweeslachtig heid in het bestuur van de Britsche zóne, waar meer formulieren moeten worden ingevuld en meer vertraging is dan in onze eigen bureaux, omdat ieder formulier door de handen moet gaan van een keten van Britsche zoowel als Duitsche bureaucraten. De Britten zeiden mij, dat de Brit sche administratie noodig is, omdat dc Duitschers zoo ondoelmatig zijn. De Duitschers vertelden mij, on- dei duizend verontschuldigingen, dat zij zoo vrij waren om het te zeggen, dat zij groote waardeering hadden vcor onzen goeden wil en groote capaciteiten en zoo, maar dat zij nooit hadden geweten waar bureau cratie toe kon leiden voor zij hun Met als eenige dekking mijn jas en een paar pagina's van de Miinchener Neue Zeitung Britsche mentors ontmoet hadden Het spreekt vanzelf, dat de wensen van dc Duitschers om van de ver dubbeling va nhun werk door den Engelschman af te komen niet al leen voortkomt uit een altruistisc'-.e behoefte aan een doelmatiger eenvoudiger bestuur, maar uit den vvensch om het bestuur over hun land in eigen handen te nemen en van Duitschland een vrij en onafhan kelijk land te maken. Maar het lijkt mij toch wel wenschelijk, dat wij, on ze huidige administratie (24.000 Britsche burgers en militairen, be nevens 30.000 Duitsche klerkenL chauffeurs en ander personeel) tot geringere proporties terugbrengen en ons beperken tot contróle op het Duitsche bestuur inplaats van zelf het bestuur uit te oefenen. Ik wam verder tot de ontdekking, dat .wij bij de voedselvoorziening ze ven Britsche officieren gebruiken op de plaatsen waar de Russen er maar drie noodig hebben. De Russen had den een officier om te advisceren bij de landverdeeling, een andere voor het toezicht op het binnenhalen van wat geproduceerd was en een derde om te advisceren bij de landbouw- en bebosschingspolitiek. Dc Engel- schen hebben dan verder nog een officier belast met de zaden, een voor de veeteelt, een voor de melk productie en nog een voor de vet ten. En zij vinden dat noodig, om dat. volgens Britsche begrippen, de Duitschers niet efficiënt zijn. Laten wij de Britsche administra tie beperken tot het allernoodzake lijkste minimum voor een doelmatige contróle. Dat zal het Duitsche be stuur het noodige zelfvertrouwen ge ven. Het zal een einde maken aan de gruwelijke „dictatuur der tolken", aan de zwarte markt en aan de groeiende macht van de nazi's, die,er handelen. Overal tiert welig de zwarte handel. Sjahrir te Batavia gearriveerd UIT betrouwbare bron wordt vernomen, dat lord Killearn de Neder- landsche en Indonesische vertegenwoordigers tot het voeren van onderhandelingen op Zondag 29 September zal bijeenroepen. Gister middag is Sjahrir te Batavia gearriveerd. Hij- deelde mede, dat de namen der leden van het nieuwe kabinet en de namen van hen, die deel zullen nemen aan de onderhandelingen, door Djogjakarta zullen worden hekend gemaakt. De vakgroep detailhandel in schoenen deelt ons mede, dat het zich laat aanzien, dat de Ameri kaansche schoenen pas over eenige weken weer door de winkeliers zul len kunnen worden verkocht. De verdeeling en afzet van dit schoeisel leveren als gevolg van de aari.vczigc sorteeringer. eenige moei lijkheden op, die echter weldra zullen zijn opgelost. Tijdelijke verlaging vleesch-rantsoen niet uitgesloten Nu, zooals in elk najaar, een ruim aanbod van slachtvee plaats heeft waartoe het ongunstige weer van den laatsten tijd heeft bijgedragen is reeds enkele malen een extra bon voor vleesch aangewezen. Hier door is de vleeschvoorziening tijde lijk verbeterd. Het \lecschrantsocn kan evenwel niet blijvend worden \crhoogd, zelfs is ccn tijdelijke ver laging gedurende de wintermaanden niet uitgesloten. Door het aankno pen van buitcnlandsch vleesch zal de regccring trachten het huidige rantsoen, dat gebaseerd is op 400 gr. p persoon per twee weken, op het bestaande peil te handhaven. Nieuw offensief tegen zwarte markt op komst De „slag om Amsterdam" werd ook deze week met onverminderde kracht voortgezet. De opsporings ambtenaren boekten weer aardige successen. Een aantal banketbak kers werd aan den tand gevoeld en bijna allen gingen op den bon. Bij een van hen werd de „zwarte" boekhouding gevonden. Hieruit bleek, dat hij in enkele maanden tijd voor 10.000 gulden aan grond stoffen, vooral vet en boter, buiten de distributie om had gekocht. Het aantal cafè's, dat borrels, koffie, thee en bier te duur verkocht liep deze week weer in de tientallen. Verder staat vast, dat in den ko menden tijd honderden fabrikanten en grossiers overal in het land een bezoek van de opsporingsambtena ren kunnen verwachten. De inten sieve contróle bij de winkeliers le verde prachtige aanwijzingen op. De „KLIPFONTEIN" is met ongeveer 1400 kwartiermakeis voor troepen van de 7-December divisie te Tandjong Priok aangeko men, Te Londen is een congres voor moreele herbewapening begonnen, waaraan 800 afgevaardigden van 27 landen deelnemen. TA onderdag werd in Grenoble •L-' bekend gemaaktdat door de Merlin-Gerin laboratoria een ca mera, die in staat is 100.000 op. namen per seconde te makenis ontworpen Deze camera zou sneller zijn dan de Amerikaansche zoowel als de Russische toestellen De uitvinder, een ingenieur uit Grenoble, Maurice Gerardin, is van plan zijn snelle camera voor het eerst op 10 October in het openbaar ten toon te stellenHij hoopt, dat hij binnen verscheidene maanden er in zal slagen opnamen te maken met een snelheid van 160.000 beelden per seconde. Gezegd werd, dat zijn toestel j een optische compensator"-schijf 5 bezat, welke het mogelijk maakt per omiventeling 750 opnamen te j maken. Met sterke belichting is het mogelijk een opname te maken van een kogel die uit een geweer komt, of van een brekend glas. Kortgeleden is voor den tuinbouw een belangrijke beslissing gevallen. Er zullen nl. voor het seizoen 194(5- 1947 brandstoffen beschikbaar wor den gesteld, waardoor een vervroeg de teelt van kasproductcn wordt mogelijk gemaakt. De toewijzingen zullen worden verstrekt in den vorm vai. Amerikaansche kolen, gedeelte- telijk aangevuld met cokes. Het ligt in het voornemen nog voor het ein de van dit jaar het grootste gedeel te van de toegewezen hoeveelheden aan de bedrijven af tc leveren. Deze maatregel is uiteraard voor onzen export van tuinbouwproduc ten van betcckenis. Immers nu kan de oogst over een langere periode worden verdeeld, waai door een op- eenhooping van producten in een korte oogstperinde wordt voorko men. Salarissen dienstplichtige onderofficieren Op vragen van den heer Vermeer, betreffende de verhouding van de salarissen van dienstplichtige onder officieren met die, welke zij in hun burgerbetrekking verdienen, heeft j de minister van Oorlog geantwoord, dat hem bekend is, dat bij de onder de wapenen geroepen dienstplichti ge onderofficieren er verschillenden zijn. die in den onderofficiersrang ccn jaarwedde genieten, welke be neden het salaris ligt, dat in den burgerwerkkring werd verdiend. In enkele gevallen komt het voor, dat gesproken moet worden van een jaarwedde, welke ver beneden de verdienste van den burgerwerkkring ligt, in welke gevallen het inder daad kan voorkomen, dat in de burgermaatschappij aangegane ver plichtingen niet kunnen worden na gekomen. Hoewel de behandeling van deze aangelegenheid niet tot de taak van den socialen dienst van het depar tement van oorlog behoort, is het wel eens voorgekomen, dat in een zeer dringend geval door dezen dienst bemiddeling is verleend. Er is een regeling in vergevorder den staat van voorbereiding, waar in de mogelijkheid wordt geopend tot het toekennen van een tegemoet koming in dc kosten van het levens onderhoud aan dc dienstplichtigc- onderofficieren, die in een maat schappelijke positie een hoogcr in komen genoten dan zij in militairen dienst ontvangen. Genie-troepen uit Utrech t naar Indonesië Met meer dan 2.600 officieren, onderofficieren en manschappen van de 7 December divisie aan boord is gisteravond van de Amsterd. Su- matrakade het K.P.M. motorschip „Ruijs" naar Indonesië vertrokken. Zes treinen, vier uit Assen met «le jongens van het 12 R.I. uit de noor delijke provinciën, en een uit Utrecht met een contingent genie troepen en één uit Ede met een af- dceling van de R.A.T.A. (artillerie) waren in den loop van den dag hin- nengestoomd. Naar wij vernemen zal de Prins Bernhardkapel op 12 October met „De Volendam" voor ongeveer een jaar naar Indonesië gaan. De jon gens van dit corps hebben daarom speciaal verzocht. Generaal van Duersc Britt zal op 12 October per vliegtuig naar Bata via vertrekken, terwijl generaal Kruis voornemens is, volgend jaar. eveneens een inspectiereis naar Java te maken. Gemeenteraadsverkiezing te Nijmegen In Nijmegen werd gisteren dc gemeenteraadsverkiezing gehouden. In totaal werden uitgebraent 46.747 i geldige stemmen. Daarvan werden uitgebracht op de KVP 29.561 stem men; op dc P v d A 9.2IS; op de ge combineerde lijst van CHLI en AR 2.905. op de P v d V 1.433. op de CPN 3.435 en op dc lijst Smits 197. Prins-regent van België met Mary Churchill verloofd? Een gerucht, dat prins Karei van België zich verloofd heeft met Mary Churchill, werd volgens A.P. door een zegsman \an prins Karei noch ontkend noch bevestigd. Berichten echter, die sedert twee dagen in semi officieelc kringen de ronde doen duiden er op, dat het mogelijk is, dat de verloving vuri prins Karei en Mary Churchill woidt aangekondigd, wanneer het bezoek van Churchill geëindigd zal zyn. Britsche troepen verplaatsen zich naar het binnenland Veel vroeger, dan verwacht werd, is Koning George van Grie kenland gistermiddag om half vijf op het vliegveld Eleusina te Athene aangekomen. De minister van Openbare Orde Theotokis was op het vliegveld aanwezig en later arriveerden daar ook dc regent, aartsbisschon Damaskinos en minister-president Tsaldaris. Dc koning reed in ge zelschap van deze hoogwaardig heidsbekleeders naar de haven en begaf zich aan boord van den Griekschen torpedonger Miagulus. Het regentschap dat ii Decem ber 1944, na den burgeroorlog, begon, is gisteravond onofficieel geëindigd aan boord van den tor pedojager. waar Koning George van Griekenland logies heeft ge zocht. Dc Koning had cr een onderhoud met aartsbisschop Damaskinos, die het regentschap heeft waargenomen, waarna Tsal daris ruim twee uur lang met den Koning confereerde. Een Amerikaansch journalist, die op het vliegveld arriveerde, werd in verzekerde bewaring ge steld doch kon later weer worden vrijgelaten. Onderwijl is de verplaatsing van de Britsche troepen uit Athene naar het binnenland be gonnen. Deze troepen zullen ge leidelijk van ongeveer 50.000 tot 35.000 man worden teruggebracht. Rusland wenscht niet te betalen De Sow jetafgevaardigde Tepl ia- kof heeft tijdens de vergadering van de financieele commissie voor de internationale vluchtelingenorga nisatie der U.N.O. medegedeeld, dat de Sow jet-Unie in het geheel niet bereid is iets voor het onderbrengen van een millioen uitgeweken en verplaatste personen in Europa te betalen. Ondanks oppositie van de zijde der Sowjet-Unie en Joego-Slavië nam de commissie een gedeelte van de ontwerpstatuten der I.R.O., vol gens welke het aan de leden ver plicht wordt gesteld tot het werk- budget bij te dragen, aan. De Sow- jetafgevaardigde deelde mede, «lat in dat geval de Sowjet-Unic zelfs niet bereid was lid der I.R.O. te worden. Generaal Anders verliest Poolsche nationaliteit Officieel wordt te Warschau medo- gedeeld, dat volgens regeeringsdecrcet generaal Anders, bevelhebber der Poolsche strijdkrachten buiten Polen, en 75 hooge officieren van de Pool sche nationaliteit vervallen zijn ver klaard HET WORDT ERNST IN NEURENBERG Het wordt ernst in Neurenberg, nog slechts enkele dagen duurt het voor het internationale tribunaal het vonnis over de oorlogsmisdadigers zal vellen\7an de gelegenheid om hun man en vader dezer dagen in de ge- vangenis te bezoeken werd gebruik gemaakt door: Linksboven. De vrouw van Ribben- trop, met haar drie kinderen. Rechtsboven Ook de vrouw van Schacht bracht met haar twee kinde ren den ex-nazi-minister van finan. ciën een bëzoefc. OnderDe vrouw van Hans Frank, den man die Polen bestuurdeop het oogenblik, dat zij met haar twee kinderen het terrein van de Neuren- bergsche gevangenis betreedt Het wordt ernst in Neurenberg, ivaar oorlogsmisdadigers hun vonnis wachten en de uren aftellen tot het oogenblik gekomen is, dat ZÖ zullen weten Het vuur met zuurstofapparaten en een ontelbaar aantal slangen aangetast Omstreeks kwart over twee in den afgeloopen nacht is brand uitgebroken aan boord van de ca, 12.000 ton metende „Boschfontein'' .van de Ver. Ned. Scheepsbouwbedrijven, dat bij de Ned. Dok. en Scheepsbouwmij. in dok lag. Aan boord van het schip bevonden zich op dat moment een viertal stuurlui en 5 leden van hel <machine-kamerpersoneel, alsmede enkele marconisten en schilders en andere werklieden, die tot 12 uur 's nachts aan het schip hadden, gewerkt. De brandweer, die met veel materiaal en manschappen (wij hebben 10 brandweerauto's geteld) aanwezig ip, bestrijdt het vuur met behulp van zuur stofapparaten en een welhaast ontelbaar aantal slangen. Inmiddels heeft men het dok vol laten loopen en de schroefgang geopend door middel van het schroefgat, zoodat water in het schip loopt en men hoopt op deze wijze de machinekamer onder water te zetten en het vuur te blusschen. Op het oogenblik, dat men de brand ontdekte, was men nog bezig boven in de machine-kamer een hulpmotor op te vijzelen en werd ook nog ge werkt in de schroefgang. De brand is uitgebroken onder den stuurboordketel, den zgn Schotschen ketel, welke nog gebruikt wordt voor de diverse pomp'.nstallaties. Omstreeks 6 uur deed een dikke, zwarte rook, welke uit de pijp op steeg, vermoeden dat de olie had vlam gevat. Waarschijnlijk was een olieleiding door de groote hitte ge sprongen. De brand krijgt hierdoor een zeer ernstig karakter, vooral doordat de brandende olie met water moeilijk gebluscht kan worden Nadat om half 7 de rookontwikke ling aanmerkelijk verminderde, zijn kort daarna opnieuw dikke rookko lommen waargenomen, zoodat het vermoeden bestaat, dat ook andere olieleidingen gesprongen zijn De hitte rond de machinekamer is zoo groot, dat de verf aan den buiten kant bladdert en de wanden uitzet ten. Het is nog onmogelijk te overzien, wanneer de brandweer tot de eigen- Jijke brandhaard zal kunnen door- dr'.ngen. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan en het is den menschen, die aan boord waren, ge lukt hun eigendommen te redden. Bevin over internationale situatie Dc Britsche minister van Buiten- landschc Zaken, Bevin, heeft op een vergadering te \Y andswoth gezegd, dat naar zijn mcening in dc interna tionale situatie dc wolken ietwat waren opgetrokken. Naar aanleiding van dc jongste verklaringen van Stalin «dc hij ook niet te gcloo- ven in waarschijnlijkheid van een oorlog in de naaste toekomst. Wel was volgens hem voor het bereiken van vrede tusschen de volkeren noodig. dat er een einde kwam aan den zenuwen-oorlog, die nog in ra dio, pers en reden gevoerd wordt. Groot aantal illegale Jootl- sche immigranten verwacht De Britsche waakzaamheid aan de kust van Palestina is ver scherpt naar aanleiding van berich ten dat een zeer groot aantal ille gale Joodsche immigranten onder weg is naar Palestina. Men spreekt van verscheidene duizenden. De Sowjetruss^sche autoriteiten in Oostenrijk hebben het doorreizen van Joden uit Hongarije en Tsjecho- Slowakije naai* de Amerikaansche zone van Oostenrijk geheel stopgezet. E schokkende gebeurtenissen van deze week hebben zich niet in het buitenland maar in het binnenland afgéspecld. Amster dam, dc meeat met emoties gela den stad van ons land, is in pro teststaking gegaan, nu eens niet tegen ccn tyrannieken bezetter, maar tegen de eigen regccring. W ij vonden den dag na dc staking gelegenheid in ons blad iets te zeggen over den achtergrond van deze stakingsbeweging, die in fei te gezocht moet worden in het nog steeds onopgelost blijven van het Indonesische probleem. Jndicn er een vreedzame regeling met In donesië was geweest en dc moge lijkheid van een kolonialen oor log uitgesloten geacht had kun nen worden, zou waarschijnlijk niemand zich tegen de uitzending der troepen die dan evenzeer noodig geweest zou zijn hebben verzet. Hoewel het zeker niet alleen communisten geweest zijn, dio aan dc staking hebben deelgenomen, heeft toch alleen de communisti sche partij wier agitatie do sta king heeft voorbereid zich aan de zijde der stakonden geplaatst. De andere partijen hebben er zich van gedistanciëerd, hetgeen wel duidelijk lot uitdrukking kwam hu dc behandeling der motic-Wa- genaar, dio onder meer opschor ting der troepenuitzendingen eischic, doch met alleen de stem men der communisten vóór. met groote meerderheid door dc Twee de Kamer werd verworpen. Inmiddels is dc Commissie-Ge neraal. die de, vreedzame oplos sing van het Indonesischo vraag stuk sterk kan bevorderen, in In- sulinde met haar werkzaamheden begonnen. Wel zijn deze weck do onderhandelingen over een wa penstilstand tusschen Indonesiërs en de Nederlanders afgebroken (ook omdat aan den cisch om geen troepen meer tc zenden niet werd voldaan} doch dit behoeft het weer opvatten der besprekin gen over een politieke regeling niet in den weg te staan. Integen deel is juist bekend geworden, dat de conferenties tusschen de Ne- derlandsche en Indonesischo de legaties vandaag of Zondag zul len worden hervat en wel onder voorzitterschap van don Engel- hen bemiddelaar Lord Killearn. Mogen deze besprekingen ccn overeenkomst inluiden, die tot een broederlijke samenwerking tus schen de historisch zoo nauw ver bonden volkeren zal leiden. FAE conferentie van Parijs is zoo langzamerhand een lij densgeschiedenis geworden. Er is een politiek steekspel opgevoerd, dat aanvankelijk wel boeide door de nauwelijks bemantelde felheid der wederzij dsche aanvallen, maar ten slotte een weinig ver- heffenden indruk vestigde en ook al spoedig de algemeenc aandacht niet meer kon vasthouden. Thans is op voorstel der Groo.tc Vier be sloten, dat de commissies vóór 5 October met haar beraadslagingen gereed moeten zijn, zoodat de ple naire zitting de conferentie vóór 15 October kan beëindigen. In den aanvang is zóó veel tijd met minder ter zake doende discussies verspeeld,*dat thans de belang rijkste problemen in een vloek en een zucht afgedaan moeten wor den, óls zij tenminste afgedaan worden. Zoo is over het belang rijke probleem van de scheepvaart on de Donau nog met geen woord gerept en zijn dc grenzen van Ita lië en Joegoslavië nog niet vast gesteld, evenmin als het statuut voor het omstreden Triest. Wij zien het er van komeu, dat de conferentie, met zoo veel fanfares begonnen, als een nachtkaars zat uitgaan. Heel bemoedigend is dit alles niet. Maar men mag hopen, dat deze conferentie niet alleen de wereld, maar ook den diplomaten zelf. één ding zal hebben geleerd, namelijk hoe het niet moet. Tenslotte blijft het alles bchecr- schcnde probleem de verhouding RuslandAmerika. Indien dc twee machtigste staten der wereld tot wederzijdsch begrip en daar door tot overeenstemming kunnen komen, is de garantie voor den wereldvrede vekregen. Na Byrnes, Wallace en Churchill heeft nu ook Stalin gesproken, zij het dan niet in een rede maar in een interview. Stalin zei, dat hjj niet in een wer- kelijk oorlogsgevaar geloofde. Maar er is geen redelijk mensch, dat daarin gelooft. Geen der groo te volken-is momenteel in staat en bereid een oorlog te voeren. Het gaat er -echter om de voorwaar den te scheppen, waardoor ook tot in een vérre toekomst he£ gevaar voor een oorlog denkbeeldig wordt. Daarvoor is toenadering tusschen de groeten onontbeerlijk en het is de taak der kleineren die toenadering tc bevorderen on de tegenstellingen, clïe er inder daad zijn, niet noodeloos tc accen- tueeren of te verscherpen. Z K H. Prins Bcrnhard zal van- iaag een bezoek brengen aan het con gres der landelijke vereeniging ex- politieke gevangenen te Enschede. Nazomer Weersverwachting; medegedeeld door het KNMI te De Bilt. In den ochtend plaatselijk mist, overigens zonnig weer met ver- cranderlijke wind, 29 Sept. Zon op 6.36, onder 18.24 I maqn op 11.02, onder 20.09, 30 Sept. Zon op 6.37, onder 18.21 maart op 12.12, onder 20.33.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1