DAGBLAD VOOR AMERSFOORT;! Schacht, Von Papen en Fritzsche reeds op vrije voeten Opleiding op Middeloo stelt hooge eischen Tribunaal veroordeelt de Duitsche agressies Commissaris der Koningin vraagt ontslag Veldmaarschalk Smuts komt op 9 October in ons land aan c/Jlarja is dood ACHTTIEN BEKLAAGDEN SCHULDIG Drie nazi-organisaties niet misdadig Om de Dardanellen Visa voor Indonesië Practisch werk op den voorgrond Prins Bernhard ontvangt Grootkruis Legioen van Eer Porto voor brieven en drukwerk wordt hooger „Geef den Duitschers werk," Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.-— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Dinsdag 1 October 1946 Nr. 456 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER HET Tribunaal te Neurenberg heeft Goering, Von Ribbentrop, Keitel en Rosenberg schul dig bevonden op vier punten van de aa nklacht, luidende: 1. Samenzwering tegen den vrede; 2. misdaden jegens den vrede en voorbereidingen tot den aanvalsoorlog; 3. oorlogsmisdaden; 4. misdaden tegen de mcnschelijkheid. Streicher is schuldig bevonden alleen op punt vier, Frick, de voormalige minister van Binnenlandsche Zaken op drie punten, Kaltenbrunner en Franck op punt 3 en 4, Seyss-Inquart op drie punten, behalve wat be treft de deelneming aan het plan tot den oorlog, Hess op de punten 1 en 2, Dönitz op de punten 2 en 3. Schacht, Von Papen en Fritzsche zijn vrijgesproken. Zij zijn reeds uit gevangenschap ont slagen. Ook de overige aangeklaagden zijn schuldig verklaard. T~\e laatste ronde van het proces, tegen de 21 nazi-leiders, te Neurenberg 1~J is ingegaan met de voorlezing van het eerste gedeelte van het vonnis door den Britschen rechter Lawrence. Hieruit blijkt, dat het Tribunaal geen verklaring van misdadigheid wil uitspreken ten aanzien van de S.A., de rijksregoering en den gencralcn staf en het opperbevel, drie van de zeven beschuldigde nazi-orgariisatis. Na do zuivering van 1934, aldus wordt verklaard, was de S.A. „betrekkelijk onbelangrijk'' geworden, of schoon bij zekere gelegenheden sommige eenheden van de S.A. gebruikt werden voor het bedrijven van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mcnschelijkheid, kan niet worden gezegd, dat de leden van de S.A. over het algemeen deelnamen aan of zelfs afwisten van misdadige gedragingen. Tegen vele leden \an het. Duitsche opperbevel in den gencralcn staf waïen volgens het Tribunaal echter bewijzen aanwezig van hun misdadige houding. Volgens het oordeel van het Tribunaal waren zekere groepen van de nazi-leiding, namelijk de S.S., do S.D. en de Gestapo, misdadige groepen volgens de bedoeling van het handvest van Tiet Tribunaal. RechtPr Lawrence gaf een be schrijving van de rol, die Goering, Schacht en Von Papen bij de benoe ming van Hitler als rijkskanselier in 1933 hebben gespeeld. Het oordeel van het. Tribunaal over den brand in het Rijksdaggebouw luidt: „Deze brand werd door Hitier en zijn regee ring als uitvlucht gebruikt om grondwettelijke waarborgen voor vrijheid op de lange baan te schui ven. In bet vonnis van het Tribunaal wordt, do bezetting van Oostenrijk en Tsjecho-SIowakije een daad van zuivere agressie genoemd. Ook de oorlog tegen Polen wordt een aan valsoorlog, en daarom een misdaad in den zin van bet handvest, geacht. De overrompeling van Denemar ken, België, Nederland, Luxem- burr/, Joegoslavië en Griekenland worden door het Tribunaal eveneens als een daad van agressie gebrand merkt. Tenopzichte van de Duitsche aan val op Rusland zeide het Tribunaal, dat ook hier van een agressie ge sproken moet worden. In „Mein Katnpf" komt o.m. deze zinsnede voor: „Indien er in Europa nieuw ge bied moet worden verworven, moet zulks hoofdzakelijk ten koste van de Sovjet-Unie gebeuren." Do plannen tot economische ex ploitatie van de Sovjet-Unie, het verwijderen van groote deelen der be volking, het vermoorden van com missarissen en politieke leiders wa ren al'o in hot kader van een zorg vuldig voorbereid schema, dat zon der eenige wettelijke rechtvaardi ging uitgevoerd werd, vervat. Oorlogsm isdaden T^e oorlogsmisdaden zijn op een schaal, zooals nog nimmer in de geschiedenis van de,, oorlog is waar genomen, bedreven. De plundering van de Sovjet-gebieden en mishan deling van de burgerbevolking wa ren tot. in d.ïtails vóór den aanval op de Sovjèt-Unie beraamd. Hetzelfde geldt voor den slaven arbeid. Andere oorlogsmisdaden, zooals moorden op krijgsgevange nen, die na ontvluchting weer ge pakt werden, en de Sovjet-commis sarissen, werden uitgevoerd volgens bevelen, die door de hoogste offi- cieele instanties gegeven werden. Do concentratiekampen waren volgens het Tribunaal de berucht ste middelen om de bevolking van de bezette gebieden te terroriseeren. Vele kampen waren uitgerust met gaskamers en ovens voor de vernie tiging van massa's menschen tege lijk. De commandant van het concen tratiekamp Auschwitz heeft ver klaard. dat alleen tusschcn 1 Mei 1940 en 1 December 1943 twee en een half millioen menschen in dat kamp vermoord zijn, terwijl nog een half millioen door ziekte en honger stierf. Het Tribunaal sprak over de poli tiek van „slavenarbeid der Duit- schers" het volgende oordeel uit. Deze politiek is in strijd met de Haagsche Conventie. Het aantal naar Duitschland gedeporteerde menschen wordt op vijf millioen geschat. De jodenvervolging beschrijft het Tribunaal als een „toppunt van con sequentie cn stelselmatige oomen- >^ooco3ocAtcoocooccoooccococooccoooocccooooooc^ ij I Lift met Goering blijft steken Goering en sommigen van zijn gezellen kwamen bijna te laat in de rechtszaal, daar de zwaar be waakte lift, waarmede men de voornaamste nazi's uit hun cellen naar de zittingzaal placht te brengen, defect raaide. De helft der beklaagden was reeds in de zaal. toen de lift bleef steken. Arbeiders werkten koortsachtig om het ding weer weer op gang te krijgen en zij slaagden er ten slotte in, de tweede helft van de groep omhoog te brengen, nauwe, lijks een minuut voor de acht S rechters binnentraden. cooooooooocoooocoqoooqcqoq schelijkheid op de grootste schaal.'' 's Middags heeft Rudolf Hess zijn plaats verlaten. Hij scheen ziek te zijn. De geallieerde bestuurscommissie to Berlijn heeft een Amerikaanse!) voorstel aanvaard, volgens hetwelk twee correspondenten van elk der bezettende mogendheden zullen wie den toegelaten bij de terechtstelling van iederen oorlogsmisdadig0:-, üe door het Internationale Militaire Tribunaal tc Neurenberg ter dood wordt veroordeeld. De Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, jhr. mr. dr. L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal heeft met ingang van 1 November om gezondheidsredenen ontslag ge vraagd uit deze functie. Jhr. Bosch van Rosenthal, die in 1884 in Dordrecht werd geboren, studeerde te Leiden en promoveer de Ie Utrecht. In 1917 begon hij zijn magistraten loopbaan als burge meester van Brunimen, in gelijke functie verbleef hij in Groningen en Den Haag- Sedert dat jaar was hij commissaris der Koningin in Zoowel de Britsche als de Ame rikaansche regeering hebben voe ling gehouden met de Turksche regeering sinds de publicatie op Zaterdag j.l. van de nieuwe Rus sische nota aar. Turkije, waarin een gezamenlijke verdediging van de Dardanellon wordt voorgesteld. Diplomatieke kringen tc Wash ington achten het waarschijnlijk, dat Britsche en Amerikaansche functionarissen onofficieel inet d-- Turken zullen overleggen bij het opstellen van liet Turksche ant woord aan Moskou. Het Turksche blad „Ulus" schrijft ten aanzien van de twee de nota, dat het „onbegrijpelijk" is, dat Rusland zich door het Turksche standpunt belecdigd voelt. Nog moeilijker te begrijpen is hot Russische argument, dat een basis op Turksch grondge bied de Turksche souvereiniteit in geen enkel opzicht zou aan tasten. Het Donau-probleem De Fransche afgevaardigde heeft de economische commissie voor den Balkan een compromis voorstel gedaan inzake het Do-- nauprobleem. Het bepaalt, dat de scheepvaart en handel op den Donau vrij is en de Donau-sta- ten binnen zes maanden na het in werking treden van het vredes verdrag met Roemenië samen met de vier groote mogendheden een conferentie zullen beleggen om een nieuwe regeling tot stand te brengen. De Sowjet-Unie was tegen dit voorstel. Het Fransche voorstel werd met acht tegen vijf stemmen bij een onthouding aangenomen. 118 doctoren, bijna do geheele staf van twee universiteitshospitalen te Stockholm hebben beslo ten in staking te gaan tegen de be slissing van het parlement, welke verbiedt, dat zij honorarium bereke. nen "oor gezondheidsattcsten. j""mg j Amerikaansche piloten als slaaf j J~\c Amerikaansche ambassade U in China heeft betrouwbare in lichtingen ontvangen, dat eenige Amerikaansche vliegers, die meer dan twee jaar geleden gedwon- i gen werden te landen, in het TVesten van China, door wilde j stammen vastgehouden worden als slaaf. Zoo zouden drie vliegers van j een B-29 op het oogenblik slaaf 5 j zijn bij de Lolo-stammen in het wilde berggebied van Ningjuan, dat gelegen is waar Birma, As- sam en Tibet samen komen, dus j op de route, die de B-29's volg- deii van Brilsch-Indië naar China. Utrecht. Hij was één van de eerste commissarissen, die door de Duit- schers werden ontslagen, maar dat beteekende niet dat hij zich als ambteloos burger terugtrok. Inte gendeel het was het begin van een verbeten en werkzame periode, waarin hij zijn land en vorstin met groote trouw heeft gediend en waarin hij vele risico's heeft geno men. Hij reisde het heelc land door, gaf adviezen en niemand uit de ille galiteit deed ooit tevergeefs een be roep op ziin ervaring. In Augustus 1944 werd hij door de regeering aan gewezen in het College van vertrou wensmannen. waarvan hij tot het einde voorzitter was. Helaas belette ziekte, die zich eenigen tijd na de bevrijding open baarde, hem zijn arbeid te verrich ten. De regeering erkende zijn ver diensten door hem te benoemen als Groot-officier in de orde van Oran- ie-Nassau. Naar het ANP verneemt is met in gang van vandaag voor de reis naar Indonesië het visum vereischt, dat aangevraagd moet worden bij het Ned. Ind. immigratiekantoor, Lange Houtstraat 19 (2de etage) te Den Uaasr. telefoon 111980. Echtgenoten en/of minderjarige kinderen, die naar Indonesië reizen voor gezinshereeniginsr met hun al daar woonachtig gezinshoofd, vallen voorshands niet onder vorenbedoel de regeling. Chineescbe regeeringstroepen zijn een aanval begonnen op Kalgan, de voornaamste militaire basis der communisten in Noord.Chioa, ten N.W. van Peking. In 1947 bouw van 20.000 nieuwe woningen In de memorie van toelichting op de begrooting van hot depar tement van openbare werken wordt gezegd, dat de in voorbe reiding zijnde „financicringsrcgc- ling nieuwbouw 1946" ten doel heeft dc particuliere bouwnijver heid aan den gang te helpen cn zooveel mogelijk te stimulceren. Men gaat cr van uit, dat met be hulp van deze regeling in 19-17 20.000 woningen zullen wor len gebouwd. Hot ligt in dc bedoe ling. ter tegemoetkoming in even- tueele exploitatie-tekorten, gedu rende. con aantal jaren jaarlijk- sche bijdragen toe te kennen va.i gemiddeld f 300 per jaar. Voor 1917 wordt gerekend op den bouw van 500 landarbeiders- woningen. 5000 bossen bananen voor Nederland Gistermiddag is te Rotterdam aan gekomen 't Amerikaansche turbine schip „Comajagua". komende van Honduras, met 'n lading bananen aan boord Hiervan worden 40.000 bossen te Rotterdam gelost, de rest is voor Noorwegen bestemd. Van deze 40.000 bossen blijven er 5000 in ons land. de overige 35.000 worden doorgevoerd naar België cn Zwitserland. De bananen, die in Nederland blij ven, zullen dienen ter aflevering op de reeds aangewezen bon. Tn tal van plaatsen konden hierop namelijk nog geen bananen worden verstrekt. 0 Scbermerhoru en Sjahrir bij lord Killearn Prof. ir. W. Schermerhörn en Soetan Sjahrir hebben deelgenomen aan een lunch, die door lord Kil learn werd aangeboden. Tijdens de lunch, die in de appar tementen van lord Killearn werd ge bruikt. heeft men aangelegenheden besproken, die in verband -taan met het hijeenroencn van de eerste sa menkomst van de commissie-gene raal en oen Indonesische delegatie, waarvan lord Killearn het voorzit, terschap is aangeboden Uit betrouwbare bron wordt ver nomen. dat de drie leden van de commissie-generaal vandaag naar Pangkalpinang zullen vertrekken. Beroep Van Maasdijk verworpen Gistermorgen deed de Bijzondere Raad van Cassatie uitspraak in de zaak tegen den voormaligen presi dent van de Nederlandsch-Duitsche cultuurgemeenschap en voormaligen waarnemenden burgemeester van 's-Gravenhage. II. O. van Maasdijk. Door het Bijzondere Gerechtshof te 's-Gravcnhage was Van Man$9fjk tot 20 iaar gevangenisstraf veroor. deeld wegens het opzettelijk in tijd van oorlog hulp verleenen aan den vijand. Bij de behandeling van dc zaak voor den Raad van Cassatie had dc procureur-fiscaal tot verwer ping van het beroep geconcludeerd. De raad verwierp het beroep en be. sloot met eenparigheid van stemmen, dat van Maasdijk voor den duur van het leven ontzet zal worden uit het recht eenige functie, welke dan ook, te bekleeden in de organisatie van het bedrijfsleven. Koningin Wilhelmina naar België Naar A P. meldt, werd Maandag morgen bekend gemaakt, dat Ko. ningin Wilhelmina eind October 'n officieel bezoek aan Brussel zal bren- gcn. De actie voor Zeeland die vorige, week in Hilversum is gevoerd, heeft een bedrag van 30.000 opge bracht. Dc Utrcchtsclic padvinders hebben gislcrmtildug voor de duel Guide, Lody Buiten Powell, gcdclilccrd Op In t Domplein heelt zij een boodschap van broederschap van alle pad vinders overgebracht. Foto NUD) Ontvangst door het parlement De minister-president van de Unie \an Zuid-Afrika. veldmaarschalk Smuts, zal op 9 Octobe in den loop van den morgen hier te lande aan komen. Op dien dag zal hij bij H.M. de Koningin ten apleize Soestdijk het noenmaal gebruiken. Donderdag 10 October bezoekt de veldmaar schalk het eiland Walcheren, van waaruit zijn voorvaderen in 1692 de groote reis naar hun nieuwe vader, land Zuid-Afrika hebben aanvaard. Vermoedelijk op 11 October, des voormiddags 11 uur in de Ridderzaal zal veldmaarschalk Smuts door hot parlement worden ontvangen. Het ligt in do bedoeling, dat de voorzitter der vcreenigde vergade. ring der Staten-Generaal, prof. mr. R. Kranenburg, een begroetingsrede zal uitspreken. Des middags te 3 uur zal de veld maarschalk aanwezig zijn in oei openbare bijeenkomst der Kon. Ned. Academie van Wetenschappen te Leiden, waar do president der acade mie, prof. mr. E. M. Meyers, den hoogen gast zal begroeten. Veld maarschalk Smuts zal hierna een rede uitspreken. C CHIPPER mag ik overvaren... dit bekende Nederlandsche speel- D liedje klonk Maandagmiddag enthousiast op in den herfstgetinten tuin van „Middeloo", Opleidingscentrum Sociale Jeu'gdzorg te Amersfoort. Na een jaar van intentieve studie en practischen maatschappelijken arbeid zullen de ongeveer dertig jonge vrouwen die het voorrecht ge nieten de eerste leerlingen te zijn van dit voor ons land unieke opleidings instituut op het gebied der kinderbescherming stuk voor stuk met even veel enthousiasme in een kring van naar levensvreugde hunkerende kin deren dit speelliedje zingen. Zij zullen hun maatschappelijke taak met toewijding en kennis van zaken vervullen, daar „Middeloo" alle waarbor gen biedt voor een deugdelijke opleiding. tehuizen als gestichten, voor gezins verpleging en clubwerk in het alge meen, vermeldt op het lesrooster P)c directrice mej. Zr. H. C. L. Muller Kuhlenthal, die in haar vroegere functie van leidster van Zandbcrgcns tehuis „Ingeborg" zulke rijke ervaringen opdeed, is zeer optimistisch gestemd over de tc bereiken resultaten. Zij liet ons soms zelf verbaasd over den voort gang die gemaakt wordt met dc vol tooiing van het interieur van „Mid deloo" het leslokaal, de zang-, handenarbeid en leckenspel-zaal, dc gezellige eetzaal, kortom het groote huis zien, dat zooveel mogelijkheden herbergt en den gemeenschapszin bij de cursisten ongetwijfeld zal bevor deren. Uitgebreide leerstof Er zal door deze jonge vrouwen hard moeten worden aangepakt! De cursus die opleidt voor jeugdleiders inrichtingen, zoowel kampen. Het opleidingsinsti tuut van dc Marine m Den Helder waar onze adelbor sten hun opleiding krijgen. zal in. en uitwendig een ver bouwing ondergaan De adelborsten zeil trekken zicli mets aan van dc zorgen over hun huisves. ting. In hun vri/cn tijd weten :0. dank zü een pianoeen gitaar cn een trom pet. al spoedig dc stemming cr in tc brengen Met recht. „Een dansliedje deint langs het strand van dc zee''. js [7euiueton I Een verhaal uit het jaar 1945 26 door Frank Anders ANDEREN hadden het ook ge hoord. Nu stopte de motor. Er kwam eenige ongerustheid onder de menschen. Enkelen keken om, in de richting vanwaar zij gekomen waren. Ook ik keek het Pad af en zag nu twee mannen naderen: een geestelij. ke en een Duitsch officier, die een zwarte lap voor zijn rechter oog droeg. Het was een rijzige, stramme figuur, dte met afgemeten passen voort schreed. Ik denk, dat iedereen gefascineerd werd door het merkwaardige beeld van den langen indrukwekkenden mi litair naast den ronden geestelijke, die voortschommelend op zijn korte beenen, den ander nauwelijks kon bijhouden. Toen zij bij ons waren, schrok ik plotseling van de gelijkenis van de zen officier met Marja Zij hadden dijzelfden rechten, scherpen neus en denzelfden smallen mond Zij konden broer en zuster geweest zijn, maar ik had nimmer over een broer hooren spreken. Ik had het toch moeten we ten. Zou hier dan toch de Duitsche vertegenwoordiger van haar familie zijn? Niemand wist goed zijn houding te bepalen tegenover dit onverwachte bezoek. Velen zullen erover gedacht hebben weg te loopen, maar niemand deed het Het optreden van den offi cier was zoo domineerend, dat ver- scheidenen onwillekeurig opzij scho ven en als het ware vrij baan voor hem maakten, zoodat hij zich naar voren kon begeven. De geestelijke volgde hem op den voet en er heersch- te een doodsche stilte, toen hij, aan de groeve staande, de handen vouwde en voor ging in het gebed. Het was een Duitsche dominee Wij merkten het met ontzetting, niet al leen, omdat hij Duitscher was, maar ook, omdat het tot ons doordrong, dat zelfs op dit oogenblik het gebed in de Duitsche taal door ons niet ge duld werd Wij moeten dit diep in ons hart als een vijandige daad be schouwd hebben en wij weigerden daarover verder na te denken. Wat moet er zijn omgegaan in deze twin, tig, dertig menschen! Uren schenen verstreken te zijn, voordat de geeste lijke Amen zei en er eensklaps een intense spanning in ons oplaaide. Het was net alsof beide partijen het nie mandsland hadden overschreden en klaar stonden voor den aanval Op dat onzalige moment deed de officier een stap naar voren, zoodat hij op den rand van het graf stond, bracht bet militair saluut en riep: Sie starb für dds Vaterland! Hij strekte de hand tot den Hitler groet en wilde zich omdraaien. Toen schreeuwde iemand: Dat is verraad! Ieder verstijfde. Het was Jan Wil lem Hij stond aan de overzijde van het graf en het leek, alsof hij erover wilde springen naar den Duitscher. Die was scharlaken rood geworden en men zag zijn linkerhand beven. Lang zaam trok hij zijn revQlver, bracht het wapen toen snel naar voren, mik. te op het voorhoofd van Jan Willem en schoot. Jan Willem wankelde, zak- te doen door zijn knieën, greep met zijn handen in de lucht en viel voor over in de groeve. Dit alles speelde zich zoo snel af, dat geen der aanwezigen zich ook maar bewogen had Het tumult ont stond eerst, toen Ruurd in beweging kwam. Ik had niet gemerkt, dat hij achter den officier stond, maar eens klaps was hij daar. hoog boven den ander uitstekend. Hij greep den Duit scher met de linkerhand in den nek en met de rechter nam hij hem de revolver af, voordat de laatsie be sefte. wat er gebeurde. De Duitscher trachtte zich nog los te wringen, maar hij was als een rat in den bek van een buldog. Ruurd deed het snel, maar rustig, alsof hij dezen greep lan. gen tijd bestudeerd had. Hij nam de zware revolver bij den loon, haalde uit voor den slag en hamerde den officier op zijn schedel, pree* es boven het oor. Het was slechts één slag maar dat was ook voldoende. Het kraakte zoo, dat ik huiverde. Ruurd duwde nu met ziin knie het slappe lichaam van den Duitscher voor zich uit. ook in het graf Toen keek hij om. (Wordt vervolgd) niet minder dlan negentien vakken. Er zijn 120 uren uitgetrokken voor dc vakken: opvoedkunde cn paedo- therapie; sport, spel cn gymnastiek; handenarbeid; volkszang cn volks dans; negentig uren voor dc bijzon dere jeugdzorg; zestig uur voor: speciale zielkunde en psycho-patho logic; kinderbescherming en maat schappijleer cn geestelijke stroomin gen; voor vertellen en toonccl 50 uur: voor algemccnc muzikale ontwikkeling: natuurstudie, dieren- verzorging cn tuinieren; speciale onderwerpen; wasch en wasch be handeling cn naaien cn verstellen elk 40 uur; elk twintig uur voor de vakken: folklore; dicctkeuken cn E.H.B.O. en tenslotte voor beroeps keuze cn eenvoudige administratie cIk tien uur. Practijk voorop Men zou van een zekere overdaad kunnen spreken, ware het niet. dat de leerlingen intern te „Middeloo" zijn, zoodat de dagverdecling een dergelijk zwaar program mogelijk maakt. Van veel beteekenis vooral is het zelf leiding leeren geven in dc practische vakken. Met onderwijs wordt verder nog ondersteund door excursies naar verschillende inrich tingen, terwijl deskundigen bepaalde onderwerpen zullen behandelen. Ge dacht is daarbij aan jeugdbeweging, Volkshoogcschool, clubhuis- en speeltuinwerk, psychotechniek enz. Na een jaar zullen de leerlingen klaai moeten zijn. Bij dc toelating is men dus wel verplicht een zekere selectie toe tc passen. Er moet gelet worden op geschiktheid cn animo voor het werk en de schoolopleiding moet een middelbare of een daar mee gelijkstaande zijn. De dag-indceling is geheel inge steld op het leerprogramma, zoodat voor dc werkzaamheden in of rond het huis (wasschen. naaien, tuin- erk), de cursisten in een rouleer systeem hun medewerking verlee nen. Vier weekdagen worden be steed aan het practische werk, dat ook buiten „Middeloo" in kinder tehuizen, kleuterscholen en jeugd kampen wordt verricht. Specialisai", De cursisten moeten zich in één vak practisch volledig bekwamen. In de andere vakken moeten zii al gemeen od de hoogte zijn. terwijl zij de vakken waarin zij' zich specia- Iiseeren leiding moeten kunnen ge ven. Het diploma (erkend door de Nederlandsche Vereeniging van Op leiding voor Maatschappelijke Wer kers op het gebied van de preven tieve en repressieve zorg voor jeug digen en volwassenen) wordt ver trekt, wanneer na deze opleiding één jaar bevredigend practisch is gewerkt. ,.Het loopt storm, nu „Middeloo" in het middelpunt der be'angstelling is geplaatst", zei Mei. Müllcr Kuh lenthal ons. Dit prachtige internaat biedt echter slechts plaats voor het aantal ionge vrouwen, dat zich er nu opmaakt om straks in de maat schappij een belangrijke plaats te gaan innemen. De vele belangstel lenden zullen dus lot volgend jaar September geduld moeten hebben. Gisterochtend had in het Hotel cles Invalides te Parijs dc eerste der plechtigheden, die ter gele genheid van het bezoek van Z.K.I-I. Prins Bernhard aan Frankrijk zijn gearrangeerd, plaats. Om elf uur precies arriveerde Prins Bernharcl, gekleed in do uniform van inspecteur-generaal van de Nederlandsche Land macht. In zijn gezelschap bevon den zich de Fransche minister voor de strijdkrachten, dc heer Michelet, generaal Dc Lattrc de Tassigny, inspecteur-generaal van de Fransche Landmacht, dc mili taire gouverneur van Parijs gene raal Lc Gentilliomme, cn do chef van den gencralcn staf der mari ne, admiraal Lernonnier, alsmede talrijke officieren en Nederland sche militaire attaché's. Ne. do opening van de ban las 'minister Michelet de oorkonde van de be noeming voor, waarna hij Prins Bernhard met het lint van het Grootkruis van het Legioen van Eer decoreerde. Nadien las do minister een tweede oorkonde voor, waarhij aan Prins Bernhard der Neder landen het Oorlogskruis met de palmtakken wordt toegekend. Bij het gedenkteeken van den onbekenden soldaat legde Prins Bernhard, na dc ontvangst bij de Are de Triomphe, con bouquet roode. Witte en blauwe dahlia's. In aansluiting op het bericht In ons blad van Zaterdag j.l. Inzake verhoo ging van bepaalde posttarieven, ver nemen wij van deskundige zijde, dat vermoedelijk de porti voor briefpost cn drukwerk zullen worden verhoogd tot resp. tien en twee cent. Parlementsleden in Ned. delegatie naar vergadering der U.N-0. Zooals bekend, werden in de Nederlandsche delegatie naar de vredesconferentie tc Parijs twee parlementsleden opgenomen. Naar het A.N.P. verneemt, ligt Het in do bedoeling der regcering. aan do delegatie naar do a s. vergade ring der U.N.O. te New York even eens enkele leden van liet Neder landsche parlement toe te voegeu< Woningdistributie Het is gebleken, dat do bepaling in de Verordening op de aangifte te doen, indien men over meer vertrek ken beschikt dan in dio verordening is vermeld, tot misverstand aanlei ding geeft. Ten onrechte blijkt n.l. lo mecnimr ingang te vinden, dat het bedoelde aantal do norm aan geeft voor de woonruimte, waarop men aanspraak zou hebben. Tn wer kelijkheid is dit niet liet geval. Soms zal woonruimte worden toe gewezen, waarbij mcn over minder dan het uit die norm afgeleide aan tal vertrekken beschikt. zegt mr. Teppema Langzamerhand moeten wij Neder landers oirr het volkomen begrijpe lijke gevoelsstandpunt ten opzichte van Duitschland heenkomen, aldus heeft mr. S. Th. J. Teppema, direc teur-generaal voor buiten landscho economische betrekkingen ver klaard. Met ons natuurlijke achter land moeten wij op den duur weer normale economische betrekkingen nanknoopen. Vóór den oorlog betrok Nederland 40 tot. 50 pCt. van zijn machines uit Duitschland. Thans Is lit onmogelijk geworden, hetgeen tot nadenken dwingt. De Amerikanen cn de Engelsehon besteden en investecren belangrijke bedragen uitsluitend om het Duit sche volk in leven te houden. Wij moeten een stap verder gaan, zoo verklaarde de heer Teppema met na, druk. Geef het Duitsche volk werk. Wij Nederlanders zijn bereid om -lo grondstoffen te leveren, opdat de Duitsche industrie op deze wijze kan bijdragen in <le Nederlandsche voor ziening met dringend noodigc indu- strieele producten, waarvoor de Ne- 'dcrlandsche industrie met ovcrvol- doonde capaciteit beschikt. Als sprekend voorbeeld voor een nuttige inschakeling van de Duitsche industrie in dc Nederlandsche eco nomie noemde dc lieer Teppema 'de in Duitschland braakliggende spin- capaciteit. De Nederlandsche textiel industrie heeft dringend behoefte aan garens. Indien de Duitsche spin nerijen kunnen worden ingescha keld, zal dit een aanmerkelijke ver lichting geven voor de zoo moeilijke voorziening met garens in de Neder landsche textielindustrie. Koning George van Griekenland, heeft twee aanhangers van dc lin kervleugel, die wegens deelneming aan de activiteit van gewapende benden ter dooi waren veroordeeld, gratie verleend. Rustig weer Weersverwachtingmedege- f deeld door het K.N.M.I. te De i Bilt: Aanvankelijk in vrijwel het ge- heelc land zwaar bewolkt of mis- tig, later op vele plaatsen tijde- lijk doorbrekende zon. Geen neer. 1 slag van beteekenis. Zwakke wind. Weinig verandering in 1 temperatuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1