PAGBLAD VOOR AMERSFOORT, Neurenberg: Twaalf doodvonnissen Ronde van Amersfoort Voor drie der veroordeelden wordt gratie gevraagd Ook doodstraf voor Seyss-lnquart Nazi-leiders hooren de uitspraken Dr. v. Mook opent conferentie te Pangkal-pinang Regeering-Beel aanvaardt planmatige politiek 'arja is dood Nog een Amersfoortsche beul voor liet gerecht UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Woensdag 2 October 1946 Nr. 457 6e jaargang VLIEGEND POSTKANTOOR Hoogste recht hoogste onrecht Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER HET Tribunaal te Neurenberg heeft het proces tegen de Duitsche oorlogsmisdadigers voltooid. Gisteren werden de beschuldigden een voor een de rechtzaal binnengeleid om het oordeel der vrije wereld over hun daden aan te hooren. Er werden twaalf doodvonnissen uitgesproken; de overige aangeklaagden werden veroordeeld tot gevangenisstraffen, variëercnd van tien jaar tot levenslang. De drie vrijgesprokenen, Schacht, Von Papen en Fritsche zullen mogelijk nog door de Duitsche politie worden aangehouden om voor een Duitsch dcnazificeeringshof gedaagd te worden. Zij bevinden zich reeds in vrijheid, maar verbleven vannacht nog in Neurenberg onder bescherming van de militaire politie. Men heeft voor hen om een vrijgeleide naar de Britsche zone verzocht. De Amerikaansche nieuwsdienst in Duitschland maakt bekend, dat voor Ribbentrop, Sauckel en Seyss Inquart, die tot den dood door ophanging zijn veroordeeld, gratie zal worden gevraagd. De voor malige Duitsche opperbevelhebber Keitel zal verzoeken om te worden gefusilleerd in plaats van opgehangen. Hess' verdediger, dr. Alfred Seidl, wil het vonnis, uitgesproken over zijn cliënt (levenslang) vernietigd hebben. De verdediger van Von Schirach, dr. Fritz Sauter, vindt de twintig jaren, die den oud-jeugdleider toebedeeld zijn, rechtvaardig cn zal misschien later nog om clementie verzoeken. Dönitz' advocaat" vindt tien jaar gevangenisstraf te veel voor iemand, „die als onschuldig wordt beschouwd". Omtrent Goering is no^ niet bekend, of hij een gratieverzoek zal indienen en Streicher geeft, naar zijn verdediger vermoedt, de voor keur aan den dood boven een lange gevangenisstraf. Tenzij gunstig beschikt .zou worden op eventueele gratiever zoeken, die binnen vier da^en door de veroordeelden gericht kunnen worden aan het secreta riaat van het tribunaal, heeft c'e voltrekking der twaalf doodvon nissen op Woensdag 16 October tc Neurenberg plaats. Zij, die tot gevangenisstraf zijn veroordeeld, zullen vermoedelijk te Berlijn worden gedetineerd, De geallieerde bestuursraad s verantwoordelijk voor hun verze kerde bewaring. De drie vrijgesproken beschul digden hebben den nacht nog doorgebracht in de gevangenis van Neurenberg en wel op hun eigen verzoek. Zij verkeeren mo menteel in staat van „Schutzhaft" er wenschcn niet te vertrekken voor en aleer zij van de bczet- tings-autoriteiten van het gebied, waarheen zij zich willen begeven, een vrijgeleide hebben gekregen. Het verluidt dat Schacht cn Von Papen een vrijgeleide hebben ge vraagd om zich naar de Britsche zóne te begeven. De vraag of de vrijgesproken be schuldigden zich thans voor een Duitsch gerecht voor een nieuwe aanklacht zullen hebben te ver antwoorden is reeds gisteravond actueel—geworden door- een inter view. dat een verslaggever van het Amerikaansche radio-station tc München heeft gehad met den Beierschen ministerpresident Wil helm Högncr. ITögner heeft hier in verklaard, dat hij maatregelen zou nemen om de vrijgelatenen terstond tc arresteeren. Oostenrijk wil uitlevering Von Papen en Von Schi rach Het Oostenrijksche ministerie van justitie heeft medegedeeld, dat het de uitlevering van Baldur von Schirach en Von Papen zal verzoeken om hen te Ween en te vonnissen voor de rol. die zij heb ben gespeeld bij den Anschluss en nazi-bezetling van Oostenrijk. Het Neurenbergsche Tribu- naai heeft tegen de Nazi-leiders de volgende vonnissen uitge sproken: GOERING: dood door den strop. HESS: levenslange gevangenisstraf. VON RIBBENTROP: dood door den strop. KEITEL: dood door den strop. KALTENBRUNNER: dood door den strop. ROSENBERG: dood door den strop. FRANK: dood door den strop. FRICK: dood door den strop. (ULIUS STREICHER: dood door den strop. FUNK: Ievenslanqe qevanqenisstraf. DOENITZ: 10 jaar qevanqenisstraf. RAEDER: levenslange gevangenisstraf. VON SCHIRACH: 20 jaar gevangenisstraf. SAUCKEL: dood door den strop. JODL: dood door den strop. SEYSS INQUART: dood door den strop. SPEER: 20 jaar gevangenisstraf. VON NEURATH: 15 jaar gevangenisstraf. BORMANN: dood door den strop. f-TET Tribunaal te Neurenberg - 11 heeft gisteren de uitspraak in h<?f beroep op bevelen van hoo- ven als meedoogenloos in het toe passen van terreur om alle verzet tegen de Duitsche bezetting in Ne. derland te breken", en aan alle andere misdaden van deportaties van slavenarbeiders, Jodenvervol ging enz. JODL: Zijn verdediging bestaat gerhand. Er is geen enkel ver zachtende omstandigheidHet deel tegen de 21 vooraanstaande nazi. leiders afzonderlijk gemotiveerd. Als eerste GOERING: Het is vol nemen aan misdaden als de onder, komen duidelijk dat deze man na havige is nooit van eenig soldaat Hitier de meest vooraanstaande goëischt figuur is geweest in het nazi-re- BORMANN werd schuldig ver- giem Er kan geen twijfel bestaan klaard aan deelneming aan het omtrent het feit. dat Goering de programma van slavenarbeid, de drijvende kracht is geweest voor joden-vervolgingen en het neer- de aanvalsoorlogen. HESS: Hij was een welingelicht schieten van geallieerde vliegers. DOENITZ was meer dan een ge en bereidwillig medewerker bij de wone figuur in het beramen van Duitsche agressie togen Oosten- den oorlog. Hij werd bijna voort. rijk. Tsjecho-Slowakije en Polen Tot den dag van zijn vlucht naar Engeland was Hess Hitiers naaste persoonlijke vertrouweling. VON RIBBENTROP, c.r.minis. hgd aangezet tot de ter van Buitenlandsche Zaken was Noorwegen verantwoordelijk voor oorlogsmis- daden en misdaden tegen de men- durend door Hitier geconsulteerd. RAEDER treft de schuld voor het herbouwen van de Duitsche vloot voor oorlogsdoeleinden en invasie in BALDUR VON SCHIRACH, voormalig leider der Hitler Ju- T T r IVV, „mny ICilltl UtU niUKT ,'s schuldig bevonden langrijke rol in Hitiers uiteindelij ke oplossingvan het probleem. t ri i misdaden tegen de menschelijk- Jooascne heid vjegens zijn werk als gouw leider van Weenen, het uitvoeren KEITEL de voormahoe chef van van de deportatie van Joden het opperbevel had de Kuss.sche ;let aandringen op het bombardee. krijgsgevanrtenen doen gebruiken ren van een Bnpelsche stad van voor de Duitsche oorlogsindustrie, cultureel waarde als weerwraak KALTENBRUNNER heeft deel voor de vermoording van Hey- genomen aan de nazi-samenzwe- drich. ring tegen Oostenrijk en is op de SAUCKEL draagt de algemeene hoogte geweest met de situatie in verantwoordelijkheid voor het de concentratiekampen RCSENBERG is op 'de hoogte geweest van de vreeselijke behan proorama van den slavenarbeid. SPEER werd schuldig verklaard aan het bewust gebruik maken deling en de terreur, waaraan de van slavenarbeiders. H\i saboteer- bevolking v>an Oost-Europa onder worpen is geweest FRANK speelde een groote rol in de uitroeiing der Joden. FRICK was „een ambitieuze na zi" en het Hof achtte hem in hoo- de echter Hitler's programma der verschroeide aarde VON NEURATH speelde een be. langrijke rol bij de herbezetting van het Rijnland door Duitschland Als bestuurder van het bezette /lis uesmuiucr lui i net oi-.tut. SJSSJBÏfS^SSÜ&Sr de Tsierhoslowakijc bepleitte hij het nazificeering van Duitschland. STREICHER was „een ver knochte nazien heeft den Duit- elimineeren van de Tsjechische intelligentsia. VON PAPEN heeft zich als am- schen geest geïnfecteerd met hei bassadeur in Oostenrijk voor de vergif van antisemitisme en het Anschluss overgegeven aan „poli Duitsche volk aangespoord daadwerkelijke vervolging tot tieke immoraliteit FRITSCHE. de leider FUNK heeft van meet 'af aan Duitsche radio propaganda, was deelgenomen aan de economische discriminatie, door de nazi's tegen t.niet van voldoende beteekenis" om met belangrijke misdaden de Joden toegepast. Als president verhand tc worden gebracht. van de Rijksbank was Funk voorts indirect betrokken bij de benut- SCHACHT was een centrale fi guur met betrekking tot de herbe- ting van den arbeid, door gevan. wapeningsprogramma van Duitsch genen in concentratiekampen ver- land, maar de herbewapening op ric~* cc zich zelf is volgens het Handvest SE\ SS-INQUART werd beschre van het Tribunaal met misdadig. Minister Van Maarseveen over Neurenberg De Nederlandsche minister van Justitie, Van Maarseveen, die de laatste twee dagen met de Ne derlandsche delegatie ons land heeft vertegenwoordigd in de rechtzaal, zeide over de uiteinde lijke beslissing, dat van Neder- landsch standpunt bezien liet vonnis over Seyss Inquart uitste kend is gemotiveerd. „Het is mij opgevallen, dat het grootste deel van de motiveoring van het von nis over den \oormaligen rijks commissaris geleverd is van Ne- derlandschen kant. Het is mijn overtuiging, dat de Duitsche be- zettingspolitiek in Nederland in het vonnis uitstekend tot haar recht is gekomen." De minister sprak voorts als zijn opinie uit. dat het proces van de grootste beteekenis is geweest voor de ontwikkeling van het vol kenrecht. De individuccle aan sprakelijkheid van leiders voor daden, door hun staat begaan, is door hef proces bevestigd en dit was per slot van rekening van meer bel eekenis dan het vonnis over de individuen op zichzelf. Viiltisdiiizcmt Hcrlijncrs waren in de Lust- garten aanwezig op den dug, dat aldaar een gcdcnktcekcn werd onthuld voor de slacht diere van het nazi-rcglme. Dr Arthur Wer ner. Derlunsch burgemeester (rechts oo dc toto) legde een krans aan den voet van het gedenkteeken Bon voor 200 gram vleescfi Het C.D.K. deelt mede. dat voor het tijdvak van 1 tot en met 12 October bon 532 vleesch is aan gewezen voor het koopen van 200 gram vleesch. Wijn aangekomen Niet minder dan 1711 hl. wijn is gisteren 'met het s.s. .,Erna" uit Bona in de entrepothaven te Rot terdam gearriveerd. Deze wijn is bestemd voor binnenland'sch ge bruik. TT R. VAN MOOK heeft de del ego - D ties op de opehinqsbijcenkomst van de conferentie te Panqkalpi- nanq welkom qeheeten. Na een te rugblik op de periode van den twee den wereldoorloq, verklaarde hij o.m. dat het Nederlandsch-lndië van voor den oorloq politiek nooit, kan tcruq- kotnen. Uit besef is reeds door Ko- ninqin Wilhclmina in haar rede von December 1042 tot uitdrukking qe- bracht. Daarenboven behoeft men slechts tiaar overal elders in Azië rond te. zien om te beseffen, dat in du deel van de wereld, de strijd voor de vrijheid alqemeen is qeworden. „Ofschoon wij, aldus dr. van .Mook, oorspronkelijke berichten hebben, dat de Indonesische re publiek van Japansch maaksel cn een soort Japansch instrument was. is het duidelijk, dat. wan neer wij een terugblik in haar geschiedenis werpen, binnen de republiek krachten aan het werk waren, die meer beteekenden en dieper wortel schoten dan een zuivere golf van wild terrorisme, krachten, die ter zelfder tijd als geheel weerstand boden aan de .Tapanseho fascistische afdwa ling". De regcering heeft met alle tot haar beschikking staande midde len gepoogd een apparaat te ves tigen. dat waarschijnlijk kan bij dragen tot herstel. In dit licht moet men de veelbesproken kwes tie van het zenden van Xeder- laijdsche troepen bezien. Dr. van Mook besprak vervol gens de diverse groepen in Indo nesië. „Een hoofdonderwerp van be spreking zal zijn de wijze waarop deze groepen hier te Pangkalpinang zijn vertegen woordigd. Zij moeten de best mo gelijke vertegenwoordiging krij gen in de komende besprekingen tusschen de verschillende par tijen. Voor zoover wij iets kunnen zeggen over de toekomstige poli tieke structuur, kunnen wij het best uitgaan van de besluiten, welk© te Malino zijn genomen. Het is immers waarschijnlijk dat de federatieve constructie, welke daar is aanvaard, de structuur van geheel Indonesië zal wor den." De regeering heeft den leden van het parlement de eerste nota over het economische plan voor het jaar 19-17, dat door het Centrale Planbureau is samengesteld, toe gezonden. In deze nota is vervat een „zesjarenplan" voor de ge- heele herstelperiode voor ons land. Het „plan-1947" is tegen den achtergrond van dit zesiarenplan opgetrokken. De regeering heelt besloten voorshands de in deze nota ge noemde cijfers betreffende con sumptie, investeering en buiten landschcn handel als uitgangs punt van haar beleid op econo misch, sociaal en financieel ter rein te beschouwen. Hierbij hield de regeering volledig rekening met het feit, dat het in deze nota vervatte plan het karakter van een taakstelling heeft. Zii wil dan ook een woord van waarschu wing met betrekking tot tè opti mistische verwachtingen niet ach terwege laten. I-Iet z.g. zesjarenplan is geba seerd op gegevens, die omstreeks 1 September ter beschikking ston den. In dezen chaotisrhen tijd. is het zeer wel mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat tie verwach tingen, in de nota vervat, op een aantal punten niet in vervulling gaan. De internationale politieke ontwikkeling, de grondstoffen po sitie op de \vereldmnrkt en de mo gelijkheid tot opneming van bui- tenlandsch orediet. zullen van groot en invloed zijn op de verwe zenlijking van het zesjarenplan. ITet plan stelt welbewust de hoogste eisrhen aan de productie en export. Uit de cijfers zal name lijk blijken, dat de wederopbouw 's Werelds eerste vliegende postkantoor i$ m dc Ver Shunt in gebruik genomen ben kukje in de cabine van den Skymastcr der Trans-Wereld-Luchtlijn, waar gcdiircr.de dc vlucht naar dc diverse plaatsen van bestemming dc post door de beambten gesorteerd wordt. p.) Nieuwe gevechten in Zuid-lran Nieuwe gevechten worden ge meld uit Kermansjah in Zuid- lran. De opstandelingen ontwa penden gendarmes cn dreigden naar Teheran op te trekken, aldus inlichtingen, die in de Iraansche hoofdstad binnenkomen. Welingelichte kringen te Tehe ran melden, dat. het Iraansche kabinet heeft besloten de eischen der opstandige Kasjkai-stammen behalve de benoeming van een Ivasjkai-hoofd, der gendarmerie voor dc provincie Fars,-in te wil ligen. Deze eischen zijn: de vor ming van een provincialen raad voor de provincie Fars (Zuid- lran) en het opnemen van twee vertegenwoordigers der Kasjkais in het kabinet. Het Iraansche algemeen hoofd kwartier te Teheran deelt mede, dat de luchtmacht een concentra tie Kasjkais, de opstandige volks stam. in de haven Boesjir aan dc Perzische golf heeft gebombar deerd. Militaire bedrijvigheid aan Turksch-Russische grens Maandag werd uitgebreide Rus sische 'militaire activiteit gecon stateerd langs dc oostelijke Turksch-Russische grens. Het Turksche blad Tasvir zegt, dat alle Russen boven de zestig jaar geëvacueerd zijn uit een vijf kilometer zóne van dc grens en dat daar militaire versterkingen worden aangelegd, hoewei het blad erbij zegt, dat men niet weet, of deze werken een defensief ka rakter dragen, of dat zij ergens anders voor dienen. Verder zegt Tasvir: „Schijn werpers en luchtafweergeschut zijn in grooten getale langs de grens opgesteld en er worden ma noeuvres gehouden. Sowjet vliegtuigen patrouillee ren over de grens." De Amerikaansche waarne mend minister van Buitenland sche Zaken, Acheson. heeft ver klaard, dat de Amerikaansche re geering het probleem der Darda- nellen beschouwt als een kwestie welke wellicht een bedreiging voor den vrede en veiligheid der wereld wordt. van ons land en het toekomstige welvaartpeji der bevolking op ve lerlei wijzen bedreigd worden. Slechts door groote soberheid en uiterste krachtsinspanning van volk cn regeering zullen de drei gende gevaren kunnen worden al- gewend. De stccnkolonproductic heeft natuurlijk de bijzondere aandacht van het Centraal Planbureau. Te genover een schatting van een productie van S.5 millioen ton in 1946 raamt het bureau voor 1947 een productie van 10-5 millioen ton. De afleveringen van vaste brandstoffen aan de industrie \er- toonen reeds een sprong omhoog. Deze verbetering in do energie voorziening zal resultceren in een vergrooting van de productie. Maar ook aan dc huisverwar ming is gedacht. Voor den winter 19471948 zullen 16 eenheden brandstof worden toegewezen! liet raamplan geeft verder plannen voor een verder voort schrijdende industrialisatie. Als resultaat verwacht men een groo- tcre gemiddelde productie per ar beider. Het peil \an de consumptie per hoofd bedraagt in 1946 nog slechts 73% van die in 1938. Door verrui ming van de productie en van verschillende verbruiksgooderen zal de consumptie geleidelijk kun nen worden opgevoerd tot 96% in 1953. Dat dc zwarte handel daar bij de volle, belangstelling van het Planbureau heeft is begrijpelijk. IIii loch oefent een funesten in vloed uit op het herstelproces. De nota geeft aan. dat de contrólc verscherpt cn dc strafmaat voor gifhandelaars verzwaard moeten worden. liet verruimen der con sumptie zal echter de sterkste troef tegen den clandcsticncn handel blijken. Zoo stelt men zich voor het denkbeeld van een „gelegaliseer de zwarte markt" te verwezenlij ken. Daarom zal de regeering b v. overgaan tot den vrijen verkoop van sigaretten tegen f 3 f 3.50 per pakje, waardoor de zwarte handel natuurlijk ernstig wordt getroffen In afwachting van een zeer waar schijnlijk prijsdaling in binnen- en buitenland acht het planbureau sta bilisatie van de kosten van levens onderhoud noodzakelijk. Inkomsten en uitgaven van de laagst betaalde bevolkingsgroepen kunnen door dc nieuwe regeling van den kinderbij slag in evenwicht worden geacht. Huurverhooging is slechts in over eenstemming met het streven van stabilisatie van de kosten van het levensonderhoud indien andere pos ten een dalende neiging vertoonen Om deze. en andere, redenen zal waarschijnlijk in 1947 niet tot huur- en pachtverhooging kunnen worden overgegaan Van 15 October a.s. af zullen de nieuwe KLM-Constellations regel, matig op New-York gaan vliegen. WIJ hebben den hoogsten eerbied voor den rechtsstaat, wij heb ben ons verheugd over het feit, dat- de tweede Wereldoorlog aanleiding is geworden tot een poging om oolc internationaal recht to doen, wij hebben in het proces te Neurenberg een novum begroet, dat grooto per spectieven opende voor dc toekomst. Wij hebben grooto bewondering voor de wijze, waarop dit proces is go. voerd. wij wisten, dat dc samenstel ling van do rechtbank de grootste waarborgen zou bieden voor het feit, dat er sine ira et studio zou worden geoordeeld, wij waren bereid, om de uitspraak van dit collego als on aantastbaar to beschouwen. Maar tochNu do eersto uit spraken zijn gedaan, bekruipt ons een ernstige twijfel. Von Papen, Schacht en Fritsche vrjjgosproken, wij kunnen het. eerli.ik gezegd, niet goed verwerken. Op het oogenblik, dat. wij dit neerschrijven, is ons do motiveering van deze vrijspraak nog niet bekend, maar wat wij wel weten is dit. dat op het oogenblik, dat dozo vrijspraak bekend wordt, milliocnen menschen in binnen- cn buitenland dezelfde gevoelens van onbevredigd heid bij zich zullen voelen boven komen, dio ons op dit oogenblik be kruipen. VON PAPEN, Schacht en Fritscho vrijgesproken! lloe is het tor we reld mogelijk? Von Papen, de aarts- intrigant, de man, die als typische vertegenwoordiger van de klasse der Junkers er misschien meer dan iemand anders toe heeft bijgedra- l gen ,om Hitler in 1933 aan do macht te brengen, wiens smerig spel (la-j ten wij het kind maar bij zijn naam noemen) in dc dagen van de over- weldiging van Oosteniijk in 1938 ons nog versch in het geheugen ligt, om van zijn rol in den vorigon oorlog en van zoovelo andere affaires maar te zwijgen. En Schacht, het finan- eieele „genie", zonder wien do mobi lisatie van het Derde Rijk \oor -den totalen oorlog nooit mogelijk zou zijn geweest. Ovor Fritsche zwijgen wij, omdat we daar niet genoeg voor weten. Wij zijn geen juristen, wij zijn al leen maar ccn mensch, dat de jaren tusschen de twee wereldoorlogen heeft beleefd en wij hebben ons ver beeld. dat wij door den aard van onze belangstelling en van onze stu die iets wisten van wat zich in dien tijd had afgespeeld. En daarom is het ons onmogelijk te begrijpen, dat Von Papen cn Schacht niet zouden vallen onder punt één van de aan klacht: het gezamenlijk bedenken, voorbereiden en voeren van aanval lende oorlogen. Wij wisten, dat beiden wat men noemt handige jongens zijn, maar wij hadden de overtuiging, dat zij er ditmaal nu eens niet onderuit zou den komen. Maar neen, het wonder, dat Hess verwachtte, is voor Von Papen en Schacht gekomen. En wij staan, zooals altijd bij een wonder, eenvoudig verstomd. Maar niet alleen verstomd, doch1 ook geslagen, omdat ook ditmaal weer zoo'n grooto kloof blijkt te be staan tusschen het formeel© recht en het. algemeene rechtsbewustzijn. ("feuilleton i Een verhaal uit het jaar 1945 27 door Frank Anders Hij moest de ontzetting op de ge zichten van de menschen gezien hebben; hij had zeker de hysterische uitbarsting gehoord van de vrouw, die jk als juffrouw Bliester herkende en die krijschte: Nou liggen er drie! Eén er in en twee er op! Toen zijn blik echter de mijne kruiste waren zijn oogen rustig, een weinig verbaasd zelfs, als verwonder de hij zich over de reactie van de anderen en als vroeg hij zich af, in hoeverre hem dit alles wel aanging. In de paniek, ontstaan omdat de men schen, die het dichtst bij de groeve waren, wilden vluchten, maar door de anderen in den weg werden ge- loopen, scheen de gestalte van Ruurd nog grooter te worden. Zijn onbewo genheid en kalmte waren zoo fasci- neerend, dat velen bleven staan, in spanning wachtend op zijn eerste be weging. De revolver op zijn vlakke hand houdend, net alsof hij het wapen wil de wegen, tuurde hij het pad langs, waarop iets scheen te bewegen achter de ribesstruiken bij de laatste weg- kromming. Wij zagen het tegelijk: een glimp van een groen uniform, het even glinsteren van iets metaligs. Meteen spande Ruurds lichaam zich. Hij was nu weer dezelfde, oude Ruurd, die geen schiettent voorbij kon gaan, zonder zijn geluk te be proeven op een rij steenen pijpekop- pen of het celluloid balletje in de dunne waterstraal. Ruurd deed niet aan sport, hij schaakte niet en wist bij het kaartspel geen boer van een heer te onderscheiden, maar Ruurd schoot. En hij schoot goed; als hij vijf minuten voor een schiettent be zig was en de afwijking van de buks eenmaal kende, sloeg icderen tent baas de schrik om het hart. Hij was er al mee begonnen, toen hij nauwe lijks over de toonbank kon kijken en grootmoedig liet hij zijn vriendjes de snuisterijen dragen, welke hij won. Later schoot hij zoolang, tot alle doo- zen bonbons zijn eigendom waren en die mochten dan zijn vriendinnetjes dragen. Het was dezelfde Ruurd, die nu in „stelling" kwam, licht doorzakkend in de knieën, het bovenlichaam een wei nig voorover om aanstonds den schok van het terugslaande, zware wapen op te vangen. Er was niemand om hem te weerhouden, al wist alleen ik. dat dit toch nutteloos zou zijn. Toen de schim achter het boschje zichtbaar werd op het pad, schoot Ruurd. Het was zeker een afstand van tweehon derd meter, maar ik was ervan over tuigd. dat die Duitscher niet meer leefde, al maakte hij nog een dwazen sprong voor hij viel. Ruurd liet het wapen zakken en op dat oogenblik moet hij een gevoel van teleurstelling gehad hebben, om dat er nog maar vier patronen in de revolver over waren. Dit alles speelde zich oneindig sneller af, dan zich laat beschrijven en van wat er volgde zijn slechts enkele beelden scherp in mijn geheugen bewaard gebleven. Nog zie ik de vier doodgravers wegvluchten. De achterste sleurde, waarschijnlijk zonder het *e weten, een van de dikke touwen van den grond mee, tot dat het zich om een grafzerk slin gerde en hem met een ruk achter over tr°k. Zijn platte pet rolde voor hem uit en toen hij overeind krab belde was hij ver achter zijn kame raden. Maar hij liet zich terstond weer voorover vallen, want er werd opnieuw geschoten Nu was het.ernst. Een automatisch geweer ratelde. Twee lange stooten en het werd plot seling stil. Niemand stond meer. Ik lag op een grindpad tusschen twee rijen graven; van mijn plaats af kon jk slechts drie menschen zien: Ruurd, die gespannen langs een meter "hooge zerk loerde en juffrouw Bliester. die zich tegen ©on kleineren steen ge drukt had. de oogen strak gericht op haar hoed. die juist buiten haar be reik lag. Zij durfde zich niet te be wegen en het was alsof zij den hoed wilde hypnoltseeren om naar haar toe te komen. Juffrouw Bliester scheen nauwelijks iets te merken van. haar metgezel, die juist zichtbaar was aan den anderen kant van don stee'n: de Duitsche geestelijke. Ik zou hem to taal vergeten zijn, als ik hem niet gezien had. in het zonderlinge gezel schap van Marja's hospita. Wordt vervolgd) Drie jaar geëisch t tegen v. d. Waal Het Bijzondere Hof van Cassatie verwees de zaak legen den 41-jari- gen Rotterdamsclien vischhandelaar Ai ie van der Waal, dien het Rotter- dnmsche Bijzondere Hof tot. 3 jaar gevangenisstraf had veroordeeld, naar 't Bijzonder Hof te Amsterdam. Dit college, ditmaal onder presi dium van mr. C. Loeff, onderzocht onnieuw in hoeverre Arie van der Waal schuldig kan worden geacht aan opzettelijke mishandeling van zijn medegevangenen in het kamp Amersfoort, nadat hij daar aange steld als „exercitie-commandant" cn als zoodanig met een stok werd be wapend. Met de niet geheel eenslui dende verklaringen van een tiental getuigen kwam vast te staan dat het weigeren van een aanstelling in de functie \an „E.C." die inhield het toezicht op en dc verantwoorde liikhcid voor de juiste uitvoering van lichamelijke oefeningen bedoeld als het bezighouden van niet ingedeelde Op het parcours Brnhantschestraat KI. Koppel, Nijverheidstraat, Bra- brantschestraat wordt Zondag a.s. dc derde Ronde van Amersfoort verre den. Deze wedstrijden vindén plaats ter gelegenheid van het 20-jarig be staan van de „Pedaalriddcrs". De beste amateurs en nieuwelin gen van Nederland verschijnen aan den start. In de eerste groep zijn o.m. Kleefstra, de Nederlandsche wegkampioen 1945 en 1046, cn Her mans, Voorting, Van Elshout, Jans sen en v. d. Plaat van de partij. In totaal komen 60 amateurs cn 25 nieuwelingen uit. De amateurs rijden 100 ronden (90 km.) en de nieuwelingen 30 ronden (25 km.). Als attractie vindt een wedstrijd plaats over 10 km. voor stadgenoft- ten op gewone toerrijwielen. De pe Jaalridders" hopen hierdoor nieuwe ..sterren'' op wielergebied te ontdek ken. De winnaar van dezen wedstrijd wordt Toerist-kampioen van Amers foort. en pas aangekomen gedetineerden niet mogelijk was zonder aanvaar ding van risico's. Vast te staan kwam ook ver dachte ontkende' dat ook geenszins dat hij meer dan eens klappen heeft uitgedeeld, maar de meeste ge tuigen steunden de verklaring \nn den verdachte, die beweerde dat hij nfwel daarmee een aframmeling toe diende aan een gevangene dio van het karige voedsel van 'n kameraad nog een deel gegapt had ofwel dat hij met dat makke ranseltje van hem de menschen voor *n nimmer malsch SS-geknuppcl vrijwaarde. Dat hij zou hebben meegedaan aan het halfdood ranselen van een jood in de z.g. rozentuin ontkende ver dachte positief Enkele getuigen hadden gezien dat verdachte in dit geval meesloeg. Er zou zelfs geroe pen zijn: „Wacht maar, we krijgen ie wel." Voor welk geroep 2 barak ken (ca. 500 man) eenige uren straf st; ian hebben gekregen. Verdaelite's verklaring luidde dat hij inderdaad eens een man geen iood in den rozentuin had gesla gen doch dat deze hem er om had gesmeekt met. de toevoeging: „An. ders slaan die SS-èrs mij rot." Een der getuigen gaf nog aan dat er onderscheid was tusschen echte kntippelaars" en exercitiecomman danten Dc advocaat-fiscaal, mr. Gelinck vond dat. er nog voldoende schuld aan mishandeling van medegedeti neerden overbleef om als eisch te stellen den straf waartoe het Rot- terdamsche Ilof '.lezen verdachte had veroordeeld namelijk 3 jaar gevan genisstraf met aftrek van de onder gane detentie en ontzetting uit de kiesrechten voor het leven. Verdachtc's randsmafi mr. J. W. Bo- uit Rotterdam pleitte vrijspraak. Uitspraak óver 14 dagen. Rustig najaarsteeer Weersverwachting, medege- 1 deeld door. het K.N.M.I. te De Bilt: Aanvankelijk op vele plaatsen f mist of laaghangende wolkenban- 1 ken, later bij iets toenemenden wind tusschen O. cn 7j. op ver- schillende plaatsen doorbrekende I zon en tijdelijke stijging van tem- peratuur. Geen neerslag van be- I teekenis.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1946 | | pagina 1